DEMOKRATIDAG FÖR UNGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23"

Transkript

1 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar Skola 5 Skola fortsättning 6 Attraktiv arbetsgivare 7 Centrumutveckling 8 Demokrati/kommunikation 9 Fritid 10 Utvärderingar 11 Exempel på klasslistor 12 Det var vi som gjorde det! 13 Budget

3 2 Sedan 2001 har barn och ungdomar i Mora haft möjlighet att träffa beslutsfattare i olika forum för inflytande för att diskutera viktiga frågor. Ett av dessa forum kallar vi för demokratidag. Fram till 2012 användes framtidsverkstad som metod, men 2013 förändrades och utvecklades konceptet. Bland annat övergick vi till metoden dialogcafé. De allra flesta som deltog då var överens om att dialogcafé som metod, och allt vad det för med sig, var en lyckad förändring och många positiva reaktioner lämnades också efter årets upplaga. Som exempel kan nämnas att barn och unga har möjlighet att träffa beslutsfattare och samtala på ett mer konstruktivt sätt än tidigare, och intresset och engagemanget från vuxna är betydligt större tack vare det nya upplägget. under de olika samtalsomgångarna. Vid utbildningen fick de vuxna därför delta i ett rollspel där två personer agerade samtalsuppmuntrare medan resten fick vara deltagare. Under förmiddagen diskuterades också hur man som vuxen presenterar och diskuterar sin frågeställning med barn och ungdomar i olika åldrar. De åtta samtals-rubrikerna var: elevinflytande, arbetsmiljö i skolan, centrumutveckling, fritid, demokrati/kommunikation, attraktiv arbetsgivare, trygghet/psykisk hälsa. Det fanns även en öppen fråga där det gavs möjlighet att lämna synpunkter som inte rymdes i de andra grupperna. Om metoden Dialogcafé kan kortfattat beskrivas att i en avslappnad miljö (likt ett café) har bordsvärdarna till uppgift att ta tillvara på idéer och önskemål från deltagarna. Under demokratidagen fanns det åtta cafébord med egna specifika ämnen att samtala kring. Efter 25 minuter bytte deltagarna bord efter ett bestämt schema. Därmed fick alla möjlighet att diskutera alla frågeställningar under dagen. Utbildningsdag Funktionärerna utbildades för sina olika uppdrag den 20 oktober, de vuxna på förmiddagen och ungdomarna på eftermiddagen. 21 tjänstemän och förtroendevalda hade anmält sitt intresse att vara samtalsledare, eller samtalsuppmuntrare som blev deras benämning under utbildningen. Syftet är att de ska försöka skapa ett positivt samtalsklimat i grupperna så att alla deltagare känner sig uppmuntrade att ventilera så mycket som möjligt Eftermiddagen ägnades åt att utbilda tio ungdomar till gruppledare. Innehållet var cafédialog som metod, de olika frågeställningarna och en förenklad ledarskapsutbildning där vikten av att deltagarna ska ha roligt betonades. Därför fick de prova på en mängd olika icebreakers. De används även för att skapa gruppkänsla och energi i grupperna. Extra betoning lades på ungdomarnas nya oerhört viktiga roll att hålla tiderna i det späckade tidsschemat.

4 3 Deltagare En representant från varje klass från årskurs 4 i grundskolan till avgångsklasserna på gymnasiet var inbjudna. Totalt 105 elever var anmälda för att diskutera viktiga frågor på Moraparken. Av de 21 samtalsuppmuntrarna kom 19 från kommunal verksamhet och två från lokalsamhället. Den ena var centrumutvecklare från Mora Köpstad som gav barn och ungdomar möjlighet att direkt lämna sina synpunkter och önskemål om t.ex. vilka butiker som bör etablera sig i Mora och hur ett trivsamt centrum ser ut. Den andra var representant från tillverkningsindustrin i Mora som fick mycket värdefull information från deltagarna om hur en attraktiv arbetsgivare ser ut från ett ungdomligt perspektiv. Det var också väldigt många tjänstemän från olika förvaltningar som var nyfikna på arbetet som pågick. Några av de som vandrade runt i grupperna och lyssnade var ett flertal rektorer, tekniska chefen, fritidschefen och kulturchefen. Avslutning Efter en lång och intensiv dag var det återsamling i stora salen igen. Där lämnades en kort summering av de viktigaste frågorna och olika nyckelord från varje grupp. Deltagarna informerades om hur processen går vidare. Det vill säga att sammanställningen kommer att skickas till varje nämnd och förvaltning, som har i uppgift att lämna sina åsikter om resultatet till kommunstyrelsen. I år, liksom förra året, hade vi besök från grannkommunen Malung Sälen. Politikern Christin Löfstrand ville ta del av vår modell och få inspiration till den demokratidag de ska genomföra i början av december I april 2015 kommer det att arrangeras ett uppföljningsmöte, en Höring, där elevrådsrepresentanter får information av tjänstemän om vilka beslut som tagits och andra åtgärder utifrån de samtal som fördes under demokratidagen.

5 4 Resultat, sammanfattning Barn och ungdomar vill vara med och påverka, men det är inte alltid de vuxna lyssnar. Det är något som märks tydligt ur ett elevrådsperspektiv. Bland annat vill man påverka hur prov och hemläxor fördelas då det periodvis blir väldigt mycket att göra för eleverna. En annan fråga som det jobbats hårt med är neddragningen av skolbibliotekarierna. Unga har centrum som mötesplats. Man umgås med kompisar genom att gå i affärer. Här finns också utvecklingsmöjligheter. Ett bilfritt centrum och inga cyklar på gågatan, mer färgglatt med blommor och växter, fler offentliga toaletter och bättre öppettider. Både ute- och innemiljön finns det synpunkter på. Allt från trivselhöjande åtgärder som växter och varmare temperatur i klassrummen till skolgårdens utformning. Här finns också aspekter på säkerhet som att det saknas vuxna/lärare som rastvakter och att det ska finnas sand under klätterställningar istället för stenplattor. Hög ljudnivå och att det är stimmigt under lektioner är ett problem, men det är inte bara läraren det beror på. Eleverna kan och ska ta ansvar så att det blir lugnare. Det är också allas ansvar att se till att alla trivs och att ingen blir mobbad eller kränkt. Därför är trivseln på skolan viktigt att satsa på. Se till att miljöerna är trygga, och att skapa ett bra klimat i klassen med god sammanhållning. På fritiden saknas aktiviteter och mötesplatser. Kring Kajen finns enligt eleverna stora möjligheter att utveckla området till att bli en attraktiv mötesplats för alla generationer. Förslag som nämns är en scen för musik och bio, och små butiker. När det gäller aktiviteter finns förslag att skapa ett Moraborg, ett lekland inspirerat av Fångarna på fortet. Ett annat förslag är att bygga en multihall, förslagsvis på strandenområdet. Samtidigt kan området utvecklas till ett parkområde med växtlighet och restaurang. Eller som en deltagare uttryckte sig: Det är viktigt att det är fint när man kommer till Mora. Trafiksituationen kan förbättras. Gång- och cykelvägarna behöver en översyn då bland annat belysningen är bitvis bristfällig, asfalten dålig, och nya övergångsställen behövs. Det finns också behov av att utöka cykelnätet både i centrum och till byarna. En väl fungerande kollektivtrafik är viktig och det finns många synpunkter från deltagarna att se över. Bland annat är tidtabell, linjesträckningar och priser en grund för missnöje. Ungdomarna har ganska klara uppfattningar i olika arbetsmarknadsfrågor. En samtalsuppmuntrare beskriver det så här: Första intrycket man gör som arbetsgivare hos varje enskild medarbetare är avgörande för lojaliteten för arbetsgivaren ur såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv. Detta illustreras på ett tydligt sätt i vad ungdomarna säger är viktigt under avsnittet Introduktion. Där finns många värdefulla citat att ta vara på för en arbetsgivare som vill uppfattas som attraktiv! En utförligare sammanställning av gruppsamtalen finns här nedan. Politiker och tjänstemän får med detta underlag information och kunskap för att utveckla Mora till ett ännu bättre samhälle att bo och leva i.

6 5 SKOLA (elevinflytande - arbetsmiljö hälsa/trygghet) Elevråd Elever måste få prata om rättigheter och skyldigheter. Elevråd kan ha benchmarking med andra elevråd för att få idéer. Bra med bestämda platser där eleverna får vara med och bestämma. Till exempel demokratidagen, där kan man prata och påverka. Viktigt att elevråd består av olika utskott (LAN, filmkväll) för att få elever att umgås på fritiden. Man kan samarbeta mellan skolorna i ett gemensamt elevråd för att få fram information till politikerna. Alla politiker ska besöka minst en skola per år. Lärarna är bra på att lyssna men inte på att föra vidare. Betygsätta lärare. Två stjärnor och en önskan. Lärarutfrågning. Psykosocialt Man ska kunna gå till skolan utan att det ska kännas jobbigt! Viktigt med bemötande. De som står bredvid är de som kan påverka. Viktigt att lärare blir informerade. Trivseln är viktig. Kamratstödjare för att ingen ska vara ensam. Se till att miljöerna är trygga. Skapa bra klimat i klassen med god sammanhållning. Mobbning kan vara orsak till frånvaro. Fler aktiva rastvakter. Viktigt med kompisar och bra lärare. Fler aktiviteter och mötesplatser för att lära känna elever från andra klasser. Uppstartsvecka med olika upptåg/tävlingar. Vore mysigt att få göra något tillsammans med de äldre eleverna. Undervisning Bättre hjälp och genomgångar på lektionerna. Svårt när många elever med olika kunskapsnivåer är i samma klass. Uppdelning önskvärt. Man kan till exempel ha extrahjälp och läxhjälp. Det är tunga läxor över helger och lov, projekt i flera ämnen samtidigt. Bra balans vid schemaläggning, inlämningar och prov för att minska stressen. Lärarna måste prata ihop sig mer. Lärare har en avgörande betydelse för arbetsmiljön. Lugnare med flera lärare i klassrummet. Det är inte bara lärarens ansvar. Eleverna kan och ska ta ansvar så att det blir lugnare. Positivt om det finns möjlighet att jobba i grupprum eller bakom en skärm. Bra med 10 min bensträckare. Fler program på gymnasiet. Mer praktiskt arbete trots att man går högskoleförberedande program. För många inställda lektioner. Vikarier ordnas inte. Samhällsprogrammet har nästan ingen matte då de saknar en mattelärare. Lärare måste bli bättre på att informera till exempel att lektioner ställs in. Dåligt med information från lärarna om demokratidagen, och de har glömt att anmäla. Jobbigt att byta lärare ofta. Svårt att hitta lärare under dagen. Kul när det händer något utöver vanliga lektioner. Bra med externa föreläsare, unga föreläsare som kan engagera ungdomar. Fler studiebesök. Mer teater och skolbio. Personal Viktigt med ledarskap och respekt. Låt inte problem eskalera. Kvarsittning kan vara ett bra alternativ. Alla skolor ska ha en rektor som stannar och bra lärare. Elevhälsa Tillgång till elevhälsa, sköterska och kurator. Bra tider och bemötande. Tydlig, mer information om elevhälsan behövs. Mer samtal/information om droger och rökning. Rökning förekommer på vissa skolor och behöver åtgärdas. Elever röker utanför fönstret, luktar rök i klassrummet. Svårt att få tillräckligt med sömn, börja skolan lite senare. Egenskaper hos en bra lärare; våga vara vuxen, bestämd, engagerad, ha humor, bra utbildning, tydlig, rättvis, hjälper till och ger feedback, se och bry sig om eleverna och vara på deras sida. Tydliga regler så eleverna vet vad som gäller. Gymnasieelever tycker att de träffar handledaren för sällan. Eleverna vill ha den lärare de träffar mest som handledare. När läraren är sjuk är det bättre att få göra eget arbete.

7 6 Klassrum Regelbunden renovering av klassrummen är önskvärd. Ljuddämpare i taket. Persienner dämpar ljuset lagom, mörkläggningsgardiner blir för mörkt. Mer hemtrevligt, färger, växter, gardiner. Nya skönare stolar, inga hårda trästolar. Höga bänkar längst bak, låga framme så alla ser läraren. Dålig ventilation i klassrummen. Jämnare temperatur i klassrummen, oftast för kallt. Plattor/datorer i skolan. Varsin dator i grundskolan. Matsal Matsalen måste ljuddämpas. Bra med mindre matsal, fler mattider, salladsbord, och långbord i mitten. Maten ska lagas på skolan, den ska inte vara hopblandad. Mer ekologiskt, fler alternativ att välja på. Tillgång till en smörgås på andra tider. Matråd på skolorna. Utemiljö Barn ska få tycka till om hur lekpark och skolgård ska utformas. Mer gräs, bänkar, cykelväg och asfalt. Fler aktiviteter och nyare saker, t.ex. gungbräda, leksaker, fotbollar, innebandymål och bollar. Under klätterställningar ska det vara sand, inte plattor. Fler lärare/rastvakter ute så att det inte blir bråk. Skolbyggnaden utsätts för skadegörelse, man ristar in fula ord. Innemiljö Roligt och skönt med elevmålningar på väggar, men klotter ska tas bort. Graffittivägg eller vit duk att måla på och som man kan hänga upp. Innemiljön känns hård och tråkig, vill ha soffor och kuddar. En läshörna. Saknar sittplatser i B-C-D-husen utanför klassrummen. Fler bänkar i korridoren för egen studietid och för umgänge. Tillgång till cafeteria. Möjlighet att betala med kort i cafeterian. Tillgång till uppehållsrum för att kunna vila, ta en paus. Viktigt med god miljö, att det är rent. Renare toaletter, det luktar illa. Jobbigt med blöta på toagolv, och när det är klottrat. Billiga tvålar som inte luktar gott. Handspriten luktar starkt. Trånga skåp. Idrott Bättre omklädningsrum. Bås vid omklädningen och duschbås med draperi. För kort tid att duscha, det behövs min. Fräschare duschar, det luktar urin. I olika idrottshallar finns det myror, mögel, klotter, smuts, snus och det luktar illa. Det drar kallt, äckligt på golven, det ekar och fönsterisoleringen är trasig. Bibliotek Bibliotek i alla skolor, bibliotekarierna ska vara kvar. Behövs nya böcker. Få tillgång till böcker istället för papperskopior. Biblioteket är som ett uppehållsrum, men det kommer att försvinna. Ljudnivån i biblioteket måste sänkas så man kan koncentrera sig på eget jobb eller läsning. Arbetslivsvägledning Mer vägledning i skolan inför ett kommande arbetsliv, information om vilka utbildningar som krävs, få öva på hur en anställningsintervju går till. Företagsbesök på skolan. Mer studiebesök ute på företagen. Grundskolan måste förbereda eleverna att ta eget ansvar, vara förberedd för arbetslivet Trafik Behov av cykelvägar, trottoarer och farthinder nära skolan. Krångligt att gå till skolan från Rödmyren. Billigare/gratis busskort till elever, ska även fungera på julloven. 3 km gräns istället för 6 km. Väntar länge på bussen, ibland kommer den inte. Anpassa efter skoltiderna till byar och Orsa. Dåligt med parkeringar på skolan.

8 7 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Gallup Vad är viktigast på en framtida arbetsplats om du får välja mellan arbetskamrater, arbetstider eller lön? (Totalt 50 svar) Bra arbetskamrater Antal: 22 Andel: 44 % Bra arbetstider Antal: 3 Andel: 6 % Bra lön Antal: 25 Andel: 50 % Lön; 50% Arbetskamrater ; 44% Arbetstid ; 6% Arbetsmiljö Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv önskar man en arbetsplats som är ren, har bra belysning, har fikarum som möjliggör att man träffar sina kollegor, som inte är bullrig, som har bra ventilation, som innebär bra arbetsställning. Arbetstider Vill vara med och påverka arbetstiderna om det går, för att kunna kombinera aktivt fritidsliv med en anställning. Om man får välja så vill de flesta arbeta dagtid. Minst populärt att arbeta helger. Pauser är viktiga och att det då är kul stämning. Lön Får jag välja tar jag det jobb där jag får högst lön. Lönen är mycket viktig. Ett tråkigt arbete kan kompenseras med hög lön. Bra om chefen förklarar varför man får den lön man blir erbjuden. En bra lön kompenserar inte ett dåligt arbete. Arbetskamrater Trevliga, hjälpsamma och bra arbetskamrater är mycket viktiga för att man ska trivas på jobbet. Mellan arbetskamrater är det viktigt med en god stämning, att man lär känna varandra, att man tar hand om varandra och ser till att arbetet fungerar, att det är en skämtsam stämning. Chefer Alla som arbetar på en arbetsplats har ansvar för att ha sunt förnuft, ta hand om varandra och se till att det fungera. Det är chefens ansvar att säga till, att ta reda på vad som fungerar eller inte fungerar. En bra chef är tydlig, trevlig, engagerad, stöttar, är rättvis, ger feedback; följer upp hur det går, har pondus, har tid med alla, ser till att alla får säga vad de tycker, ser till att alla kan samarbeta, syns på arbetsplatsen, är delaktig för att skapa god sammanhållning. En dålig chef har inte koll på arbetsplatsen, ekonomin och verksamheten, ska man kunna rösta bort. Utveckling Viktigt med meningsfulla arbetsuppgifter. Om man får utvecklas kan man vara kvar länge. Viktigt att det man lär sig tillvaratas av arbetsgivaren. Med ökad kompetens vill man få mer ansvar. Introduktion Mötet med vuxenvärlden skrämmer lite. Som ny på en arbetsplats är det viktigt att man känner sig välkommen och uppskattad. Man vill fort kunna känna sig som en i gänget. Någon visar runt på arbetsplatsen så man blir presenterad för alla. Man får en vägledare som hjälper och visar den första tiden. Man får jobb att göra direkt. Någon visar om det finns några knep för att göra jobbet bättre. Att det är ok att göra fel någon gång i början. Man visar den nya respekt. Det är tråkigt med arbetskamrater som är osociala, tillslutna och som klagar på sitt jobb.

9 8 CENTRUMUTVECKLING Centrum - Utemiljö Fler offentliga toaletter, öppna på natten. Rökfritt i centrum. Mer bänkar och bord. Tak över gågatan. Fler soptunnor. Färgglatt så det blir mer livfullt, mer blommor och växter, mysigare gatubelysning. Gångbro från Köpmannagatan ner till Kajen. En spegel man kan ta selfies i. Ett ställe där man kan sitta och mysa utan att behöva köpa något. Få bort cyklar från gågatan. Bilfritt centrum. Stäng Köpmannagatan så man kan gå överallt. Park med jättemånga äppelträd. Allmänt internet. Behåll Mora litet. Närheten till skogen. Handel Dåligt utbud. Fler sportaffärer, klädbutiker, spelbutiker, skoaffärer, varuhus, snabbmat i centrum. Saknas liv i centrum. Sommartid är det bra. Dåliga öppettider. Öppna senare på dagen. Något kafé kan ha öppet sent. Fler matställen i Noret. Bättre julskyltning, hantverk, skridskor på Saxviken. Kajen Tingsnäs Kajenområdet är tråkigt, fult. Bättre sittmöjligheter. En scen vid Saxviken. Utebio, musik. Ett nytt Lisselby vid vattnet. Aktiviteter vid vattnet på vintern. Restaurang. Små butiker. Viktigt med mötesplatser, fler på kajen. Tingshusparken inte attraktiv, det är ett cykelstråk. Prästholmen En till mindre ishall. Bygga om badhuset till ett äventyrsbad. Förbättra campingen, stänger för tidigt, fiskdamm. Idrottgrejer borde vara nära varandra. Tak över fotbollsplan så man kan spela på vintern. Strandenområdet Det är viktigt att det är fint när man kommer till Mora. Lekpark i centrum, utanför Rosa Huset. Multiarena, bra i evenemangssyfte. Glasskiosk. Park med växtlighet och restaurang. Marknad på området. Gräsyta för allmän sport typ fotboll. Lokaler Konserthus. Multihall som på Lugnet. Tak på skateparken eller inomhushall. Ungdomsgård på stan. Aktiviteter Lekland som Bodaborg. Spelhall. Prova-påhockey. Sommarrodel. Snowcam, studsmattor. Spa för barn. Trafik Fel nyans på de gula husen vid resecentrum. Problem att hitta information om hur bussar går. För lite att göra när man väntar på byten. Pressbyrån och Internet. Busskortet ska gå till toaletterna. Dåliga busstider. Enklare att resa och billigare/gratis. Bussar och träningstider påverkas av trafiken. I valet mellan fler platser i byn eller bättre kommunikationer går kommunikationer före byn. Bussar passar inte till och från aktiviteter som i Rosa huset, t.ex. spela instrument. Skyttlar. Mycket dåliga cykelvägar. Övergångsställen. Övrigt Förslagslåda hos kommunen. Ett större bibliotek i centrum. Fler böcker, mer fantasy och fakta. Historiskt museum. Ett till Rosa Huset. Mindre ungdomsgård.

10 9 DEMOKRATI/KOMMUNIKATION Hur ska unga få inflytande? Försökt påverka men ingen lyssnar. Engagerad lärare tar tag i något. Tidning, tal, förslagsbrevlåda, snigelpost, demonstrationer, insändare. Anna Hed och kommunfullmäktige. Facebooksida, gilla förslag, hemsida, maila, sms. Chatta för dialog med politiker. Kommunen kan vända sig till ungdomar i enkäter LUPP. Bra om lärare också informerar och skickar ut enkäter. Information Info kommer ibland lite sent. Får inte reda på vad som händer inom skolan, inte ens om demokratidag. Kollar på Lilla Aktuellt i skolan. Telefoner och datorer för att kommunicera, läsa tidningen, kolla på nyheter. Svårt att ta del av offentliga handlingar. Berätta på hemsidan och i skolorna. Internet/ för information. Genom personer i sitt kontaktnät. mora.se Går in på hemsida för att göra skolarbete, för kontakter. Inte annars. Svårt hitta rätt kontaktperson, lättare hitta mailadresser. Nummer att sms:a till. Kalender på mora.se om allt som händer. Veckoblad till unga på hemsidan. Kunna lämna frågor och förslag. Flik om förslag på förbättringar, en flik om nyheter som vänder sig till barn. Sociala medier Dialog/kommunikationsportal används inom skolan. (Edmodo). Chatt, Facebook, Twitter, Instagram är bra. App, kunna få info från Rosa Huset, prenumerera på nyheter. Gruppsamtal på Skype. Frågor man vill påverka Kollektivtrafiken, gratis busskort, priser och tidtabeller, skolskjutsar. Rosa huset, riktiga band som spelar, typ Aviici. Cafeteria på skolan. Fler affärer, större shoppingutbud. Tillgång till i- pad/datorer. Farthinder utanför skolan. Arbetsmiljö i skolan. Första jobbet efter skolan. Fotbollshall inomhus. Nya uteställen. Möjlighet att plugga vidare. Det som är bra är idrott, det är bra som varumärke. Förslag: Alla politiker ska besöka minst en skola per år. Sida för barn och unga, enkelt formulerade nyheter. Evenemangskalender. Så funkar kommunen, enkelt förklarat. Kontaktuppgifter till politiker. Möten Träffa och prata med politiker, prata med dem på riktigt. Representanter från olika klasser samarbetar mellan skolorna. Gemensamt elevråd och politikerna är närvarande. Bra att få träffa politiker, få svar på frågor. Skolbesök av politiker varje år! Demokratidagar på skolan, påverka lokala saker.

11 10 FRITID Kultur De som har sport har det bra, de andra har inte så mycket. Konsertområde Kajen med scen och läktare vid vattnet. Utebio, även drive in. Stor konsertlokal, kan vara vid Rosa huset. Tänk användning ihop med t.ex. Vasaloppet. Mer kulturellt samlingsområde. Morafestival: kända artister, marknad, tävlingar, typ after summer party. Bättre filmutbud på bion. Bibliotek har för lite serietidningar, saknar fantasyavdelning, mer läskiga böcker. Bättre öppettider på Sollerön. Ett bibliotek i Noret. Idrott Multihall nära centrum, som lugnetområdet. Bygga ut Prästholmen, Bryggeriet eller Strandenområdet. Även finnas café. Borde drivas kommunalt. Bra kommunikationer skall finnas. Tak över existerande fotbollsplaner. Värmeplattor under fotbollsplan. Rullskidbanan behöver bättras. Fler träningstider hockey, hockeysport prova på. Fler sporter typ, badminton, tennis, basket. Unihocarena, fler läktare, fräschare duschar, större omklädningsrum. Spontanaktiviteter Ytor för spontanidrott. Spontandans. Kombinerad fotbolls- och basketplan med konstgräs vid Rosa huset. Aktiviteter Fräscha upp/utveckla badhuset, liknande Aquanova. Lekpark, lekland eller som Bodaborg där man har som Fångarna på fortet. Kalla det för Moraborg. Rosa Huset Mer och bättre info om aktiviteter. Fler typer av evenemang på Rosa Huset. Pilkastning, dart. Utveckla strandenområdet till en park med träd, bänkar med tak, arena för bollsporter mm utanför Rosa Huset. Mötesplatser Mötesplatser är busshållplats och bibliotek. En klubb för 16 år och uppåt. Saknar mötesplatser i byarna. Bättre kommunikationer för att komma in till Mora. Evenemang. Platser att hänga på. Skatepark mer ramper, använd betong som underlag. Lazerdome, Segways. Paintball ställe inomhus. Snöpark. livelokal. Gör lekparken på Kajen finare/roligare. Övrigt Mora bra för barnfamiljer men borde bli bättre för ungdomar. Marknadsför de aktiviteter som redan finns i Mora bättre. Prova på saker eller korta infomöten med flera aktörer i för att berätta om olika aktiviteter och annat.

12 11 Utvärdering - deltagare Vad har varit bra? En bra dag med god mat där man får sin röst hörd och kan påverka tillsammans med nya kompisar. De vuxna lyssnar och verkar ta det ungdomarna säger på allvar. Hela upplägget i sig var mycket bra, och vi borde ha sådana här dagar minst 4 gånger per år. Jag var med för 2 år sen och idag var det bättre. Det var väldigt kul med Demokratidagen, jag vill göra det här nästa år igen. Vad har varit mindre bra? Det mesta har varit bra, men det var för lite tid på stationerna. Rubrikerna i de olika samtalen var för lika varandra, man fick svara på samma frågor. En bättre återkoppling och information om resultat efter demokratidagen önskas. Det finns önskemål om större åldersspridning i grupperna för att få veta hur det blir när vi är äldre. Många tyckte också att dagen var för kort. Bättre förberedelser i klasserna efterfrågas; Att man inte var förberedd, ledde till att det blev långtråkigt. Utvärdering - ledare Vad har varit bra? En värdefull dag med bra metod, struktur och bra diskussionsämnen. Hela upplägget är bra och det inkluderar även miljön, platsen, maten och utbildningen som genomfördes dagarna innan. Bra uppslutning från tjänstemän, och framför allt förvaltningschefer, upplevdes mycket positivt. Ett syfte med dagen är Att få möta de som vårt arbete riktar sig till och via dem direkt få höra deras syn på viktiga frågor. Möjligheten att få så många olika perspektiv i olika frågor på komprimerad tid. Positivt att många elever kom väl förberedda. Insamlandet av klassynpunkterna i framför allt de yngre åldrarna, helt fantastiskt. En förhoppning från samtalsledarna är att eleverna inser och förstår att detta verkligen är en möjlighet att påverka. Angående engagemang skrev en samtalsledare: Det stora, ja enorma engagemang som finns, särskilt bland de yngre eleverna. Vad har varit mindre bra? Det vore bra om man kan se till att alla deltagare fått möjlighet till förberedelser i sina klasser. De yngre eleverna var mycket bättre pålästa än gymnasisterna. Grupperna kan kanske vara mindre, max 7-8 st. Ett stort antal kan vara en orsak att alla inte kommer till tals. Gruppledarnas roll känns otydlig, de kan vara bra föredömen och delta i diskussionerna. Personer som saknades var kommunalråd & kommunchef. De borde vara med i början och i slutet av dagen för att ta emot resultatet.

13 12 Exempel på klasslistor Årskurs 5 Vi tycker att det behöver byggas fler lägenheter i Mora. Vi vill att det ska finnas IKEA i Mora. Vi vill att det ska finnas en djurpark som kolmården med t.ex elefanter, tigrar och delfiner mm. Cykel och gångvägen igenom skogen i mellan Vattnäs och Buder ska förbättras. Vi tycker att finnas ett övergångställe mellan McDonald s och Willys igen. Vi vill att det ska finnas sittplatser som t.ex bänkar vid busshållsplatsen vid gumpasalen på Noretskolan. Vi vill ha nya bibliotekarier på Noretskolan och Molkarbyskolan IGEN! Vi vill att det ska finnas FLER linjer på gymnasiet i Mora. Vi vill ha kvar vår bibliotekarie på Noretskolan, vi kämpar och ger aldrig upp! Vi vill ha en park där det finns fågelbad, bänkar, buskar, träd, blommor och en liten glasskiosk. Vi vill ha mer roliga saker på badhuset, t.ex. trampoliner, ruschkanor och mer leksaker. Vi vill ha en galleria vid det nya köpcentrumet uppe i noret. Vi vill ha en spelhall som man kan spela massa roliga spel på. Vi vill ha en Ben och Jerry affär. Vi vill ha en Starbucks affär. Vi vill ha fler caféer eftersom att vi har fler resturanger. Vi tycker att de ska förbättra toaletterna på badhuset. Både i killarnas omklädningsrum och tjejernas omklädningsrum. Vi tycker att de borde göra något utanför rosahuset. 1. Vi vill ha en ny bibliotekarie för att våran bibliotekarie ska sluta. 2. Varför har vi inte mer grupprum till klassrummen och varför har vi inte fler lärare till lektionerna. 3. Vi vill ha mer trygghet i högstadiets område det är många stora bara som är bråkiga. 4. Varför finns det bara en ishall och jätte många fotbollsplaner. Och varför bygger dom aldrig om simhallen för den är så tråkig. Grundsärskolan 5-9 Vad kan DU som ung göra för att få ett ÄNNU bättre Mora? Vi kan säga vad vi tycker, komma med förslag. Vad saknas? Fler matställen uppe i Noret Mora, Maxhamburgertälle. Spelbutik borde ordnas i Mora. Det borde även vara så att man kan få träffa andra att spela tillsammans med. LIVE rollspel saknas tycker vi. Hockeyspel prova på. Pilkastning någonstans i Mora. Äventyrsbad saknas i Mora kommun. Vad kan utvecklas? På vilket sätt? Man skulle kunna bygga flera matställen i Noret. Mer utbud av spel till oss ungdomar som exempelvis spel till både tv-spel och datorspel. LAN, spela dator tillsammans i grupp borde ordnas lite oftare, och att man berättar i skolorna för oss elever när det blir av. LIVE rollspelsgrupper borde ordnas i Mora, det skulle vara möjligt för oss ungdomar att få prova på detta under en period, för att se om man tycker det är tillräckligt kul för att fortsätta. Det borde finnas prova på ishockey, som inte kostar pengar, det borde även vara möjligt att låna utrustning gratis. Möjlighet till pilkastning borde finnas i Rosahuset. Det borde ordnas ett äventyrs bad i kommunen, för då skulle vi ungdomar få en roligare fritid. Vi tycker att det borde vara gratis för oss skolungdomar att gå till badhuset. Årskurs 6

14 13 Det var vi som gjorde det! Samtalsuppmuntrare Ida Persson Maria Burtus Kristina Magnusson Emma Jidemyr Maria Vesterberg Nilsson Magnus Nordahl Inger Skoglund Hassis Magnus Drotz Carina Karlsson Albin Frandsen Elisabeth Bäckström Magnus Birkeholm Margareta Hallander Magnus Strömberg Johan Nilsson Inga-Lena Spansk Camilla Collet Malin Höglund David Örnberg Gruppledare Ninni Skön Mike Christensen Amanda Tällberg Marcus Wiberg Astrid Andersson Hanna Nilsson Sanna Tällberg Diyar Kizil Aun Photirat Sara Dahlin Anna Eriksson

15 Budget

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Demokratidag 17 maj 2002

Demokratidag 17 maj 2002 Demokratidag 17 maj 2002 Fritiden i Mora för gammal och ung I regeringens mål för en nationell ungdomspolitik kan man bl.a. läsa att Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. Som

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer