SMÅLAND-BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅLAND-BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND"

Transkript

1 SMÅLAND-BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND Policydokument för spelarutbildning DEN 28 FEBRUARI 2014 Karl Pettersson

2 Innehåll 1. Inledning Vision Syfte och mål Målgrupp Innehåll Tillvägagångsätt Strävan mot målen Stärka utbildningssamverkan mellan förbund och klubb Fler skall spela handboll längre Öka kunskapen hos såväl som ledare Antalet föreningar skall öka Befintliga föreningar skall växa Svenska Handbollförbundets riktlinjer Tränarskolan Spelarutbildning Riktlinjer spelarutbildning Småland-Blekinge Handbollförbund Introduktion Arbetsmodell för styrning av policy och inriktningsbeslut Utbildnings fokus Spelarutbildning lägerverksamhet Småland-Blekinge Handbollsförbund Övergripande organisering år Uttagnings- och matchningspolicy Innehåll spelarutbildning år Övergripande planering av innehåll år Övergripande planering av innehåll år Övergripande planering av innehåll år Innehåll år Övergripande innehåll år 4 och

3 1. Inledning Småland-Blekinge är ett stort handbollsdistrikt med en bredd av mångfald av föreningar och verksamheter. Verksamheten spänner ifrån Jönköping i norr till Karlskrona i söder, ifrån Anderstorp i väster till Mönsterås i öster. Det finns såväl elit som bredd, barn- ungdom- som vuxenhandboll. Storleken på distriktet gör att det är en spännande utmaning att skapa en spelarutbildning som är applicerbar för att skapa kontinuitet på de moment som är centrala för att utbilda. För att ett stort distrikt som Småland-Blekinge är det vidare vitalt att det finns en god samverkan kring spelarutbildningen för att behovet av, domare och ledare ska kunna tillgodoses. Till skillnad från andra spelarutbildningsmaterial så syftar detta material till att skapa metodik för olika typer av organiseringsnivåer. Strategisk nivå såsom styrelse samt kommittéer spelar en viktig roll för att kunna genomföra och skapa trovärdighet i implementeringen av materialet. Utan den operativa verksamheten ges rätt förutsättningar från strategisk nivå så innebär det svårigheter i den praktiska verkligheten. För att få till en institutionell förändring så krävs en förändring i operativa nivån (distriktlag/föreningar). Uteblir en institutionell förändring riskerar endast en förändring att ske på ytan, vilket medför att arbetet fortsätter som tidigare. Med distriktets komplexitet i åtanke så kräver det en samordning mellan olika nivåer inom distriktet och därför med som tidigare nämnt ett djupare och bredare tänktesätt finnas kring spelarutbildningens innehåll och genomförande. Att föreningar involveras i spelarutbildningen och att en röd tråd skapas ifrån styrelse, utbildningsverksamhet och förening. 2

4 1.1 Vision Att distriktet Småland-Blekinge Handbollsförbund skall vara ett levande handbollsdistrikt 1.2 Syfte och mål Syfte Syftet är att skapa ett material för att generellt stärka handbollen i distriktet i såväl förbundsverksamheten som i föreningarna. Spelarutbildningsmaterialet syftar även till att stärka såväl bredd som elitverksamhet. Mål Stärka utbildningssamverkan mellan förbund och föreningar Fler skall spela handboll längre Öka kunskapen hos såväl som ledare Öka rekryteringen av ledare/tränare Antalet föreningar skall öka Befintliga föreningar skall växa 1.3 Målgrupp Småland-Blekinges utbildningsmaterial skall vara en grund för framtagandet av en rödtråd för hela distriktet. Spelarutbildningsmaterialet för lägerverksamhet vänder sig till i mellan åldern år. Det blir då en naturlig samklang med distriktets lägerverksamhet och på så sätt kan ett utbildningsmateril kopplas mellan förening och distrikt. 3

5 1.4 Innehåll Materialet skall stärka Småland-Blekinge som handbollsdistrikt och förstärka och förbättra föreningarnas, spelarnas och ledarnas möjligheter till utveckling. Spelarutbildning är organiserad på olika nivåer - Styrelsens strategiska arbete syftar till att skapa förutsättningar för såväl utbildningskommittén, lägergruppen som föreningarna. - Utbildningskommittén skall förstärka utbildningsinsatserna gällande föreningsverksamhet, utbildningsverksamhet och spelarutbildning i form av lägerverksamhet. - Lägerverksamheten skall utifrån SHF:s styrdokument samt beprövad erfarenhet förstärkas så att ytterligare individuell utveckling sker. 1.5 Tillvägagångsätt Materialet har utgått ifrån det tidigare spelarutbildningsmaterialet. Dock skall inte det som en reviderad variant utan en ny version. Vidare har de övergripande riktlinjer som Svenska Handbollförbundet har används som verktyg i skapandet. Materialet skall sedan appliceras i distriktet enligt arbetsmodell nedan. 1. Styrelsen och utbildningskommittén 2. Lägergrupp och distriktlagstränare 3. Föreningsmöten 4. Ledare/tränare på föreningsnivå Genom en bredd i appliceringen och genomförandet av denna spelarutbildning så ökar chanserna att fler tar till sig och arbetar utifrån det dokumentet. 4

6 2. Strävan mot målen 2.1 Stärka utbildningssamverkan mellan förbund och klubb I ett distrikt som är stort geografiskt är samverkan väldigt viktigt för att få en sammanhållen verksamhet och en förståelse för kulturella organisatoriska skillnader beroende på var föreningen bedriver sitt arbete. Med rätt typ av samverkan kan föreningarna och förbundet utvecklas. Att ha föreningar med en hög utbildningsnivå och organisering är nyckeln till att kunna locka och få /ledare att stanna länge inom den enskilde föreningen och i idrotten handboll. Därför bör fler utåtriktade aktiviter genomföras i förbundet gentemot föreningarna och tillsammans med föreningarna. 2.2 Fler skall spela handboll längre Idrotten generellt tappar numera aktiva och det kan på sikt hota ett omfattande och levande föreningsliv. Genom att individen upplever glädje och inkludering i sin idrott och förening så ökar chanserna till att fler spelar handboll längre. Det stärker chanserna till en god senioridrott, rekrytering till exempelvis av domare, ledare, personer till styrelseuppdrag med mera. Det ökar även chansen till att just handbollen skapar individer som får en livslång rörelseglädje, vilket i sin tur förbättra folkhälsan etc. 2.3 Öka kunskapen hos såväl som ledare Kunskap är makt brukar det sägas och det ligger en hel del i det. Genom en kvalitetssäkrad spelarutbildning ökas kunskapen hos respektive individ och succesivt så växer kvalitén hos n. Genom att distriktet har en hög utbildningstakt av ledare samt ett relevant innehåll i lägerverksamheten kommer fler inom Smålands-Blekinge ha en god grund att stå på. Gällande utvecklingen av tränare gäller det att erbjuda lokala Baskurser och distriktsanordnade TS 1 och TS 2. Vidare bör förbundet kontinuerligt genomföra temautbildningar inom relevanta kunskapsområden. Genom ett jämställt utbildningsarbete skall även fler kvinnor lockas av att ta ledande uppdrag inom styrelse, kommittéer och som tränare/ledare i föreningarna och förbundet. 5

7 2.4 Antalet föreningar skall öka För att idrotten handboll skall få större genomslag så krävs det att antalet föreningar öka i Småland-Blekinge. Redan idag ser vi hur ser handbollen har vaknat till liv i en del orter där handbollen inte funnits under en längre tid. Här gäller det att fortsätta arbeta med att få fler nya föreningar. Detta kan exempelvis ske genom att valda delar av förbundets verksamhet sker på orter där det idag inte finns någon förening. På det sättet stimuleras till att idéer växer fram om nya föreningar. En hög grad av organisering genererar en starkare intresse för handbollen och större möjligheter att genomdriva en verksamhet 2.5 Befintliga föreningar skall växa Det är inte bara nya föreningar som krävs utan även underhåll och utveckling av befintliga föreningar. Genom riktade insatser i form av utbildningar, verksamhetsstöd med mera så stärks motivationen av bedriva föreningsverksamhet. Projekt Jämställd och hållbar föreningsutveckling är ett sådant exempel. 6

8 3. Svenska Handbollförbundets riktlinjer 3.1 Tränarskolan Svenska Handbollförbundets stegutbildningar är grunden i all utbildning av tränare i handbollssverige. Därför är tränarskolans åldersindelning, innehållsupplägg med mera centrala vid utvecklingen av Småland-Blekinges nya spelarutbildning. 3.2 Spelarutbildning Detta spelarutbildningsmateriel använder Svenska Handbollförbundets spelarutbildning till deras riksläger som ett material vid utvecklingen av innehåll och former av lägerverksamheten. För ett distrikt är det dock viktigt att kunna tänka större då dess verksamhete inte begränsas till de individer som finns inom ramen för olika typer av lägerverksamhet utan se till hela distriktets intressen gällande spelarutbildning 4. Riktlinjer spelarutbildning Småland-Blekinge Handbollförbund 4.1 Introduktion Detta utbildningsdokument som tidigare nämnt syftar till att skapa verktyg till att utbilda /ledare i såväl distriktitet verksamhet som i föreningsutbildningen. För att Småland- Blekinge skall vara en levande handbollsregion kräver det en god samverkan mellan distrikt och klubb. Därför måste ett spelarutbildningsmaterial vara ett levande dokument där dess innehåll blir en naturlig del i klubbarnas tankesätt. Det ska dock inte ses som ett sätt att styra respektive klubbs spelarutbildning utan som övergripande riktlinjer för distriktets spelarutbildning. De övergripande riktlinjerna är policybeslut och innehåller de övergripande tankarna som distriktet har och som ska sippra igenom ner till distriktets föreningar. Denna typ av organisering sker med bakgrund till att den enskilde föreningen skall ges handlingsutrymme och frihet att utifrån sina förutsättningar genomföra sin spelarutbildning. Lägerverksamheten är snarare en detaljstyrning för de ledare som är engagerade i den verksamheten. Detta för att en rödtråd skall finnas i innehållet i utbildningen av vilket medför att förutom de övergripande riktlinjerna så kan lägerverksamheten genererar detaljkunskap till, ledare och föreningar. Materialets röda tråd är att förstärka n/spelarnas individuella förmåga för såväl teknik/taktik som fysisk. Detta görs genom att arbete sker på olika typer av 7

9 organisationsnivåer. Styrelsens roll blir att hitta metoder att förstärka incitamenten i såväl förbundets verksamhet som föreningensverksamheten. Genom föreningsmöten och ekonomisk fördelning kontinuerligt göra det enklare att skapa en miljö i distriktet för denna typ av utveckling. Materialet skall även vara ett styrande dokument för ledare/instruktörer. Vidare blir det utbildningskommitténs ansvarsområde att direkt arbeta med befintlig utbildningsverksamhet samt kommande att driva tanken att den individuella utvecklingen skall stå i centrum. Detta ges genom tydligt fokus på detta i exempelvis TS utbildningarna samt vid föreningsbesök eller temautbildningar. Genom utbildningskommittén och lägergruppen kan man styra innehållet i lägerverksamheten. Alltså hur vi vill utbilda inom ramen för vår egen verksamhet. Vidare skall materialet ligga som en grund för de temautbildningar som distriktet arrangerar inom ramen för sportslig utveckling. På så sätt ökar chanserna till en god implementering samt skapandet av ett levande material och öppnar upp för framtida diskussioner och revideringar. 4.2 Arbetsmodell för styrning av policy och inriktningsbeslut För att kunna samverka förbund, förening, lag och den enskilde n så krävs det mer än en bra lägerverksamhet. Resultat av kvalitéen på lägerverksamheten är i grund och botten resultat av hur väl förbundet och föreningarna utbildar ledare och. En god idrottslig nivå på föreningarnas verksamhet medför en bra lägerverksamhet. Därför skall riktlinjer och tankarna kring genomförandet av utbildning/spelarutbildning genomsyra samtliga utbildningsinsatser inom ramen för distriktets verksamhet. Styrelsen tar de övergripande målen kring föreningsutveckling/utbildning som sedermera utbildningskommittén får i uppgift att genomföra. 8

10 4.3 Utbildnings fokus Den teknisk/taktiska utbildningen organiseras utifrån SHF:s teknisk/taktiska progressionsmodell. Modellen kan åskådligöra på vilken nivå som utbildningen ske. Fokus skall läggas på ns utveckling av de olika individuella kvalitéerna samt grunder försvar och anfall. Den individuella förmågan är grundstenen för att kunna på att samarbeta samt agera på tillfredställande sätt i seniorhandbollen. Graden av individens kunskaper samt förmåga är direkt avgörande för den enskildes resultat samt förmåga att verka som senior. Med individuell teknik/förmåga menas i anfallsspel skott, pass samt genombrott. Alltså kvalitéen av individens genomförande av exempelvis ett skott. I försvarsspel menas individens kvalité i olika typer av individuella försvarskvalitéer såsom täcka, stöta, säkra mm. För att kunna använda sig av sina kvalitéer krävs det att kunna samverka dess med andra vilket då är grunder anfall eller försvar. Det är exempelvis m6:ans tajming med en anfallande vid genombrott eller skott. I försvarspelet kan det exempelvis vara samverkan mellan två-tre för lösandet av en uppkommen situation i försvaret. Sedermera så skapas kollektiva spelmönster som ska göra att spelarna/n hamnar i avgörande situationer där de/den skall agera utifrån sitt individuella kunnande och förmåga att samverka med varandra. Valet av spelmönster beror oftast på tillgängligt spelarmateral samt föreningen/tränarens spelidé. Vidare är det viktigt att skapa en kontinuerlig utveckling och uppföljning på distriktets målvakter. Träning av målvakter är den position som generellt är mest eftersatt gällande individuell coaching och träning. utvecklingsmöjlighet. Här finns en stor Till detta knyts den fysiska träningen, mentala träningen, kostläran för att ge n en helhets av vad som krävs för att utveckla sin egen potential. Som distrikt skall Småland-Blekinge utbilda spelarnas individuella kvalitéer samt förmåga att samverka med varandra (grunder). Distriktet lämnar till respektive förening/lag att själva utifrån noggranna genomtänkta val bestämma sin egen spelidé och egna spelmönster. 9

11 5. Spelarutbildning lägerverksamhet Småland-Blekinge Handbollsförbund 5.1 Övergripande organisering år 1-5 Organisering sker enligt tidigare modell gällande antal läger och tidsomfattning framtill Sverigecupen i november sista utbildningsåret. Innehållet lägger stort fokus på den individuella utvecklingen både gällande praktik samt teori. De ledare som blir distriktskaptener skall hålla tillräckligt hög nivå både gällande kunskap och utbildningsnivå så de kan utveckla och stimulera spelarna till utveckling. Relevant och adekvat expertis tas in efter godkännande från UTBK/lägergruppen att genomföra den teoretiska utbildningen som finns med i utbildningsplanen. De första två åren är utbildningsnivå och det ska således endast fokuseras på att utveckla den individuella förmågan hos n genom träning av individuell teknik och grunder anfall/försvar samt relevant utbildning för målvakter. Efter Sverigecupen sker läger två gånger per år. Dessa läger är till för att stödja spelarna ytterligare i sin utveckling som handbolls. Inriktningen och innehållet på dessa läger skall vara kompletterande till föreningarna och NIU utbildningarna. Dessa föreläggs till platser där tillgängligheten av expertis är stor. De som tas ut till dessa läger skall vara som inte deltar i SHF:s riksläger. Ledarteam Strävan skall vara att ledarteamen kring respektive träningsgrupp/lag skall vara av en bredd kunskap och mångfald gällande ålder och kön. Grundläggande är minst två tränare som har det övergripande ansvaret för gruppen. Dessa kan vara delat ledarskap eller en huvudtränare och en assisterande tränare. Vidare skall även en lagledare finnas i gruppen. Helst skall det även finnas en målvaktstränare i varje grupp men vid brist skall det ifrån första breddlägret finnas en på plats som kan röra sig över flera lag. Varje enskild ledare skall ha adekvat tränarutbildning för uppdraget vilket gör att det är kompetenta ledare som driver lägerverksamheten i respektive träningsgrupp. Det är även fördel om en instruktör i träningslära närvarar under de läger som distriktet anordnar. En bredd av kunskaper hos ledarna gör att kvalitéen höjs. 10

12 5.2 Uttagnings- och matchningspolicy Syftet med spelarutbildningen är att involvera och ge så många som möjligt utbildning. Under år 1 och 2 är det endast fokus på utbildning och flera involveras. Under år 3 så ges möjlighet till viss samspelning inför Sverigecupen. Vid matchspel under två första åren skall alla ges möjlighet till utbildning och utveckling. Är 4 och 5 syftar till att fler ska ges, förutom en god föreningsmiljö, även inom ramen för distriktets verksamhet möjlighet till utveckling. Denna spelarutbildning riktar sig till de som inte deltar på Svenska Handbollförbundets riksläger. 5.3 Innehåll spelarutbildning år 1-3 De första två åren handlar om att utbilda spelarna individuellt och ge så många som möjligt chansen. Utbildningen fokuserar på att utifrån tränarskolans tankar utveckla ns tekniker/taktiker och träna samverkan mellan spelarna, med andra ord grunderna för att utvecklas som. Individuella kvalitéer som skott, pass, genombrott, spärrar, stöta täcka, blocka etc tränas och fokuseras. I grunder tränas samverkan vid exempelvis skott-spärr eller växel-attack. Den fysiska utvecklingen fokuserar på att utveckla snabbhet, frekvens, spänst, styrka, skottstyrka och hållfasthet. Det är viktigt att prioritera utvecklingen av dessa kvalitéer samt arbeta in en kontinuerlig träning av skottstyrkan. Den teoretiska utbildningen skall ge spelarna mer utbildning för att kunna ta sig till nästa sportsliga nivå. Exempel på teoretisk utbildning är kostlära, mental träning, terminologi, matchgenomgång etc. Under det sista halvåret innan Sverigecupen fortsätter träningen av individuella kvalitéer samt grunder men under denna period ges respektive lags tränare möjlighet att utveckla spelet för att kunna ha en lagmässig trygghet under Sverigecupen. 11

13 5.4 Övergripande planering av innehåll år 1 Tidpunkt Typ av Antal Antal Praktiskt Teoretiskt Målvakt läger pass innehåll Innehåll Januari Breddläger Fri Två Pass 1: Pass 1: Utgår ifrån anmälan praktiska individuell Information kring SHF:s samt ett teknik med lägerverksamheten. utbildnings- teoretiskt fokus på skott, material genombrott och pass. Pass 2: Försvarspass med fokus på fotarbete och grundläggande försvararbete 12

14 Mars Breddläger Två Pass 1: Pass 1: på två praktiska Individuell Handbollens platser samt ett teknik med terminologi. teoretiskt fokus på skott, genombrott och pass. Pass 2: Försvarspass med fokus på fotarbete och grundläggande försvararbete. Introduktion skottstyrka 5.5 Övergripande planering av innehåll år 2 Tidpunkt Typ av Antal Antal Praktiskt Teoretiskt Målvakt läger spelar pass innehåll Innehåll e Oktober Breddläger 50 Två Pass 1: Pass 1: Utgår ifrån praktiska individuell handbollsens SHF:s och ett teknik med spelfaser utbildnings teoretisk fokus på skott, - t pass genombrott material och pass. Pass 2: Försvarspass med fokus på fotarbete och 13

15 grundläggand e försvararbete Skottstyrka Novembe Breddläger 40 Två Pass 1: Pass 1: r praktiska individuell Grundläggand och ett teknik med e teoretisk fokus på skott, förutsättningar t pass genombrott för fysisk och pass. träning. Pass 2: Försvarspass med fokus på fotarbete och grundläggand e försvararbete Skottstyrka December Vinterläge 35 Träning av Lyftteknik r individuell Kostlära teknik försvar/anfall. Träning grunder försvar/anfall Skottstyrka Lyftteknik 14

16 Tidpunkt Typ av Antal Antal pass Praktiskt Teoretiskt Målvakt läger innehåll Innehåll Mars Utbytesläger 30 Matcher/träningar Match/träning Skottstyrka Mental träning: mål Utgår ifrån SHF:s utbildningsmaterial 5.6 Övergripande planering av innehåll år 3 Tidpunkt Typ av Antal Anta Praktiskt Teoretiskt Målvakt läger spelar l innehåll Innehåll e pass Augusti Träningsläge 25 Grunder Matchanalys Utgår ifrån r anfall/försvar och SHF:s Anfall/försvarsspe spelutvecklin utbildnings l g - Lyftteknik Uppfölning material Skottstyrka mål Oktober Träningsläge 20 Grunder Matchanalys r anfall/försvar och Anfall/försvarsspe spelutvecklin l g Novembe r Sverigecupe n 17 15

17 5.7 Innehåll år 4-5 Spelarutbildningen under de två sista åren syftar i huvudsak att utveckla och förstärka ns förmåga att på sikt ha förmågan av spela på seniornivå. Innehållet skall vara av den kvalité så det skapas ett intressen från både och förening av delta i verksamheten. Spelarutbildningen riktar sig till de som inte deltar i Svenska Handbollsförbundets läger och landslagsverksamhet. Genom att kunna bedriva en kvalitativ spelarutbildning så kan man dels höja motivationen hos fler men även förbättra möjligheterna att fler ifrån Småland-Blekinge spelar handboll som seniorer. 5.8 Övergripande innehåll år 4 och 5 Tidpunkt Typ av läger Antal April (år Träningsläger 25 3) Augusti Träningsläger 25 April Träningsläger 25 Augusti Träningsläger 25 April Träningsläger 25 Antal pass Praktiskt innehåll Teoretiskt Innehåll 3 Tester Tester och träningsplanering 3 Tester Tester och träningsplanering 3 Styrka Handboll grunder försvar/anfall Mental träning mål 3 Styrka Uppföljning mål Handboll grunder försvar/anfall 3 Styrka Motivation och Handboll anspänning grunder försvar/anfall Målvakt Utgår ifrån SHF:s utbildningsmaterial 16

18 Augusti Träningsläger 25 3 Styrka Handboll grunder försvar/anfall Motivation och anspänning 17

Spelarutbildning från bollskola till distrikt

Spelarutbildning från bollskola till distrikt Spelarutbildning från bollskola till distrikt Stockholms Handbollförbund vill utbilda och utveckla spelare och tränare för att höja nivån på handbollen i Stockholm. Inom spelarutbildningen i Stockholm

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

2015-2021 NIU-Handboll

2015-2021 NIU-Handboll Avtal 2015-2021 NIU-Handboll Följande avtal är idag upprättad för perioden 2015-2021 mellan Svenska Handbollförbundet gymnasieskola (skolan) (SHF) och Underskrift av ansvarig kommunal tjänsteman:... Underskrift

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden

SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden Uppdaterad version 2013-04- 30 Innehåll 1. Vad innebär "den blå tråden"?... 3 2. Målsättning... 3 a) Handbollsskolan... 3 b) Flickor D... 3 c) Flickor C... 3 d) Flickor B... 4 e)

Läs mer

Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020. Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer!

Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020. Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer! Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020 Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer! Foto: Niklas Larsson Svensk basket tar sikte på 2020 Nu sätter vi upp nya mål. Och siktar framåt. På Svenska

Läs mer

Vi är handboll i Stockholm.

Vi är handboll i Stockholm. Vi är handboll i Stockholm. 18.00-18.15 Välkomna & presentation 18.15 18.40 Stockholmhandboll & spelarutbildningen 18.40 18.55 Nya materialet 18.55-19.10 Tränarna får presentera sig och frågor 19.10-19.30

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (6) Sidan 2 (6) Vision Innebandyn i Norrbotten vill och vågar samt är första valet av idrott. Verksamhetsidé Förbundet ska representera Norrbottens innebandyföreningar samt verka för sportens och

Läs mer

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 2010 04 21 Ulf Hall Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens övergripande syfte var att undersöka spelare som

Läs mer

Innehållsförteckning. Version

Innehållsförteckning. Version Yoksas väg Innehållsförteckning Version... 2 Förord... 1 Definition av Yoksas väg... 1 Policy för ledare i Yoksa... 2 Policy för utövare i Yoksa... 3 Policy för förädlar & anhöriga i Yoksa... 4 Taekwondo

Läs mer

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet:

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet: Idrottsprogram Nicklastorp Golfklubb 2005 Framtaget av Idrottsteamet: Lars Remröd, instruktör, medarbetare i utbildningskommittén, marknadskommittén, junior/elitkommittén, adjungerad i styrelsen. Huvudansvarig

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se VISION 2017 Svensk handboll alltid

Läs mer

Styrdokument SSK-innebandy

Styrdokument SSK-innebandy INNEBANDY Styrdokument SSK-innebandy BARN/UNGDOM Varför: Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Vi vill att barnen/ungdomarna ska få

Läs mer

Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Skolan förbinder sig att följa samtliga av följande kriterier: Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Ämnet Specialidrott 30 Ämnesplanen för specialidrott får bara

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se Vision2017.indd 1-2 2013-08-22 10:17

Läs mer

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö?

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012-06-06 Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Patrik Klüft Handledare: Göran Lindblom Sammanfattning Efter att ha haft ett smärre huvudbry

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

SPELMODELLER 7-16 år

SPELMODELLER 7-16 år SPELMODELLER 7-16 år 1-4-3-3 Spelmodell ( organisation) Spelsätt ( arbetssätt och individuella kvalitéer) Filosofi i match 7-12 år Träna för spela 13-16 år Träna för att tävla 17-19 år Träna för att vinna

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar Innehållsförteckning Kap. 1. Allmänt Utvecklingsplan för ungdomar 1.1 Målsättning med ÅKIB:s ungdomsverksamhet 1.2 Målsättning för tränare och ledare 1.3 Cuper och läger 2. Spelarutbildning 2.1 Spelarutbildning

Läs mer

HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Oktober2015 Detta är HK Ankaret Handbollsklubben Ankaret bildades 1975 i Lomma. Verksamheten flyttades successivt till Bjärred

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN fastställd av årsmötet 2013 1/10 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Östergötlands Län Kronobergs Län Jönköpings Län Kalmar Län Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Styrelsen och Kommitteérnas förslag inför höstmötet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Östsvenska

Läs mer

SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL... 8 SÅ HÄR TRÄNAR VI... 17

SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL... 8 SÅ HÄR TRÄNAR VI... 17 Inledning... 3 En praktisk handbok för fotbollstränare... 3 Bokens struktur i korthet:... 5 Om Sundbybergs IK Fotboll... 5 Hur du kan använda boken... 7 SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL... 8 En spelstil för Sundbybergs

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Ungdomspolicy Halmstad Hockey

Ungdomspolicy Halmstad Hockey Vi vill: Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö och hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och hockeyspelare. Låta våra hockeyungdomar

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Mål och verksamhetsplan

Mål och verksamhetsplan Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan A. MÅL 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och ansvara för fotbollsidrotten i distriktet. Förbundet,

Läs mer

Välkommen till Läsåret 2014/2015

Välkommen till Läsåret 2014/2015 Välkommen till Läsåret 2014/2015 Skärgårdsskolan kommer att fortsätta med succén med fotbollsinriktning läsåret 2014/2015. Under föregående år har vi haft ca 80 elever i vår verksamhet. Det har varit en

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Målsättningsfilosofi, Tränarstrategi och Handlingsplan

Målsättningsfilosofi, Tränarstrategi och Handlingsplan Söderköping 2010-08-21 Kim Zandvoort (Reviderad i samverkan med NKK s tränarteam 2014) Tränarkårens allmänna dokument Målsättningsfilosofi, Tränarstrategi och Handlingsplan Introduktion Med det här dokumentet

Läs mer

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan 2014 2015

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan 2014 2015 AIK Handbollsförening Mål och verksamhetsplan 2014 2015 Ekonomi Vi behöver bygga upp en buffert på totalt cirka 100.000kr, men går in i årets verksamhet med ett underskott på cirka 35.000kr och lån hos

Läs mer

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen Barn- och ungdomskonferens 2015 En befrielse från systemtänket inom fotbollen Förändringsstrategier Struktur organisering verksamhet tävling Styrsystem ekonomi belöning resurser prioriteringar IT-system

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING POLICY FÖR SPELARUTVECKLING Stureby SK Vi möts lokalt med stolthet och respekt Policyn beskriver hur spelarutveckling bedrivs i Stureby SK, och hur detta förhåller sig till Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer,

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Innehåll. SÅ HÄR SPELAR VI MATCH Spelsystem som utvecklar...45 Om spelsystem och utveckling...46

Innehåll. SÅ HÄR SPELAR VI MATCH Spelsystem som utvecklar...45 Om spelsystem och utveckling...46 Innehåll INLEDNING...5 En praktisk handbok för fotbollstränare...6 Bokens struktur i korthet...8 Om Sundbybergs IK Fotboll...9 Hur du kan använda boken...10 SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL En spelstil för Sundbybergs

Läs mer

Svenska Bandyförbundets

Svenska Bandyförbundets s Utbildningsfolder 2014-2015 En samlad utbildningsplan för ledare och tränare inom Svensk Bandys barn- och ungdomsverksamhet. Välkommen till en ny bandysäsong! Svenska Bandyförbundet utbildar varje år

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS TIF VIKINGS bildades 1973 under namnet Trelleborgs Ishockeyförening. Föreningen har antagit namnet TIF VIKINGS som varumärke. TIF VIKINGS är Sveriges sydligaste ishockeyförening.

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy I IFK Uppsala satsar vi på utbildning av spelare och ledare. I IFK Uppsala kommer ungdomars resurser tillbaka till ungdomarna. I IFK Uppsala är alla medlemmar lika viktiga.

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens Gymnastik- utbildarna Kunskap Kvalité Kompetens Gymnastikutbildarna Vad är det? Gymnastikutbildarna är varumärket för all utbildningsverksamhet inom Gymnastikförbundet och erbjuder efterfrågad utbildning

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Viksbergs GKs idrottsprogram -07

Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Mål och Vision långsikt, kort sikt Träning Bredd, elit, ungdom inkl sociala aktiviteter Tävling Bredd, elit, ungdom Utbildning ungdom, vuxna, ledare, funktionärer Rekrytering

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen ns förslag Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2. Grundläggande tankar kring den nya organisationen 3. Fördelar och risker med ny organisation

Läs mer

Idrottslyftet 2014 Stockholms Fotbollförbund

Idrottslyftet 2014 Stockholms Fotbollförbund Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm

Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm Sammanställning av gruppdiskussioner DNR: 53-956/11 Behov Generella kompetenshöjande åtgärder behövs Synliggör heteronormen. Att göra det klart

Läs mer

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Fotbollsskolan skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig

Läs mer

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg Dokumenttyp Policy Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening Standardrapport Procent Antal Instämmer med påståendet 73,3% 85 Instämmer delvis med påståendet 26,7% 31 Instämmer inte med påståendet 0% 0 Medel 1,73

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb Verksamhetsinriktning för IFK Lidingö Friidrottsklubb Ett underlag för att under det kommande året, i olika konstellationer av ledare och aktiva, förankra, diskutera, förtydliga, planera för att förverkliga

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration.

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration. HFF jobbar för fotbollens bästa Hallands Fotbollförbund tillhör landets ledande distriktsförbund i svensk fotboll. HFF:s präglas av öppenhet, drivs i demokratisk ordning och styrs av stadgar som beslutas

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Policy för Bollnäs Konståkningsklubb 2011-10- 11

Policy för Bollnäs Konståkningsklubb 2011-10- 11 Policy för Bollnäs Konståkningsklubb 2011-10- 11 Inledning De

Läs mer

TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL

TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL Bakgrund Dam- och flickfotbollen i Sverige har under en längre tid utvecklats mycket både vad gäller antalet spelare och föreningsmässigt. Det ser också ut som att

Läs mer