Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130"

Transkript

1 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning <YYYY-MM-DD> Gäller från och med intag 1

2 Ansvarig utbildningsanordnare Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Organisationsnummer: Övriga utbildningsanordnare/underleverantörer AB Volvo Penta Nimbus Boats AB Utbildningens omfattning 90 KY-poäng Studieform Bunden Studietakt Heltid Utbildningens övergripande mål Studenten ska efter utbildningen kunna arbeta med teknik, produktionsekonomi, material och materialegenskaper, arbetsledning, projektarbete, konkurrentanalyser nationellt och internationellt, kunna tillvarata egna styrkor och se möjligheter till samverkan med andra tillverkare, underhåll och modernisering av mindre fartyg och inrikta sig på samordning av detaljkompetensen snarare än att fördjupa sig alltför mycket i enskilda tekniker. Efter genomgången utbildning, inriktning konstruktion & design, ska de studerande kunna förstå och omsätta ett nytillverkningsprojekt i helhet eller i delprojekt, designa och konstruera tilltalande produkter med tanke på kundkrav, intentioner om materialegenskaper, produktionsekonomi, utrustning, konkurrentanalys och ny teknik. Efter genomgången utbildning, inriktning marinmotorteknik & service, ska de studerande kunna upprätta åtgärdsplaner för service/reparationsarbete, samt genomföra olika typer av nytillverkningsprojekt, från konstruktion, planering till utvärdering, uppföljning och instruktion under arbetets gång. Huvudmoment/Kurser: Inriktning Konstruktion & design. Konstruktion, design och båtproduktion 33 KY-poäng Båtproduktion 13 p Samspel produktionsteknik- utveckling/konstruktion, miljöanpassad tillverkning, Line-produktion, logistik, produktkalkylering och produktionsekonomi Material och metoder 7 p Materialegenskaper såsom hållfasthet och formning 1

3 Konstruktion och design 13 p Stabilitet/båtkonstruktion, CAD/CAE, solidmodellering, EG småbåtsdirektiv, regelverk och sjösäkerhetskrav. Motor, utrustning och service 8 KY-poäng Digital styr- och övervakningssystem 1 p Installationsteknik 1 p Diagnosverktyg 1 p Digital mätteknik 1 p Framdrivningsystem 1 p Kvalitetsteknik 2 p Elektroniska motorsystem 1 p Gemensamma basämnen 19 KY-poäng. Tillämpad matematik och teknologi 10 p Kundhantering 1 p Marin teknisk engelska 1 p Ekonomi, affärs och avtalsrätt 1 p Juridik 1 p Projektledning 4 p Projekt- och specialarbete 1 p Huvudmoment/Kurser: Inriktning Marin motorteknik & service. Konstruktion, design och båtproduktion 4 KY-poäng Båtproduktion 2 p Material och metoder 1 p Konstruktion och design 1 p Motor, utrustning och service. 35 KY-poäng. Förbränningsmotorlära 4 p Analog elektronik 3 p Analog mätteknik 2 p Digitalteknik 3 p Digital mätteknik 3 p Elektroniska motorsystem 3 p 2

4 Digital styr- och övervakningssystem 2 p Installationsteknik 4 p Diagnosverktyg 3 p Felsökning motor/el 3 p Stabilitet/fartygskonstruktion 2 p Framdrivningsystem 3 p Gemensamma basämnen 21 KY-poäng. Tillämpad matematik och teknologi 8 p Kundhantering 2 p Marin teknisk engelska 3 p Ekonomi, affärs och avtalsrätt 2p Juridik 1 p Projektledning 4 p Projekt och specialarbete 1 p Lärande i arbete (LIA) 30 KY-poäng. Den studerande skall praktiskt träna alla moment som ingår i utbildningsplanen och omsätta sina kunskaper inhämtade från den skolförlagda delen av utbildningen på de områden som den studerande valt att utveckla. LIA-företagen har praktiskt relevanta arbetsuppgifter som: - Att ta fram nya koncept för fritidsbåtar, utvärdera och granska arbetet, tolka och upprätta projekt med uppgifter från kund, designer, konstruktör, underleverantör, produktion och underhåll/service, förankra detta hos genomförare. - Vara projekt- objektledare i projekt med koppling till fritidsbåtskonstruktion och tillverkning. - Arbeta med varvstekniker och kundkontakt, marknadsföring, samt genomföra produkt- och ekonomikalkyler och beräkningar som rådgivare och informatör. Behörighet Grundläggande behörighet Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning och för att uppnå grundläggande behörighet krävs avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som ger individen förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning. Särskild behörighet - Matematik B - Minst 1 års yrkeserfarenhet från marin småbåtsverksamhet. alt. maskin eller motormekaniker med intresse fritidsbåt (inriktning marinmotorteknik & service). 3

5 Motiv: Enligt branschen skall studenterna ha erfarenhet från varv eller service alt. småbåtskonstruktion eller tillverkning för att kunna få ett sammanhang och förståelse för de kurser som ingår i utbildningen. - Design eller konstruktionserfarenhet gärna från arbete eller utbildning. Urval och antagning Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalsprocessen ska dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp ska fatta beslut om antagning av studerande. Beslutet ska protokollföras. Följande antagningsrutiner gäller för utbildningen: 1. Den sökande insänder: Ansökningsblankett, meritförteckning, kopior på skolbetyg, arbetsbetyg/intyg samt ett personligt brev. 2. Ankomsthandlingen behörighetsgranskas och registreras. 3. Eventuella kompletteringar begärs in. 4. Som urvalsgrund används betyg, relevant yrkeserfarenhet och intervju enligt nedan. 5. Urval steg 1: Betyg i gymnasieämnen poängsätts och summeras. G=5p, VG=10p, MVG=15p. Yrkeserfarenhet från konstruktion, design eller marinteknisk verksamhet poängsätts med 2 poäng/månad och summeras. Maximalt 2 års yrkeserfarenhet räknas. Minst 40 av de sökande med högst sammanlagd poäng kallas till intervju. 6. Urval steg 2: Den sökande intervjuas av projektledare och representanter för ledningsgruppen och branschen. Vid intervjun bedöms den sökandes förmåga att kommunicera, den sökandes lämplighet och intresse för branschen, den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen (nivå och tempo), den sökandes målinriktning/yrkeskarriär. Intervjuresultatet poängsätts. Maximal poäng= Urval steg 3: Den sökande sorteras i prioritetsordning utifrån uppnådda poäng på betyg, yrkeserfarenhet och intervju. Resultatet presenteras för ledningsgruppen som antar de sökande utifrån upprättad prioritetsordning i ett antagningsprotokoll detta dokumenteras (uppgifterna kommer att registreras i enlighet med personuppgiftslagen SFS 1 998:204) sökande per intagning antas. 9. Numrerad reservlista upprättas och meddelas (rutin enl. pkt.7). 10. Ansökningshandlingarna sparas under studietiden. Handlingarna (reservlista) för sökande som ej har antagits sparas i 2 år. 11. Vid lika totalbedömning prioriteras kvinnliga sökande. Pedagogiska metoder och uppläggning Utbildningens upplägg är skapad för att svara mot det kompetensbehov arbetslivet ställer på ledare och konstruktörer som skall samverka med skrovdesigner, motorserviceschef och arbetsgivare och föra över kunskapen i mer tekniska lösningar och konstruktioner, så att den kan anpassas efter dagens och gårdagens teknik med de möjligheter som finns med tanke på både ekonomi och praktisk genomförbarhet. Detta har tagits fasta på i den skolförlagda delen: 4

6 Fritidsbåtsutveckling ger specifika bransch- och yrkeskunskaper för att utveckla en profession som projektledare för projekt, planering och möten samt kunskap om vad som krävs för en branschinriktad teknisk utveckling. - Kommunikation ger muntliga och skriftliga språkfärdigheter, kunskap om mediekommunikation och informationshantering. - Processinriktat lärande ger insikt i arbete i grupp, självkännedom och personlig utveckling. - Arbetsplatsförlagda utbildningsmoment, där företagen bidrar med lärare/handledare, lokaler och utrustning, är i kurserna stabilitet/båtkonstruktion, CAD/CAE och solidmodellering, motor, utrustning och service. Dessa delar bildar tillsammans med varierade arbetsformer, ämnesintegrering, LIA, handledning och IT-stöd en gemensam plattform för studerande, lärare, projektledning och bidrar till att binda hela utbildningen samman. Varierade arbetsformer Varierade arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och individuella studier används för att tillfredsställa de studerandes olika lärstilar, visa på olika modeller för informationssökning och kunskapsbildning. Variationen ska stärka de studerandes förmåga att i en kommande yrkesprofession tillämpa olika arbetssätt. Genom ett problembaserat arbetssätt skall de studerande utveckla färdigheter att självständigt formulera problem, söka information och kunskap. Det skall också utveckla de studerandes förmåga att, såväl individuellt som i grupp, självständigt kunna genomföra och ansvara för uppdrag. Vidare används varierade arbetsformer för att förbereda de studerande på att arbeta situations- och relationsbaserat. Ämnesintegrering Integrering sker mellan olika kurser under den skolförlagda perioden i form av individuella och gruppbaserade uppgifter. Målet är att de studerande skall se helheter och samband mellan ämnen, t.ex. nätverkets betydelse för projektledarens möjligheter att genomföra ett lyckat möte. Verklighetsanknutna projektarbeten under skolförlagd del innebär möjligheter till en koppling mellan teorier, verktyg och arbetssätt. Examensarbetet syftar till att ge en fördjupad helhetskunskap om yrkesprofessionen och utbildningens branschområde. Lagarbete och egen förändringsprocess De studerande går in i en förändringsprocess som ett led av det livslånga lärandet där målet är en ökad förmåga att självständigt driva och genomföra olika projekt och tekniska lösningar. Inslag som gruppdynamik utvecklar de studerandes förmåga att arbeta tillsammans med andra och härigenom nå ökad självkännedom samt ökad förståelse för andras behov och uttryckssätt. Genom organiserade och strukturerade samtalsövningar i grupp utvecklar de studerande en förmåga att kommunicera och hantera sina känslor i en arbetsrelation med andra. Genom personlig målsökning och självvärdering av eget studieresultat utvecklar de studerande insikt om sig själva och sin egen kunskapsutveckling. LEDNINGSGRUPPEN Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa att utbildningen motsvarar ett verkligt kompetensbehov i arbetslivet samt tillse att utbildningen genomförs enligt utbildningsplanen. I ledningsgruppen ingår representanter från studenterna, samt företrädare från näring, kommun och högskola LIA 5

7 Den pedagogiska grundsynen bygger på problembaserat lärande, processyn och studenternas eget ansvar för inlärning. LIA har här en mycket stor betydelse. LIA-handledare kan visa på vägar och möjligheter att sätta igång processer, men huvudarbetet måste göras av individen själv. Integrering mellan LIA och skolförlagd utbildning sker på flera sätt. Under skolförlagd tid arbetar studenterna med verklighetsanknutna projekt i syfte att förbereda de studerande på arbetsuppgifter under LIA och för att de ska utveckla sin personliga säkerhet inför LIA. Genom studiebesök i företag och organisationer, möten och personliga kontakter med arbetslivet ges de studerande möjlighet att förbereda sig inför LIA. Inriktning och arbetsuppgifter under LIA diskuteras i studerandegruppen. Genom att studenterna redovisar och presenterar resultat av LIA för varandra efter LIA-perioder uppnås ett större lärande om olika för branschen relevanta organisationer, arbetsområden och arbetsuppgifter. Externa kontakter i arbetslivet inbjuds till redovisningar i syfte att dels visa på resultat från LIA, dels som led i ett ständigt arbete att möjliggöra nya kontakter mellan de studerande och arbetslivet. Handledning Handledning och stöd till de studerande ges inom ramen för respektive kurser och vid projektarbeten, uppdrag och LIA-perioder. Handledningen syftar till att stötta de studerande att själva lösa problem och utveckla idéer och ett kritiskt och kreativt tänkande. Personliga utvecklingssamtal med lärare och projektledare syftar till att stötta de studerande att utveckla personlig, social och yrkesmässig kompetens samt förmågan till att förhandla och kommunicera med andra. Lokaler De studerande har tillgång till café, restaurang, modernt bibliotek, tyst läsesal och grupparbetsrum. Tillgång finns till både lektionssalar och större aulor. Vissa kursmoment såsom projektarbete, gruppdynamik och ledarskap sker i kreativ konferensmiljö. På så vis får de studerande en variation under den skolförlagda utbildningstiden som innebär erfarenheter av varierade möteslokaler och kunskap om såväl kreativa som tekniska möjligheter med olika möteslokaler. IT och teknisk support IT utgör idag en naturlig källa för information och i utbildningen får de studerande möjlighet att använda olika IT-verktyg som är relevanta för kommande yrkesprofession. De studerande skall tidigt få IT-kunskaper som underlättar lärande och studier. IT skall också underlätta kommunikationen mellan de studerande och lärare såväl under skolförlagd tid som under LIA. Att kunna analysera och kritiskt granska information, texter och affärsdokument ses som en nödvändig kunskap som de studerande ges möjlighet att utveckla under utbildningstiden. Studenterna har även tillgång till stationära datorer, skrivare, scanner, digitalkamera, videoprojektor o.d. teknik. Support ges av ITenhet och av lärare i mediekommunikation. Kunskapskontroll och betygssättning För betygssättning av kurser används olika former av kunskaps- och färdighetskontroll, t.ex. ämnesövergripande projektarbete, muntliga och skriftliga projektredovisningar, inlämningsuppgifter, hemtentamen, teoretiska prov samt seminarier och opponeringar. För slutbetyg i kurserna tas även vikt av de studerandes närvaro och engagemang i projektarbeten och lektionsundervisning. Slutbetyg på kurser under skolförlagd del sätts av kursansvarig lärare eller lärare och projektledaren i samråd. 6

8 För betygsättning av LIA utgör handledares bedömning av de studerande tillsammans med de studerandes rapporter och muntliga redovisning från LIA-perioderna. För slutlig betygssättning av LIA ansvarar utbildningens projektledare. Samråd sker med utbildningens ledningsgrupp. För betygssättning av examensarbete ansvarar utbildningens projektledare i samråd med lärarhandledare för examensarbete. Student som underkänts i ordinarie prov har rätt att delta vid ytterligare provtillfällen; den första omtentan skall anordnas i nära anslutning till det ordinarie provet. Student som underkänts två gånger i prov på kursen eller på del av kursen har rätt att hos utbildningens ledningsgrupp begära att annan examinator utses. Betygsskalor som används i utbildningen För alla genomförda kurser används betygsgraderna, Icke Godkänd, Godkänd och Väl godkänd. Lärande i arbete (LIA) använder betygsgraderna: Icke godkänd och Godkänd Utbildningens organisation och ledning Organisation och administration Utbildningen administreras av utbildningsanordnaren. Detta sker genom ekonomiskt ansvar, registrering av sökande och ansvar för dokumentation om studieresultat och utvärderingar. Yttersta ansvaret, för att utbildningen genomförs enligt förordning om kvalificerad yrkesutbildning, har rektor för vuxenutbildningen Kungälvs kommun. Den skolförlagda delen organiseras efter en övergripande läsårsplanering, vilken antas i ledningsgruppen och som fungerar som underlag för löpande planering, kursupplägg, schema, lärares medverkan, prov och uppgifter till studenter, studieresor med mera aktiviteter under utbildningstiden. LIA organiseras och läggs upp enligt beslut i ledningsgruppen. Utbildningens projektledare Projektledaren ansvarar för att utbildningen organiseras och genomförs i enlighet med utbildningsplanen och beslut i ledningsgruppen. Projektledaren har ansvar för löpande information och kommunikation med studenterna och är studenternas kontaktperson gentemot utbildningsanordnaren och ledningsgruppen. I samråd med medverkande lärare, utbildningskonsulter ansvarar projektledaren för att kurser läggs upp så att kursmål nås och studenter examineras samt att utbildningskvalitet hålls och utvärderingar genomförs enligt utbildningsplanen. Projektledaren ansvarar för löpande dokumentation och är sammankallande till möten med studenter, lärare, ledningsgruppen, samverkande skolor, LIA-företag och externa kontakter. Projektledaren har ansvar för information och marknadsföring av utbildningen. Projektledaren ska vara en pedagogisk ledare och förebild för studenterna och utbildningens ansikte utåt. Projektledaren ska ha dokumenterad erfarenhet från såväl näringsliv som utbildningsväsende och erforderlig högskoleutbildning för arbetets ansvarsgrad. Lärare och handledare i utbildningen Följande krav ställs på personal som undervisar och handleder studenter i utbildningens skolförlagda del: 7

9 - mycket goda ämneskunskaper, t.ex. genom högskoleutbildning och för undervisning i branschämnen gedigen erfarenhet av ledande befattning från utbildningens branschområde - lärarutbildning alternativt dokumenterad pedagogisk skicklighet - förmåga att tillämpa sin utbildning och sina yrkeserfarenheter i vardagslivet - god förmåga att leda och organisera det pedagogiska arbetet - god kännedom om gällande styrdokument och förmåga att formulera undervisningsmål - förmåga att arbeta med kvalitetsutveckling och system för kvalitetssäkring - förmåga till ansvar och helhetssyn av verksamheten - god social kompetens I de branschspecifika kurserna prioriteras lärare och föreläsare som företräder fritidsbåtssektorn eller branschorganisationer inom dessa näringar. Prioritering sker mot bakgrund av personernas djupa och breda erfarenhet och specialkompetens, erforderliga teoretiska bakgrund samt undervisningserfarenhet och/eller föreläsningsvana. Lärande i arbete (LIA) organisation, uppläggning och ledning Anskaffning av LIA-platser Projektledaren ansvarar för information om syfte och mål med LIA inför LIA-perioderna, dels till de studerande, dels gentemot LIA-företagen. Den studerande söker själv LIA-plats i syfte att träna och utveckla förmåga att presentera sig muntligt och skriftligt. Genom utvecklingssamtal med projektledaren ges de studerande möjlighet till individuellt stöd och råd inför anskaffning av LIA. De studerande rekommenderas i första hand söka bland de företag och platser utbildningsanordnaren samarbetar med. Fördelning av dessa LIA-platser sker i samråd med respektive företag/organisation och mot bakgrund av de studerandes egna intressen, lämplighet och tidigare erfarenheter. Ledningsgruppen har ytterst ansvar för att godkänna de studerandes val av LIA-plats i syfte att säkerställa dels kvalité på LIA-företag, dels att arbetsinnehåll överensstämmer med utbildningens inriktning och mål. Underlag för dessa godkännanden är ett kontrakt som föreligger mellan de studerande och respektive företag/organisation. Projektledaren tillhandahåller kontraktet som fylls i av de studerande och respektive företag/organisation gemensamt. I kontraktet ska framgå: - uppgifter om utbildningen och studentens namn - handledarens namn samt adressuppgifter företaget/organisationen - överenskommen tidsperiod för LIA på arbetsplatsen - beskrivning av huvudsakliga arbetsuppgifter och/eller projektuppdrag - riktlinjer för kontakter mellan studerande, LIA-handledare och skolan under perioden Övrig information såsom checklista för personalrutiner o.d. delges den studerande av respektive LIAplats i de fall detta är aktuellt. Projektledaren tillhandahåller en allmän checklista som har tagits fram av ledningsgruppen. Antalet LIA-platser säkerställs genom personlig kontakt med våra samarbetspartners som varit delaktiga när behovet av utbildningen presenterades. I samband med denna och föregående utbildningsansökan har LIA-kontakterna uppdateras. Nya företag och organisationer med intressanta arbetsområden har kommit till som resultat av tidigare genomförd LIA-planering, samt efter nya 8

10 kontakter etablerade mellan utbildningsanordnare och branschföretag. Anskaffning av LIA till samtliga studenter säkerställs genom en tids- och informationsplan som projektledaren tillhandahåller. Tids- och informationsplanen fungerar som underlag till studenterna för att söka LIA och förenklar redovisning till ledningsgruppen om hur anskaffning av LIA framskrider. Genom arbetslivets medverkan i ledningsgruppen säkerställs att samtliga studenter har en LIA-plats i god tid före LIAperioder startar. Här har även varje student själv en viktig roll som utgår från att samtliga har att följa den tidsplan som gäller och därmed medverka till att erhålla en LIA-plats utifrån eget intresse och mål med sin utbildning. Utbildningsamordnaren/projektledaren har det övergripande ansvaret för att alla studenter får en LIA-plats. Uppläggning av lärandet på arbetsplatserna Arbete under LIA-perioder läggs upp utifrån de studerandes val av företag och inriktning i arbetsområdet, projekt och uppdrag. Den studerande skall utföra arbetsuppgifter som är relevanta för företaget/organisationen i fråga och på så sätt aktivt och självständigt delta i arbetslivet, utifrån överenskommelsen om arbetsinnehåll mellan den studerande och företaget. Under perioden följer den studerande upp sitt arbete med stöd av LIA-handledare i företaget/organisationen. Varje LIA-plats utser en handledare som fungerar som kontaktperson till den studerande. Handledarens roll är, förutom att vara samtalspartner, också att bistå den studerande i arbetet med målet att denne/denna ska utveckla egna kunskaper och färdigheter inom yrkesområdet. En väsentlig del av handledarens roll i början av LIA-perioden är att introducera den studerande på arbetsplatsen och i uppgifterna. Därefter är handledarens huvudsakliga roll att visa på vägar och sätta igång processer samt kontinuerligt stödja den studerande i sina uppgifter. Metoderna för detta kan variera mellan olika LIA-platser beroende av överenskommelse i LIA-kontrakt. I handledarens ansvar ingår även att bedöma den studerandes insatser samt återföra information om närvaro och resultat till projektledare. Projektledaren tillhandahåller bedömningsunderlag. Stöd till studenterna och LIA-handledarna Under LIA - perioden sker regelbundna kontakter mellan de studerande och utbildningens projektledare. Kontakterna tjänar till att se till att LIA fungerar enligt överenskommelser i kontrakt. De tjänar även till att upprätthålla naturliga kontakter mellan de studerande och skolan samt mellan skolan och handledare på företagen. Kontakter sker via mail, telefon och möte. Vid möte ska studenten, utbildningens projektledare och handledare från företag medverka. Studenterna initierar detta möte som led i ett naturligt och självständigt arbetssätt. Projektledaren gör anteckningar från mötet som underlag för senare uppföljning och bedömning av studentens arbetsinsats. Inför LIA inbjuds handledare och studenter till en gemensam träff i syfte att säkerställa informationen om mål med LIA samt ge utrymme för eventuella frågeställningar innan LIA startar. Denna träff fungerar som ett nätverksmöte mellan studenterna, LIA-företagen, ledningsgrupp och utbildningens anordnare. Kopplingen mellan LIA och den skolförlagda delen av utbildningen Under LIA ska de studerande tillämpa och förankra teorier och verktyg från den skolförlagda delen. De studerande skriver en rapport över LIA-perioden som belyser företaget de varit på och resultatet av det egna arbete där. Rapporten presenteras skriftligt och muntligt av studenterna efter LIAperiodens slut och bildar tillsammans med handledarens bedömning underlag för LIA-betyg. Vid dessa tillfällen inbjuds ledningsgrupp, LIA-handledare och lärare med anknytning till kursinnehåll under LIA. Målet med LIA är ett lärande i arbete där de studerande ges möjlighet att förbereda sig inför kommande yrkesroll och etablera kontakter med arbetslivet i syfte att öka de studerandes möjlighet till arbete efter utbildningen. Inriktning och arbetsinnehåll på LIA ska baseras på utbildningens mål och yrkesinriktning. 9

11 Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering av delkurserna (inkl LIA) Kursperioder utvärderas enligt följande: - Studerande gör utvärderingar på kursinnehåll, kursupplägg och pedagogiska metoder, litteratur, innehåll och omfattning av uppgifter, lärares insatser, helhetsbedömning av kursperioden. Detta sker genom enkäter. - De studerande utvärderar sin egen arbetsinsats och möjlighet att nå mål under kursperioden. Detta sker genom personliga samtal med projektledaren. Samtalen dokumenteras. - Dialoger förs mellan studerande och projektledare där gemensamma intressefrågor belyses och där även de studerande får träning i muntlig utvärdering och uppföljning. - Lärare återger resultatet från genomförd kurs, kursmoment till projektledaren. Här kan exempelvis belysas eventuella svårigheter att nå kursmål, studenters närvaro vid lektioner. - Vid särskilda examinationstillfällen inbjuds kontaktpersoner till utbildningen. Detta syftar till att studenterna ska få träning i att presentera resultat inför en större grupp, men även som underlag för extern och oberoende bedömning av studieresultat, exempelvis från andra lärare, ledningsgruppens representant från högskolan och representanter från arbetslivet. Vid sådana tillfällen samlar projektledaren in synpunkter. Enkäter, resultat av samtal, lärares rapportering och synpunkter från medverkande personer sammanställs och bildar en total kursutvärdering. - LIA - perioder följs upp genom besök av projektledare, genom handledarens bedömning och genom skriftliga rapporter från de studerande. Efter LIA - periodens slut har projektledaren utvecklingssamtal med studenterna. LIA utvärderas sedan utifrån dessa kvalitetsaspekter: o o o o uppfyller LIA studentens förväntning enligt information om syfte och mål med LIA uppfyller LIA studentens förväntningar enligt överenskommelse med företaget når studenten mål för lärande i arbete enligt bedömning av handledaren når studenten mål med sin LIA enligt bedömning av projektledaren Omkring sex månader efter avslutad utbildning görs en uppföljning av vad studenterna har för sysselsättning och i vilken mån de kunnat erhålla för utbildningen relevant arbete. Uppföljningen sker genom att utbildningsanordnaren kontaktar de tidigare studenterna med brev. Enkät används som uppföljningsmetod. Analyser av utbildningens kvalitet Hela utbildningen alla aspekter från de studerande skall utvärderas genom en övergripande enkät minst en gång per 20-poängsperiod (anonym utvärderingsblankett). De studerande gör även en helhetsbedömning och värdering av hela utbildningen vid utbildningstidens slut, dels i form av en enkät, dels vid ett utvecklingssamtal som genomförs av projektledaren. Vid utbildningens början utses dels en studeranderepresentant till ledningsgruppen, dels ett studeranderåd bestående av lärare och representanter för de studerande. Projektledaren har en gång i månaden möten med hela studerandegruppen (studeranderåd). Resultatet av dessa möten dokumenteras, protokollförs och återförs till de studerande och presenteras för ledningsgruppen. I god tid innan varje ledningsgruppsmöte tar projektledaren i muntlig dialog med hela studerandegruppen del av de studerandes uppfattningar (redovisat utvärderingsresultat) och deras eventuella förslag till 10

12 förbättringar samt uppföljning av dessa. Ledningsgruppen tar vid behov beslut om förändringar i undervisningen. Arbetslivets representanter i ledningsgruppen värderar yrkesrelevansen i den teoretiska delen av utbildningen. De teoretiska momenten i LIA följs upp av projektledaren vid besök och samtal med den studerande och handledaren, genom en checklista där man stämmer av att alla moment är genomförda enligt kursmålen. I ledningsgruppen skall projektledaren redogöra för utvärderingar, åtgärder och resultat av åtgärder. Vid möten med ledningsgruppen redovisar projektledaren dessa resultat och eventuella övriga utvärderingar som har genomförts rörande kurser, LIA - perioder mm. Återföring av resultat från utvärderingar och synpunkter från studerande och ledningsgrupp lämnas vid särskilda möten till handledarna på företagen minst en gång per period. Vid dessa möten diskuteras och läggs förbättringsförslag från handledarna på den teoretiska delens yrkesrelevans. Efter varje period sammanställer projektledaren en dokumentation som innehåller alla genomförda utvärderingar, synpunkter och protokoll från studeranderåd, ledningsgrupp, handledarmöten mm. Rapporten skall innehålla en analys innefattande förbättringsförslag inför nästa period och/eller nästa utbildningsomgång. Studenterna får den övergripande utvärderingsinformationen redovisad muntligt av studeranderepresentanterna med bifogad dokumentation. Övrig utvärdering och kvalitetsuppföljning redovisar projektledare vid utlyst möte. Återkoppling till studerande, personal och ledningsgrupp Projektledaren ansvarar för uppföljning av föreslagna förändringar och rapporterar till studeranderåd och ledningsgrupp. Alla åtgärder och resultat dokumenteras och arkiveras. Återkoppling till studenterna av utvärderingsresultat görs av projektledare. Kvalitetsbrister i studenternas insatser återförs löpande av undervisande lärare. Kunskaper och färdigheter värderas i skriftliga prov, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Studenten skall vara godkänd i samtliga moment för att få ett examensbevis. I annat fall ges ett utbildningsbevis. Kvalitetsbrister i utbildningen i övrigt rapporteras snarast till projektledaren för åtgärd. Projektledaren rapporterar till studeranderåd och ledningsgrupp. Utbildningsresultat, sammanställningar av enkäter och utvecklingssamtal, rapporter och protokoll arkiveras enligt gällande lagstiftning. Hantering av eventuella kvalitetsbrister Projektledaren har en gång i månaden möten med hela studerandegruppen (studeranderåd). Resultatet av dessa möten dokumenteras, protokollförs och återförs till de studerande och ledningsgruppen. I god tid innan varje ledningsgruppsmöte tar projektledaren i muntlig dialog med hela studerandegruppen del av de studerandes uppfattningar (redovisat utvärderingsresultat) och deras eventuella förslag till förbättringar samt uppföljning av dessa. Ledningsgruppen tar vid behov beslut om förändringar i undervisningen. Kursdeltagare och lärare gör skriftliga utvärderingar efter varje kurs i utbildningen. Utvärderingar av studieresultat och lärarens insats skall ingå liksom en egenvärdering av den studerandes egen arbetsinsats. Åtgärder, som görs dokumenteras och följs upp tills studentens förmåga att uppnå kurskrav och mål har uppnåtts. 11

13 Studerandeinflytande De studerandes inflytande i utbildningen sker på flera sätt, vilka redovisas enligt nedan. Studeranderepresentanter Två studenter utses att representera sin klass, en ordinarie och en suppleant, i ledningsgruppen. Härmed säkerställs att de studerande har insyn och möjligheter att ge synpunkter på utbildningens övergripande upplägg, kursers innehåll, LIA - upplägg och examensarbete. Studeranderepresentanterna har utöver att medverka i ledningsgruppen till uppgift att vara en formell länk mellan klasserna och projektledaren. Studeranderepresentanterna kan initiera möten med projektledaren, ledningsgruppen eller ansvarig hos utbildningsanordnare om sådant behov finns. Möte mellan projektledaren och klasserna Projektledaren sammankallar respektive klasser till möte, s.k. klassmöte, inför ledningsgruppsmöten för att höra samtliga de studerandes frågor, synpunkter och förslag till förbättringar och åtgärder. Efter ledningsmöten ges tid i respektive klasser att återföra information från ledningsgruppens möte. Protokoll från klassmöte och ledningsmöten distribueras till samtliga studenter. Eventuella uppgifter om enskilda personer distribueras inte. Härutöver sammankallar projektledaren löpande till information, kursuppföljning och utvärderingar. Under LIA upprätthålls kontakter mellan studerande och projektledaren via mail, brev och telefon. Återföringar från samtliga möten mellan klasserna och projektledaren sker genom anteckningar och protokoll som distribueras samtliga studenter. Resultat av kvalitetsuppföljningar och utvärderingar återförs såväl till ledningsgrupp som till studerandegruppen som därmed kan komma med synpunkter och förslag på förbättringsåtgärder. Krav för yrkesexamen Utbildningen avslutas med en Kvalificerad yrkesexamen 90 poäng Mariningenjör. Examen uppnås efter fullgjord utbildning med lägst betyget godkänd på samtliga i utbildningen ingående kurser. Den huvudansvariga utbildningsanordnaren utfärdar tillsammans med ledningsgruppen ett examensbevis. Den som inte fullgjort utbildningen får ett utbildningsbevis på genomförda kurser. Examensbenämning: Kvalificerad yrkesexamen: Mariningenjör inriktning konstruktion & design. alt. Mariningenjör inriktning marinmotorteknik & service. 12

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer