FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE"

Transkript

1 FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor,

2 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning Målgruppen vad vet vi? Intervjuer vad säger man? Slutsatser och rekommendation

3 UPPDRAGET

4 Första steget i SKL s förstudie om utveckling av socialtjänst på 1177.se SKL ansvarar för att det genomförs en förstudie av vilka möjligheter det finns att göra 1177.se till en samlad ingång på webben, där invånarna kan hitta relevant och kvalitetssäkrad information även om socialtjänst. Mementor har fått uppdraget att i en första fas starta förstudien om utvecklingen av socialtjänst på 1177.se. Det första området ska handla om information för området Funktionshinder. Förstudien i sin helhet ska resultera i konkreta, väl förankrade förslag på hur 1177.se kan utvecklas för att möta invånarnas behov. Under första steget, som Mementor ska genomföra, kommer förutsättningarna att undersökas genom intervjuer av några av länen/regionerna samt experter. Uppdraget under detta första steg är att öka förståelsen för vilka förutsättningar som behövs för ett genomförande. Arbetet avslutas med en interaktiv workshop med nyckelpersoner på SKL första halvan av maj 2013.

5 Önskat resultat enligt ÖK 2013: konkreta, väl förankrade förslag på hur 1177.se kan utvecklas Förstudien ska göra en bedömning av behovet hos invånarna att hitta information om socialtjänst på 1177.se Vilka ämnesområden och funktioner bör samlas på 1177.se? Hur ska det förhålla sig till lokala webbplatser? Möjligheter till interaktivitet för erfarenhetsutbyte med andra och för kontakt med olika professionella? Hur kan 1177.se bli känd för målgrupper? Hur ska ansvar och finansiering fördelas? IT-support för äldre och andra med särskilda behov? Första målgrupp: Anhörigstöd, föräldrastöd till barn med funktionsnedsättning

6 Ytterligare förväntningar och frågeställningar från Socialdepartementet 26/ Ett fördjupat kunskapsunderlag för beslut om att uppdra åt aktör/-er att ta fram och publicera på Kunskapsunderlaget ska vara kostnadsberäknade (med kostnader för varje aktör också t.ex.). Förslag bör vid behov presenteras i flera alternativ med för-och nackdelar kopplat till varje alternativ. Vem ska ansvara för förvaltning, utveckling och underhåll av innehållet ur ett kunskapsperspektiv? Samverkan med myndigheter, kompetenscentrum, universitet, etc.? Vem ska ansvara för förvaltning, utveckling, drift och underhåll ur ett tekniskt perspektiv? Långsiktig finansiering? Olika modeller? Vilken finansieringsvilja finns från kommunerna? Vilka kostnader handlar det om några olika alternativ utifrån olika, beskrivna ambitionsnivåer? Hur kan e-tjänster som utvecklas och införs inom socialtjänsten kopplas till 1177 på ett bra sätt, utifrån invånarnas perspektiv? Hur kan/och skulle det vara en bra idé, att länka Personligt hälsokonto till 1177? Personligt hälsokonto håller på att utvecklas för hälso- och sjukvården och på sikt kanske även för socialtjänsten. För föräldrastödet krävs kontakter med FHI:s föräldrastödshandläggare (och S-dep). Bygga vidare på information och kunskap som redan finns på området. När det gäller stöd till barn med omfattande funktionsnedsättningar så hänvisar vi till Socialstyrelsens rapport som har undersökt vilket stöd föräldrar vill ha. Vilket behov/hur ser behovet i kommuner och landsting ut vad gäller föräldrastöd (och de andra områdena) på 1177? Vilka tekniska lösningar behövs och finns? Vi tänker oss generell/allmän text, text/information om erbjudande osv i egen kommun/eget landsting samt möjlighet att ringa 1177 och få råd och information av experter.

7 OMVÄRLDSSPANING

8 Kostnadsutveckling inom vård och omsorg Resurserna till vård och omsorg har under perioden ökat snabbare än BNP, från 5,8% av BNP 1970 till 13 % år 2012 Hälso- och sjukvårdskostnaderna uppgår 2012 till ca miljarder kr. Samma år uppgick socialtjänstens utgifter till ca 155 miljarder kr. Under 2000-talet har de båda huvudmännens kostnader ökat med omkring 20 %. Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat med 11%, vilket är den största relativa ökningen inom socialtjänsten. Omvärldsanalys E-hälsa för invånare, Håkan Eriksson

9 Omvärldsanalys E-hälsa för invånare, Håkan Eriksson

10 Målet med ehälsa Ett av de viktigaste målen med e-hälsa är att öka möjligheterna för patienten/brukaren att själv hantera sin vård och omsorg genom större insyn av den information som skapas om henne i vårdens och omsorgens olika system. En central del i ehälso-konceptet är vidare att vården ska kunna utnyttja kompetens och information från många olika källor och aktörer. Potentialen finns härigenom att med e-hälsa kunna skapa en gränsöverskridande vård med höjd kvalitet och förbättrad servicen gentemot patienter och brukare oavsett var dessa bor eller befinner sig. Viktigt är att ehälso-konceptet ses som en aktör i sig snarare än en enskild kanal som telefon-tjänst eller webbplats. Konceptet som sådant är laddat med förtroende, kvalitet, tillgänglighet, pålitlighet och måste därför ständigt vårdas som ett eget varumärke Omvärldsanalys E-hälsa för invånare, Håkan Eriksson

11 MÅLGRUPPEN: FAMILJER MED BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

12 Definition Ett funktionshinder uppstår om en person med funktionsnedsättning befinner sig i en miljö som inte är tillgänglig, d.v.s. är funktionshindrande. Enligt Socialstyrelsen kan inte funktionshinder betraktas som något en individ har en egenskap och inte heller som ett tillstånd. Ett funktionshinder uppkommer i samverkan med miljön, d.v.s. det är den omgivande miljön som är funktionshindrande; orsakar hinder för den enskilde. Socialstyrelsen avråder därför från användningen av benämningen personer med funktionshinder och rekommenderar personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen, 2012

13 Mål för funktionshinderpolitiken En samhällsgemenskap med mångfald som grund Ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning. Arbetet skall inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Socialdepartementet, 2011

14 Hur ska samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på bästa sätt göras tillgänglig? 1 (2) Vid djupintervjuer med föräldrar till barn med funktionsnedsättning förtydligas behovet av samverkan, både när det gäller insatser i sig, men också när det gäller den information som finns (eller borde finnas) om dessa. Idag måste föräldrarna själva ta hela ansvaret för detta, då samordning saknas från samhällets sida. Informationen behöver vara enkel att hitta och söka i, lättnavigerad och byggd med ett mottagarperspektiv (inte ett internt organisatoriskt perspektiv). Det ska gå lätt och snabbt att få tag i, man vill kunna ställa frågor via chatt och diskussionsforum. Viktigt att det är lättillgängligt för föräldrar som har svårt att tillgodogöra sig information. Socialstyrelsens förstudie om hur information om hur samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på bästa sätt kan göras tillgänglig för målgruppen, 2012

15 Hur ska samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på bästa sätt kan göras tillgänglig? 2 (2) Gärna kategoriserad utifrån tidpunkter då de flesta möter förändrade behov av stödinsatser, inskolning, skolstart, gymnasietid, vuxenliv. Informationen behöver vara samlad, eller nåbar från ett ställe, helst på en webb-plats med både nationell, regional och lokal relevant information. Socialstyrelsen anser att 1177.se är den lämpliga platsen, där både nationell och regional information finns idag. Det finns en hel del relevant information om funktionsnedsättning på 1177.se. Men man måste tillföra lokal information om kommunens / socialtjänstens insatser. Därför är det avgörande att få med kommunerna i detta utvecklingsarbete. För att kännedomen om 1177.se som informationskanal ska öka behöver man hitta effektiv kommunikation med målgruppen Socialstyrelsens förstudie om hur information om hur samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på bästa sätt kan göras tillgänglig för målgruppen, 2012

16 Studie om "Riktat föräldrastöd till familjer med barn med lindrig utvecklingsstörning" Vilka behov av stöd uttrycker föräldrar till barn och ungdomar med lindrig utvecklingsstörning? Behov av stöd som minst 50% av familjerna uppger: Mer information om den funktionsnedsättning som barnet har, Mer info om att bemöta barnets beteende, Mer info om vilken omsorg eller service som finns, Större möjlighet att träffa andra föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Möjlighet att läsa om andra föräldrars erfarenheter. Jämförelsen visar att barnen med utvecklingsstörning utövar aktiviteter i mindre uträckning än typiskt fungerande barn. Störst är skillnaderna i sociala aktiviteter med kamrater samt organiserade fritidsaktiviteter. Lena Olsson m.fl., Hälsohögskolan i Jönköping

17 Mementors frågeställningar efter omvärldsspaningen Vad ska få kommunerna att tycka att det är värt att delta i gemensamt arbete på 1177.se och på sikt också vara med och finansiera dvs vad är nyttan för kommunerna? Hur säkerställer man att man att de brukargrupper man vänder sig till får det som de efterfrågar dvs hur fördjupar man analysen av brukargruppers behov? Hur ska man lösa de redaktionella frågorna, nationellt, regionalt och lokalt? Hur ser de tekniska förutsättningarna ut kan man göra piloter på befintlig plattform? Behövs mer kapacitet än idag? Hur kopplas kataloger och adresser mm?

18 INTERVJUER

19 Intervjuade Experter/nationellt: Sofie Zetterström CeHis Henrik Gouali SKL, Funktionsnedsättning Anna Brooks, Emelie Lindahl och Jenny Munkelt, Socialdepartementet Emma Lennestål, 1177.se (SLL) Love Nordenmark, UMO (SLL) Kim Nordlander, SLL Kommuner/län: Stockholms län: Karin Bengtsson, IT- Forum Västerbottens län: Magnus Rudehäll, regional samordnare ehälsa och Lars Eriksson, projektledare, Regionförbundet Jönköpings län: Carina Hellström samordnare ehälsa (blev sjuk). Sven Åke Svensson, web-strateg på lt och arbetat mkt med att få in kommunerna på 1177.se Lena Olsson, forskare, Hälsohögskolan Funktionsnedsättning Örebro län: Boel Lindblom, ehälsa Regionförbundet och Ulrika Landström, HoS strateg, Landstinget Kronoberg: Annica Magnerot, Kommunförbundet, Annika Hull Laine, Centrumchef lt, Stina Bohlin, lt, Michael Johansson, utv.ledare ehälsa, Mathias Ahrn, Digital Agenda, Magnus Wallinder, socialchef Tingsryd

20 Vad säger de nationella aktörerna? 1 (2) Viktigt hitta län och kommuner som vill vara pionjärer Göra ett pilotprojekt som kan skalas upp. Därmed visa resultat som gör det attraktivt för andra kommuner / län att delta. Viktigt att både analysera målgruppens behov och vilken nytta de professionella kan ha av detta Viktigt att ha med brukarorganisationerna i kunskapsdelarna ju tidigare desto bättre UMO s arbetssätt intressant för att involvera målgrupper. Hitta tekniska lösningar som funkar för alla Plattformsfrågan måste lösas på sikt. Idag finns tex 1177.se och UMO på olika plattformar. Piloter kan göras på befintlig teknik. Tekniken finns! Måste bestämma vilken katalog som ska vara master Kopplingar till Digital Agenda, personliga hälsokonton mm är av intresse.

21 Vad säger de nationella aktörerna? 2 (2) Viktigt med namnet alla ska känna att det funkar!!! Man borde kunna förstärka landstingens redaktioner med kommunal kompetens Problematiskt att det är sådan majoritet av kommunikatörer i programstyrgruppen, de förstår inte alltid att värdera målgruppernas och verksamheternas behov. Borde vara mer blandad. Skolan är en viktig del av funktionshindrades vardag hur får man med dem? I CeHis handlingsplan finns ju kommunerna med detta passar bra in! Viktigt att 1177.se centralt är med vid en pilot och att CeHis får starkare kommunrepresentation än idag. När man riggar piloten ta sig tid att tänka på vad som ska mätas / utvärderas ex: mervärde för brukarna, personal, och även vad det kostar.

22 Vad säger länen? Stockholms län IT Forum Stockholms län (1996) Har arbetat med att få ihop landstinget och kommunerna från 2008 i gemensam webb-plats för vård och omsorg. Delvis förverkligad på Vårdguiden, men med litet genomslag i kommunerna. Inom Funktionsnedsättningsområdet finns dock bra info om detta på Vårdguiden, med länkar till alla kommuner. Svårigheterna är bl a kulturella, svårt att få folk i kommunerna att via sidouppdrag granska texter osv. som det finns tradition i h o s att göra. Kommunikationsstrategier / chefer kan vara ett problem, hur syns vi? Föreställning av kommunen är primär infoplats för alla. Men kommunerna ligger inte efter landstingen, utan de har valt andra vägar att arbeta och hittar ständigt nya tjänster som de erbjuder sina medborgare. Dessa är dock oftast inbyggda i verksamhetssystemen som köps från fristående leverantörer.

23 Vad säger länen? Västerbottens län Den som är stor måste vara snäll. 2 stora och 13 små kommuner, 72% av befolkningen bor i de två stora kommunerna. Umeå och Skellefteå tar mycket av utvecklingskostnaderna. Arbetar med en klustermodell där kommunerna jobbar ihop i grupperingar. Väl utvecklad regional strategi, både för digital utveckling generellt och för ehälsa. Osäkerhet har rått om landstingets engagemang. Nu bättre (ny LD) Om man ska samordna redaktion måste samarbetet fördjupas. Har idag (snart) ett gemensamt verksamhetsstöd för socialtjänsten i alla kommuner (Pulsen Combine). Hög legitimitet och kompetens på Regionförbundet avseende detta område. Vill gärna vara pilotlän. Tror att de kan omprioritera årets EBP-pengar till detta, om de försäkras mer medel nästa år.

24 Vad säger länen? Jönköpings län FoU-rum (regionförbundets socialtjänstutv.del) och landstinget har ett bra samarbete i många frågor. Satsar mycket på 1177.se och lägger över allt mer av landstingets egna webb dit. Bra redaktion med startat samarbete med kommunerna, bl a när det gäller psykisk hälsa, barn och familj mm. Har ett starkt arbete inom funktionsnedsättningsområdet, med forskare på Hälsohögskolan med speciellt intresse för dessa grupper Vid pilot behövs resurser för person på FoU-rum som kan samspela med landstigets resurser. Försäkringskassan och skola också viktiga aktörer för denna målgrupp!

25 Vad säger länen? Kronobergs län Regionförbundet södra Småland Spännande gruppering som kom till intervjun, med centrumchef barn och unga från lt, socialchef, kommunikatörer (lt och kommun) digital-agendaprojektledare, och nya enhetens chef på KF för nationella satsningar. ehälsa och Digital Agenda är centrala för länet för att attrahera människor att komma och stanna i länet. Utbildning och företagande jätteviktigt. Arbetar med att få mångfald i vårdgivare bl a. Litet län, , med stora möjligheter då man bl a valt gemensamt verksamhetsstöd i lt och alla kommuner utom Växjö (Cambio Cosmic) Politiker är mer intresserade av t ex skola, som gäller alla barn, även äldre, men behöver motiveras runt funktionsnedsättnings-gruppen. Vore bra om vi fick med skolan i en pilot. Vill vara pilot! Vi har ett fungerande samarbete mellan alla kommuner, landstinget och regionen och har flera gemensamma verksamheter. Vi kan fördjupa vad brukarna vill ha, vi har en gemensam vision, vi har gemensam teknik och håller på att utveckla gemensamma redaktionella resurser. Våra kunskapsaktörer är villiga att bidra.

26 Vad säger länen? Örebro län Har gjort en bra förstudierapport om invånartjänster för kommunerna i Örebro län. De har en bra styrgrupp för det regionala arbetet. Har lyckats att införa NPÖ i länet. Ej använt sig av 1177.se i lt tidigare, men nu är det full fart. Vill väldigt gärna delta, men har en osäkerhet runt Regionförbundets bemanning mm. Behöver finansiering för att kunna få fart på detta.

27 SLUTSATSER

28 Slutsatser Det finns höga förväntningar från departementet på omfattande och snabba resultat Positiv inställning hos alla aktörer som har intervjuats Det är många olika typer av människor och professioner som arbetar med ehälso-frågan, med olika tolkningar och idéer det ett finns ett behov av en gemensam referensram av begrepp och angreppssätt Namnfrågan spelar roll måste vara ett namn som speglar hela spektrumet med vård och omsorg, kanske också skola? Brukarperspektiv! Man måste hitta ett arbetssätt där de olika nivåerna ansvarar för att de egna utförarnas information finns, och är riktig. Katalogfrågan måste genomlysas Redaktionsfrågorna är centrala för en effektiv hantering Tekniska plattformen anser alla räcker för att göra pilot nu Det finns en mogenhet och lust att ta itu med detta både mentalt och tekniskt

29 För att ytterligare svara på frågeställningarna behöver man utveckla tillsammans och testa i praktiken i en pilot Ett pilotarbete skulle möjliggöra ytterligare förståelse för mervärdet för brukarna, nyttan för professionerna, samt ge förutsättningar för att utveckla ett professionellt arbetsätt avseende tekniska och redaktionella samarbeten Förslagsvis genomförs en pilot där landsting och kommuner och deras samverkan runt e-hälsa i regionen, tillsammans med nationella 1177.se, får ett nationellt uppdrag att skapa förutsättning för information och tjänster på 1177.se för familjer med barn och ungdomar som har funktionsnedsättning. Ett pilotprojekt behövs för att kunna räkna på vad kostnaderna blir, ge förslag på finansiering och planera för ett genomförande på nationell nivå Piloten behöver få prioritet på 1177.se nationellt, så att arbetet kan komma framåt tillräckligt snabbt. Denna pilot kan vara basen för spridning i landet och utvecklingen av tillvägagångssätt för andra gemensamma angelägna områden.

30 Hur skulle man kunna gå tillväga i ett pilotarbete? Visionen är en framtida lösning där man ska kunna gå in utifrån ett medborgarperspektiv både uppifrån (nationellt och regionalt) och nerifrån (lokalt) Viktigt att sätta upp gemensamma mål vad man ska uppnå med piloten: hur ska samspelet se ut mellan nationell, regional och lokal nivå? Kriterier för deltagare i pilot: väl fungerande regional bas, att kommuner och landsting vill jobba ihop samt 1177.se, bl.a redaktion i landstinget som fungerar Kritiska frågor i piloter: Redaktion, teknik, kostnader, kunskapsinnehåll, brukarperspektiv? Fördjupa brukarförståelse: vad behöver målgruppen? Hur kan man involvera brukare och brukarorganisationer i pilotprojekten? Mementors rekommendation är att ta tre län och 1177.se på nationell nivå geografisk spridning och olika styrkor (förslagsvis: Kronoberg, Jönköping och Västerbotten) En projektledare i varje län och på 1177.se, dessutom en central projektledare som håller ihop helheten tillsammans formar de en grupp som lär tillsammans och som kan redovisa resultat Förslag: satsa pengar från årets överenskommelse om EBP främst resurser på kommunsidan säkerställa att de län som går med i piloterna får en förstärkning till nästa års överenskommelse (Västerbottens förslag) Piloterna bör kunna redovisa resultat om ett år.

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP)

Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP) Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP) Projektplan Väjö 2014-04-28 rev 2014-05-07 rev 2014-06-16 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...3 2. Grundläggande information...5 3. Bakgrund...5

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Föräldrastöd. Projektplan. Umeå 2014-05-08

Föräldrastöd. Projektplan. Umeå 2014-05-08 1177 Föräldrastöd Projektplan Umeå 2014-05-08 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande information...6 2.1. Bakgrund... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Omfattning...7 2.3. Framgångsfaktorer...

Läs mer

e-hälsoutveckling där alla får besluta? Hur hantera kommunalt självstyre och gemensam utveckling?

e-hälsoutveckling där alla får besluta? Hur hantera kommunalt självstyre och gemensam utveckling? e-hälsoutveckling där alla får besluta? Hur hantera kommunalt självstyre och gemensam utveckling? ehälsoutveckling där alla får bestämma. Hur hanterar vi ett kommunalt självstyre och gemensam utveckling?

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet Camilla Pettersson Örebro län Länsstyrelsernas uppdrag ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande i arbetet med

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen.

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen. Invånartjänster Budskap Det är smart och effektivt att erbjuda e-hälsotjänster via våra starka varumärken 1177 Vårdguiden och UMO Det är möjligt att effektivisera och skapa nya nyttor samtidigt E-hälsoresan

Läs mer

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i Region Östergötland

Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i Region Östergötland Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i 1177.se 1177 vårdguidens e-tjänster ehälsodag, 15-11-06, Monica Bravell, Ulrika M Johansson, Astrid Trautsch och Anna Byléhn Agenda Varför arbetar vi med e-tjänster?

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag?

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? 1 Vad är en familjecentral En familjecentral innehåller mödrahälsovård,

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård Samordnad utveckling för god och nära vård Kommittédirektiv 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Socialdepartementet 1 Direktivet

Läs mer

Välkomna till Dialogmöte 23/ Avdelning för Digitalisering och IT

Välkomna till Dialogmöte 23/ Avdelning för Digitalisering och IT Välkomna till Dialogmöte 23/5-2017 Avdelning för Digitalisering och IT Agenda 17.00-17.05 Introduktion - Isabel Nilsson, Leveransansvarig privata vårdgivare 17.05-17.30 Information om nya IT-organisationen

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: MostPhotos Varför bör vi utveckla stödet till föräldrar? Nationell

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer