NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare på KFO, konstaterar att överenskommelsen är den första som har träffats på arbetsmarknaden. Bakgrunden till överenskommelsen är Diskrimineringsombudsmannens uppmaning till arbetsmarknadens parter att reglera diskrimineringsgrunderna i avtal. Nu är alltså KFO först ut bland arbetsgivarna med riktlinjer för det fortsatta arbetet mot alla DOs diskrimieringsgrunder. För att främja arbetet med likabehandling har ett nytt råd med fem ledamöter bildats, två från KFO och en från vardera Unionen, KFO-A (akademikerförbunden inom KFO-området) och Ledarna. Rådet ska träffas minst två gånger om året, men tanken är framför allt att både KFOs medlemsorganisationer och de fackliga organisationerna fortsätter att arbeta med frågorna. Tanken är att rådet ska vara ett bra stöd, både för arbetsgivare och fackliga organisationer, i de här frågorna, säger Jan-Eric Rönngren. Förhoppningen är att det därmed blir en garant för att riktlinjerna följs i verksamheterna. Stärk meddelarfriheten! KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen och Vårdföretagarna bjudit in sina fackliga motparter till diskussioner om meddelarfrihet för personal inom privat och idédriven vård och omsorg. Syftet är att stärka de anställdas rätt att rapportera brister, men utan att reglera det i kollektivavtal som facken vill. I stället ska man tillsammans verka för stärkt meddelarfrihet genom att: skyldigheten för anställda och arbetsgivare, d v s Lex Maria och Lex Sarah, för att främja anställdas möjligheter att anmäla missförhållanden, detta. På det sättet vill arbetsgivarna tillsammans med de fackliga organisationerna hitta de bästa formerna för att använda de lagar som redan finns så att brister upptäcks och åtgärdas. Därför inbjuder KFO, Arbetsgivaralliansen och Vårdföretagarna till en partsgemensam arbetsgrupp kring stärkt meddelarfrihet inom privat och idéburen vård och omsorg. Just nu i avtalsrörelsen I början av mars lämnade Kommunal sina yrkanden till KFO när det gäller gemensamma avtalsområden, och tider för förhandlingar är nu bestämda. Yrkandena avser ettåriga avtal, bland annat med löneökningar på minst 869 kronor per månad och en jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd för vissa avtalsområden. Alla datum för KFOs förhandlingar finns på KFOs särskilda webbplats för Avtal 2012, liksom all annan avtalsinformation, som uppdateras dagligen. Följ utvecklingen på

2 Framtidens kooperation i ny bok Uppdaterat program för idéburet företagande Det näringspolitiska program som har tagits fram av KFO, Famna, Coompanion och Skoop har nu uppdaterats. Programmet, som innehåller ett antal förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. Programmet finns att ladda ned på Träffa oss från KFO på Förskoledagarna! Än finns det möjlighet att anmäla sig till årets Förskoledagar, som går av stapeln 18 och 19 april. Dagarna arrangeras av Sefif, en partipolitiskt obunden branschorganisation som driver de fristående förskolornas intressefrågor och med KFO som en av guldsponsorerna. Förskoledagarna hålls i Stockholmsmässan i Älvsjö, i Stockholms södra utkant. Utställningslokalerna kommer att fyllas av den fackmässa som är riktad till förskollärare, barnskötare, rektorer, förskolechefer och representanter från kommuner, myndigheter och förvaltningar. Där kommer besökarna bland annat kunna träffa representanter från KFO för samtal och rådgivning framför allt i frågor som rör arbetsgivarrollen. I seminarielokalerna pågår en mängd olika föreläsningar och diskussioner i yrkesfrågor de kommer att behandla allt från ledarskap till olika pedagogiska metoder, lärande med hjälp av ny teknik och tips för egen utveckling. Men det är naturligtvis också fullt möjligt att välja att enbart besöka utställningen. Programmet i sin helhet finns på Du äger! Du vinner! Du bestämmer! är inte bara namnet på en ny antologi, som organisationerna kring Kooperationens år ger ut. Det är också de tre meningar som utgör kärnan i kooperativa företag och som antologins tio olika författare reflekterar kring, utifrån olika utgångspunkter. Tanken med boken är att texterna ska skapa debatt och lyfta de utmaningar som kooperativa företag står inför. Författarna vill uppmärksamma politiker, entreprenörer, ledare och medarbetare inom kooperationen på att detta är en företagsform med framtiden för sig. För att lyckas krävs engagemang, men också nya idéer och en framåtblickande diskussion. I boken medverkar Johan von Essen, Frank Fiskers, Hans De Geer, Leif Linde, Christina Lugnet, Lars Svedberg, United Minds, Lars Wennberg, Gunnar Wetterberg och Maria Wetterstrand. Antologin ges ut på Ekerlids förlag och kostar ca 249 kr i bokhandeln och 140 kr i internetbokhandel. Planera för semestern i god tid! Arbetsgivare kan, enligt semesterlagen, lägga ut fyra veckor av de anställdas semester under perioden juni, juli och augusti. Anställda, som inte kan ta ut semestern under den tid de själva önskat, har å sin sida rätt att få besked om detta minst två månader i förväg. Om exempelvis en förskola håller stängt större delen av sommaren kan inte anställda välja att arbeta då. Ett gott råd är därför att vara ute i god tid med att planera sommarens semestrar. En arbetsgivare är skyldig att lägga ut sina anställdas semesterledighet och se till att de tar ut betalda semesterdagar. Vissa av dessa dagar kan sparas, men minst 20 måste tas ut under semesteråret. Det är även arbetsgivarens skyldighet att ta initiativ till förhandling med facket innan beslut om hur semestern ska läggas ut fattas. På vissa kollektivavtalsområden är det vanligt att det bestäms direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kontakta KFO för att höra vad som gäller för ditt kollektivavtalsområde.

3 Nytt om rektors ledningsansvar I och med nya skollagen stärktes rektors ledningsansvar. Nu finns ett nytt informationsblad från Skolinspektionen, där myndigheten tolkar de nya reglerna i skollagen: Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation. Läs mer i Skolinspektionens informationsblad, som man hittar via Friskolornas riksförbunds hemsida. För mer info se Mer engagemang efterlyses Riksdagen har beslutat om att det ska finnas ett Partsgemensamt forum där dialogen mellan regeringen och det civila samhället ska äga rum. Men Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, är kritisk till hur dialogen sköts. Framför allt handlar besvikelsen om politikernas bristande engagemang för socialt företagande, vilket man också konstaterar i det brev som organisationen har skickat till statsrådet Nyamko Sabuni. För mer info se Ny temasida om säkerhet Arbetsmiljöverket lanserar en ny temasida om säkerhetskultur. Här finns bland annat exempel på hur man kan arbeta med säkerhetskultur i praktiken. Inom kort kommer också ett enkätverktyg som kan mäta säkerhetsklimatet på arbetsplatsen. För mer info se Utredning om bemanning på särskilda boenden Alla äldre och deras anhöriga ska känna trygghet med att vården och omsorgen fungerar och håller god kvalitet. Utifrån den målsättningen ska Socialstyrelsen utreda och, om myndigheten finner det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanning i särskilda boenden för andra grupper än demenssjuka. Eventuella förslag till åtgärder väntas senast under november Fråga Sven Mejla din fråga till Kan man ha tidsbegränsade chefsavtal? En chef säger upp sig oväntat på kontoret. På arbetsplatsen finns sedan tidigare en tillsvidareanställd tjänsteman som arbetsgivaren bedömer har goda förutsättningar för att bli en bra chef. Eftersom tjänstemannen saknar chefserfarenhet är arbetsgivaren dock osäker på hur han ska göra. Ska han gå ut på öppna marknaden och nyrekrytera en färdig chef med goda vitsord eller ska han våga satsa på den oerfarne tjänstemannen? Arbetsgivaren bestämmer sig för att satsa på tjänstemannen men skulle gärna vilja testa denne först. Tjänstemannen går sannolikt inte med på att låta sin tillsvidareanställning upphöra och ersättas av en osäker provanställning (eller någon annan form av tidsbegränsad anställning). Eftersom tjänstemannen redan är tillsvidareanställd kan det nya anställningsavtalet inte heller läggas ovanpå tillsvidareanställningen: man kan inte vara tidsbegränsat anställd samtidigt som man är tillsvidareanställd. Det finns dock inget hinder mot att arbetsgivaren kommer överens med tjänstemannen om att denne ska utföra arbetsuppgifterna som chef under en tidsbegränsad period. Det viktiga i ett sådant tilläggsavtal är att parterna: begränsad period, den tidsbegränsade perioden, till sin ordinarie tjänst såvida inget annat överenskommes. På detta sätt kan arbetsgivaren skaffa sig en bekräftelse på att tjänstemannen verkligen är ett chefsämne utan att fastna i ett tillsvidareavtal, samtidigt som tjänstemannen får en chans till karriärutveckling som kanske annars inte varit möjlig. Denna modell med tidsbegränsade tilläggsavtal kan användas även på andra arbetsuppgifter som ligger utanför arbetstagarens arbetsskyldighet enligt anställningskontraktet. Foto: Gustaf Brundin

4 Foto: istockphoto Fler pappalediga chefer Uttaget av antalet föräldradagar ökar stadigt bland pappor som är chefer. Under en sjuårsperiod har andelen fäder som är hemma tre till sex månader ökat från 20 till 30 procent. Samtidigt är det fortfarande 15 procent av cheferna som blir fäder som inte tar ut någon föräldraledighet alls. Det visar en undersökning som fackförbundet Ledarna gjort bland chefer. Liten ökning av arbetsskador Antalet anmälda arbetsskador ökade med 3,6 procent under förra året, enligt Arbetsmiljöverkets rapport. Det är en relativt liten ökning, i alla fall om man jämför med 2010, då motsvarande siffra var åtta procent. Allra mest ökar de så kallade nollolyckorna, det vill säga olyckor som inte lett till sjukfrånvaro. Kvinnor står för fler anmälningar än män och så har det varit sedan Men männens anmälningar ökade mer än kvinnornas under Från de traditionellt skadedrabbade branscherna tillverkning, bygg och transport rapporteras en liten ökning av olyckor med frånvaro medan de anmälda arbetssjukdomarna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Omvänt förhållande gäller branscherna vård och omsorg samt sociala tjänster, där olyckor med frånvaro har minskat något medan arbetssjukdomarna ökat. Även offentlig förvaltning och försvar visar på en uppgång. Foto: istockphoto Kvinnors ohälsa under lupp På Internationella kvinnodagen den 8 mars drog Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande tillsynsinsats för att ta reda på vad som gör att kvinnor drabbas mer av arbetsrelaterad ohälsa än män. Syftet är att öka arbetsgivarnas kunskaper om branschspecifika risker och därmed skapa förutsättningar för bättre och effektivare arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att riskerna på varje arbetsplats bedöms och åtgärdas utifrån kvinnors förutsättningar och behov, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Med genusglasögon kommer vi att se och värdera risker på ett annat sätt. På sikt gynnar detta bägge könen. Cirka inspektioner ska genomföras inom tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel, hotell, lokalvård, hälsooch sjukvård samt omsorg och sociala tjänster. Det rör sig om arbetsplatser med minst tio anställda, som inte inspekterats under de senaste två åren. Genusglasögon i tillsyn gynnar bägge könen. Självskattning av miljön Nu har Arbetsmiljöverket förbättrat självskattningsverktyget för systematiskt arbetsmiljöarbete. I den nya versionen kan resultaten sparas på ett enklare sätt och det finns möjlighet att sammanställa flera resultat inom en organisation. Självskattningen kan göras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och tanken är att resultatet ska kunna användas som ett internt stöd och diskussionsunderlag. Mer information finns på På nätet finns ett flertal så kallade självskattningsverktyg, sådana som syftar till att utveckla organisationer och andra som är mer inriktade på hur enskilda individer upplever situationen på jobbet. Ett exempel på det senare finns på Ledarskapet avgörande för nöjda kunder Butiksanställda som trivs vill göra sitt bästa och det märks på kunderna. Detta samband mellan kundens nöjdhet och butiksmedarbetarens trivsel är nu klarlagt i en forskningsrapport från Handelns utvecklingsråd, som lyfter fram det verksamhetsnära ledarskapet som en avgörande faktor. Undersökningen bygger på två delar: Dels enkäter med butikschefer, medarbetare och kunder, och dels intervjuer med branschföreträdare och med chefer och medarbetare på fyra stora handelsföretag/butiker. Rapporten med titeln Personalledning i detaljhandeln finns på

5 Ingen rökning utanför förskolan Statens folkhälsoinstitut ska på regeringens uppdrag utreda förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, i synnerhet där barn vistas. Senast 1 december ska myndigheten komma med förslag till åtgärder för att ytterligare minska risken för att barn utsätts för passiv rökning. Uppdraget är en del av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Digital information för miljöns skull På KFO uppdaterar vi kontinuerligt alla broschyrer och annat informationsmaterial men vi gör det inte längre på papper. Att vi övergår till digital information och därmed slopar onödig pappersanvändning är en del av vårt målinriktade arbete, både med att underlätta för medlemmar och att förbättra miljöarbetet. All aktuell information finns i stället samlad på under Mitt arkiv, där den läggs ut samma minut som den är färdig att publiceras. Den som absolut vill läsa på papper rekommenderar vi att skriva ut dubbelsidigt för läsning eller arkivering. Varmt välkomna till KFO! AssistansLoket AB, Frösön Assistanspoolen Nord AB, Färjestaden RIKTA Kompetens AB, Färjestaden Assistanspoolen Syd AB, Färjestaden Assistanspoolen Väst AB, Färjestaden Förskola i Malma backe AB, Uppsala Andra Varvet Högdalen AB, Stockholm ISO Bygg AB, Nynäshamn Mellansvenska Vård, Uppsala Mina assistenter SAIK, Göteborg Nature Ecology and People Consult Sweden AB, Karlstad Perfeldts Matbutik AB, Spånga Rafnaslakt AB, Ramsele AB Scandic omsorg, Farsta Svensk Maskin Bemanning AB, Södertälje Söderköpings återvinning ideell förening, Söderköping Tidningsföreningen Efter arbetet, Malmö Vi bryr oss Småland ek för, Hjorted Visby Catering ek för, Visby KFO-medlemmar bidrar till att fler unga får jobb Det finns ingen motsättning mellan att tjäna pengar och samtidigt ta ansvar för samhällsutvecklingen. Det är en grundtanke inom Telgekoncernen, som ägs av Södertälje kommun. Här söker man affärsmässiga lösningar på angelägna samhällsproblem, ofta tillsammans med näringslivet. Genom Manpower Telge Jobbstart får till exempel långtidsarbetslösa hjälp till en fast anställning, och Telge Tillväxt hyr ut ungdomar och ger dem den första viktiga raden i cv:t. Telge Tillväxt är ett samarbete mellan Telge och sju stora svenska företag, bland annat KFOs medlemmar Folksam och KF, som är två av delägarna. Målet är att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje inom tre år, samtidigt som en lönsam och affärsmässig verksamhet byggs upp. Förutom placeringar inom Telgekoncernens bolag eller hos Telge Tillväxts delägare sprider sig nu intresset att hyra tillväxtpersonalen i Södertäljes näringsliv. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Tystnads- och anmälningsplikt Målgrupp: Personlig assistans 18 april, Stockholm Krishantering Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 19 april, Malmö Tystnads- och anmälningsplikt Målgrupp: Personlig assistans 23 april, Göteborg Medieträning och journalistkontakter Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 25 april, Stockholm Krishantering Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 3 maj, Umeå Halvdagsmöten: Ferielön Målgrupp: Fristående skolor 24 april, Stockholm Ferielön Målgrupp: Fristående skolor 25 april, Göteborg

6 Gästskribent: Eva Nordström Nytt tänk kring företagande Dagligen matas vi med reportage och debatter som handlar om företagens sätt att agera. Nu senast om de svenska exportföretagen som inte betalar någon bolagsskatt, tidigare om räntesnurror, skatteparadis och överdrivet vinstuttag. Inte minst om riskkapitalbolagens agerande inom vård och omsorg. Även vid köksborden har denna diskussion tagit fart. Fler och fler diskuterar vad som är ett rimligt agerande för ett företag. Diskussionen handlar inte om rätten att göra vinst utan vad man gör av vinsten. De flesta är överens om att vinst är en förutsättning för att kunna utveckla ett företag och göra det långsiktigt starkt. Snarare handlar det om ett ifrågasättande av den maximerade vinstutdelningen som vissa företag använder sig av och konsekvenserna därav. De flesta av Arbetsgivarföreningen KFOs medlemmar är vinstdrivande företag och ska så vara. Den stora skillnaden ligger i att vinsterna i KFOs medlemsföretag återinvesteras och används till kvalitetsutveckling eller går tillbaka som återbäring. På det sättet skapas långsiktigt starka företag som lever över tid. Som en förlängning av den pågående samhällsdebatten kommer vårt sätt att driva företag att lyftas fram som ett gott exempel där ekonomi och värderingar går hand i hand. KFOs medlemsföretag kommer då att få en rättmätig plats i samhällsdebatten och bli en naturlig del av det svenska näringslivet. Vinstdrivna men inte vinstutdelande Denna diskussion är ett tecken på en tydlig förändring i vanliga människors syn på företagande och företagens agerande. Med andra ord kan man konstatera att debatten om företagens agerande är dagsaktuell, och att kraven på företagen kommer att öka såväl från politiskt håll som från konsumenterna. Vi håller med stor sannolikhet på att gå in i en ny tid med nya förutsättningar. Eva Nordström är samhällspolitiskt ansvarig på KFO samt engagerad i Kooperationens år 2012 REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax vd Arne Mårtensson

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K OMMUNAL Sektion Syd 2015-05-10 NR 4 ÅRG 24 Innehåll: Sida: Utökad bemanning 2 Fritidsförsäkringen

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer