Projektplan. Projektledare. Bakgrund. Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format. Dnr 3592/2014 1(9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Projektledare. Bakgrund. Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format. Dnr 3592/2014 1(9) 2014-04- 0410-02"

Transkript

1 Dnr 3592/2014 1(9) Avdelningen för kunskapsstöd David Svärd Projektplan Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format Projektledare David Svärd, KÖ/KT2 Bakgrund Socialstyrelsen har 2014 fått två regeringsuppdrag som handlar om att öka tillgängligheten till och användbarheten av några av våra produkter. Det första regeringsuppdraget handlar om registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) och försäkringsmedicinskt beslutsstöd (fortsättningsvis FMB.) När det gäller HoSp ska ett antal aktörer ha direktåtkomst till registret. Vilka dessa aktörer är regleras i förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal. När det gäller FMB handlar det om att göra rekommendationerna tekniskt och informatiskt integrerbara i andra system, i första hand med sjukvårdens journalssystem och system för intygsskrivande. Det andra uppdraget är riktat mot nationella riktlinjer (fortsättningsvis NR). Uppdraget för NR handlar om att tillgängliggöra riktlinjerna i digital form till exempel i form av öppna data på sådant sätt att de kan integreras i mottagarnas system så som journalsystem, beslutsstöd och vårdprogramsportaler. Syftet med att Socialstyrelsen tillgängliggör sina produkter i strukturerade digitala format är att underlätta användningen av dem inom vården och omsorgen. På så sätt kan de också ge mer nytta för patienter och brukare. För att Socialstyrelsen ska lyckas med uppdragen behöver myndighetens datamängder vara strukturerade och maskinläsbara. I struktureringen av data kommer projekten utgå från nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (Snomed CT, ICD10, ICF och KVÅ). SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 Dnr 3592/2014 2(9) Bilden illustrerar schematiskt en framtida lagring och distribution av Socialstyrelsens produkter. Som bilden visar lagras informationen på ett ställe för att kunna användas på flera sätt och av flera användare. För att nå dit behöver Socialstyrelsen ta ett antal strategiska beslut som inbegriper allt från produktion, lagring, förvaltning och distribution av våra gemensamma produkter. Syfte, huvudmål och delmål Detta är ett myndighetsövergripande projekt vars syfte är att samordna fyra andra projekt som i sin tur har ett gemensamt syfte: möjliggöra för Socialstyrelsen att kunna tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter och register i digital form på sådana sätt som passar våra mottagare. I de olika projekten ingår att integrera flera av våra kodverk (ICD110, ICF, Snomed CT, KVÅ) med andra produkter som försäkringsmedicinskt beslutsstöd och nationella riktlinjer. Därigenom kan Socialstyrelsen förbättra möjligheterna för mottagarna att använda våra produkter i sina olika digitala miljöer (t.ex. för direktåtkomst av information eller i journalssystem, vårdprogramsportaler och i mobilapputveckling). De fyra övriga projektens syfte och mål beskrivs i separata projektplaner. Samordningsprojektets mål är att: Samordna de fyra övriga projekten så att de framsteg som görs och lärdomar som dras i respektive projekt sprids mellan projekten

3 Dnr 3592/2014 3(9) Ta fram en handlingsplan för hur Socialstyrelsens ska arbeta med produkter som ska vara integrerbara med och maskinläsbara av andra system Ta fram en plan för förvaltning av integrerade produkter (t.ex. FMB och Snomed CT, ICD10, ICF och KV)) som ska vara integrerbara med och maskinläsbara av andra system Inhämta mottagarnas behov för att kunna ta fram mottagaranpassade produkter Vid behov utreda juridiska frågor som uppkommer i samband med användningen av kodverk och klassifikationer integrerade med våra rekommendationer i NR och FMB. Kommunicera externt så att mottagarna av produkterna känner till och är positiva till Socialstyrelsens arbete med nya digitala format Kommunicera internt så att Socialstyrelsen medarbetare känner till och är positiva till projektet. Delmål Skapa en plattform för samarbete mellan projekten Ta fram en plattform för att kunna kommunicera med produkternas mottagare genom hela projektet Tillsammans med IT-enheten välja datamodell eller datamodeller för NR, FMB och HoSp. Omfattning och avgränsningar Projektet omfattar att samordna fyra delprojekt: FMB-, HoSp-, NR-projekten för nya digitala format och utveckling av teknisk plattform, föreslå lämpliga datamodeller samt ta fram en plan för hur Socialstyrelsen ska arbeta med nya digitala format. Projektet omfattar att välja datamodeller och dataformat så att NR och FMB är integrerbara i andra system, i första hand med sjukvårdens journalssystem och system för intygsskrivande (FMB). Projektet omfattar också att hålla sig ajour med vad som händer inom angränsande projekt som pågår på myndigheten. För närvarande pågår två projekt som båda handlar om att ta fram E-tjänster. Det ena är E-tjänster för statsbidrag och behörighetsbevis och det andra är E-tjänster för inrapportering av dödsintyg och dödsorsaksintyg. Dessa två projekt angränsar till detta projekt. Därför är det viktigt att samarbeta och hålla varandra underrättade om respektive projekt för att vi ska utnyttja resurserna på bästa sätt. Tanken är att de data som vi tillgängliggör på den nya tekniska plattformen ska kunna användas på många olika sätt. Till exempel bör det vara möjligt att vi själva använder dem till vår egen webbplats. Att leverera en lösning som gör detta möjligt ingår dock inte i detta projekt. Samtidigt är det viktigt att vi i detta projekt inte stänger några dörrar under vägen som gör att vi inte kan utvidga användningsområdena efter hand till till exempel vår egen webbplats.

4 Dnr 3592/2014 4(9) Perspektiv Ett genomgående perspektiv är användarvänlighet. Produkterna HoSp, FMB och NR finns redan men bedöms kunna göra mer nytta om de blir mer tillgängliga. Det projektet syftar till är att skapa möjligheter för användarna att använda produkterna på nya sätt i sina system. För att uppnå detta krävs en tydlig användarfokus. Hand i hand med detta går det perspektiv som uttrycks i PSI-lagen (lagen om vidarutnyttjande av offentliga handlingar). Syftet med lagen är att stimulera vidareutnyttjande av offentliga handlingar och motverka att myndigheter har regler som hindrar både privata och kommersiella aktörer att använda de offentliga handlingarna. Övergripande perspektiv som går att applicera på hela projektet är öppenhet och tillgänglighet. Det är synonymt med projektets syfte och det är också ett sätt att skapa förståelse för nyttan av vad vi gör. Konsekvensanalys En konsekvens av att vi tillgängliggör våra produkter på nya sätt kommer förmodligen bli att de kommer ha större påverkan på både våra mottagare (som t.ex. läkare i sjukskrivningsprocessen) och på patienter och brukare. Det beror på att produkterna kommer finnas integrerade i mottagarnas system, t.ex. journalsystem, och därmed kommer mottagarna att exponeras mer för t.ex. våra rekommendationer. Nya sätt att tillgängliggöra våra produkter kommer ställa nya krav på förvaltningen av produkterna. När produkterna är integrerade i t.ex. system för intygsskrivande ökar kraven på att rekommendationerna kontinuerligt uppdateras. Det kommer också bli nödvändigt för Socialstyrelsen att ta strategiska beslut kring i vilken grad våra produkter ska vara tillgängliga för mottagarna. Tänker vi oss att mottagarna ska ladda hem versioner av våra produkter eller att de i realtid ska kunna hämta informationen direkt från våra servrar eller molnlösningar? I vilket fall som helst kommer mottagarnas krav på att våra produkter är uppdaterade att öka. Ytterligare en aspekt av detta är att vi i de uppdaterade produkterna kommer att integrera rekommendationer och kodverk. Det innebär att det inte bara är viktigt att hålla rekommendationerna uppdaterade enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Även t.ex. ändringar i kodverk måste ingå i förvaltningen av produkterna. En tredje aspekt är att de tekniska kraven ökar. Tidigare har vi publicerat produkterna i huvudsak på vår webbplats och i publikationer. När vi nu både uppmanar till och levererar produkter för användning integrerat i andra system kan det komma att krävas att vi garanterar tillgång till dem. Dessa ökade krav kommer också innebära en kvalitetsförbättring av våra produkter.

5 Dnr 3592/2014 5(9) Metod och genomförande Projekt samordning ska samordna fyra projekt: HoSp, FMB, NR och plattform. Samordning är en del av metoden. Varje projekt har en projektledare som tar fram en projektplan. Samordningsprojektets uppgift är att fånga upp gemensamma frågor som måste hanteras för att projekten ska kunna leverera rätt produkt i rätt tid. Styrgrupp EC-grupp Projekt samordning Förstudie plattform Projekt Strategi, målgruppsanalys, juridik, datamodeller, itarkitektur Projekt HOSP Projekt NR Projekt FMB Projekt plattform Förvaltning av plattform och produkter Bilden visar hur projekten förhåller sig till varandra. Ett av projekten har ett samordningsansvar och har till uppgift att hitta likheter och olikheter mellan projekten så att bland annat datamodeller kan väljas för produkterna (NR, FMB och HoSp) och för varje specifik produkts olika användningsområden. I samordningsansvaret ingår att bidra till att projekten får en förståelse vad som ska göras i respektive projekt. Det ingår också att skapa en arbetsmiljö som är positiv och samtidigt leder framåt mot slutleveranserna. I samordningsansvaret ligger också att tillsammans med FMB-, HoSp- och plattformsprojekten skapa förutsättningar för samarbete med Inera. På samordningsprojektet ligger också att tillsammans med plattformsprojektet ta fram en lösning för hur Socialstyrelsen ska lagra de olika produkterna (informationen) och distribuera till mottagarna.

6 Dnr 3592/2014 6(9) Samordningsprojektet ska också tillsammans med övriga projekt inventera och värdera de risker som finns i projekten. Samordningsprojektet ska också främja samarbete och erfarenhetsutbyte med andra projekt som gränsar till nya digitala format-projektet. Samordningsprojektet ska också ta ansvar för den interna och externa kommunikationen av projekten och samtidigt inspirera de andra projekten medverka både till den interna och externa kommunikationen. Aktivitets- och tidplan Nedan finns en övergripande planering för alla projekt som ingår i samordningsprojektet. För samordningsprojektet finns också en separat detaljerad aktivitetsoch tidplan. Aktivitet Tidpunkt Projektdirektiv beslutas Projektplan beslutas Genomförande Projekt 1 Samordning och rapportering Behovsinventering, datamodeller och strategi för publicering och förvaltning Projekt 2 göra försäkringsmedicinskt beslutsstöd tekniskt och informatiskt integrerbart med de elektroniska läkarintygen och medicinska underlag Slutredovisning 15 februari 2017 Delredovisning till Försäkringskassan 13 juni, Delredovisning 5 december, delredovisning i juni 2015 Projekt 3 Arbeta fram en teknisk lösning för direktåtkomst av registret över legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal (HoSp) för de aktörer som har rätt till sådan åtkomst enligt förordningen Projekt 4 göra nationella riktlinjer (stroke, demens och depression och ångest) digitalt tillgängliga i olika format som passar användarna Delprojekt 5 Teknisk plattform för HoSp, NR och FMB Slutredovisning december 2015 Delredovisning till Försäkringskassan 13 juni Delredovisning 5 december, delredovisning i juni 2015 Slutredovisning december 2015 Delredovisningar 15 februari 2015 och 2016 Slutredovisning den 15 februari 2017 Delredovisning december 2014 Delredovisning decem-

7 Dnr 3592/2014 7(9) ber 2015 Slutredovisning 15 februari 2017 Kommunikationsinsatser Eftersom projekten ska leda fram till något nytt på Socialstyrelsen ställs extra stora krav på kommunikationen, både den interna och den externa. Det är därför också viktigt att ägna extra mycket ansträngningar och resurser åt detta. Samordningsprojektet ska driva kommunikationen tillsammans med övriga projekt. Se separat kommunikationsplan. Riskanalys En första version av en riskanalys är framtagen. Projektorganisation Gruppering Styrgrupp EC-grupp Deltagare AnnMarie Danon AC KÖ Erik Höglund AC R, Sven Ohlman AC KY Susanne Klingström Larson EC V/IT Ulrika Freiholtz (KÖ/KT2) Helena Nilsson (KÖ/IE) Arvid Widenlou Nordmark (KY/NR) Georg Lagerberg (R/FVJ) Jenny Ljung (KOM/WP) Beatrice Hopstadius (KÖ/VÄ1) Kristina Bränd Persson (R/KLT) Stefan Jovanovic (V/IT) Projektledningsgrupp David Svärd projektledare samordning Anna Ericsson projektledare FMB Sara Mottaghi, informatiker FMB Magnus Hjärtsjö projektledare HoSp Stefan Jovanovic projektledare ITplattform Björn Svensson, resurs IT Niklas Eklöf informatiker IE Linda Ahlqvist fackspråk IE Elin Åkerblom fackspråk IE Projektgruppen består projektledarna för respektive projekt samt representanter från enheten IE som tar ansvar för den gemensamma informationsstrukturen,

8 Dnr 3592/2014 8(9) dvs. nationella informationsstruktur med tillhörande modeller och fackspråk (Snomed CT, ICD10, ICF, KVÅ). Respektive projekts projektledare har ansvar för sina leveranser. HoSp-, FMB-, och NR-projekten tar ansvar för att leverera rätt produkt i tid och för att flagga upp när något avviker från projektplanen. Samordningsprojektet har ansvar (tillsammans med övriga) för att ha en överblick över alla projekt och lyfta upp frågor som behöver hanteras av projektets styrfunktioner. Projektet har två styrfunktioner, EC-gruppen och styrgruppen. Inför styrgruppsmötena har projektet ett förberedande möte med EC-gruppen för att få vägledning i vilka frågor som ska presenteras för styrgruppen och på vilket sätt. Ekonomiska ramar Projektet kommer att finansieras från medel som hör till regeringsuppdragen för FMB och HoSp samt NR. FMB och HoSp delar på pengar. Den totala summan för båda uppdragen är 6 miljoner kronor 2014 och 6 miljoner kronor Nationella riktlinjer har för 2014 fått kronor. Regeringen avser att avsätta kronor 2015 och kronor 2016 för genomförandet av uppdraget. Delar av kostnaderna för it-plattformen är utvecklingskostnader och belastar därför investeringsramen och utfaller därmed som avskrivningskostnader för de kommande tre åren. Den totala budgeten för de fem projekten som ingår under samordningsprojektet är cirka 20,3 miljoner kronor. Det finns också en mer detaljerad budget i separat excelfil. I den har pengarna fördelats så att FMB- och HoSp-pengarna finansierar respektive projekt inklusive plattformsprojektet, medan NR-pengarna finansierar NR- och samordningsprojektet.

9 Dnr 3592/2014 9(9) Erfarenhetsåterföring Erfarenhetsåterföringen är en viktig del av samordningsprojektet. De samlade projektens arbete och resultat är en bas för arbetet med en handlingsplan för hur Socialstyrelsens ska arbeta med liknande frågor framöver. Ändringslogg David Svärd Projektledare Ulrika Freiholtz/Annemarie Danon Ansvarig enhetschef/avdelningschef

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument. sbu statens beredning för medicinsk ut värdering

Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument. sbu statens beredning för medicinsk ut värdering Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument sbu statens beredning för medicinsk ut värdering SBU, Box 3657, 103 59 Stockholm Olof Palmes Gata 17 Internet:

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer