Slutrapport LNM Paraplyprojekt Bredband

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport LNM-2012-96. Paraplyprojekt Bredband"

Transkript

1 Slutrapport LNM Paraplyprojekt Bredband

2 Text och bild: Mats Thorburn Leader Norra Mälarstranden Kungsgatan Enköping

3 Sammanfattning av projektet Leader Norra Mälarstrandens styrelse såg under programmets gång ett behov av att stödja en ny typ av landsbygdsprojekt, i och med att antalet bredbandsprojekt var mycket få, både i Västmanlands och Uppsala län. I april 2012 anställdes Mats Thorburn som projektledare för ett s.k. paraplyprojekt, ett projekt som som sträcker sig över hela Leader-området och som drivs av kansliet. Hans uppdrag har varit att hitta intresserade deltagare till nya bredbandsprojekt och hjälpa grupperna igång. Projektet riktades främst till skogs- och lantbruksföretagare. Genomförandet har inriktats på att hitta nya projekt och att stödja dem under uppstartsskedet, dels med rådgivning, dels med bredbandscheckar. Resultatet har blivit ett antal nya projekt, som har medfört nya samarbeten på landsbygden och ny bredbandsutbyggnad, både stödberättigad och kommersiell. Projektet har löpt under perioden april 2012 till februari 2015.

4 Inledning Leader Norra Mälarstranden fattade beslut om att starta ett projekt med syfte att stimulera nätverk och grupperingar på landsbygden att starta bredbandsprojekt. Projektet skulle speciellt stötta företag inom skogs- och lantbruksområdet. I slutet av april 2012 anställdes Mats Thorburn på halvtid som projektledare. Denna slutrapport redovisar hur arbetet gått till, vilka resultat vi nått, och vilka lärdomar som finns inför framtiden.

5 Bakgrund Bredbandsstrategi 1 I Sverige fastslog regeringen 2009 en bredbandsstrategi, som fastslog nationella mål för bredbandsutbyggnaden. Denna strategi har varit styrande för de åtgärder som gjorts, och har följts av den bredare Digitala agendan, och regionala och kommunala bredbandsstrategier. EU har sedan 2010 år en Digital Agenda för Europa 2. Det övergripande syftet med den digitala agendan är att uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar. 3 I agendan sätter man bl a målet att alla i Europa bör ha tillgång till grundläggande bredband senast 2013 och strävan att man 2020 ska ha uppnått att alla i Europa har tillgång till betydligt högre Internethastigheter på över 30 Mbps och att 50 % eller fler av de europeiska hushållen abonnerar på Internetförbindelser på över 100 Mbps. I Sverige presenterade Näringsdepartementet i oktober 2011 It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. 4 Mål EU:s och Sveriges mål har varit styrande för arbetet i projektet. Målet har varit att underlätta bredbandsutbyggnad, samtidigt som man skapar nya samarbeten på landsbygden. Europa: Europe needs download rates of 30 Mbps for all of its citizens and at least 50% of European households subscribing to internet connections above 100 Mbps by Sverige: 90 procent av Sveriges hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Arbete med Digital agenda för länen pågår för Västmanland. I Uppsala län antogs den digitala agendan i december Leaders projektledare har varit delaktig i arbetsmöten om detta med Uppsala läns bredbandsgrupp, skrivit ett remissvar på utkastet till Digital agenda för Uppsala län, 5 och deltagit i aktiviteter i Västmanlands läns arbete https://ec.europa.eu/digital-agenda/en m%c3%a4nniskans%20tj%c3%a4nst.pdf 5

6 Målgrupp Målgruppen för projektet har varit skogs- och jordbrukare inom Leader Norra Mälarstrandens område: kommunerna Håbo, Enköping, Västerås och Hallstahammar. I praktiken blir inget bredbandsprojekt genomfört utan att alla är med även privatpersoner, andra företagare och föreningar som till exempel hembygdsföreningar. Utöver huvudmålgruppen har vi alltså riktat oss mot dessa stödjande målgrupper, som kunnat bidra med kompetens, ideellt arbete och engagemang. Tack vare detta har projekten blivit framgångsrika och skapat nya samarbeten mellan grupper och individer som tidigare inte mötts.

7 Genomförande Varför? Målet var tydligt, att möjliggöra fler projekt på landsbygden. Behovet fanns. På många ställen i området finns varken fasta uppkopplingar via ADSL eller mobila bredband (3G/4G) som fungerar tillräckligt bra. Detta hindrar utvecklingen både inom lantbruket och den lokala utvecklingen i övrigt. Stöd för utbyggnad av bredband behövs på många platser men vi såg en klyfta mellan den enskilde, som ser behovet, och de stödmöjligheter som finns. Därför behövdes projektledning, och bredbandscheckar. Uppstart Tidiga kontakter Några namn fanns färdiga att kontakta när jobbet startade. Det var både några enskilda, som ville ha hjälp att komma igång, och nätägare som var intresserade av att vara med. Kontakter etablerades också med representanter för kommuner, operatörer och nätägare. Dessa i sin tur hade i flera fall möjlighet att förmedla vidare namn på personer som kontaktat dem med intresseförfrågningar. Vilka har varit med? Initiativtagarna till projekten har i stor utsträckning varit personer med ett eget intresse för att få en bättre uppkoppling, t ex personer med it-intensiva yrken och önskan om att kunna arbeta hemma. En annan grupp har varit hembygdsaktiva äldre personer med önskan att utveckla bygden genom att förbättra kommunikationerna (ofta relaterat till tidningsartiklar om försämringar i fast telefoni). Lantbruksföretagare har varit en viktig grupp i arbetet, både såsom drivande och som markägare.

8 Några exempel Kungsåra och Tortuna I båda dessa projekt hade aktiva i hembygdsföreningarna tidigt tagit kontakt med Leader. Vi träffade dessa personer och lyssnade på deras utgångspunkter - i båda fallen främst att se till att hembygden får bredband. Båda upplevde dålig mobiltäckning som en viktig motivation. I Kungsårafallet var 3G dessutom enda uppkopplingsalternativet, pga avsaknad av ADSL. I inledningsskedet handlade det om att utvärdera vilka anslutningsmöjligheter som finns. Vi genomförde också intresseenkäter för att se hur intresset var. I Kungsåra valde hembygdsföreningen att anlita den drivande personen, Leo Johansson, som betald projektledare med hjälp av en bredbandscheck från Leader. I Tortuna anlitades en konsult för att förbereda ansökan om bredbandsstöd. Vångsta-Froby En privatperson kontaktade Leader. Han var relativt nyinflyttad, hade inga lokala kontakter, men hade ett stort behov av bredband i sitt yrke. Efter mailkontakt och ett möte satte han själv igång en enkätundersökning, utifrån underlag från oss. Den resulterade i en arbetsgrupp som på egen hand förhandlade med Mälarenergi Stadsnät, en bredbandscheck för att anlita en konsult och ansökan om bredbandsstöd. Torstuna-Altuna Två privatpersoner hade oberoende av varandra hört av sig till Leader. Ingen av dem hade möjlighet att driva projektet under startskedet, så insatsen kom inte igång. Men efter Leaders utskick sommaren 2013 hörde Orvar Anklew av sig, och var villig att ta initiativet. Leader och Anklew bjöd in till ett startmöte, där 18 personer medverkade, med information om bredband i allmänhet, och där operatören Lidén data var med och svarade på frågor. Syftet var att bilda en arbetsgrupp, och så blev det. Gruppen har sedan träffats kontinuerligt med syftet att få ihop intresse för en utbyggnad i området. Vid starten var de närvarande överens om att det sannolikt inte fanns tillräckligt många boende i området för att man skulle kunna uppfylla de krav på täthet som nätägaren krävde för en kommersiell utbyggnad. Men efter flera omgångar av intresseenkäter och idog dörrknackning så uppnådde man under sommaren 2014 det mål som man satt upp. En viktig faktor var att man fick med en lantbrukare som äger mycket mark i trakten, och som tog aktiv del i mobiliseringsarbetet. Operatören Lidén data bestämde sig så för att gå vidare med projektet. Arbetsgruppen har fortsatt att driva på projektet, arbetat med kontrakt för slutkunder och avtal med markägare.

9 Projektet visar hur lokal sammanhållning och mobilisering är en nödvändighet för bredbandsprojekt på landsbygden, och att den ibland kan vara tillräcklig för att få ett projekt i mål. I det här fallet har nätoperatören bedömt att avlastningen med mobilisering och kontraktsskrivande har varit tillräcklig för att uppväga den merkostnad det fysiska byggandet innebär på landet. Arbetsgruppen har också vittnat om hur projektet skapat nya samarbeten och nya kontakter bredbandsprojektet har stärkt de lokala banden. Förankring Den stora utmaningen har varit att nå ut med kunskapen om att denna hjälp finns att få. Men i de områden där vi hittat en eller flera eldsjälar har det inte varit svårt att få upp engagemanget, och projekten har bidragit till att skapa nya samarbeten mellan människor som tidigare inte känt varandra. Ju fler projekt som kommit igång, desto lättare har det varit att få igång nya. Metoden har byggt på att deltagarna själva bygger upp och driver sitt projekt. Detta medför att det är den lokala förankringen blir stark, och att deltagarna själva ansvarar för den vidare förankringen i bygden. Samarbetspartners Länsstyrelserna Uppsala län och Västmanlands län dialog runt stödmöjligheter Länsbygderådet Västmanland offentliga bredbandsmöten Västerås stad dialog runt frågan och arbetet med Digital agenda. Håbo kommun information och löpande kontakter. Enköpings kommun information och löpande kontakter. Hallstahammars kommun information och löpande kontakter. LRF Mälardalen deltagande i samband med bredbandskurs operatörer/nätägare löpande kontakter om nya projekt. Leader Norra Mälarstrandens LAG kontakter via LAG-medlemmar till deras hemorter. Enskilda lantbrukare, markägare, föreningar och privatpersoner. Vad har projektet genomfört? Projektet har hjälpt enskilda och små grupper att mobilisera intresse och starta projekt som så småningom kunnat leda till bredbandsutbyggnad. Projektet har både erbjudit rådgivning, som har hjälpt de bredbandsintresserade att gå från enstaka intresserade till arbetsgrupp och vidare till ett bredbandsprojekt. Rådgivningen har fungerat som en katalysator som motiverat grupperna att ta det viktiga första steget, och givit dem verktyg för att själva kunna hitta en lösning. Projektet har erbjudit bredbandscheckar, som gått till att anlita professionell kompetens i projektens startskede, men också till andra kringkostnader såsom lokalhyra och annonsering.

10 Bredbandsutbyggnaden i sig har inte legat inom projektet, utan projektet har syftat till att hjälpa intresserade igång så pass långt att de kunnat hitta en framkomlig väg mot utbyggnad. Med facit i hand kan vi se att det också lett till utbyggnad senare i projekten. Projektlista Projekt Insats Kontaktperson Dingtuna Kungsåra Romfartuna Björksta, Orresta och Kärsta Medverkan vid mobiliseringsmöte. 2 st bredbandscheckar. Rådgivning vid uppstart, kontakt med leverantörer, medverkan vid mobiliseringsmöte, bredbandscheck. Rådgivning vid uppstart, kontakt med leverantörer, medverkan vid mobiliseringsmöte, bredbandscheck. Rådgivning vid uppstart, kontakt med leverantörer, medverkan vid mobiliseringsmöte. Lars Kallsäby Leo Johansson Åke Johansson Gustaf Kihlin Tortuna Rådgivning vid uppstart, kontakt med leverantörer, medverkan vid mobiliseringsmöten, bredbandscheck. Lars-Göran Vendlegård Ansta Löpande rådgivning, kontakt med leverantörer, bredbandscheck. Lars Sandell Simtuna/ Härfsta Vändersta Tibblebäckens bredbandsområde Löpande rådgivning under uppstart, kontakt med leverantörer, bredbandscheck. Cecilia Lindqvist

11 Projekt Insats Kontaktperson Korsbacken- Kålsta- Altuna Initiativtagare, Löpande rådgivning, kontakt med leverantörer, medverkan vid mobiliseringsmöten. Orvar Anklew Vångsta Löpande rådgivning, kontakt med leverantörer. Andreas Josefsson Kolarvik Rådgivning till eldsjäl, kontakt med leverantörer. Nicklas Larsson Långtora Vallby Rådgivning som lett till kanalisationsstöd Hans Zellner Frösthult Hjälp med intresseenkät. Jan Fredriksson Torsvi Rådgivning i startskedet, hjälp med intresseenkät, information om stödmöjligheter. Kenth Dagerus. Gölja Rådgivning, bredbandscheck, information som lett till ansökan om kanalisationsstöd. Magnus Berkefelt

12 Bredbandscheckar Hur vi skulle använda bredbandscheckarna var från början oklart. De skulle hjälpa till i startskedet, men frågan var hur. I de första mötena med grupper pratade vi om dem som en allmänt stöd för ev kostnader. Men det stod snart klart att komplexiteten i frågan gjorde det nödvändigt att ta hjälp av en konsult; det var den mest effektiva hjälp projekten kunde få. Konsultens skulle kunna bredbandsfrågorna, och bygga upp erfarenhet av bredbandsprojekt på landsbygden. Vi inventerade därför marknaden för konsulter inom området, och kom i kontakt med Anders Blom, ICT Networks, som kom att involveras i flertalet av de projekt som gjort i Mälarenergi Stadsnäts upptagningsområde. Samtliga projekt har fått flera namn att välja på, och i några fall haft kontakt med flera konsulter. Men ICT:s servicegrad gentemot projekten kom att avgöra valet av konsult: de var villiga att ge individuell service gentemot varje projektgrupp, med deltagande i möten och stöd vid skrivande av ansökningar. Därför kom samtliga bredbandscheckar i Västerås, utom i Kungsåra, att baseras på ICT:s offerter. Ett av projekten, det i Simtuna (Härfsta Vändersta Tibblebäckens bredbandsområde) valde att använda bredbandschecken för att anlita en jurist, som hjälpt dem med de avtal som behövts, både gentemot markägare och nätägare. Projekten i Kungsåra och Gölja anlitade en lokal projektledare, som tack vare bredbandschecken kunde arbeta med frågan på betald arbetstid. Marknadsföring Projektet har marknadsförts genom en separat webbsida, som har gett projekten en plats att hämta information, och gjort lokal bredbandsfakta möjlig att hittas via sökmotorerna. Det innebär till exempel att när en nyinflyttad sökt på Dingtuna bredband så har han/ hon hittat information om de projekt som finns, med kontaktpersoner. Webbplatsen hade 1728 besökare och 2784 unika sidvisningar under perioden april 2012 augusti Den flyttades sedan in under Leader Norra Mälarstrandens webb. Kommunerna har uppmanats att presentera oss på sina webbplatser, vilket dock endast Håbo kommun gjort. Under sommaren 2013 gjorde vi ett utskick till de postnummer områden som varit dåligt representerade under projektets första år. Det resulterade i några nya intresseanmälningar, och ett nytt projekt i Torstuna-Altuna. Under våren 2014 gjordes ett nytt utskick. Även denna gång kom ett antal nya förfrågningar in, och ett nytt projekt startades i Torsvi söder om Enköping.

13 Projektgång Exempel på typisk projektgång: 1. En person tar kontakt eller kontaktas. 2. Möte med initiativtagarna. Vi pratar om de behov som finns, tittar på möjligheterna till utbyggnad, vilket tillgång till fiber som finns, och vilka nätägare. 3. Initiativtagaren uppmanas att pejla intresset lokalt, och får hjälp med en enkät utifrån vår enkätmall. Han/hon/de delar ut lappar till så många som möjligt. 4. Om något intresse finns bjuder vi in till ett möte för att formera en arbetsgrupp. Bland dem som svarat finns antagligen några som är extra intresserade, och därför är motiverade att delta. 5. Arbetsgruppen samlar sig och försöker hitta ett bra arbetssätt, utifrån sina förutsättningar. Ofta är detta personer som inte är föreningsvana men som kan ha andra erfarenheter som kan komplettera varandra. 6. Kontakter med nätägare/operatörer om möjligheterna för utbyggnad, och med Länsstyrelsen vid behov av stöd. 7. Möte dit alla närboende bjuds in. Här berättar vi om fördelarna med fiber, fördelarna för skogs- och lantbruksföretag och hur ett projekt går till. Ev är operatör/nätägare och länsstyrelsen med. 8. Om underlag finns för att gå vidare kan projektet ansöka om en bredbandscheck, för att t ex ta hjälp av en konsult eller annan kompetens för en fullständig förundersökning. 9. Förundersökningen genomförs, där den ideella insatsen består i att vara stöd för konsulten, och att samla de intresserade så att man har ett korrekt underlag för nätstrukturen. 10. Efter förundersökningen har man ett underlag för att göra ansökan om bredbandsstöd eller att teckna avtal med en kommersiell aktör. Detta har gått bra Projektets mål har överträffats. Bredbandsprojekten för samman människor som ofta inte är engagerade i lokala projekt och som inte känner varandra. Projekten överbrygger upp gamla geografiska gränser. Starthjälpen som projekten har fått har inneburit att fler projekt kommit igång. Genom att samla alla krafter har vi fått resultat. De aktiva lant- och skogsbrukarna har under perioder av året inte möjlighet att delta aktivt, men är nyckelpersoner, såsom markägare och företagare, och projektets mål kommer dem till del. Det stora intresset på landsbygden runt Västerås har fått Västerås stad att engagera sig i frågan och investera i stomnät för projektens anslutningar.

14 Projektledaren har varit en oberoende rådgivare, vilket annars saknas. Kommunerna eller länsstyrelserna i Västmanlands och Uppsala län tar inte den rollen. Vi har kunnat bidra med en fungerande projektgång som gjort att projekt kunnat startas utan erfarna projektledare. Detta har gått mindre bra Skogs- och lantbruksföretag kan inte göra detta själva. Alla behöver samlas runt frågan. De mest engagerade har ofta varit privatpersoner, så det har varit svårt att hjälpa projektets målgrupp skogs- och lantbruksföretagare genom att endast jobba med den. Vi har inte kunnat driva projekten, utan en drivande person med projektledaregenskaper har fortfarande varit en viktig framgångsfaktor lokalt. Det betyder att det fortfarande är mycket beroende av enstaka personer med tid och engagemang. Frågan är stor och komplex, och ingen sitter inne med kunskap om hela processen. Därför har det varit svårt att förutse vilka svårigheter som projektet eventuellt kommer att möta senare. Många intressenter ser till sina egna intressen först. Olika aktörer ger inte jämförbara svar, vilket försvårar för projekten. Ensidiga synsätt riskerar att fördröja utbyggnaden. De kommuner som har egna stadsnät har varit mer engagerade i frågan, men utifrån sitt ägandeperspektiv, och de kommuner som inte har stadsnät har varit oengagerade. Den rådande byalagsmodellen lägger stort ansvar på den enskilde och det lokala engagemanget. I många fall upplevs det som spel för gallerierna. Grupperna är ändå beroende av nätägare och operatörer, men tvingas ta ett stort arbetsmässigt och ekonomiskt ansvar.

15 Erfarenheter från projekten Leo Johansson, Kungsåra. Hur ser det ut idag, 8 oktober 2014 har du ditt bredband igång? Tyvärr inte. Det skulle varit klart i juli, men de gräver fortfarande. Det har tagit längre tid än trodde, med svårare markförhållanden. Men fiberblåsningen pågår! Först går de till bygdegården, där centralen kommer att sitta, och sedan ut till alla. Leo och Anna-Karin Johansson har engagerat sig mycket i bredbandsprojektet, både som initiativtagare och med praktiskt arbete. Leo har också fått betalt för en del av sin tid. Hembygdsföreningen ansökte om en bredbandscheck från Leader Norra Mälarstranden, för att anlita Leo på arbetstid som komplement till det ideella arbetet. Mest jobb har det varit med att ragga ihop intressenter, men sedan också med markavtal och byggmöten. 140 hushåll av st möjliga har gått med. När grävmaskinerna närmade sig kom det nya som ville vara med. Det enda större problemet under projektet var en markägare som satte sig på tvären, något som löstes med en separat överenskommelse mellan entreprenören och markägaren. Har projektet varit värt allt arbete? Det har varit mycket jobb, men också roligt, eftersom det ger nya kontakter och mer uppslutning och samhörighet. Nu är jag lite av en spindel i nätet här, och det underlättar när vi vill göra nya saker i framtiden. Jag vill jobba för bygdens utveckling. Cecilia Lindqvist, Härfsta Vändersta Tibblebäckens bredbandsområde ekonomisk förening Grävarna är och flåsar oss i nacken, så nu behöver vi jobba på med markavtalen. Cecilia Lindqvist hör till en grupp väster om Fjärdhundra som har arbetat intensivt med att få till ett hanterbart bredbandsprojekt. De har fått till ett projekt som inneburit

16 samarbete i flera led: med en nätägare, som bygger en del av sträckan kommersiellt, med Vattenfall, som tidigarelagt nedgrävning av el i området, och med länsstyrelsen som beviljat projektet bredbandsstöd från Landsbygdsprogrammet. Vi har varit sex personer som jobbat med det här och vi har kompletterat varandra bra. Jag har skött ekonomi och projektledning, och Johan har haft hand om markägarkontakter och materiel. Vi tog tidigt ett drastiskt beslut: vi måste lägga oss under gränsen för offentlig upphandling. Ingen av oss hade upphandlingskompetensen, och vi var rädda att inte hinna klart i tid. För att kunna hantera de avtalsfrågor som uppstod, både gentemot markägare och nätägare, anlitade projektet en jurist, finansierad av en bredbandscheck från Leader Norra Mälarstranden. Man har också aktivt sett till att ha kontinuerlig dialog med länsstyrelsen. Vi har sett till att vara jättenoga med allt vi lämnat in och då har samarbetet med länsstyrelsen fungerat bra. Det har varit mycket jobb. Men det blir bra. Det blir jättebra. Lars Sandell, Ansta fiber Nu är det klart! Det enda som återstår är några detaljer som den besiktningen visade behövde fixas. Något var dåligt uppmärkt och det var vatten i en kopplingsbrunn. Ansta fiber har haft en arbetsgrupp där Lars Sandell varit samordnare, men också t ex det lokala företagat Ansta Bildemontering ingått. Nu är slutrapporten inskickad, pengarna utbetalda och de lånade pengarna återbetalda. Hur har det fungerat att driva bredbandsprojekt? Det har fungerat bra. Men egentligen tycker jag att det vi borde göra som enskilda är att ragga intressenter och fixa markavtal inte hantera pengar och tekniska frågor. Nu har ett deltagande företag skött ekonomin, och konsulten som bredbandschecken betalat har tagit hand om det tekniska. Utan hjälpen från Leader hade det inte fungerat. Men nu har det gjort det, tack vare ett bra samarbete mellan alla inblandade.

17 Projektets mål och resultat Projektets mål och resultat Mål: 12 lokala grupperingar har påbörjat arbetet med fiber till bygden under projekttiden. Resultat: 10 projekt har fått bredbandscheckar. Ytterligare projekt har fått rådgivning och startad bredbandsprojekt. Sammanlagt har fler än 12 projekt påbörjats. Bredbandscheckar Vi bedömer utfallet som gott. Ibland har den anlitade konsulten haft problem att avgränsa sitt område gentemot projektgrupperna, som kan ha haft för stora förväntningar på vad han skulle göra inom bredbandschecken. Men sammantaget har projekten, och vi, fått ut mycket av de pengar som betalats ut. Geografisk fördelning Det stora intresset i Västerås har medfört att de fått mer resurser. Detta beror på en svag ADSL-utbyggnad och bitvis underdimensionerade mobilnät. De statliga stöd som fanns under början av 2000-talet satsades i Västerås på fibernät, inte på ADSL som i många andra kommuner. Eftersom övriga kommuner har bättre ADSL har intresset där kommit långsammare. Ekonomiskt utfall Projekt Bredbandscheck Beviljat stöd Kungsåra kr Kommersiell investering Tortuna kr kr Ansta kr kr Romfartuna (resulterade i två stödprojekt) kr kr kr Vångsta kr kr Lospånga By kr Kommersiell investering

18 Projekt Bredbandscheck Beviljat stöd Gillberga Lantbruk AB kr kr Lillhärads Bygdegårdförening kr Ansökan planerad i 2014 års program Härfsta Vändersta Tibblebäckens bredbandsområde kr kr Gölja fiber kr Summa kr kr Utbyggnad Bredbandsprojekt är långsamma. Detta projekt har fokuserat på mobiliserings- och förstudiefaserna. Men i och med att det finns upparbetade konsultkontakter från förundersökningen underlättas även fortsättningen, och konsulterna har kunnat fortsätta att stödja projekten fram till färdig utbyggnad. Spridning av resultaten Vi har sett en tydlig snöbollseffekt, där ett projekt ger nästa, och ryktet sprider sig. Ett pressmeddelande från oss i startskedet gjorde till exempel att projektet i Badelunda, som då nyss var färdigställt, väckte intresse hos flera andra intresserade grupper. I projektet har också gjorts flera utskick till allmänheten, via direktreklam, och broschyren Nya nätverk och bättre företag har producerats och spritts. Webbsidan har använts flitigt av både nya intresserade och aktiva i projekten. Reflektioner Det finns stort behov av både rådgivning och projektledning i bredbandsprojekt. Det är stora krav som ställs projekten behöver skaffa kompetens inom teknisk projektledning, upphandling, ekonomi, verksamhetsplanering osv. Vi har kunnat hjälpa dem med en del av detta, och vi ser otvetydiga resultat i form av kanalisation, fiber och bättre sammanhållning. Lokala, kompetenta krafter är oerhört viktiga. Det finns en stor risk att många projekt inte blir av, eftersom en del av kompetenserna saknas. Risken är att det främst är områden med

19 många boende med hög utbildning och kvalificerade yrken som kan driva ett projekt. Stöd motsvarande den Leader Norra Mälarstranden gett behövs även i det nya programmet eller så tänker man om, och avlastar projekten en del av ansvaret. En tänkbar modell skulle vara att nätägarna tar det ekonomiska ansvaret för projekt, och är mottagare för stödet, medan lokala projektgrupper står för mobilisering, samordning och insamlande av avtal för marktillstånd och abonnemang. Krav skulle ändå kunna ställas på nätägarna om öppenhet och tillgång till näten för konkurrenter för de nät som finansierats med allmänna medel. Men det ekonomiska ansvaret skulle flyttas till en part med större ekonomiska muskler, som av eget intresse kan skaffa sig den kompetens som behövs för att driva projekten. Då behöver inte hjulet uppfinnas på nytt i de lokala arbetsgrupperna, och fler kan våga satsa på bredbandsprojekt.

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Bredbandsforum är tillsatt för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet och har bland annat till

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass!

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-28 Diarienummer:200-06 BJ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Landsortsnät i Tranemo - fiber i Grimsås Checkens namn Grimsås Samhällsförening

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Mars 2012 Vad är BREDBAND? Varför skaffa BREDBAND? Pengar till BREDBAND? Jobba för BREDBAND? Vem bygger BREDBAND? Vad är de

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

sammanfattning många bitar på plats och nu kör vi

sammanfattning många bitar på plats och nu kör vi sammanfattning många bitar på plats och nu kör vi behov behoven varför avvecklas tjänster och närvaro ekonomi stuprör Ständigt ökat pris på arbetskraft, budgetskärningar, rationaliseringar kommer att fortsätta

Läs mer

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It:s roll för samhällsutvecklingen För att koppla samman projektet Tillgänglighet till Hållbar IT i ett högre sammanhang

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-22 Diarienummer:2010-061 BC Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hulu Fiber Checkens namn Ekonomiska föreningen Hulu Fiber Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber En presentation av projektet. Uppdaterad: 2014-05-20

Länghem Landsbygd Fiber En presentation av projektet. Uppdaterad: 2014-05-20 Länghem Landsbygd Fiber En presentation av projektet Uppdaterad: 2014-05-20 Agenda Föreningen Bredband via fiber, hur fungerar det Tjänster, utbud och kostnader Tidplan Frågor Länghem Landsbygd Fiber Ekonomisk

Läs mer

Etapp 2 2014 Etapp 3 2015

Etapp 2 2014 Etapp 3 2015 Etapp 2 2014 Etapp 3 2015 Bredband via fiber i Bodens kommun 2013-2015 Beviljade medel för 2013 Etapp 1 13.6 miljoner Beviljade medel för 2014 Etapp 2 10.3 miljoner + Privat medfinansiering 8000:- / st.

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer