MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål"

Transkript

1 Lantmäteriförvaltningen MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål

2 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSIDÉ GEMENSAMMA MÅL Effekter vi vill uppnå Strategi för att nå dessa effekter - Strategiska mål Mål på 2-3 års sikt för att genomföra strategin Mål LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Inriktningsmål Mål på 2-3 års sikt Mål LANDSKAPSINFORMATION Inriktningsmål Mål på 2-3 års sikt Mål UPPDRAG Inriktningsmål Mål på 2-3 års sikt Mål GEMENSAM ADMINISTRATION Inriktningsmål Mål på 2-3 års sikt Mål

3 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål VERKSAMHETSIDÉ I samverkan med andra tillhandahåller vi alla typer av lantmäteritjänster såsom: Kartor och geografisk information, Konsulttjänster inom geografisk informationsteknik, Mätningstekniska uppdrag och Fastighetsbildning.

4 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål GEMENSAMMA MÅL Under denna rubrik samlar vi förvaltningsgemensamma mål som varje avdelning, arbetsgrupp, ansvarsnivå och individ ansvarar för att genomföra och följa upp. Dessa gemensamma mål kan på olika sätt insorteras under åtta nyckelbegrepp: Kund- och medborgarorientering Effektivitet Medarbetarskap Ledarskap Omvärldsanalys Framtidsbilder Kommunikation Värderingar 2.1 Effekter vi vill uppnå Nöjda kunder Långsiktigt hållbar ekonomi 2.2 Strategi för att nå dessa effekter - Strategiska mål Nöjda medarbetare och en trivsam arbetsplats Bra ledning Bra koll på vad som händer i omvärlden Påverka vår framtid Kommunicera rakt och öppet Styras av vissa gemensamma värden Att arbeta med dessa sex strategiska områden anser vi är avgörande för att vi ska lyckas skapa önskvärda effekter i form av nöjda kunder och långsiktigt hållbar ekonomi. Bra koll på vad som händer i omvärlden Den enskilt viktigaste åtgärden under 2002 och 2003 för att genomföra strategin och uppnå effekterna är Lantmäteriförvaltningens utvecklingsprogram där vi med externt konsultstöd utvecklar vår förmåga att kommunicera inom och mellan alla nivåer i organisationen och samtidigt arbetar fram och vidareutvecklar en gemensam vision.

5 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål Externt konsultstöd för att utveckla vår förmåga att kommunicera. 2.3 Mål på 2-3 års sikt för att genomföra strategin Kundrelationer Vårt förhållningssätt och agerande präglas av att varje medarbetare är förvaltningens naturliga kundfront Ha lättadministrerade webbaserade verktyg för kontinuerliga kundenkäter Ha etablerat nya verktyg för dialog med våra kunder som komplement till kundenkäter. Till exempel för användare av geografisk information Ha genomarbetade rutiner för klagomålshantering. Genomarbetade rutiner för klagomålshantering. Långsiktigt hållbar ekonomi Ha full kostnadstäckning för vår avgiftsfinansierade verksamhet Vara etablerad som särskild balansräkningsenhet med soliditetsmål kopplad till vårt behov av långsiktig finansiell styrka Ha en tydligare koppling mellan kostnader och intäkter för förvaltningens olika verksamheter Använda internationella och nationella standards i största möjliga utsträckning därför att det långsiktigt förbättrar våra affärsmöjligheter Delta aktivt i utvecklingen av nationella standards för att bidra med vår kompetens på den nationella arenan och för att kunna påverka utvecklingen på ett sätt som är bra för Västerås Stad.

6 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål Delta aktivt i nationellt utvecklingsarbete inom vår bransch, dels för att påverka utvecklingen och dels för att vara en attraktiv leverantör och en attraktiv arbetsgivare Bidra aktivt för att marknadsföra utbildningar inom vårt verksamhetsområde för att säkra återrekryteringen inom den närmaste 10-årsperioden genom riktade insatser mot gymnasieskolan, universitet och högskolor Ha en öppen och generös attityd när det gäller att ta emot studiebesök. Det ger oss kunskap tillbaka och marknadsför oss ytterligare som attraktiv arbetsgivare Göra regelbundna studieresor för att själva orientera oss om utvecklingen i vår omvärld. Grupper och individer förväntas själva ta initiativ samtidigt som Ledningsgruppen ansvarar för minst en förvaltningsgemensam studieresa per år. Regelbundna studieresor för att själva orientera oss om utvecklingen i vår omvärld 2.4 Mål 2003 Mål för medarbetarnöjdhet uppnådda vid medarbetarenkäten i oktober 2003: Arbetsbelastning < 2.0 Ledning < 2.0 Övriga < 1.5 Totalindex < 1.5 (indexskalan går från 1 till 4 där 1 är bäst och 4 är sämst) Medarbetarnöjdhet Handlingsplan/Aktiviteter för att nå dessa nöjdhetsindex: Sammanställa pågående friskvårdsaktiviteter och tydliggöra planerade sådana till ett friskvårdsprogram Uppdatera ambitionsnivån för skyddsarbete och internkontroll.

7 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål Med visionen som utgångspunkt ska varje avdelning arbeta igenom verksamhetsdefinitioner för respektive ansvarsområde Genomlysa och vid behov omdefiniera Verksamhetsansvarigas roller Beskriva ansvar och befogenheter för Förvaltningschef, avdelningschef, ledningsgrupp och medarbetare Gemensam teknikutveckling ska beställas projektvis av Ledningsgruppen och utföras som ett tydligt uppdrag av utvecklare i verksamheten Internt användarstöd för de verktyg som vi själva har systemförvaltningsansvar för ska beskrivas, planeras och följas upp. Visionsarbetet under 2002 har handlat mycket om behovet av förbättrad kommunikation mellan chefer och medarbetare Målet är att följande två frågor ska besvaras jakande av alla vid årets slut (december): 1. Har du tillräckligt tät och bra kontakt med din chef? 2. Har du tillräckligt tät och bra kontakt med alla dina direkt underställda medarbetare? Var och en bör ha en personlig handlingsplan senast 31 januari för hur dessa mål ska uppnås. Har du tillräckligt tät och bra kontakt med din chef? Utöver den löpande dagliga kontakten har vi planerade medarbetarsamtal för alla minst en gång per år där bland annat den personliga utvecklingen skall följas upp. Vid dessa samtal ska varje medarbetares kompetensutvecklingsplan revideras samt var och ens personliga åtagande utifrån förvaltningens vision och mål formuleras Under 2003 planeras minst två tillfällen för alla medarbetare, ett lönesamtal med förhandlingar om ny lön under 1:a kvartalet och ett uppföljande utvecklingssamtal under kvartal Alla medarbetare ansvarar för att delta i minst en kompetenshöjande aktivitet under 2003 utöver förvaltningens utvecklingsprogram. Handlingsplan/aktiviteter för att nå mål om standards, utveckling och långsiktig rekrytering/attraktiv arbetsplats Delta i det nationella arbetet för att vidareutveckla respektive ta fram standarder för Belägenhetsadresser samt Planer och bestämmelser Slutföra vår del i utvecklingen av Gränssnitt 2000 för Nationell Digital RegisterKarta och påbörja genomförande av ett Nationellt Digitalt FörrättningsArkiv Starta en dialog med gymnasieskolornas studievägledare, Erbjuda plats för två sommarpraktikanter, en gymnasist och en högskolestuderande, samt Ta emot Praoelever, minst en per termin.

8 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål Studiebesök Under 2003 prioriterar vi besök från MDH, Komvux i Västerås, KTH, regionala intressenter och våra benchmarkingpartners i Uppsala, Norrköping och Linköping. Detta utesluter inte andra även om viss restriktivitet kommer att iakttagas Företa en gemensam studieresa till föregångare inom branschen. Planerade medarbetarsamtal för alla minst en gång per år

9 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Fastighetsbildning Registerkartan Planhantering Grundkartor 1 Nybyggnadskartor 1 Husutsättning 1 Lägeskontroll 1 Fastighetstekniska uppdrag Fotnot: 1 Rubriceras PBL-åtgärder nedan 3.1 Inriktningsmål Rättssäkert och effektivt genomföra planer och andra politiska beslut om markanvändningen Fastighetsindelningen är den grundläggande infrastrukturen för ägande av mark. Genom säker dokumentation i digitala och WEBB-baserade kartor med register samt utveckling av fastigheter i flera dimensioner ge trygghet i äganderätten till mark och anläggningar i Västerås Eftersträva handläggningstider och priser som kunderna uppfattar som rimliga. 3.2 Mål på 2-3 års sikt Fastighetsbildning Antalet fastighetsbildningsärenden äldre än två år ska vara mindre än 10 % av totala antalet fastighetsbildingsärenden Utveckla sambandet mellan förrättningskarta och ajouhållning i kartbasen. Registerkartan Göra registerkartan inklusive rättigheter och bestämmelser fullständig. PBL-åtgärder Integrera nybyggnadskarta, husutstakning och lägesdokumentation i bygglovhanteringen Utveckla grundkartan i samarbete med beställare Upphäva fastighetsplaner som ej längre har någon funktion att fylla i plangenomförande syfte.

10 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål Mål 2003 Effektivitets/produktionsmål Gemensamt för alla verksamheter på KLM Webbaserade beställningsblanketter samt information om verksamheterna skall finnas på vår hemsida Genomföra kurs i mätning med GPS och enmansstation Minst fyra personer ska behärska GPS och enmansstation. Minst fyra personer ska behärska GPS och enmansstation. Fastighetsbildning Reducera antal fastighetsbildningsärenden äldre än två år till mindre än 20 % av totala antalet fastighetsbildningsärenden Avsluta minst 140 förrättningar under året Mediantiden för handläggning av ett fastighetsbildningsärende inklusive registrering skall vara under fyra månader. Registerkartan Besluta om övergång till digital registerkarta Ajourhålla kartbasen samt NDRK senast 2 dagar efter det att fastighetsbildningen registrerats i fastighetsregistret Uppdatera planer och bestämmelser i VÄSKAN senast fem dagar efter avisering Leverera uppdatering av planer och bestämmelser till Länsstyrelsen direkt efter aviseringen.

11 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål PBL-åtgärder Leverera nybyggnadskarta inom tre veckor Leverera förenklad nybyggnadskarta inom två veckor Utföra husutstakning kundanpassat med en längsta väntetid på 3 arbetsdagar I största möjliga utsträckning utföra husutstakning på bestämda dagar Öka andelen lägeskontroller och husutstakningar jämfört med Anordna två träffar med stadsbyggnadskontoret, bygglov angående nybyggnadskarta, lägeskontroll och husutsättning Anordna två träffar med stadsbyggnadskontorets planavdelning angående grundkarta. Projekt Fastighetsbildning Skanna fastighetsbildningsakterna. Skanna fastighetsbildningsakterna Bevaka nytt system för beräkning, kartering och registrering av förrättningsärenden (LMV:s system Arccadastre) Återkoppla kvalitetssäkring i fastighetsbildningen Marknadsföra och bevaka tre-dimensionell fastighetsbildning Utveckla koppling till lantmäteriets webb-sida om rådgivning i fastighetsbildningsfrågor Registerkartan Fortsätta utvecklingen av webbaserad registerkarta, WERA Göra datafångst av rättigheter (ledningsrätt, gemensamhetsanläggning, servitut) till registerkartan.

12 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål LANDSKAPSINFORMATION Referenssystem Geografisk databas Geografisk informationsteknik Kartografi Ortnamnsfrågor Ortofoto 4.1 Inriktningsmål Hålla en kommuntäckande, tredimensionell geografisk databas som utvecklas och ajourhålles enligt kundernas önskemål Hantera data enligt globala och svenska standards Via webben göra data lätt tillgängliga för invånare, företag och andra som efterfrågar uppgifter om Västerås Samordna användningen av grundläggande geografisk information inom kommunal verksamhet Tillhandahålla kompetens och resurser inom modern mätningsteknik Tillhandahålla tryckta kartor enligt efterfrågan. Tillhandahålla kompetens och resurser inom modern mätningsteknik 4.2 Mål på 2-3 års sikt Referenssystem Utvärdera vårt stomnät genom att analysera en inpassning mellan VS47 och SWEREF99, samt vid behov göra en upprättning av systemet Förbereda byte av referenssystem och transformation av alla kartdata till SWEREF99.

13 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål Geografisk Databas Införa den tredje dimensionen i vår geografiska databas Samverka med förvaltningar och bolag för ajourhållning vid källan av geografiska data Utveckla den geografiska databasen till en kommungemensam lagringsplats för geografiska data. Geografisk Informationsteknik Etablera en kartmotor för publicering av kartor som web-tjänster Aktivt medverka till utvecklingen av geografisk informationsteknik i samverkan med Mälardalens Högskola Etablera kompetens och resurser för kommunaltekniska tillämpningar inom laserscanning. Kartografi Producera tryckta kartor enligt avtal med förvaltningar och bolag. Ortofoto Utveckla och samordna användningen av digitala ortofoton och satellitbilder. 4.3 Mål 2003 Referenssystem Följa och delta i Mälarregionens projekt om Nätverks-RTK Följa och delta i lantmäteriverkets projekt om införandet av ett nationellt, enhetligt referenssystem. Geografisk databas Ajourhålla och bygga upp geografiska data i samverkan med Teknik- och Idrottsförvaltningen Genom ajourhållning vid källan av geografiska data, slopa de centrala ajourföringsrutinerna Införa kvalitetssäkring av geografiska data samt de system och arbetsrutiner som berörs, inklusive mätningen Avsluta införandeprojektet för geografisk databas Etablera drift och underhåll av geografisk databas Ta fram en 3D-strategi.

14 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål Gå igenom den geografiska databasens innehåll och upprätta en plan för förbättringar och anpassningar. Gå igenom den geografiska databasens innehåll och upprätta en plan för förbättringar och anpassningar Bygga upp NVDB tillsammans med Teknik - och Idrottsförvaltningen Påbörja införandet av en Naturdatabas Byta till Väskan som lagringsmiljö för den länsgemensamma tätortsdatabasen. Geografisk Informationsteknik Skapa lagring av samlingsdatabas för underjordiska anläggningar i den geografiska databasen, samt etablera drift och underhåll Konvertera Kartor på Intranät till ArcIMS och geografisk databas Upprätta kommungemensam handlingsplan för GIS-aktiviteter utifrån GIS-strategin Tillsammans med Konsult och Service genomföra en förstudie för en kartmotor och påbörja etableringen Genomföra användarutbildning inom ramen för StrateGIS etapp III Testa laser-scanning Kartografi Producera en ny Västerås-atlas samt en ny Utflyktskarta. Ortofoto Ta fram nya ortofoton.

15 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål UPPDRAG Kartbasuppdrag GIS-uppdrag MBK-uppdrag Övriga uppdrag 5.1 Inriktningsmål Skapa och förädla geografiska data för ökat värde i kundernas verksamhet Vara konsulter inom geografisk informationsteknik som medel för verksamhetsförnyelse hos våra kunder Eftersträva leveranstider och priser som kunderna uppfattar som rimliga Producera uppdrag i samråd med beställaren för att nå största kundnyttan. 5.2 Mål på 2-3 års sikt Genom samverkan med andra förvaltningar och bolag inom Västerås stad, samt med andra användare av geografisk information bredda uppdragsverksamheten För att medverka till ökad samverkan inom lantmäteriområdet i länet/regionen, kunna erbjuda kommuner stöd i teknik- och kompetensfrågor Ha hög kompetens i hantering av den tredje dimensionen Kunna erbjuda laser-scanning som arbetsmetod 5.3 Mål 2003 Effektivitets/produktionsmål Eftersträva att minst 90% av våra kunder är mycket nöjda med levererade produkter och tjänster. Projekt Genom aktiv marknadsföring etablera minst 3 nya uppdragskunder inom nya mätningsområden Initiera utvecklingsprojekt i samverkan med pr oaros och beställarstaberna för planering och uppföljning av verksamhet och kvalitet inom den mjuka sektorn

16 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål GEMENSAM ADMINISTRATION Personaladministration Ekonomiadministration Organisation och förvaltningsledning IT drift och support Arkiv och informationsservice 6.1 Inriktningsmål Ge verksamheten tillgång till effektiva administrativa rutiner som underlättar ett kundorienterat arbete Ge medarbetarna snabba och korrekta beslutsunderlag för verksamhetens styrning Samordna förvaltningens kundfront. 6.2 Mål på 2-3 års sikt Ta aktiv del i genomförandet av stadens IT-strategi 6.3 Mål 2003 Effektivitets/produktionsmål Personaladministration Vidareutveckla vårt arbete med en öppen och ömsesidig värdering av individuella lönekriterier. Ekonomiadministration Odebiterbar tid skall inte överstiga 25 % av total tid. Organisation och förvaltningsledning Vid sammansättning av projektgrupper skall om möjligt en representant från vardera könet finnas med i grupperna. I projektgrupper skall om möjligt en representant från vardera könet finnas med.

17 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål IT-drift och support Utveckla Lmf till duktiga beställare så att K kan leva upp till sina åtaganden motsvarande beställaransvar visavi internt stöd. Arkiv och informationsservice Utveckla möjligheten att använda Internet för distribution och information. Projekt Personaladministration Ta fram ett nytt flextidsavtalet inkl ta bort stämpelklockan. Ekonomiadministration Vidareutveckla användningen av WINÄSS Utbyte av Ramses till webb- och outlook-baserat tidsredovisningssystem. Organisation och förvaltningsledning Utreda förutsättningarna för eventuell flytt till våning 5. IT-drift och support Arkiv och informationsservice Upprätta en handlingsplan för hur förvaltningen skall hantera frågor rörande Internet Införa Digitalt arkiv. Det analoga arkivet förs över till stadsarkivet.

18 Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål LANTMÄTERIFÖRVALTNINGEN Stadshuset, Västerås Tfn vx, Fax E-post: Hemsida:

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr:

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: 1 (5) NORMALAVTAL DRK Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: NORMALAVTAL Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta i kommuner där

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer

FÖRDJUPAD SAMVERKAN INOM LANTMÄTERIOMRÅDET MELLAN DET STATLIGA LANTMÄTERIET OCH KOMMUNERNA...1 0. SAMMANFATTNING...4 1. SYFTET MED RAMAVTALET...

FÖRDJUPAD SAMVERKAN INOM LANTMÄTERIOMRÅDET MELLAN DET STATLIGA LANTMÄTERIET OCH KOMMUNERNA...1 0. SAMMANFATTNING...4 1. SYFTET MED RAMAVTALET... 2007-05-14 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRDJUPAD SAMVERKAN INOM LANTMÄTERIOMRÅDET MELLAN DET STATLIGA LANTMÄTERIET OCH KOMMUNERNA...1 0. SAMMANFATTNING...4 1. SYFTET MED RAMAVTALET...4 2. BEHOVET AV SAMVERKAN,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009.

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. Riktlinjer inför löneöversyn Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. 1(4) Grundläggande principer för lönesättning Enligt gällande centralt löneavtal

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Kortare leveranstider! Aktuellt från Lantmäteriet Information ur ett F-perspektiv Strategiska planen Kunder Medarbetare Något från Lantmäteriet i övrigt Strategiska Planen Vision:

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2014 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI

FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 1998-05-26 74 och ändrad 2004-06-22 57 DE TIO GRUNDSATSERNA 1. Förtroendevalda och anställda ska tillämpa ett arbetssätt och ett bemötande,

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i Närhälsan

Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i Närhälsan Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-10 PVV 361-2013 HR-avdelningen Handläggare Ulrika Dahl Eriksson, HR-chef Primärvårdsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso-

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012 1 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012 Justerade effektmål inför 2012 Efter kommunfullmäktiges budgetbeslut den 30 november 2010 gjordes en översyn av effektmål och prioriterade aktiviteter

Läs mer

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar Sida 1 av 5 Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar 3D-fastighet En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Kan bestå av ett eller flera utrymmen (skiften). 3D-fastighetsutrymme

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen Inledning n 2 av 5 För att leva upp till målet en välskött kommun med avseende på infrastruktur, service och demokrati

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

SUNETS VERKSAMHETSPLAN 2016

SUNETS VERKSAMHETSPLAN 2016 S VERKSAMHETSPLAN 2016 Sunet bygger ett helt nytt rikstäckande nät ett minst sagt omfattande projekt som kräver stora insatser i allt från upphandling, till fysisk test av fiber och utrustning. Cirka 7850

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,,

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, STRÖMSTADS KOMMUN 2014 Dnr: MBN 2013-1688 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10 med utlåtanden 23 Motion 7 Motion angående: Kontaktuppgifter på Eniro.se, Hitta.se m fl. Mitt förslag är att på riksnivå (eller delegerat till någon regional Hgf) utse

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fjärilen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Rutin hantering av öppna jämförelser

Rutin hantering av öppna jämförelser Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (av vem och datum) Magdalena Patriksson, utvecklingsledare, 2013-12-06 Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion

Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion Personalavdelningen Dnr KS/2014:55-028 2014-03-10 1/5 Handläggare Ulrika Orrblad Tel. 0152-29367 Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion Kommunstyrelsens personalutskott har till förvaltningen/personalavdelningen

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde kommun Skövde Fakta Ca 51 000 invånare i Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäteri ca 33 pers (Plan 6, K&M 7, Bygglov 9, Adm 6) KLM Kommunal lantmäteri

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

IKT-plan 2010-2011. Barn- och ungdomsnämnden. Upprättad av IKT-rådet Barn- och ungdomsförvaltningen Hemsida: http://www.landskrona.

IKT-plan 2010-2011. Barn- och ungdomsnämnden. Upprättad av IKT-rådet Barn- och ungdomsförvaltningen Hemsida: http://www.landskrona. IKT-plan 2010-2011 Barn- och ungdomsnämnden Upprättad av IKT-rådet Barn- och ungdomsförvaltningen Hemsida: http://www.landskrona.se Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte... 4 Grunden för planen...

Läs mer