NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare på KFO, konstaterar att överenskommelsen är den första som har träffats på arbetsmarknaden. Bakgrunden till överenskommelsen är Diskrimineringsombudsmannens uppmaning till arbetsmarknadens parter att reglera diskrimineringsgrunderna i avtal. Nu är alltså KFO först ut bland arbetsgivarna med riktlinjer för det fortsatta arbetet mot alla DOs diskrimieringsgrunder. För att främja arbetet med likabehandling har ett nytt råd med fem ledamöter bildats, två från KFO och en från vardera Unionen, KFO-A (akademikerförbunden inom KFO-området) och Ledarna. Rådet ska träffas minst två gånger om året, men tanken är framför allt att både KFOs medlemsorganisationer och de fackliga organisationerna fortsätter att arbeta med frågorna. Tanken är att rådet ska vara ett bra stöd, både för arbetsgivare och fackliga organisationer, i de här frågorna, säger Jan-Eric Rönngren. Förhoppningen är att det därmed blir en garant för att riktlinjerna följs i verksamheterna. Stärk meddelarfriheten! KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen och Vårdföretagarna bjudit in sina fackliga motparter till diskussioner om meddelarfrihet för personal inom privat och idédriven vård och omsorg. Syftet är att stärka de anställdas rätt att rapportera brister, men utan att reglera det i kollektivavtal som facken vill. I stället ska man tillsammans verka för stärkt meddelarfrihet genom att: skyldigheten för anställda och arbetsgivare, d v s Lex Maria och Lex Sarah, för att främja anställdas möjligheter att anmäla missförhållanden, detta. På det sättet vill arbetsgivarna tillsammans med de fackliga organisationerna hitta de bästa formerna för att använda de lagar som redan finns så att brister upptäcks och åtgärdas. Därför inbjuder KFO, Arbetsgivaralliansen och Vårdföretagarna till en partsgemensam arbetsgrupp kring stärkt meddelarfrihet inom privat och idéburen vård och omsorg. Just nu i avtalsrörelsen I början av mars lämnade Kommunal sina yrkanden till KFO när det gäller gemensamma avtalsområden, och tider för förhandlingar är nu bestämda. Yrkandena avser ettåriga avtal, bland annat med löneökningar på minst 869 kronor per månad och en jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd för vissa avtalsområden. Alla datum för KFOs förhandlingar finns på KFOs särskilda webbplats för Avtal 2012, liksom all annan avtalsinformation, som uppdateras dagligen. Följ utvecklingen på

2 Framtidens kooperation i ny bok Uppdaterat program för idéburet företagande Det näringspolitiska program som har tagits fram av KFO, Famna, Coompanion och Skoop har nu uppdaterats. Programmet, som innehåller ett antal förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. Programmet finns att ladda ned på Träffa oss från KFO på Förskoledagarna! Än finns det möjlighet att anmäla sig till årets Förskoledagar, som går av stapeln 18 och 19 april. Dagarna arrangeras av Sefif, en partipolitiskt obunden branschorganisation som driver de fristående förskolornas intressefrågor och med KFO som en av guldsponsorerna. Förskoledagarna hålls i Stockholmsmässan i Älvsjö, i Stockholms södra utkant. Utställningslokalerna kommer att fyllas av den fackmässa som är riktad till förskollärare, barnskötare, rektorer, förskolechefer och representanter från kommuner, myndigheter och förvaltningar. Där kommer besökarna bland annat kunna träffa representanter från KFO för samtal och rådgivning framför allt i frågor som rör arbetsgivarrollen. I seminarielokalerna pågår en mängd olika föreläsningar och diskussioner i yrkesfrågor de kommer att behandla allt från ledarskap till olika pedagogiska metoder, lärande med hjälp av ny teknik och tips för egen utveckling. Men det är naturligtvis också fullt möjligt att välja att enbart besöka utställningen. Programmet i sin helhet finns på Du äger! Du vinner! Du bestämmer! är inte bara namnet på en ny antologi, som organisationerna kring Kooperationens år ger ut. Det är också de tre meningar som utgör kärnan i kooperativa företag och som antologins tio olika författare reflekterar kring, utifrån olika utgångspunkter. Tanken med boken är att texterna ska skapa debatt och lyfta de utmaningar som kooperativa företag står inför. Författarna vill uppmärksamma politiker, entreprenörer, ledare och medarbetare inom kooperationen på att detta är en företagsform med framtiden för sig. För att lyckas krävs engagemang, men också nya idéer och en framåtblickande diskussion. I boken medverkar Johan von Essen, Frank Fiskers, Hans De Geer, Leif Linde, Christina Lugnet, Lars Svedberg, United Minds, Lars Wennberg, Gunnar Wetterberg och Maria Wetterstrand. Antologin ges ut på Ekerlids förlag och kostar ca 249 kr i bokhandeln och 140 kr i internetbokhandel. Planera för semestern i god tid! Arbetsgivare kan, enligt semesterlagen, lägga ut fyra veckor av de anställdas semester under perioden juni, juli och augusti. Anställda, som inte kan ta ut semestern under den tid de själva önskat, har å sin sida rätt att få besked om detta minst två månader i förväg. Om exempelvis en förskola håller stängt större delen av sommaren kan inte anställda välja att arbeta då. Ett gott råd är därför att vara ute i god tid med att planera sommarens semestrar. En arbetsgivare är skyldig att lägga ut sina anställdas semesterledighet och se till att de tar ut betalda semesterdagar. Vissa av dessa dagar kan sparas, men minst 20 måste tas ut under semesteråret. Det är även arbetsgivarens skyldighet att ta initiativ till förhandling med facket innan beslut om hur semestern ska läggas ut fattas. På vissa kollektivavtalsområden är det vanligt att det bestäms direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kontakta KFO för att höra vad som gäller för ditt kollektivavtalsområde.

3 Nytt om rektors ledningsansvar I och med nya skollagen stärktes rektors ledningsansvar. Nu finns ett nytt informationsblad från Skolinspektionen, där myndigheten tolkar de nya reglerna i skollagen: Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation. Läs mer i Skolinspektionens informationsblad, som man hittar via Friskolornas riksförbunds hemsida. För mer info se Mer engagemang efterlyses Riksdagen har beslutat om att det ska finnas ett Partsgemensamt forum där dialogen mellan regeringen och det civila samhället ska äga rum. Men Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, är kritisk till hur dialogen sköts. Framför allt handlar besvikelsen om politikernas bristande engagemang för socialt företagande, vilket man också konstaterar i det brev som organisationen har skickat till statsrådet Nyamko Sabuni. För mer info se Ny temasida om säkerhet Arbetsmiljöverket lanserar en ny temasida om säkerhetskultur. Här finns bland annat exempel på hur man kan arbeta med säkerhetskultur i praktiken. Inom kort kommer också ett enkätverktyg som kan mäta säkerhetsklimatet på arbetsplatsen. För mer info se Utredning om bemanning på särskilda boenden Alla äldre och deras anhöriga ska känna trygghet med att vården och omsorgen fungerar och håller god kvalitet. Utifrån den målsättningen ska Socialstyrelsen utreda och, om myndigheten finner det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanning i särskilda boenden för andra grupper än demenssjuka. Eventuella förslag till åtgärder väntas senast under november Fråga Sven Mejla din fråga till Kan man ha tidsbegränsade chefsavtal? En chef säger upp sig oväntat på kontoret. På arbetsplatsen finns sedan tidigare en tillsvidareanställd tjänsteman som arbetsgivaren bedömer har goda förutsättningar för att bli en bra chef. Eftersom tjänstemannen saknar chefserfarenhet är arbetsgivaren dock osäker på hur han ska göra. Ska han gå ut på öppna marknaden och nyrekrytera en färdig chef med goda vitsord eller ska han våga satsa på den oerfarne tjänstemannen? Arbetsgivaren bestämmer sig för att satsa på tjänstemannen men skulle gärna vilja testa denne först. Tjänstemannen går sannolikt inte med på att låta sin tillsvidareanställning upphöra och ersättas av en osäker provanställning (eller någon annan form av tidsbegränsad anställning). Eftersom tjänstemannen redan är tillsvidareanställd kan det nya anställningsavtalet inte heller läggas ovanpå tillsvidareanställningen: man kan inte vara tidsbegränsat anställd samtidigt som man är tillsvidareanställd. Det finns dock inget hinder mot att arbetsgivaren kommer överens med tjänstemannen om att denne ska utföra arbetsuppgifterna som chef under en tidsbegränsad period. Det viktiga i ett sådant tilläggsavtal är att parterna: begränsad period, den tidsbegränsade perioden, till sin ordinarie tjänst såvida inget annat överenskommes. På detta sätt kan arbetsgivaren skaffa sig en bekräftelse på att tjänstemannen verkligen är ett chefsämne utan att fastna i ett tillsvidareavtal, samtidigt som tjänstemannen får en chans till karriärutveckling som kanske annars inte varit möjlig. Denna modell med tidsbegränsade tilläggsavtal kan användas även på andra arbetsuppgifter som ligger utanför arbetstagarens arbetsskyldighet enligt anställningskontraktet. Foto: Gustaf Brundin

4 Foto: istockphoto Fler pappalediga chefer Uttaget av antalet föräldradagar ökar stadigt bland pappor som är chefer. Under en sjuårsperiod har andelen fäder som är hemma tre till sex månader ökat från 20 till 30 procent. Samtidigt är det fortfarande 15 procent av cheferna som blir fäder som inte tar ut någon föräldraledighet alls. Det visar en undersökning som fackförbundet Ledarna gjort bland chefer. Liten ökning av arbetsskador Antalet anmälda arbetsskador ökade med 3,6 procent under förra året, enligt Arbetsmiljöverkets rapport. Det är en relativt liten ökning, i alla fall om man jämför med 2010, då motsvarande siffra var åtta procent. Allra mest ökar de så kallade nollolyckorna, det vill säga olyckor som inte lett till sjukfrånvaro. Kvinnor står för fler anmälningar än män och så har det varit sedan Men männens anmälningar ökade mer än kvinnornas under Från de traditionellt skadedrabbade branscherna tillverkning, bygg och transport rapporteras en liten ökning av olyckor med frånvaro medan de anmälda arbetssjukdomarna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Omvänt förhållande gäller branscherna vård och omsorg samt sociala tjänster, där olyckor med frånvaro har minskat något medan arbetssjukdomarna ökat. Även offentlig förvaltning och försvar visar på en uppgång. Foto: istockphoto Kvinnors ohälsa under lupp På Internationella kvinnodagen den 8 mars drog Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande tillsynsinsats för att ta reda på vad som gör att kvinnor drabbas mer av arbetsrelaterad ohälsa än män. Syftet är att öka arbetsgivarnas kunskaper om branschspecifika risker och därmed skapa förutsättningar för bättre och effektivare arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att riskerna på varje arbetsplats bedöms och åtgärdas utifrån kvinnors förutsättningar och behov, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Med genusglasögon kommer vi att se och värdera risker på ett annat sätt. På sikt gynnar detta bägge könen. Cirka inspektioner ska genomföras inom tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel, hotell, lokalvård, hälsooch sjukvård samt omsorg och sociala tjänster. Det rör sig om arbetsplatser med minst tio anställda, som inte inspekterats under de senaste två åren. Genusglasögon i tillsyn gynnar bägge könen. Självskattning av miljön Nu har Arbetsmiljöverket förbättrat självskattningsverktyget för systematiskt arbetsmiljöarbete. I den nya versionen kan resultaten sparas på ett enklare sätt och det finns möjlighet att sammanställa flera resultat inom en organisation. Självskattningen kan göras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och tanken är att resultatet ska kunna användas som ett internt stöd och diskussionsunderlag. Mer information finns på På nätet finns ett flertal så kallade självskattningsverktyg, sådana som syftar till att utveckla organisationer och andra som är mer inriktade på hur enskilda individer upplever situationen på jobbet. Ett exempel på det senare finns på Ledarskapet avgörande för nöjda kunder Butiksanställda som trivs vill göra sitt bästa och det märks på kunderna. Detta samband mellan kundens nöjdhet och butiksmedarbetarens trivsel är nu klarlagt i en forskningsrapport från Handelns utvecklingsråd, som lyfter fram det verksamhetsnära ledarskapet som en avgörande faktor. Undersökningen bygger på två delar: Dels enkäter med butikschefer, medarbetare och kunder, och dels intervjuer med branschföreträdare och med chefer och medarbetare på fyra stora handelsföretag/butiker. Rapporten med titeln Personalledning i detaljhandeln finns på

5 Ingen rökning utanför förskolan Statens folkhälsoinstitut ska på regeringens uppdrag utreda förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, i synnerhet där barn vistas. Senast 1 december ska myndigheten komma med förslag till åtgärder för att ytterligare minska risken för att barn utsätts för passiv rökning. Uppdraget är en del av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Digital information för miljöns skull På KFO uppdaterar vi kontinuerligt alla broschyrer och annat informationsmaterial men vi gör det inte längre på papper. Att vi övergår till digital information och därmed slopar onödig pappersanvändning är en del av vårt målinriktade arbete, både med att underlätta för medlemmar och att förbättra miljöarbetet. All aktuell information finns i stället samlad på under Mitt arkiv, där den läggs ut samma minut som den är färdig att publiceras. Den som absolut vill läsa på papper rekommenderar vi att skriva ut dubbelsidigt för läsning eller arkivering. Varmt välkomna till KFO! AssistansLoket AB, Frösön Assistanspoolen Nord AB, Färjestaden RIKTA Kompetens AB, Färjestaden Assistanspoolen Syd AB, Färjestaden Assistanspoolen Väst AB, Färjestaden Förskola i Malma backe AB, Uppsala Andra Varvet Högdalen AB, Stockholm ISO Bygg AB, Nynäshamn Mellansvenska Vård, Uppsala Mina assistenter SAIK, Göteborg Nature Ecology and People Consult Sweden AB, Karlstad Perfeldts Matbutik AB, Spånga Rafnaslakt AB, Ramsele AB Scandic omsorg, Farsta Svensk Maskin Bemanning AB, Södertälje Söderköpings återvinning ideell förening, Söderköping Tidningsföreningen Efter arbetet, Malmö Vi bryr oss Småland ek för, Hjorted Visby Catering ek för, Visby KFO-medlemmar bidrar till att fler unga får jobb Det finns ingen motsättning mellan att tjäna pengar och samtidigt ta ansvar för samhällsutvecklingen. Det är en grundtanke inom Telgekoncernen, som ägs av Södertälje kommun. Här söker man affärsmässiga lösningar på angelägna samhällsproblem, ofta tillsammans med näringslivet. Genom Manpower Telge Jobbstart får till exempel långtidsarbetslösa hjälp till en fast anställning, och Telge Tillväxt hyr ut ungdomar och ger dem den första viktiga raden i cv:t. Telge Tillväxt är ett samarbete mellan Telge och sju stora svenska företag, bland annat KFOs medlemmar Folksam och KF, som är två av delägarna. Målet är att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje inom tre år, samtidigt som en lönsam och affärsmässig verksamhet byggs upp. Förutom placeringar inom Telgekoncernens bolag eller hos Telge Tillväxts delägare sprider sig nu intresset att hyra tillväxtpersonalen i Södertäljes näringsliv. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Tystnads- och anmälningsplikt Målgrupp: Personlig assistans 18 april, Stockholm Krishantering Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 19 april, Malmö Tystnads- och anmälningsplikt Målgrupp: Personlig assistans 23 april, Göteborg Medieträning och journalistkontakter Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 25 april, Stockholm Krishantering Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 3 maj, Umeå Halvdagsmöten: Ferielön Målgrupp: Fristående skolor 24 april, Stockholm Ferielön Målgrupp: Fristående skolor 25 april, Göteborg

6 Gästskribent: Eva Nordström Nytt tänk kring företagande Dagligen matas vi med reportage och debatter som handlar om företagens sätt att agera. Nu senast om de svenska exportföretagen som inte betalar någon bolagsskatt, tidigare om räntesnurror, skatteparadis och överdrivet vinstuttag. Inte minst om riskkapitalbolagens agerande inom vård och omsorg. Även vid köksborden har denna diskussion tagit fart. Fler och fler diskuterar vad som är ett rimligt agerande för ett företag. Diskussionen handlar inte om rätten att göra vinst utan vad man gör av vinsten. De flesta är överens om att vinst är en förutsättning för att kunna utveckla ett företag och göra det långsiktigt starkt. Snarare handlar det om ett ifrågasättande av den maximerade vinstutdelningen som vissa företag använder sig av och konsekvenserna därav. De flesta av Arbetsgivarföreningen KFOs medlemmar är vinstdrivande företag och ska så vara. Den stora skillnaden ligger i att vinsterna i KFOs medlemsföretag återinvesteras och används till kvalitetsutveckling eller går tillbaka som återbäring. På det sättet skapas långsiktigt starka företag som lever över tid. Som en förlängning av den pågående samhällsdebatten kommer vårt sätt att driva företag att lyftas fram som ett gott exempel där ekonomi och värderingar går hand i hand. KFOs medlemsföretag kommer då att få en rättmätig plats i samhällsdebatten och bli en naturlig del av det svenska näringslivet. Vinstdrivna men inte vinstutdelande Denna diskussion är ett tecken på en tydlig förändring i vanliga människors syn på företagande och företagens agerande. Med andra ord kan man konstatera att debatten om företagens agerande är dagsaktuell, och att kraven på företagen kommer att öka såväl från politiskt håll som från konsumenterna. Vi håller med stor sannolikhet på att gå in i en ny tid med nya förutsättningar. Eva Nordström är samhällspolitiskt ansvarig på KFO samt engagerad i Kooperationens år 2012 REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax vd Arne Mårtensson

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se Allt fler avtal klara Den avtalsrörelse som får uppmärksamhet i medierna går mot sitt slut och KFO är mitt uppe i egna förhandlingar. När detta skrivs har avtal

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Prisad KFO-företagare Foto: Jan Dahlqvist. Årets bästa kvinnliga entreprenör har utsetts; Veronica Hedenmark, styrelseordförande i VH assistans, som är

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

KurSPrograM hösten 2012

KurSPrograM hösten 2012 kursprogram hösten 2012 En höst fylld av kurser Arbetsgivarföreningen KFO arrangerar utbildningar både för nyblivna arbetsgivare och erfarna ledare. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för sina anställda.

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog. Nytt nätverk för idéburna skolor. Bli vän med KFO!

NYTT FRÅN KFO. Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog. Nytt nätverk för idéburna skolor. Bli vän med KFO! NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2011 / www.kfo.se Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog Arbetet med att digitalisera KFOs informationsverksamhet pågår för fullt. Från och med september kommer

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Nytt från KFO N U M M E R 2 FE B R UAR I 2013 / w w w.k f o.s e Inför kommande avtalsrörelse Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Det börjar dra ihop sig till ny avtalsrörelse. För KFOs del inleds

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter ANSTÄLLNINGSAVTAL Överenskommelse har träffats om: ny anställning ändrade anställningsvillkor fr o m A. Parter Arbetsgivare (företag/förening) Tfn (även riktnr) Adress Postnr Organisationsnummer Den anställdes

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Arbetsmiljöverket 2014-02-14 1 Handlingsprogram SAM (2012-15)

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Välkomna besked i momsfrågan. Följ KFO på Facebook! Har vi fått din e-postadress? NUMMER 4 APRIL 2011 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Välkomna besked i momsfrågan. Följ KFO på Facebook! Har vi fått din e-postadress? NUMMER 4 APRIL 2011 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 4 APRIL 2011 / www.kfo.se Välkomna besked i momsfrågan Sverige kommer att hävda att det undantag i momslagen som gäller ideella sektorn är i enlighet med EU-rätten. Det välkomna beskedet

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se Planera i tid för nya skollagen! Vid halvårsskiftet träder den nya skollagen i kraft. Lagen omfattar all utbildning från förskola till skola, och innehåller

Läs mer

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo. Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.se Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Kvinnors arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-06-10 1 Regeringsuppdrag om kvinnors

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs medlemmar Innehåll SVÅRA VAL OCH MODIGA BESLUT... 1 FÖRÄLDRALEDIGAS RÄTTIGHETER-I FÖRHÅLLANDE TILL ARBETSGIVAREN... 3 GOTT OCH NYTTIGT-CHOKLADPROVNING

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer