Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö."

Transkript

1 Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

2

3 Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, Stockholm, Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper: Scandia 2000 Redaktör: Kirsten Åkerman

4 Innehåll

5 5 Förord 6 Varför en skrift om produkter och tjänster som ger miljönytta? 8 Olika drivkrafter för utveckling av miljöanpassad teknologi 10 Detta är cleantech Transporter 14 Jakt på miljöanpassade bränslen 16 Olja från Sverige ger bättre miljö 18 Höghållfasta stål ger bättre miljöegenskaper 20 Bussar och lastbilar miljöanpassas med ny teknik och rätt körsätt 22 Taxi nära trädtopparna Arbetsplatsen 26 Att vända miljöfrågor till en affärsmässig fördel 28 Grön kemi kemikalier från förnybara råvaror och biologiska processer 30 Longopac inte vilken sopsäck som helst 32 Nanoteknik en verktygslåda för många praktiska användningsområden Byggnader 36 Hus för framtiden 38 Passivhus 40 Framtidskloka värmesystem 42 Lågenergilampa utan kvicksilver 44 Effektiva ljuskällor och ljusstyrning spar energi 46 Fiberoptik ger dagsljus till mörka rum 48 Snabbt växande intresse för solceller Livsmedel 52 Hållbara förpackningsmaterial 54 Lunchmackan i återvinningsförpackning 56 Satellitstyrda jordbruksmaskiner ger miljövinster 58 Naturligt sätt att bevara brödet färskt 60 Ekologiska varor och miljömärkning Upplevelser 64 Fritidsbåten ger miljöupplevelser men också miljöpåverkan 66 Moderna båtmotorer är bättre för miljön 68 Det miljöanpassade hotellet fi nns det? 70 Trådlös lösning på tomt batteri 72 Grönare Golfbanor 76 Slutord

6

7 FÖRORD Ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för bättre miljö. Det är utgångspunkten för Svenskt Näringslivs arbete med miljöfrågor. Ekonomiskt utrymme skapar möjlighet till investeringar i forskning och utveckling, nya processer och i ny teknik, vilket rätt utnyttjat ger bättre miljö. Det är vid nya investeringar som de stora stegen kan tas för ökad effektivitet i både energi- och resurshushållning. Detta framtidsoptimistiska synsätt, att utveckling inte minst teknisk är en avgörande faktor för att lösa stora problem har en stabil grund i historisk erfarenhet. Alltför ofta är denna kunskap en bristvara i samhällsdebatten. Svenskt Näringsliv vill med denna skrift visa på de stora framgångar som gjorts och görs på produktområdet och vilken miljönytta dessa produkter skapar. På detta sätt vill vi sprida kunskap om vad företagen gör och har gjort inom produktutveckling. Vi har valt att redovisa flera produkter och tjänster inom områden som berör vår vardag. Till vår hjälp har vi haft professor Torbjörn Brorson och skribent Annika Olofsdotter. Vår förhoppning är att denna skrift ska skapa en ökad insikt om teknikutvecklingens betydelse och ett intresse och nyfikenhet på nya spännande produkter och tjänster som förenar funktion och god miljöprestanda. Stockholm februari 2008 Inger Strömdahl Ansvarig för Miljöpolicies Svenskt Näringsliv Birgitta Resvik Ansvarig för Klimat och Energi Svenskt Näringsliv 5

8 VARFÖR EN SKRIFT OM PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GER MILJÖNYTTA? Upplevelser Transporter Livsmedel Arbetsplatsen Byggnader 6

9 I den här skriften presenterar vi ett antal existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön jämfört med om gammal teknik används. Vi kallar det miljönytta. En del av produkterna är sedan länge en del av vår vardag och deras miljöegenskaper är ingenting vi reflekterar över. Andra produkter som presenteras har nyligen blivit tillgängliga på marknaden eller börjar marknadsföras. Vissa kommer med säkerhet att påverka miljösituationen i positiv riktning medan andra kanske kommer att falla i glömska då vi som konsumenter kommer att föredra andra nya innovationer. Vi har också spanat framåt i tiden och beskriver produkter som fortfarande är på idé- och utvecklingsstadiet, men som kan komma att bli intressanta. Urvalet är subjektivt, men avsikten är inte att marknadsföra enskilda företag utan att visa på nya produkter som ger miljönytta. Att tekniska innovationer leder till att vi får bättre miljö har inte alltid varit den gängse uppfattningen. Under och 1980-talen var tilltron till teknikens möjligheter låg hos många. Man hade allvarliga farhågor om att befolkningstillväxt, svält och miljöförstöring skulle drabba jordens befolkning i allt högre utsträckning i framtiden. En del av dessa problem har dock minskat. I ett globalt perspektiv avtar fattigdomen, medellivslängden ökar och allt fler beslutsfattare och vanliga medborgare har kommit till insikt om miljöfrågornas betydelse. Luftmiljön i de flesta europeiska storstäder har drastiskt förbättrats sedan 1970-talet tack vare förbättrad motorprestanda, katalysatorer, nya tillsatser som gjort det möjligt att fasa ut bly, samtidigt som regleringar och styrmedel införts som lett fram till att nya tekniker används. Sverige har bidragit på många olika områden och som exempel kan nämnas utvecklingen av klorfritt papper, vitvaror som är effektiva ur energioch vattensynpunkt och avgaskatalysatorer på bilar (lamdasond). Fortfarande säljs och konsumeras naturligtvis en stor mängd produkter och tjänster som är direkt skadliga för miljön och vi har en rad svåra problem på miljöområdet som måste åtgärdas för vår planets överlevnad. I denna skrift vill vi dock se framåt, visa på positiv utveckling och lösningar på problem. Endast dessa räcker inte för att åstadkomma en varaktig förbättring av miljöns tillstånd, men de är en bit på väg och kan visa på en förutsättning för att vi ska lyckas den att produkter och tjänster måste miljöanpassas och att svensk industri tar del i detta utvecklingsarbete. Detta görs inte på ideell basis utan går hand i hand med ekonomiska vinster för företagen. Produkterna som presenteras finns alla inom områden som berör din och min vardag: såsom transporter, arbetsplatsen, byggnader, livsmedel, samt upplevelser. Det handlar dock inte enbart om enskilda produkter utan också om miljöanpassade system, där de olika områdena samspelar. 7

10 Olika drivkrafter för utveckling av miljöanpassad teknologi Vad får företag att ta fram nya produkter eller miljöanpassa dem? Vi tror att följande drivkrafter påverkar många: Ökad miljömedvetenhet Konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning produkter som är mer gynnsamma ur miljösynpunkt. Viljan kommer ur insikten att vi måste göra något åt miljöproblemen som uppstår på grund av vår konsumtion. Företag och branscher får därigenom stimulans att utveckla miljöanpassade produkter och tjänster. Lösningarna på problemen är inte enkla och kommer i framtiden säkert att bestå av en kombination av miljösmartare produkter och förändrade konsumtionsmönster. Mer krävande miljölagstiftning Skärpt lagstiftning är en viktig orsak till att efterfrågan på nya tekniker och lösningar ökar. EU:s nya medlemsländer måste exempelvis leva upp till unionens miljödirektiv. Investeringar i traditionell miljöteknik såsom anläggningar för att begränsa luftföroreningar och rening av avloppsvatten krävs. Miljölagstiftningen lägger allt tydligare fokus på producenternas ansvar för produkternas miljöegenskaper. Detta gäller såväl när produkter som bilar och elektronik används, som när de senare blir avfall. Producenterna drivs att ta bort farliga ämnen ur varorna, göra dem mer energieffektiva och underlätta återvinningen av dem. Ekonomiska styrmedel Skatter och avgifter inom miljöområdet, såsom koldioxidskatt, handel med utsläppsrätter och NOx-avgifter på utsläpp från energianläggningar kan styra konsumenter och producenter att göra miljöanpassade val. Statliga subventioner, exempelvis miljörabatter på fordon som klassas som miljöbilar, är ett annat styrmedel som kan få stort genomslag på marknaden. Internationella överenskommelser Det finns viktiga avtal inom miljöområdet som påverkar såväl näringslivet som samhället i stort. Ett exempel är Montrealprotokollet som förbjuder användningen av vissa ozonnedbrytande ämnen. Åtgärderna accepterades snabbt över hela jorden och drev på utveckling av bland annat kylskåp, frysar och köldanläggningar. Kyotoprotokollet är ett annat exempel som driver fram utveckling av teknik som kan minska koldioxidutsläppen och ta hand om dem. Affärsmässiga hot och möjligheter Krav från kunder och konsumenter gör att företag måste prestera ett trovärdigt miljöarbete och erbjuda miljöanpassade produkter. Därför avtalar många företag frivilligt om att minska energianvändningen eller förbättra produktionen ur miljösynpunkt. De inför miljöledningssystem och publicerar hållbarhetsredovisningar. Åtskilliga ser affärsmässiga möjligheter i att miljöanpassa produkterna. 8

11 Miljökrav som ställs vid offentliga och privata upphandlingar får genomslag hos producenterna. Företag anpassar produkter och tjänster efter upphandlingskriterierna eftersom alternativet att negligera anspråken ses som ett affärsmässigt hot. För att underlätta kommunikationen mellan köpare och säljare har vissa branscher tagit fram frivilliga system som öppet visar produkternas miljöpåverkan och miljöegenskaper. Hit hör olika typer av miljövarudeklarationer och miljömärkning såsom EU-blomman, IT-deklarationer och system för certifiering och värdering av skogsråvara (FCF, PEFC). Uppfinningar påverkar hur samhället utvecklas Vårt moderna liv är beroende av innovationer som gjorts under de senaste två till trehundra åren. Ångmaskinen, elkraften, förbränningsmotorn, petrokemin och datatekniken har alla lett till stark utveckling och har skapat helt nya ekonomiska och sociala mönster i samhället. Sådana utvecklingsrörelser kallas megatrender och lämnar stora avtryck i historien. Samtidigt är historien fylld av närmast fantastiska felbedömningar av nyttan med olika uppfinningar. Hör här: När Parisutställningen stängs kommer elljuset att försvinna med den och aldrig mer omtalas. Erasmus Wilson, Professor i Oxford, Allt som kan uppfinnas har blivit uppfunnet. Charles Duell, chef för USA:s patentkontor Det finns ingen anledning till att tro att någon skulle vilja ha en dator hemma. Ken Olsen, vd och grundare av Digital Equipment Corporation, Men även personer som ser mer positivt på teknikutveckling går vilse emellanåt: Om Jules Vernes och andra science fictionförfattares visioner slagit in hade vi redan tagit flygbilen till jobbet, fått maten i form av piller och teleporterat oss till semesterparadiset på Mars. Handlar nästa megatrend om hållbar utveckling? Om vi ser på megatrenderna som utvecklingsvågor (Kondratieff-cykler), verkar dessa bli allt kortare. Här visas fem vågor och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte. Vad denna trend kommer att bestå av vet vi ännu inte. Beståndsdelar som blir viktiga faktorer för den tekniska utvecklingen är sannolikt: Globalisering med en mer sammanknuten värld. Världens största ekonomier kommer att ligga i Asien. En åldrande befolkning i många länder leder till förändrade konsumtionsmönster, nya synsätt på arbetslivet och ökade krav på mer och bättre hälsovård. Nya livsstilar och värderingar får fäste. Etik, individuella lösningar och personligt välbefinnande får ökad betydelse. En mer utbredd insikt om hur människan påverkar miljön leder till att hållbar utveckling och tillväxt liksom socialt ansvar blir betydelsefulla komponenter. Klimatfrågorna har snabbt vuxit i betydelse och genomsyrar den allmänna debatten. Om mänskligheten tar klimathotet på allvar kommer nya konsumtionsmönster att tvingas fram. Det är för närvarande mycket som tyder på att cleantech (miljöteknik) blir en viktig komponent i den sjätte utvecklingsvågen. 9

12 DETTA ÄR CLEANTECH Clean technology eller cleantech är ett begrepp på stark frammarsch. Begreppet cleantech inkluderar mer än konceptet miljöteknologi eller grön teknologi som användes framför allt på och 1980-talen. Miljöteknik förknippades då med teknik som svarade på regleringar, eller end-of-pipe -lösningar, exempelvis reningsutrustning för luftföroreningar. Möjligheterna till vinster var begränsade. Cleantech definieras av nätverket Cleantech 1 och är ett bredare begrepp där nya teknologiska lösningar och affärsmodeller ger lösningar på globala miljöutmaningar och klarar kravet att ge konkurrenskraftig avkastning på investeringar. Antalet företag med intressant teknik och goda framtidsutsikter är många och riskkapitalbolag över hela världen letar efter lämpliga kandidater att investera i. Anledningen till deras allt större intresse för cleantech beror, som vi tidigare sett, på flera parallella drivkrafter såsom klimatförändringar, höga energipriser, oljeberoendet, mer krävande miljölagstiftning samt den ökande insikten om miljöfrågornas betydelse. Dessa orsaker verkar ha skapat ett trendbrott i synen på miljöteknikens affärsmässiga möjligheter. Investerarna letar inte endast efter företag med miljöteknik som kärnverksamhet utan också efter företag som utvecklar tillämpningar av tekniken. Ett bra miljöarbete är en kombination av organisatoriska ledningssystem, resurshushållning och tillämpning av olika tekniska lösningar och detta har uppmärksammats av riskkapitalisterna. Produkter och tjänster som presenteras i den här skriften uppfyller inte nödvändigtvis cleantechs krav på avkastning för investerarna. Anledningen är att tekniken kan finnas utan att konsumenterna för närvarande är beredda att betala för den. Däremot kan intresset plötsligt uppstå. Vi anser att företag med denna kategori produkter är väl värda att uppmärksammas. Citaten och olika tidningsrubriker här bredvid visar att många har stora förhoppningar på möjligheterna med Cleantech: Vattenkraft Textilindustrin Järn och Stål Ångmaskinen Järnväg Stål Elektricitet Kemisk industri Förbränningsmotorn FÖRSTA VÅGEN ANDRA VÅGEN TREDJE VÅGEN år 55 år 50 år 10

13 Om alla vitvaror som är äldre än tio år byttes ut mot nya skulle den europeiska energi åtgången (vitvaror) minska med 40 procent, menar Hans Stråberg, koncernchef på Electrolux. Försäljningen av ekologiska varor hos butiksjätten Coop ökade med sju procent under Kundernas intresse för att köpa ekologiska varor är ofta större än tillgången. Fler producenter måste ställa om till ekologiskt för att möta efterfrågan, säger Mikael Robertsson till MiljöRapporten Direkt. Avfallsteknikföretaget Envac har fått stora beställningar från Asien och Mellanöstern. Envac har tagit hem en order på 290 miljoner kronor i Qatar, företagets största någonsin. (Dagens Industri). Om bara några år kommer vi att få se de första kommersiella bränslecellsdrivna kraftaggregaten. Sedan kommer metanoldrivna bränsleceller i elektronikprylar som videokameror och bärbara datorer, apparater som direkt kan dra nytta av den väsentligt längre drifttid som en bränslecell ger jämfört med ett vanligt litiumjonbatteri. Därefter kommer industrin att ersätta sina batteridrivna truckar och andra inomhusfordon med bränsleceller och vätgas. Den stora varuhuskedjan Wal Mart har redan inlett tester med 14 gaffeltruckar med bränslecellsdrift i Ohio i USA. (Timesunion). I dag inviger ABB ett nytt experiment med bränsleceller i miljö och energilabbet Glashus Ett i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Det är en för Sverige helt ny teknik som ska testas en biogasdriven högtemperaturbränslecell för elproduktion. (Ny Teknik). Fabriken kan tillverka ton rapsmetylester, RME, per år. RME är ett biobränsle för dieselmotorer, där råvaran är raps. Vi har säkrat råvaran genom avtal med tre leverantörer som köper in från hela Europa, säger Bo Dankis som är vd för Perstorp. Ikea byter ut sin fordonsflotta i Storbritannien mot hybridbilar. (Dagens Miljö). Petrokemi Elektronik/datorer Flyg IT Telekommunikation Internet Cleantech FJÄRDE VÅGEN FEMTE VÅGEN SJÄTTE VÅGEN år 30 år 1 Mer information på hemsidan 11

14 12 Transporter 01

15 Att transporterna ökar är en konsekvens av globaliseringen, den ekonomiska tillväxten och nya produktionssystem. Varor tillverkas där produktionen är billigast och produkterna transporteras sedan till marknader runt om i världen. Transporterna har betydande miljöpåverkan, bland annat genom stora utsläpp av koldioxid, men utvecklingen av fordon, komponenter och bränslen är positiv ur miljösynpunkt. Det finns också förslag på nya infrastruktursystem som minskar transporternas påverkan på miljön utan att de minskar våra möjligheter att förflytta oss på ett enkelt sätt. I detta avsnitt ger vi exempel på småskalig bränsleproduktion, miljöanpassning av lastbilar, bussar och däck, liksom höghållfasta stål. Vi beskriver också en taxi nära trädtopparna. 13

16 Transporter 01 Allt fl er konsumenter vill köra bil på ett miljöanpassat sätt. De senaste åren har efterfrågan på drivmedel för olika transporter därför ökat starkt. Traditionella biltillverkare och oljebolag utvecklar sina traditionella och nya produkter för att ta mer hänsyn till miljön. Motorer anpassas till biodrivmedel, lägre förbrukning och bensin och diesel görs mindre miljöskadliga. Men även nya företag utvecklar alternativa bränslen och tar sig in på marknaden liksom företag som tillverkar utrustning för att framställa dessa nya bränslen. I användarledet arbetar distributörer med att göra biodrivmedel tillgängliga för allt fl er konsumenter och blandar fossila bränslen med nya, mer miljöanpassade alternativ. Biodiesel av växter och djurfett Företaget Ageratec tar tillvara de nya affärsmöjligheterna. Utanför Norrköping utvecklar man och tillverkar processutrustningar för tillverkning av biodiesel som utnyttjar växter och djurfett som råvara. De minsta system som Ageratec tillverkar kan användas av enskilda lantbruk för att göra biodiesel till gårdens traktorer av exempelvis rapsolja. Det kanske låter som om lantbrukaren väljer att göra bränsle istället för att producera mat, men det mesta som blir råvara till biodiesel går inte att använda som livsmedel. Oftast används olika former av avfall som i mer storskalig produktion där exempelvis fett från slakteriavfall utnyttjas. Gammal otjänlig frityrolja från gatukök är ett annat exempel. I slutänden kan traktorföraren inte avgöra om det är biodiesel eller vanlig diesel som finns i tanken. Våra kunder har olika anledningar att köpa utrustningen. Vissa kan ha tillgång på egen råvara som de vill omvandla till bränsle, medan andra kan ha en hög bränsleförbrukning och vill sänka kostnaderna. Dessutom finns köpare som vill miljöanpassa sitt lantbruk också på transport- och avfallssidan, säger David Frykerås, som är vd och delägare i Ageratec. Idén till affärsrörelsen är att lantbrukaren ska fungera som både råvaruproducent och slutanvändare. Sedan 2003 har företaget sålt ett 80-tal maskiner som kostar från 1,5 miljoner kronor och kan leverera från till liter biodiesel per dag. Företaget tillverkar utrustningarna i Norr köping och de flesta köparna finns i Australien, men anläggningar har sålt i 18 länder runt om i världen. Cirka 95 procent av tillverkningen går på export. 14

17 JAKT PÅ MILJÖANPASSADE BRÄNSLEN Fördelar med biodiesel Egen produktion av biodiesel har fördelar för både ekonomin och miljön jämfört med om vanlig diesel används. Ageratec betonar att: Företag kan sänka kostnaderna för drivmedel och skapa affärsmöjligheter genom att sälja eventuellt överskott. Företagets miljöprofil stärks. Användning av biodiesel bidrar till att beroendet av fossila bränslen minskar genom att energiinnehållet i avfallsprodukter från jordbruk och slakterier utnyttjas. De biprodukter som uppstår vid biodieselproduktionen är också värdefulla. Exempelvis är rapsfrökakan, som erhålls vid pressning av rapsfrö, ett eftertraktat djurfoder. Glycerol som blir över vid tillverkningen av biodiesel är användbart vid framställning av biogas. Fördelar finns också när biodieseln används istället för vanlig diesel. Riskerna i arbetsmiljön minskar i och med biodieselns lägre giftighet. Om spill eller läckage uppstår blir mark och vatten mindre förorenade av giftiga substanser. Det uppkommer lägre utsläpp av koldioxid, svavel, kolväten och partiklar med biodiesel. Bilden bredvid visar delar av en utrustning för tillverkning av biodiesel. Processen inleds genom att råvaran (exempelvis rapsfrön) pressas och oljan filtreras och lagras i en tank. Oljan pumpas därefter vidare till en tank och förvärms. I processtanken tillsätts metanol eller etanol och en katalysator vilket resulterar i att den kemiska reaktionen startar. Resultatet blir att biodiesel och biprodukten glycerol bildas. Glycerolen avskiljs och överskottet av etanol eller metanol återvinns. Biodieseln neutraliseras, tvättas och filtreras i de följande processtegen och pumpas till lagringstanken. Biodiesel tillverkas av vegetabiliska oljor Biodiesel är det allmänna namnet för metylestrar med organisk bas. Den kan tillverkas av en rad olika vegeta biliska oljor, där rapsolja är den vanligaste. Andra oljor är solrosolja, palmolja, soja, återvunnen matolja och animaliskt fett. Tyskland och Frankrike är de största producenterna inom EU. Biodiesel brukar sägas vara till 3/4 förnybar. Den resterande fjärde - delen, som inte är förnybar, utgörs av metanol som ingår i till verkningsprocessen och som tillverkas av fossila råvaror, samt av energiförbrukning från tillverkning av gödningsmedel, bearbetning och transporter. Bio diesel kan användas ospädd eller blandad. Vanli gast är 5 procent biodiesel och 95 procent vanlig diesel. Användning av 100 procent biodiesel skulle reducera utsläppen av koldioxid med procent. Bio - diesel bryts snabbt ner i naturen vilket är en ekologisk fördel. Samtidigt är den svårare att lagra och bör förvaras mörkt, svalt och utan syre och vatten. Den går dock att lagra längre än vegetabiliska oljor. Biodieseln har sämre köldegenskaper än fossil diesel och kan stelna vid låga temperaturer. Det finns fler förnybara biodrivmedel som passar för olika användningsområden, såsom etanol, biogas, metanol, dimetyleter, syntetdiesel, vätgas och el. Fakta om Ageratec Ageratec tillverkar fullt automatiserade utrustningar för tillverkning av biodiesel. Utrustningarna ska kunna utnyttja olika råvaror och kunna användas av personer som inte är kemister. Företaget är ett familjeföretag och ägs av David och Gert Frykerås. Omsättning: 51,7 Mkr Resultat före skatt 4,9 Mkr. Antal anställda:

18 OLJA FRÅN SVERIGE GER BÄTTRE MILJÖ Sverige har inga användbara oljekällor, men här finns raffinaderier som förädlar oljeprodukter. Nynas är ett av dessa företag och är världsledande på att framställa specialoljor. Den råvara som huvudsakligen används idag, en mycket trögflytande tjockolja från Venezuela, är inte en lämplig typ av olja att göra bensin och diesel av. Däremot passar råvaran bra för att tillverka oljor som under lång tid ska fungera i olika viktiga användningsområden, exempelvis transformatorer, tryckfärger, däck och vägar. Miljöanpassade fossila oljor till däcktillverkning Nynas utvecklar för närvarande nafteniska oljor som ska kunna användas som mjukgörare i bildäck. Målsättningen är att de ska bli en bra ersättning för de giftiga oljor som för närvarande används av världens däcktillverkare. EU har beslutat att dessa cancerframkallande högaromatiska oljor, så kallade HA-oljor, inte får användas i däck efter år Detta eftersom HA-oljorna hamnar i naturen vartefter däcken slits ned. De är även ett arbetsmiljöproblem. Alternativet till HA-oljorna måste ge minst lika bra bromsförmåga och även klara att ge däcken likvärdiga säkerhetsmässiga och tekniska egenskaper. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår hos däcktillverkarna för att hitta alternativ. De nafteniska oljorna kan också användas i andra gummiprodukter och som tillsats i allt från tryckfärger till smörjmedel. De löser sig dessutom bättre än andra oljor och gör att mängden tillsatser kan minskas. Asfalt som slukar bullret Trafikbuller är ett betydande miljöproblem som flera miljoner människor i Europa lever under. Framsteg har gjorts med att minska motorernas muller, men en annan viktig komponent i det sammanlagda oljudet kommer från däckens rörelser mot vägbanan. Olika typer av utveckling pågår. Nynas tillverkar ett extra starkt bindemedel som gör det möjligt att tillverka en asfalt med hålrum där ljud, och även regnvatten, kan försvinna ner i beläggningen. Ett annat angreppssätt, där Nynas inte är inblandat, för att dämpa ljud från trafiken är att blanda in gummiavfall i den färdiga asfalten. För närvarande pågår ett försök i Lunds kommun där millimeterstora bitar av gamla däck blandas in i asfaltens svarta bindemedel. Kvaliteten på asfalten har visat sig bli jämnare och Vägverket följer försöken med intresse. En annan fördel ur hälso- och miljösynpunkt som man förväntar sig att få ut av metoden är att partiklar som sprids från vägbanan minskar. För dig som vill veta mer om oljor Råolja består av olika kemiska föreningar, både små lättflyktiga molekyler och stora kolväten. De lätta fraktionerna består av paraffiner, naftener och aromater. Paraffiner na är uppbyggda av raka kedjor med ett varierande antal kolatomer medan naftenerna består av ringar med kolatomer med 5-6 kolatomer i varje ring. Aromaterna utgörs av en eller flera kolväteringar med sex kol atomer med dubbelbind ningar till var andra. Bilden visar bitumen från Nynas. Fakta om Nynas Verksamhet: Tillverkar specialoljor och tillhandahåller service och applikationskunskaper. Utgår från råolja för att producera nafteniska oljor och bitumen. Ägare är Petróleos de Venezuela och Neste Oil Oyj. Två raffinaderier i Sverige, ett i Storbritannien, samt tillverkning vid sju andra samarbetspartners raffinaderier. Försäljning 17,9 miljarder kronor (2006). Resultat före skatt 1,1 miljarder kronor. Antal anställda

19 Transporter 01 Fossil olja har en grundläggande betydelse för vårt moderna samhälle, både som energikälla och kemisk råvara. Av raffi nerad olja får vi bland mycket annat: bensin, diesel, eldningsolja, och asfalt liksom råvara till plast, tyg, hygien- och skönhetsprodukter. Tillgångarna på högkvalitativ olja är begränsade, men reserver av tunga oljor fi nns för hundratals år framöver. Miljöproblemen kring produktion och användning av oljeprodukter är många och välkända, exempelvis lokala och globala luftföroreningar av olika slag, tungmetaller som sprids och koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. 17

20 Transporter 01 HÖGHÅLLFASTA STÅL 18

21 SSAB tog ursprungligen fram höghållfasta stål till kranbommar och krockskyddsbalkar som kräver både låg vikt och hög styrka. Numera är även stålets goda miljöegenskaper ett viktigt försäljningsargument för tillverkaren SSAB. Den låga vikten och styrkan på företagets stål ger köparen ökad lastkapacitet och en lägre bränsleförbrukning och såväl tillverkare av personbilar som lastbilar, trailers och andra fordon använder sig av det. GER BÄTTRE MILJÖEGENSKAPER Inom transportindustrin ger det höghållfasta stålet stora miljö fördelar. Exempelvis är de flesta containers tillverkade av konventionella stål, vilka väger drygt 2 ton. Om höghållfast stål används istället blir vikten lägre vilket gör att koldioxidutsläppen minskar med 440 kg per container under dess livstid. Ett annat exempel är det brasilianska företaget Pastre som numera använder höghållfasta stål från SSAB när de tillverkar tippbara trailers. Företagets trailers är byggda för att möta speciella krav när socker transporteras från odlingar till raffinaderier och väger totalt 57 ton i sitt ursprungsskick och körs km per månad. När Pastre övergick till höghållfast stål i containern blev den 2,2 ton lättare, vilket innebär att den spar in bränslet för var tjugonde transport. Detta betyder minskade koldioxidutsläpp med 26 ton per trailer och år. En vinst för såväl miljön som företagets ekonomi. Utsläppsjakt minskar utsläppen av koldioxid Senast år 2012 ska personbilarna enligt EU:s miljömål släppa ut högst 130 gram koldioxid per kilometer. De flesta biltillverkare siktar mot 120 g/km och gör detta genom en mängd tekniska åtgärder som minskar bränsleförbrukningen, exempelvis: Start - stopp där motorn stannar vid stopp eller kö. Koldioxidbesparing 3 procent. Återvinning av bromsenergi genom att batteriet laddas via generatorn när bilen bromsas. Koldioxidbesparing 3 procent. Däck med lägre rullmotstånd. Koldioxidbesparing 1 procent. Sexväxlad låda. Koldioxidbesparing 1 procent. Om lättare material såsom olika lättmetaller eller höghållfasta stål används, minskas koldioxidutsläppen med 2 procent. Här finns dock motverkande intressen. Personbilstillverkarna har hittills satsat mest på att utveckla säkrare och mer komfortabla bilar. En ny mellanklassbil är tyngre idag än för 40 år sedan, trots att tillverkarna använder mer avancerade höghållfasta stål i karossen. Fakta om SSAB SSAB är ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. Bolaget är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa. Koncernens stålrörelse består av tre divisioner: Tunnplåt (huvudorter är Borlänge och Luleå), Grovplåt (Oxelösund) och IPSCO (Nordamerika). SSAB:s övriga två dotterbolag är Plannja som står för vidareförädling och Tibnor som är koncernens handelsföretag. Koncernen omsatte 2006 cirka 31 miljarder kronor. Totalt finns cirka anställda i drygt 40 länder. 19

22 De svenska företagen Scania och Volvo arbetar med klimatfrågan genom att ta fram bränslesnålare motorer, utnyttja alternativa drivmedel och göra produktionen koldioxidneutral. Företagen tar också fram system för att hjälpa kunderna med transportplanering och förarutbildning. En förare som kör mil om året kan spara kronor per år i minskade bränslekostnader om han eller hon kör rätt. Detta innebär att ett bränslebesparande körbeteende kombineras med olika tekniska lösningar. Scania har exempelvis introducerat Ecocruise under 2006, som är ett system för bränslesnål körning som kopplas till farthållaren. Systemet utnyttjar fordonets rörelseenergi och undviker onödiga accelerationer. BUSSAR OCH LASTBILAR MILJÖANPASSAS MED Scanias hybridbuss ger mindre buller och renare luft Scania producerar ungefär bussar per år. Företagets modernaste stadsbuss, Scania Hybrid Concept, har enbränsleförbrukning som är 25 procent lägre än de som idag rullar på våra gator. Bränsle sparas genom en hybridteknik, där den största vinsten uppstår då man återvinner den energi som annars bromsas bort. Med hjälp av superkondensatorer kan lagrad bromsenergi återanvändas när bussen körs ut från hållplatsen. Förbränningsmotorn kopplas på först när bussen är ute i trafiken. Därför minskar också buller från motorn vid hållplatserna. Scanias stadsbuss baseras på ett seriehybridkoncept som innebär att det inte finns någon mekanisk koppling mellan förbränningsmotorn och hjulen. Det är alltid elmotorn som driver fordonet framåt. Denna får sin kraft antingen från superkondensatorerna eller förbränningsmotorn. Volvos nya miljölastbilar drivs med alternativa bränslen Volvo presenterade under 2007 sju nya lastbilsmodeller som kan köras på de alternativa drivmedlen biodiesel, en blandning av biogas och biodiesel, DME (dimetyleter), etanol/ metanol, syntetisk diesel och en blandning av vätgas och biogas. Lastbilarna är av typen FM och innehåller Volvos egna 9-litersmotorer. Den största nyheten bland de sju motormodellerna är en dual-fuel motor som kan köras både på biogas och bio diesel. Kombinationen bensinmotor (Ottomotor) och gas finns redan, men Volvo visar att också kombinationen gas och dieselmotor fungerar i tunga fordon. Enligt Volvo är dieselmotorn den mest effektiva energiomvandlaren för lastbilar som kommer att finnas tillgänglig de kommande åren. Miljövinsten ges av att det går att optimera förbränningsmotorns verkningsgrad och att hybriddriften är anpassad för olika typer av bränslen, inklusive biobaserad syntetisk diesel, etanol och gas. Scania, som ser etanol som det mest intressanta bränslet för fordon i stadstrafik, lanserar också tredje generationens etanolmotorer med lika hög verkningsgrad som en dieselmotor. Motorerna klarar också utsläppskraven enligt Euro 5 och EEV. Fakta om Volvo Volvo är världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella driv - system samt komponenter och tjänster till flygindustrin. Volvo grundades 1927 och har mer än anställda. Produktion sker i 25 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Företagets nettoförsäljning 2006 uppgick till närmare 250 miljarder kronor. Fakta om Scania Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Företaget har anställda, varav cirka i Sverige. Dessutom arbetar cirka personer i Scanias fristående försäljnings- och servicemarknadsorganisation. 20

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete FOTO: THOMAS HARRYSSON Emma Johansson, tågvärd För den som vill vara med och bromsa klimatförändringen är bussförare

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Dags att välja väg. svensk raps det naturliga alternativet

Dags att välja väg. svensk raps det naturliga alternativet Dags att välja väg svensk raps det naturliga alternativet Nya krav i Europa ger nya möj EU förbrukar 150 miljoner m 3 diesel varje år Användningen av förnyelsebara bränslen ska öka successivt År 2005:

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Mikael Lantz Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola 2013-04-12 Bakgrund Flera miljöanalyser genomförda, både nationellt och internationellt. Resultaten

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Jonas Eskilsson Emma Olsson Projektuppgift inom kursen Simulering och optimering av energisystem D Handledare: Lars Bäckström

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

Vägen mot en grönare framtid

Vägen mot en grönare framtid Vägen mot en grönare framtid Arbetshästen drevs av havre. Men under de senaste 120 åren har bensin och diesel fått världen att rulla. Resor till länder långt borta, varor som fraktas, maskiner som ska

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar Fö4 Vägtransporter Agenda Vägtransporters förutsättningar Resursutnyttjande och betalande frakt Farligt gods på väg ADR Klimatpåverkan och tekniska lösningar Vägverket, politiska styrmedel och avgifter

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer