BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda för Barn och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda för Barn och utbildning 1

2 Digital agenda för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang, kreativitet och variation är digital kompetens en självklar och integrerad del i barnets och elevens utveckling och lärande, i personalens dagliga arbete och verksamheternas pedagogiska utvecklingsprocess. En digital agenda för Barn och utbildning Inom Barn och utbildning strävar vi efter att ta tillvara de digitala verktygens möjligheter och erbjuda en stimulerande, digital lärmiljö för barn och elever och en attraktiv arbetsplats för personalen med tidsenliga, digitala verktyg för undervisning, kommunikation och administration. Den digitala agendan bygger på mål och insatser inom fyra fokusområden kopplade till Vaxholms stads Mål 1 Kvaliteten ska utvecklas och förbättras ( ). Fokusområden 2

3 Målgrupper All personal inom de kommunala förskolorna, grundskolorna och fritidshemmen samt utbildningsförvaltningen. Undervisning, pedagogik och didaktik Mål Undervisande personal använder sina digitala kunskaper och färdigheter i undervisningen så att barnens och elevernas lärande främjas. Personalen uppmuntrar och stödjer barnens och elevernas lärande med digitala verktyg. All personal vidareutvecklar kontinuerligt sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet. Information, kommunikation och administration Mål Personalen använder befintliga system för dokumentation och kommunikation. Personalen delar information och erfarenheter via en gemensam digital plattform. Alla hemsidor är aktuella och informativa. Personalen kompetensutvecklas kontinuerligt för effektiv användning av befintliga administrativa och kommunikativa system. Infrastruktur, hårdvara och mjukvara Mål Alla enheter har digital teknik och en infrastruktur som är välfungerande och lättillgänglig. Förskolorna och skolorna är utrustade med de digitala verktyg som krävs för arbete i enlighet med läroplanerna. 3

4 All personal och alla barn och elever disponerar en tidsenlig dator eller motsvarande enhet för dagligt arbete och lärande. IT-enheten tillhandahåller hårdvara och mjukvara utifrån beställning. infrastruktur som krävs för undervisning med datorer och andra digitala enheter uppkopplade till Internet. support Lokal IT- support genom IT-stödjare finns på alla enheter. Styrning, ledning och stöd Mål Utvärdering och revidering av insatserna i handlingsplanen för digital agenda genomförs årligen och redovisas till Barn och utbildningsnämnden. Varje enhet har en lokal handlingsplan utifrån den digitala agendan. Cheferna vidareutvecklar sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet och leder sin personal enligt den digitala agendan. En pedagogisk utvecklingsledare arbetar på förvaltningschefens uppdrag och driver den digitala agendan i samråd med enhetscheferna. Ett aktivt centralt IKT- råd finns för samverkan kring den digitala agendan. 4

5 Handlingsplan Digital agenda Handlingsplanen för den digitala agendan bygger på mål och insatser inom fyra fokusområden kopplade till Vaxholms stads Mål 1: Kvaliteten ska utvecklas och förbättras ( ). Fokusområden Undervisning, pedagogik och didaktik Information, kommunikation och administration Infrastruktur, hårdvara och mjukvara Styrning, ledning och stöd Målgrupper All personal inom de kommunala förskolorna, grundskolorna och fritidshemmen samt utbildningsförvaltningen. Undervisning, pedagogik och didaktik Mål Undervisande personal använder sina digitala kunskaper och färdigheter i undervisningen så att barnens och elevernas lärande främjas. All personal uppmuntrar och stödjer barnens och elevernas lärande med digitala verktyg. All personal vidareutvecklar kontinuerligt sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet. Insatser Ta fram och genomföra kompetensutveckling för all personal med inriktning på digital kompetens, medie- och informationskunnighet. Ta fram och genomföra kompetensutveckling för undervisande lärare/pedagoger med förankring i Lpfö98 och Lgr11 om nya undervisningsmodeller för lärande med digitala verktyg. Förstärka det kollegiala lärandet och omvärldsspaning. 5

6 Information, kommunikation och administration Mål Personalen använder befintliga system för dokumentation och kommunikation. Personalen delar information och erfarenheter via en gemensam digital plattform. Alla hemsidor är aktuella och informativa. Personalen kompetensutvecklas kontinuerligt för effektiv användning av befintliga administrativa och kommunikativa system. Insatser All personal deltar aktivt vid implementeringen av nytt intranät och extern hemsida. Fortsatt kompetensutveckling för användning av befintliga system för information, kommunikation och administration. Berörd personal deltar i kompetensutveckling i samband med byte till kommungemensamma Windows 7 och Office 2013 samt i den fortsatta implementeringen av Unikum. Infrastruktur, hårdvara och mjukvara Mål Alla enheter har digital teknik och en infrastruktur som är välfungerande och lättillgänglig. Förskolorna och skolorna är utrustade med de digitala verktyg som krävs för arbete i enlighet med läroplanerna. All personal och alla barn/elever disponerar en tidsenlig dator eller motsvarande enhet för dagligt arbete och lärande. IT-enheten tillhandahåller hårdvara och mjukvara utifrån beställning. 6

7 infrastruktur som krävs för undervisning med datorer eller digitala enheter uppkopplade till Internet. support Lokal IT- support genom IT-stödjare finns på alla enheter. Insatser Utbyggnad av trådlösa nätverk och accesspunkter så att barn/elever och personal kan koppla upp sig och ha tillgång till Internet samtidigt. Utökad tillgång till tidsenlig dator eller motsvarande digital enhet för personalen. Framtagande av en plan för hur alla barn/elever på sikt ska ha tillgång till en dator eller motsvarande digital enhet för sitt lärande. Varje enhet tillsätter resurser för lokalt IT- stöd med uppdrag att ge teknisk support och IT- pedagogisk utveckling på enheten. Styrning, ledning och stöd Mål Utvärdering och revidering av insatserna i handlingsplanen för digital agenda genomförs årligen och redovisas till Barn och utbildningsnämnden. Varje enhet har en lokal handlingsplan utifrån den digitala agendan. Cheferna vidareutvecklar sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet och leder sin personal enligt den digitala agendan. En pedagogisk utvecklingsledare arbetar på förvaltningschefens uppdrag och driver den digitala agendan i samråd med enhetscheferna. Ett aktivt centralt IKT- råd finns för samverkan kring den digitala agendan. Insatser Ta fram en utvärderingsmodell som ger underlag för årlig revidering av insatserna i handlingsplanen för den digitala agendan. 7

8 Varje enhet tar fram en lokal handlingsplan med SMARTA mål (Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Realistiskt, Tidsbestämt, Accepterat) som en del av sin verksamhetsplan utifrån den digitala agendan. Ta fram och genomföra en utbildning för chefer och nyckelpersoner med inriktning på ledarskap i enlighet med Vaxholms digitala agenda. Inrätta en tjänst som pedagogisk utvecklingsledare med ett tydligt uppdrag gentemot nämnd/förvaltning och förskolor/skolor. Bärande i uppdraget ska vara pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån digital agenda, vision och handlingsplan. Ett centralt IKT- råd med nyckelpersoner från enheterna, förvaltningens stab och ledning samt IT- och serviceenheten bildas för samordning av insatser. Varje enhet avsätter personella resurser för att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet utifrån den digitala agendan och den lokala handlingsplanen. 8

9 Omvärldsperspektiv Internationellt perspektiv Digital agenda för Europa EU- kommissionen presenterade år 2010 en övergripande strategi för tillväxt under åren under namnet "Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla". Där beskrivs planerna att lägga fram sju huvudinitiativ som konkretiserar kommissionens planer. Det första initiativet som presenteras är En Digital agenda för Europa. En digital agenda för Europa har en mycket betydande roll för att öka tillväxten i EU och bidra till en väl fungerande inre marknad. Meddelandet innehåller förslag till åtgärder grupperade i sju olika områden: En pulserande digital inre marknad Interoperabilitet och standardisering Tillit och säkerhet Snabb och ultrasnabb internettillgång Forskning och innovation Främjande av digital kompetens, digitala färdigheter och digital integration Vinster för EU-samhället som möjliggörs av IT Digital kompetens är en av EUs nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Definition Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKTfärdigheter dvs användningen av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Jan Figél, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur och ungdom: Jag är övertygad om att den europeiska referensramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande kommer att bli ett användbart verktyg för de politiska beslutsfattarna, för de många olika utbildningsinstitutionerna och tillhandahållarna av fortbildning samt för eleverna, så att livslångt lärande blir verklighet för alla. Möjligheterna att skaffa sig tillgång till information och tjänster förändras hela tiden. Vi behöver ny kompetens för att behärska hela den nya digitala världen, inte bara genom att tillägna oss tekniska färdigheter, utan också genom djupare förståelse av de möjligheter, utmaningar och etiska frågor som den nya tekniken ger upphov till. UNESCO I artikel 19 av FN:s Allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheter slås det fast att Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa 9

10 åsikter och att söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Medie- och informationskunnighet (MIK) rustar medborgarna med de kompetenser som behövs för att söka och till fullo använda denna grundläggande mänskliga rättighet. Nationellt perspektiv Digital agenda för Sverige IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Den 6 oktober 2011 presenterade näringsdepartementet IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan är ett komplement till pågående insatser. Den samordnar åtgärder på IT- området inom exempelvis säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation. 10

11 Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I sitt tal vid seminariet IT i skola och utbildning på nordiska skolledarkongressen i Göteborg 29 mars 2012 uttryckte IT- och energiminister Anna Karin Hatt sig så här: Den viktiga frågan som vi bör ställa oss är: Är vår skola förberedd på att möta de barn som nu växer upp som digitala infödingar? Är vi beredda att möta dem som tycker att det är mer naturligt att skriva sitt namn på en surfplatta än på ett anteckningsblock? eller på dem som förväntar sig att läraren ska publicera alla datum för kommande prov i en kalender på nätet, så att de automatiskt kan få dem synkade med mobilens kalender? Utvecklingen på IT-området och den digitalisering som sker i samhället spelar stor roll för skolornas möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. Och jag är gärna väldigt tydlig med hur jag ser på det: skolorna måste vara en del av informationssamhället. Vi måste ha en skola som följer med i sin tid. Ett område där det är alldeles uppenbart att IT skulle kunna göra oändlig skillnad är i effektiviseringen av skolans arbete. Och ska vi lyckas med det då duger det faktiskt inte att det finns skolor där lärare måste dela dator med flera andra. Vilken annan kunskapsarbetare, och hur många här inne, skulle acceptera att göra det? Det borde vara en självklarhet att alla lärare ska ha tillgång till en egen dator så att större delen av deras administrativa arbete kan skötas elektroniskt. Den pedagogiska aspekten har en helt annan karaktär. IT är ett verktyg, bland många, och precis som alla andra verktyg är det oslagbart i många situationer men hopplöst fel i andra. Vi vet att en del skolor - ganska många som det verkar - använder datorer, interaktiva skrivtavlor och andra itbaserade hjälpmedel i undervisningen - med mycket goda resultat. Andra gör det inte. Om våra skolor i praktiken ska kunna svara upp mot de nya kraven, och mot det faktum att den nya Skollagen ger alla elever rätt att få använda "böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning" så måste det finnas datorer i våra skolor. Ska våra företag kunna få tillgång till tillräckligt mycket kompetent arbetskraft i framtiden, ska våra barn kunna bli väl förberedda för den allt mer globaliserade arbetsmarknaden, då måste vi ha en skola som är anpassad efter de nya förutsättningar som tekniken ger. Det behövs kontinuerlig kompetensutveckling för pedagogerna i skolan. PIM räcker inte, det är bara basen som alla måste stå på, det behövs specialiserad ämnesinriktad utbildning i användandet av den digitala tekniken Det behövs en infrastruktur för att dela, köpa och konsumera digitala lärresurser. Detta finns i flera andra länder och är speciellt viktigt för oss i Sverige som är en liten marknad. Jämför med andra yrken, det är klart att man inte använder samma program och system för sina processer som för fem, eller till och med tre år sedan. Det behövs en ny organisation av lärandet som bygger på 2000-talets förutsättningar. Dagens skola växte fram ur industrialismens behov och världsbild. Idag lever vi online och skolan skulle kunna vara något helt annorlunda om vi tog tillvara det globala samhällets möjligheter. I läroplan för förskolan, Lpfö98, står följande: Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 11

12 forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. I läroplan för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, Lgr11, står följande: Att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 12

13 Lokalt perspektiv Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Undervisning, pedagogik och didaktik Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Kompetenssatsning PIM En omfattande satsning för att stärka personalens digitala kompetens har varit PIM- projektet (PIM= Praktisk IT- och Mediekompetens) som startade höstterminen 2011 och avslutades i juni Alla förskolor och skolor i kommunen, kommunala såväl som fristående, erbjöds att delta. Resultatet blev utmärkt. 96 procent av all personal inom egenregin examinerades. Utvärdering visar tre områden där deltagarnas intresse för Informations- och KommunikationsTeknologi (IKT) har ökat och lärares egen användning av IKT i det direkta arbetet har blivit mer frekvent och mer avancerat. IKT har börjat användas mer i elevarbete och dokumentation och kommunikationen med föräldrarna intar nyare former. PIM- projektet har skapat goda förutsättningar för att driva utvecklingsarbetet inom IKT vidare. Deltagarnas PIMexaminationsuppgifter (drygt 500 stycken) finns nu samlade som en kunskapsbank på kommunens intranät, tillgängliga för alla kommunanställda deltagare. Detta är starten för en plats där kollegor aktivt kan dela med sig av sina idéer och ge varandra inspiration i arbetet. Lärplatteprojekt De kommunala förskolorna i Vaxholms stad har valt att använda lärplattor för att introducera den digitala tekniken till barnen. I samarbete med förskolor i Upplands Bro kommun och forskare vid Stockholms Universitet deltar förskolorna i ett forskningsprojekt vars syfte är att undersöka hur barns lärande påverkas genom arbetet med lärplattan. Observationer på förskolorna, litteraturstudier, enkätfrågor, dokumentationsuppgifter och fokusintervjuer är de metoder man använder för att också skapa lärande tillfällen för pedagogerna. Projektet kommer att pågå under hela 2013 med eventuell förlängning. Skoldatateket Skoldatateket är en IKT- satsning för barn i behov av särskilt stöd med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter, ADHD samt matematiksvårigheter. Enheten för stöd och utveckling (ESU) har drivit Skoldatateket sedan Verksamheten är kommunövergripande och servar kommunens skolor och förskolor med information och utbildning om olika lärverktyg, kompenserande programvaror och träningsprogram. Ambassadörsprogrammet är en del av verksamheten som vänder sig till elever med dyslexi, läsoch skrivsvårigheter och syftar till att utbilda elever och lärare i hur de kan använda dator, skanner och olika programvaror såsom talsyntes och rättstavningsprogram. Målet är en ökad 13

14 användning av IKT- verktyg som ger eleverna möjligheter att delta i skolans undervisning på samma villkor som andra elever och bidrar till att eleverna får ökat självförtroende i sitt lärande. Skriva sig till läsning Hösten 2011 startade lärare på Söderfjärdsskolan projektet Att skriva sig till läsning. Det var eleverna i årskurs 1 som fick möjlighet att använda datorn i sin läs- och skrivutveckling. Projektet har sin pedagogiska förankring i den metod som ursprungligen utvecklades i Norge i början på 2000-talet och som nu vidareutvecklats och fått en stor spridning i Sverige. Resultaten av projektet har av lärarna uppfattats som så goda att man fortsätter arbetet och inkluderar påföljande årskurs ettor under läsåren 2012 och Man ser en utveckling gällande texternas längd och bearbetade innehåll såsom stavning och meningsbyggnad mm. Framförallt leder elevernas fantasi och inbyggda berättarglädje till ökad skriftlig kommunikation med hjälp av IKT- verktyg. Information, kommunikation och administration Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Information Ny webbplats och nytt intranät för Vaxholms stad Under 2013 startade en kommunövergripande satsning för att bygga upp en ny extern webb och ett nytt intranät. Webben kommer att ha en modern och tillgänglighetsanpassad design anpassad till en ny gemensam grafisk profil. Både extern webb och intranät kommer även att vara responsiva, det vill säga att de automatiskt anpassar sig till användarens tekniska enhet, mobil, pekplatta eller datorskärm. Webbplatserna, både den kommunövergripande, förvaltningsövergripande och enheternas egna är tillsammans med Unikum en av de viktigaste kommunikationskanalerna med bl a vårdnadshavarna. För att webbplatserna ska fylla sin funktion och ge ett gott intryck av verksamheten krävs att de är uppdaterade på ett intressant och användaranpassat sätt. Flera enheter inom Barn och utbildning använder det befintliga intranätet men en mycket stor del av den interna kommunikationen sker idag via möten och mail. Målet är att det nya intranätet ska vara navet i kommunens interna kommunikation. Det kommer att innebära ett stort arbete att skapa en intern kommunikationskultur där man också hämtar och delar med sig av information. På Vaxholms stads intranät är målet att medarbetarna ska känna sig trygga med att de kan finna den information de behöver i sitt jobb. På varje enhet ska det finnas lokala redaktörer som har avsatt tid för att arbeta med innehåll på både extern webb och intranät. Redaktörerna kommer att erbjudas möjlighet att delta i utbildningar som kommunikationsfunktionen kontinuerligt kommer att erbjuda. 14

15 Kommunikation Unikum Efter ett pilotprojekt vårterminen 2012 beslöt egenregins förskolor och skolor att använda det digitala verktyget Unikum. Unikum ger möjlighet för eleven, lärarna och vårdnadshavarna att kommunicera kring elevens lärande och är ett stöd för att ge eleverna individuella utvecklingsplaner och tydliga omdömen. I förskolan ger verktyget stöd för den pedagogiska dokumentationen. Unikum har också medfört att läroplanerna för förskolan och grundskolan har blivit mer tillgängliga i vardagsarbetet. Verktyget har implementerats i grundskolorna under läsåret och efter att pedagogerna utbildats har elever och vårdnadshavare successivt kopplats på. Även förskolorna har nu startat implementeringsfasen. Arbetet med att fullt nyttja möjligheterna i Unikum fortsätter under Administration Under de senaste åren har ett antal nya administrativa system och programvaror tagits i bruk. För närvarande pågår förberedelser för upphandling av ett nytt verksamhetssystem. Implementering av det nya systemet planeras till läsåret 2014/15 och påverkar utbildningsförvaltningen liksom enheterna. För en effektiv och kvalitetssäker administration, ökar behovet av digitala stödsystem kontinuerligt. Kompetensinsatser för dem som ska använda systemen måste genomföras för att garantera att systemen används på rätt sätt. Tid för kontinuerlig kommunikation med systemleverantörerna och resurser/tid för upphandling av nya system när avtalen går ut måste avsättas. Varje system kräver tydlighet vad gäller systemägare och systemförvaltare. Infrastruktur, hårdvara och mjukvara Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Internet och trådlösa nätverk På samtliga grundskolor finns trådlösa nätverk med accesspunkter som stödjer att ca 20 digitala enheter (datorer, plattor och telefoner) per accesspunkt är uppkopplade samtidigt. Mätning på samtliga skolor har gjorts för att kunna hantera de antal digitala enheter som i dagsläget kan vara uppkopplade samtidigt inom respektive verksamhet. Antalet accesspunkter per skola har utökats under året för att kunna möta upp behoven som framkommit av mätprotokollen. På samtliga förskolor finns trådlösa nätverk med accesspunkter som stödjer att ca 20 digitala enheter per accesspunkt är uppkopplade samtidigt. För närvarande pågår ett projekt för att kunna hantera BYOD (Bring Your Own Device) som beräknas vara infört innan årsskiftet 2013/2014. Hårdvara En satsning på att utrusta den fysiska lärmiljön på egenregins förskolor och grundskolor har genomförts under Idag är alla klassrum i grundskolorna och vissa lokaler på 15

16 förskolorna utrustade med interaktiva projektorer och alla undervisande lärare disponerar en egen digital enhet (en bärbar PC-dator). Sedan tidigare har några av skolorna satsat på inköp av interaktiva skrivtavlor. Det finns behov av fortbildning i att hantera de interaktiva skrivtavlornas och projektorernas funktioner och program för att öka användandet. Alla kommunens förskolor är utrustade med projektor och varje avdelning på respektive förskola har tillgång till en pekplatta. Under de senaste åren har ett stort antal datorer och pekplattor köpts in av enheterna. I första hand har verktyg till personalen prioriterats men även klassuppsättningar av datorer till eleverna har köpts in av de enheter som haft ekonomiska möjligheter. Många barn är redan från mycket unga år, genom hemmet, vana att använda digitala verktyg men detta gäller inte alla barn. Detta kan leda till en digital klyfta som skolan behöver kompensera för. Om barn och elever ska kunna få stöd i sitt lärande genom digitala verktyg måste de självklart få tillgång till dessa även i förskolan och skolan. En plan för satsning på lärverktyg för barnen/eleverna måste tas fram snarast. Mjukvara Under 2012 gjordes en inventering av vilka programvaror som används på skolorna. Riktlinjer togs fram för beslut kring inköp/upphandling av licenser/programvara samt digitala verktyg. Inventeringen bör följas upp med beslut vilka som bör avslutas respektive behållas. Det finns behov av kompetensutveckling i hantering av aktuella programvaror. En utredning pågår om Barn och utbildning skulle vara betjänt av en digital utbildningsportal för att dela digitala lärresurser och för digital samverkan. Support Kommunen har en IT- helpdesk för supportärenden dit kommunens personal kan vända sig. På varje enhet finns en lokal IT- stödjare som har till uppgift att stödja personalen i tekniska ärenden och samordna enhetens IT- frågor. IT- stödjarna ingår i ett nätverk tillsammans med representanter från IT- och serviceenheten. Under 2012 togs en arbetsbeskrivning fram för de lokala IT- stödjarna. Ledning, styrning och stöd Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Utvecklingsarbete Utvecklingsarbetet för att stärka teknikanvändningen på enheterna och förvaltningen har de senaste åren genomförts i samverkan mellan utbildningsförvaltningens centrala ledning, ledningen på enheterna och IT- och serviceenheten. Inför olika utvecklingsprojekt har arbetsgrupper med deltagare från central förvaltning och från enheterna varit aktiva och drivit arbetet framåt. Det krävs fortsatt centrala initiativ och samordning men varje enhet behöver ha en egen lokal utvecklingsplan utifrån sina speciella behov och förutsättningar. Lokala initiativ bör 16

17 uppmuntras parallellt med ett förhållningssätt att dela med sig av sina erfarenheter. Det kollegiala lärandet ska ha en framskjuten plats. Ett fortsatt nära samarbete med IT- och serviceenheten och kommunens kommunikatör är viktigt. Ansvar för styrning och ledning Cheferna spelar en viktig roll för att driva utvecklingsarbetet på enheterna framåt. Det handlar om organisation, prioriteringar, planering av tid och resurser. Skolledningen måste kunna hantera komplexa frågor alltifrån anskaffning och användning av digitala verktyg till arbetssätt och etikfrågor. Teknikutvecklingen är ingen verksamhet vid sidan av allt annat utan ska stödja den övriga verksamheten och vara en del av det pågående skolutvecklingsarbetet. Alla ledare inom Barn och utbildning bör erbjudas kompetensutveckling för att leda förändringsprocesser, med utveckling av framtidens skola, med moderna verktyg och arbetssätt. Stöd och support I slutet av år 2010 gjordes på utbildningschefens uppdrag en undersökning/förstudie för att ta reda på läget avseende användandet av digital teknik inom Barn och utbildning. En projektgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen, enheterna och IT- och serviceenheten tillsattes med syfte att samordnat driva utvecklingsarbetet framåt. En projektledare på deltid ledde gruppens arbete under 2011 och Under 2013 har det inte funnits någon projektgrupp då resurser för projektledare inte funnits under första halvåret. Från och med augusti 2013 finns en heltidstjänst som tills vidare är tillsatt på 25% för att driva utvecklingsarbete kring IKT. För att det fortsatta utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt och kostnadseffektivt behövs en permanent central utvecklingsledare på förvaltningen. Planen är att ta fram en kompetensprofil för rekrytering av utvecklingsledaren som ska arbeta på förvaltningschefens uppdrag med utgångspunkt i den digitala agendan. På varje enhet bör personella resurser avsättas för lokalt pedagogiskt IKT- stöd. Utvärdering Det digitala utvecklingsarbetet som har genomförts under har utvärderats kontinuerligt. Resultaten från utvärderingarna ligger till grund för de uppsatta målen och insatserna i den digitala agendan för Dessa utvärderingar finns tillgängliga på intranätet. Den tekniska utvecklingen och det digitala landskapet förändras oerhört snabbt och möjligheterna för lärande och kommunikation inom utbildningssektorn blir alltmer uppenbara. Många utmaningar följer i spåren. För att kunna styra åt rätt håll behöver kontinuerlig utvärdering av uppsatta mål genomföras. 17

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor IKT-strategi för s grundskolor och förskolor Innehållsförteckning Inledning Tidsperspektiv Oberoende av device, tid och rum Kvantitet kontra kvalitet Ledarskap Kompetensutveckling Entreprenöriellt lärande

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

E-strategin på buf. Tryckt 2009-04-03

E-strategin på buf. Tryckt 2009-04-03 E-strategin på buf s strategier och mål för informations- och kommunikationsteknologi i Botkyrkas förskolor och grundskolor. Tryckt 2009-04-03 s e-strategi 1. Vad är det vi vill? 1 Vision 1 Syfte 2 Hur

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se]

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] Att förändra skolan med teknik IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Angående definition av skolbibliotek

Angående definition av skolbibliotek Datum Vår ref 2011-02-21 BW Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående definition av skolbibliotek Bakgrund Riksdagen fattade i juni 2010 beslut om en ny skollag. Fullt ut ska lagen gälla från

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) BILAGA 3:1 Handlingsplan Efter mallen från 2009 följer tre exempel på skolors ifyllda handlingsplaner UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen

Läs mer

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var en var Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se Bakgrund Tanums kommun 12320 innevånare 4 rektorsområden - 8 skolor - 1100 elever Central IT-enhet för alla förvaltningar 2 IT-tekniker dedicerade

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare!

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare! KUNSKAPSVINNARE Vad är Kunskapsvinnare? Varje skola är unik och behöver göra sin digitala resa i den takt som passar skolans organisation bäst. Vårt utbildningskoncept Kunskapsvinnare möter och utgår från

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Ur Lgr 11: Skolans uppdrag är bl.a. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper..

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Bosgårdens pedagogiska enhet. Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012

Bosgårdens pedagogiska enhet. Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 En långrandig och ap-tråkig presentation i Power Point som alltid: Where s the power and what s the point? Ulf Jacobsson UF Partille Kommun dec 2013 Utgångspunkt för organisationen:

Läs mer

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ann Hellenius ann.hellenius@stockholm.se @annhellenius pedagogstockholmblogg.se/sthlmisit Ann Hellenius Mattias Olsson mattias.olsson@stockholm.se

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer