Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130"

Transkript

1 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning <YYYY-MM-DD> Gäller från och med intag 1

2 Ansvarig utbildningsanordnare Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Organisationsnummer: Övriga utbildningsanordnare/underleverantörer AB Volvo Penta Nimbus Boats AB Utbildningens omfattning 90 KY-poäng Studieform Bunden Studietakt Heltid Utbildningens övergripande mål Studenten ska efter utbildningen kunna arbeta med teknik, produktionsekonomi, material och materialegenskaper, arbetsledning, projektarbete, konkurrentanalyser nationellt och internationellt, kunna tillvarata egna styrkor och se möjligheter till samverkan med andra tillverkare, underhåll och modernisering av mindre fartyg och inrikta sig på samordning av detaljkompetensen snarare än att fördjupa sig alltför mycket i enskilda tekniker. Efter genomgången utbildning, inriktning konstruktion & design, ska de studerande kunna förstå och omsätta ett nytillverkningsprojekt i helhet eller i delprojekt, designa och konstruera tilltalande produkter med tanke på kundkrav, intentioner om materialegenskaper, produktionsekonomi, utrustning, konkurrentanalys och ny teknik. Efter genomgången utbildning, inriktning marinmotorteknik & service, ska de studerande kunna upprätta åtgärdsplaner för service/reparationsarbete, samt genomföra olika typer av nytillverkningsprojekt, från konstruktion, planering till utvärdering, uppföljning och instruktion under arbetets gång. Huvudmoment/Kurser: Inriktning Konstruktion & design. Konstruktion, design och båtproduktion 33 KY-poäng Båtproduktion 13 p Samspel produktionsteknik- utveckling/konstruktion, miljöanpassad tillverkning, Line-produktion, logistik, produktkalkylering och produktionsekonomi Material och metoder 7 p Materialegenskaper såsom hållfasthet och formning 1

3 Konstruktion och design 13 p Stabilitet/båtkonstruktion, CAD/CAE, solidmodellering, EG småbåtsdirektiv, regelverk och sjösäkerhetskrav. Motor, utrustning och service 8 KY-poäng Digital styr- och övervakningssystem 1 p Installationsteknik 1 p Diagnosverktyg 1 p Digital mätteknik 1 p Framdrivningsystem 1 p Kvalitetsteknik 2 p Elektroniska motorsystem 1 p Gemensamma basämnen 19 KY-poäng. Tillämpad matematik och teknologi 10 p Kundhantering 1 p Marin teknisk engelska 1 p Ekonomi, affärs och avtalsrätt 1 p Juridik 1 p Projektledning 4 p Projekt- och specialarbete 1 p Huvudmoment/Kurser: Inriktning Marin motorteknik & service. Konstruktion, design och båtproduktion 4 KY-poäng Båtproduktion 2 p Material och metoder 1 p Konstruktion och design 1 p Motor, utrustning och service. 35 KY-poäng. Förbränningsmotorlära 4 p Analog elektronik 3 p Analog mätteknik 2 p Digitalteknik 3 p Digital mätteknik 3 p Elektroniska motorsystem 3 p 2

4 Digital styr- och övervakningssystem 2 p Installationsteknik 4 p Diagnosverktyg 3 p Felsökning motor/el 3 p Stabilitet/fartygskonstruktion 2 p Framdrivningsystem 3 p Gemensamma basämnen 21 KY-poäng. Tillämpad matematik och teknologi 8 p Kundhantering 2 p Marin teknisk engelska 3 p Ekonomi, affärs och avtalsrätt 2p Juridik 1 p Projektledning 4 p Projekt och specialarbete 1 p Lärande i arbete (LIA) 30 KY-poäng. Den studerande skall praktiskt träna alla moment som ingår i utbildningsplanen och omsätta sina kunskaper inhämtade från den skolförlagda delen av utbildningen på de områden som den studerande valt att utveckla. LIA-företagen har praktiskt relevanta arbetsuppgifter som: - Att ta fram nya koncept för fritidsbåtar, utvärdera och granska arbetet, tolka och upprätta projekt med uppgifter från kund, designer, konstruktör, underleverantör, produktion och underhåll/service, förankra detta hos genomförare. - Vara projekt- objektledare i projekt med koppling till fritidsbåtskonstruktion och tillverkning. - Arbeta med varvstekniker och kundkontakt, marknadsföring, samt genomföra produkt- och ekonomikalkyler och beräkningar som rådgivare och informatör. Behörighet Grundläggande behörighet Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning och för att uppnå grundläggande behörighet krävs avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som ger individen förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning. Särskild behörighet - Matematik B - Minst 1 års yrkeserfarenhet från marin småbåtsverksamhet. alt. maskin eller motormekaniker med intresse fritidsbåt (inriktning marinmotorteknik & service). 3

5 Motiv: Enligt branschen skall studenterna ha erfarenhet från varv eller service alt. småbåtskonstruktion eller tillverkning för att kunna få ett sammanhang och förståelse för de kurser som ingår i utbildningen. - Design eller konstruktionserfarenhet gärna från arbete eller utbildning. Urval och antagning Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalsprocessen ska dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp ska fatta beslut om antagning av studerande. Beslutet ska protokollföras. Följande antagningsrutiner gäller för utbildningen: 1. Den sökande insänder: Ansökningsblankett, meritförteckning, kopior på skolbetyg, arbetsbetyg/intyg samt ett personligt brev. 2. Ankomsthandlingen behörighetsgranskas och registreras. 3. Eventuella kompletteringar begärs in. 4. Som urvalsgrund används betyg, relevant yrkeserfarenhet och intervju enligt nedan. 5. Urval steg 1: Betyg i gymnasieämnen poängsätts och summeras. G=5p, VG=10p, MVG=15p. Yrkeserfarenhet från konstruktion, design eller marinteknisk verksamhet poängsätts med 2 poäng/månad och summeras. Maximalt 2 års yrkeserfarenhet räknas. Minst 40 av de sökande med högst sammanlagd poäng kallas till intervju. 6. Urval steg 2: Den sökande intervjuas av projektledare och representanter för ledningsgruppen och branschen. Vid intervjun bedöms den sökandes förmåga att kommunicera, den sökandes lämplighet och intresse för branschen, den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen (nivå och tempo), den sökandes målinriktning/yrkeskarriär. Intervjuresultatet poängsätts. Maximal poäng= Urval steg 3: Den sökande sorteras i prioritetsordning utifrån uppnådda poäng på betyg, yrkeserfarenhet och intervju. Resultatet presenteras för ledningsgruppen som antar de sökande utifrån upprättad prioritetsordning i ett antagningsprotokoll detta dokumenteras (uppgifterna kommer att registreras i enlighet med personuppgiftslagen SFS 1 998:204) sökande per intagning antas. 9. Numrerad reservlista upprättas och meddelas (rutin enl. pkt.7). 10. Ansökningshandlingarna sparas under studietiden. Handlingarna (reservlista) för sökande som ej har antagits sparas i 2 år. 11. Vid lika totalbedömning prioriteras kvinnliga sökande. Pedagogiska metoder och uppläggning Utbildningens upplägg är skapad för att svara mot det kompetensbehov arbetslivet ställer på ledare och konstruktörer som skall samverka med skrovdesigner, motorserviceschef och arbetsgivare och föra över kunskapen i mer tekniska lösningar och konstruktioner, så att den kan anpassas efter dagens och gårdagens teknik med de möjligheter som finns med tanke på både ekonomi och praktisk genomförbarhet. Detta har tagits fasta på i den skolförlagda delen: 4

6 Fritidsbåtsutveckling ger specifika bransch- och yrkeskunskaper för att utveckla en profession som projektledare för projekt, planering och möten samt kunskap om vad som krävs för en branschinriktad teknisk utveckling. - Kommunikation ger muntliga och skriftliga språkfärdigheter, kunskap om mediekommunikation och informationshantering. - Processinriktat lärande ger insikt i arbete i grupp, självkännedom och personlig utveckling. - Arbetsplatsförlagda utbildningsmoment, där företagen bidrar med lärare/handledare, lokaler och utrustning, är i kurserna stabilitet/båtkonstruktion, CAD/CAE och solidmodellering, motor, utrustning och service. Dessa delar bildar tillsammans med varierade arbetsformer, ämnesintegrering, LIA, handledning och IT-stöd en gemensam plattform för studerande, lärare, projektledning och bidrar till att binda hela utbildningen samman. Varierade arbetsformer Varierade arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och individuella studier används för att tillfredsställa de studerandes olika lärstilar, visa på olika modeller för informationssökning och kunskapsbildning. Variationen ska stärka de studerandes förmåga att i en kommande yrkesprofession tillämpa olika arbetssätt. Genom ett problembaserat arbetssätt skall de studerande utveckla färdigheter att självständigt formulera problem, söka information och kunskap. Det skall också utveckla de studerandes förmåga att, såväl individuellt som i grupp, självständigt kunna genomföra och ansvara för uppdrag. Vidare används varierade arbetsformer för att förbereda de studerande på att arbeta situations- och relationsbaserat. Ämnesintegrering Integrering sker mellan olika kurser under den skolförlagda perioden i form av individuella och gruppbaserade uppgifter. Målet är att de studerande skall se helheter och samband mellan ämnen, t.ex. nätverkets betydelse för projektledarens möjligheter att genomföra ett lyckat möte. Verklighetsanknutna projektarbeten under skolförlagd del innebär möjligheter till en koppling mellan teorier, verktyg och arbetssätt. Examensarbetet syftar till att ge en fördjupad helhetskunskap om yrkesprofessionen och utbildningens branschområde. Lagarbete och egen förändringsprocess De studerande går in i en förändringsprocess som ett led av det livslånga lärandet där målet är en ökad förmåga att självständigt driva och genomföra olika projekt och tekniska lösningar. Inslag som gruppdynamik utvecklar de studerandes förmåga att arbeta tillsammans med andra och härigenom nå ökad självkännedom samt ökad förståelse för andras behov och uttryckssätt. Genom organiserade och strukturerade samtalsövningar i grupp utvecklar de studerande en förmåga att kommunicera och hantera sina känslor i en arbetsrelation med andra. Genom personlig målsökning och självvärdering av eget studieresultat utvecklar de studerande insikt om sig själva och sin egen kunskapsutveckling. LEDNINGSGRUPPEN Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa att utbildningen motsvarar ett verkligt kompetensbehov i arbetslivet samt tillse att utbildningen genomförs enligt utbildningsplanen. I ledningsgruppen ingår representanter från studenterna, samt företrädare från näring, kommun och högskola LIA 5

7 Den pedagogiska grundsynen bygger på problembaserat lärande, processyn och studenternas eget ansvar för inlärning. LIA har här en mycket stor betydelse. LIA-handledare kan visa på vägar och möjligheter att sätta igång processer, men huvudarbetet måste göras av individen själv. Integrering mellan LIA och skolförlagd utbildning sker på flera sätt. Under skolförlagd tid arbetar studenterna med verklighetsanknutna projekt i syfte att förbereda de studerande på arbetsuppgifter under LIA och för att de ska utveckla sin personliga säkerhet inför LIA. Genom studiebesök i företag och organisationer, möten och personliga kontakter med arbetslivet ges de studerande möjlighet att förbereda sig inför LIA. Inriktning och arbetsuppgifter under LIA diskuteras i studerandegruppen. Genom att studenterna redovisar och presenterar resultat av LIA för varandra efter LIA-perioder uppnås ett större lärande om olika för branschen relevanta organisationer, arbetsområden och arbetsuppgifter. Externa kontakter i arbetslivet inbjuds till redovisningar i syfte att dels visa på resultat från LIA, dels som led i ett ständigt arbete att möjliggöra nya kontakter mellan de studerande och arbetslivet. Handledning Handledning och stöd till de studerande ges inom ramen för respektive kurser och vid projektarbeten, uppdrag och LIA-perioder. Handledningen syftar till att stötta de studerande att själva lösa problem och utveckla idéer och ett kritiskt och kreativt tänkande. Personliga utvecklingssamtal med lärare och projektledare syftar till att stötta de studerande att utveckla personlig, social och yrkesmässig kompetens samt förmågan till att förhandla och kommunicera med andra. Lokaler De studerande har tillgång till café, restaurang, modernt bibliotek, tyst läsesal och grupparbetsrum. Tillgång finns till både lektionssalar och större aulor. Vissa kursmoment såsom projektarbete, gruppdynamik och ledarskap sker i kreativ konferensmiljö. På så vis får de studerande en variation under den skolförlagda utbildningstiden som innebär erfarenheter av varierade möteslokaler och kunskap om såväl kreativa som tekniska möjligheter med olika möteslokaler. IT och teknisk support IT utgör idag en naturlig källa för information och i utbildningen får de studerande möjlighet att använda olika IT-verktyg som är relevanta för kommande yrkesprofession. De studerande skall tidigt få IT-kunskaper som underlättar lärande och studier. IT skall också underlätta kommunikationen mellan de studerande och lärare såväl under skolförlagd tid som under LIA. Att kunna analysera och kritiskt granska information, texter och affärsdokument ses som en nödvändig kunskap som de studerande ges möjlighet att utveckla under utbildningstiden. Studenterna har även tillgång till stationära datorer, skrivare, scanner, digitalkamera, videoprojektor o.d. teknik. Support ges av ITenhet och av lärare i mediekommunikation. Kunskapskontroll och betygssättning För betygssättning av kurser används olika former av kunskaps- och färdighetskontroll, t.ex. ämnesövergripande projektarbete, muntliga och skriftliga projektredovisningar, inlämningsuppgifter, hemtentamen, teoretiska prov samt seminarier och opponeringar. För slutbetyg i kurserna tas även vikt av de studerandes närvaro och engagemang i projektarbeten och lektionsundervisning. Slutbetyg på kurser under skolförlagd del sätts av kursansvarig lärare eller lärare och projektledaren i samråd. 6

8 För betygsättning av LIA utgör handledares bedömning av de studerande tillsammans med de studerandes rapporter och muntliga redovisning från LIA-perioderna. För slutlig betygssättning av LIA ansvarar utbildningens projektledare. Samråd sker med utbildningens ledningsgrupp. För betygssättning av examensarbete ansvarar utbildningens projektledare i samråd med lärarhandledare för examensarbete. Student som underkänts i ordinarie prov har rätt att delta vid ytterligare provtillfällen; den första omtentan skall anordnas i nära anslutning till det ordinarie provet. Student som underkänts två gånger i prov på kursen eller på del av kursen har rätt att hos utbildningens ledningsgrupp begära att annan examinator utses. Betygsskalor som används i utbildningen För alla genomförda kurser används betygsgraderna, Icke Godkänd, Godkänd och Väl godkänd. Lärande i arbete (LIA) använder betygsgraderna: Icke godkänd och Godkänd Utbildningens organisation och ledning Organisation och administration Utbildningen administreras av utbildningsanordnaren. Detta sker genom ekonomiskt ansvar, registrering av sökande och ansvar för dokumentation om studieresultat och utvärderingar. Yttersta ansvaret, för att utbildningen genomförs enligt förordning om kvalificerad yrkesutbildning, har rektor för vuxenutbildningen Kungälvs kommun. Den skolförlagda delen organiseras efter en övergripande läsårsplanering, vilken antas i ledningsgruppen och som fungerar som underlag för löpande planering, kursupplägg, schema, lärares medverkan, prov och uppgifter till studenter, studieresor med mera aktiviteter under utbildningstiden. LIA organiseras och läggs upp enligt beslut i ledningsgruppen. Utbildningens projektledare Projektledaren ansvarar för att utbildningen organiseras och genomförs i enlighet med utbildningsplanen och beslut i ledningsgruppen. Projektledaren har ansvar för löpande information och kommunikation med studenterna och är studenternas kontaktperson gentemot utbildningsanordnaren och ledningsgruppen. I samråd med medverkande lärare, utbildningskonsulter ansvarar projektledaren för att kurser läggs upp så att kursmål nås och studenter examineras samt att utbildningskvalitet hålls och utvärderingar genomförs enligt utbildningsplanen. Projektledaren ansvarar för löpande dokumentation och är sammankallande till möten med studenter, lärare, ledningsgruppen, samverkande skolor, LIA-företag och externa kontakter. Projektledaren har ansvar för information och marknadsföring av utbildningen. Projektledaren ska vara en pedagogisk ledare och förebild för studenterna och utbildningens ansikte utåt. Projektledaren ska ha dokumenterad erfarenhet från såväl näringsliv som utbildningsväsende och erforderlig högskoleutbildning för arbetets ansvarsgrad. Lärare och handledare i utbildningen Följande krav ställs på personal som undervisar och handleder studenter i utbildningens skolförlagda del: 7

9 - mycket goda ämneskunskaper, t.ex. genom högskoleutbildning och för undervisning i branschämnen gedigen erfarenhet av ledande befattning från utbildningens branschområde - lärarutbildning alternativt dokumenterad pedagogisk skicklighet - förmåga att tillämpa sin utbildning och sina yrkeserfarenheter i vardagslivet - god förmåga att leda och organisera det pedagogiska arbetet - god kännedom om gällande styrdokument och förmåga att formulera undervisningsmål - förmåga att arbeta med kvalitetsutveckling och system för kvalitetssäkring - förmåga till ansvar och helhetssyn av verksamheten - god social kompetens I de branschspecifika kurserna prioriteras lärare och föreläsare som företräder fritidsbåtssektorn eller branschorganisationer inom dessa näringar. Prioritering sker mot bakgrund av personernas djupa och breda erfarenhet och specialkompetens, erforderliga teoretiska bakgrund samt undervisningserfarenhet och/eller föreläsningsvana. Lärande i arbete (LIA) organisation, uppläggning och ledning Anskaffning av LIA-platser Projektledaren ansvarar för information om syfte och mål med LIA inför LIA-perioderna, dels till de studerande, dels gentemot LIA-företagen. Den studerande söker själv LIA-plats i syfte att träna och utveckla förmåga att presentera sig muntligt och skriftligt. Genom utvecklingssamtal med projektledaren ges de studerande möjlighet till individuellt stöd och råd inför anskaffning av LIA. De studerande rekommenderas i första hand söka bland de företag och platser utbildningsanordnaren samarbetar med. Fördelning av dessa LIA-platser sker i samråd med respektive företag/organisation och mot bakgrund av de studerandes egna intressen, lämplighet och tidigare erfarenheter. Ledningsgruppen har ytterst ansvar för att godkänna de studerandes val av LIA-plats i syfte att säkerställa dels kvalité på LIA-företag, dels att arbetsinnehåll överensstämmer med utbildningens inriktning och mål. Underlag för dessa godkännanden är ett kontrakt som föreligger mellan de studerande och respektive företag/organisation. Projektledaren tillhandahåller kontraktet som fylls i av de studerande och respektive företag/organisation gemensamt. I kontraktet ska framgå: - uppgifter om utbildningen och studentens namn - handledarens namn samt adressuppgifter företaget/organisationen - överenskommen tidsperiod för LIA på arbetsplatsen - beskrivning av huvudsakliga arbetsuppgifter och/eller projektuppdrag - riktlinjer för kontakter mellan studerande, LIA-handledare och skolan under perioden Övrig information såsom checklista för personalrutiner o.d. delges den studerande av respektive LIAplats i de fall detta är aktuellt. Projektledaren tillhandahåller en allmän checklista som har tagits fram av ledningsgruppen. Antalet LIA-platser säkerställs genom personlig kontakt med våra samarbetspartners som varit delaktiga när behovet av utbildningen presenterades. I samband med denna och föregående utbildningsansökan har LIA-kontakterna uppdateras. Nya företag och organisationer med intressanta arbetsområden har kommit till som resultat av tidigare genomförd LIA-planering, samt efter nya 8

10 kontakter etablerade mellan utbildningsanordnare och branschföretag. Anskaffning av LIA till samtliga studenter säkerställs genom en tids- och informationsplan som projektledaren tillhandahåller. Tids- och informationsplanen fungerar som underlag till studenterna för att söka LIA och förenklar redovisning till ledningsgruppen om hur anskaffning av LIA framskrider. Genom arbetslivets medverkan i ledningsgruppen säkerställs att samtliga studenter har en LIA-plats i god tid före LIAperioder startar. Här har även varje student själv en viktig roll som utgår från att samtliga har att följa den tidsplan som gäller och därmed medverka till att erhålla en LIA-plats utifrån eget intresse och mål med sin utbildning. Utbildningsamordnaren/projektledaren har det övergripande ansvaret för att alla studenter får en LIA-plats. Uppläggning av lärandet på arbetsplatserna Arbete under LIA-perioder läggs upp utifrån de studerandes val av företag och inriktning i arbetsområdet, projekt och uppdrag. Den studerande skall utföra arbetsuppgifter som är relevanta för företaget/organisationen i fråga och på så sätt aktivt och självständigt delta i arbetslivet, utifrån överenskommelsen om arbetsinnehåll mellan den studerande och företaget. Under perioden följer den studerande upp sitt arbete med stöd av LIA-handledare i företaget/organisationen. Varje LIA-plats utser en handledare som fungerar som kontaktperson till den studerande. Handledarens roll är, förutom att vara samtalspartner, också att bistå den studerande i arbetet med målet att denne/denna ska utveckla egna kunskaper och färdigheter inom yrkesområdet. En väsentlig del av handledarens roll i början av LIA-perioden är att introducera den studerande på arbetsplatsen och i uppgifterna. Därefter är handledarens huvudsakliga roll att visa på vägar och sätta igång processer samt kontinuerligt stödja den studerande i sina uppgifter. Metoderna för detta kan variera mellan olika LIA-platser beroende av överenskommelse i LIA-kontrakt. I handledarens ansvar ingår även att bedöma den studerandes insatser samt återföra information om närvaro och resultat till projektledare. Projektledaren tillhandahåller bedömningsunderlag. Stöd till studenterna och LIA-handledarna Under LIA - perioden sker regelbundna kontakter mellan de studerande och utbildningens projektledare. Kontakterna tjänar till att se till att LIA fungerar enligt överenskommelser i kontrakt. De tjänar även till att upprätthålla naturliga kontakter mellan de studerande och skolan samt mellan skolan och handledare på företagen. Kontakter sker via mail, telefon och möte. Vid möte ska studenten, utbildningens projektledare och handledare från företag medverka. Studenterna initierar detta möte som led i ett naturligt och självständigt arbetssätt. Projektledaren gör anteckningar från mötet som underlag för senare uppföljning och bedömning av studentens arbetsinsats. Inför LIA inbjuds handledare och studenter till en gemensam träff i syfte att säkerställa informationen om mål med LIA samt ge utrymme för eventuella frågeställningar innan LIA startar. Denna träff fungerar som ett nätverksmöte mellan studenterna, LIA-företagen, ledningsgrupp och utbildningens anordnare. Kopplingen mellan LIA och den skolförlagda delen av utbildningen Under LIA ska de studerande tillämpa och förankra teorier och verktyg från den skolförlagda delen. De studerande skriver en rapport över LIA-perioden som belyser företaget de varit på och resultatet av det egna arbete där. Rapporten presenteras skriftligt och muntligt av studenterna efter LIAperiodens slut och bildar tillsammans med handledarens bedömning underlag för LIA-betyg. Vid dessa tillfällen inbjuds ledningsgrupp, LIA-handledare och lärare med anknytning till kursinnehåll under LIA. Målet med LIA är ett lärande i arbete där de studerande ges möjlighet att förbereda sig inför kommande yrkesroll och etablera kontakter med arbetslivet i syfte att öka de studerandes möjlighet till arbete efter utbildningen. Inriktning och arbetsinnehåll på LIA ska baseras på utbildningens mål och yrkesinriktning. 9

11 Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering av delkurserna (inkl LIA) Kursperioder utvärderas enligt följande: - Studerande gör utvärderingar på kursinnehåll, kursupplägg och pedagogiska metoder, litteratur, innehåll och omfattning av uppgifter, lärares insatser, helhetsbedömning av kursperioden. Detta sker genom enkäter. - De studerande utvärderar sin egen arbetsinsats och möjlighet att nå mål under kursperioden. Detta sker genom personliga samtal med projektledaren. Samtalen dokumenteras. - Dialoger förs mellan studerande och projektledare där gemensamma intressefrågor belyses och där även de studerande får träning i muntlig utvärdering och uppföljning. - Lärare återger resultatet från genomförd kurs, kursmoment till projektledaren. Här kan exempelvis belysas eventuella svårigheter att nå kursmål, studenters närvaro vid lektioner. - Vid särskilda examinationstillfällen inbjuds kontaktpersoner till utbildningen. Detta syftar till att studenterna ska få träning i att presentera resultat inför en större grupp, men även som underlag för extern och oberoende bedömning av studieresultat, exempelvis från andra lärare, ledningsgruppens representant från högskolan och representanter från arbetslivet. Vid sådana tillfällen samlar projektledaren in synpunkter. Enkäter, resultat av samtal, lärares rapportering och synpunkter från medverkande personer sammanställs och bildar en total kursutvärdering. - LIA - perioder följs upp genom besök av projektledare, genom handledarens bedömning och genom skriftliga rapporter från de studerande. Efter LIA - periodens slut har projektledaren utvecklingssamtal med studenterna. LIA utvärderas sedan utifrån dessa kvalitetsaspekter: o o o o uppfyller LIA studentens förväntning enligt information om syfte och mål med LIA uppfyller LIA studentens förväntningar enligt överenskommelse med företaget når studenten mål för lärande i arbete enligt bedömning av handledaren når studenten mål med sin LIA enligt bedömning av projektledaren Omkring sex månader efter avslutad utbildning görs en uppföljning av vad studenterna har för sysselsättning och i vilken mån de kunnat erhålla för utbildningen relevant arbete. Uppföljningen sker genom att utbildningsanordnaren kontaktar de tidigare studenterna med brev. Enkät används som uppföljningsmetod. Analyser av utbildningens kvalitet Hela utbildningen alla aspekter från de studerande skall utvärderas genom en övergripande enkät minst en gång per 20-poängsperiod (anonym utvärderingsblankett). De studerande gör även en helhetsbedömning och värdering av hela utbildningen vid utbildningstidens slut, dels i form av en enkät, dels vid ett utvecklingssamtal som genomförs av projektledaren. Vid utbildningens början utses dels en studeranderepresentant till ledningsgruppen, dels ett studeranderåd bestående av lärare och representanter för de studerande. Projektledaren har en gång i månaden möten med hela studerandegruppen (studeranderåd). Resultatet av dessa möten dokumenteras, protokollförs och återförs till de studerande och presenteras för ledningsgruppen. I god tid innan varje ledningsgruppsmöte tar projektledaren i muntlig dialog med hela studerandegruppen del av de studerandes uppfattningar (redovisat utvärderingsresultat) och deras eventuella förslag till 10

12 förbättringar samt uppföljning av dessa. Ledningsgruppen tar vid behov beslut om förändringar i undervisningen. Arbetslivets representanter i ledningsgruppen värderar yrkesrelevansen i den teoretiska delen av utbildningen. De teoretiska momenten i LIA följs upp av projektledaren vid besök och samtal med den studerande och handledaren, genom en checklista där man stämmer av att alla moment är genomförda enligt kursmålen. I ledningsgruppen skall projektledaren redogöra för utvärderingar, åtgärder och resultat av åtgärder. Vid möten med ledningsgruppen redovisar projektledaren dessa resultat och eventuella övriga utvärderingar som har genomförts rörande kurser, LIA - perioder mm. Återföring av resultat från utvärderingar och synpunkter från studerande och ledningsgrupp lämnas vid särskilda möten till handledarna på företagen minst en gång per period. Vid dessa möten diskuteras och läggs förbättringsförslag från handledarna på den teoretiska delens yrkesrelevans. Efter varje period sammanställer projektledaren en dokumentation som innehåller alla genomförda utvärderingar, synpunkter och protokoll från studeranderåd, ledningsgrupp, handledarmöten mm. Rapporten skall innehålla en analys innefattande förbättringsförslag inför nästa period och/eller nästa utbildningsomgång. Studenterna får den övergripande utvärderingsinformationen redovisad muntligt av studeranderepresentanterna med bifogad dokumentation. Övrig utvärdering och kvalitetsuppföljning redovisar projektledare vid utlyst möte. Återkoppling till studerande, personal och ledningsgrupp Projektledaren ansvarar för uppföljning av föreslagna förändringar och rapporterar till studeranderåd och ledningsgrupp. Alla åtgärder och resultat dokumenteras och arkiveras. Återkoppling till studenterna av utvärderingsresultat görs av projektledare. Kvalitetsbrister i studenternas insatser återförs löpande av undervisande lärare. Kunskaper och färdigheter värderas i skriftliga prov, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Studenten skall vara godkänd i samtliga moment för att få ett examensbevis. I annat fall ges ett utbildningsbevis. Kvalitetsbrister i utbildningen i övrigt rapporteras snarast till projektledaren för åtgärd. Projektledaren rapporterar till studeranderåd och ledningsgrupp. Utbildningsresultat, sammanställningar av enkäter och utvecklingssamtal, rapporter och protokoll arkiveras enligt gällande lagstiftning. Hantering av eventuella kvalitetsbrister Projektledaren har en gång i månaden möten med hela studerandegruppen (studeranderåd). Resultatet av dessa möten dokumenteras, protokollförs och återförs till de studerande och ledningsgruppen. I god tid innan varje ledningsgruppsmöte tar projektledaren i muntlig dialog med hela studerandegruppen del av de studerandes uppfattningar (redovisat utvärderingsresultat) och deras eventuella förslag till förbättringar samt uppföljning av dessa. Ledningsgruppen tar vid behov beslut om förändringar i undervisningen. Kursdeltagare och lärare gör skriftliga utvärderingar efter varje kurs i utbildningen. Utvärderingar av studieresultat och lärarens insats skall ingå liksom en egenvärdering av den studerandes egen arbetsinsats. Åtgärder, som görs dokumenteras och följs upp tills studentens förmåga att uppnå kurskrav och mål har uppnåtts. 11

13 Studerandeinflytande De studerandes inflytande i utbildningen sker på flera sätt, vilka redovisas enligt nedan. Studeranderepresentanter Två studenter utses att representera sin klass, en ordinarie och en suppleant, i ledningsgruppen. Härmed säkerställs att de studerande har insyn och möjligheter att ge synpunkter på utbildningens övergripande upplägg, kursers innehåll, LIA - upplägg och examensarbete. Studeranderepresentanterna har utöver att medverka i ledningsgruppen till uppgift att vara en formell länk mellan klasserna och projektledaren. Studeranderepresentanterna kan initiera möten med projektledaren, ledningsgruppen eller ansvarig hos utbildningsanordnare om sådant behov finns. Möte mellan projektledaren och klasserna Projektledaren sammankallar respektive klasser till möte, s.k. klassmöte, inför ledningsgruppsmöten för att höra samtliga de studerandes frågor, synpunkter och förslag till förbättringar och åtgärder. Efter ledningsmöten ges tid i respektive klasser att återföra information från ledningsgruppens möte. Protokoll från klassmöte och ledningsmöten distribueras till samtliga studenter. Eventuella uppgifter om enskilda personer distribueras inte. Härutöver sammankallar projektledaren löpande till information, kursuppföljning och utvärderingar. Under LIA upprätthålls kontakter mellan studerande och projektledaren via mail, brev och telefon. Återföringar från samtliga möten mellan klasserna och projektledaren sker genom anteckningar och protokoll som distribueras samtliga studenter. Resultat av kvalitetsuppföljningar och utvärderingar återförs såväl till ledningsgrupp som till studerandegruppen som därmed kan komma med synpunkter och förslag på förbättringsåtgärder. Krav för yrkesexamen Utbildningen avslutas med en Kvalificerad yrkesexamen 90 poäng Mariningenjör. Examen uppnås efter fullgjord utbildning med lägst betyget godkänd på samtliga i utbildningen ingående kurser. Den huvudansvariga utbildningsanordnaren utfärdar tillsammans med ledningsgruppen ett examensbevis. Den som inte fullgjort utbildningen får ett utbildningsbevis på genomförda kurser. Examensbenämning: Kvalificerad yrkesexamen: Mariningenjör inriktning konstruktion & design. alt. Mariningenjör inriktning marinmotorteknik & service. 12

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter MSB:s utbildningsplan 2014-4885-1 Jan Wisén, biträdande chef UB Gäller från och med 2017-01-01 Vidareutbildning

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

8FA245. Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp. Medical Drugs and Physiotherapy. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT.

8FA245. Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp. Medical Drugs and Physiotherapy. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT. 8FA245 Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp Medical Drugs and Physiotherapy Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med 2014-03-06

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer