JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN"

Transkript

1 S LUTRAP P O RT LEAD E R P R OJ E KTET JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN Projektägare: Föreningen SELMA c/o Harriet Johansen Södra Möinge BILLEBERGA , Projektledare: Ylva Nordberg YLVANO AB Eddavägen GLUMSLÖV ,

2 Jordbruksverket Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet. A. Uppgifter om stödmottagaren Föreningen SELMA c/o Harriet Johansen Södra Möinge BILLEBERGA , JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN B. Uppgifter om kontaktperson Ylva Nordberg Eddavägen , YLVANO AB GLUMSLÖV C. Sammanfattning av projektet C1 Projektet genomfördes under perioden fr o m t o m Projektet genomfördes huvudsakligen i Glumslöv, Landskrona, Tofta, Allerum och Höganäs. Bakgrunden var att många Leader-projekt som genomförts inte har tagit upp hur deras projekt påverkar jämställdheten. Projektidén är att utarbeta ett verktyg, en mall för att - dels kunna se hur jämställdhetsarbetet är integrerat i pågående projekt - dels säkra att jämställdhet blir en integrerad del i kommande projekt. Vi granskade tio genomförda projekt - dels större projekt och dels förstudier. De handlade om kultur, idrott, saluhall, keramik, turism och aktivering av ungdomar på landet. Utifrån en inledande intervju och granskning av projekten tog vi fram en mall i form av tre frågor som presenterades och diskuterades på dels en SELMA-frukost och dels på ett av SELMAs styrelsemöten. Vi intervjuade ett antal projektledare för att testa frågemallen. Efter kompletteringar fungerade frågorna bra. Vi föreslår därför dessa som en mall att använda i kommande projekt. Redan att detta projekt genomförs har medfört att andra projektägare har fått upp ögonen för att beakta jämställdhetsaspekten i sina ansökningar. 2

3 Vi har tagit fram en mall i form av tre frågor som kan användas som kontrollfrågor, både av de som skriver projekten som av de som granskar dem, så att jämställdhetsaspekten inte glöms bort. D. Målgruppen - Vem riktade sig projektet till? Kvinnor och män i allmänhet kommer att få nytta av projektet eftersom jämställdhetsaspekten inte glöms bort. Alla som arbetar med Leader-projekt får en mall som kan användas för att bedöma om jämställdheten har beaktats. E. Genomförande av projektet E1. Varför ville ni genomföra projektet? Ett tidigare projekt som SELMA:s ordförande genomfört visade på att ledningsfunktionerna för de då granskade projekten var väldigt ojämställda. Vi ville se om planeringen och resultaten av projekt trots det var jämställda eller om den aspekten var bortglömd. Om jämställdhetsaspekten var bortglömd så var det ett stort problem eftersom jämställdhet är ett grundläggande horisontellt mål för alla projekt. E2. Vilka har varit med och genomfört projektet? Inga män har medverkat i projektet. Projektägare är föreningen SELMA som är en förening för kvinnor. Projektledaren är kvinna och medlem i SELMA. Medhjälpare till projektledaren är kvinna och medlem i SELMA De intervjuade som varit projektledare eller liknande är också kvinnor. De personer vi talat med på Allerums golfklubbs restaurang och shop samt servitrisen på Saluhallens restaurang i Höganäs är alla kvinnor. E3. Hur har ni förankrat projektet? Det är föreningen SELMA:s projekt så förankring av förslaget till mall är gjort dels vid ett frukostmöte öppet för alla SELMA:s medlemmar och dels på SELMA:s styrelsesammanträde. Dessutom har vi haft samtal med företrädare för Leader i Landskrona. E4. Vilka har ni samarbetat med? Vi har haft kontakt med företrädare för de tio projekt som vi granskat. Två personer har deltagit i den avslutningskonferens som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne hade den 15 mars 2013 kl 9-16 på Åkersberg i Höör på temat Att välja jämställdhet resursutnyttjande, entreprenörskap, attraktivitet, landsbygdsutveckling mm. 3

4 E5. Vad har ni genomfört i projektet? Projektidén var att utarbeta ett verktyg, en mall för att - dels kunna se hur jämställdhetsarbetet är integrerat i pågående projekt - dels säkra att jämställdhet blir en integrerad del i kommande projekt. Mallen ska bestå av väl definierade frågor och nyckelord som säkrar att projektägaren integrerar jämställdhet på alla nivåer i det aktuella projektet. Målsättning är att mallen lämnas till projektsökande i samband med vägledning och som informationsmaterial till ansökan kommande Leaderperiod. Projektets mål är att på sikt få tydlig fokus på att projekten, med mallen som verktyg, har ett jämställdhetsperspektiv och att detta speglas i LAG s löpande uppföljningsarbete. Vi har valt ut och granskat tio avslutade projekt genom att läsa projektplaner och slutrapporter. Vi har även gått in på projektens olika hemsidor. Vi har tagit fram och studerat de olika jämställdhetsmål som beslutats av EU, den svenska riksdagen, Landsbygdsprogrammet och Leader Skåne nordväst södra. Vi har gått igenom projekten igen för att särskilt studera hur de tagit upp jämställdhetsaspekter. Vi har gjort en studieresa till Allerums golfklubb och sett den nya busshållplatsen. Vi talade då med ansvariga för restaurang och golfshop som båda uttryckte stor glädje över att hållplatsen flyttats till klubbens mark till glädje både för golfklubbens och ridklubbens besökare. Vi har varit i Höganäs och sett den nya Saluhallen och blev helt tagna av hur väl de renoverat byggnaden med bibehållande av den gamla karaktären. Vi åt lunch i restaurangen och servitrisen uttryckte sin stora belåtenhet med att få arbeta i en sådan fantastisk miljö. Vi besökte även Höganäsgruppens butik i samma byggnad. Broschyr bifogas. Vi deltog i konferens om jämställdhet i Höör och blev inspirerade. Vi har haft många och långa diskussioner om hur en mall skulle se ut. Det måste vara få frågor. De måste vara allmängiltiga oavsett projekt. De kan inte vara för provocerande och vi blir olika lätt provocerade. Till slut kom vi fram till tre frågor. För att testa om våra frågor var relevanta och kunde fungera som en mall genomförde vi intervjuer med företrädare för olika projekt. E6. Har något gått bättre än planerat? Uppgiften var svår. Om det hade funnits en enkel mall så borde någon ha tagit fram den redan. Men successivt växte fram ett antal frågor som vi kände var bra. Framför allt har det varit bra att arbeta med projektet intensivt, sedan låta det vila och låta det undermedvetna i hjärnan träda in, arbeta intensivt igen osv. Tiden mellan möten har varit väldigt viktig. Vi är mycket nöjda med att ha tagit fram en mall i form av tre frågor som vi anser är bra. E7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Alla vi har talat med har varit mycket vänliga och tillmötesgående. 4

5 F. PROJEKTETS MÅL OCH RESULTAT F1. Vilka resultat skapade projektet? Projektet resulterade i följande mall i form av tre frågor med följdfrågor som kan användas både när projekt bedöms i förväg och i efterhand. 1. VILKEN GRUPP GYNNAS MEST AV PROJEKTET? gynnar alla grupper gynnar mest kvinnor gynnar mest män gynnar mest barn och ungdomar 2. HADE PROJEKTET KUNNAT UTFORMAS ANNORLUNDA FÖR ATT ÖKA JÄMSTÄLLDHETEN? JA genom att... NEJ går inte - för att... vill inte - för att... inte möjligt - eftersom HUR PÅVERKAS PROJEKTET I SÅ FALL? positivt - genom att... negativt - därför att... inte samma projekt - eftersom... Eftersom information har gått ut om att detta projekt är igång så har många av de som under våren 2013 sökt Leaderanslag tagit upp jämställdheten i sin ansökan betydligt mer än tidigare. F2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Målet: Projektidén var att utarbeta ett verktyg, en mall för att - dels kunna se hur jämställdhetsarbetet är integrerat i pågående projekt - dels säkra att jämställdhet blir en integrerad del i kommande projekt. Mallen ska bestå av väl definierade frågor och nyckelord som säkrar att projektägaren integrerar jämställdhet på alla nivåer i det aktuella projektet. I kommande Leaderperiod lämnas mallen till projektsökande i samband med vägledning och informationsmaterial till ansökan. Projektets mål är att på sikt få tydlig fokus på att projekten, med mallen som verktyg, har ett jämställdhetsperspektiv och att detta speglas i LAG s löpande uppföljningsarbete. Resultatet blev en användbar mall som kan användas i framtiden. Är målet uppfyllt? Svar JA 5

6 F3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? Funktionshindrade nej Hållbar utveckling ja ökad jämställdhet ger ökad hållbar utveckling Integration ja ökad chans för invandrade kvinnor att delta Kompetenshöjning ja alltid nyttigt att tänka ett varv till Jämställdhet ja mallen sätter fokus på jämställdhet Kvinnor ja eftersom de oftast är missgynnade Miljö nej Ungdomar ja Är oftast mer omedvetna om den brist på jämtälldhet som finns kvar på många områden. F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 0 på allt G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert Leaderområde H. Hur har ni spridit projektets resultat Vi överlämnar resultatet till Leader Skåne Nordväst Södra. Vår mall kan användas av alla som ska bedöma projekt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mallen kan användas för andra ändamål genom lägga till och/eller byta ut jämställdhet mot integration eller funktionshindrade I. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Jag hade inte så stor tilltro att det skulle gå att få fram en mall, men jag är glad för att jag hade fel. Bidragande orsak är att vi har haft ställtid. Det är viktigt att tillåta sig att ha ställtid som Bodil Jönsson uttrycker det. Det undermedvetna måste få tid att bearbeta det man arbetar med. J. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat? SELMA:s förhoppning är att Leader över hela landet kommer att använda sig av vår framtagna mall när de bedömer projekt. För föreningen SELMA:s del kommer mallen att användas i föreningens fortsatta arbete både intern och externt. Vi kommer också att sprida den till våra medlemmar så att de på sina respektive arbetsplatser, i föreningar och i politiken använder mallen. 6

7 Bilaga till projektet JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN, Föreningen SELMA utarbetat av Ylva Nordberg, YLVANO AB BAKGRUND Många människor tar jämställdheten mellan män och kvinnor för given. Man är helt koncentrerad på själva sakfrågan och ser inte att det ofta finns ett mönster av ojämställdhet bakom. Mängder av statistik visar dock att det fortfarande finns mycket att göra som lika lön för likvärdigt arbete, jämnt uttag av barnledigheter, arbetets organisation, värderingen av traditionellt kvinnliga respektiva manliga yrken och vilka projekt som får stöd. Det är viktigt att det kvinnliga sättet att tänka finns med i projekt och samhällsprocesser. Projektidén är att utarbeta ett verktyg, en mall för att - dels kunna se hur jämställdhetsarbetet är integrerat i pågående projekt - dels säkra att jämställdhet blir en integrerad del i kommande projekt. Mallen ska bestå av väl definierade frågor och nyckelord som säkrar att projektägaren integrerar jämställdhet på alla nivåer i det aktuella projektet. Målsättningen är att mallen ska vara med i det informationsmaterial som lämnas till projektsökande samt i samband med vägledning under kommande Leaderperiod. Projektets mål är att på sikt få tydlig fokus på att kommande projekt, med mallen som verktyg, har ett jämställdhetsperspektiv och att detta speglas i LAG s löpande uppföljningsarbete. KRAV PÅ JÄMSTÄLLDHET På olika nivåer finns krav på att arbetet med jämställdhet ska prioriteras. EU:S KRAV PÅ JÄMSTÄLLDHET Inom EU är jämställdhetsperspektiv infört inom alla områden. De sex prioriterade områdena är: 1. Skapa samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män. 2. Skapa bättre möjligheter att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv. 3. Verka för en jämn könsfördelning i belutsfattandet. 4. Utrota könsrelaterat våld och människohandel. 5. Bryta stereotypa könsrollsmönster i samhället. 7

8 JÄMSTÄLLDHETSMÅL I SVERIGE Den svenska riksdagen har beslutat att det övergripande målet för jämställdhet är: KVINNOR OCH MÄN SKA HA SAMMA MAKT ATT FORMA SAMHÄLLET OCH SINA EGNA LIV. De fyra långsiktiga delmålen är: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra LANDSBYGDSPROGRAMMET FÖR SVERIGE Jämställdhet, integrering och frågor som rör diskriminering är horisontella mål som alltid ska finnas med i alla projekt Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig utvecklingsfråga för landsbygden och lantbruket och utgör en horisontell prioritering i den svenska strategin och programmet för landsbygdsutveckling Landsbygdsnätverket har tagit fram ett studiematerial med tillhörande film. GÖRA JÄMT - en handledning för att jämt göra jämt. Den är tänkt att inspirera och problematisera jämställdhetsmålet och bidra till förändringsarbetet. LEADER OMRÅDE SKÅNE NORDVÄST SÖDRA GRUNDLÄGGANDE MÅL FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGEN Ett av de fem horisontella målen för landsbygdsutveckling är jämställdhet: Begreppet jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Alla projektansökningar måste därför analysera och beskriva projektets konsekvenser för utvecklingen av jämställdheten. URVAL AV PROJEKT Projektet satte igång den 5 februari Då var vi på Leaderkontoret i Landskrona och valde ut 10 avslutade projekt för att kunna studera hur de hade tagit upp jämställdheten i projektplanen och sedan i slutrapporten. Kort presentation av de tio projekt som valdes ut: 1. ENGAGERADE UNGDOMAR PÅ LANDET... ett samverkansprojekt med fokus på ungdomar mellan år med syfte att förverkliga idéer och genomföra egna aktiviteter - delprojekt, som ger mervärde och utgår från deras drömmar och perspektiv. Projektet leddes av den nybildade föreningen Engagerade Ungdomar på landet (E U på landet). Varken projektansökan eller utvärdering tar upp frågan om jämställdhet. Vid intervju den femte februari 2013 med ungdomscoachen Linda Hallberg, som var 8

9 anställd under projektets fyra sista månader, framkom att gruppen inte hade upplevt att jämställdhet var ett problem. Det fanns heller ingen registrering av deltagare efter kön vid de olika arrangemang som genomfördes. Intervjun, som gjordes av Ylva Nordberg och Ann-Sofie Mörne, gav oss nyttig information och inspiration om hur vi skulle lägga upp vårt arbete med att ta fram en mall. 2. NYTT SPÅR I TECKOMATORP - KULTURZON förstudie Idén är att genom att mobilisera olika goda krafter i Teckomatorp med omnejd vända bilden av Teckomatorp som en ort, förknippad med en gammal miljöskandal, till en framtidsort med ett avtryck långt ut i världen men av andra skäl än tidigare. Varken i ansökan eller slutrapport har man tagit upp jämställdhet. 3. FÖRSTUDIE TILL KULLALEDEN Idén är att skapa en attraktiv och sammanhängande vandringsled runt Kullabygdens kust... Ambitionen är också att projektet ska vara nyskapande och innovativt genom att bl.a. utnyttja digital teknik och bygga på nya typer av upplevelser. Därigenom breddas besöksunderlaget och öppnar för nya grupper som t ex ungdomar, de nya svenskarna och rörelsehindrade. På omslagsbilden till både projektplan och slutrapport finns en bild på en man och kvinna med ryggsäckar på vandring. Det kan kanske tolkas som att vandring är en könsneutral aktivitet. 4. PROJEKTPLAN HÖGANÄSGRUPPEN - Skapa en grupp bestående av Skåne Nordvästs bästa keramiker och konsthantverkare under en konstnärlig ledning. - Producera handgjorda serier med högkvalitativa keramiska bruks- och inredningsföremål genom att nyttja hantverkarnas egna färdigheter och deras olika verkstäder, utspridda i länet. - Lansera varumärket Höganäsgruppen och saluföra produkterna i egen butik, via återförsäljare och på webben. Det finns inga jämställdhetsaspekter i vare sig projektplan eller slutrapport. Ett äkta par var projektledare. 5. PROJEKTPLAN HAMNTEATER med SOMMARTEATER PÅ KRAPPERUP Genom att samla enskilda och organisationer från fyra olika hamnar i det konkreta och praktiska samarbetet kring ett hamnteaterprojekt vill vi synliggöra hamnarna som kultur- och naturmiljöer, skapa förutsättningar till framtida samarbeten mellan aktörerna och stimulera lokal kultur- och folkbildningsverksamhet. I planen står: I våra samarbetsgrupper och i teaterteam och ensemble är könsfördelningen jämn. I slutrapporten står: Många kvinnor har varit delaktiga, dels i ensemblen, dels i ham narnas frivilliga. Själva pjäsen Gruffet i hamnen visar många starka och självständiga kvinnor och är en hyllning till gångna tiders tuffa fiskarhustrur. 9

10 6. FÖRSTUDIE TILL LANDSKRONA SALUHALL Skapa en ny mötesplats och bygga upp en saluhall som ska bli en ny gastronomisk träffpunkt där man kan köpa, smaka och lära sig om kulturen bakom produkterna. Vi vill ta till vara den mångfald av kulturer som finns i Landskrona och integrera land och stad. I planen: Saluhallen kommer att ge arbetstillfällen för kvinnor från alla länder som idag har svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden. Projektet uppmuntrar speciellt kvinnor och utlandsfödda att ta chansen att spegla nya kulturer i vårt land. Vid en av SELMA:s frukostträffar (21 mars 2013) diskuterades projektet med Ulla Noring-Lindahl från Intresseföreningen Förening för saluhall i Landskrona. Hur det hade gått med projektet, jämställdhetsaspekter och varför det inte blev någon fortsättning. 7. MER ÄN GOLF - SKÅNE NORDVÄST förstudie Vi vill skapa en ny arena för samordning och marknadsföring. Den mindre turistaktören ska ha en chans att skapa en egen nisch och det kan finnas möjlighet för att i kombination med nytt utbud av aktiviteter hitta sitt spjutspetspaket... I planen: Särskilt tror vi att golfande ungdomar, kvinnor och familjer har större benägenhet att inte bara spela golf under en vistelse i regionen, utan kan tänka sig att ta tillfället i akt att även besöka t ex spa, gallerier, krukmakerier, kaféer, butiker, restauranger och uppleva naturen i närområdet. I slutrapporten anges att 87 män och 87 kvinnor har deltagit i projektet som fortsätter. 8. FÖRSTUDIE PROJEKT KULLABYGDENS RIDLED Idén är att skapa en trafiksäker, konfliktfri och attraktiv ridled för våra inhemska och gästande ryttare i kommunen, för att ge dessa möjlighet till ridning i skog och mark. Vi vill även kunna knyta ihop leden med ridleder i angränsande kommuner. Näringsidkare ska vara delaktiga i utformningen av projektet för att kunna utnyttja och marknadsföra leden. Ridleden innebär också en möjlighet att förlänga turistsäsongen. I slutrapporten anges att 127 män och 275 kvinnor deltagit. Samt att jämställdheten har gynnats eftersom: Ridning är en stor flicksport. Nu måste kommunerna satsa på flickor. 9. HÖGANÄS DELIKATESS ORIGINAL (SALUHALL) förstudie I bygden finns många producenter av livsmedel och råvaror men ingen gemensam marknadsplats. Vår idé är att undersöka behovet och möjligheterna för att etablera en saluhall i Kullabygden. Vi vill dessutom se vilka möjligheter vi har att förädla och marknadsföra Kullabygdens råvaror under eget varumärke. Till skillnad från andra saluhallar är livsmedelsproduktion integrerad i Saluhallen. Likaså utbildning med inriktning på från ax till limpa. Ej tagit upp jämställdhet vare sig i projektplan eller slutrapport. 10

11 10. DESTINATION ALLERUM NORR Att stadsbusslinje 5 i Helsingborg skall förlängas 1,5 km till fritidsanläggningarna i norra Allerum samt att bereda plats för och anlägga en ny änd- och vändhållplats. Från projektplanen:.. göra det möjligt för barn, ungdomar och personer utan tillgång till bil att ta sig till fritidsaktiviteter i form av ridning, där föreningens majoritet är flickor, eller golfspel utan att de måste skjutsas i bil av föräldrar/anhöriga. Från slutrapporten: Sammanfattningsvis har projektet bidragit till miljö och hållbar utveckling samt riktat sig särskilt till ungdomar. Ridklubben hade 80 aktiva barn och ungdomar 1 september Dagligen åker av dem (mest flickor) bussen. Golfklubben hade vid samma tid 160 aktiva barn och ungdomar. KONFERENS OM JÄMSTÄLLDHET Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne hade en avslutningskonferens den 15 mars 2013 kl 9-16 på Åkersberg i Höör på temat Att välja jämställdhet resursutnyttjande, entreprenörskap, attraktivitet, landsbygdsutveckling mm. Deltog från detta projekt gjorde Harriet Johansen, ordförande i SELMA, och Ann-Sofie Mörne. Några av de saker som togs upp på konferensen var: ALICE & LUKAS Alice och Lukas, de vanligaste dopnamnen idag, är ett koncept utarbetat av Bettina Rother, EQU. Byt ut Alice mot Lukas, kvinna mot man, hon mot han eller tvärtom i olika situationer och betydelsen kan ändras. DILEMMAN - Tror att vi redan är jämställda - Svårigheter att se betydelsen av kön - Oklar förståelse av jämställdhet - Motstånd - Ovilja mot maktperspektiv TÄNK TVÄRTOM - ALLTID Vikten av att tänka tvärtom baserat på genushanden. T ex tillfrågas kvinnor om sin familjesituation, men sällan mannen. Män rehabiliteras utifrån arbete, medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. 11

12 STUDIERESA Den 10 april gjorde undertecknad och Ann-Sofie Mörne en studieresa. Först körde vi till Allerums golfbana för att studera Allerum - destination norr. Vi lokaliserade gamla och nya ändhållplatsen för stadsbuss 5, ridhuset och golfklubben. Vi intervjuade Eva Sköld på golfklubbens restaurang och Ann-Mari i golfshopen. Båda uttryckte att de var mycket nöjda med att busshållplatsen blivt flyttad. De ansåg att det gynnade alla utan körkort - inte minst de unga flickorna som höll till på ridklubben. Vi konstaterade också att arbetsmiljön för busschafförerna blivit mycket bättre eftersom de kan fika på golfklubben och fått tillgång till golfklubbens toaletter - inte minst är det bra för kvinnliga chafförer. I Höganäs besökte vi Saluhallen i Höganäs (nr 9) och Höganäsgruppen (nr 4). De finns i Höganäsbolagets lerkärlsfabrik från 1800-talet som byggts om. Det är en fullständigt unik miljö. Själva saluhallen innehåller saluhall, bageri, café, restaurang. Vi passade på att äta dagens lunch och uppleva miljön. Vi intervjuade en av servitriserna som uttryckte sin stora glädje över att arbeta i en sån fantastiskt fin miljö. MALL Detta projekts uppdrag var att ta fram en mall: Mallen ska bestå av väl definierade frågor och nyckelord som säkrar att projektägaren integrerar jämställdhet på alla nivåer i det aktuella projektet. Vi har haft många och långa diskussioner om vilka frågor man kan tänka sig att ha i en mall. Är det nödvändigt att vara provocerande? Vad vinner man på det? Samtidigt får frågorna inte vara för mesiga. Det vi vill är ju att de som skriver sina projekt ska fundera över hur projektet påverkar jämställdheten mellan män och kvinnor. Det finns alldeles för många exempel på hur det blir fel när man inte tänker efter före. Vi kom fram till att: - Mallen måste vara så enkel att den verkligen används - Mallen bör vara neutral i sin utformning så att den inte skapar aversion mot jämställdhet. När vi studerat de tio projekten är det påfallande att de flesta inte överhuvudtaget tar upp begreppet jämställdhet. De flesta vänder sig till människor med intressen som ridning, golf, mat, keramik, teater, konst och vandring. I vissa fall är det vanligare med kvinnliga utövare som keramik och ridning, medan golf oftare intresserar män. Jämställdhet har inte upplevts som något problem utan det viktiga är själva aktiviteten. Orsaken till ointresset kan kanske vara en omedvetenhet om jämställdhetsproblematiken. Man kanske anser sig vara jämställda. Man har kanske inte tänkt tvärtom och sett problemet. Eller också har man helt enkelt inget problem med jämställdheten. Vi tog fram några frågor som vi förankrade dels på ett av föreningen SELMA:s frukostmöten och dels i SELMA:s styrelse. 12

13 De frågorna var: 1. VILKEN GRUPP GYNNAS MEST AV PROJEKTET? gynnar alla grupper gynnar mest kvinnor gynnar mest män gynnar mest barn och ungdomar 2. PÅ VILKET SÄTT PÅVERKAR PROJEKTET JÄMSTÄLLDHETEN? DÄRFÖR ATT HADE PROJEKTET KUNNAT UTFORMAS ANNORLUNDA FÖR ATT ÖKA JÄM STÄLLDHETEN? JA genom att... NEJ går inte vill inte inte möjligt 4. HUR PÅVERKAS PROJEKTET I SÅ FALL? positivt negativt inte samma projekt Efter ytterligare analyser och diskussioner ströks fråga 2 eftersom den ansågs onödig och vi beslöt att testa frågorna på några av projekten. INTERVJUER MED MALLFRÅGOR Telefonintervju med Kristina Hansson som var projektadministratör för projektet Kulturzon Teckomatorp i Svalövs kommun av Ylva Nordberg. 1. Vilken grupp gynnas mest av projektet? Svar: Två målgrupper: konstintresserade på orten + turister oavsett kön och etnicitet. 2. Hade projektet kunnat utformas annorlunda för att öka jämställdheten? Svar: Ja troligen om vi jobbat aktivt för det. 3. Hur hade projektet påverkats i så fall? Svar: Troligen ingen större skillnad Telefonintervju med Ros-Mari Paulsson, kontaktperson på Höganäs kommun, om Kullaleden av Ylva Nordberg. 1. Vilken grupp gynnas mest av projektet? Svar: Alla i olika åldrar av båda könen, både boende och turister, som vandrar. Ett nyligen färdigställt uteklassrum gynnar främst elever. 13

14 2. Hade projektet kunnat utformas annorlunda för att öka jämställdheten? Svar: Nej. Vandringsled är en vandringsled. 3. Hur hade projektet påverkats i så fall? Svar: Nej det hade inte kunnat göras annorlunda. Telefonintervju med Ros-Mari Paulsson, kontaktperson på Höganäs kommun, om Kullabygdens ridled av Ylva Nordberg. 1. Vilken grupp gynnas mest av projektet? Svar: Mest flickor och kvinnor eftersom det är flest flickor och kvinnor som rider. 2. Hade projektet kunnat utformas annorlunda för att öka jämställdheten? Svar. Nej, det är nästan omöjligt. Könsfördelningen är som den är. 3. Hur hade projektet påverkats i så fall? Svar: Kan inte göras annorlunda. Efter att ha kompletterat frågorna med några följdfrågor genomfördes: Telefonintervju med Ulla Noring Lindahl, kontaktperson för intresseföreningen Förening för Saluhall i Landskrona och projektet Förstudie för Saluhall i Landskrona av Ylva Nordberg. 1. Vilken grupp gynnas mest av projektet? Svar: Alla grupper gynnas. Kunder som får ökad valfrihet, turister som får en aktivitet och invandrarkvinnor som skulle ha bidragit med sina kunskaper. 2. Hade projektet kunnat utformas annorlunda för att öka jämställdheten? Svar: Ja. Eftersom det var en majoritet kvinnor i projektet hade man mer aktivt kunnat söka upp fler män. 3. Hur hade projektet påverkats i så fall? Svar: Positivt. Projektet hade troligen nått längre eftersom männen sitter med pengar, kontakter med kommunen och har större auktoritet. SLUTSATSER Vi har gått igenom tio olika avslutade projekt med olika inriktning och från olika kommuner. Det framgår klart av både projektplanerna och slutrapporterna att projekten är inriktade på intresseområden som ridning, golf, vandring, kultur och mat. Jämställdheten har i de flesta fall inte spelat någon roll eller tagits upp överhuvudtaget. Av intervjuerna framgår klart att många projekt inte påverkas av jämställdhet. När det gäller ungdomsprojektet hade de inte funderat överhuvudtaget om jämställdhet vare sig det gällde aktiviteter eller vilka som deltog. Oftast beror det på att projekten gynnar intressen i första hand. Men det är nyttigt att fundera över vilka konsekvenser ett projekt har på jämställdhet. Alltför ofta glöms den aspekten bort. Många projekt skulle säkert bli oförändrade efter att mallfrågorna besvarats men vi tror också att en hel del projektägare hade kunnat funderat ett varv till på projektutformningen. 14

15 Vid de intervjuer jag gjorde med mallfrågorna framkom att det var naturligt med följdfrågor som - genom att, - därför att, - eftersom, - för att så att svaren inte bara blir ja eller nej utan även motiverade. De jag intervjuade svarade att projekten knappast hade gjorts annorlunda även om mallen hade använts i förväg. De intervjuade ansåg dock att frågorna var bra och relevanta. Vi anser därför att frågorna som provats i intervjuerna håller men för att få med motiveringar har de kompletterats. FÖRSLAG TILL MALL 1. VILKEN GRUPP GYNNAS MEST AV PROJEKTET? gynnar alla grupper gynnar mest kvinnor gynnar mest män gynnar mest barn och ungdomar 2. HADE PROJEKTET KUNNAT UTFORMAS ANNORLUNDA FÖR ATT ÖKA JÄMSTÄLLDHETEN? JA genom att... NEJ går inte - för att... vill inte - för att... inte möjligt - eftersom HUR PÅVERKAS PROJEKTET I SÅ FALL? positivt - genom att... negativt - därför att... inte samma projekt - eftersom... 15

16 16

17 17

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

3 B: Slutrapport för Leader-checkar

3 B: Slutrapport för Leader-checkar 3 B: Slutrapport för Leader-checkar När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultat. En sammanställning av rapporterna kommer att publiceras i Jordbruksverkets

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap

Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap 1. Projekt Journalnummer: 2011-3161 Projektnamn: 26 smaker från 26 landskap Stödmottagare: Länsstyrelsen Örebro län 2. Kontaktperson Ann-Sofie Hedberg,

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Företagssamma naturbrukselever i autentiskt lärande i landsbygdsutveckling.

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden?

Hur jämställd är landsbygden? Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Scandinav Frågor ställda till landsbygdsbor som definierar sig som män. 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid.

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får Slutrapport för Förstudie till projektidén Sågmyra får får Innehållsförteckning Försättsblad... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Vilket projekt redovisar du?... 3 2. Vilka personer kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Slutrapport Studieresa spinneri och fårgård

Slutrapport Studieresa spinneri och fårgård 1 (7) Slutrapport Studieresa spinneri och fårgård Projektnamn: Studieresa spinneri och fårgård Diarienummer: L01-205/103 Projekttid: 2014-03-17 2014-06-30 Emilkraften Verdandigatan 5 598 97 Mariannelund

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Om/nystart för Sjuhäradsmat Ekonomisk Förening Datum: 2014-03-31 Journalnummer: 2011-3407 Projekttid: 2011-03-28 till 2014-03-31 Kontaktpersoner i projektet: Jan Møller,

Läs mer

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker.

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker. Östersjöfiske 2020 Hej! Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö

Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö Sid1/6 Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö 1. Uppgifter om projektet Journalnummer: 2009-6188 Projektnamn: Kulturella odlingslandskapet i Tynderö Stödmottagare: Tynderö Bygdegårdsförening

Läs mer

Slutrapport för projektstöd

Slutrapport för projektstöd Slutrapport för projektstöd Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Hushållningssällskapet Väst Sida 1 1. Redovisning av följande projekt Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Stödmottagare Hushållningssällskapet

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Ombyggnation av trafik och centrummiljön i Pajala centralort. Barn och unga deltar i samhällsplaneringen

Ombyggnation av trafik och centrummiljön i Pajala centralort. Barn och unga deltar i samhällsplaneringen Ombyggnation av trafik och centrummiljön i Pajala centralort Barn och unga deltar i samhällsplaneringen Innehållsförteckning Inledning... 2 Tillvägagångssätt... 5 Resultat... 7 Problem och brister på Kirunavägen

Läs mer

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar.

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Utveckling genom integration Journalnummer: 2008-2540

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Förskolan Kåsan/Fröviskolan

Rapport. Grön Flagg. Förskolan Kåsan/Fröviskolan Rapport Grön Flagg Förskolan Kåsan/Fröviskolan Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-29 13:33:31: Det är inspirerande att läsa er rapport och se hur ni har integrerat hållbar utveckling i er verksamhet!

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-06-13 Diarienummer:2008-007 AH Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Frasses Fixarfest 2013 Ungdomscheckens namn Joel Lager Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Slutrapport Kreativ utemiljö- Slöjdarnas Hus 2009-6329 2009-2011 Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Bakgrund Slöjdarnas Hus i Vännäsby är ett besöksmål

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet):

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet): STEG 3. s ansökningsblankett För att beslut ska kunna tas krävs att hela ansökan är komplett inklusive samtliga bilagor. Ansökan mailas till s kansli (jenny.nylund@upplandsbygd.se), som också kan ge ytterligare

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05 Projektets namn: Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Ver: 2009 03 05 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Datum för projektstart: 2009 09 14 Datum för projektslut: 2010 02 01 Totalt sökt belopp kr:

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Tal vid konferensen "Can the market work for nature" på Wiks slott

Tal vid konferensen Can the market work for nature på Wiks slott Startsidan för www.regeringen.se Hoppa till sidinnehållet Hoppa till sidmenyn Anpassa webbplatsen Lyssna Press Avancerat sök Sök Sök Här är du: Regeringen och Regeringskansliet Publikationer Så styrs Sverige

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Ett räcke har satts upp för att det ska vara säkert att se ned i gruvan. Projektägare: Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Integration

Tematisk arbetsgrupp. Integration Tematisk arbetsgrupp Integration 2 1Bakgrund och uppdrag I Lands bygdsnätverkets aktivitetsplan för 2010 anges att Integration är ett av de prioretade områdena. Det konstateras att: Det är få invandrare

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism Large 2011 i Järvsö 2011-11-22 Sammanfattning från regionalt dialogmöte om rovdjursturism. 1. Olle Fack från Destination Järvsö och Linda Thelin från Rovdjurscentret hälsar välkommen till ett möte med

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2013. Rapport 2014:2

SAMMANSTÄLLNING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2013. Rapport 2014:2 SAMMANSTÄLLNING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2013 Rapport 2014:2 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Johanna Olsson, Biosfärkontoret 2014 Biosfärambassadörer Ansvarig:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2014-08-05 Projekttid: ht 2011-vt 2014 Journalnummer:2011-2913 Stödmottagare (organisation): Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening Projektnamn:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Paletten www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Fjäderns Bokslut 2015

Fjäderns Bokslut 2015 Fjäderns Bokslut 2015 Utforska vär(l)den genom böcker. Fokus under året På Fjädern har vi i år lyft det språkliga, det etiska och det demokratiska lärandet i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer