Reglemente 1 (39) Fullmäktige fastställer storleken på de totala resurserna genom beslut om utdebitering, avgifter och övrig finansiering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente 1 (39) Fullmäktige fastställer storleken på de totala resurserna genom beslut om utdebitering, avgifter och övrig finansiering."

Transkript

1 Reglemente 1 (39) Arbetsordning och reglementen Gäller för: Landstingsfullmäktige, styrelse, beredningar, nämnder samt revisorer Utgåva: 1 Godkänd av: Landstingsfullmäktige Giltighetstid: Utarbetad/reviderad av: Johanna Orre Göran Persson Revisionsansvarig: Fullmäktiges sekreterare Ev. diarieinr: LK/ Arbetsordning och reglementen Arbetsordning för Landstinget i Värmland Utöver det som föreskrivs om landstingsfullmäktige i kommunallagen eller annan lag eller författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Fullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer i budget och verksamhetsplan mål, inriktning och fördelning av resurser. Fullmäktige fastställer storleken på de totala resurserna genom beslut om utdebitering, avgifter och övrig finansiering. Utöver beslut om mål och inriktning beslutar fullmäktige om principiella riktlinjer för utvecklingen av landstingets verksamhet genom direktiv till styrelse och övriga nämnder, liksom till de eventuella organ som landstinget helt eller delvis äger, är medlem i eller annars har intresse i. Fullmäktige beslutar också om principiella eller större förändringar i fråga om verksamheten samt i övriga frågor av strategisk och principiell karaktär. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. Ordförande och vice ordförande 2 De år då val av landstingsfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december månad. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om två eller flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem vara ålderspresident.

2 2 (39) 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, väljer fullmäktige så snart det kan ske en annan ledamot i stället för den som avgått. Valet gäller för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 5 Om samtliga i presidiet är hindrade att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser fullmäktige en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts. Tid och plats för sammanträden 6 Fullmäktige håller, om inte presidiet beslutar annat, ordinarie sammanträden i Karlstad. Dagar och tider för sammanträde bestämmer fullmäktige för varje år. 7 De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november. Avgående fullmäktige bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 8 Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. Begäran om extra sammanträde skall göras skriftligen, ställas till ordföranden och ges in till landstingets kansli. Sådan begäran skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 9 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena och styrelsens presidium ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Om sammanträdet har kungjorts, skall beslutet anslås på landstingets anslagstavla och om tiden medger det skall uppgift om beslutet införas i de tidningar som avses i 10.

3 3 (39) Kungörelse om sammanträden 10 Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar/massmedia uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden skall införas. 11 Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista förteckna de ärenden som skall behandlas på sammanträdet. Föredragningslista skall tas in i eller bifogas kungörelsen om sammanträdet. 12 Ordföranden bestämmer för varje sammanträde i vilken utsträckning föredragningslistan skall införas i de tidningar i vilka tiden och platsen för sammanträdet annonseras. 13 Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde enligt 14 utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse dock inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 14 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet skall fortsätta. Ärenden och handlingar till sammanträden 15 Landstingsstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som har satts upp på föredragningslistan skall tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. I förekommande fall bör förslag från valberedningen samt förslag och yttranden från fullmäktigeberedningar tillhandahållas på samma sätt. 16 Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning övriga handlingar som tillhör ett ärende skall tillställas ledamöterna och ersättarna före sammanträdet.

4 4 (39) Fullständiga handlingar i varje ärende skall i tillräckligt antal finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen under det sammanträde vid vilket fullmäktige avses behandla ärendet. 17 Interpellationer och frågor, som inlämnats i föreskriven tid, skall tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 18 Ordföranden låter i en fullständig föredragningslista förteckna samtliga ärenden till ett sammanträde. Den fullständiga föredragningslistan skall finnas tillgänglig under hela sammanträdet. Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 19 Ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Om tiden medger det, skall ersättaren kallas skriftligt. 20 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra. 21 Det som sagts om ledamot i 19 och 20 gäller också för ersättare. 22 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. Ordning för placering i sammanträdeslokalen 23 Om fullmäktige inte beslutar något annat, placeras ledamöterna valkretsvis och i den ordning de invalts i fullmäktige. Upprop 24 I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt en uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör vid sammanträdet. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

5 5 (39) Elektronisk närvaroutrustning får användas. Protokollsjusterare 25 Sedan uppropet har förrättats enligt 24 första stycket, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Ordföranden tillkännager därefter tiden och platsen för justeringen. Turordning för handläggningen 26 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i föredragningslistan. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden bestämmer vid sammanträdets början när under sammanträdet ett ärende skall behandlas som inte finns med i kungörelsen. 27 Om särskilda skäl föranleder det, kan fullmäktige besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta den senare under sammanträdet. Yttranderätt vid sammanträdena 28 Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet, även om de inte är ledamöter i fullmäktige. Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 29 Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret, även om de inte är ledamöter i fullmäktige. 30 Landstingets revisorer och tjänstgörande ersättare får väcka frågor och delta i fullmäktiges överläggning i ärenden som berör revisionsuppdraget. 31 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i styrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorerna samt anställda hos landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 32 Landstingsdirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.

6 6 (39) 33 Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om handläggningen av ärenden samt av interpellationer och frågor samt om lagligheten av allt som förekommer vid sammanträdena. 34 Om någon talare avlägsnar sig från ämnet för överläggningen och efter tillsägelse inte rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under ett anförande. Talarordning 35 Den som önskar ordet vid överläggning i fullmäktige skall såvitt det är möjligt anmäla detta till presidiet före överläggningarna. Ordföranden bestämmer ordningen mellan dem som före överläggningen har anmält att de vill yttra sig. De som anmäler sig under överläggningen får ordet i den ordning de anmält sig. Oberoende av talarordningen kan ordföranden lämna ordet till ledamot för replik som innehåller upplysning eller rättelse med anledning av föregående talares anförande eller för bemötande av angrepp från dennes sida eller i övrigt anknyter till föregående talares anförande. Tiden för replik får ej överstiga två minuter. Om särskilda skäl föreligger kan tiden utsträckas till fyra minuter. En ledamot vars anförande föranleder en replik har rätt att med anledning av detta få ordet för egna repliker. Om två eller flera ledamöter avger repliker med anledning av ledamotens anförande, får ordföranden ge ledamoten ordet för fler än två repliker. Replikskifte medges endast mellan den som haft ordet på talarlistan och respektive replikant. 36 Ordföranden bestämmer i vilken ordning de skall få ordet som har rätt att delta i en överläggning enligt

7 7 (39) Yrkanden 37 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 38 Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. Deltagande i beslut 39 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden, innan ordföranden lägger fram förslag till beslut. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. Omröstning 40 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet. 41 Voteringspropositionen skall ha godkänts av fullmäktige, innan en omröstning genomförs. Om någon ledamot begär det, skall inför en omröstning voteringspropositionen avfattas skriftligen och vara tillgänglig för ledamöterna. 42 Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt den uppropslista som avses i 24. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Elektronisk omröstningsutrustning får användas. 43 Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

8 8 (39) 44 Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning genomföras omedelbart. 45 Om omröstning begärs, när fullmäktige förrättar val eller behandlar ärende som rör anställning av personal, d.v.s. sluten omröstning, tillämpas bestämmelserna i på motsvarande sätt. 46 Valsedlar skall alltid finnas tillgängliga under sammanträdena i tillräckligt antal. 47 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 48 En valsedel är ogiltig om den upptar namnet på någon som inte är valbar, om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas, om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 49 Anteckningslistorna från öppna omröstningar och valsedlarna som har lämnats vid slutna omröstningar skall förvaras på ett betryggande sätt, tills besluten har vunnit laga kraft. Reservation och särskilt yttrande 50 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, skall motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag då beslutet fattades. Detsamma gäller för skriftligt yttrande. Ordningen vid sammanträdena 51 Ordföranden vakar över ordningen vid sammanträdena. Om någon uppträder störande och efter tillsägelse inte rättar sig, får ordföranden visa ut honom. Om sådan oordning uppstår att ordföranden inte kan avstyra den, får ordföranden upplösa sammanträdet.

9 9 (39) Motioner och medborgarförslag 52 En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 53 En motion väcks genom att den ges in till landstingets kansli. En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 54 En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 55 Landstingsstyrelsen skall till fullmäktige redovisa de motioner som inte har beretts färdigt inom ettårsfristen. 56 På motsvarande sätt som ledamot får väcka ett ärende genom motion får den som är folkbokförd i kommun inom landstinget göra det genom ett medborgarförslag. Det som sagts i och 55 gäller också för medborgarförslag. Interpellationer 57 En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den skall ges in till landstingskansliet 10 dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. 58 Ersättare får lämna in interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 59 En interpellation får ställas förutom till ordföranden i styrelse, nämnd eller i en fullmäktigeberedning också till vice ordförandena i dessa organ. Den till vilken interpellationen ställts får överlämna interpellationen att besvaras av annan ledamot av styrelsen eller annat organ, som på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 60 Om fullmäktige beslutar att interpellationen får framställas bör den besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 61 Svar på interpellation, som skall vara skriftligt, delges interpellanten och övriga fullmäktigeledamöter så snabbt som det är möjligt efter att fullmäktige medgivit att

10 10 (39) interpellationen får framställas. Om svar lämnas först vid nästa fullmäktige skall svaret tillställas samtliga ledamöter senast två dagar före fullmäktige. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret två arbetsdagar före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas. 62 Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. Den som besvarar interpellationen skall ha valts eller nominerats av fullmäktige till uppdraget i företagets styrelse. 63 Ersättare som har ställt interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. Frågor 64 Fråga till ordföranden i landstingsstyrelsen eller annan nämnd skall vara skriftlig och ha inlämnats till landstingsfullmäktiges ordförande senast på fullmäktiges första dag. Ordföranden skall därvid efterhöra om den till vilken frågan riktats önskar besvara den och om så är fallet, tillse att fullmäktige prövar om frågan får framställas. 65 Vad som i sägs om interpellation, skall också tillämpas på frågor. Frågestund för ledamöter 66 Ledamot får ställa kort muntlig fråga till det landstingsråd eller den ordförande som svarar för sakfrågan. Besvarandet får överlåtas till annat landstingsråd/nämnd- eller styrelseordförande. Fullmäktiges frågestund 67 Fullmäktige kan besluta att anordna frågestunder. Vid sådana tillfällen skall ledamöterna i fullmäktiges beredningar och övriga ledamöter ges tillfälle att i aktuella ämnen ställa frågor till ansvariga politiker, chefstjänstemän och driftsansvariga. Frågestund om årsredovisningen 68 Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde vid vilket fullmäktige behandlar årsredovisningen (allmänhetens frågestund).

11 11 (39) Detta anges i kungörelsen till sammanträdet och tillkännages i de tidningar i vilka uppgift om tiden och platsen för sammanträdet annonseras. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar årsredovisningen. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Beredning av ärenden 69 Styrelsen bereder samtliga ärenden till fullmäktige med undantag av valärenden och frågan om ansvarsfrihet. Om ett ärende berör mer än en nämnds verksamhetsområde och avser någon sådan uppgift som det enligt en särskild författning åligger landstinget att sköta, skall varje nämnd vars verksamhet ärendet berör bereda det eller ges tillfälle att yttra sig i det. Detta gäller dock inte, om det är uppenbart överflödigt att nämnden får yttra sig. 70 Alla nämnder vilkas verksamhetsområden ett ärende berör bör ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Förklaring vid revisionsanmärkning 71 Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen skall inhämtas från den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och landstingsstyrelsens presidium hur frågestunden skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den. Valberedning 72 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 73 Valberedningen består av elva ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 74 Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett visst val utan föregående beredning.

12 12 (39) 75 I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, jäv, beslutförhet, protokoll och justering av protokoll tillämpas på valberedningen det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen. 76 Valberedningens ordförande utser efter samråd med landstingsdirektören sekreterare åt beredningen. Fullmäktigeberedning 77 I syfte att stärka fullmäktige som landstingets beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet samt öka kvaliteten i beslutsfattandet utser fullmäktige ett antal beredningar. Beredningarnas ledamöter och ersättare, som deltar på lika villkor i arbetet, skall ges möjlighet att inom respektive berednings verksamhetsområde fördjupa sina kunskaper samt aktivt bidra med dessa i sina partigrupper och på annat sätt i och utanför fullmäktige. Beredningarna skall vinnlägga sig om att medborgarnas och brukarnas synpunkter redovisas i olika sammanhang samt att medborgar- och brukarperspektivet på de enskilda frågorna lyfts fram. Det åligger alla beredningarna att aktivt följa verksamheternas utveckling genom kontakter med deras företrädare. I landstingets omvärldsbevakning, när det gäller att följa den aktuella utvecklingen i andra landsting, regioner och på nationell nivå, har beredningarna en viktig roll att spela. Återrapporteringen från beredningarna till uppdragsgivaren fullmäktige skall ske fortlöpande. Vid varje fullmäktigesammanträde skall beredningarna redovisa vad som hänt sedan sist. I presidiemötet, som träffas minst fyra gånger per år, ingår fullmäktiges presidium och beredningarnas presidier. Planeringen av förestående sammanträden med fullmäktige är en huvuduppgift för presidiemötet, som också har rollen av samarbetsoch planeringsforum för beredningarna. 78 De år då val av landstingsfullmäktige har ägt rum, väljer fullmäktige ledamöter och ersättare till tre ordinarie fullmäktigeberedningar. Beredningarnas första arbetsår inleds den 1 januari året efter ett landstingsval och avslutas den 31 december det fjärde året. Utöver de ordinarie beredningarna kan fullmäktige utse tillfälliga beredningar för beredning av särskild fråga.

13 13 (39) 79 De ordinarie beredningarna är: En hälso- och sjukvårdsberedning med uppgift att arbeta med frågor som rör hälsooch sjukvården och tandvården för länets invånare. Beredningen består av 9 ledamöter och 5 ersättare. En framtidsberedning med uppgift att framtidsinriktat arbeta med frågor som rör landstinget och dess verksamheter. Beredningen består av 9 ledamöter och 5 ersättare. En demokratiberedning med uppgift att dels bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om de förtroendevaldas förutsättningar att fullgöra sina uppdrag, dels tillsammans med övriga beredningar verka för att utveckla formerna för medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer. Demokratiberedningen skall också, då tolkningsproblem uppstår, avgöra tolkningen av landstingets arvodesoch ersättningsregler. Beredningen består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 80 Fullmäktige utser ordförande och vice ordförande i respektive beredning. 81 Beredning får besluta att dess sammanträden kan vara offentliga. Uppgifter 82 Beredningarna skall inom sina respektive områden: Ta initiativ till debatter och utfrågningar och initiera andra insatser inom beredningens område i syfte att ge såväl de folkvalda som medborgarna ökade kunskaper men också bidra till att befolkningens behov och patientperspektivet beaktas. Följa verksamhetens utveckling i stort och särskilt ur ett medborgar- och brukarperspektiv. Hålla kontakt med medborgarna och brukar- och andra organisationer. Vinnlägga sig om att medborgarnas och brukarnas synpunkter redovisas i olika sammanhang samt att medborgar- och brukarperspektivet på de enskilda frågorna lyfts fram. Arbetssätt som stimulerar dialogen med medborgarna skall utvecklas. Ha en synlig roll under fullmäktiges sammanträden och fortlöpande hålla fullmäktiges ledamöter informerade om det arbete som beredningarna bedriver. Initiativrätt 83 Direkt till fullmäktige Utan föregående beredning i styrelsen kan beredningarna föra frågor direkt till fullmäktige för överläggningar. Detta kan lämpligast ske via presidiemötet, där presidi-

14 14 (39) erna i beredningarna är representerade. Det kan gälla frågor, rapporter, redovisningar och diskussioner som beredningarna arbetar med. Överläggningarna kan resultera i uppdrag från fullmäktige till styrelsen att bereda ärendet till fullmäktige. Inför sådana överläggningar skall beredningen redovisa förslag till ärendets eventuella fortsatta handläggning. Via landstingsstyrelsen Beredningarna kan ge styrelsen underlag för ärendeberedning till fullmäktige. Detta kan gälla alla slags frågor inom landstingets verksamhetsfält. Yttranderätt En beredning har rätt att yttra sig över styrelsens förslag till beslut. Beredningens yttrande tillställs fullmäktige senast fem dagar före sammanträdet. Justering av fullmäktiges protokoll 84 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. 85 Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 86 Om fullmäktige beslutar att under ett sammanträde justera protokollet från ett föregående sammanträde, bestämmer fullmäktige för varje sådant tillfälle hur justeringen skall gå till. Sekreterare 87 Landstingsstyrelsen utser efter samråd med fullmäktiges presidium sekreterare i fullmäktige. Vid hinder för sekreteraren utser fullmäktiges ordförande vikarie för sekreteraren. 88 Sekreteraren för fullmäktiges protokoll och biträder ordföranden. Sekreteraren fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av arbetsordningen och som fullmäktige eller ordföranden bestämmer. Expediering 89 Sekreteraren ansvarar för att utdrag ur protokollet tillställs de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Landstingsstyrelsen och landstingets revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet.

15 15 (39) 90 Om fullmäktige inte beslutar något annat, undertecknar ordföranden och kontrasignerar sekreteraren fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn. Antagen av landstingsfullmäktige 6-7 mars 2007 Reviderad av landstingsfullmäktige 27 oktober 2010 Reviderad av landstingsfullmäktige 9 mars 2011

16 16 (39) Reglemente för landstingsstyrelsen 1 Landstingsstyrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är tillika hälso- och sjukvårdsnämnd, tandvårdsnämnd samt nämnd för landstingets verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 2 Landstingsstyrelsen ansvarar inför fullmäktige för verksamhet, utveckling och ekonomi. Det ankommer styrelsen särskilt att: Leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs, så att den utvecklas i enlighet med de mål som fastställts av fullmäktige. Styrelsen skall härvid även ha uppsikt över de företag som landstinget helt eller delvis äger eller annars har intresse i samt i de kommunalförbund som landstinget är medlem i. Detsamma gäller verksamhet som lagts ut på entreprenad. I denna funktion ingår att planera, följa upp och utvärdera att verksamheten bedrivs rationellt, effektivt och ekonomiskt enligt uppställda krav. Ansvara för att nödvändiga direktiv till verksamheterna tas fram och fastställs. Ansvara för att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs. Utarbeta förslag till verksamhetsplan, budget och flerårsplan. Besluta om prioriteringar, beställningar, överenskommelser och ingående av avtal inom ramen för fullmäktiges beslut. Utse landstingsdirektör och besluta om löne- och anställningsvillkor. Ansvara för att uppföljning och utvärdering genomförs och rapporteras till fullmäktige. Bereda eller yttra sig i ärenden som skall beslutas av fullmäktige och verkställa fullmäktiges beslut i den mån verkställigheten ej har uppdragits åt annan. Ansvara för utformningen av landstingets personalpolitik och personalplanering, varvid också skall beaktas områden som ett jämställt arbetsliv, ledarskap, kompetensutveckling samt arbetsmiljö. Med bindande verkan för landstinget genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare. Förhandla på landstingets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt. Besluta om stridsåtgärd. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare. Ansvara för den interna kontrollen. Ansvara för att hänsynsreglerna i miljöbalken efterlevs. Svara för den ekonomiska redovisningen och för fortlöpande ekonomisk uppföljning, delårsrapporter samt upprättandet av årsredovisning, vilken snarast överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Svara för förvaltningen av landstingets medel och egendom i den mån sådan förvaltning ej har uppdragits åt annan.

17 17 (39) Ansvara för landstingets övergripande planering så att en katastrofmedicinsk beredskap kan upprätthållas vid en extraordinär händelse under fred och vid höjd beredskap. Planeringen ska bygga på genomförd risk- och sårbarhetsanalys. Ansvara för att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i landstinget och hur händelserna kan påverka verksamheten samt att värdera och sammanställa resultatet i en risk- och sårbarhetsanalys. Ansvara för smittskyddsverksamheten enligt lagar och förordningar. Vara personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen och registeransvarig enligt lagen om vårdregister inom styrelsens verksamhetsområde. Vara landstingets arkivmyndighet enligt arkivlagen och fastställt arkivreglemente. Själv eller genom ombud föra landstingets talan i alla mål och ärenden i den mån detta icke på grund av lag eller annan författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan. I övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har överlämnat till landstingsstyrelsen samt, i de frågor där det är oklart om vem som skall handlägga ärendet, avgöra frågan. Ledamöter och mandattid 3 Landstingsstyrelsen har 17 ledamöter och 17 ersättare. Styrelsens mandattid räknas fr.o.m. det sammanträde då fullmäktige förrättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång. Ordförande 4 Landstingsstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande, vilka utgör styrelsens presidium. De väljs av fullmäktige för den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter. Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträde med styrelsen, utser styrelsen annan ledamot att tillfälligt föra ordet. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Sekreterare 5 Landstingsstyrelsen utser sekreterare att tjänstgöra tills vidare eller för viss tid. Sekreteraren för styrelsens protokoll, ombesörjer expedieringen av styrelsens beslut och fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller särskilt beslut av styrelsen.

18 18 (39) Landstingsstyrelsens sammanträden 6 Landstingsstyrelsen skall varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Utöver de sammanträden som intages i plan skall sammanträde enligt 6 kap 18 andra stycket kommunallagen hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs. 7 Föredragningslista med tillhörande handlingar skall i god tid före varje sammanträde med landstingsstyrelsen utsändas till styrelsens ledamöter och ersättare samt till landstingsråd som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen. 8 Landstingsstyrelsen sammanträder i Karlstad, när inte styrelsen bestämt annan ort för sammanträdet. 9 Ledamot som är förhindrad att deltaga i sammanträde med styrelsen skall utan dröjsmål underrätta styrelsens sekreterare, som skall inkalla ersättare. 10 Icke tjänstgörande ersättare i styrelsen samt landstingsråd som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen har rätt att närvara vid landstingsstyrelsens sammanträden, deltaga i överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet. Landstingsdirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Landstingsstyrelsens sekreterare får yttra sig i formella frågor som uppkommer under sammanträdet med styrelsen och lämna tekniska upplysningar med anknytning till sammanträdeshandlingarna. Jäv 11 Om jäv finns bestämmelser i 6 kap kommunallagen. Delegering 12 Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att på styrelsens vägnar besluta i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap 34 kommunallagen. Sådana beslut skall anmälas till styrelsen. Denna bestämmer hur det skall ske. När styrelsen delegerat beslutanderätten till förvaltningschef får styrelsen också bestämma att denne i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt vad som gäller enligt 6 kap 37 kommunallagen. Beslut som fattats på vidaredelegation skall anmälas till chefen, vilken i sin tur skall anmäla delegationsbeslut i den ordning styrelsen bestämmer.

19 19 (39) Övriga bestämmelser 13 Delgivning med landstingsstyrelsen sker med ordföranden, landstingsdirektören eller den som i övrigt enligt särskilt beslut är behörig att ta emot delgivningar. 14 Landstingsstyrelsens ordförande beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden vid styrelsens sammanträden. 15 Landstingsstyrelsen biträdes i sitt arbete av landstingsdirektören med underlydande sekretariat och övriga staber. 16 Om protokolls förande, innehåll, justering m.m. finns bestämmelser genom hänvisning i 6 kap 30 kommunallagen till 5 kap samma lag. Beträffande särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om reservation. Landstingsstyrelsen utser för varje sammanträde ledamot eller tjänstgörande ersättare att jämte ordföranden justera styrelsens protokoll. Har flera ordföranden fungerat vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet, som avser de delar av sammanträdet varunder han lett förhandlingarna. Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet. 17 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av landstingsstyrelsen skall undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av 1:e vice ordförande och kontrasigneras av landstingsdirektören. I övrigt bestämmer ordföranden och landstingsdirektören vem som skall underteckna handlingar. 18 Styrelsens sekreterare ansvarar för att protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare, landstingsfullmäktiges ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare. Utskott 19 Inom styrelsen skall finnas sex utskott: - Arbetsutskott Med ansvar för samordning och slutlig beredning inför styrelsen, ekonomi, upphandling, kollektivtrafik och regional utveckling. - Folkhälso- och tandvårdsutskott Folkhälsa och tandvård. - - Sjukhusutskott

20 20 (39) Sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby, divisionerna medicin, opererande specialiteter och länsspecialiteter. - Primärvårds- och psykiatriutskott Divisionerna allmänmedicin, hälsa, habilitering och rehabilitering (HHR), psykiatri och diagnostik. - Personalutskott Personal- och arbetsgivarfrågor, företagshälsovård. - Teknikutskott Fastighet, miljö, IT och service. Syftet med utskotten är, förutom funktionen att bereda och i vissa fall besluta i ärenden, att ge styrelsens ledamöter och ersättare möjlighet att fördjupa sig inom olika verksamhetsområden och därmed förbättra beslutsprocessen. Utskotten har dessutom möjlighet att ta initiativ inom sina respektive områden. Fördelningen av verksamheter på utskotten får inte uppfattas som att utskotten har någon styrelsefunktion eller direktivrätt för respektive verksamhet. Styrelsen i plenum har det fulla ansvaret för den samlade verksamheten. Landstingsdirektören ansvarar inför styrelsen för samordning och ledning av tjänstemannaorganisationen. Utskotten ska vid behov samråda med annat utskott. Landstingsstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland respektive utskotts ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Arbetsutskottet skall dock ha två vice ordförande. Om ordföranden i ett utskott p.g.a. sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av landstingsstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För utskott gäller i tillämpliga delar 5 18 i reglementet. Arbetsutskott 20 Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet ansvarar för samordning och slutlig beredning inför styrelsen med ett särskilt beredningsansvar för ekonomi, upphandling, kollektivtrafik och regional utveckling. Därutöver skall arbetsutskottet handlägga och besluta i de ärenden som landstingsstyrelsen enligt särskilt beslut uppdrar till utskottet att svara för. Folkhälso- och tandvårdsutskott

21 21 (39) 21 Folkhälso- och tandvårdsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Det åligger folkhälso- och tandvårdsutskottet att bereda ärenden och följa frågor inom folkhälso- och tandvårdsområdena. Folkhälso- och tandvårdsutskottet skall vidare svara för landstingets deltagande i samverkansorgan inom folkhälsoområdet. Därutöver skall folkhälso- och tandvårdsutskottet besluta i de ärenden som landstingsstyrelsen enligt särskilt beslut uppdrar till utskottet att svara för. Sjukhusutskott 22 Sjukhusutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Det åligger sjukhusutskottet att bereda ärenden och följa hälso- och sjukvårdsfrågor inom i första hand i 19 angivna verksamhetsområden. Därutöver skall sjukhusutskottet besluta i de ärenden som landstingsstyrelsen enligt särskilt beslut uppdrar till utskottet att svara för. Primärvårds- och psykiatriutskott 23 Primärvårds- och psykiatriutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Det åligger primärvårds- och psykiatriutskottet att bereda ärenden och följa hälsooch sjukvårdsfrågor inom i första hand i 19 angivna verksamhetsområden. Därutöver skall primärvårds- och psykiatriutskottet besluta i de ärenden som landstingsstyrelsen enligt särskilt beslut uppdrar till utskottet att svara för. Personalutskott 24 Personalutskottet består av tre ledamöter och två ersättare. Det åligger personalutskottet att bereda ärenden och följa frågor gällande förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare, särskilt angivna i 2. Därutöver skall personalutskottet besluta i de ärenden som landstingsstyrelsen enligt särskilt beslut uppdrar till utskottet att svara för. Teknikutskott 25 Teknikutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Det åligger teknikutskottet att bereda ärenden och följa frågor inom områdena fastighets- och lokalförsörjning, IT, miljö och service. Därutöver skall teknikutskottet besluta i de ärenden som landstingsstyrelsen enligt särskilt beslut uppdrar till utskottet att svara för. Antaget av landstingsfullmäktige den 6-7 mars 2007 Reviderat av landstingsfullmäktige den 23 februari 2010 Reviderat av landstingsfullmäktige den 29 november 2010 Reviderat av landstingsfullmäktige den 9 mars 2011

22 22 (39) Reglemente för krisledningsnämnd 1 Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på ett landsting vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Syftet med att krisledningsnämnden träder i kraft är att minimera skador på invånare och personal samt egendom. Nämnden kan bara verka under extraordinära händelser, d.v.s. inte längre än nödvändigt för att lösa den uppkomna händelsen. Då nämnden utövat sin uppgift ska nämnden skyndsamt avge skriftlig redogörelse till landstingsfullmäktige. 2 På krisledningsnämnden ankommer att: - träda i funktion som nämnd först i samband med den extraordinära händelsen - i enlighet med av landstingsfullmäktige angivna ramar, fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning och övertar därmed deras uppgifter. Ansvar och rapporteringsskyldighet 3 Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de verksamhetsramar och den ledningsplan som fullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Krisledningsnämnden ska till fullmäktige anmäla fattade beslut och lämna redovisning i enlighet med fullmäktiges riktlinjer ifråga om omfattningen av redovisningen och formerna för denna. Nämndens arbetsformer Sammansättning 4 Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter. Ersättare för ordföranden 5 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteåldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget på en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

23 23 (39) Sammanträden 6 Krisledningsnämnden ska snarast träda i funktion i samband med den extraordinära händelsen. 7 Ordföranden i den regionala katastrofledningen informerar nämndens ordförande eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden som bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till tjänsteåldern äldste ledamoten göra detta. Ordföranden 8 Det åligger krisledningsnämndens ordförande att utöver vad som sägs i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder: - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämnden och ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan mellan krisledningsnämnden och landstingets övriga nämnder Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter anmälas till nämnden. Antaget landstingsfullmäktige 6-7 mars 2007

24 24 (39) Reglemente för patientnämnden Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden bedriver verksamhet i enlighet med lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Patientnämnden har därmed till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, den hälso- och sjukvård som bedrivs av de kommuner med vilka samverkansavtal träffats eller enligt avtal med dessa kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med hälso- och sjukvården, samt den tandvård som bedrivs av landstinget. Nämnden har även till uppgift att utse stödpersoner i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt smittskyddslagen (2004:168). 2 Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården genom att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Nämnden ska inte överta uppgifter som ankommer på landstingsstyrelsen, övriga nämnder, förvaltningar eller landstingets, kommunernas och privata vårdgivares arbetstagare eller minska deras ansvar för verksamheten. Nämnden har inte heller några disciplinära befogenheter. Nämnden ska minst en gång per år eller när det annars finns särskilda skäl informera landstingsstyrelsen, ansvariga kommunala nämnder samt privata vårdgivare med vårdavtal om de eventuella missförhållanden som kräver åtgärder. 3 Patientnämndens verksamhet är ett eget sekretessområde, skilt från landstingets och kommunernas övriga verksamhet. 4 För patientnämnden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om nämnd i 6 kap kommunallagen, lagen om patientnämndsverksamhet m.m. samt detta reglemente.

25 25 (39) 5 Patientnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare, som väljs av landstinget. Ledamöterna och ersättarna i nämnden får inte samtidigt vara ledamöter eller ersättare i landstingsstyrelsen. 6 Patientnämnden har en ordförande och två vice ordförande som väljs av landstinget. Om val av ordförande och vice ordförande samt om förfarandet vid samtidigt förfall för ordföranden och de båda vice ordförandena finns bestämmelser i 6 kap 15 och 16 kommunallagen. 7 Utredningssekreteraren genomför utredningar, för nämndens protokoll, ombesörjer expediering av nämndens beslut, ansvarar för handläggningen av enskilda ärenden och fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller särskilt beslutas av nämnden. Patientnämndens sammanträden 8 Patientnämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Enligt 6 kap 18 andra stycket kommunallagen skall sammanträde hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs. 9 Ledamot som inte kan delta i sammanträde med patientnämnden skall utan dröjsmål underrätta nämndens sekreterare som inkallar ersättare. Icke tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att närvara vid patientnämndens sammanträden, deltaga i överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet. 10 Förtroendevald eller tjänsteman hos landstinget eller någon av kommunerna eller särskild sakkunnig får tillkallas av nämndens ordförande efter beslut av nämnden. Den som sålunda tillkallas får meddela de upplysningar som begärs och får, om nämnden så beslutar, delta i överläggningarna men inte i besluten. Jäv 11 Om jäv finns bestämmelser i 6 kap kommunallagen. Delegering 12 Patientnämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Patientnämnden beslutar för varje uppdrag hur beslut som fattats med stöd av uppdraget skall anmälas för nämnden. Om vissa ärenden där delegering inte får ske finns bestämmelser i 6 kap 34 kommunallagen.

26 26 (39) Övriga bestämmelser 13 Delgivning med patientnämnden sker med nämndens ordförande, dess sekreterare eller den som i övrigt enligt särskilt beslut är behörig att mottaga delgivning. 14 Patientnämndens ordförande beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden vid nämndens sammanträde. Därvid ska särskild vikt läggas vid ärenden av övergripande karaktär eller som påvisar tendenser och som därmed har betydelse för kvalitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Handläggningen av enskilda ärenden sköts normalt av nämndens sekretariat. 15 Om protokolls förande, innehåll, justering m.m. finns bestämmelser genom hänvisning i 6 kap 30 kommunallagen till 5 kap samma lag. Beträffande särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om reservation. Patientnämnden utser för varje sammanträde ledamot eller tjänstgörande ersättare att jämte ordföranden justera nämndens protokoll. Har flera ordföranden fungerat vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet, som avser de delar av sammanträdet varunder han lett förhandlingarna. Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet. 16 Patientnämndens sekreterare skall tillse att protokollsutdrag tillställs dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Fullständiga protokoll skall delges landstingsstyrelsen samt revisorerna. 17 Patientnämnden skall senast den sista februari varje år till Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år. 18 Avtal och utgående skrivelser från nämnden underskrivs av ordföranden med kontrasignation av sekreteraren. Nämnden får besluta att underskrift i vissa fall skall ske i annan ordning. Antaget landstingsfullmäktige 6-7 mars 2007

27 27 (39) Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget i Värmland och Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner har kommit överens om att fr o m inrätta en gemensam nämnd, kallad Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Den gemensamma nämnden ingår i landstingets organisation. Landstinget i Värmland är juridisk person för den gemensamma nämnden. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande huvudmännen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. Uppgifter m.m. 1 Den gemensamma nämnden skall verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen skall följa brukaren. Den gemensamma nämnden har ansvar för att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade enligt 3 b 2 p hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med undantag för syn-, hörseloch ortopedtekniska hjälpmedel. Den hjälpmedelsverksamhet som enligt 18 b HSL är en kommunal angelägenhet, kommer även fortsättningsvis att utföras av respektive kommun med undantag av att fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av hjälpmedel. Utförande av dessa uppgifter har överlåtits till den gemensamma nämnden. Till nämndens uppgifter enligt ovan hör följande så kallade samordningsuppgifter, kompetensuppgifter och stöduppgifter: Samordningsuppgifter Fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet inom länet. Fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel inom länet. Vid behov lägga förslag till patientavgifter som föreläggs respektive huvudman för beslut. Hantera hjälpmedelsfrågor som hamnar i gråzonen mellan landstingets och kommunernas ansvarsområde genom att föreslå förslag till lösning. Svara för omvärldsbevakning av vissa hjälpmedelsfrågor av övergripande karaktär samt spridande av information till utsedda funktioner i landstinget och kommunerna. Svara för brukarmedverkan på länsnivå i hjälpmedelsfrågor inom enhetens ansvarsområde enligt HSL. Svara för att driva grupper för samverkan i hjälpmedelsfrågor. Samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna samt svara för lagerhållning och distribution av dessa hjälpmedel. (Landstinget i

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/262 003 KFS 2015:6 Reglemente för kommunstyrelsen (Antagen av kommunfullmäktige den 2015-08-31, 88) (Gäller från och med 2015-09-01) Utöver det

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 1 (7) Antaget KF 040614 48 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Lednings- och styrfunktionen... 2 Ekonomisk förvaltning... 3 Löne- och personalpolitiken... 3 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Reglemente Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 133 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000443-003 Författningssamling MBLAFS 2015:21 Reglemente för valnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2015:42 Infördes i författningssamlingen den 26 juni 2015 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ARBETSORDNING FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER I ÄLMHULTS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, 9. Utöver det som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE VERKSAMHET FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE Övergripande uppgifter för nämnden för bistånd, arbetsmarknad och

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun Ersätter Utbytt den Sign 1:16 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunstyrelsens uppgifter... 3 Allmänt om kommunstyrelsen uppgifter... 3 Lednings- och styrfunktion... 3 Allmänt om lednings- och styrfunktionen...

Läs mer

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden REGLEMENTE 1 (6) Reglemente för Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11 92 Dnr 2006.195 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall fullgöra

Läs mer

Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby

Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby 2014-11-10 Håkan Blomgren Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby 1. Huvudman för Blekinge läns folkhögskola är Landstinget Blekinge. Landstingsfullmäktige utser ledamöterna i nämnden för

Läs mer

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Miljö- och

Läs mer

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2006-11-20 Dnr CK 2006-0253 STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning 1(8) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 107, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2011-11-30, Kf 136 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Reglemente. för. Byggnadsnämnden

Reglemente. för. Byggnadsnämnden Reglemente för Byggnadsnämnden 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 5 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens övergripande uppgifter... 3 Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering...

Läs mer

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/288 2018/11 2014-11-03 2018-01-29 Kf 2014-11-03 96 Kf 2018-01-29 14 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1) Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-16 153 (KS/2010:1162) Reviderad av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 37 (MBN/2011:24) Sid 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling ISSN 2000-043X HebyFS 2010:08 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för sociala nämnden; Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2010 om följande

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2015:19 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2015 (Utl. 2015:95 ) (Ersätter Kfs 2015:09)

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari

Läs mer

Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen

Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Magnus Persson 2010-11-10 10OLL3258 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. VALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Valnämnden är kommunens organ för

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 120 REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE AVDELNING I Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för regionstyrelsen och dess utskott och beredningar samt för nedanstående

Läs mer

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från 2015-01-01 För kultur- och fritidsnämnden gäller vad som föreskrivs i kommunallagen,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för skolfrågor; HebyFS 2011:16 Infördes i författnings -samlingen den 26 oktober 2011 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Kommunal författningssamling för Ängelholms kommun

Kommunal författningssamling för Ängelholms kommun Kommunal författningssamling för Ängelholms kommun Version 1.0 Tryckt 2015-01-21 1 Innehållsförteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige... 2 Instruktion för fullmäktigeberedningar... 12 Reglemente

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

Läs mer

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 38 Reglementee för överförmyndarnämnden i Sävsjö kommun Överförmyndarnämnden har 3 ledamöter och 3 personliga ersättare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 17 december 2012 214. 1 Gemensamma

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Landstingets gemensamma regler och riktlinjer 2014

Landstingets gemensamma regler och riktlinjer 2014 Landstingets gemensamma regler och riktlinjer 2014 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 20-21 november 2013. Kapitelrubrikerna i

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Sekretariatet, Administrativa staben 1,0 1 (5) Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget i Värmland och Arvika-, Eda-, Filipstads-, Forshaga-,

Läs mer

Reglemente för Servicenämnden

Reglemente för Servicenämnden Datum 2006-06-02 Reglemente för Servicenämnden fastställt av kommunfullmäktige 2005-04-25 45 (reviderat enligt beslut Kf 06-06-19 54) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-02-22 29) Giltig fr.o.m. 2012-02-22 Dokumentansvarig Kommunsekreterare, kommunkansliet Gäller för Kommunfullmäktige Senast reviderad

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 3:9 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Tekniska

Läs mer