FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE"

Transkript

1 FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor,

2 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning Målgruppen vad vet vi? Intervjuer vad säger man? Slutsatser och rekommendation

3 UPPDRAGET

4 Första steget i SKL s förstudie om utveckling av socialtjänst på 1177.se SKL ansvarar för att det genomförs en förstudie av vilka möjligheter det finns att göra 1177.se till en samlad ingång på webben, där invånarna kan hitta relevant och kvalitetssäkrad information även om socialtjänst. Mementor har fått uppdraget att i en första fas starta förstudien om utvecklingen av socialtjänst på 1177.se. Det första området ska handla om information för området Funktionshinder. Förstudien i sin helhet ska resultera i konkreta, väl förankrade förslag på hur 1177.se kan utvecklas för att möta invånarnas behov. Under första steget, som Mementor ska genomföra, kommer förutsättningarna att undersökas genom intervjuer av några av länen/regionerna samt experter. Uppdraget under detta första steg är att öka förståelsen för vilka förutsättningar som behövs för ett genomförande. Arbetet avslutas med en interaktiv workshop med nyckelpersoner på SKL första halvan av maj 2013.

5 Önskat resultat enligt ÖK 2013: konkreta, väl förankrade förslag på hur 1177.se kan utvecklas Förstudien ska göra en bedömning av behovet hos invånarna att hitta information om socialtjänst på 1177.se Vilka ämnesområden och funktioner bör samlas på 1177.se? Hur ska det förhålla sig till lokala webbplatser? Möjligheter till interaktivitet för erfarenhetsutbyte med andra och för kontakt med olika professionella? Hur kan 1177.se bli känd för målgrupper? Hur ska ansvar och finansiering fördelas? IT-support för äldre och andra med särskilda behov? Första målgrupp: Anhörigstöd, föräldrastöd till barn med funktionsnedsättning

6 Ytterligare förväntningar och frågeställningar från Socialdepartementet 26/ Ett fördjupat kunskapsunderlag för beslut om att uppdra åt aktör/-er att ta fram och publicera på Kunskapsunderlaget ska vara kostnadsberäknade (med kostnader för varje aktör också t.ex.). Förslag bör vid behov presenteras i flera alternativ med för-och nackdelar kopplat till varje alternativ. Vem ska ansvara för förvaltning, utveckling och underhåll av innehållet ur ett kunskapsperspektiv? Samverkan med myndigheter, kompetenscentrum, universitet, etc.? Vem ska ansvara för förvaltning, utveckling, drift och underhåll ur ett tekniskt perspektiv? Långsiktig finansiering? Olika modeller? Vilken finansieringsvilja finns från kommunerna? Vilka kostnader handlar det om några olika alternativ utifrån olika, beskrivna ambitionsnivåer? Hur kan e-tjänster som utvecklas och införs inom socialtjänsten kopplas till 1177 på ett bra sätt, utifrån invånarnas perspektiv? Hur kan/och skulle det vara en bra idé, att länka Personligt hälsokonto till 1177? Personligt hälsokonto håller på att utvecklas för hälso- och sjukvården och på sikt kanske även för socialtjänsten. För föräldrastödet krävs kontakter med FHI:s föräldrastödshandläggare (och S-dep). Bygga vidare på information och kunskap som redan finns på området. När det gäller stöd till barn med omfattande funktionsnedsättningar så hänvisar vi till Socialstyrelsens rapport som har undersökt vilket stöd föräldrar vill ha. Vilket behov/hur ser behovet i kommuner och landsting ut vad gäller föräldrastöd (och de andra områdena) på 1177? Vilka tekniska lösningar behövs och finns? Vi tänker oss generell/allmän text, text/information om erbjudande osv i egen kommun/eget landsting samt möjlighet att ringa 1177 och få råd och information av experter.

7 OMVÄRLDSSPANING

8 Kostnadsutveckling inom vård och omsorg Resurserna till vård och omsorg har under perioden ökat snabbare än BNP, från 5,8% av BNP 1970 till 13 % år 2012 Hälso- och sjukvårdskostnaderna uppgår 2012 till ca miljarder kr. Samma år uppgick socialtjänstens utgifter till ca 155 miljarder kr. Under 2000-talet har de båda huvudmännens kostnader ökat med omkring 20 %. Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat med 11%, vilket är den största relativa ökningen inom socialtjänsten. Omvärldsanalys E-hälsa för invånare, Håkan Eriksson

9 Omvärldsanalys E-hälsa för invånare, Håkan Eriksson

10 Målet med ehälsa Ett av de viktigaste målen med e-hälsa är att öka möjligheterna för patienten/brukaren att själv hantera sin vård och omsorg genom större insyn av den information som skapas om henne i vårdens och omsorgens olika system. En central del i ehälso-konceptet är vidare att vården ska kunna utnyttja kompetens och information från många olika källor och aktörer. Potentialen finns härigenom att med e-hälsa kunna skapa en gränsöverskridande vård med höjd kvalitet och förbättrad servicen gentemot patienter och brukare oavsett var dessa bor eller befinner sig. Viktigt är att ehälso-konceptet ses som en aktör i sig snarare än en enskild kanal som telefon-tjänst eller webbplats. Konceptet som sådant är laddat med förtroende, kvalitet, tillgänglighet, pålitlighet och måste därför ständigt vårdas som ett eget varumärke Omvärldsanalys E-hälsa för invånare, Håkan Eriksson

11 MÅLGRUPPEN: FAMILJER MED BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

12 Definition Ett funktionshinder uppstår om en person med funktionsnedsättning befinner sig i en miljö som inte är tillgänglig, d.v.s. är funktionshindrande. Enligt Socialstyrelsen kan inte funktionshinder betraktas som något en individ har en egenskap och inte heller som ett tillstånd. Ett funktionshinder uppkommer i samverkan med miljön, d.v.s. det är den omgivande miljön som är funktionshindrande; orsakar hinder för den enskilde. Socialstyrelsen avråder därför från användningen av benämningen personer med funktionshinder och rekommenderar personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen, 2012

13 Mål för funktionshinderpolitiken En samhällsgemenskap med mångfald som grund Ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning. Arbetet skall inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Socialdepartementet, 2011

14 Hur ska samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på bästa sätt göras tillgänglig? 1 (2) Vid djupintervjuer med föräldrar till barn med funktionsnedsättning förtydligas behovet av samverkan, både när det gäller insatser i sig, men också när det gäller den information som finns (eller borde finnas) om dessa. Idag måste föräldrarna själva ta hela ansvaret för detta, då samordning saknas från samhällets sida. Informationen behöver vara enkel att hitta och söka i, lättnavigerad och byggd med ett mottagarperspektiv (inte ett internt organisatoriskt perspektiv). Det ska gå lätt och snabbt att få tag i, man vill kunna ställa frågor via chatt och diskussionsforum. Viktigt att det är lättillgängligt för föräldrar som har svårt att tillgodogöra sig information. Socialstyrelsens förstudie om hur information om hur samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på bästa sätt kan göras tillgänglig för målgruppen, 2012

15 Hur ska samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på bästa sätt kan göras tillgänglig? 2 (2) Gärna kategoriserad utifrån tidpunkter då de flesta möter förändrade behov av stödinsatser, inskolning, skolstart, gymnasietid, vuxenliv. Informationen behöver vara samlad, eller nåbar från ett ställe, helst på en webb-plats med både nationell, regional och lokal relevant information. Socialstyrelsen anser att 1177.se är den lämpliga platsen, där både nationell och regional information finns idag. Det finns en hel del relevant information om funktionsnedsättning på 1177.se. Men man måste tillföra lokal information om kommunens / socialtjänstens insatser. Därför är det avgörande att få med kommunerna i detta utvecklingsarbete. För att kännedomen om 1177.se som informationskanal ska öka behöver man hitta effektiv kommunikation med målgruppen Socialstyrelsens förstudie om hur information om hur samhällets stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på bästa sätt kan göras tillgänglig för målgruppen, 2012

16 Studie om "Riktat föräldrastöd till familjer med barn med lindrig utvecklingsstörning" Vilka behov av stöd uttrycker föräldrar till barn och ungdomar med lindrig utvecklingsstörning? Behov av stöd som minst 50% av familjerna uppger: Mer information om den funktionsnedsättning som barnet har, Mer info om att bemöta barnets beteende, Mer info om vilken omsorg eller service som finns, Större möjlighet att träffa andra föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Möjlighet att läsa om andra föräldrars erfarenheter. Jämförelsen visar att barnen med utvecklingsstörning utövar aktiviteter i mindre uträckning än typiskt fungerande barn. Störst är skillnaderna i sociala aktiviteter med kamrater samt organiserade fritidsaktiviteter. Lena Olsson m.fl., Hälsohögskolan i Jönköping

17 Mementors frågeställningar efter omvärldsspaningen Vad ska få kommunerna att tycka att det är värt att delta i gemensamt arbete på 1177.se och på sikt också vara med och finansiera dvs vad är nyttan för kommunerna? Hur säkerställer man att man att de brukargrupper man vänder sig till får det som de efterfrågar dvs hur fördjupar man analysen av brukargruppers behov? Hur ska man lösa de redaktionella frågorna, nationellt, regionalt och lokalt? Hur ser de tekniska förutsättningarna ut kan man göra piloter på befintlig plattform? Behövs mer kapacitet än idag? Hur kopplas kataloger och adresser mm?

18 INTERVJUER

19 Intervjuade Experter/nationellt: Sofie Zetterström CeHis Henrik Gouali SKL, Funktionsnedsättning Anna Brooks, Emelie Lindahl och Jenny Munkelt, Socialdepartementet Emma Lennestål, 1177.se (SLL) Love Nordenmark, UMO (SLL) Kim Nordlander, SLL Kommuner/län: Stockholms län: Karin Bengtsson, IT- Forum Västerbottens län: Magnus Rudehäll, regional samordnare ehälsa och Lars Eriksson, projektledare, Regionförbundet Jönköpings län: Carina Hellström samordnare ehälsa (blev sjuk). Sven Åke Svensson, web-strateg på lt och arbetat mkt med att få in kommunerna på 1177.se Lena Olsson, forskare, Hälsohögskolan Funktionsnedsättning Örebro län: Boel Lindblom, ehälsa Regionförbundet och Ulrika Landström, HoS strateg, Landstinget Kronoberg: Annica Magnerot, Kommunförbundet, Annika Hull Laine, Centrumchef lt, Stina Bohlin, lt, Michael Johansson, utv.ledare ehälsa, Mathias Ahrn, Digital Agenda, Magnus Wallinder, socialchef Tingsryd

20 Vad säger de nationella aktörerna? 1 (2) Viktigt hitta län och kommuner som vill vara pionjärer Göra ett pilotprojekt som kan skalas upp. Därmed visa resultat som gör det attraktivt för andra kommuner / län att delta. Viktigt att både analysera målgruppens behov och vilken nytta de professionella kan ha av detta Viktigt att ha med brukarorganisationerna i kunskapsdelarna ju tidigare desto bättre UMO s arbetssätt intressant för att involvera målgrupper. Hitta tekniska lösningar som funkar för alla Plattformsfrågan måste lösas på sikt. Idag finns tex 1177.se och UMO på olika plattformar. Piloter kan göras på befintlig teknik. Tekniken finns! Måste bestämma vilken katalog som ska vara master Kopplingar till Digital Agenda, personliga hälsokonton mm är av intresse.

21 Vad säger de nationella aktörerna? 2 (2) Viktigt med namnet alla ska känna att det funkar!!! Man borde kunna förstärka landstingens redaktioner med kommunal kompetens Problematiskt att det är sådan majoritet av kommunikatörer i programstyrgruppen, de förstår inte alltid att värdera målgruppernas och verksamheternas behov. Borde vara mer blandad. Skolan är en viktig del av funktionshindrades vardag hur får man med dem? I CeHis handlingsplan finns ju kommunerna med detta passar bra in! Viktigt att 1177.se centralt är med vid en pilot och att CeHis får starkare kommunrepresentation än idag. När man riggar piloten ta sig tid att tänka på vad som ska mätas / utvärderas ex: mervärde för brukarna, personal, och även vad det kostar.

22 Vad säger länen? Stockholms län IT Forum Stockholms län (1996) Har arbetat med att få ihop landstinget och kommunerna från 2008 i gemensam webb-plats för vård och omsorg. Delvis förverkligad på Vårdguiden, men med litet genomslag i kommunerna. Inom Funktionsnedsättningsområdet finns dock bra info om detta på Vårdguiden, med länkar till alla kommuner. Svårigheterna är bl a kulturella, svårt att få folk i kommunerna att via sidouppdrag granska texter osv. som det finns tradition i h o s att göra. Kommunikationsstrategier / chefer kan vara ett problem, hur syns vi? Föreställning av kommunen är primär infoplats för alla. Men kommunerna ligger inte efter landstingen, utan de har valt andra vägar att arbeta och hittar ständigt nya tjänster som de erbjuder sina medborgare. Dessa är dock oftast inbyggda i verksamhetssystemen som köps från fristående leverantörer.

23 Vad säger länen? Västerbottens län Den som är stor måste vara snäll. 2 stora och 13 små kommuner, 72% av befolkningen bor i de två stora kommunerna. Umeå och Skellefteå tar mycket av utvecklingskostnaderna. Arbetar med en klustermodell där kommunerna jobbar ihop i grupperingar. Väl utvecklad regional strategi, både för digital utveckling generellt och för ehälsa. Osäkerhet har rått om landstingets engagemang. Nu bättre (ny LD) Om man ska samordna redaktion måste samarbetet fördjupas. Har idag (snart) ett gemensamt verksamhetsstöd för socialtjänsten i alla kommuner (Pulsen Combine). Hög legitimitet och kompetens på Regionförbundet avseende detta område. Vill gärna vara pilotlän. Tror att de kan omprioritera årets EBP-pengar till detta, om de försäkras mer medel nästa år.

24 Vad säger länen? Jönköpings län FoU-rum (regionförbundets socialtjänstutv.del) och landstinget har ett bra samarbete i många frågor. Satsar mycket på 1177.se och lägger över allt mer av landstingets egna webb dit. Bra redaktion med startat samarbete med kommunerna, bl a när det gäller psykisk hälsa, barn och familj mm. Har ett starkt arbete inom funktionsnedsättningsområdet, med forskare på Hälsohögskolan med speciellt intresse för dessa grupper Vid pilot behövs resurser för person på FoU-rum som kan samspela med landstigets resurser. Försäkringskassan och skola också viktiga aktörer för denna målgrupp!

25 Vad säger länen? Kronobergs län Regionförbundet södra Småland Spännande gruppering som kom till intervjun, med centrumchef barn och unga från lt, socialchef, kommunikatörer (lt och kommun) digital-agendaprojektledare, och nya enhetens chef på KF för nationella satsningar. ehälsa och Digital Agenda är centrala för länet för att attrahera människor att komma och stanna i länet. Utbildning och företagande jätteviktigt. Arbetar med att få mångfald i vårdgivare bl a. Litet län, , med stora möjligheter då man bl a valt gemensamt verksamhetsstöd i lt och alla kommuner utom Växjö (Cambio Cosmic) Politiker är mer intresserade av t ex skola, som gäller alla barn, även äldre, men behöver motiveras runt funktionsnedsättnings-gruppen. Vore bra om vi fick med skolan i en pilot. Vill vara pilot! Vi har ett fungerande samarbete mellan alla kommuner, landstinget och regionen och har flera gemensamma verksamheter. Vi kan fördjupa vad brukarna vill ha, vi har en gemensam vision, vi har gemensam teknik och håller på att utveckla gemensamma redaktionella resurser. Våra kunskapsaktörer är villiga att bidra.

26 Vad säger länen? Örebro län Har gjort en bra förstudierapport om invånartjänster för kommunerna i Örebro län. De har en bra styrgrupp för det regionala arbetet. Har lyckats att införa NPÖ i länet. Ej använt sig av 1177.se i lt tidigare, men nu är det full fart. Vill väldigt gärna delta, men har en osäkerhet runt Regionförbundets bemanning mm. Behöver finansiering för att kunna få fart på detta.

27 SLUTSATSER

28 Slutsatser Det finns höga förväntningar från departementet på omfattande och snabba resultat Positiv inställning hos alla aktörer som har intervjuats Det är många olika typer av människor och professioner som arbetar med ehälso-frågan, med olika tolkningar och idéer det ett finns ett behov av en gemensam referensram av begrepp och angreppssätt Namnfrågan spelar roll måste vara ett namn som speglar hela spektrumet med vård och omsorg, kanske också skola? Brukarperspektiv! Man måste hitta ett arbetssätt där de olika nivåerna ansvarar för att de egna utförarnas information finns, och är riktig. Katalogfrågan måste genomlysas Redaktionsfrågorna är centrala för en effektiv hantering Tekniska plattformen anser alla räcker för att göra pilot nu Det finns en mogenhet och lust att ta itu med detta både mentalt och tekniskt

29 För att ytterligare svara på frågeställningarna behöver man utveckla tillsammans och testa i praktiken i en pilot Ett pilotarbete skulle möjliggöra ytterligare förståelse för mervärdet för brukarna, nyttan för professionerna, samt ge förutsättningar för att utveckla ett professionellt arbetsätt avseende tekniska och redaktionella samarbeten Förslagsvis genomförs en pilot där landsting och kommuner och deras samverkan runt e-hälsa i regionen, tillsammans med nationella 1177.se, får ett nationellt uppdrag att skapa förutsättning för information och tjänster på 1177.se för familjer med barn och ungdomar som har funktionsnedsättning. Ett pilotprojekt behövs för att kunna räkna på vad kostnaderna blir, ge förslag på finansiering och planera för ett genomförande på nationell nivå Piloten behöver få prioritet på 1177.se nationellt, så att arbetet kan komma framåt tillräckligt snabbt. Denna pilot kan vara basen för spridning i landet och utvecklingen av tillvägagångssätt för andra gemensamma angelägna områden.

30 Hur skulle man kunna gå tillväga i ett pilotarbete? Visionen är en framtida lösning där man ska kunna gå in utifrån ett medborgarperspektiv både uppifrån (nationellt och regionalt) och nerifrån (lokalt) Viktigt att sätta upp gemensamma mål vad man ska uppnå med piloten: hur ska samspelet se ut mellan nationell, regional och lokal nivå? Kriterier för deltagare i pilot: väl fungerande regional bas, att kommuner och landsting vill jobba ihop samt 1177.se, bl.a redaktion i landstinget som fungerar Kritiska frågor i piloter: Redaktion, teknik, kostnader, kunskapsinnehåll, brukarperspektiv? Fördjupa brukarförståelse: vad behöver målgruppen? Hur kan man involvera brukare och brukarorganisationer i pilotprojekten? Mementors rekommendation är att ta tre län och 1177.se på nationell nivå geografisk spridning och olika styrkor (förslagsvis: Kronoberg, Jönköping och Västerbotten) En projektledare i varje län och på 1177.se, dessutom en central projektledare som håller ihop helheten tillsammans formar de en grupp som lär tillsammans och som kan redovisa resultat Förslag: satsa pengar från årets överenskommelse om EBP främst resurser på kommunsidan säkerställa att de län som går med i piloterna får en förstärkning till nästa års överenskommelse (Västerbottens förslag) Piloterna bör kunna redovisa resultat om ett år.

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Förvaltningsplan för UMO

Förvaltningsplan för UMO Förvaltningsplan för UMO Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt UMO Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan PROTOKOLL 1(10) Plats: Närvarande: Beslutande: Föredragande: Sekreterare: Övriga närvarande: Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping Marie Johansson, ordförande, David Svensson, Ann-Marie

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer