Barns smak att välja sin läsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns smak att välja sin läsning"

Transkript

1 Barns smak att välja sin läsning Ett läsfrämjandeprojekt i Västerbottens län År 2 - slutrapport Av Eva Nordlinder Inledning Att läsa skönlitteratur har ett värde utöver den rena läsfärdigheten. Dels stimuleras intellektuella färdigheter, vilket avspeglas även i andra skolämnen (detta har visats t ex av Listiga Räven-projektet i Rinkeby, se Alleklev 2000), dels ökar empati och möjligheten att identifiera sig med andras villkor. Vid läsning framträder även berättelsen om jaget, och barnet får stöd i det identitetsskapande arbetet. Läsning av skönlitteratur understödjer också skolans demokratiska uppdrag och möjligheten till interkulturell förståelse. Läroplanens (Lpo 94) strävansmål att barnen bör tränas i att lyssna, diskutera, argumentera och självständigt formulera synpunkter är möjliga att förverkliga genom reflekterande litteraturläsning. Forskning stödjer också tanken att den reflekterande läsningen, som innefattar boksamtal, är central för att utveckla barns språkförmåga och läslust (Rosenblatt 2002, Chambers 2003, Eriksson 2002, Lindö 2005). Den internationella studien PIRLS 2001 och 2006 visar att Sverige ligger bra till vad gäller läsning och läsförmåga, men långt under samtliga internationella medelvärden när det gäller aktiviteter kring böcker och läsning i skolan för att utveckla läsförståelse och lässtrategier. En tredjedel av eleverna i skolår 4 uppger att de aldrig samtalar om vad de läst i skolan. Den visar också Sverige har en större klyfta mellan flickors och pojkars läsning än många syd- och mellaneuropeiska länder. I många läsfrämjandeprojekt ligger fokus på att skapa läslust hos barn och förmedlare. I syfte att komplettera bilden vänds i Barns smak perspektivet direkt mot eleverna, för att hitta kärnan i barnens egen läslust och egna värderingar. Kunskap om barns smak och litteraturintresse ger större möjlighet att möta varje barn på rätt nivå och med rätt text, och förstå vari den eventuellt bristande motivationen till skönlitterär läsning ligger. Kulturarv och bakgrund påverkar i hög grad våra val och möjligheter att ta till oss olika typer av litteratur. Är skolans litteraturarbete styrt av värderingar som vissa elever inte kan identifiera sig med? I förlängningen leder en reflekterande läsning, där barnets egna erfarenheter tas till vara, till en förbättrad läsutveckling. Även skrivutvecklingen gynnas genom ökad språklig medvetenhet. Barns egna val och läsupplevelser behöver ytterligare undersökas, det poängteras bl a i utredningen från Aktionsgruppen för barnkultur (2006) och i Kulturrådets översikt Om läsning (2004). Vad söker barn själva i sitt val av läsning, vad lockar respektive stöter bort unga läsare? Hur stor betydelse har omslagsbilden när barn förkastar eller fastnar för en bok? Incitamentet till detta projekt utgjordes av ett symposium med samma namn på Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet och en föreläsning om barns boksmak (Nordlinder 2004). Barns reaktioner på bokomslag har inte studerats i någon större omfattning. En mindre studie, som utgjort en del av inspirationen till projektet Barns smak, är Omslagstoppen som genomfördes i Stockholm och som finns dokumenterad i en tidskriftsartikel (Fransson 1995). 1

2 Syfte och mål Målet för år 2 av projektet Barns smak är dels att skapa en fungerande och bestående modell för samarbete skola/bibliotek, dels att öka det aktiva bokarbetet i skolan och därmed stärka elevernas språk och tänkande kring värderingar och litteratur. Bibliotekarierna får möjlighet att möta elever och lärare i klassrumssituationen, och dessa får i sin tur se bibliotekarien i en ny roll, vilket ger upphov till en fördjupad förståelse för respektive arbetsvillkor och behov. Projektets syften är att: * undersöka barnens smak i preferensundersökningen * träna barn i att göra aktiva och medvetna val * träna barn i att motivera valen för att hitta sin egens smak och lust till läsning * utveckla barns förmåga att argumentera och diskutera litteratur * underlätta kommande val för elever och pedagoger genom ett medvetet litteraturarbete * ge ett stöd i förmedlarrollen för lärare och bibliotekarier. * utarbeta en modell för aktivt litteraturarbete i skolorna och en tidigare oprövad form för samarbete mellan bibliotek/skola * inspirera till ett tätare samarbete mellan bibliotek och skola. * utveckla en arbetsmodell som ska gå att upprepa på andra skolor och bibliotek. I förlängningen syftar projektet också till att få fram nya rön om barns smak och val, ett mycket eftersatt område. Resultaten kommer att dokumenteras och användas i en forskningsrapport. Ansvarig för denna del är fil dr Eva Nordlinder, Länsbiblioteket i Västerbotten. Projektarbetet Projektet Barns smak att välja sin läsning har pågått i Västerbottens län sedan hösten 2006 med stöd av Kulturrådets anslag till läsfrämjande insatser. Ett pilotprojekt genomfördes i metodutvecklande syfte i Umeå kommun under läsåret 2006/2007. Detta genomfördes av Kerstin Lindgren, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet och Eva Nordlinder, fil dr i litteraturvetenskap/barnlitteratur, som tillsammans utarbetat modellen och tagit initiativ till projektet. År 1 omfattade sju klasser i årskurs 3 och 5. Anledningen till att dessa åldrar valdes var en allmän uppfattning om att inställningen till skolan och till läsning förändras under denna tid. I 3:an har läsningen fortfarande nyhetens behag och man är stolt över sina nyförvärvade kunskaper. I 5:an har begynnande pubertet och andra intressen ev börjat konkurrera ut läsningen. En slutrapport för år 1 av Barns smak finns för nedladdning på (Nordlinder & Lindgren 2007). Under läsåret 2007/2008 (år 2) har projektet vidgats till hela Västerbottens län, och uppläggningen har fått en tyngdpunkt på samarbete bibliotek/skola. Projektet har lagts upp och administrerats av Länsbiblioteket i Västerbotten (under ledning av Eva Nordlinder) med gemensamma träffar för bibliotekarier och lärare för igångsättning och introduktion, kombinerat med handledning och kompetensutveckling kring boksamtal och litteraturarbete. Sammanlagt har 28 klasser från Skellefteå, Ursviken, Lövånger, Umeå, Holmsund, Vännäs, Norsjö, Storuman och Tärnaby deltagit. Det är alltså en god spridning på deltagarna mellan kust och inland, storstad och glesbygd. De 12 barn-/skolbibliotekarierna arbetar dels på renodlade folkbibliotek, dels på integrerade folk/skolbibliotek, vissa huvudsakligen med skolbiblioteksuppdraget. En är lärarbibliotekarie som arbetar största delen av tiden i skolbiblioteket. 2

3 Uppläggning och genomförande Projektarbetet består av fyra steg: Steg ett är att göra en enkel läsvane- och preferensenkät i klassen som sedan kan ligga till grund för bokurvalet (se bilaga). Vid detta första besök presenterar projektledaren- /bibliotekarien sig och projektet för eleverna. Enkäten, som fylls i skriftligt, innehåller frågor om läsfrekvens, läspreferenser, högläsning, bokåtkomst och favoritböcker och i anslutning till detta även frågor om fritidsintressen för att utröna vad som eventuellt konkurrerar med fritidsläsningen. Undersökningen gav en bild av intresseområden, en kunskap som sedan utnyttjades vid urvalet av böcker. Besöket med enkäten var också ett bra sätt att presentera sig för och få kontakt med klasserna. De flesta (dock inte alla) verkade uppskatta att bli tillfrågade om sin läsning och uttryckte att de såg fram emot kommande besök. Läsvaneenkäten är konstruerad enligt mönster från befintliga större undersökningar, t ex Wåhlin/Asplund Carlsson (1994), Brink (2000) och Øster (2004). Detta gör resultaten lättare att jämföra med tidigare studier. I steg två exponeras barnen för omslagsbilder av nyutkomna böcker och tränar på att diskutera dessa och argumentera för sina värderingar. I vårt projekt har 10 olika nyutkomna böcker använts, men antalet kan naturligtvis varieras. (Bilderna visas på OH eftersom inte alla skolor har tillgång till dataprojektor.) Först visas alla bilder i relativt snabb takt under tystnad och varje elev noterar sina kommentarer i ett protokoll (se bilaga), samt markerar med kryss om det är en bok man har lust att läsa. Sedan visas bilderna igen med diskussion och tolkning. Frågor som: Är det här en bild som väcker läslust? Vad tycker ni om bilden är den rolig eller vacker? Hur är bilden gjord? Vad berättar bilden? Vad tror ni det här är för slags bok? Vad tror ni att boken handlar om? Vem är huvudpersonen? Hur känner han/hon sig? Var utspelar den sig? Blir ni sugna på att läsa den? fungerar som ett stöd för diskussionen. Momentet avslutas med en omröstning, som är sluten och individuell. Rösterna räknas á la Robinson och resultatet markeras på tavlan (detta kan läraren hjälpa till med). Processen blir ofta spännande och eleverna mycket engagerade. Vid nästa besök läses böckernas inledning högt (i en annan ordning) och kommenteras och diskuteras på motsvarande sätt med protokoll och åtföljande omröstning. Även texten visas på OH så att eleverna lättare kan följa med. Dessa första moment genomfördes år 2 av bibliotekarierna som alltså besökte varje klass tre gånger i inledningsskedet. I steg tre läses de båda vinnarböckerna i klassuppsättning om möjligt. Detta beror självklart på ekonomiska förutsättningar - högläsning eller läsning i halvklass eller grupp fungerar naturligtvis också. Det viktiga är att flera barn har läst/tagit del av samma bok för att kunna samtala och reflektera kring den. Under läsperioden sker ett aktivt bokarbete i klassen under lärarens ledning. I projektet i Västerbotten har alla deltagande lärare och bibliotekarier erbjudits en fortbildningsträff om litteraturpedagogik. Det är naturligtvis också tacksamt att jobba vidare med bildmomentet och göra egna förslag till mer lockande omslag etc. Steg fyra. Klassens läsning avslutas med ett boksamtal i mindre grupper under projektledarens/bibliotekariens ledning. I Barns smak har främst Aidan Chambers metod använts, men det finns naturligtvis många tänkbara variationer. Om klassen är stor delas den i två grupper, helst bör det inte vara fler än ca 12 elever. Det har visat sig vara mycket viktigt att de får sitta i ring eller runt ett bord och diskutera vid ett tillfälle ville läraren att eleverna skulle sitta kvar i bänkarna vilket inte fungerade särskilt bra. År 1 fick de till sist sätta betyg på boken 3

4 efter en femgradig skala (något som visade sig lite förvirrande för dem och avslöjade vår mossiga bakgrund). Metoden som utvecklats i pilotprojektet har visats sig fungera bra med smärre justeringar och har gått lätt att upprepa när barnbibliotekarierna testat den under år 2. Bokurval 2007/2008 Urvalet är gjort för att eftersträva så stor spridning som möjligt vad gäller genrer och stil på omslag. Motiv och teman har matchats mot läsvaneundersökningen (se ovan) där deckare, fantasy, monster och spöken samt i vissa klasser kärleks- och vardagsskildringar visat sig vara de mest populära genrerna. Böckerna skulle vara utgivna 2006 respektive 2007 och helst inte ingå i en serie, vilket visade sig vara problematiskt, eftersom merparten av mellanålderslitteraturen utkommer i serieform eller åtminstone som trilogier el dyl. Detta skapar givetvis en förförståelse hos eleverna som är svår att frigöra sig från. Idealet är alltså att finna böcker som de möter för första gången utan att ha förutfattade meningar om. Dessvärre lyckades vi inte hitta 20 fristående böcker utan flera av titlarna i urvalet har föregångare. Under projektets andra år, när metoden testades i hela Västerbotten 2007/2008, användes följande titlar: År 3: Petrus Dahlin: Änglar på Skogskyrkogården (Kalle Skavank). Tiden Jackie French: Min farbror är en trädgårdstomte. B Wahlström Cornelia Funke: Fjäderklubben. Opal Sverre Henmo: Spring! Opal Niklas Krog: Tanarog. Rabén & Sjögren Rose Lagercrantz: Mysterium för utomjordingar. Bonnier Carlsen Maria Parr: Våffelhjärtat. Eriksson & Lindgren Jo Salmson: Den försvunna staden. Bonnier Carlsen Alexander McCall Smith: Popcornpiraterna. Damm Jonas Autio: Frank och jag. Bonnier Carlsen År 5: Maj Bylock: Fågelprinsen. Rabén & Sjögren Håkan Jaensson: Hjärnsläpp. Alfabeta Nigel Hinton: Spökskeppet. Argasso Bo R Holmberg: Ska vi rymma? Alfabeta Cornelia Funke: Igraine dem modiga. Opal Mårten Melin: Jävla Lucia. Eriksson & Lindgren Susie Hoch Morgenstern: Hemliga brev. Eriksson & Lindgren Maria Turtschaninoff: De ännu inte valda. Söderström Johanna Nilsson: Landet med de tusen namnen. Rabén & Sjögren Arne Norlin: Tidningsdeckarna och smugglarligan. Alfabeta 4

5 Deltagare år 2, 2007/2008 Norsjö kommun Norsjö bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Man har alltså god kontakt med skolan och eleverna besöker ofta biblioteket, både klassvis tillsammans med lärarna och enskilt efter och under skoltid. Fortbildningsträffen samlade ett 30-tal lärare då alla på skolan hade blivit uppmanade av rektor att delta. I Norsjö arbetade barnbibliotekarien med 2 stycken fyror och sammanställde en egen boklista som var en kombination av 3:ans och 5:ans lista. Storumans kommun Biblioteket i Storuman är centralt beläget och numera integrerat med gymnasiebiblioteket, en process som pågick vid tidpunkten för projektstarten. Genom tidigare bokträffar och annat samarbete har bibliotekarien god kontakt med såväl lärare som elever och valde att bara sätta igång lärarna och överlåta själva projektarbetet på dem.2 fyror och 2 femmor på Centralskolan i Storuman har arbetat med metoden under läsåret 2007/2008. Lärarna delade alltså ut enkäten och skötte också omröstningarna. Bibliotekarien hade en introduktionsträff med lärarna och höll fortlöpande kontakt. Lärarna fick en fortbildningsträff med Kerstin Lindgren och Eva Nordlinder då även bibliotekarien deltog. I Tärnaby, som tillhör Storumans kommun men har en egen biblioteksfilial, har klass 3, 4 och 5 på Skytteanska skolan deltagit i projektet. Bildomröstningen och de avslutande boksamtalen genomfördes av Eva Nordlinder, som ett inslag i samarbetet kring projektet Muhammad från Frostmofjället. Berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer. Textomröstningen genomfördes av filialföreståndaren som besökte skolan. Alla titlarna inköptes till biblioteksfilialen, och efter lite extra peppning och presentation av böckerna var intresset stort för att låna dem. Filialföreståndaren kom ner till skolan och ordnade lånekort åt de elever som inte redan hade. Skellefteå kommun Stadsbiblioteket: Sjungande dalen, Sunnanå, Mobacken Skellefteå stadsbibliotek är ett renodlat folkbibliotek (huvudbibliotek) utan skolbiblioteksuppdrag. Man tar regelbundet emot klasser för visning och information. Tre barnbibliotekarier deltog i projektet som omfattade fem klasser (alla årskurs 5). Eleverna i projektet, som vanligtvis besöker stadsbiblioteket tämligen sporadiskt, fick besöka biblioteket för att göra läsvaneenkäten. På så sätt fick man även en effekt av ökad bibliotekskunskap och -kännedom. Bibliotekarierna gick ut i klasserna för omröstningarna och återvände sedan för boksamtalen. Ursviken Ursvikens biblioteksfilial är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Bibliotekarien arbetade med två klasser på Yttre Ursviksskolan, en 3:a och en 5:a, i projektet. Lövånger Lövånger är ett litet samhälle med ca 750 invånare. Barnbibliotekarien arbetar regelbundet litteraturpedagogiskt i klasserna och känner alla barn väl. Klasserna 3, 4, 5 och 6 deltog i projektet (60 elever, 4 lärare). Bibliotekarien ägnade en dubbeltimme per grupp och bok (sammanlagt 32 timmar) åt litteraturpedagogiskt arbete förutom omröstningstillfällena och läsvaneenkäten, dvs betydligt mer tid än de flesta kunde avsätta. Hon arbetade både med boksamtal, bildskapande och dramatiseringar och annan bearbetning. 5

6 Umeå kommun I Röbäck arbetar en lärarbibliotekarie 75 % i skolbiblioteket och hade dessutom hjälp av en utbildad bibliotekarie. Man genomförde Barns smak i två klasser, på två olika skolor, båda åldersblandade 3-4-or. I en klass går en synskadad elev. Västangård Västangård är ett integrerat skol- och folkbibliotek, som organisatoriskt ligger under skolan och därmed är närmare knutet till den. Skolbibliotekarien arbetar aktivt litteraturpedagogiskt i barngrupperna på olika nivåer, vilket gör att barnen känner henne väl och är vana att jobba med henne. Barns smak har genomförts i en 3-4:a och en 5:a. Några barn i 3-4:an är också med i bibliotekets läseklubb. Läraren deltog inte i boksamtalen som hölls i grupper om 5-6 barn. Holmsund Biblioteket i Holmsund är också ett integrerat skol- och folkbibliotek. Barnbibliotekarien kontaktade en skola med en fråga om några lärare ville delta i projektet, och en klass 3 samt en klass 5 anmälde sig. Vännäs kommun I Vännäs genomfördes projektet under vårterminen 2008 i två mindre byskolor. Båda skolorna har åldersblandade 5-6:or med relativt små klasser. Läsvanenkäten Ett stort antal enkäter (sammanlagt närmare 600) har samlats in, Några av de deltagande bibliotekarierna har gjort en egen preliminär sammanställning av resultaten, men för att kunna bearbeta det sammanslagna resultatet krävs statistisk expertis och databearbetning av materialet. Till detta har ett särskilt anslag sökts av Eva Nordlinder från Kulturrådets forsknings- och utvecklingsanslag. Dessa resultat kan alltså inte presenteras i nuläget. Under hösten 2008 har anslaget beviljats, och en studie kommer att genomföras under Läsvaneundersökningens resultat från år 1 stämmer väl överens med tidigare läsarundersökningar som visar att variationen på bästa bok är stor många olika titlar nämns (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, Brink 2000, Øster 2004). Vargbröder, Narnia, Harry Potter och deckarserierna tycks ha fått störst genomslag 2007 men även Jacobsson/Olssons böcker samt serietidningar står sig som pojkläsning. Många flickor läser hästböcker. De vardagsrealistiska skidringarna som nämns är relativt få. Bland fritidsintressen ligger vara med kompisar och spela dator/tv-spel + annan datoranvändning utan konkurrens högst. En iakttagelse som kan göras vad gäller enkäterna från år 2 är att idrottsintresset tycks variera mycket mellan olika orter. Fortbildning För barnbibliotekariernas del hade projektarbetet förberetts genom en tvådagarskonferens med fortbildning kring boksamtal i början av juni Projektledaren föreläste då om den teoretiska grunden till litteraturreception och olika metoder för boksamtal. Sedan arbetade deltagarna i workshops och testade olika metoder tillsammans. Vissa av de deltagande bibliotekarierna hade stor erfarenhet av litteraturpedagogiskt arbete inklusive boksamtal, medan det för andra var en ny arbetsform. Inom projektets ram erbjöds ett tillfälle med litteraturpedagogisk fortbildning för bibliotekarier, deltagande lärare och andra intresserade på de deltagande skolorna och biblioteken. Dessa träffar utformades lite olika beroende på tid och intresse. Ibland låg de på 6

7 en personalkonferenstid en eftermiddag, ibland samlades man på kvällstid. I någon kommun deltog i stort sett alla lärare på de aktuella nivåerna, medan andra valde att göra en mer exklusiv projektträff av det. På några ställen kombinerades detta först hölls ca en timmes diskussion med projektdeltagarna och sedan en mer allmän fortbildning där alla intresserade lärare kunde delta. Fortbildningsträffen innehöll två delar. Först höll Eva Nordlinder en föreläsning om litteraturreception och olika boksamtalsmodeller och sedan föreläste Kerstin Lindgren om litteraturpedagogiska grundtankar och praktiska exempel på aktivt bokarbete i skolan. I Tärnaby ingick träffen även i ett annat läsfrämjandeprojekt ( Muhammad från Frostmofjället ) och där medverkade istället för Kerstin Lindgren projektledaren Dan-Ove Willman, Länsbiblioteket i Västerbotten. Norsjö 17/1 Kerstin Lindgren, Eva Nordlinder ca 30 delt Röbäck 29/1 ca 10 delt Skellefteå 29/11 ca 15 delt (även Ursviken) Storuman 26/11 ca 10 delt Lövånger 28/1 ca 10 delt Tärnaby 8/4 Eva Nordlinder, Dan-Ove Willman ca 10 delt Övriga deltagande skolor valde att inte ha någon fortbildningsträff, eller hade sådana svårigheter att hitta en lämplig tid att det inte gick att genomföra. I något fall är arbetssättet så etablerat för lärare och skolbibliotekarier att man inte kände att det behövdes. Resultat av omröstningarna I tabellen nedan visas vilka boktitlar som vann omröstningarna utifrån text respektive bild. De första fem titlarna är hämtade från 3:ans lista och övriga från 5:ans. Siffrorna anger hur många klasser som röstat fram boken som vinnare.. Vinnare Bild Text Tanarog 5 4 (antal klasser) Kalle Skavank 2 4 Trädgårdstomten 1 3 Den försvunna staden 2 - Popcornpiraterna 1 - Tidningsdeckarna 8 1 Spökskeppet 2 9 Jävla Lucia 2 2 Ska vi rymma? 1 Fågelprinsen 1 I omröstningarna år 2, 2007/2008, hade barnen mycket större förmåga att utifrån textutdragen lista ut vilken bok det rörde sig om, vilket ledde till att resultaten blev betydligt mer likriktade. Möjligen förekom fler personnamn som visserligen täcktes över i de flesta fall eller andra markörer i texten. Alltså kunde man i större utsträckning taktikrösta på den bok vars omslag man gillade och som inte vunnit den första omröstningen. Det mest intressanta resultatet är att omröstningarna utföll så lika i alla klasser. Uppenbarligen är smaken ganska homogen bland de unga vare sig man bor i fjällbygd eller storstad! Av 10 titlar vann alltså 5 inte i någon enda klass detta gäller båda listorna. Tre (fyra) böcker i varje urval tilltalade ett stort antal klasser. 7

8 Den bok som vann överlägset flest omröstningar bland de yngre barnen (3:or) var Niklas Krogs Tanarog. Omslaget innehåller massor av fantasysignaler som alla lätt kände igen, och man associerade till Sagan om ringen och annan fantasy man kände till. Den tilltalade främst pojkar men även många flickor. Tanarog visade sig också fungera mycket väl för boksamtal och diskussioner och är en bok som man utan tvekan kan rekommendera till gemensam läsning redan i klass 3. En hel del flickor föredrog den mer traditionella barndeckaren Änglar på skogskyrkogården av Petrus Dahlin. Min farbror är en trädgårdstomte av Jackie French ingår i serien Galna familjen (B. Wahlström) och innehåller en crazy humor som tilltalar kanske särskilt pojkar i årsåldern. Omslaget uppfattades av många redan i 3:an som för barnsligt, men texten slog an. När den sedan lästes utbröt en veritabel trädgårdstomtefeber i det lilla samhället Lövånger, man gick på trädgårdstomtespaning i samhället, tillverkade egna tomtar m m. Här ser vi ett exempel på en bok som skolan nog i vanliga fall inte skulle köpt in en klassuppsättning av, men som gav underlag till ett utmärkt litteraturpedagogiskt arbete! Ett omslag som inte fick många röster är Maria Parrs Våffelhjärtat som uppfattades som alldeles för barnsligt, vardagligt och tråkigt. När Parrs bok användes som gemensam högläsningsbok uppskattade barnen den dock mycket. I år 5 blev den överlägsna vinnaren i omslagsröstningen Arne Norlins Tidningsdeckarna och smugglarligan. Eleverna gillade att omslaget såg realistiskt ut, tidningslöpsedlarna gav intrycket av att det var på riktigt, deckargenren i sig lockade naturligtvis och smugglarinslaget verkade spännande. Man tyckte att boken såg vuxen ut, något som blivit allt mer viktigt i femman. Tyvärr men ur pedagogisk synpunkt kanske det var nyttigt blev läsningen en besvikelse. Det var ju bara en vanlig gammaldags förutsägbar barndeckare, tyckte många man visste precis vad som skulle hända, den var en sån där typisk barndeckare där barnen är smartare än poliserna var några kommentarer. Många tyckte att upptakten var för lång och att det var svårt att komma in i handlingen. De mer lässtarka kunde då lugna de andra med att det blev lite bättre sen Smugglarinslaget var för litet jämfört med beskrivningarna från tidningsredaktionen ansåg man också. Det kommer säkert fler snart, gissades det något som ju visat sig stämma (ytterligare två Tidningsdeckar-volymer har redan utkommit). Eleverna i femman och sexan saknade också bihandlingar (komplexitet) och uppskattade inte att det inte var någon tydlig huvudperson i fokus. Den andra stora vinnaren var Nigel Hintons Spökskeppet, som har ett mycket anslående omslag men även en suggestiv inledning. Här finns anledning att tro att man röstade på samma favoriter i båda omröstningarna. Denna bok visade sig fungera bra för boksamtal och innehåller många teman att diskutera kring. Även Mårten Melins Jävla Lucia vann i flera klasser. I vissa klasser sågs svordomen som lockande liksom omslagets små djävlar och eldgafflar. 8

9 Omslaget till Johanna Nilssons Landet med de tusen namnen fick i stort sett inga röster. Det sågs som för barnsligt, figuren ser löjlig ut, har han på sig pyjamas eller stålmansdräkt? undrade några. Man påpekade att den påminner om Bröderna Lejonhjärta men inte ens detta lockade till läsning. En bibliotekarie ordnade en provomröstning med lärarna på skolan, och i de vuxnas omröstning kom Nilssons bok på andra plats. Man ser alltså tydligt vilket glapp det ibland finns mellan de ungas och pedagogernas smak. Omslaget till Bo R Holmbergs Ska vi rymma? verkar ha varit svårtolkat. Man kunde inte riktigt avgöra om bilden visade två kompisar eller ett kärlekspar, Norrlandsanknytningen framgick inte så tydligt och stämningen verkade lite dyster tyckte man många blev tveksamma. Även här visar sig en önskan att omslaget ska berätta vad boken handlar om, inte bara vara dekorativt om det inte är dekorativa element vars symbolvärde och signaler man är väl bekant med, som fantasy-inslag. Lokala rapporter Norsjö Vid omröstningarna uppfattade bibliotekarien att det var klart lättare för eleverna att diskutera bilderna än texten, någon som även noterats på andra ställen. Man använde sig av olika färg på röstsedlarna för att skilja pojkars och flickors röster åt. Nästan alla pojkar valde Tanarog medan flickorna hellre ville läsa Änglar på Skogskyrkogården (Kalle Skavank) respektive Igraine. I Norsjö hade bibliotekarien med en lärare eller assistent som förde anteckningar vid boksamtalen. Vid diskussionen av Tanarog delade man upp klassen i pojkar och flickor. Flickorna hade röstat på Igraine som vinnare, men det visade sig att den var för svår för eleverna i fyran (den hämtades från femmans lista). Tjejerna uppfattade Tanarog som lite för kort och inte så intressant, medan killarna var mer positiva. De negativa flickorna var dock mycket vältaliga och engagerade. Kalle Skavank diskuterade man i blandade grupper. Vissa hade förväntat sig en spökhistoria pga kyrkogårdsbilden på omslaget. Man upplevde boken som ganska bra och spännande. Slutet var lite konstigt, man antog att det bäddar för en kommande bok (vilket ju var en helt riktig gissning). Läraren läste också Våffelhjärtat högt, en bok vars omslag uppfattades som alldeles för barnsligt men som uppskattades särskilt i en klass 4 när man fick lyssna till texten. Den andra klassen var mer tveksam. Barnbibliotekarien var bekant med eleverna sen tidigare, men har nu fått ännu bättre kontakt med dem och upplevde boksamtalen enligt Chambers modell som en intressant erfarenhet. Hon vill gärna fortsätta projektet lå 2008/2009 i Norsjö, då med eleverna i 6:an och med två nya lärare som samarbetspartners. Skellefteå Vinnare i alla femteklasser i Skellefteå blev Tidningsdeckarna på omslagsbild och Spökskeppet på text. 9

10 I Skellefteå genomförde barnbibliotekarierna boksamtalen enligt Aidan Chambers modell med en första runda med positiva och negativa reaktioner på boken. Man använde rundorna som en övning i demokrati och betonade vikten av att alla fick säga sitt utan kommentarer från de andra. Det var tillåtet att säga pass om man ville. Det var också viktigt att träna sig att stå för sin åsikt samt på att formulera sig och lyssna på andra. Bibliotekarien såg som sin uppgift att se till att alla fick säga något. Vid vissa samtal var läraren närvarande, andra inte, och bibliotekarierna identifierade såväl för- som nackdelar med detta. Det kunde ibland bli lite stel stämning om läraren var med, och en större tendens till rätt och fel -tänkande (en liknande tendens fanns ibland under år 1). Samtidigt är tanken att projektet ska fungera som en fortbildning i boksamtal för lärarna, och denna effekt uteblir ju om de inte deltar. Ursviken Helhetsintrycket av projektarbete är positivt, men i en klass med 28 elever blev det ibland lite stökigt. Vinnare i 3:an blev Den försvunna staden på omslagsbild och Tanarog på text. I femman vann Tidningsdeckarna på omslag och Spökskeppet på text. Ska vi rymma? fick inga röster. Lövånger I Lövånger deltog alla klasserna 3-6 och bibliotekarien ägnade som redan nämnts mycket tid åt litteraturpedagogiskt arbete med varje klass. Kring boken Min farbror är en trädgårdstomte utvecklades en mängd aktiviteter som till sist involverade hela samhället (se ovan). Tredjeklassarna jobbade med Tanarog och målade bl a egna bilder till boken. Man skrev också egna fortsättningar och diskuterade vänskap. Vid läsningen av Kalle Skavank jobbade man bl a med kartor (som ju finns även i Tanarog) och forskade vidare kring Carl Milles änglar som förekommer i boken. En allmän reflektion var att det är berikande för klasserna att läsa samma bok och diskutera. Vid läsningen av Tidningsdeckarna pratade man om löpsedlar och om hur man bygger upp spänning i en bok. Jävla Lucia som lästes i 6:an ansåg man skulle passa bra som TV-serie. Spökskeppet, som är en ganska tunn bok med stor stil, uppfattades som mer givande av långsamma läsare. De riktiga snabbläsarna rusade igenom den och hann inte riktigt med att reflektera. Man jobbade vidare med den folkvisa som handlingen bygger på. En annan aktivitet kring projektet var högläsning i biblioteket. Alla böckerna i urvalet har funnits tillgängliga för lån. Storuman Vinnare blev Spökskeppet och Tanarog, som köptes in i 16 respektive 26 exemplar och lästes i omgångar. Lärarna hade en fortbildningsträff med projektledningen och arbetade sedan självständigt med projektet, med bibliotekarien som projektledare och bollplank. Fördelen med arbetssättet var att fler klasser (fyra) kunde delta, nackdelen att det fördjupade mötet mellan barnen och bibliotekarien i klassrummet uteblev. Röbäck Bibliotekarien höll boksamtal enligt Chambers modell kring Min farbror är en trädgårdstomte och Tanarog. De åldersblandade klasserna delades i 3:or respektive 4:or. I Trädgårdstomten uppskattade man alla tokiga figurer och roliga scener. Man vill gärna läsa fortsättningarna i serien ( Knäppa familjen ). 3:orna fäste sig mer vid detaljer medan 4:orna hade större förmåga att föra ett resonemang. När det gällde omslaget tyckte man att det passade bra till boken och stämde överens med innehållet. Barnen var väldigt ivriga att prata och läsa högt och läste gärna högt trots att det var helklass. Man fick fram en bok i punktskrift till den synskadade eleven. Efter läsningen av Tanarog ställde eleverna många frågor: man ville veta mer om hans liv och varför han var som han var. Det har också varit stor efterfrågan i biblioteket på de böcker som inte vann omröstningen. 10

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer