BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda för Barn och utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda för Barn och utbildning 1

2 Digital agenda för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang, kreativitet och variation är digital kompetens en självklar och integrerad del i barnets och elevens utveckling och lärande, i personalens dagliga arbete och verksamheternas pedagogiska utvecklingsprocess. En digital agenda för Barn och utbildning Inom Barn och utbildning strävar vi efter att ta tillvara de digitala verktygens möjligheter och erbjuda en stimulerande, digital lärmiljö för barn och elever och en attraktiv arbetsplats för personalen med tidsenliga, digitala verktyg för undervisning, kommunikation och administration. Den digitala agendan bygger på mål och insatser inom fyra fokusområden kopplade till Vaxholms stads Mål 1 Kvaliteten ska utvecklas och förbättras ( ). Fokusområden 2

3 Målgrupper All personal inom de kommunala förskolorna, grundskolorna och fritidshemmen samt utbildningsförvaltningen. Undervisning, pedagogik och didaktik Mål Undervisande personal använder sina digitala kunskaper och färdigheter i undervisningen så att barnens och elevernas lärande främjas. Personalen uppmuntrar och stödjer barnens och elevernas lärande med digitala verktyg. All personal vidareutvecklar kontinuerligt sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet. Information, kommunikation och administration Mål Personalen använder befintliga system för dokumentation och kommunikation. Personalen delar information och erfarenheter via en gemensam digital plattform. Alla hemsidor är aktuella och informativa. Personalen kompetensutvecklas kontinuerligt för effektiv användning av befintliga administrativa och kommunikativa system. Infrastruktur, hårdvara och mjukvara Mål Alla enheter har digital teknik och en infrastruktur som är välfungerande och lättillgänglig. Förskolorna och skolorna är utrustade med de digitala verktyg som krävs för arbete i enlighet med läroplanerna. 3

4 All personal och alla barn och elever disponerar en tidsenlig dator eller motsvarande enhet för dagligt arbete och lärande. IT-enheten tillhandahåller hårdvara och mjukvara utifrån beställning. infrastruktur som krävs för undervisning med datorer och andra digitala enheter uppkopplade till Internet. support Lokal IT- support genom IT-stödjare finns på alla enheter. Styrning, ledning och stöd Mål Utvärdering och revidering av insatserna i handlingsplanen för digital agenda genomförs årligen och redovisas till Barn och utbildningsnämnden. Varje enhet har en lokal handlingsplan utifrån den digitala agendan. Cheferna vidareutvecklar sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet och leder sin personal enligt den digitala agendan. En pedagogisk utvecklingsledare arbetar på förvaltningschefens uppdrag och driver den digitala agendan i samråd med enhetscheferna. Ett aktivt centralt IKT- råd finns för samverkan kring den digitala agendan. 4

5 Handlingsplan Digital agenda Handlingsplanen för den digitala agendan bygger på mål och insatser inom fyra fokusområden kopplade till Vaxholms stads Mål 1: Kvaliteten ska utvecklas och förbättras ( ). Fokusområden Undervisning, pedagogik och didaktik Information, kommunikation och administration Infrastruktur, hårdvara och mjukvara Styrning, ledning och stöd Målgrupper All personal inom de kommunala förskolorna, grundskolorna och fritidshemmen samt utbildningsförvaltningen. Undervisning, pedagogik och didaktik Mål Undervisande personal använder sina digitala kunskaper och färdigheter i undervisningen så att barnens och elevernas lärande främjas. All personal uppmuntrar och stödjer barnens och elevernas lärande med digitala verktyg. All personal vidareutvecklar kontinuerligt sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet. Insatser Ta fram och genomföra kompetensutveckling för all personal med inriktning på digital kompetens, medie- och informationskunnighet. Ta fram och genomföra kompetensutveckling för undervisande lärare/pedagoger med förankring i Lpfö98 och Lgr11 om nya undervisningsmodeller för lärande med digitala verktyg. Förstärka det kollegiala lärandet och omvärldsspaning. 5

6 Information, kommunikation och administration Mål Personalen använder befintliga system för dokumentation och kommunikation. Personalen delar information och erfarenheter via en gemensam digital plattform. Alla hemsidor är aktuella och informativa. Personalen kompetensutvecklas kontinuerligt för effektiv användning av befintliga administrativa och kommunikativa system. Insatser All personal deltar aktivt vid implementeringen av nytt intranät och extern hemsida. Fortsatt kompetensutveckling för användning av befintliga system för information, kommunikation och administration. Berörd personal deltar i kompetensutveckling i samband med byte till kommungemensamma Windows 7 och Office 2013 samt i den fortsatta implementeringen av Unikum. Infrastruktur, hårdvara och mjukvara Mål Alla enheter har digital teknik och en infrastruktur som är välfungerande och lättillgänglig. Förskolorna och skolorna är utrustade med de digitala verktyg som krävs för arbete i enlighet med läroplanerna. All personal och alla barn/elever disponerar en tidsenlig dator eller motsvarande enhet för dagligt arbete och lärande. IT-enheten tillhandahåller hårdvara och mjukvara utifrån beställning. 6

7 infrastruktur som krävs för undervisning med datorer eller digitala enheter uppkopplade till Internet. support Lokal IT- support genom IT-stödjare finns på alla enheter. Insatser Utbyggnad av trådlösa nätverk och accesspunkter så att barn/elever och personal kan koppla upp sig och ha tillgång till Internet samtidigt. Utökad tillgång till tidsenlig dator eller motsvarande digital enhet för personalen. Framtagande av en plan för hur alla barn/elever på sikt ska ha tillgång till en dator eller motsvarande digital enhet för sitt lärande. Varje enhet tillsätter resurser för lokalt IT- stöd med uppdrag att ge teknisk support och IT- pedagogisk utveckling på enheten. Styrning, ledning och stöd Mål Utvärdering och revidering av insatserna i handlingsplanen för digital agenda genomförs årligen och redovisas till Barn och utbildningsnämnden. Varje enhet har en lokal handlingsplan utifrån den digitala agendan. Cheferna vidareutvecklar sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet och leder sin personal enligt den digitala agendan. En pedagogisk utvecklingsledare arbetar på förvaltningschefens uppdrag och driver den digitala agendan i samråd med enhetscheferna. Ett aktivt centralt IKT- råd finns för samverkan kring den digitala agendan. Insatser Ta fram en utvärderingsmodell som ger underlag för årlig revidering av insatserna i handlingsplanen för den digitala agendan. 7

8 Varje enhet tar fram en lokal handlingsplan med SMARTA mål (Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Realistiskt, Tidsbestämt, Accepterat) som en del av sin verksamhetsplan utifrån den digitala agendan. Ta fram och genomföra en utbildning för chefer och nyckelpersoner med inriktning på ledarskap i enlighet med Vaxholms digitala agenda. Inrätta en tjänst som pedagogisk utvecklingsledare med ett tydligt uppdrag gentemot nämnd/förvaltning och förskolor/skolor. Bärande i uppdraget ska vara pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån digital agenda, vision och handlingsplan. Ett centralt IKT- råd med nyckelpersoner från enheterna, förvaltningens stab och ledning samt IT- och serviceenheten bildas för samordning av insatser. Varje enhet avsätter personella resurser för att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet utifrån den digitala agendan och den lokala handlingsplanen. 8

9 Omvärldsperspektiv Internationellt perspektiv Digital agenda för Europa EU- kommissionen presenterade år 2010 en övergripande strategi för tillväxt under åren under namnet "Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla". Där beskrivs planerna att lägga fram sju huvudinitiativ som konkretiserar kommissionens planer. Det första initiativet som presenteras är En Digital agenda för Europa. En digital agenda för Europa har en mycket betydande roll för att öka tillväxten i EU och bidra till en väl fungerande inre marknad. Meddelandet innehåller förslag till åtgärder grupperade i sju olika områden: En pulserande digital inre marknad Interoperabilitet och standardisering Tillit och säkerhet Snabb och ultrasnabb internettillgång Forskning och innovation Främjande av digital kompetens, digitala färdigheter och digital integration Vinster för EU-samhället som möjliggörs av IT Digital kompetens är en av EUs nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Definition Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKTfärdigheter dvs användningen av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Jan Figél, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur och ungdom: Jag är övertygad om att den europeiska referensramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande kommer att bli ett användbart verktyg för de politiska beslutsfattarna, för de många olika utbildningsinstitutionerna och tillhandahållarna av fortbildning samt för eleverna, så att livslångt lärande blir verklighet för alla. Möjligheterna att skaffa sig tillgång till information och tjänster förändras hela tiden. Vi behöver ny kompetens för att behärska hela den nya digitala världen, inte bara genom att tillägna oss tekniska färdigheter, utan också genom djupare förståelse av de möjligheter, utmaningar och etiska frågor som den nya tekniken ger upphov till. UNESCO I artikel 19 av FN:s Allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheter slås det fast att Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa 9

10 åsikter och att söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Medie- och informationskunnighet (MIK) rustar medborgarna med de kompetenser som behövs för att söka och till fullo använda denna grundläggande mänskliga rättighet. Nationellt perspektiv Digital agenda för Sverige IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Den 6 oktober 2011 presenterade näringsdepartementet IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan är ett komplement till pågående insatser. Den samordnar åtgärder på IT- området inom exempelvis säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation. 10

11 Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I sitt tal vid seminariet IT i skola och utbildning på nordiska skolledarkongressen i Göteborg 29 mars 2012 uttryckte IT- och energiminister Anna Karin Hatt sig så här: Den viktiga frågan som vi bör ställa oss är: Är vår skola förberedd på att möta de barn som nu växer upp som digitala infödingar? Är vi beredda att möta dem som tycker att det är mer naturligt att skriva sitt namn på en surfplatta än på ett anteckningsblock? eller på dem som förväntar sig att läraren ska publicera alla datum för kommande prov i en kalender på nätet, så att de automatiskt kan få dem synkade med mobilens kalender? Utvecklingen på IT-området och den digitalisering som sker i samhället spelar stor roll för skolornas möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. Och jag är gärna väldigt tydlig med hur jag ser på det: skolorna måste vara en del av informationssamhället. Vi måste ha en skola som följer med i sin tid. Ett område där det är alldeles uppenbart att IT skulle kunna göra oändlig skillnad är i effektiviseringen av skolans arbete. Och ska vi lyckas med det då duger det faktiskt inte att det finns skolor där lärare måste dela dator med flera andra. Vilken annan kunskapsarbetare, och hur många här inne, skulle acceptera att göra det? Det borde vara en självklarhet att alla lärare ska ha tillgång till en egen dator så att större delen av deras administrativa arbete kan skötas elektroniskt. Den pedagogiska aspekten har en helt annan karaktär. IT är ett verktyg, bland många, och precis som alla andra verktyg är det oslagbart i många situationer men hopplöst fel i andra. Vi vet att en del skolor - ganska många som det verkar - använder datorer, interaktiva skrivtavlor och andra itbaserade hjälpmedel i undervisningen - med mycket goda resultat. Andra gör det inte. Om våra skolor i praktiken ska kunna svara upp mot de nya kraven, och mot det faktum att den nya Skollagen ger alla elever rätt att få använda "böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning" så måste det finnas datorer i våra skolor. Ska våra företag kunna få tillgång till tillräckligt mycket kompetent arbetskraft i framtiden, ska våra barn kunna bli väl förberedda för den allt mer globaliserade arbetsmarknaden, då måste vi ha en skola som är anpassad efter de nya förutsättningar som tekniken ger. Det behövs kontinuerlig kompetensutveckling för pedagogerna i skolan. PIM räcker inte, det är bara basen som alla måste stå på, det behövs specialiserad ämnesinriktad utbildning i användandet av den digitala tekniken Det behövs en infrastruktur för att dela, köpa och konsumera digitala lärresurser. Detta finns i flera andra länder och är speciellt viktigt för oss i Sverige som är en liten marknad. Jämför med andra yrken, det är klart att man inte använder samma program och system för sina processer som för fem, eller till och med tre år sedan. Det behövs en ny organisation av lärandet som bygger på 2000-talets förutsättningar. Dagens skola växte fram ur industrialismens behov och världsbild. Idag lever vi online och skolan skulle kunna vara något helt annorlunda om vi tog tillvara det globala samhällets möjligheter. I läroplan för förskolan, Lpfö98, står följande: Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 11

12 forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. I läroplan för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, Lgr11, står följande: Att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 12

13 Lokalt perspektiv Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Undervisning, pedagogik och didaktik Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Kompetenssatsning PIM En omfattande satsning för att stärka personalens digitala kompetens har varit PIM- projektet (PIM= Praktisk IT- och Mediekompetens) som startade höstterminen 2011 och avslutades i juni Alla förskolor och skolor i kommunen, kommunala såväl som fristående, erbjöds att delta. Resultatet blev utmärkt. 96 procent av all personal inom egenregin examinerades. Utvärdering visar tre områden där deltagarnas intresse för Informations- och KommunikationsTeknologi (IKT) har ökat och lärares egen användning av IKT i det direkta arbetet har blivit mer frekvent och mer avancerat. IKT har börjat användas mer i elevarbete och dokumentation och kommunikationen med föräldrarna intar nyare former. PIM- projektet har skapat goda förutsättningar för att driva utvecklingsarbetet inom IKT vidare. Deltagarnas PIMexaminationsuppgifter (drygt 500 stycken) finns nu samlade som en kunskapsbank på kommunens intranät, tillgängliga för alla kommunanställda deltagare. Detta är starten för en plats där kollegor aktivt kan dela med sig av sina idéer och ge varandra inspiration i arbetet. Lärplatteprojekt De kommunala förskolorna i Vaxholms stad har valt att använda lärplattor för att introducera den digitala tekniken till barnen. I samarbete med förskolor i Upplands Bro kommun och forskare vid Stockholms Universitet deltar förskolorna i ett forskningsprojekt vars syfte är att undersöka hur barns lärande påverkas genom arbetet med lärplattan. Observationer på förskolorna, litteraturstudier, enkätfrågor, dokumentationsuppgifter och fokusintervjuer är de metoder man använder för att också skapa lärande tillfällen för pedagogerna. Projektet kommer att pågå under hela 2013 med eventuell förlängning. Skoldatateket Skoldatateket är en IKT- satsning för barn i behov av särskilt stöd med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter, ADHD samt matematiksvårigheter. Enheten för stöd och utveckling (ESU) har drivit Skoldatateket sedan Verksamheten är kommunövergripande och servar kommunens skolor och förskolor med information och utbildning om olika lärverktyg, kompenserande programvaror och träningsprogram. Ambassadörsprogrammet är en del av verksamheten som vänder sig till elever med dyslexi, läsoch skrivsvårigheter och syftar till att utbilda elever och lärare i hur de kan använda dator, skanner och olika programvaror såsom talsyntes och rättstavningsprogram. Målet är en ökad 13

14 användning av IKT- verktyg som ger eleverna möjligheter att delta i skolans undervisning på samma villkor som andra elever och bidrar till att eleverna får ökat självförtroende i sitt lärande. Skriva sig till läsning Hösten 2011 startade lärare på Söderfjärdsskolan projektet Att skriva sig till läsning. Det var eleverna i årskurs 1 som fick möjlighet att använda datorn i sin läs- och skrivutveckling. Projektet har sin pedagogiska förankring i den metod som ursprungligen utvecklades i Norge i början på 2000-talet och som nu vidareutvecklats och fått en stor spridning i Sverige. Resultaten av projektet har av lärarna uppfattats som så goda att man fortsätter arbetet och inkluderar påföljande årskurs ettor under läsåren 2012 och Man ser en utveckling gällande texternas längd och bearbetade innehåll såsom stavning och meningsbyggnad mm. Framförallt leder elevernas fantasi och inbyggda berättarglädje till ökad skriftlig kommunikation med hjälp av IKT- verktyg. Information, kommunikation och administration Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Information Ny webbplats och nytt intranät för Vaxholms stad Under 2013 startade en kommunövergripande satsning för att bygga upp en ny extern webb och ett nytt intranät. Webben kommer att ha en modern och tillgänglighetsanpassad design anpassad till en ny gemensam grafisk profil. Både extern webb och intranät kommer även att vara responsiva, det vill säga att de automatiskt anpassar sig till användarens tekniska enhet, mobil, pekplatta eller datorskärm. Webbplatserna, både den kommunövergripande, förvaltningsövergripande och enheternas egna är tillsammans med Unikum en av de viktigaste kommunikationskanalerna med bl a vårdnadshavarna. För att webbplatserna ska fylla sin funktion och ge ett gott intryck av verksamheten krävs att de är uppdaterade på ett intressant och användaranpassat sätt. Flera enheter inom Barn och utbildning använder det befintliga intranätet men en mycket stor del av den interna kommunikationen sker idag via möten och mail. Målet är att det nya intranätet ska vara navet i kommunens interna kommunikation. Det kommer att innebära ett stort arbete att skapa en intern kommunikationskultur där man också hämtar och delar med sig av information. På Vaxholms stads intranät är målet att medarbetarna ska känna sig trygga med att de kan finna den information de behöver i sitt jobb. På varje enhet ska det finnas lokala redaktörer som har avsatt tid för att arbeta med innehåll på både extern webb och intranät. Redaktörerna kommer att erbjudas möjlighet att delta i utbildningar som kommunikationsfunktionen kontinuerligt kommer att erbjuda. 14

15 Kommunikation Unikum Efter ett pilotprojekt vårterminen 2012 beslöt egenregins förskolor och skolor att använda det digitala verktyget Unikum. Unikum ger möjlighet för eleven, lärarna och vårdnadshavarna att kommunicera kring elevens lärande och är ett stöd för att ge eleverna individuella utvecklingsplaner och tydliga omdömen. I förskolan ger verktyget stöd för den pedagogiska dokumentationen. Unikum har också medfört att läroplanerna för förskolan och grundskolan har blivit mer tillgängliga i vardagsarbetet. Verktyget har implementerats i grundskolorna under läsåret och efter att pedagogerna utbildats har elever och vårdnadshavare successivt kopplats på. Även förskolorna har nu startat implementeringsfasen. Arbetet med att fullt nyttja möjligheterna i Unikum fortsätter under Administration Under de senaste åren har ett antal nya administrativa system och programvaror tagits i bruk. För närvarande pågår förberedelser för upphandling av ett nytt verksamhetssystem. Implementering av det nya systemet planeras till läsåret 2014/15 och påverkar utbildningsförvaltningen liksom enheterna. För en effektiv och kvalitetssäker administration, ökar behovet av digitala stödsystem kontinuerligt. Kompetensinsatser för dem som ska använda systemen måste genomföras för att garantera att systemen används på rätt sätt. Tid för kontinuerlig kommunikation med systemleverantörerna och resurser/tid för upphandling av nya system när avtalen går ut måste avsättas. Varje system kräver tydlighet vad gäller systemägare och systemförvaltare. Infrastruktur, hårdvara och mjukvara Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Internet och trådlösa nätverk På samtliga grundskolor finns trådlösa nätverk med accesspunkter som stödjer att ca 20 digitala enheter (datorer, plattor och telefoner) per accesspunkt är uppkopplade samtidigt. Mätning på samtliga skolor har gjorts för att kunna hantera de antal digitala enheter som i dagsläget kan vara uppkopplade samtidigt inom respektive verksamhet. Antalet accesspunkter per skola har utökats under året för att kunna möta upp behoven som framkommit av mätprotokollen. På samtliga förskolor finns trådlösa nätverk med accesspunkter som stödjer att ca 20 digitala enheter per accesspunkt är uppkopplade samtidigt. För närvarande pågår ett projekt för att kunna hantera BYOD (Bring Your Own Device) som beräknas vara infört innan årsskiftet 2013/2014. Hårdvara En satsning på att utrusta den fysiska lärmiljön på egenregins förskolor och grundskolor har genomförts under Idag är alla klassrum i grundskolorna och vissa lokaler på 15

16 förskolorna utrustade med interaktiva projektorer och alla undervisande lärare disponerar en egen digital enhet (en bärbar PC-dator). Sedan tidigare har några av skolorna satsat på inköp av interaktiva skrivtavlor. Det finns behov av fortbildning i att hantera de interaktiva skrivtavlornas och projektorernas funktioner och program för att öka användandet. Alla kommunens förskolor är utrustade med projektor och varje avdelning på respektive förskola har tillgång till en pekplatta. Under de senaste åren har ett stort antal datorer och pekplattor köpts in av enheterna. I första hand har verktyg till personalen prioriterats men även klassuppsättningar av datorer till eleverna har köpts in av de enheter som haft ekonomiska möjligheter. Många barn är redan från mycket unga år, genom hemmet, vana att använda digitala verktyg men detta gäller inte alla barn. Detta kan leda till en digital klyfta som skolan behöver kompensera för. Om barn och elever ska kunna få stöd i sitt lärande genom digitala verktyg måste de självklart få tillgång till dessa även i förskolan och skolan. En plan för satsning på lärverktyg för barnen/eleverna måste tas fram snarast. Mjukvara Under 2012 gjordes en inventering av vilka programvaror som används på skolorna. Riktlinjer togs fram för beslut kring inköp/upphandling av licenser/programvara samt digitala verktyg. Inventeringen bör följas upp med beslut vilka som bör avslutas respektive behållas. Det finns behov av kompetensutveckling i hantering av aktuella programvaror. En utredning pågår om Barn och utbildning skulle vara betjänt av en digital utbildningsportal för att dela digitala lärresurser och för digital samverkan. Support Kommunen har en IT- helpdesk för supportärenden dit kommunens personal kan vända sig. På varje enhet finns en lokal IT- stödjare som har till uppgift att stödja personalen i tekniska ärenden och samordna enhetens IT- frågor. IT- stödjarna ingår i ett nätverk tillsammans med representanter från IT- och serviceenheten. Under 2012 togs en arbetsbeskrivning fram för de lokala IT- stödjarna. Ledning, styrning och stöd Nuläge - Satsningar - Behov ( ) Utvecklingsarbete Utvecklingsarbetet för att stärka teknikanvändningen på enheterna och förvaltningen har de senaste åren genomförts i samverkan mellan utbildningsförvaltningens centrala ledning, ledningen på enheterna och IT- och serviceenheten. Inför olika utvecklingsprojekt har arbetsgrupper med deltagare från central förvaltning och från enheterna varit aktiva och drivit arbetet framåt. Det krävs fortsatt centrala initiativ och samordning men varje enhet behöver ha en egen lokal utvecklingsplan utifrån sina speciella behov och förutsättningar. Lokala initiativ bör 16

17 uppmuntras parallellt med ett förhållningssätt att dela med sig av sina erfarenheter. Det kollegiala lärandet ska ha en framskjuten plats. Ett fortsatt nära samarbete med IT- och serviceenheten och kommunens kommunikatör är viktigt. Ansvar för styrning och ledning Cheferna spelar en viktig roll för att driva utvecklingsarbetet på enheterna framåt. Det handlar om organisation, prioriteringar, planering av tid och resurser. Skolledningen måste kunna hantera komplexa frågor alltifrån anskaffning och användning av digitala verktyg till arbetssätt och etikfrågor. Teknikutvecklingen är ingen verksamhet vid sidan av allt annat utan ska stödja den övriga verksamheten och vara en del av det pågående skolutvecklingsarbetet. Alla ledare inom Barn och utbildning bör erbjudas kompetensutveckling för att leda förändringsprocesser, med utveckling av framtidens skola, med moderna verktyg och arbetssätt. Stöd och support I slutet av år 2010 gjordes på utbildningschefens uppdrag en undersökning/förstudie för att ta reda på läget avseende användandet av digital teknik inom Barn och utbildning. En projektgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen, enheterna och IT- och serviceenheten tillsattes med syfte att samordnat driva utvecklingsarbetet framåt. En projektledare på deltid ledde gruppens arbete under 2011 och Under 2013 har det inte funnits någon projektgrupp då resurser för projektledare inte funnits under första halvåret. Från och med augusti 2013 finns en heltidstjänst som tills vidare är tillsatt på 25% för att driva utvecklingsarbete kring IKT. För att det fortsatta utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt och kostnadseffektivt behövs en permanent central utvecklingsledare på förvaltningen. Planen är att ta fram en kompetensprofil för rekrytering av utvecklingsledaren som ska arbeta på förvaltningschefens uppdrag med utgångspunkt i den digitala agendan. På varje enhet bör personella resurser avsättas för lokalt pedagogiskt IKT- stöd. Utvärdering Det digitala utvecklingsarbetet som har genomförts under har utvärderats kontinuerligt. Resultaten från utvärderingarna ligger till grund för de uppsatta målen och insatserna i den digitala agendan för Dessa utvärderingar finns tillgängliga på intranätet. Den tekniska utvecklingen och det digitala landskapet förändras oerhört snabbt och möjligheterna för lärande och kommunikation inom utbildningssektorn blir alltmer uppenbara. Många utmaningar följer i spåren. För att kunna styra åt rätt håll behöver kontinuerlig utvärdering av uppsatta mål genomföras. 17

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013 IKT-plan för lärande Förskola, grundskola och grundsärskola Härryda kommun 2011-2013 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Digital teknik och infrastruktur... 5 Lärande... 6 Kommunikation

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj IKT PLAN Information kommunikation teknik Barn och Familj 2012 Inriktning IKT ska vara en naturlig del i förskolan och skolans pedagogiska utveckling. Modern IKT-utrustning ska vara verktyg för att nå

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

IKT-strategi

IKT-strategi 2010-03-31 IKT-strategi 2010-2013 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IT i sin vardag IKT-strategi 2010-2013 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 )

IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 ) IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 ) 1 VISION 2 ALLMÄNT 3 MÅL 4 RIKTLINJER 5 DATAUTVECKLINGSSCHEMA 6 DATAKÖRKORT 7 REVIDERINGSPROCESS 8 FASTSTÄLLANDE 1

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Enhetens namn Toltorps förskola 1 Barnomsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2011 Vision Mölndals stad ger optimala

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor Knivsta kommun E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor - en sammanfattning VISION Vi har valt att sätta en vision, en målbild för Knivstas förskolor och skolor: En skola som utbildar de kommande

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens 1 EU:s åtta nyckelkompetenser 2 I slutet av 2006 presenterade EU 8 nyckelkompetenser som man ansåg att alla medborgare inom EU behövde för den personliga

Läs mer

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S IT/IKT IT informationsteknik IKT informations och kommunikationsteknik IKT pedagogik kommunikationen och

Läs mer

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan Strategi för lärplattan i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av lärplattan i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar:

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

IKT-strategi för utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun

IKT-strategi för utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun IKT-strategi för utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun 2015-2020 Utbildningsnämnden Beslutad 2014-09-23 De som växer upp idag gör ingen skillnad på den digitala världen och den faktiska världen,

Läs mer

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor IKT-strategi för s grundskolor och förskolor Innehållsförteckning Inledning Tidsperspektiv Oberoende av device, tid och rum Kvantitet kontra kvalitet Ledarskap Kompetensutveckling Entreprenöriellt lärande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

ipad strategi i förskolan

ipad strategi i förskolan ipad strategi i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av ipad i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 20131029 För revidering ansvarar: Förskolechef

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem FOKUS 2020 Fokus 2020 Plan för satsning 2013-2020 Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem Fokus 2020 År 2020 utses Sjöbo till årets skolkommun. Vision 2020, Sjöbo kommun 1. Mål och syfte med Fokus 2020

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Trippel Helix Lund

Trippel Helix Lund Trippel Helix Lund 2016-02-09 Skolverket - projektgrupp Grundskolan (motsvarande) - Olof Andersson - Eva Blomdahl - Helena Karis - Christian Magnusson Gymnasieskolan (motsvarande) - Hans Almgren - Ylva

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Trippel Helix Göteborg

Trippel Helix Göteborg Skolverket - projektgrupp Trippel Helix Göteborg 2016-02-05 Grundskolan (motsvarande) - Olof Andersson - Eva Blomdahl - Helena Karis - Christian Magnusson Gymnasieskolan (motsvarande) - Hans Almgren -

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(15) Innehållsförteckning 29 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 30 Vaxholms stads miljöprogram 2014-2020 4 31 Tertialbokslut 1 2014 5 32 Resultat från brukarenkäter 2014

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

IT-strategi. Sida 1 (6)

IT-strategi. Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2013-05-03 IT-strategi I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan IKT-handlingsplan för Vallhovskolan Inledning HT-13 gick Vallhovskolan in i kommunens 1-1 satsning och våra elever från åk.1 fick en egen dator. Satsningen på 1-1 är en del av kommunens strategi för ökad

Läs mer

Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3

Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3 1 Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3 Den digitala kompetensen är idag en nyckelkompetens för att uppnå goda

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen IT - STRATEGI Hagfors skolområde 2017-2020 Antagen av Ledningsgruppen 2017-06-02 Innehållsförteckning IT-strategi i det Digitala samhället... 2 1 Inledning... 2 1.1 Tolkning begrepp... 2 2 Syfte och mål...

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017. Motala kommun

IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017. Motala kommun IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017 Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 14/BN 0303 Datum: 2014-12-10 Paragraf: 167 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8)

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8) Handlingsplan för digitalisering i för- och gru und- skola i Skellefteå grundskolenämnden Fastställd/Upprättad/ /Reviderad Nämndsbeslut 2016-12-14, 267 Dokumentansvarig IT-strateg, skol- och kulturkontoret

Läs mer

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna Barn- och skolförvaltningen Lunds stad Tuna skolområde IKT - handlingsplan för skolområde Tuna I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolplanen

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Bildningsförvaltningens IKT-strategi

Bildningsförvaltningens IKT-strategi Bildningsförvaltningens IKT-strategi 2017-2020 Strategisk agenda Uppdrag: Systemavdelningen stödjer, inspirerar och vägleder skolledare, lärare och övrig personal i deras användande av digitala verktyg

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer