DEMOKRATIDAG FÖR UNGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23"

Transkript

1 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar Skola 5 Skola fortsättning 6 Attraktiv arbetsgivare 7 Centrumutveckling 8 Demokrati/kommunikation 9 Fritid 10 Utvärderingar 11 Exempel på klasslistor 12 Det var vi som gjorde det! 13 Budget

3 2 Sedan 2001 har barn och ungdomar i Mora haft möjlighet att träffa beslutsfattare i olika forum för inflytande för att diskutera viktiga frågor. Ett av dessa forum kallar vi för demokratidag. Fram till 2012 användes framtidsverkstad som metod, men 2013 förändrades och utvecklades konceptet. Bland annat övergick vi till metoden dialogcafé. De allra flesta som deltog då var överens om att dialogcafé som metod, och allt vad det för med sig, var en lyckad förändring och många positiva reaktioner lämnades också efter årets upplaga. Som exempel kan nämnas att barn och unga har möjlighet att träffa beslutsfattare och samtala på ett mer konstruktivt sätt än tidigare, och intresset och engagemanget från vuxna är betydligt större tack vare det nya upplägget. under de olika samtalsomgångarna. Vid utbildningen fick de vuxna därför delta i ett rollspel där två personer agerade samtalsuppmuntrare medan resten fick vara deltagare. Under förmiddagen diskuterades också hur man som vuxen presenterar och diskuterar sin frågeställning med barn och ungdomar i olika åldrar. De åtta samtals-rubrikerna var: elevinflytande, arbetsmiljö i skolan, centrumutveckling, fritid, demokrati/kommunikation, attraktiv arbetsgivare, trygghet/psykisk hälsa. Det fanns även en öppen fråga där det gavs möjlighet att lämna synpunkter som inte rymdes i de andra grupperna. Om metoden Dialogcafé kan kortfattat beskrivas att i en avslappnad miljö (likt ett café) har bordsvärdarna till uppgift att ta tillvara på idéer och önskemål från deltagarna. Under demokratidagen fanns det åtta cafébord med egna specifika ämnen att samtala kring. Efter 25 minuter bytte deltagarna bord efter ett bestämt schema. Därmed fick alla möjlighet att diskutera alla frågeställningar under dagen. Utbildningsdag Funktionärerna utbildades för sina olika uppdrag den 20 oktober, de vuxna på förmiddagen och ungdomarna på eftermiddagen. 21 tjänstemän och förtroendevalda hade anmält sitt intresse att vara samtalsledare, eller samtalsuppmuntrare som blev deras benämning under utbildningen. Syftet är att de ska försöka skapa ett positivt samtalsklimat i grupperna så att alla deltagare känner sig uppmuntrade att ventilera så mycket som möjligt Eftermiddagen ägnades åt att utbilda tio ungdomar till gruppledare. Innehållet var cafédialog som metod, de olika frågeställningarna och en förenklad ledarskapsutbildning där vikten av att deltagarna ska ha roligt betonades. Därför fick de prova på en mängd olika icebreakers. De används även för att skapa gruppkänsla och energi i grupperna. Extra betoning lades på ungdomarnas nya oerhört viktiga roll att hålla tiderna i det späckade tidsschemat.

4 3 Deltagare En representant från varje klass från årskurs 4 i grundskolan till avgångsklasserna på gymnasiet var inbjudna. Totalt 105 elever var anmälda för att diskutera viktiga frågor på Moraparken. Av de 21 samtalsuppmuntrarna kom 19 från kommunal verksamhet och två från lokalsamhället. Den ena var centrumutvecklare från Mora Köpstad som gav barn och ungdomar möjlighet att direkt lämna sina synpunkter och önskemål om t.ex. vilka butiker som bör etablera sig i Mora och hur ett trivsamt centrum ser ut. Den andra var representant från tillverkningsindustrin i Mora som fick mycket värdefull information från deltagarna om hur en attraktiv arbetsgivare ser ut från ett ungdomligt perspektiv. Det var också väldigt många tjänstemän från olika förvaltningar som var nyfikna på arbetet som pågick. Några av de som vandrade runt i grupperna och lyssnade var ett flertal rektorer, tekniska chefen, fritidschefen och kulturchefen. Avslutning Efter en lång och intensiv dag var det återsamling i stora salen igen. Där lämnades en kort summering av de viktigaste frågorna och olika nyckelord från varje grupp. Deltagarna informerades om hur processen går vidare. Det vill säga att sammanställningen kommer att skickas till varje nämnd och förvaltning, som har i uppgift att lämna sina åsikter om resultatet till kommunstyrelsen. I år, liksom förra året, hade vi besök från grannkommunen Malung Sälen. Politikern Christin Löfstrand ville ta del av vår modell och få inspiration till den demokratidag de ska genomföra i början av december I april 2015 kommer det att arrangeras ett uppföljningsmöte, en Höring, där elevrådsrepresentanter får information av tjänstemän om vilka beslut som tagits och andra åtgärder utifrån de samtal som fördes under demokratidagen.

5 4 Resultat, sammanfattning Barn och ungdomar vill vara med och påverka, men det är inte alltid de vuxna lyssnar. Det är något som märks tydligt ur ett elevrådsperspektiv. Bland annat vill man påverka hur prov och hemläxor fördelas då det periodvis blir väldigt mycket att göra för eleverna. En annan fråga som det jobbats hårt med är neddragningen av skolbibliotekarierna. Unga har centrum som mötesplats. Man umgås med kompisar genom att gå i affärer. Här finns också utvecklingsmöjligheter. Ett bilfritt centrum och inga cyklar på gågatan, mer färgglatt med blommor och växter, fler offentliga toaletter och bättre öppettider. Både ute- och innemiljön finns det synpunkter på. Allt från trivselhöjande åtgärder som växter och varmare temperatur i klassrummen till skolgårdens utformning. Här finns också aspekter på säkerhet som att det saknas vuxna/lärare som rastvakter och att det ska finnas sand under klätterställningar istället för stenplattor. Hög ljudnivå och att det är stimmigt under lektioner är ett problem, men det är inte bara läraren det beror på. Eleverna kan och ska ta ansvar så att det blir lugnare. Det är också allas ansvar att se till att alla trivs och att ingen blir mobbad eller kränkt. Därför är trivseln på skolan viktigt att satsa på. Se till att miljöerna är trygga, och att skapa ett bra klimat i klassen med god sammanhållning. På fritiden saknas aktiviteter och mötesplatser. Kring Kajen finns enligt eleverna stora möjligheter att utveckla området till att bli en attraktiv mötesplats för alla generationer. Förslag som nämns är en scen för musik och bio, och små butiker. När det gäller aktiviteter finns förslag att skapa ett Moraborg, ett lekland inspirerat av Fångarna på fortet. Ett annat förslag är att bygga en multihall, förslagsvis på strandenområdet. Samtidigt kan området utvecklas till ett parkområde med växtlighet och restaurang. Eller som en deltagare uttryckte sig: Det är viktigt att det är fint när man kommer till Mora. Trafiksituationen kan förbättras. Gång- och cykelvägarna behöver en översyn då bland annat belysningen är bitvis bristfällig, asfalten dålig, och nya övergångsställen behövs. Det finns också behov av att utöka cykelnätet både i centrum och till byarna. En väl fungerande kollektivtrafik är viktig och det finns många synpunkter från deltagarna att se över. Bland annat är tidtabell, linjesträckningar och priser en grund för missnöje. Ungdomarna har ganska klara uppfattningar i olika arbetsmarknadsfrågor. En samtalsuppmuntrare beskriver det så här: Första intrycket man gör som arbetsgivare hos varje enskild medarbetare är avgörande för lojaliteten för arbetsgivaren ur såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv. Detta illustreras på ett tydligt sätt i vad ungdomarna säger är viktigt under avsnittet Introduktion. Där finns många värdefulla citat att ta vara på för en arbetsgivare som vill uppfattas som attraktiv! En utförligare sammanställning av gruppsamtalen finns här nedan. Politiker och tjänstemän får med detta underlag information och kunskap för att utveckla Mora till ett ännu bättre samhälle att bo och leva i.

6 5 SKOLA (elevinflytande - arbetsmiljö hälsa/trygghet) Elevråd Elever måste få prata om rättigheter och skyldigheter. Elevråd kan ha benchmarking med andra elevråd för att få idéer. Bra med bestämda platser där eleverna får vara med och bestämma. Till exempel demokratidagen, där kan man prata och påverka. Viktigt att elevråd består av olika utskott (LAN, filmkväll) för att få elever att umgås på fritiden. Man kan samarbeta mellan skolorna i ett gemensamt elevråd för att få fram information till politikerna. Alla politiker ska besöka minst en skola per år. Lärarna är bra på att lyssna men inte på att föra vidare. Betygsätta lärare. Två stjärnor och en önskan. Lärarutfrågning. Psykosocialt Man ska kunna gå till skolan utan att det ska kännas jobbigt! Viktigt med bemötande. De som står bredvid är de som kan påverka. Viktigt att lärare blir informerade. Trivseln är viktig. Kamratstödjare för att ingen ska vara ensam. Se till att miljöerna är trygga. Skapa bra klimat i klassen med god sammanhållning. Mobbning kan vara orsak till frånvaro. Fler aktiva rastvakter. Viktigt med kompisar och bra lärare. Fler aktiviteter och mötesplatser för att lära känna elever från andra klasser. Uppstartsvecka med olika upptåg/tävlingar. Vore mysigt att få göra något tillsammans med de äldre eleverna. Undervisning Bättre hjälp och genomgångar på lektionerna. Svårt när många elever med olika kunskapsnivåer är i samma klass. Uppdelning önskvärt. Man kan till exempel ha extrahjälp och läxhjälp. Det är tunga läxor över helger och lov, projekt i flera ämnen samtidigt. Bra balans vid schemaläggning, inlämningar och prov för att minska stressen. Lärarna måste prata ihop sig mer. Lärare har en avgörande betydelse för arbetsmiljön. Lugnare med flera lärare i klassrummet. Det är inte bara lärarens ansvar. Eleverna kan och ska ta ansvar så att det blir lugnare. Positivt om det finns möjlighet att jobba i grupprum eller bakom en skärm. Bra med 10 min bensträckare. Fler program på gymnasiet. Mer praktiskt arbete trots att man går högskoleförberedande program. För många inställda lektioner. Vikarier ordnas inte. Samhällsprogrammet har nästan ingen matte då de saknar en mattelärare. Lärare måste bli bättre på att informera till exempel att lektioner ställs in. Dåligt med information från lärarna om demokratidagen, och de har glömt att anmäla. Jobbigt att byta lärare ofta. Svårt att hitta lärare under dagen. Kul när det händer något utöver vanliga lektioner. Bra med externa föreläsare, unga föreläsare som kan engagera ungdomar. Fler studiebesök. Mer teater och skolbio. Personal Viktigt med ledarskap och respekt. Låt inte problem eskalera. Kvarsittning kan vara ett bra alternativ. Alla skolor ska ha en rektor som stannar och bra lärare. Elevhälsa Tillgång till elevhälsa, sköterska och kurator. Bra tider och bemötande. Tydlig, mer information om elevhälsan behövs. Mer samtal/information om droger och rökning. Rökning förekommer på vissa skolor och behöver åtgärdas. Elever röker utanför fönstret, luktar rök i klassrummet. Svårt att få tillräckligt med sömn, börja skolan lite senare. Egenskaper hos en bra lärare; våga vara vuxen, bestämd, engagerad, ha humor, bra utbildning, tydlig, rättvis, hjälper till och ger feedback, se och bry sig om eleverna och vara på deras sida. Tydliga regler så eleverna vet vad som gäller. Gymnasieelever tycker att de träffar handledaren för sällan. Eleverna vill ha den lärare de träffar mest som handledare. När läraren är sjuk är det bättre att få göra eget arbete.

7 6 Klassrum Regelbunden renovering av klassrummen är önskvärd. Ljuddämpare i taket. Persienner dämpar ljuset lagom, mörkläggningsgardiner blir för mörkt. Mer hemtrevligt, färger, växter, gardiner. Nya skönare stolar, inga hårda trästolar. Höga bänkar längst bak, låga framme så alla ser läraren. Dålig ventilation i klassrummen. Jämnare temperatur i klassrummen, oftast för kallt. Plattor/datorer i skolan. Varsin dator i grundskolan. Matsal Matsalen måste ljuddämpas. Bra med mindre matsal, fler mattider, salladsbord, och långbord i mitten. Maten ska lagas på skolan, den ska inte vara hopblandad. Mer ekologiskt, fler alternativ att välja på. Tillgång till en smörgås på andra tider. Matråd på skolorna. Utemiljö Barn ska få tycka till om hur lekpark och skolgård ska utformas. Mer gräs, bänkar, cykelväg och asfalt. Fler aktiviteter och nyare saker, t.ex. gungbräda, leksaker, fotbollar, innebandymål och bollar. Under klätterställningar ska det vara sand, inte plattor. Fler lärare/rastvakter ute så att det inte blir bråk. Skolbyggnaden utsätts för skadegörelse, man ristar in fula ord. Innemiljö Roligt och skönt med elevmålningar på väggar, men klotter ska tas bort. Graffittivägg eller vit duk att måla på och som man kan hänga upp. Innemiljön känns hård och tråkig, vill ha soffor och kuddar. En läshörna. Saknar sittplatser i B-C-D-husen utanför klassrummen. Fler bänkar i korridoren för egen studietid och för umgänge. Tillgång till cafeteria. Möjlighet att betala med kort i cafeterian. Tillgång till uppehållsrum för att kunna vila, ta en paus. Viktigt med god miljö, att det är rent. Renare toaletter, det luktar illa. Jobbigt med blöta på toagolv, och när det är klottrat. Billiga tvålar som inte luktar gott. Handspriten luktar starkt. Trånga skåp. Idrott Bättre omklädningsrum. Bås vid omklädningen och duschbås med draperi. För kort tid att duscha, det behövs min. Fräschare duschar, det luktar urin. I olika idrottshallar finns det myror, mögel, klotter, smuts, snus och det luktar illa. Det drar kallt, äckligt på golven, det ekar och fönsterisoleringen är trasig. Bibliotek Bibliotek i alla skolor, bibliotekarierna ska vara kvar. Behövs nya böcker. Få tillgång till böcker istället för papperskopior. Biblioteket är som ett uppehållsrum, men det kommer att försvinna. Ljudnivån i biblioteket måste sänkas så man kan koncentrera sig på eget jobb eller läsning. Arbetslivsvägledning Mer vägledning i skolan inför ett kommande arbetsliv, information om vilka utbildningar som krävs, få öva på hur en anställningsintervju går till. Företagsbesök på skolan. Mer studiebesök ute på företagen. Grundskolan måste förbereda eleverna att ta eget ansvar, vara förberedd för arbetslivet Trafik Behov av cykelvägar, trottoarer och farthinder nära skolan. Krångligt att gå till skolan från Rödmyren. Billigare/gratis busskort till elever, ska även fungera på julloven. 3 km gräns istället för 6 km. Väntar länge på bussen, ibland kommer den inte. Anpassa efter skoltiderna till byar och Orsa. Dåligt med parkeringar på skolan.

8 7 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Gallup Vad är viktigast på en framtida arbetsplats om du får välja mellan arbetskamrater, arbetstider eller lön? (Totalt 50 svar) Bra arbetskamrater Antal: 22 Andel: 44 % Bra arbetstider Antal: 3 Andel: 6 % Bra lön Antal: 25 Andel: 50 % Lön; 50% Arbetskamrater ; 44% Arbetstid ; 6% Arbetsmiljö Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv önskar man en arbetsplats som är ren, har bra belysning, har fikarum som möjliggör att man träffar sina kollegor, som inte är bullrig, som har bra ventilation, som innebär bra arbetsställning. Arbetstider Vill vara med och påverka arbetstiderna om det går, för att kunna kombinera aktivt fritidsliv med en anställning. Om man får välja så vill de flesta arbeta dagtid. Minst populärt att arbeta helger. Pauser är viktiga och att det då är kul stämning. Lön Får jag välja tar jag det jobb där jag får högst lön. Lönen är mycket viktig. Ett tråkigt arbete kan kompenseras med hög lön. Bra om chefen förklarar varför man får den lön man blir erbjuden. En bra lön kompenserar inte ett dåligt arbete. Arbetskamrater Trevliga, hjälpsamma och bra arbetskamrater är mycket viktiga för att man ska trivas på jobbet. Mellan arbetskamrater är det viktigt med en god stämning, att man lär känna varandra, att man tar hand om varandra och ser till att arbetet fungerar, att det är en skämtsam stämning. Chefer Alla som arbetar på en arbetsplats har ansvar för att ha sunt förnuft, ta hand om varandra och se till att det fungera. Det är chefens ansvar att säga till, att ta reda på vad som fungerar eller inte fungerar. En bra chef är tydlig, trevlig, engagerad, stöttar, är rättvis, ger feedback; följer upp hur det går, har pondus, har tid med alla, ser till att alla får säga vad de tycker, ser till att alla kan samarbeta, syns på arbetsplatsen, är delaktig för att skapa god sammanhållning. En dålig chef har inte koll på arbetsplatsen, ekonomin och verksamheten, ska man kunna rösta bort. Utveckling Viktigt med meningsfulla arbetsuppgifter. Om man får utvecklas kan man vara kvar länge. Viktigt att det man lär sig tillvaratas av arbetsgivaren. Med ökad kompetens vill man få mer ansvar. Introduktion Mötet med vuxenvärlden skrämmer lite. Som ny på en arbetsplats är det viktigt att man känner sig välkommen och uppskattad. Man vill fort kunna känna sig som en i gänget. Någon visar runt på arbetsplatsen så man blir presenterad för alla. Man får en vägledare som hjälper och visar den första tiden. Man får jobb att göra direkt. Någon visar om det finns några knep för att göra jobbet bättre. Att det är ok att göra fel någon gång i början. Man visar den nya respekt. Det är tråkigt med arbetskamrater som är osociala, tillslutna och som klagar på sitt jobb.

9 8 CENTRUMUTVECKLING Centrum - Utemiljö Fler offentliga toaletter, öppna på natten. Rökfritt i centrum. Mer bänkar och bord. Tak över gågatan. Fler soptunnor. Färgglatt så det blir mer livfullt, mer blommor och växter, mysigare gatubelysning. Gångbro från Köpmannagatan ner till Kajen. En spegel man kan ta selfies i. Ett ställe där man kan sitta och mysa utan att behöva köpa något. Få bort cyklar från gågatan. Bilfritt centrum. Stäng Köpmannagatan så man kan gå överallt. Park med jättemånga äppelträd. Allmänt internet. Behåll Mora litet. Närheten till skogen. Handel Dåligt utbud. Fler sportaffärer, klädbutiker, spelbutiker, skoaffärer, varuhus, snabbmat i centrum. Saknas liv i centrum. Sommartid är det bra. Dåliga öppettider. Öppna senare på dagen. Något kafé kan ha öppet sent. Fler matställen i Noret. Bättre julskyltning, hantverk, skridskor på Saxviken. Kajen Tingsnäs Kajenområdet är tråkigt, fult. Bättre sittmöjligheter. En scen vid Saxviken. Utebio, musik. Ett nytt Lisselby vid vattnet. Aktiviteter vid vattnet på vintern. Restaurang. Små butiker. Viktigt med mötesplatser, fler på kajen. Tingshusparken inte attraktiv, det är ett cykelstråk. Prästholmen En till mindre ishall. Bygga om badhuset till ett äventyrsbad. Förbättra campingen, stänger för tidigt, fiskdamm. Idrottgrejer borde vara nära varandra. Tak över fotbollsplan så man kan spela på vintern. Strandenområdet Det är viktigt att det är fint när man kommer till Mora. Lekpark i centrum, utanför Rosa Huset. Multiarena, bra i evenemangssyfte. Glasskiosk. Park med växtlighet och restaurang. Marknad på området. Gräsyta för allmän sport typ fotboll. Lokaler Konserthus. Multihall som på Lugnet. Tak på skateparken eller inomhushall. Ungdomsgård på stan. Aktiviteter Lekland som Bodaborg. Spelhall. Prova-påhockey. Sommarrodel. Snowcam, studsmattor. Spa för barn. Trafik Fel nyans på de gula husen vid resecentrum. Problem att hitta information om hur bussar går. För lite att göra när man väntar på byten. Pressbyrån och Internet. Busskortet ska gå till toaletterna. Dåliga busstider. Enklare att resa och billigare/gratis. Bussar och träningstider påverkas av trafiken. I valet mellan fler platser i byn eller bättre kommunikationer går kommunikationer före byn. Bussar passar inte till och från aktiviteter som i Rosa huset, t.ex. spela instrument. Skyttlar. Mycket dåliga cykelvägar. Övergångsställen. Övrigt Förslagslåda hos kommunen. Ett större bibliotek i centrum. Fler böcker, mer fantasy och fakta. Historiskt museum. Ett till Rosa Huset. Mindre ungdomsgård.

10 9 DEMOKRATI/KOMMUNIKATION Hur ska unga få inflytande? Försökt påverka men ingen lyssnar. Engagerad lärare tar tag i något. Tidning, tal, förslagsbrevlåda, snigelpost, demonstrationer, insändare. Anna Hed och kommunfullmäktige. Facebooksida, gilla förslag, hemsida, maila, sms. Chatta för dialog med politiker. Kommunen kan vända sig till ungdomar i enkäter LUPP. Bra om lärare också informerar och skickar ut enkäter. Information Info kommer ibland lite sent. Får inte reda på vad som händer inom skolan, inte ens om demokratidag. Kollar på Lilla Aktuellt i skolan. Telefoner och datorer för att kommunicera, läsa tidningen, kolla på nyheter. Svårt att ta del av offentliga handlingar. Berätta på hemsidan och i skolorna. Internet/ för information. Genom personer i sitt kontaktnät. mora.se Går in på hemsida för att göra skolarbete, för kontakter. Inte annars. Svårt hitta rätt kontaktperson, lättare hitta mailadresser. Nummer att sms:a till. Kalender på mora.se om allt som händer. Veckoblad till unga på hemsidan. Kunna lämna frågor och förslag. Flik om förslag på förbättringar, en flik om nyheter som vänder sig till barn. Sociala medier Dialog/kommunikationsportal används inom skolan. (Edmodo). Chatt, Facebook, Twitter, Instagram är bra. App, kunna få info från Rosa Huset, prenumerera på nyheter. Gruppsamtal på Skype. Frågor man vill påverka Kollektivtrafiken, gratis busskort, priser och tidtabeller, skolskjutsar. Rosa huset, riktiga band som spelar, typ Aviici. Cafeteria på skolan. Fler affärer, större shoppingutbud. Tillgång till i- pad/datorer. Farthinder utanför skolan. Arbetsmiljö i skolan. Första jobbet efter skolan. Fotbollshall inomhus. Nya uteställen. Möjlighet att plugga vidare. Det som är bra är idrott, det är bra som varumärke. Förslag: Alla politiker ska besöka minst en skola per år. Sida för barn och unga, enkelt formulerade nyheter. Evenemangskalender. Så funkar kommunen, enkelt förklarat. Kontaktuppgifter till politiker. Möten Träffa och prata med politiker, prata med dem på riktigt. Representanter från olika klasser samarbetar mellan skolorna. Gemensamt elevråd och politikerna är närvarande. Bra att få träffa politiker, få svar på frågor. Skolbesök av politiker varje år! Demokratidagar på skolan, påverka lokala saker.

11 10 FRITID Kultur De som har sport har det bra, de andra har inte så mycket. Konsertområde Kajen med scen och läktare vid vattnet. Utebio, även drive in. Stor konsertlokal, kan vara vid Rosa huset. Tänk användning ihop med t.ex. Vasaloppet. Mer kulturellt samlingsområde. Morafestival: kända artister, marknad, tävlingar, typ after summer party. Bättre filmutbud på bion. Bibliotek har för lite serietidningar, saknar fantasyavdelning, mer läskiga böcker. Bättre öppettider på Sollerön. Ett bibliotek i Noret. Idrott Multihall nära centrum, som lugnetområdet. Bygga ut Prästholmen, Bryggeriet eller Strandenområdet. Även finnas café. Borde drivas kommunalt. Bra kommunikationer skall finnas. Tak över existerande fotbollsplaner. Värmeplattor under fotbollsplan. Rullskidbanan behöver bättras. Fler träningstider hockey, hockeysport prova på. Fler sporter typ, badminton, tennis, basket. Unihocarena, fler läktare, fräschare duschar, större omklädningsrum. Spontanaktiviteter Ytor för spontanidrott. Spontandans. Kombinerad fotbolls- och basketplan med konstgräs vid Rosa huset. Aktiviteter Fräscha upp/utveckla badhuset, liknande Aquanova. Lekpark, lekland eller som Bodaborg där man har som Fångarna på fortet. Kalla det för Moraborg. Rosa Huset Mer och bättre info om aktiviteter. Fler typer av evenemang på Rosa Huset. Pilkastning, dart. Utveckla strandenområdet till en park med träd, bänkar med tak, arena för bollsporter mm utanför Rosa Huset. Mötesplatser Mötesplatser är busshållplats och bibliotek. En klubb för 16 år och uppåt. Saknar mötesplatser i byarna. Bättre kommunikationer för att komma in till Mora. Evenemang. Platser att hänga på. Skatepark mer ramper, använd betong som underlag. Lazerdome, Segways. Paintball ställe inomhus. Snöpark. livelokal. Gör lekparken på Kajen finare/roligare. Övrigt Mora bra för barnfamiljer men borde bli bättre för ungdomar. Marknadsför de aktiviteter som redan finns i Mora bättre. Prova på saker eller korta infomöten med flera aktörer i för att berätta om olika aktiviteter och annat.

12 11 Utvärdering - deltagare Vad har varit bra? En bra dag med god mat där man får sin röst hörd och kan påverka tillsammans med nya kompisar. De vuxna lyssnar och verkar ta det ungdomarna säger på allvar. Hela upplägget i sig var mycket bra, och vi borde ha sådana här dagar minst 4 gånger per år. Jag var med för 2 år sen och idag var det bättre. Det var väldigt kul med Demokratidagen, jag vill göra det här nästa år igen. Vad har varit mindre bra? Det mesta har varit bra, men det var för lite tid på stationerna. Rubrikerna i de olika samtalen var för lika varandra, man fick svara på samma frågor. En bättre återkoppling och information om resultat efter demokratidagen önskas. Det finns önskemål om större åldersspridning i grupperna för att få veta hur det blir när vi är äldre. Många tyckte också att dagen var för kort. Bättre förberedelser i klasserna efterfrågas; Att man inte var förberedd, ledde till att det blev långtråkigt. Utvärdering - ledare Vad har varit bra? En värdefull dag med bra metod, struktur och bra diskussionsämnen. Hela upplägget är bra och det inkluderar även miljön, platsen, maten och utbildningen som genomfördes dagarna innan. Bra uppslutning från tjänstemän, och framför allt förvaltningschefer, upplevdes mycket positivt. Ett syfte med dagen är Att få möta de som vårt arbete riktar sig till och via dem direkt få höra deras syn på viktiga frågor. Möjligheten att få så många olika perspektiv i olika frågor på komprimerad tid. Positivt att många elever kom väl förberedda. Insamlandet av klassynpunkterna i framför allt de yngre åldrarna, helt fantastiskt. En förhoppning från samtalsledarna är att eleverna inser och förstår att detta verkligen är en möjlighet att påverka. Angående engagemang skrev en samtalsledare: Det stora, ja enorma engagemang som finns, särskilt bland de yngre eleverna. Vad har varit mindre bra? Det vore bra om man kan se till att alla deltagare fått möjlighet till förberedelser i sina klasser. De yngre eleverna var mycket bättre pålästa än gymnasisterna. Grupperna kan kanske vara mindre, max 7-8 st. Ett stort antal kan vara en orsak att alla inte kommer till tals. Gruppledarnas roll känns otydlig, de kan vara bra föredömen och delta i diskussionerna. Personer som saknades var kommunalråd & kommunchef. De borde vara med i början och i slutet av dagen för att ta emot resultatet.

13 12 Exempel på klasslistor Årskurs 5 Vi tycker att det behöver byggas fler lägenheter i Mora. Vi vill att det ska finnas IKEA i Mora. Vi vill att det ska finnas en djurpark som kolmården med t.ex elefanter, tigrar och delfiner mm. Cykel och gångvägen igenom skogen i mellan Vattnäs och Buder ska förbättras. Vi tycker att finnas ett övergångställe mellan McDonald s och Willys igen. Vi vill att det ska finnas sittplatser som t.ex bänkar vid busshållsplatsen vid gumpasalen på Noretskolan. Vi vill ha nya bibliotekarier på Noretskolan och Molkarbyskolan IGEN! Vi vill att det ska finnas FLER linjer på gymnasiet i Mora. Vi vill ha kvar vår bibliotekarie på Noretskolan, vi kämpar och ger aldrig upp! Vi vill ha en park där det finns fågelbad, bänkar, buskar, träd, blommor och en liten glasskiosk. Vi vill ha mer roliga saker på badhuset, t.ex. trampoliner, ruschkanor och mer leksaker. Vi vill ha en galleria vid det nya köpcentrumet uppe i noret. Vi vill ha en spelhall som man kan spela massa roliga spel på. Vi vill ha en Ben och Jerry affär. Vi vill ha en Starbucks affär. Vi vill ha fler caféer eftersom att vi har fler resturanger. Vi tycker att de ska förbättra toaletterna på badhuset. Både i killarnas omklädningsrum och tjejernas omklädningsrum. Vi tycker att de borde göra något utanför rosahuset. 1. Vi vill ha en ny bibliotekarie för att våran bibliotekarie ska sluta. 2. Varför har vi inte mer grupprum till klassrummen och varför har vi inte fler lärare till lektionerna. 3. Vi vill ha mer trygghet i högstadiets område det är många stora bara som är bråkiga. 4. Varför finns det bara en ishall och jätte många fotbollsplaner. Och varför bygger dom aldrig om simhallen för den är så tråkig. Grundsärskolan 5-9 Vad kan DU som ung göra för att få ett ÄNNU bättre Mora? Vi kan säga vad vi tycker, komma med förslag. Vad saknas? Fler matställen uppe i Noret Mora, Maxhamburgertälle. Spelbutik borde ordnas i Mora. Det borde även vara så att man kan få träffa andra att spela tillsammans med. LIVE rollspel saknas tycker vi. Hockeyspel prova på. Pilkastning någonstans i Mora. Äventyrsbad saknas i Mora kommun. Vad kan utvecklas? På vilket sätt? Man skulle kunna bygga flera matställen i Noret. Mer utbud av spel till oss ungdomar som exempelvis spel till både tv-spel och datorspel. LAN, spela dator tillsammans i grupp borde ordnas lite oftare, och att man berättar i skolorna för oss elever när det blir av. LIVE rollspelsgrupper borde ordnas i Mora, det skulle vara möjligt för oss ungdomar att få prova på detta under en period, för att se om man tycker det är tillräckligt kul för att fortsätta. Det borde finnas prova på ishockey, som inte kostar pengar, det borde även vara möjligt att låna utrustning gratis. Möjlighet till pilkastning borde finnas i Rosahuset. Det borde ordnas ett äventyrs bad i kommunen, för då skulle vi ungdomar få en roligare fritid. Vi tycker att det borde vara gratis för oss skolungdomar att gå till badhuset. Årskurs 6

14 13 Det var vi som gjorde det! Samtalsuppmuntrare Ida Persson Maria Burtus Kristina Magnusson Emma Jidemyr Maria Vesterberg Nilsson Magnus Nordahl Inger Skoglund Hassis Magnus Drotz Carina Karlsson Albin Frandsen Elisabeth Bäckström Magnus Birkeholm Margareta Hallander Magnus Strömberg Johan Nilsson Inga-Lena Spansk Camilla Collet Malin Höglund David Örnberg Gruppledare Ninni Skön Mike Christensen Amanda Tällberg Marcus Wiberg Astrid Andersson Hanna Nilsson Sanna Tällberg Diyar Kizil Aun Photirat Sara Dahlin Anna Eriksson

15 Budget

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen

Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen 1 9 gruppledare och 20 samtalsuppmuntrare. S edan 2001 har barn och ungdomar i Mora haft möjlighet att träffa beslutsfattare för att diskutera

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014. 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014. 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin 2. Närvarorapportering genomfördes av sekreterare Sara Kristiansson 3. Caroline Axrud och Mohammad

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 2010 29 svarande av 38 elever, 15 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 76 % 2011 34 svarande

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg 2014-09-30 1 (9) Tid och plats Tisdag den 21 oktober, Varagårdsskolan, Bjuv Gymnasierepresentanter Närvarande Felix Nordström* Linus Piggott* Ella Lynander Johanna Persson* Frånvarande Joel Isaksson Amanda

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Dialog Unga Lycksele 2010/2011

Dialog Unga Lycksele 2010/2011 Dialog Unga Lycksele /2011 1 INNEHÅLL 3 Inledning 4 LUPP 5 Sammanfattning 6 Politik och inflytande 8 Fritid 12 Skola 16 Trygghet och hälsa 19 Framtid 25 Förslag från ungdomskonferensen 2 INLEDNING genomfördes

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 Datum 2013-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/110 Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 2011 31 svarande av 36 elever, 20 flickor och 11 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 86 % 2012 34 svarande

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

ÅRSTASKOLANS ABC-LISTA:

ÅRSTASKOLANS ABC-LISTA: ÅRSTASKOLANS ABC-LISTA: A - arbetstider: Alltså, vi är schyssta mot varandra på den här skolan. Det innebär att vi självklart kommer i tid på morgonen/efter rast. Detta för att inte påverka kvalitén i

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Sibbebo Förskola 1 Vilken förskola går ditt barn på? Mariebo 0 0 Sibbebo 44 100 Obesvarad 0 0 Ack. svar 44 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Gräshoppan 0 0 Nyckelpigan 0 0 Skalbaggen 0 0 Trollsländan

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer