Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö."

Transkript

1 Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

2

3 Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, Stockholm, Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper: Scandia 2000 Redaktör: Kirsten Åkerman

4 Innehåll

5 5 Förord 6 Varför en skrift om produkter och tjänster som ger miljönytta? 8 Olika drivkrafter för utveckling av miljöanpassad teknologi 10 Detta är cleantech Transporter 14 Jakt på miljöanpassade bränslen 16 Olja från Sverige ger bättre miljö 18 Höghållfasta stål ger bättre miljöegenskaper 20 Bussar och lastbilar miljöanpassas med ny teknik och rätt körsätt 22 Taxi nära trädtopparna Arbetsplatsen 26 Att vända miljöfrågor till en affärsmässig fördel 28 Grön kemi kemikalier från förnybara råvaror och biologiska processer 30 Longopac inte vilken sopsäck som helst 32 Nanoteknik en verktygslåda för många praktiska användningsområden Byggnader 36 Hus för framtiden 38 Passivhus 40 Framtidskloka värmesystem 42 Lågenergilampa utan kvicksilver 44 Effektiva ljuskällor och ljusstyrning spar energi 46 Fiberoptik ger dagsljus till mörka rum 48 Snabbt växande intresse för solceller Livsmedel 52 Hållbara förpackningsmaterial 54 Lunchmackan i återvinningsförpackning 56 Satellitstyrda jordbruksmaskiner ger miljövinster 58 Naturligt sätt att bevara brödet färskt 60 Ekologiska varor och miljömärkning Upplevelser 64 Fritidsbåten ger miljöupplevelser men också miljöpåverkan 66 Moderna båtmotorer är bättre för miljön 68 Det miljöanpassade hotellet fi nns det? 70 Trådlös lösning på tomt batteri 72 Grönare Golfbanor 76 Slutord

6

7 FÖRORD Ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för bättre miljö. Det är utgångspunkten för Svenskt Näringslivs arbete med miljöfrågor. Ekonomiskt utrymme skapar möjlighet till investeringar i forskning och utveckling, nya processer och i ny teknik, vilket rätt utnyttjat ger bättre miljö. Det är vid nya investeringar som de stora stegen kan tas för ökad effektivitet i både energi- och resurshushållning. Detta framtidsoptimistiska synsätt, att utveckling inte minst teknisk är en avgörande faktor för att lösa stora problem har en stabil grund i historisk erfarenhet. Alltför ofta är denna kunskap en bristvara i samhällsdebatten. Svenskt Näringsliv vill med denna skrift visa på de stora framgångar som gjorts och görs på produktområdet och vilken miljönytta dessa produkter skapar. På detta sätt vill vi sprida kunskap om vad företagen gör och har gjort inom produktutveckling. Vi har valt att redovisa flera produkter och tjänster inom områden som berör vår vardag. Till vår hjälp har vi haft professor Torbjörn Brorson och skribent Annika Olofsdotter. Vår förhoppning är att denna skrift ska skapa en ökad insikt om teknikutvecklingens betydelse och ett intresse och nyfikenhet på nya spännande produkter och tjänster som förenar funktion och god miljöprestanda. Stockholm februari 2008 Inger Strömdahl Ansvarig för Miljöpolicies Svenskt Näringsliv Birgitta Resvik Ansvarig för Klimat och Energi Svenskt Näringsliv 5

8 VARFÖR EN SKRIFT OM PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GER MILJÖNYTTA? Upplevelser Transporter Livsmedel Arbetsplatsen Byggnader 6

9 I den här skriften presenterar vi ett antal existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön jämfört med om gammal teknik används. Vi kallar det miljönytta. En del av produkterna är sedan länge en del av vår vardag och deras miljöegenskaper är ingenting vi reflekterar över. Andra produkter som presenteras har nyligen blivit tillgängliga på marknaden eller börjar marknadsföras. Vissa kommer med säkerhet att påverka miljösituationen i positiv riktning medan andra kanske kommer att falla i glömska då vi som konsumenter kommer att föredra andra nya innovationer. Vi har också spanat framåt i tiden och beskriver produkter som fortfarande är på idé- och utvecklingsstadiet, men som kan komma att bli intressanta. Urvalet är subjektivt, men avsikten är inte att marknadsföra enskilda företag utan att visa på nya produkter som ger miljönytta. Att tekniska innovationer leder till att vi får bättre miljö har inte alltid varit den gängse uppfattningen. Under och 1980-talen var tilltron till teknikens möjligheter låg hos många. Man hade allvarliga farhågor om att befolkningstillväxt, svält och miljöförstöring skulle drabba jordens befolkning i allt högre utsträckning i framtiden. En del av dessa problem har dock minskat. I ett globalt perspektiv avtar fattigdomen, medellivslängden ökar och allt fler beslutsfattare och vanliga medborgare har kommit till insikt om miljöfrågornas betydelse. Luftmiljön i de flesta europeiska storstäder har drastiskt förbättrats sedan 1970-talet tack vare förbättrad motorprestanda, katalysatorer, nya tillsatser som gjort det möjligt att fasa ut bly, samtidigt som regleringar och styrmedel införts som lett fram till att nya tekniker används. Sverige har bidragit på många olika områden och som exempel kan nämnas utvecklingen av klorfritt papper, vitvaror som är effektiva ur energioch vattensynpunkt och avgaskatalysatorer på bilar (lamdasond). Fortfarande säljs och konsumeras naturligtvis en stor mängd produkter och tjänster som är direkt skadliga för miljön och vi har en rad svåra problem på miljöområdet som måste åtgärdas för vår planets överlevnad. I denna skrift vill vi dock se framåt, visa på positiv utveckling och lösningar på problem. Endast dessa räcker inte för att åstadkomma en varaktig förbättring av miljöns tillstånd, men de är en bit på väg och kan visa på en förutsättning för att vi ska lyckas den att produkter och tjänster måste miljöanpassas och att svensk industri tar del i detta utvecklingsarbete. Detta görs inte på ideell basis utan går hand i hand med ekonomiska vinster för företagen. Produkterna som presenteras finns alla inom områden som berör din och min vardag: såsom transporter, arbetsplatsen, byggnader, livsmedel, samt upplevelser. Det handlar dock inte enbart om enskilda produkter utan också om miljöanpassade system, där de olika områdena samspelar. 7

10 Olika drivkrafter för utveckling av miljöanpassad teknologi Vad får företag att ta fram nya produkter eller miljöanpassa dem? Vi tror att följande drivkrafter påverkar många: Ökad miljömedvetenhet Konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning produkter som är mer gynnsamma ur miljösynpunkt. Viljan kommer ur insikten att vi måste göra något åt miljöproblemen som uppstår på grund av vår konsumtion. Företag och branscher får därigenom stimulans att utveckla miljöanpassade produkter och tjänster. Lösningarna på problemen är inte enkla och kommer i framtiden säkert att bestå av en kombination av miljösmartare produkter och förändrade konsumtionsmönster. Mer krävande miljölagstiftning Skärpt lagstiftning är en viktig orsak till att efterfrågan på nya tekniker och lösningar ökar. EU:s nya medlemsländer måste exempelvis leva upp till unionens miljödirektiv. Investeringar i traditionell miljöteknik såsom anläggningar för att begränsa luftföroreningar och rening av avloppsvatten krävs. Miljölagstiftningen lägger allt tydligare fokus på producenternas ansvar för produkternas miljöegenskaper. Detta gäller såväl när produkter som bilar och elektronik används, som när de senare blir avfall. Producenterna drivs att ta bort farliga ämnen ur varorna, göra dem mer energieffektiva och underlätta återvinningen av dem. Ekonomiska styrmedel Skatter och avgifter inom miljöområdet, såsom koldioxidskatt, handel med utsläppsrätter och NOx-avgifter på utsläpp från energianläggningar kan styra konsumenter och producenter att göra miljöanpassade val. Statliga subventioner, exempelvis miljörabatter på fordon som klassas som miljöbilar, är ett annat styrmedel som kan få stort genomslag på marknaden. Internationella överenskommelser Det finns viktiga avtal inom miljöområdet som påverkar såväl näringslivet som samhället i stort. Ett exempel är Montrealprotokollet som förbjuder användningen av vissa ozonnedbrytande ämnen. Åtgärderna accepterades snabbt över hela jorden och drev på utveckling av bland annat kylskåp, frysar och köldanläggningar. Kyotoprotokollet är ett annat exempel som driver fram utveckling av teknik som kan minska koldioxidutsläppen och ta hand om dem. Affärsmässiga hot och möjligheter Krav från kunder och konsumenter gör att företag måste prestera ett trovärdigt miljöarbete och erbjuda miljöanpassade produkter. Därför avtalar många företag frivilligt om att minska energianvändningen eller förbättra produktionen ur miljösynpunkt. De inför miljöledningssystem och publicerar hållbarhetsredovisningar. Åtskilliga ser affärsmässiga möjligheter i att miljöanpassa produkterna. 8

11 Miljökrav som ställs vid offentliga och privata upphandlingar får genomslag hos producenterna. Företag anpassar produkter och tjänster efter upphandlingskriterierna eftersom alternativet att negligera anspråken ses som ett affärsmässigt hot. För att underlätta kommunikationen mellan köpare och säljare har vissa branscher tagit fram frivilliga system som öppet visar produkternas miljöpåverkan och miljöegenskaper. Hit hör olika typer av miljövarudeklarationer och miljömärkning såsom EU-blomman, IT-deklarationer och system för certifiering och värdering av skogsråvara (FCF, PEFC). Uppfinningar påverkar hur samhället utvecklas Vårt moderna liv är beroende av innovationer som gjorts under de senaste två till trehundra åren. Ångmaskinen, elkraften, förbränningsmotorn, petrokemin och datatekniken har alla lett till stark utveckling och har skapat helt nya ekonomiska och sociala mönster i samhället. Sådana utvecklingsrörelser kallas megatrender och lämnar stora avtryck i historien. Samtidigt är historien fylld av närmast fantastiska felbedömningar av nyttan med olika uppfinningar. Hör här: När Parisutställningen stängs kommer elljuset att försvinna med den och aldrig mer omtalas. Erasmus Wilson, Professor i Oxford, Allt som kan uppfinnas har blivit uppfunnet. Charles Duell, chef för USA:s patentkontor Det finns ingen anledning till att tro att någon skulle vilja ha en dator hemma. Ken Olsen, vd och grundare av Digital Equipment Corporation, Men även personer som ser mer positivt på teknikutveckling går vilse emellanåt: Om Jules Vernes och andra science fictionförfattares visioner slagit in hade vi redan tagit flygbilen till jobbet, fått maten i form av piller och teleporterat oss till semesterparadiset på Mars. Handlar nästa megatrend om hållbar utveckling? Om vi ser på megatrenderna som utvecklingsvågor (Kondratieff-cykler), verkar dessa bli allt kortare. Här visas fem vågor och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte. Vad denna trend kommer att bestå av vet vi ännu inte. Beståndsdelar som blir viktiga faktorer för den tekniska utvecklingen är sannolikt: Globalisering med en mer sammanknuten värld. Världens största ekonomier kommer att ligga i Asien. En åldrande befolkning i många länder leder till förändrade konsumtionsmönster, nya synsätt på arbetslivet och ökade krav på mer och bättre hälsovård. Nya livsstilar och värderingar får fäste. Etik, individuella lösningar och personligt välbefinnande får ökad betydelse. En mer utbredd insikt om hur människan påverkar miljön leder till att hållbar utveckling och tillväxt liksom socialt ansvar blir betydelsefulla komponenter. Klimatfrågorna har snabbt vuxit i betydelse och genomsyrar den allmänna debatten. Om mänskligheten tar klimathotet på allvar kommer nya konsumtionsmönster att tvingas fram. Det är för närvarande mycket som tyder på att cleantech (miljöteknik) blir en viktig komponent i den sjätte utvecklingsvågen. 9

12 DETTA ÄR CLEANTECH Clean technology eller cleantech är ett begrepp på stark frammarsch. Begreppet cleantech inkluderar mer än konceptet miljöteknologi eller grön teknologi som användes framför allt på och 1980-talen. Miljöteknik förknippades då med teknik som svarade på regleringar, eller end-of-pipe -lösningar, exempelvis reningsutrustning för luftföroreningar. Möjligheterna till vinster var begränsade. Cleantech definieras av nätverket Cleantech 1 och är ett bredare begrepp där nya teknologiska lösningar och affärsmodeller ger lösningar på globala miljöutmaningar och klarar kravet att ge konkurrenskraftig avkastning på investeringar. Antalet företag med intressant teknik och goda framtidsutsikter är många och riskkapitalbolag över hela världen letar efter lämpliga kandidater att investera i. Anledningen till deras allt större intresse för cleantech beror, som vi tidigare sett, på flera parallella drivkrafter såsom klimatförändringar, höga energipriser, oljeberoendet, mer krävande miljölagstiftning samt den ökande insikten om miljöfrågornas betydelse. Dessa orsaker verkar ha skapat ett trendbrott i synen på miljöteknikens affärsmässiga möjligheter. Investerarna letar inte endast efter företag med miljöteknik som kärnverksamhet utan också efter företag som utvecklar tillämpningar av tekniken. Ett bra miljöarbete är en kombination av organisatoriska ledningssystem, resurshushållning och tillämpning av olika tekniska lösningar och detta har uppmärksammats av riskkapitalisterna. Produkter och tjänster som presenteras i den här skriften uppfyller inte nödvändigtvis cleantechs krav på avkastning för investerarna. Anledningen är att tekniken kan finnas utan att konsumenterna för närvarande är beredda att betala för den. Däremot kan intresset plötsligt uppstå. Vi anser att företag med denna kategori produkter är väl värda att uppmärksammas. Citaten och olika tidningsrubriker här bredvid visar att många har stora förhoppningar på möjligheterna med Cleantech: Vattenkraft Textilindustrin Järn och Stål Ångmaskinen Järnväg Stål Elektricitet Kemisk industri Förbränningsmotorn FÖRSTA VÅGEN ANDRA VÅGEN TREDJE VÅGEN år 55 år 50 år 10

13 Om alla vitvaror som är äldre än tio år byttes ut mot nya skulle den europeiska energi åtgången (vitvaror) minska med 40 procent, menar Hans Stråberg, koncernchef på Electrolux. Försäljningen av ekologiska varor hos butiksjätten Coop ökade med sju procent under Kundernas intresse för att köpa ekologiska varor är ofta större än tillgången. Fler producenter måste ställa om till ekologiskt för att möta efterfrågan, säger Mikael Robertsson till MiljöRapporten Direkt. Avfallsteknikföretaget Envac har fått stora beställningar från Asien och Mellanöstern. Envac har tagit hem en order på 290 miljoner kronor i Qatar, företagets största någonsin. (Dagens Industri). Om bara några år kommer vi att få se de första kommersiella bränslecellsdrivna kraftaggregaten. Sedan kommer metanoldrivna bränsleceller i elektronikprylar som videokameror och bärbara datorer, apparater som direkt kan dra nytta av den väsentligt längre drifttid som en bränslecell ger jämfört med ett vanligt litiumjonbatteri. Därefter kommer industrin att ersätta sina batteridrivna truckar och andra inomhusfordon med bränsleceller och vätgas. Den stora varuhuskedjan Wal Mart har redan inlett tester med 14 gaffeltruckar med bränslecellsdrift i Ohio i USA. (Timesunion). I dag inviger ABB ett nytt experiment med bränsleceller i miljö och energilabbet Glashus Ett i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Det är en för Sverige helt ny teknik som ska testas en biogasdriven högtemperaturbränslecell för elproduktion. (Ny Teknik). Fabriken kan tillverka ton rapsmetylester, RME, per år. RME är ett biobränsle för dieselmotorer, där råvaran är raps. Vi har säkrat råvaran genom avtal med tre leverantörer som köper in från hela Europa, säger Bo Dankis som är vd för Perstorp. Ikea byter ut sin fordonsflotta i Storbritannien mot hybridbilar. (Dagens Miljö). Petrokemi Elektronik/datorer Flyg IT Telekommunikation Internet Cleantech FJÄRDE VÅGEN FEMTE VÅGEN SJÄTTE VÅGEN år 30 år 1 Mer information på hemsidan 11

14 12 Transporter 01

15 Att transporterna ökar är en konsekvens av globaliseringen, den ekonomiska tillväxten och nya produktionssystem. Varor tillverkas där produktionen är billigast och produkterna transporteras sedan till marknader runt om i världen. Transporterna har betydande miljöpåverkan, bland annat genom stora utsläpp av koldioxid, men utvecklingen av fordon, komponenter och bränslen är positiv ur miljösynpunkt. Det finns också förslag på nya infrastruktursystem som minskar transporternas påverkan på miljön utan att de minskar våra möjligheter att förflytta oss på ett enkelt sätt. I detta avsnitt ger vi exempel på småskalig bränsleproduktion, miljöanpassning av lastbilar, bussar och däck, liksom höghållfasta stål. Vi beskriver också en taxi nära trädtopparna. 13

16 Transporter 01 Allt fl er konsumenter vill köra bil på ett miljöanpassat sätt. De senaste åren har efterfrågan på drivmedel för olika transporter därför ökat starkt. Traditionella biltillverkare och oljebolag utvecklar sina traditionella och nya produkter för att ta mer hänsyn till miljön. Motorer anpassas till biodrivmedel, lägre förbrukning och bensin och diesel görs mindre miljöskadliga. Men även nya företag utvecklar alternativa bränslen och tar sig in på marknaden liksom företag som tillverkar utrustning för att framställa dessa nya bränslen. I användarledet arbetar distributörer med att göra biodrivmedel tillgängliga för allt fl er konsumenter och blandar fossila bränslen med nya, mer miljöanpassade alternativ. Biodiesel av växter och djurfett Företaget Ageratec tar tillvara de nya affärsmöjligheterna. Utanför Norrköping utvecklar man och tillverkar processutrustningar för tillverkning av biodiesel som utnyttjar växter och djurfett som råvara. De minsta system som Ageratec tillverkar kan användas av enskilda lantbruk för att göra biodiesel till gårdens traktorer av exempelvis rapsolja. Det kanske låter som om lantbrukaren väljer att göra bränsle istället för att producera mat, men det mesta som blir råvara till biodiesel går inte att använda som livsmedel. Oftast används olika former av avfall som i mer storskalig produktion där exempelvis fett från slakteriavfall utnyttjas. Gammal otjänlig frityrolja från gatukök är ett annat exempel. I slutänden kan traktorföraren inte avgöra om det är biodiesel eller vanlig diesel som finns i tanken. Våra kunder har olika anledningar att köpa utrustningen. Vissa kan ha tillgång på egen råvara som de vill omvandla till bränsle, medan andra kan ha en hög bränsleförbrukning och vill sänka kostnaderna. Dessutom finns köpare som vill miljöanpassa sitt lantbruk också på transport- och avfallssidan, säger David Frykerås, som är vd och delägare i Ageratec. Idén till affärsrörelsen är att lantbrukaren ska fungera som både råvaruproducent och slutanvändare. Sedan 2003 har företaget sålt ett 80-tal maskiner som kostar från 1,5 miljoner kronor och kan leverera från till liter biodiesel per dag. Företaget tillverkar utrustningarna i Norr köping och de flesta köparna finns i Australien, men anläggningar har sålt i 18 länder runt om i världen. Cirka 95 procent av tillverkningen går på export. 14

17 JAKT PÅ MILJÖANPASSADE BRÄNSLEN Fördelar med biodiesel Egen produktion av biodiesel har fördelar för både ekonomin och miljön jämfört med om vanlig diesel används. Ageratec betonar att: Företag kan sänka kostnaderna för drivmedel och skapa affärsmöjligheter genom att sälja eventuellt överskott. Företagets miljöprofil stärks. Användning av biodiesel bidrar till att beroendet av fossila bränslen minskar genom att energiinnehållet i avfallsprodukter från jordbruk och slakterier utnyttjas. De biprodukter som uppstår vid biodieselproduktionen är också värdefulla. Exempelvis är rapsfrökakan, som erhålls vid pressning av rapsfrö, ett eftertraktat djurfoder. Glycerol som blir över vid tillverkningen av biodiesel är användbart vid framställning av biogas. Fördelar finns också när biodieseln används istället för vanlig diesel. Riskerna i arbetsmiljön minskar i och med biodieselns lägre giftighet. Om spill eller läckage uppstår blir mark och vatten mindre förorenade av giftiga substanser. Det uppkommer lägre utsläpp av koldioxid, svavel, kolväten och partiklar med biodiesel. Bilden bredvid visar delar av en utrustning för tillverkning av biodiesel. Processen inleds genom att råvaran (exempelvis rapsfrön) pressas och oljan filtreras och lagras i en tank. Oljan pumpas därefter vidare till en tank och förvärms. I processtanken tillsätts metanol eller etanol och en katalysator vilket resulterar i att den kemiska reaktionen startar. Resultatet blir att biodiesel och biprodukten glycerol bildas. Glycerolen avskiljs och överskottet av etanol eller metanol återvinns. Biodieseln neutraliseras, tvättas och filtreras i de följande processtegen och pumpas till lagringstanken. Biodiesel tillverkas av vegetabiliska oljor Biodiesel är det allmänna namnet för metylestrar med organisk bas. Den kan tillverkas av en rad olika vegeta biliska oljor, där rapsolja är den vanligaste. Andra oljor är solrosolja, palmolja, soja, återvunnen matolja och animaliskt fett. Tyskland och Frankrike är de största producenterna inom EU. Biodiesel brukar sägas vara till 3/4 förnybar. Den resterande fjärde - delen, som inte är förnybar, utgörs av metanol som ingår i till verkningsprocessen och som tillverkas av fossila råvaror, samt av energiförbrukning från tillverkning av gödningsmedel, bearbetning och transporter. Bio diesel kan användas ospädd eller blandad. Vanli gast är 5 procent biodiesel och 95 procent vanlig diesel. Användning av 100 procent biodiesel skulle reducera utsläppen av koldioxid med procent. Bio - diesel bryts snabbt ner i naturen vilket är en ekologisk fördel. Samtidigt är den svårare att lagra och bör förvaras mörkt, svalt och utan syre och vatten. Den går dock att lagra längre än vegetabiliska oljor. Biodieseln har sämre köldegenskaper än fossil diesel och kan stelna vid låga temperaturer. Det finns fler förnybara biodrivmedel som passar för olika användningsområden, såsom etanol, biogas, metanol, dimetyleter, syntetdiesel, vätgas och el. Fakta om Ageratec Ageratec tillverkar fullt automatiserade utrustningar för tillverkning av biodiesel. Utrustningarna ska kunna utnyttja olika råvaror och kunna användas av personer som inte är kemister. Företaget är ett familjeföretag och ägs av David och Gert Frykerås. Omsättning: 51,7 Mkr Resultat före skatt 4,9 Mkr. Antal anställda:

18 OLJA FRÅN SVERIGE GER BÄTTRE MILJÖ Sverige har inga användbara oljekällor, men här finns raffinaderier som förädlar oljeprodukter. Nynas är ett av dessa företag och är världsledande på att framställa specialoljor. Den råvara som huvudsakligen används idag, en mycket trögflytande tjockolja från Venezuela, är inte en lämplig typ av olja att göra bensin och diesel av. Däremot passar råvaran bra för att tillverka oljor som under lång tid ska fungera i olika viktiga användningsområden, exempelvis transformatorer, tryckfärger, däck och vägar. Miljöanpassade fossila oljor till däcktillverkning Nynas utvecklar för närvarande nafteniska oljor som ska kunna användas som mjukgörare i bildäck. Målsättningen är att de ska bli en bra ersättning för de giftiga oljor som för närvarande används av världens däcktillverkare. EU har beslutat att dessa cancerframkallande högaromatiska oljor, så kallade HA-oljor, inte får användas i däck efter år Detta eftersom HA-oljorna hamnar i naturen vartefter däcken slits ned. De är även ett arbetsmiljöproblem. Alternativet till HA-oljorna måste ge minst lika bra bromsförmåga och även klara att ge däcken likvärdiga säkerhetsmässiga och tekniska egenskaper. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår hos däcktillverkarna för att hitta alternativ. De nafteniska oljorna kan också användas i andra gummiprodukter och som tillsats i allt från tryckfärger till smörjmedel. De löser sig dessutom bättre än andra oljor och gör att mängden tillsatser kan minskas. Asfalt som slukar bullret Trafikbuller är ett betydande miljöproblem som flera miljoner människor i Europa lever under. Framsteg har gjorts med att minska motorernas muller, men en annan viktig komponent i det sammanlagda oljudet kommer från däckens rörelser mot vägbanan. Olika typer av utveckling pågår. Nynas tillverkar ett extra starkt bindemedel som gör det möjligt att tillverka en asfalt med hålrum där ljud, och även regnvatten, kan försvinna ner i beläggningen. Ett annat angreppssätt, där Nynas inte är inblandat, för att dämpa ljud från trafiken är att blanda in gummiavfall i den färdiga asfalten. För närvarande pågår ett försök i Lunds kommun där millimeterstora bitar av gamla däck blandas in i asfaltens svarta bindemedel. Kvaliteten på asfalten har visat sig bli jämnare och Vägverket följer försöken med intresse. En annan fördel ur hälso- och miljösynpunkt som man förväntar sig att få ut av metoden är att partiklar som sprids från vägbanan minskar. För dig som vill veta mer om oljor Råolja består av olika kemiska föreningar, både små lättflyktiga molekyler och stora kolväten. De lätta fraktionerna består av paraffiner, naftener och aromater. Paraffiner na är uppbyggda av raka kedjor med ett varierande antal kolatomer medan naftenerna består av ringar med kolatomer med 5-6 kolatomer i varje ring. Aromaterna utgörs av en eller flera kolväteringar med sex kol atomer med dubbelbind ningar till var andra. Bilden visar bitumen från Nynas. Fakta om Nynas Verksamhet: Tillverkar specialoljor och tillhandahåller service och applikationskunskaper. Utgår från råolja för att producera nafteniska oljor och bitumen. Ägare är Petróleos de Venezuela och Neste Oil Oyj. Två raffinaderier i Sverige, ett i Storbritannien, samt tillverkning vid sju andra samarbetspartners raffinaderier. Försäljning 17,9 miljarder kronor (2006). Resultat före skatt 1,1 miljarder kronor. Antal anställda

19 Transporter 01 Fossil olja har en grundläggande betydelse för vårt moderna samhälle, både som energikälla och kemisk råvara. Av raffi nerad olja får vi bland mycket annat: bensin, diesel, eldningsolja, och asfalt liksom råvara till plast, tyg, hygien- och skönhetsprodukter. Tillgångarna på högkvalitativ olja är begränsade, men reserver av tunga oljor fi nns för hundratals år framöver. Miljöproblemen kring produktion och användning av oljeprodukter är många och välkända, exempelvis lokala och globala luftföroreningar av olika slag, tungmetaller som sprids och koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. 17

20 Transporter 01 HÖGHÅLLFASTA STÅL 18

21 SSAB tog ursprungligen fram höghållfasta stål till kranbommar och krockskyddsbalkar som kräver både låg vikt och hög styrka. Numera är även stålets goda miljöegenskaper ett viktigt försäljningsargument för tillverkaren SSAB. Den låga vikten och styrkan på företagets stål ger köparen ökad lastkapacitet och en lägre bränsleförbrukning och såväl tillverkare av personbilar som lastbilar, trailers och andra fordon använder sig av det. GER BÄTTRE MILJÖEGENSKAPER Inom transportindustrin ger det höghållfasta stålet stora miljö fördelar. Exempelvis är de flesta containers tillverkade av konventionella stål, vilka väger drygt 2 ton. Om höghållfast stål används istället blir vikten lägre vilket gör att koldioxidutsläppen minskar med 440 kg per container under dess livstid. Ett annat exempel är det brasilianska företaget Pastre som numera använder höghållfasta stål från SSAB när de tillverkar tippbara trailers. Företagets trailers är byggda för att möta speciella krav när socker transporteras från odlingar till raffinaderier och väger totalt 57 ton i sitt ursprungsskick och körs km per månad. När Pastre övergick till höghållfast stål i containern blev den 2,2 ton lättare, vilket innebär att den spar in bränslet för var tjugonde transport. Detta betyder minskade koldioxidutsläpp med 26 ton per trailer och år. En vinst för såväl miljön som företagets ekonomi. Utsläppsjakt minskar utsläppen av koldioxid Senast år 2012 ska personbilarna enligt EU:s miljömål släppa ut högst 130 gram koldioxid per kilometer. De flesta biltillverkare siktar mot 120 g/km och gör detta genom en mängd tekniska åtgärder som minskar bränsleförbrukningen, exempelvis: Start - stopp där motorn stannar vid stopp eller kö. Koldioxidbesparing 3 procent. Återvinning av bromsenergi genom att batteriet laddas via generatorn när bilen bromsas. Koldioxidbesparing 3 procent. Däck med lägre rullmotstånd. Koldioxidbesparing 1 procent. Sexväxlad låda. Koldioxidbesparing 1 procent. Om lättare material såsom olika lättmetaller eller höghållfasta stål används, minskas koldioxidutsläppen med 2 procent. Här finns dock motverkande intressen. Personbilstillverkarna har hittills satsat mest på att utveckla säkrare och mer komfortabla bilar. En ny mellanklassbil är tyngre idag än för 40 år sedan, trots att tillverkarna använder mer avancerade höghållfasta stål i karossen. Fakta om SSAB SSAB är ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. Bolaget är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa. Koncernens stålrörelse består av tre divisioner: Tunnplåt (huvudorter är Borlänge och Luleå), Grovplåt (Oxelösund) och IPSCO (Nordamerika). SSAB:s övriga två dotterbolag är Plannja som står för vidareförädling och Tibnor som är koncernens handelsföretag. Koncernen omsatte 2006 cirka 31 miljarder kronor. Totalt finns cirka anställda i drygt 40 länder. 19

22 De svenska företagen Scania och Volvo arbetar med klimatfrågan genom att ta fram bränslesnålare motorer, utnyttja alternativa drivmedel och göra produktionen koldioxidneutral. Företagen tar också fram system för att hjälpa kunderna med transportplanering och förarutbildning. En förare som kör mil om året kan spara kronor per år i minskade bränslekostnader om han eller hon kör rätt. Detta innebär att ett bränslebesparande körbeteende kombineras med olika tekniska lösningar. Scania har exempelvis introducerat Ecocruise under 2006, som är ett system för bränslesnål körning som kopplas till farthållaren. Systemet utnyttjar fordonets rörelseenergi och undviker onödiga accelerationer. BUSSAR OCH LASTBILAR MILJÖANPASSAS MED Scanias hybridbuss ger mindre buller och renare luft Scania producerar ungefär bussar per år. Företagets modernaste stadsbuss, Scania Hybrid Concept, har enbränsleförbrukning som är 25 procent lägre än de som idag rullar på våra gator. Bränsle sparas genom en hybridteknik, där den största vinsten uppstår då man återvinner den energi som annars bromsas bort. Med hjälp av superkondensatorer kan lagrad bromsenergi återanvändas när bussen körs ut från hållplatsen. Förbränningsmotorn kopplas på först när bussen är ute i trafiken. Därför minskar också buller från motorn vid hållplatserna. Scanias stadsbuss baseras på ett seriehybridkoncept som innebär att det inte finns någon mekanisk koppling mellan förbränningsmotorn och hjulen. Det är alltid elmotorn som driver fordonet framåt. Denna får sin kraft antingen från superkondensatorerna eller förbränningsmotorn. Volvos nya miljölastbilar drivs med alternativa bränslen Volvo presenterade under 2007 sju nya lastbilsmodeller som kan köras på de alternativa drivmedlen biodiesel, en blandning av biogas och biodiesel, DME (dimetyleter), etanol/ metanol, syntetisk diesel och en blandning av vätgas och biogas. Lastbilarna är av typen FM och innehåller Volvos egna 9-litersmotorer. Den största nyheten bland de sju motormodellerna är en dual-fuel motor som kan köras både på biogas och bio diesel. Kombinationen bensinmotor (Ottomotor) och gas finns redan, men Volvo visar att också kombinationen gas och dieselmotor fungerar i tunga fordon. Enligt Volvo är dieselmotorn den mest effektiva energiomvandlaren för lastbilar som kommer att finnas tillgänglig de kommande åren. Miljövinsten ges av att det går att optimera förbränningsmotorns verkningsgrad och att hybriddriften är anpassad för olika typer av bränslen, inklusive biobaserad syntetisk diesel, etanol och gas. Scania, som ser etanol som det mest intressanta bränslet för fordon i stadstrafik, lanserar också tredje generationens etanolmotorer med lika hög verkningsgrad som en dieselmotor. Motorerna klarar också utsläppskraven enligt Euro 5 och EEV. Fakta om Volvo Volvo är världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella driv - system samt komponenter och tjänster till flygindustrin. Volvo grundades 1927 och har mer än anställda. Produktion sker i 25 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Företagets nettoförsäljning 2006 uppgick till närmare 250 miljarder kronor. Fakta om Scania Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Företaget har anställda, varav cirka i Sverige. Dessutom arbetar cirka personer i Scanias fristående försäljnings- och servicemarknadsorganisation. 20

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Godstransporter i städer scenarier för framtiden. Rapport 2014:8

Godstransporter i städer scenarier för framtiden. Rapport 2014:8 Godstransporter i städer scenarier för framtiden Rapport 2014:8 Godstransporter i städer scenarier för framtiden Rapport 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 13 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED YNNOR & TJÄNSTEBILSFAKTA ANNONS TJÄNSTEBILEN FOTO:

Läs mer