Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv"

Transkript

1 Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv En jämförelse mellan fjärrvärme och grundvattenvärmepump Selection of a heating system from a cost and environmental perspective A comparison between district heating and groundwater heat pump Examensarbete VT 2012 Gerardo Acuna Patrik Rooth Byggteknik Byggteknik

2 Förord Vi båda som författat detta examensarbete är aktiva styrelsemedlemmar i respektive bostadsrättsförening där vi är bosatta. Vi har under de senaste åren uppmärksammat att uppvärmningskostnader är den tyngsta och kanske inte den roligaste posten i budgeten. Där föddes idén till detta examensarbete. Det resultat vi kommit fram till kommer att berika våra bostadsrättsföreningar. Våra ambitioner är att även andra ska kunna ta del av och intressera sig för rapportens innehåll. Vi hoppas att den ska fungera som en tändgnista så att andra väljer att arbeta mer aktivt med uppvärmnings- och energifrågor. Vi vill rikta ett stort tack till ett antal personer som bidragit på ett eller annat sätt till rapportens resultat. Först och främst vår handledare Mats Persson som erbjudit ett stort stöd och ett granskande öga under processens gång. Ett stort tack till Kjell-Inge Olsson som varit en inspirationskälla och visat på möjligheter till förändring. Vi vill även tacka Laila Jönsson från E.ON och Bo Larsson från Värmia AB som bistått med information och hjälp. Malmö, maj 2012 Gerardo Acuna & Patrik Rooth 1

3 Sammanfattning Uppvärmningskostnader för äldre flerbostadshus utgör oftast en tung post i de löpande driftskostnaderna. Att som fastighetsägare se över vilka alternativ till uppvärmning det finns på marknaden kan leda till stora besparingar i en värld där energikostnader bara ökar och ökar. Lamellhus från perioden utgör en stor andel av Sveriges bostadsbestånd och är i behov av modernisering. I denna rapport studerar vi uppvärmningskällorna fjärrvärme och grundvattenvärmepump för en sådan byggnad ur ett kostnads- och miljöperspektiv. Genom att skapa en modell av byggnaden i VIP Energy beräknas behovet av tillförd energi för uppvärmning och tappvatten. Livscykelkostnader för de olika uppvärmningsalternativen beräknas under en 20-års period. Utsläpp som de olika systemen står för beräknas sedan för ett år. Resultaten från LCC- och utsläppsberäkningen analyseras i diskussionen. De olika systemen bedöms utifrån tre synvinklar: kostnader, miljöpåverkan och samhällperspektiv. En grundvattenvärmepump är klart att föredra ur det ekonomiska perspektivet. I miljö- och samhällsperspektivet är det dock svårare att definiera det bästa alternativet. Sett utifrån den enskilda byggnadens miljöpåverkan minskar grundvattenvärmepumpen utsläppen, dock skapar den ett ökat behov av primärenergi medan fjärrvärme utnyttjar befintliga lågvärdiga restprodukter som bränsle och producerar värme och el, vilket är positivt för både samhälle och miljö. Nyckelord: fjärrvärme, värmepump, grundvatten, luftföroreningar, livscykelkostnad, lamellhus. 2

4 Abstract Heating costs for older multi-dwelling buildings are usually a heavy item of operating expenditure. As a property owner, reviewing the options for heating available on the market can lead to big savings. In this report we study the heating sources district heating and groundwater heat pump for a multi-dwelling building from a cost and environmental perspective. A groundwater heat pump is clearly preferable from an economic perspective. However, it is difficult to define the best option from an environmental and a society perspective. The groundwater heat pump reduces the individual building's emissions although it increases the need for new produced energy on a society perspective. 3

5 Innehållsförteckning Förord... 1 Sammanfattning... 2 Abstract Inledning Bakgrund Syfte Frågeställning Avgränsningar Metod Beskrivning av teknik och byggnad Allmänt om fjärrvärme Allmänt om värmepumpar Grundvattenvärme Teknisk beskrivning lamellhus Kostnads- och miljöteori Kostnadskalkyl Miljövärdering Resultat Tillförd energi i förhållande till köpt energi Kostnadsberäkning Miljöpåverkan Diskussion Kostnadsperspektiv Miljö- och energiperspektiv Samhällsperspektiv Slutsatser Referenser Tryckta källor Elektroniska källor Muntliga källor Bilagor... Bilaga 1 Utskrift er från VIP Energy... Bilaga 2 Dimensionering värmepump... Bilaga 3 LCC kalkyl... 4

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Uppvärmningskostnader är den enskilt största kostnaden för flerbostadshus byggda innan 1980, efter 1980 kom räntekostnader till att utgöra den största posten (SCB 2012, s.26). Att energieffektivisera dessa äldre flerbostadshus innebär ofta stora och omfattande ombyggnationer av hela klimatskalet samt intrång i lägenheterna då ventilationssystemet måste uppgraderas när byggnadens klimatskal blir ordentligt lufttät. Dessa åtgärder innebär stora investeringskostnader och långa payofftider (Energimyndigheten 2011c), vilket kan vara svårt att motivera för boende som ser sin bostad på ett kortare perspektiv än avskrivningar som löper över flera decennier. Investeringar som ger avkastning på längre sikt kan vara väldigt svåra att motivera för de boende eftersom investeringskostnaden belastar de som är boende i fastigheten när den görs medan avkastningen sker långt fram i tiden då de som betalat investeringen redan är utflyttade. Något som är intressant utifrån en fastighetsägares synvinkel är en investering som på sikt kan sänka de löpande uppvärmningskostnaderna. En investering för att sänka kostnaderna kan i sin tur även leda till en energieffektivisering, beroende på valt alternativ kan man t.ex. minska andel köpt energi. Energi- och miljöbesparande åtgärder är inte främst prioriterat för fastighetsföretag, privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar 1, dock har kommunala fastighetsföretag ett visst ansvar att vara ett gott föredöme inom dessa områden. Fastighetsföretag som drivs i aktiebolagsform har ett ansvar mot sina ägare att producera vinst (SFS 2005:551), för en bostadsrättsförening har styrelsen enligt stadgar till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (HSB 2011). Det vill säga att intressena är samma, skillnaden är dock i hur arbetet med frågan bedrivs. På ett fastighetsföretag arbetar man dagligen utifrån budget och underhållsplan, driftskostnader kontrolleras noggrant och arbetet sköts professionellt av fackkunniga inom området. I en bostadsrättsförening bedrivs dessa frågor däremot av styrelser som i grund och botten många gånger inte är sakkunniga inom området utan enbart är frivilliga lekmän. Arbetet med ekonomi och underhåll kan ibland hamna i skymundan eftersom arbetet bedrivs på fritiden och omfattning varierar beroende av vilket intresse och engagemang den enskilde har. Fjärrvärme är idag ett vanligt uppvärmningssystem för flerbostadshus, nätet är väl utbyggt i tätorter och expanderar mer och mer. I takt med det ökade behovet av levererad värme och den monopol liknande situationen som råder på denna marknad har lett till att fjärrvärmepriset ökat betydligt snabbare än konsumentprisindex KPI (Nils Holgersson Gruppen 2011). Att se över vilka alternativ som finns till uppvärmningssystem kan vara högst intressant för fastighetsägare eftersom det inte är ovanligt att kostnaden för uppvärmning kan motsvara % av fastighetens driftkostnader. 1 I denna rapport kommer bostadsrättsföreningar, privata och kommunala fastighetsföretag benämnas med samlingsbegreppet fastighetsägare. Det vill säga alla som äger en flerbostadsfastighet. 5

7 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att utreda vad det ekonomiska och miljömässiga resultatet blir för en fastighetsägare vid valet mellan fjärrvärme och grundvattenvärmepump som uppvärmningssystem. Rapporten skall ge ett tydligt exempel på hur Sveriges vanligaste byggnad kan sänka sina kostnader för uppvärmning. Dessutom ska rapporten ge en större ekonomi- och miljömedvetenhet bland fastighetsägare i Sverige samt väcka intresse för att arbeta mer aktivt med dessa frågor. Syftet är även att belysa samhällskonsekvenserna utav en konvertering. 1.3 Frågeställning Utifrån bakgrund och syfte har vi valt att formulera fyra frågeställningar inom områdena ekonomi, miljö, ansvar och samhälle. De frågeställningar vi formulerat och vill besvara med denna rapport är: Hur kan fastighetsägare påverka uppvärmningskostnaderna genom val av uppvärmningssystem? Hur påverkas energi- och miljöaspekterna utifrån de olika valen? Vilka förändringar i ansvar och åtagande innebär en konvertering från fjärrvärme till grundvattenvärmepump för fastighetsägaren? Vilka kan samhällskonsekvenserna bli om det är mer lönsamt med lokal- än centralvärmeproduktion? 1.4 Avgränsningar Huvudfrågan är att kostnadseffektivisera äldre flerbostadshus genom byte av uppvärmningssystem. Det geografiska området vi valt att förlägga studien till är Skåne och närmare bestämt Malmö. De uppvärmningssystem vi valt att analysera och jämföra är fjärrvärme och grundvattenvärmepump. Anledning till att vi valt grundvatten som energikälla är att det finns god tillgänglighet på denna resurs i området samt att det är den mest fördelaktiga energikällan. Vi har valt att avgränsa arbetet till byggnadstypen lamellhus från perioden eftersom detta representerar en stor del av Sveriges äldre flerbostadsbestånd. Anledningen till att vi valt denna huskategori är dels att det gjorts förhållandevis få utredningar för denna kategori jämfört med byggnader från Miljonprogrammet men även att det klimatskal som lamellhus utfördes med är relativt dåligt isolerat och otätt, vilket medför höga uppvärmningskostnader. Modernare byggnader, dvs. de som uppfördes efter Miljonprogrammets era och den oljekris som rådde under 70- talet är oftast betydligt bättre isolerade och tätare. Detta medför att behovet av kostnadseffektivisering av uppvärmningssystemet inte blir lika aktuellt för byggnader uppförda efter denna tid. Med tanke på examensarbetets omfattning har vi valt att lägga fokus på livscykelkostnader för uppvärmning ur en fastighetsägares perspektiv. Vi har även studerat 6

8 vilka miljö- och energikonsekvenser de olika systemen medför samt diskuterat de mer övergripande samhällskonsekvenserna. 1.5 Metod Vi väljer att studera ett typiskt lamellhus då det är Sveriges vanligaste flerbostadshus (Björk et al. 2008, s.31), (SCB 2011), (Energimyndigheten 2011a, s.25). Därefter skapar vi en modell av byggnaden i VIP Energy för att kunna se behovet av tillförd energi för varm- och värmevatten för ett typiskt lamellhus. Anledningen till att vi skapar en modell istället för att välja ett befintligt objekt är att vi vill ha lika förutsättningar för jämförelse mellan olika uppvärmningskällor. Dessutom får vi specifik data som kan användas vid en vidare granskning av byggnaden, samt att det i ett senare skede även kan studeras hur andra åtgärder påverkar byggnadens uppvärmningskostnader, vid en t.ex. tilläggsisolering. När vi har den data vi behöver från VIP Energy ska vi sedan jämföra uppvärmningssystemen fjärrvärme samt grundvattenvärmepump och hur de påverkar kostnadsbilden. Vi ska utföra en LCCkalkyl för konvertering från fjärrvärme till grundvattenvärme. Det hus vi valt att modellera i VIP Energy finns i verkligheten på Vitemöllegatan i Malmö, vi kommer därför göra en hel del undersökningar på plats samt söka efter relevant facklitteratur och rapporter. Vi skall även besöka bostadsrättföreningar som genomfört konverteringar från fjärrvärme för att höra deras erfarenheter ifrån konverteringen så vi kan skapa oss en förståelse för systemen och konverteringen. Slutligen analyserar och sammanställer vi rapporten utifrån våra frågeställningar VIP Energy samt indata VIP Energy är en programvara från Structural Design Software Europe AB som används för att simulera en byggnads totala energibalans. I programmet byggs en fysikalisk modell av byggnaden, sedan matas värde in för ventilation och installationer samt klimatdata. Programmet utför sedan beräkningarna för vilket behov som finns för tillförd energi. För att kunna validera vår modell och de resultat vi har fått i VIP Energy anger vi i detta stycke alla de indata vi har använt och härleder dessa. Med hjälp av detta kan även vårt arbete reproduceras i andra sammanhang. Klimat och allmänna data Klimatort: Vi har valt att använda Malmö som klimatort då studieobjektet är beläget där. Detta är en indata som inte kan generaliseras för hela Sverige. Klimatorten anger data och statistik om hur klimatet beter sig för en viss ort. Programmets standardklimatfil har använts. Horisontvinkel: Vi valde 15 graders vinkel som genomsnitt för skuggning av huset i en stadsmiljö. Detta värde påverkar solinstrålningen och således gratisvärmen i byggnaden. Vi baserade detta på att ett fyravånings lamellhus är ungefär 16 meter högt, och då vi uppskattar att det i en stadsmiljö är i genomsnitt 30 meter fritt mellan byggnader. Detta värde stämmer 7

9 överens med en undersökning vi gjorde i bostadsområdet Annelund i Malmö där samtliga hus är lamellhus. Vindhastighet % av klimatfil: Vi valde 45 % då detta är ett normalvärde för innerstadsbebyggelse (Strusoft 2011). Lufttryck: Sattes till 1000 hpa då det normalt varierar mellan 950 och 1050 hpa i Sverige (SMHI 2009), detta medför ett medianvärde på 1000 hpa. Solreflektion från mark: Valdes till 35 % då normalvärden varierade mellan % (Strusoft 2011). Vridning av byggnad: Vi valde att orientera byggnaden i norr-söder riktning, dvs. 0 grader. Detta eftersom man normalt orienterade byggnaden så att bästa solinstrålning kunde ske mot både väster och öster fasad (Björk et al. 2002, s.75). Antal lägenheter: Sattes till 24 st, vilket motsvarar tre trappuppgångar med fyra våningsplan och två lägenheter per våningsplan. Ventilerad rumsvolym: Sattes till 3809 m 3 då det är 2,69 m i rumshöjd. Golvarea: Sattes till 1416 m 2 då varje våningsplan har 354 m 2 lägenhetsarea. Byggnad Byggnadsdelarna skapades genom att använda programmets katalog. Värden för U-värde, densitet m.fl. är standardvärden för de olika ingående materialens egenskaper. Sammansättningen av byggnadsdelarna baserades på hur dessa lamellhus byggdes. Val av orienteringar samt i vilken nivå byggdelarna placerades baseras på ritningar av studieobjektet. Areorna mängdades med hjälp av ritningar av studieobjektet. Driftschema Eftersom det är ett flerbostadshus så beräknas driften vara relativt lika sett över hela året. Vilket vi också har antagit genom att använda samma driftfall måndag till söndag. För processenergin har vi använt programmets standardvärden för ett flerbostadshus, vad det gäller personvärmen har vi räknat med att varje person ger ett tillskott på 70 W (Boverket 2007, s.48). Enligt en rapport från SCB (2010, s.38) bor det i genomsnitt 2,1 personer per lägenhet i Sverige, där en snittlägenhet är 99,0 m 2. Omräknat till studieobjektet där snittlägenheten är 59 m 2 medför detta att det i genomsnitt bor 1,25 personer per lägenhet. Vilket då resulterar i ett personvärmetillskott på 1,48 W/m 2 bostadsarea. Tappvarmvatten är enligt standard för flerbostadshus enligt programmet. Lägsta rumstemperatur har valts till 21 C (Warfvinge & Dahlblom 2010, s.1:4) och högsta rumstemperatur sattes till 40 C för att programmet inte skulle räkna på passiv kylning. Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning sattes till -11 C enligt programmets klimatfil. Temperatur för tappvatten valdes till 8 C för kallvatten och 55 C för varmvatten vilket är normalvärden (Warfvinge & Dahlblom 2010, s.5:4). 8

10 Tidsstyrd ventilation Ett självdragssystem har skapats där omsättningsgraden valts till 0,5 oms/h (Warfvinge & Dahlblom 2010, s.2:5), vi har valt en förenklad modell där driftfallet inte varierar över dygnet och året. Lägsta och högsta tilluftstemperaturer valdes till -11 C och 26 C i enlighet med klimatfilen LCC och indata Vi har valt att använda Energimyndighetens mall för LCC-beräkning (Energimyndigheten 2011b), de indata som behövs i kalkylen är redovisade nedan. Utrustningens brukstid: För grundvattenvärmepumpsanläggningen har vi valt en brukstid på 20 år, detta beroende på att pumparna har en beräknad livslängd på år (Thermia 2012), för borrhålet är livslängden betydligt längre, minst 50 år. En fjärrvärmecentral har en livslängd på ungefär år (E.ON 2012b), därför har vi valt den kortare livslängden 20 år även här. Kalkylränta: Är ett mått för att räkna om framtida betalningar till dagens penningvärde utan hänsyn till inflation, vi har valt 5 %. Detta eftersom om fastighetsägaren behöver låna pengar till investeringen är det troligt att genomsnittsräntan är ungefär 5 % över en 20-års period. Investeringskostnad: Enligt vedertagen branschpraxis beräknas en installation för grundvattenvärme kosta ungefär SEK per installerad kw (Larsson 2012), installerad effekt för vår grundvattenvärmepump är 60 kw, vilket resulterar i SEK i investeringskostnader. För fjärrvärme har vi ingen installationskostnad då vi räknar med att studieobjektet redan idag har fjärrvärme installerat. Energikostnad: Den fasta årskostnaden baseras på vilken storlek på huvudsäkringen som behövs för grundvattenvärmepumpen. Fastigheten antas behöva en 35A säkring för att täcka det grundläggande behovet, vid grundvattenvärmepumpsinstallation antas fastigheten behöva uppgradera till en 50A (Jönsson 2012). Prisskillnaden som en uppgradering från 35A till 50A innebär SEK skillnad, priserna är hämtade från E.ON:s rådande prislista (E.ON 2012c). För fjärrvärmen är de fasta årskostnaderna inbakade i det löpande priset. Elpris: Priset per kwh för fjärrvärme är inte lätt att ta fram då ett antal invecklade parametrar ingår i ekvationen. Däremot finns ett snittpris på 75 öre per kwh redovisat i Nils Holgersson rapporten (Nils Holgersson Gruppen 2011, s.15), vi kontaktade även E.ON försäljning och fick priset bekräftat till 0,79 SEK per kwh (Jönsson 2012). Priset per kwh för el är förutom själva elpriset (E.ON 2012a) även uppdelat i energiskatt (E.ON 2012d) och nätavgift (E.ON 2012c). Vi har valt att använda ett 1-års fast pris för att kunna göra en jämförelse, då blir priset 1,19 SEK totalt med priser hämtade den 23 april Elanvändning: Värden enligt modell i VIP Energy samt NIBE:s dimensioneringsprogram. Se bilaga 1 och 2. 9

11 Årlig underhållskostnad: För grundvattenvärmepumpen behöver värmeväxlaren rensas vart 10:e år. Utslaget per år räknar vi med 1000 SEK (Larsson 2012). För fjärrvärme räknar vi med ett servicebesök med förebyggande underhåll per år de första åtta åren, resterande 12 år blir det två besök per år enligt E.ON:s rekommendationer (E.ON 2008). Snittpriset per år beräknas till 4275 SEK. 10

12 2 Beskrivning av teknik och byggnad I detta kapitel ska vi behandla de uppvärmningskällor vi valt att analysera samt byggnaden i sin helhet på allmänt och övergripande sätt samtidigt som vi inte lägger in några värderingar utan endast presenterar fakta objektivt om utförandet i nuläget. Vi beskriver även de modeller vi använt för kostnadsberäkningar samt miljövärderingen. Detta för att få en grundförståelse för senare delar i rapporten. 2.1 Allmänt om fjärrvärme Fjärrvärme är ett värmedistributionssystem som är vanligt förekommande i Sverige, för flerbostadshus står fjärrvärmen för totalt 85 % av den totalt uppvärmda arean och denna dominerande ställning har de haft sedan 1980-talet (Energimyndigheten 2011a, s.9). Systemet består av tre huvudsakliga delar, produktionsanläggningar, distributionsnät samt abonnentcentral i respektive byggnad. Produktionsanläggningarna samt distributionsnätet står för det så kallade primärnätet som är ett slutet system. I fjärrvärmecentralen växlas värmen till det sekundära nätet som är abonnentens egna system och används till uppvärmning av tappvatten och värmevatten. Produktionsanläggningarna kan delas upp i huvudtyperna värmeverk och kraftvärmeverk där den huvudsakliga skillnaden är att kraftvärmeverket produceras el utöver värme. Rökrening El Ångturbin Generator Ångpanna Kondensor Bränsle Fjärrvärmecentral Radiator Figur 1: Principskiss för kraftvärmeverk. Grafik: Gerardo Acuna. 11

13 Rökrening Värmeväxlare Hetvattenpanna Bränsle Fjärrvärmecentral Radiator Figur 2: Principskiss för värmeverk. Grafik: Gerardo Acuna. Värmeproduktionen skapas genom förbränning av ett flertal olika bränslen, de vanligaste bränslena är trädbränsle, avfall, eldningsolja samt naturgas (Energimyndigheten 2012b). Vi har delat in bränslena i huvudkategorierna avfall, bio-, fossila bränslen samt övriga. Fördelningen mellan dessa kategorier redovisas i diagrammet nedan. De olika bränslena har varierande energiinnehåll, anledningen till att bränslemixen är fördelad på detta vis är att man försöker utnyttja befintliga resurser inom närområdet, t.ex. från ett närbeläget sågverk eller annan industri. Detta leder även till att lågvärdiga och svårhanterliga bränslen kan utnyttjas i produktionen av värme och el. Bränslemix i värme- och kraftvärmeverk % 16% Avfall 19% Bio bränsle Fossila bränsle 50% Övrigt Diagram 1: Fördelning mellan de olika bränslekategorierna för värme- och elproduktion. Värde: Energimyndigheten 2012b. Grafik: egengenererad. Valet av bränsle har en direkt inverkan på vilka luftföroreningar som uppstår vid produktionen. Med hjälp av den genomsnittliga bränslemixen för Sverige kan man göra en sammanvägd beräkning för utsläppen av luftföroreningar som sker på riksnivå. Vill man se vilka utsläpp som sker regionalt eller lokalt får man studera vilken bränslemix de närliggande produktionsanläggningarna använder. Idag har man ett flertal olika reningsprocesser för att 12

14 kunna minimera luftföroreningarna innan rökgasen släpps ut, dock är utsläpp oundvikliga vid all typ av förbränning. Värmen som produceras i verken distribueras till abonnenterna via distributionsnätet, huvudsaklig värmebärare är vatten och i framledningen hålls en temperatur på C medan det i returledningen normalt är C (Frederiksen & Werner 1993, s.11). Ledningarna är välisolerade för att minimera värmeförlusterna, de variationer som förekommer beror på årstiden och utetemperaturen. Distributionsnätets omfattning begränsas av värmeförlusterna i framledningen. Detta innebär i praktiken att nätet begränsas till tätbebyggda områden då värmetätheten är hög. För glesbebyggda områden blir ledningsnätet för långt och värmeförlusterna för stora för att det ska vara ekonomisk lönsamt för kraftbolagen. Fjärrvärmepriset består av tre olika delar, effekt-, flödes- och energidel. Effektdelen baseras på det högsta dygnsmedeleffekten under en förbrukningsmånad (E.ON 2012e). Flödesdelen motsvarar det flöde som strömmar genom fjärrvärmeväxlaren, energidelen är den mängd energi som växlats från primär- till sekundärkretsen (ibid). Eftersom flödesdelen alltid debiteras oavsett om energi växlas eller inte, så leder detta till att ju mindre energi som växlas desto dyrare blir priset per kwh. Som konsument kan man bara köpa värme från de aktörer som finns på fjärrvärmenätet vid respektive orter och oftast så förekommer ingen konkurrenssituation då det endast finns en aktör per nät, exempel på ihopkopplade fjärrvärmenät finns, till exempel mellan Helsingborg och Landskrona, dock är det väldigt ovanligt. 2.2 Allmänt om värmepumpar Värmepump är ett lokalt uppvärmningssystem där värmen hämtas från byggnadens närmiljö och distribueras inom byggnaden. Värmepumpen består av fyra huvudsakliga komponenter, kompressorn, kondensorn, strypventilen och förångaren, mellan dessa cirkulerar ett flytande köldmedium. Detta medium är ett ämne som lätt kokar vid lågt tryck och temperatur, en viktig egenskap för att systemet ska fungera. Värmeupptagning från extern energikälla Förångare Kompressor Kondensor Värmeavgivning till sekundärkrets Strypventil Figur 3: Principskiss över värmepumpens komponenter. Grafik: Gerardo Acuna. 13

15 För värmepumpar finns det ett antal olika externa energikällor för att hämta energi, t.ex. uteluft, ytjord, sjövatten, grundvatten, vatten i berggrunden och frånluft. Köldbärare kallas det ämne som har till uppgift att transportera energi från energikällan till värmepumpen, därför bör det ha goda värmeöverföringsegenskaper, värmekapacitet och hög densitet. I värmepumpen sänker strypventilen trycket på köldmediet och den passerar sedan genom förångaren med lågt tryck och temperatur, t.ex. -10 C. I förångaren växlas värme från köldbäraren till köldmediet som då förångas, sedan cirkulerar ångan vidare till kompressorn. I kompressorn höjs trycket och därmed även temperaturen enligt de termiska lagarna, till t.ex. +50 C. Den varma ångan transporteras vidare till kondensorn där värmen avges till byggnadens värmesystem. Efter att energin har avgetts i kondensorn övergår köldmediet till flytande form igen och fortsätter sedan till strypventilen där förloppet börjar om igen. Byggnadens värmedistributionssystem är antingen luft- eller vattenburet men för äldre flerbostadshus med självdragsventilation är det uteslutande vattenburen distribution. Detta eftersom den enda distributionsmöjligheten är via radiatorer, dessutom erbjuder vatten en en bättre möjlighet att lagra värme. För att kunna driva ett värmesystem krävs det el till pumparna vilket leder till ett elberoende för att kunna producera värme. Hur mycket el som behövs tillföras systemet styrs därför av värmefaktorn. Värmefaktorn är ett förhållande mellan tillförd el och den gratisvärme som utvinns ur energikällan. Beroende på vilken extern energikälla som används varierar värmefaktorn, då värmekällorna håller olika temperaturer. Valet av energikälla beror i sin tur på vilka geologiska förhållande som finns i närmiljön. Värmefaktorn är summan av den tillförda effekten i kompressorn och den upptagna gratisvärmen i förångaren i förhållande till den tillförda effekten i kompressorn. Högre värmefaktor uppnås i de fall då temperaturen i köldbäraren är högre och jämnare över året. Med nedanstående formel kan man beräkna vilket behov av tillförd energi ett system kräver. (Warfvinge & Dahlblom 2010, s.4:75) där P f = upptagen värme vid förångaren (W) P k = el tillförd vid kompressorn (W) ɛ = värmefaktor eller COP Coefficient of Performance Hur stor miljöpåverkan systemet har beror till största del på vilket ursprung elen har, idag på den svenska elmarknaden förekommer elen främst från källorna kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, kraftvärme, oljekondens och gasturbiner. Men det förekommer även importerad el från kolkraft från Danmark, Finland, Polen och Tyskland. De olika produktionsmetoderna medför olika mängder utsläpp, till exempel ger vindkraftverk i genomsnitt de avsevärt lägst utsläppen medan kraftvärmeverk ger de största mängderna utsläpp (Ahlgren et al 2008, s.58-59). I diagrammet nedan redovisas fördelningen mellan de olika källorna. 14

16 Eltillförsel på svenska elmarknaden % 35% 9% 2% 42% Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Konventionell värmekraft Importerad el Diagram 2: Fördelning mellan de olika källorna för elproduktion. Värde: Energimyndigheten 2012a. Grafik: egengenererad. 2.3 Grundvattenvärme Grundvattenvärme är ursprungligen strålning från solen som värmer upp de yttre delarna jordskorpan. Värmen lagras i mark, sjöar och vattendrag och benämns med samlingsnamnet geoenergi, det är alltså inte huvudsakligen värme från jordens värme. Geoenergi från grundvatten anses vara det bästa valet av energikälla då temperaturen för grundvattnet vanligtvis ligger konstant över året på 4-12 C beroende på ort (SVEP 2012), i Malmö ligger årsmedeltemperaturen på 8.3 C (Knutsson & Morfeldt 2002, s.75) vilket gör det extra fördelaktigt för grundvattenvärme. Där förutsättningarna för grundvattenvärme saknas är bergvärme ett gott alternativ. Dessa två har till skillnad från de övriga energikällor en relativt konstant och hög temperatur över året och ger därför bäst förhållande under årets kallaste månader då värmebehovet är som högst. Värmefaktorn blir därmed hög och lite energi behöver tillföras i förhållande till den värme som kan plockas ut gratis ur grundvattnet. Systemet fungerar så att en eller flera tilloppsbrunnar är borrade ner till en akvifer som är ett grundvattenmagasin med stor lagringskapacitet där geoenergin finns. Djupet på borrhålet till tilloppsbrunnen styrs av var i marken en akvifer kan finnas. Ur denna tilloppsbrunn plockas grundvatten ut med hjälp av dels det tryck som förekommer i grundvattenströmmen och dels med hjälp av pumpar. Systemet fungerar sedan precis som beskrivet i den allmänna beskrivningen av värmepumpar och sedan släpps returvattnet ner i en separat returbrunn placerad minst 30 meter från tilloppsbrunnen för återinfiltration. Detta eftersom det kalla returvattnet inte ska påverka den genomsnittliga temperaturen i uttagsområdet. Systemet är alltså ett öppet system till skillnad från det annars snarlika bergvärme systemet där man istället har ett slutet system med ett köldmedium som pumpas runt i slingan. 15

17 Värmepump Uppvärmningssystem Returbrunn Tilloppsbrunn Figur 4: Schematisk bild över ett grundvattenvärmepumpssystem. Grafik: Gerardo Acuna. En förutsättning för att kunna nyttja denna källa till sin fulla potential är att det finns god tillgång på grundvatten i uttagsbrunnen. En metod att kringgå detta problem är att borra flera uttagsbrunnar med tillräckligt avstånd emellan så de inte påverkar varandra. Om man studerar kartor över grundvattentillgångar i Sverige kan man se att uttagsmöjligheterna i Skåne är mycket goda, i större delarna kan man ta ut mellan till över liter per timme (Knutsson & Morfeldt 2002, s.8-9). Anledningen till detta är den sedimentära berggrunden i Skåne till skillnad från övriga Sverige där hårda kristallina bergarter är dominerande och grundvatten endast förekommer i sprickor i berggrunden. En brist med grundvattenvärmepump är dock att den endast klarar att täcka runt 90 % av energibehovet (Warfvinge & Dalhblom 2010, s.4:75), det resterande behovet behöver komma från spetsvärme av t.ex. elkassett eller fjärrvärme. Då fjärrvärme blir förhållandevis dyr på grund av den lilla effekt som växlas för att täcka spetsvärmen så blir elkassett att föredra. 2.4 Teknisk beskrivning lamellhus Det hus vi valt som studieobjekt är ett så kallat lamellhus som byggdes Det är beläget på Vitemöllegatan 12 i Malmö och ägs av bostadsrättsföreningen Friheten. Anledningen till vårt val är att lamellhusen var den dominerande hustypen under 40- och 50-talet i Sverige (Björk et al. 2008, s.31). I Sverige fanns det totalt lägenheter i flerbostadshus år 2010 (SCB 2011) varav är uppförda mellan 1941 och 1960 (Energimyndigheten 2011a, s.25), vårt studieobjekt representerar därmed en vanligt förekommande hustyp i Sverige. I detta avsnitt beskriver vi studieobjektets konstruktion och utför en jämförelse med ett typiskt lamellhus. Lamellhusen uppfördes under 30-, 40- och 50-talet och förekom i två huvudtyper, tjockhus och smalhus. Tjockhusen hade enkelsidiga smålägenheter och saknade oftast balkonger, hustypen utfördes främst av HSB och lanserades under 30-talet. Smalhuset hade vanligtvis två lägenheter per trapplan och dessa var genomgående därav blev de väldigt ljusa. Lägenheterna var nästan uteslutande 1 till 2 rummare plus kök och detta på grund av smalhusens standardiserade djup och breddmått. Under 40-talet fastställdes smalhusens djupmått beroende på ort till meter för Stockholm, 8-9 meter för Göteborg och cirka 12 meter i 16

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Life Cycle Cost comparison of heat production systems in residential quarters Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund GRINDA WÄRDSHUS Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund Abstract: Grinda Wärdshus is located on the island Grinda in the northeastern part

Läs mer

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ En jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun Erik Bergman Jonas Persson Juni 2014, Lund Föreliggande examensarbete på

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

System för fastighetsvärmepumpar

System för fastighetsvärmepumpar System för fastighetsvärmepumpar - Ett projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 - Slutrapport maj 2009 Daniel Åkervall, WSP Environmental Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Henrik Persson Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen Energisystem LIU-IEI-TEK-A--08/00271--SE 1 2 Sammanfattning

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Smarta fjärrvärmenät

Smarta fjärrvärmenät ISRN LUTMDN/TMHP--13/5280 SE ISSN 0282-1990 E.ON Värme Sverige AB Smarta fjärrvärmenät En simuleringsstudie av prosumers inverkan på tekniska parametrar i distributionsnät Lisa Brand Alexandra Calvén Examensarbete

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer