Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen"

Transkript

1 Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energy optimizing of multiple-unit dwelling houses - An LCC-study of a new building project in Sannegårdshamnen Maria Lindahl Magnus Utbult Per Värmsjö EXAMENSARBETE Institutionen för byggteknik Department of Applied Building and Civil Engineering Examinator: Sven Lyngfelt CHALMERS LINDHOLMEN UNIVERSITY COLLEGE Göteborg, Sweden

2 Sammanfattning Inom byggbranschen finns stora möjligheter att påverka utvecklingen så att energianvändningen sjunker genom att konstruera husens klimatskal med väl isolerade väggar samt att installera effektiva ventilations- och värmesystem. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus ligger idag på 140 kwh/m 2,år. Norra Älvstranden Utveckling AB är ett av de företag som har tagit initiativ till att uppföra ett hyreshus där energianvändningen ska ligga betydligt under genomsnittet. Deras mål är att energibehovet ska ligga under 85 kwh/m 2,år. Syftet med denna rapport är att visa på vilket sätt isoleringstjocklek, mängd och typ av fönster, samt hur val av ventilations- och värmesystem påverkar byggkostnader och energiförbrukning. Målet är att hitta den kombination av dessa system som genom samverkan ger den mest energiekonomiskt hållbara byggnaden. Resultaten baseras på en referensbyggnad med planerad byggstart hösten 2004 i Norra Älvstranden Utveckling AB: s regi. Den metod rapporten baseras på är en jämförelse av LCC-studier som beräknats för olika klimatskal och installationssystem. De energibehov som olika konstruktioner och system medför har tagits fram genom att använda beräkningsprogrammet BV 2. För att kontrollera att de resultat som har tagits fram ger ett rimligt inomhusklimat för de boende har klimatsimuleringsprogrammet TeknoSim använts. Utgångsvärden och fakta rörande referensbyggnaden baseras på förutsättningar som getts från Norra Älvstranden Utveckling AB. Undersökningar som berör klimatskalets utformning fokuseras på att hitta de U-värden väggar och fönster bör ha samt undersöka vilken mängd fönster i olika väderstreck som bör väljas för att få den mest energiekonomiska byggnaden. Genom att undersöka hur byggnadens energibehov varierar med olika konstruktioner och mängd fönster har en energikostnad samt byggkostnad räknats fram och jämförts. Analys gjordes på tre alternativa klimatskal. Resultat visar att det på lång sikt blir lönsamt att investera i fönster med lågt U-värde och att fönstermängden bör vara stor i sydlig riktning. Väggarna bör byggas med mer isolering än vad som normalt byggs idag. För att bestämma vilka installationssystem som blir de mest lönsamma har LCCberäkningar gjorts på olika värme- och ventilationssystem. De värmesystem som behandlas i studien är fjärrvärme, bergvärmepump och ett kombinerat system med fjärrvärme och värmepump. Vid en jämförelse av dessa system har det visat sig att det är bergvärmepumpsalternativet som blir det mest lönsamma. De ventilationssystem som har behandlats är F-system och FTX-system. Liksom för värmesystemen beräknades en LCC-kostnad även för dessa system. Resultatet visar att F-systemet är det mest lönsamma. Genom att slutligen genomföra en total LCC-beräkning, där de bästa resultaten vägs samman, kan den optimala byggnaden ur energiekonomisk synpunkt konstrueras. 2

3 Då de tre klimatskalen kombinerades med det bästa resultatet för fönster samt de bästa installationssystemen varierade byggnadens energibehov mellan kwh/m 2,år vilket är lägre än uppsatt krav. 3

4 Abstract Today s use of energy for heating multiple-unit dwelling houses is relatively high. Energy consumption for new building is 140 kwh/m 2,year. Norra Älvstranden Utveckling AB is planning to construct a house that has much less use than this. The goal is to construct a multiple-unit dwelling house that has less energy consumption than 85 kwh/m 2,year. Therefore the intention of this report is to look into how to construct the walls, how to choose windows and which installations there should be that together gives the best energy economic building during its lifetime of 50 years. To achieve this, life cycle cost (LCC) has been calculated for every part separately and finally the best results have been combined together. The program BV 2 has been used to get the energy requirements for all the possible combinations. The results show that it is most economical to use a large amount of windows combined with walls that is more isolated than normal. Together with an effective heating pump and a waste air system, the most energy economical building will be obtained. 4

5 Förord Detta examensarbete omfattar 11,0 poäng och ingår i högskoleingenjörsutbildningen, byggteknik 120 p, vid Chalmers Lindholmen i Göteborg. Rapporten är gjord efter förfrågan av Norra Älvstranden Utveckling AB. Arbetet är utfört under våren Vår förhoppning är att denna rapport skall ge läsaren en god inblick i hur ett energisnålt bostadshus kan konstrueras. Vi vill betona att detta är en jämförande studie. Ändamålet med undersökningen avser att visa tendenser som olika alternativa lösningar kan ge. De olika alternativen är jämförda utifrån samma basis och kommer ha samma inbördes förhållande även om prisuppgifterna inte är exakta. Tack Vi vill passa på att tacka de personer som har hjälpt oss att sammanställa denna studie. Ett speciellt tack går till våra handledare Staffan Bolminger, projektledare för Norra Älvstranden Utveckling AB och Kurt Möller, vvs-konsult på Deltate som genom ett stort engagemang och god vägledning bidragit till vårt slutresultat. Vi vill även tacka Stefan Aronsson som hjälpt till med beräkningsprogrammet. Avslutningsvis även ett tack till vår examinator Sven Lyngfelt vid Chalmers Lindholmen. 5

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Avgränsningar Metod Allmänt om energi och ekonomi i byggbranschen Energisituationen i Sverige Ekonomibegrepp Nuvärdesmetoden Kalkylränta Ekonomisk livslängd Kortsiktigt byggande ett problem i byggsektorn Energiförbrukning i flerbostadshus En byggnads energibalans Energikrav enligt BBR Klimatskalet Utformning av klimatskal Fönster Väggar Tak och grundläggning Ventilationssystem Självdragsystem, S-system Frånluftsystem, F-system Från- och tilluftsystem, FT-system Från- och tilluftsystem med värmeåtervinning, FTX-system Ofrivillig ventilation Värmesystem Fjärrvärme Värmepump Värmepumpens komponenter Funktionsbeskrivning av bergvärmepumpsystem Funktionsbeskrivning av frånluftvärmepumpsystem Elvärme Distribution Vattenburet distributionssystem Luftburet distributionssystem

7 4 Referensbyggnaden, lott Förutsättningar Detaljplan Planskisser Miljöplan Energibalansberäkningar LCC-beräkningar Klimatberäkningar Livscykelkostnad klimatskal Definition livscykelkostnad för klimatskal Fönster Avgränsningar och villkor Undersökningar Resultat Väggar Hyresintäkter jämfört med energibesparing Avgränsningar och villkor Beräkning utfackningsvägg i trä Resultat träregelvägg Känslighetsanalys vid förändring av kalkylräntan Beräkning tung konstruktion Resultat tung konstruktion Undersökning av relevanta väggalternativ Resultat av de tre väggalternativen Livscykelkostnad ventilationssystem Definition livscykelkostnad ventilationssystem Ekonomiska förutsättningar Avgränsningar ventilationssystem Livscykelkostnad F-system Systembeskrivning Beräkning Livscykelkostnad FTX-system Systembeskrivning Beräkning Resultat Känslighetsanalys av resultat med avseende på kalkylränta Slutsats

8 7 Livscykelkostnad värmesystem Definition livscykelkostnad för värmesystem Ekonomiska förutsättningar Avgränsningar klimatskal Avgränsningar för värmesystem Livscykelkostnad för fjärrvärmesystem Livscykelkostnad för bergvärmepumpsystem Livscykelkostnad för frånluftsvärmepumpsystem Resultat Underhållskostnad Känslighetsanalys av resultat med avseende på kalkylränta Slutsats Resultat Total LCC- beräkning för tre alternativ Definition av total LCC- beräkning Förutsättningar Resultat av beräkningar Slutsats LCC- beräkningar Simuleringar av inomhusklimatet Energiförbrukningen vid olika inomhustemperaturer Fördelning av värmeförluster Slutord Slutdiskussion Källförteckning...72 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Klimatsimuleringar Fönsterpriser och fönster- och fasadareor Antal fönster och placering av fönster Areaförluster vid breddning av vägg Kostnadskalkyler väggar Kostnadskalkyler ventilationssystem Kostnadskalkyler värmesystem 8

9 1 Inledning Energianvändningen i svenska flerbostadshus har de senaste åren visat tendenser till en ökning, vilket är en oroväckande utveckling. Inom byggbranschen finns stora möjligheter att påverka utvecklingen så att energianvändningen sjunker genom att konstruera husens klimatskal med väl isolerade väggar samt att installera effektiva ventilations- och värmesystem. Dagens värmeenergianvändning för ett nybyggt flerbostadshus ligger på 140 kwh/(m 2 år). (Miljövårdsberedningens dialog Bygga/Bo, s.33) Med god planering och medveten projektering kan energianvändningen sänkas betydligt. Norra Älvstranden Utveckling AB har utifrån detta tagit initiativ till att uppföra ett hyreshus där energianvändningen ska ligga betydligt lägre än dagens nivå. Målet är att byggnaden inte ska ha ett större värmeenergibehov än 85 kwh/(m 2 år) vilket motsvarar Miljövårdberedningens uppsatta mål för energibehovet i byggnader år Denna rapport kommer, efter förfrågan av Norra Älvstranden Utveckling AB, vara en utredande studie om vilken konstruktion som i energiekonomisk synpunkt blir mest lönsam att bygga. Därtill kommer studien att undersöka vilka värme- och ventilationssystem som i samverkan med de undersökta konstruktionerna ger den mest energioptimerade byggnaden. Utgångspunkten för beräkningar och undersökningar är ett trettonvåningshus som Norra Älvstranden Utveckling AB håller på att projektera i Sannegårdshamnen. Byggnaden kommer i rapporten kallas Lott 9. Rapporten inleds i kapitel 2 med en allmän del om energi och ekonomi i byggbranschen. Därefter följer i kapitel 3 allmänt om energiförbrukningen i flerbostadshus. I kapitel 4 redovisas de förutsättningar som gäller för referensobjektet som undersökningarna baseras på. Därefter följer i kapitel 5 en redogörelse för undersökningar som berör klimatskalet för referensbyggnaden. Installationssystem analyseras och jämförs i kapitel 6 och 7. I kapitel 8 redovisas en total LCC för byggnaden och de resultat som åstadkommits. Rapporten avslutas med en allmän diskussion. 1.1 Syfte Syftet med denna rapport är att visa på vilket sätt isoleringstjocklek, mängd och typ av fönster, samt hur val av ventilations- och värmesystem påverkar byggkostnader och energikostnader. Målet är att hitta den kombination av dessa system som genom samverkan ger den mest energiekonomiska hållbara byggnaden. 1.2 Avgränsningar Studien kommer att behandla väggar och fönster i byggnadens klimatskal. De väggtyper som beräkningarna utförs på är en lätt utfackningsvägg och en betongvägg. LCC-beräkningar kommer göras för fjärrvärme, bergvärme och en kombination av fjärrvärme och värmepump vid en analys av det bästa värmesystemet. Därtill 9

10 undersöks F- och FTX-system som alternativa ventilationssystem. Resultaten kommer gälla för referensbyggnaden och ha de förutsättningar som är bestämda av Norra Älvstranden Utveckling AB. 1.3 Metod Den metod rapporten baseras på är en jämförelse av livscykelkostnadsanalyser (LCCanalyser) som undersökts för olika konstruktioner och värmesystem. I de LCCberäkningar som används i rapporten beaktas såväl byggkostnader som investeringsoch energikostnader som uppkommer under hela byggnadens livslängd. För att ta fram byggnadens totala värmeenergibehov har energiberäkningsprogrammet BV 2 använts. Med hjälp av detta program kan energibehovet för olika utformningar och egenskaper på byggnaden studeras. För att tillslut kontrollera att inomhusklimatet blir behagligt för de boende då byggnadens utformning och egenskaper fastställts har simuleringar gjorts med hjälp av dataprogrammet TeknoSim. Utgångsvärden och fakta som använts baseras på förutsättningarna som getts från Norra Älvstranden. 10

11 2 Allmänt om energi och ekonomi i byggbranschen 2.1 Energisituationen i Sverige Sveriges energikonsumtion är till mycket stor del beroende av vad som händer inom byggsektorn. Effektiv energianvändning är ett av de viktigaste medlen för att nå uppsatta miljö- och klimatmål. Byggbranschen står för ca 40 procent av den totala energianvändningen vilket motsvarar ca 150 TWh/år (Andersson H och Klevard Setterwall Å 1995, s.6). Kraven på en byggnads energihushållning skärptes i samband med energikrisen på 1970-talet och det gjorde att energianvändningen minskade. Åtgärder som gjordes i samband med ökade krav var bl.a. tilläggsisolering, minskad ofrivillig ventilation och övergång från 2- till 3-glas fönster. Dessa åtgärder utvecklades vidare under 80-talet och en ökad förståelse för byggnadsfysikaliska samband gav utslag i mer energisnåla byggnader. Energianvändningen per kvadratmeter för bostadshus har genom tiderna varierat mycket beroende på energiförhållandet och prioriteringsnivån berörande miljöfrågor i landet. Hus byggda före 1986 hade ett genomsnittligt energibehov på 200 kwh/(m 2 år) men steg ytterligare under 90-talet. Dagens nybyggda hus har ett genomsnittligt energibehov på 140kWh/(m 2 år). Denna siffra kan dock sänkas ytterligare genom att utnyttja och samordna den kunskap som finns inom flera områden. (Miljövårdsberedningens dialog Bygga/Bo, s.33) Målet är att 2005 ha sänkt energianvändningen till 85 kwh/(m 2 år). Det pågår ständigt en vidareutveckling och forskning inom flera områden, bl.a. undersöks olika material, installationssystem och konstruktionslösningar, vilket öppnar nya möjligheter att effektivisera våra flerbostadshus ytterligare. Utvecklingen går emellertid relativt långsamt eftersom kraven i Boverkets byggregler (BBR) fortfarande är låga och inte svåra att uppfylla. Utmärkande för byggreglerna är dock att de endast ställer krav på byggnadernas värmebehov och inte på bostadshusens elanvändning. Vid en internationell jämförelse av den totala energiförbrukningen per kvadratmeter ligger Sverige på tredje plats i världen efter Danmark och USA. Mycket av energianvändningen består dock av elenergi. Att Sverige ligger så högt rankade kan förklaras med att Sverige har relativt stora bostadsytor per person, drygt 50 m 2, som kräver mycket energi för uppvärmning, samt det kalla klimatet. 2.2 Ekonomibegrepp När det gäller energibesparande åtgärder för en byggnad, både inom bygg- och installationstekniska områden, är det viktigt att kunna göra en bedömning om åtgärden ger en så pass stor besparingseffekt att den är motiverad. För att kunna göra en rättvis ekonomisk jämförelse mellan engångsinvestering och årligt löpande besparingar krävs en arbetsmetod som tar hänsyn till tidsmässigt åtskilda utgifter och intäkter. 11

12 De finns en rad olika sådana ekonomiska metoder och de utgår alla ifrån att inbetalningar och utbetalningar vid olika tidpunkter inte är jämförbara. De pengar vi disponerar över i dag är mer värda än samma summa pengar om t.ex. ett år. Det beror på att pengar kan placeras och förräntas. Pengar föder pengar brukar populärt uttryckas inom företagsekonomin. Därför krävs att en uträkning görs på hur mycket planerade framtida utgifter är värda idag för att kunna göra en total livscykelberäkning (Olsson och Skärvad 2001, s.204) Nuvärdesmetoden Den metod för investeringskalkylering som används vid LCC- beräkningar är den så kallade nuvärdesmetoden. Den kännetecknas av att jämförelsen mellan alla intäkter och utgifter sker vid nutidpunkten. Denna tidpunkt motsvarar investeringstillfället. Alla framtida årliga besparingar och utgifter räknas om till ett nuvärde med hjälp av en förebestämd kalkylränta. Kalkylräntan skall representera den lägsta lönsamhet som kan accepteras för att en investering skall genomföras. För att beräkna nuvärdet av framtida kostnader eller besparingar multipliceras beloppet med en nuvärdesfaktor. Hur nuvärdesfaktorn bestäms varierar beroende på om beloppet uppkommer en enstaka gång eller årligen och om hänsyn tas till exempelvis prisökningar (Institutionen för Byggteknik 2001, s.9:18). Med Formel 1 bestäms nuvärdesfaktorn R för enstaka belopp. R = 1+r - n r = kalkylränta n= antal år Formel 2 bestämmer nuvärdesfaktorn R för årligen återkommande lika stora belopp. Här tas hänsyn till eventuell procentuell prisändring genom termen w. R = 1-1+w 1+r 1+r 1+w - 1 n r = kalkylränta n= antal år w= procentuell årlig prisökning 12

13 2.2.2 Kalkylränta Kalkylränta är ett uttryck för de krav på förräntning som företaget ställer på satsade pengar. Det finns ingen enkel metod för att fastställa kalkylräntans storlek utan hänsyn måste tas bl.a. till: - Den ränta som företaget kan få på lånade pengar. - Andra möjligheter företaget har att placera sina pengar. - Den risk som förknippas med investeringen. En hög ränta innebär i kalkylsammanhang att det krävs en snabb återbetalning av investeringen medan en låg ränta ger möjlighet till återbetalningar över en längre tidsperiod. Då det gäller åtgärder för energibesparing kan det oftast vara lämpligt att ta hänsyn till framtida energiprisökningar. Antas det att energipriset i framtiden ökar snabbare än den normala kostnadsnivån så bör denna ökning räknas med i kalkylen. Oftast antas då en konstant procentuell årlig ökning av energin utöver inflationen Ekonomisk livslängd En investering har en viss teknisk livslängd, d.v.s. den tid det tar innan investeringen är helt oanvändbar. En investering har också en ekonomisk livslängd, d.v.s. den tid som den är ekonomiskt meningsfull att använda. Det är många faktorer som påverkar hur lång ekonomisk livslängd en investering har, t.ex. ränteläge, skatter etc. För att underlätta används dock oftast standardiserade teoretiska värden. 2.3 Kortsiktigt byggande ett problem i byggsektorn För att det ska byggas fler energieffektiva byggnader krävs ett mer långsiktigt tänkande inom byggsektorn. Som det ser ut idag planeras och byggs det nästan enbart utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt kortsiktigt perspektiv. Det finns inget direkt incitament att investera i mer energisnåla och effektiva värmesystem, eftersom dessa är dyrare än de system som endast uppfyller minimikraven. Detta, tillsammans med för låga krav i BBR, gör att det går trögt att minska energiåtgången. Många av de problem som finns inom byggbranschen är att projektering och upphandling genomförts utan att byggherren formulerat tydliga krav på vad byggnaden ska uppfylla (Kellner 1997, s.52). Redan i planeringsstadiet bör byggherren specificera sina krav på högeffektiva ventilationssystem och väl utförda konstruktioner. Det är i programskedet förvaltarens erfarenheter ska samordnas med byggherrens krav och projektörens specialistkunskaper. Samtidigt är det ofta ont om tid i detta skede och konkurrens med byggnadens alla teknikområden som också ska hinna klaras ut och samordnas. Utan tydliga krav finns det sedan inte heller några bra mått att stämma av resultatet mot. Konkurrensen mellan olika entreprenader är också väldigt tuff där valet baseras på den entreprenad som ger det billigaste anbudet samt utlovar den kortaste byggtiden. Ofta 13

14 styrs entreprenören av kortsiktiga krav på låg investering samt att livscykelkostnad eller verkningsgrad på olika system inte efterfrågas. Häri ligger en stor del av problemet inom byggbranschen som måste lösas för att hållbar utveckling ska kunna uppnås. Om det är så att byggherren är den som kommer förvalta huset under dess livstid på år blir situationen annorlunda. Det är då i förvaltarens intresse att få låga driftkostnader vilket gör att det lönar sig att investera i mer drifteffektiva värmesystem. Det kostar då mer under själva uppförandet men lönar sig i längden eftersom drift- och underhållskostnaderna blir lägre. För att minska energianvändningen behövs även väl genomtänkta konstruktionslösningar och ett installationssystem som är anpassat för byggnadens funktion och läge. Det gäller att utnyttja bra byggnadsteknik, energieffektiva fönster, bra isolering, minimering av köldbryggor, bygga lufttätt och ha bra värmeåtervinning. Stora energivinster går att uppnå om bättre systemteknisk samverkan kan åstadkommas mellan byggnadsteknik och installationsteknik. Ofta är det denna samverkan samt att byggnaden inte ses som ett system som orsakar svårigheter att utforma en energisnål byggnad. 14

15 3 Energiförbrukning i flerbostadshus 3.1 En byggnads energibalans Det finns ett stort antal metoder för att teoretiskt bestämma energiförbrukningen i en byggnad. För att få en förståelse för energiförbrukningens olika delar är det lämpligt att studera byggnadens energibalans (Abel och Ekberg 2002, s.13). Med en energibalans avses den balans som råder mellan tillförd och bortförd energi. För en bostad bestäms denna balans av: Värmetransporter genom byggnadens klimatskal. Aktiviteter som leder till att värme generas intern i byggnaden. Värmetransporter genom byggnadens klimatskal består av: Transmissionsförluster genom väggar, tak, golv, fönster och dörrar. Luftläckage genom otätheter i byggnadskonstruktionen. Luftinfiltration vid styrd ventilation. Internvärme består av: Solinstrålning genom fönster som leder till värmeavgivning från rummets golv och väggar. Värme som generas av människor. Värme som generas från belysning och utrustning. Om den internt genererade värmen i ett rum är större än värmeförlusterna genom klimatskalet så råder ett värmeöverskott. Om istället den internt genererade värmen är mindre än värmeförlusterna så råder ett värmeunderskott. I bostadshus är den internt genererade värmen ganska måttlig. Till skillnad mot exempelvis en kontorsbyggnad finns det ofta mycket utrymme per person och inte allt för mycket utrustning som avger värme. Det är främst på sommaren som det kan bli ett värmeöverskott och då kan det enkelt åtgärdas genom att öppna fönster eller avskärmning av solen. Därför ställs det inga formella krav på att rumstemperaturen inte får överskrida någon viss temperatur, det ställs endast krav på rumstemperaturens nedre gräns. 3.2 Energikrav enligt BBR Boverket är den myndighet som ansvarar för byggande och boende och därmed även föreskrifterna som styr dessa. Boverkets byggregler, (BBR), innehåller föreskrifter och allmänna råd och riktlinjer för nybyggnader. Generellt för alla byggnader gäller att Byggnader skall vara utformade så att energibehovet begränsas genom låga värmeförluster, effektiv värmeanvändning och effektiv elanvändning (Boverket 2002 s.133). 15

16 Det ställs även mer specifika krav på begränsning av värmeförluster i en byggnad. Bestämmelserna säger att byggnadens genomsnittliga genomgångskoefficient, U m,krav, för den specifika byggnaden inte får överskridas. 3.3 Klimatskalet Utformning av klimatskal Klimatskalet på en byggnad utgörs av tak, väggar, fönster, dörrar och grundläggning. En genomarbetad utformning av klimatskalet är viktig för att minska värmetransmissionen genom de olika delarna och anslutningar mellan dessa. En stor del av den värmeenergin, närmare 30 procent av den totala energitransmissionen, går förlorad där det uppstår köldbryggor (Elmberg, Elmroth och Wannheden 1996, s.51). Köldbryggor förekommer ofta vid; balkonginfästningar, anslutningar mellan grundkonstruktion och ytterväggar, anslutningar mellan ytterväggar och bjälklag respektive innerväggar, balkonger, hörn samt genomföringar av olika slag. Konstruktionsförbättringar av olika byggnadstekniska detaljer som nämnts har inte prioriterats och utvecklats i samma takt som t.ex. installationssystemen. Numera finns det bra lösningar för lätta byggnader där många fabrikstillverkade trähus har goda tekniska lösningar. Problemen med köldbryggor är vanligast för tunga konstruktioner när stora laster ska föras över till olika konstruktionsdelar. Det främsta problemet är att få plats för den extra isolering som krävs. Det kräver även ett noggrannare arbete vid projekteringen och utförandet. Många gånger har slarv vid byggandet medfört att den extra värmeisoleringen, för att minska effekter av köldbryggor, gjort mindre inverkan än projekterat (Andersson H och Klevard Setterwall Å 1995, s.264). Ett standardiseringsarbete bedrivs inom området köldbryggor i CEN/TC89 Thermal Performance of Building Components, WG2 Thermal Bridges and Surface Condensation. Standarden kommer att beskriva hur beräkning av köldbryggor ska ske, men den kommer inte att ställa några krav på att en beräkning skall genomföras i samband med ansökan om bygglov. Idag finns det kunskap inom beräkningar på stålkonstruktioner i högvärdiga isoleringsmaterial. Forskningens praktiska nytta kan ses på de aluminiumreglar som framtagits på senare tid, där lämplig utformning av slitsar i reglarnas liv minskat köldbryggeffekten markant. När det gäller balkonginfästningar kan problemet lösas rent byggnadstekniskt. Genom att låta balkongerna ligga helt och hållet utanpå huset går det att spara procent av totala energiförlusten i huset. Den extra isoleringen som måste läggas in vid infästningen då utkragande balkonger används kan därmed utelämnas. 16

17 Ofta uppstår köldbryggor när fasaden har många fönster. Radiatorer är då det enklaste sättet att motverka dessa men även en god tätning samt fönster med lågt U-värde krävs Fönster Valet av fönster i en byggnad har stor inverkan på hur inomhusklimatet blir och hur stort energibehov byggnaden kommer få. Förutom krav på låg värmegenomsläpplighet ska det dessutom vara estetiskt tilltalande. Ett fönster är en del av klimatskalet och bör därför ha en bra värmeisoleringsförmåga samtidigt som det ska släppa in ljus och tillföra byggnaden värmeenergi i form av solinstrålning. U-värdet beskriver hur bra isoleringsförmågan är genom att ange hur mycket värme, uttryckt i watt, som passerar genom en kvadratmeter vid en temperaturskillnad på en grad Celsius (W/m 2 C). Ju lägre U-värdet är desto bättre är isoleringsförmågan. I bostadshus eftersträvas ett så lågt U-värde som möjligt för att minimera värmeförlusterna. Den vanligaste typen av fönster som används till bostadshus är de öppningsbara. Ett fönster med U-värde runt 1.15 kan sägas vara bland det bästa som finns på marknaden idag. Fasta fönster kan ha ännu lägre U-värde men har då nackdelen att de inte kan öppnas, vilket är olämpligt i ett högt bostadshus. För att ett fönster ska klassas som energieffektivt ställs även krav på hur mycket ljus och solenergi fönstret släpper in, så kallad optisk prestanda. Ett fönsterglas optiska prestanda beskrivs genom den totala solenergitransmittansen, även kallad solfaktorn. Solfaktorn benämns i procentandelar och motsvarar hur stor andel av solens ljus och energi som släpps igenom glaset. Ett normalt fönster har en solfaktor mellan 0,6-0,8 d.v.s. mellan 60 och 80 procent av solenergin värmer upp och tillför ljus till rummet. Figur 1 visar hur solfaktorn fastställs. I är den mot rutan infallande solstrålningen. SR är den solenergi som reflekteras utåt och ST är den direkt transmitterade solenergin. SA är den energi som absorberas i glaset och sedan strålas utåt respektive inåt. Den totalt transmitterade solenergin TST är summan av ST och den andel av den transmitterade energi som strålar inåt. Solfaktorn anger hur stor procentandel TST utgör av den infallande solenergin I. I SR SA ST + TST Figur 1 Solfaktorn anger hur stor del av den infallande solenergin I som transmitteras och strålas till andra sidan av fönstret. 17

18 Utvecklingen inom fönsterindustrin har tagit många steg framåt de senaste decennierna kom ett krav i byggnormen som innebar att det skulle vara 3 glas i fönstren. Det var heller inte ovanligt att det sattes in fönster med 4 glas vilket gjorde fönsterkonstruktionerna tunga och klumpiga. Men efter att utvecklingen tagit fart inom så kallad tunnfilmsteknik i slutet av 1990-talet har fönsterindustrin genomgått en radikal förändring. Med dagens fönsterteknik kan det på ett billigt sätt tillverkas lätta fönster som släpper in solljus och bevarar värmen. Ett fönsters isolerande förmåga ligger inte i själva glasen utan i gasen mellan glasen. Vanligtvis är den gasen vanlig luft men under senare år har andra gaser som t.ex. argon och krypton börjat användas. Dessa gaser har en bättre isoleringsförmåga än luft vilket ger fönstret ett lägre U-värde. För att gasen inte ska läcka ut fogas två glasrutor ihop med en tättslutande list till en så kallad isolerruta. De så kallade energisparglasen är glas som är belagda med ett tunt lågemissionskikt. Det innebär att det på glasytan appliceras ett metaloxidskikt, exempelvis silveroxid. Detta skikt är osynligt för ögat men fungerar som ett hinder för långvågig värmestrålning. Den kortvågiga strålningen från solen tränger in genom fönstret och omvandlas sedan till långvågig värmestrålning när den träffar rummets väggar. Eftersom energisparglasen hindrar den långvågiga värmestrålningen att tränga ut så kan byggnaden behålla värmeenergin från solen. Då utvecklingen med glasrutorna har gått framåt har det blivit viktigare att ha en fönsterkarm som inte släpper genom för mycket värmeenergi. Karmen har betydligt sämre U-värde än vad glasdelen av ett fönster har. Detta innebär att det bör stävas efter att ha så lite karmarea som möjligt. Det gör att stora fönster, där karmen utgör en mindre del av fönstret, har ett lägre U-värde än ett litet då konstruktionen är densamma. Vissa tillverkare har introducerat något som kallas varmkantfönster. I dessa fönster har de metallprofiler, som håller glasrutorna på rätt distans från varandra och sluter inne gasen mellan glasen, bytts ut mot en termoplastisk profil. En sådan profil minskar värmegenomgångskoefficienten i glasrutans kant och kallas därför varmkant. En generell definition på ett energieffektivt fönsterglas är att det består av minst två glas varav minst ett glas har tunnfilmsbeläggning. Vidare måste en bra glasdel kombineras med en bra karm och båge, som har ett lågt U-värde, för att hela fönstret skall vara energieffektivt. Även om detta är en bra definition så måste fortfarande rätt fönster väljas beroende på klimat, typ av byggnad och riktning på fönstret för att det verkligen skall bli den mest energieffektiva lösningen Väggar Eftersom väggarna utgör den största delen av klimatskalet är det viktigt att väggarna har en låg värmegenomgångskoefficient. På lång sikt kan en liten skillnad på 18

19 väggarnas isoleringsförmåga ge ett stort utslag på byggnadens totala energiförbrukning för ett flerbostadshus. Val av konstruktion och inte minst utförandet är viktiga delar i att få en energieffektiv vägg. Att byggandet utförs rätt är en förutsättning för att konstruktionen ska fungera som det är tänkt. Detta gäller främst då isoleringen monteras så att det inte uppstår hål eller springor som fungerar som köldbryggor. För att minimera dessa köldbryggor och få en bra energieffektiv vägg är det bästa isoleringsmaterialet självstående och heltäckande isoleringsskivor. Generellt gäller att ju tjockare isoleringslager det finns i väggen desto mindre energiförluster blir det. Det som oftast styr hur mycket isolering som ska byggas in är dock byggkostnaden. När väggar byggs är det även väldigt viktigt att bygga tätt. Ju tätare väggen är desto mindre blir den ofrivilliga ventilationen och då även värmeförlusterna som denna medför. Vid nybyggen är det detaljplanen som anger den tillåtna byggarean på tomten. Eftersom denna anger yttermåtten på byggnaden kommer väggarnas tjocklek påverka boarean. I de fall där intäkter är beroende av den uthyrbara ytan påverkas lönsamheten då tjockare väggar byggs. Då väggens tjocklek ökas uppnås en minskning av värmeenergibehovet i byggnaden men påverkar samtidigt intäkterna negativt då den uthyrbara ytan minskar. Vilken väggtjocklek som väljs kan motiveras både ur ekonomisk synpunkt och ur miljösynpunkt Tak och grundläggning Beroende på hur en byggnad utformas har grundläggning och tak olika stor inverkan på energiförbrukningen. För enplanshus har grundläggningen, men framförallt taket, en mycket stor betydelse för värmeförlusterna eftersom dessa ytor utgör en stor del av byggnadens klimatskal. Eftersom värmen stiger uppåt är det naturlig att en stor ansträngning bör läggas på en väl isolerad takkonstruktion. När det gäller höghus är det istället väggar och fönster som är de delar av klimatskalet som har störst inverkan på energiförbrukningen. I byggnader med lägenheter i mer än ett plan skiljs lägenheterna åt med ett mellanbjälklag som försvårar transport av värme. Ju högre en byggnad är desto mindre av byggnadens totala värme når taket. Samtidigt minskar även takets och grundläggningens andel av det totala klimatskalet. Ju högre en byggnad blir desto mer arbete bör läggas på väggar och fönster om en minskning av energiförbrukningen eftersträvas. 3.4 Ventilationssystem Begreppet ventilation innebär utbyte av luft i ett slutet utrymme. När det gäller bostäder ventileras det för att föra bort gas- och partikelformiga föroreningar i inomhusluften. Ventilationen kan även transportera bort eller tillföra värme till ett rum. 19

20 Boverket ställer krav på att uteluftsflödet till en byggnad ska vara minst 0,35 l/s,m 2 (Boverket 2002 s. 87). Vid ventilation av bostäder brukar det ibland talas om oms/h (omsättningar/timme) för en byggnad. En omsättning innebär teoretiskt att hela byggnadens inneluftsvolym har bytts ut mot ny uteluft. Grundventilationskravet på 0,35 l/s,m 2 motsvarar ett luftombyte på 0.5 oms/h vid normal takhöjd 2,4m. Det finns en allmän indelning av byggnaders ventilationssystem. De delas in i olika huvudgrupper beroende på om det finns fläktar eller inte och om luften behandlas eller inte. Dessa ventilationssystem brukar benämnas S-system, F-system, FT-system och FTX-system. Dessutom finns det i alla byggnader mer eller mindre ofrivillig ventilation vilket innebär att luften tränger ut ur byggnaden genom håligheter och otätheter Självdragsystem, S-system Ett självdragsystem saknar elektriska installationer och är således en elenergisnål och tyst lösning. Luftflödet beror på termiska drivkrafter, så kallad skorstensverkan. Detta innebär dock att luftflödet varierar med utetemperaturen och under den varma årstiden kan därför ventilationen bli mycket måttlig. Ett självdragsystem kräver mer utrymme för kanaler än ett system med fläktar och kanaldragningen måste vara väl genomtänkt. Ett självdragsystem behandlar inte luften på något sätt i form av uppvärmning eller rening innan den förs in i byggnaden. Det innebär att temperaturen på tilluften i stort sett är densamma som utetemperaturen. Det går att klara ett acceptabelt inomhusklimat om luftflödet inte är större än 0,5 oms/h. Det krävs även att tilluftsdonen är väl utformade och rätt placerade. En bra lösning är att placera donen bakom radiatorerna. Figur 2 Illustration av ett självdragsystem (Warfvinge 2000, s.7:3) 20

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat Ida Hallebrand 2015 Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhallsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör DAN BERGLUND, JONATHAN ANDERSSON Institutionen för bygg- och

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Life Cycle Cost comparison of heat production systems in residential quarters Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Energieffektivisering i samband med renovering

Energieffektivisering i samband med renovering UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i samband med renovering Analysmodell för energibesparande åtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv Torun Hammar Abstract Energy-efficient

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Köldbryggor i lågenergihus

Köldbryggor i lågenergihus Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster Mikael Danebjer Tomas Ekström Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Energieffektivisering i flerbostadshus

Energieffektivisering i flerbostadshus UPTEC STS13025 Examensarbete 30 hp Juni 2013 Energieffektivisering i flerbostadshus En analys av ägarformens påverkan på arbetsprocess och resultat Katarina Högdal Abstract Energieffektivisering i flerbostadshus

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer