PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006"

Transkript

1 PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Betydelsen av personalhantering Olika anställningsförhållanden Anställning av medarbetare Platsannonsering Rekryteringsintervju Introduktion till arbete Motivation och personalledning Motivering av personal Personalledning Säkerhet på arbetsplatsen Personalutveckling Lagstiftning och avtal Arbetsavtal Prövotid Uppsägning Arbetsintyg Att anmäla sig som arbetsgivare Bilagor 1. Exempel på intervjufrågor 2. Exempel på arbetsavtal startaeget.fi och Christian Mikander (2/20)

3 1. Betydelsen av personalhantering Om någon tror att det är dyrt att anställa kompetenta personer, försök med att anställa inkompetenta. Personalen ses ofta som ett företags viktigaste resurs. Fastän ett företag är fullt av maskiner och anordningar är det personalen som väljer maskiner och använder dem. Personalhantering handlar om att attrahera, rekrytera och hålla fast vid sakkunnig och lämplig personal. Till lika måste man komma ihåg att följa gällande lagstiftning i fråga om arbetstider, arbetsavtal, kollektivavtal, grunder för uppsägning och uppsägningstider. 1.1 Olika anställningsförhållanden Anställningsförhållandena kan indelas i fast anställning, visstidsanställning och hyrd arbetskraft där arbetaren inte har kontrakt med ens eget företag utan företaget som hyr ut personal Stadigvarande arbete (fast anställning) Stadigvarande eller fasta anställning är anställning tills vidare. Då någon anställs är prövotiden vanligtvis 4 månader. Uppsägningstiden för arbetsgivare och arbetstagare varierar på basen av anställningsförhållandets längd om ingenting annat avtalats Visstidsanställning Ett vikariat, en praktikant eller sommarvikarie är exempel på typiska visstidsanställningar. För en visstidsanställning krävs alltid en motiverad grund i enlighet med arbetsavtalslagen. Grunden skall nämnas i avtalet. Till exempel följande kan vara motiverad grund för visstidsanställning: Arbetets natur: säsongarbete, vikariat, praktik m.m. Arbete finns bara för en begränsad tid, till exempel på grund av orderstocken Arbetet karakteriseras som projekt Dessutom kan man med arbetstagaren komma överens om en visstidsanställning, om arbetstagaren själv söker jobb för en viss tid. Man kan avtala om flera visstidsanställningar efter varandra om det finns motiverade grunder för detta. En visstidsanställning upphör alltid utan uppsägning när tiden går ut eller det avtalade arbetet blir klart. Om bara arbetsgivaren får kännedom om den tidpunkt när arbetsavtalet kommer att gå ut skall han meddela arbetstagaren ofördröjligen efter att han själv fått kännedom om tidpunkten. Ett arbetsavtal som ingåtts för en tid som är längre än fem år kan sägas upp fem år efter att avtalet ingåtts på samma grunder och på samma sätt som ett arbetsavtal som är i kraft tillsvidare. startaeget.fi och Christian Mikander (3/20)

4 1.1.3 Hyrd arbetskraft Det har blivit allt vanligare för företag att hyra arbetskraft vid toppar i produktionen eller säsongvariationer. Personalen har då kontrakt med företaget som hyr ut personal och står inte i avtalsförhållande med företaget där arbetet utförs. Hyrd arbetskraft kan vanligtvis bytas ut eller sägas upp med omedelbar verkan. Fundera över hurdana anställningsförhållanden som skulle passa dig bäst om du anställde någon. startaeget.fi och Christian Mikander (4/20)

5 2. Anställning av medarbetare Anställning av medarbetare är en nyckeluppgift i företaget. Detta gäller speciellt mindre företag där en person kan utgöra en stor procentuell andel av personalen. Alltför ofta görs förhastade rekryteringsbeslut då behovet av personal ofta kan vara akut. Det lönar sig att lägga ner tid på rekrytering och överväga flera olika personligheter. De man rekryterar skall inte bara ha tillräcklig sakkunskap och yrkeserfarenhet utan även passa in i gänget, bli en del av företagskulturen. Kundbetjäningsegenskaper och utvecklingsmöjligheter för den som anställs är bra att fundera på redan i rekryteringsskedet. En stor del av rekryteringen sker i dagens läge via personliga kontakter och rekommendationer. Rekommendationer är bra vägledning, men det lönar sig att försäkra sig om att personen passar in också i ens eget företag. Att hyra personal via rekryteringsföretag har också blivit allt vanligare. Detta kan vara ett utmärkt alternativ om man inte är söker på att arbetet i längden räcker till för en heltidsanställd. Rekryteringsföretag kan också sköta om hela rekryteringen för ditt företags del. Det ända du behöver göra är att läsa personers CV och delta i intervjuer med personer som rekryteringsföretaget rekommenderar. Skriv ner karakteristiska drag hos personer du skulle vilja anställa och arbeta tillsammans med. startaeget.fi och Christian Mikander (5/20)

6 2.1 Platsannonsering Företag kan sätta in platsannonser i tidningar, Internetsidor eller via arbetskraftsbyrån. Annonsen ska vara säljande, företaget vill ju ha många svar för att urvalet ska bli bättre. Platsannonsen har även ett annat syfte. Att visa upp företaget och göra det synligt på marknaden, indirekt visa att företaget går bra och att man måste nyanställa för att klara av sina åtaganden. Tänk på att annonsen ska vara realistisk. Överdrivna krav och önskemål ger inget gott intryck av företaget. Informationen som ges ska kort beskriva företaget, berätta om den aktuella tjänsten och vilka krav och meriter som önskas. Den som läser är naturligtvis även intresserad av framtida möjligheter som tjänsten kan leda till. Ur en platsannons borde framgå följande: Arbetsgivarens namn och logo Kort beskrivning av företaget som erbjuder arbete Den ledigslagna platsen och beskrivning av arbetsuppgifter Kraven på utbildning, yrkeskunskap och arbetserfarenhet Personliga egenskaper för sökande Förmåner företaget erbjuder Vilket sätt ansökan skall vara utformad och vilka bilagor som krävs Eventuell begäran av referenser och löneanspråk Adress dit ansökan skickas och eventuella övriga anvisningar Ansökningstid Kontaktperson till företaget Det lönar sig att skriva platsannonser så detaljerat som möjligt. På så vis får man inte en mängd ansökningar som inte passar profilen och man sparar egen och arbetssökandes tid. Kolla arbetskraftsbyråns sidor och länkar för mer information (www.mol.fi). 1) Vilka vägar (tidningar, bekanta, rekryteringsbyråer) kunde du hitta ny arbetskraft? 2) Om du skulle få en stor order så att du tvingas anställa 2 personer omedelbart, vem skulle du kontakta? Hur skulle du gå till väga? startaeget.fi och Christian Mikander (6/20)

7 2.2 Rekryteringsintervju Det första steget i urvalsprocessen är att efter ansökningstidens utgång skicka ett brev till de som sökt tjänsten och bekräfta att deras ansökan kommit in till företaget. I detta brev bör även information om tidplanen för rekryteringsarbetet framgå. Därefter börjar grovgallringen av ansökningshandlingarna. Efter det en mer fördjupad genomgång av de som återstår, för att till slut leda till att några sökanden kallas till intervju. Antalet intervjuer kan variera, men rör sig ofta mellan 3-5. Om ingen som intervjuas passar in i ditt företag måste du inte anställa någon. Om inte behovet av arbetskraft är akut kan man skjuta upp rekryteringen, kalla ytterligare personer till intervju eller börja en ny rekryteringsomgång. Det är ytterst viktigt för små företag att rekrytera kompetent personal som passar in i företagskulturen. Förbered dig väl inför intervjuer av anställda. Skriv upp färdiga frågor du vill ha svar på och reservera tillräckligt med tid för varje arbetsintervju. Exempel på intervjufrågor i bilaga 1. Några tips för intervjusituationer: Ta gärna med någon annan som deltar i intervjun, t.ex. en som arbetsaspiranten kommer att jobba ihop med. Flera personers åsikter är ofta bättre än ens egna subjektiva syn. Reservera tillräckligt med tid i en lugn omgivning Inled med enkla frågor för att skapa en kommunikativ atmosfär Fundera noga på om personen passar in i arbetsmiljön Testa sociala kunskaper likväl som sakkunskap Behandla alla med respekt, en intervju är ditt företags ansikte utåt Iaktta kroppsspråk, klädsel och ställ frågor om värderingar i livet Låt den som blir intervjuad ställa frågor Kom ihåg att du inte borde rekrytera kopior på anställda du har. Nya kompetenser och åsikter är också viktiga Undvik frågor om religion, politiska åsikter och annat som kan vara stötande Upplys alltid i slutet av intervjun hur urvalsprocessen kommer att framskrida Avsluta alltid en intervju i en positiv anda utan att ge obefogade förhoppningar om anställning. Det är också vanligt att man kallar personer till en andra intervju om man har flera potentiella kandidater. Gör upp en lista på frågor du anser vara viktiga i en rekryteringsintervju. startaeget.fi och Christian Mikander (7/20)

8 2.4 Introduktion till arbete Efter det att anställningsavtalet är skrivet med den nyanställde, lönen överenskommen och tillträdesdagen bestämd, gäller det att planera för den anställdes första tid på den nya arbetsplatsen. Det finns en hel del som ska göras innan den första arbetsdagen. Arbetskamraterna ska informeras, närmaste chef ska ges möjlighet att planera introduktionen och de första arbetsuppgifterna, eventuell arbetsplats iordningställas, "lägga in" personen i lönesystemet mm. Syftet med introduktionen är att den nyanställda Får en positiv bild av sin nya arbetsplats Anpassar sig till företagets regler och rutiner Motiveras att utföra sina arbetsuppgifter Lära känna företaget och medarbetarna Få information om sitt arbete och arbetsprocesser för att snabbare kunna hantera sina arbetsuppgifter mer självständigt Att lära in ny personal tar tid och det lönar sig att i förväg planera vem som lär in den nya anställda och i vilken omfattning. Ofta får nyanställda en kontaktperson utsedd som hjälper till med att integrera den nyanställda i arbetsgruppen och arbetsuppgifterna. Tid för social samvaro med nyanställda är också viktigt. Gör upp en lista över saker du måste gå igenom då en ny anställd börjar arbeta vid ditt företag. startaeget.fi och Christian Mikander (8/20)

9 3. Motivation och personalledning Att motivera och leda personal är viktigt för att få personalen att trivas och hållas kvar i företaget. Motiverad personal arbetar också mer energiskt och effektivt. 3.1 Motivering av medarbetare Att motivera personal grundar sig få en helhet bestående av; kompensationer i lön och naturaförmåner, motivering och personalutveckling Lön och natura förmåner Lönen är en viktig motivationsfaktor och bör sättas upp korrekt och rättvist inom företaget. Fackföreningar och arbetarorganisationer har listor över medellöner för olika arbetsuppgifter. Till lönen kan läggas olika bonus eller provisioner. Bonus kan läggas upp i relation till den egna prestationen, företagets eller avdelningens prestation eller bägge. är en Internet-tjänst som upprätthålls av skatteförvaltningen. Via palkka.fi kan småföretagare enkelt räkna ut och betala löner samt lönebikostnader. Förutom lönen kan också natura förmåner ges åt anställda. Det kan vara frågan om: firmabil, mobiltelefon, privat sjukvård, lunchsedlar eller motionssedlar. Natura förmåner kan beskattas i vissa fall mildare än direkt lön, kolla även Också andra förmåner kan komma på fråga, t.ex. flexibel arbetstid eller möjlighet att arbeta hemma Trivsel på arbetsplatsen Trivsel på arbetsplatsen rankar konstant som den viktigaste motivationsfaktorn i olika undersökningar. Om atmosfären är bra och man trivs med arbetsuppgifterna är det den bästa motivationsfaktorn. Trivseln kan ökas t.ex. genom Bra arbetsutrymmen, ergonomiska, bra luftkonditionering och belysning Tid för socialt umgänge för att skapa vi-anda och bygga upp ett team Gemensamma skolningstillfällen Olika fester längsmed året Nolltolerans för interna konflikter och eventuell arbetsplatsmobbning Ledare bör behärska sig i alla situationer. Alla misslyckas någon gång och det gäller att hålla allting i sina rätta proportioner Mycket viktigt är kompetent och sporrande ledarskap startaeget.fi och Christian Mikander (9/20)

10 3.1.3 Utveckling och nya utmaningar De allra flesta människor vill utvecklas och ta itu med nya utmaningar. Skapa en atmosfär där nytänkande, innovationer och kontinuerliga förbättringar är välkomna. Personalskolningar lönar sig också i det långa loppet. Man kan t.ex. sätta upp en skolningsbudget för de anställda och diskutera igenom vilken sorts utbildning som både gynnar företaget och ligger i den anställdas eget intresse om personlig utveckling. Förutom direkta utbildningar och nya arbetsuppgifter kan man prenumerera på facktidskrifter, arrangera interna utvecklingsmöten eller premiera utvecklingsförslag som tas i bruk. 3.2 Personalledning Som ägare av ett mindre företag är man naturligtvis mån om att före taget ska gå bra och företaget skall göra vinst. Det är inte helt onaturligt att många företagsledare vill ha kontroll över allt, bestämma i alla frågor, både i stort och smått. Dessa personer är mer chef än ledare. För de företagare som vågar släppa en del av sin "makt" och låta medarbetares kunskap, kreativitet, ansvarstagande etc. få utlopp, väntar många gånger en god belöning. Hur bra företagets affärsidé än är krävs det en engagerad och motiverad personal för att företaget ska lyckas. I alla "lag" gäller det att skapa en så kallad vi-känsla. För ett fotbollslag, där spelarna inte arbetar för laget, är det svårt att uppnå något resultat. På samma sätt fungerar det i ett företag eller i en arbetsgrupp. Tänk på följande då du leder ett team Informera personalen om aktuella saker, alla vill veta vad som är på gång i företaget. T.ex. veckomöten är ett bra alternativ. Ha respekt för och lyssna på anställdas åsikter Delegera kontinuerligt jobb i lämpliga proportioner Ge feedback åt anställda. Såväl positiv som konstruktiv kritik Delta i personalens aktiviteter och visa intresse Var rättvis, ingen i personalen får gynnas framom någon annan Skapa ömsesidig pålitlighet inom företaget. Stå bakom dina ord och bete dig så som du vill att andra skall bete sig Skapa vi-anda och bygg upp ett vinnande team. Fira t.ex. saker som lyckats över förväntningar med hela personalen. Håll regelbundna utvecklingsdiskussioner med alla medarbetare. Planera de medarbetarnas karriär, utbildning och diskutera trivsel på arbetsplatsen Försäkra dig om att hela personalen förstår företagets strategier, visioner och mål. Alla i ett team är viktiga och måste känna sig viktiga. Om någon underpresterar tala igenom saken i enrum Döda alla rykten och allt onödigt skvaller direkt. I företag uppstår ofta olika rykten och skvaller som lönar sig att döda direkt eftersom de inverkar negativt på motivationen och produktiviteten. startaeget.fi och Christian Mikander (10/20)

11 På vilket sätt skulle du motivera din personal? 3.3 Säkerhet på arbetsplatsen Till personalledningens uppgifter hör också säkerheten på arbetsplatsen. En säkerhetsmanual med säkerhetsföreskrifter är bra att göra upp. För att undvika olyckor är det viktigt att arbetsledare ser till att säkerhetsbestämmelserna följs. Vilka säkerhetsrisker kan förekomma i din verksamhet? Hur kan de undvikas? startaeget.fi och Christian Mikander (11/20)

12 4. Personalutveckling Personalen på ett företag är en stor investering. En investering som ökar i värde då den samlade kompetensen ökar. En ökad kompetensnivå leder till bättre konkurrenskraft på flera olika plan. Företaget blir effektivare genom att kunskap och färdigheter tillförs, vilket leder till att arbetsuppgifter sköts på ett bättre sätt och att ny teknik och nya metoder kan utnyttjas eftersom personalen vet hur de ska hanteras. Många företag skulle inte kunna överleva särskilt länge om de inte satsat på att personalen hade den allra senaste kunskapen och färdigheten. Konsultföretag blir snabbt "föråldrade" och går en säker död till mötes om inte kompetens tillförs konstant. Tillverkningsföretag är beroende av ny teknik och nya processer vilket kräver ny kunskap av de som hanterar detta. Vad är kompetens? Kompetens är ett mångtydigt begrepp som har olika innehåll beroende på arbetsuppgift. Följande kompetenser är viktiga i dagens arbetsvärld. Yrkesskicklighet inom egna arbetsuppgifter Kvalitet på gjort arbete Branschkunskaper Kontaktnätverk inom branschen Sociala kompetenser; teamarbete och kundbetjäning ADB-kunskaper Språkkunskaper Kompetens är alltså ett helhetsbegrepp som innefattar en mängd egenskaper hos medarbetarna. Olika kompetenser har naturligtvis olika vikt beroende på arbetsuppgifter. Att utbilda personalen vid olika kurser är viktigt för att hållas ajour med nya tekniker och metoder inom sitt arbete. Lika viktigt är att skapa en lärande miljö på arbetsplatsen där medarbetare lär sig av varandra och för kunskapen vidare inom företaget. Vilka är de mest centrala kompetenser som medarbetare borde ha i ditt företag? startaeget.fi och Christian Mikander (12/20)

13 5. Lagstiftning och avtal 5.1 Arbetsavtal Då man anställer ny personal är arbetsavtalet den sista etappen innan arbetet kan börja. Arbetsavtalet bör alltid göras skriftligt för att undgå möjliga olägenheter i senare skeden. I ett arbetsavtal borde ingå följande: Parterna i avtalet Tidpunkt då anställningsförhållandet inleds Plats där arbetet utförs Prövotiden för arbetet Den anställdas huvudsakliga arbetsuppgifter Lön och löneperiod + eventuella bonus och övrig kompensation Arbetstid och semester Uppsägningstid och om det är frågan om en visstidsanställning avtalets giltighetstid Kollektivavtal som skall tillämpas på avtalet om sådant finns Tystnadsplikt och eventuella klausuler om affärshemligheter Avtalet skall göras upp i två liktydiga exemplar som dateras och undertecknas bägge parter. Kolla bilaga 2 för ett exempel på arbetsavtal. 5.2 Prövotid Prövotid tillämpas vid nästan alla nyanställningar. Under prövotiden kan arbetsgivaren och arbetstagaren häva arbetsavtalet med omedelbar verkan. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid på högst fyra månader från anställningens början. Om arbetsgivaren ordnar en speciell utbildning i anknytning till arbetet och denna varar utan avbrott i över fyra månader, kan man avtala om en prövotid på högst sex månader. I en visstidsanställning som varar mindre än åtta månader får prövotiden vara högst hälften av anställningens längd. Om det kollektivavtal som binder arbetsgivaren innehåller en bestämmelse om prövotid, skall arbetsgivaren meddela arbetstagaren om denna när arbetsavtalet ingås. startaeget.fi och Christian Mikander (13/20)

14 5.3 Uppsägning av arbetskontrakt Både den anställde och arbetsgivaren har rätt till uppsägning. För den anställde är det ganska okomplicerat medan det för en arbetsgivare finns en hel del regler som måste följas. Ett arbetsavtal som ingåtts tillsvidare eller som är i kraft tillsvidare upphör att gälla med en uppsägning som delges den andra parten. Man kan avtala om en uppsägningstid på högst sex månader. Om den avtalade uppsägningstiden är längre skall sex månaders uppsägningstid tillämpas i stället för den avtalade. Parterna kan komma överens om att arbetsgivarens uppsägningstid är längre än arbetstagarens uppsägningstid. Om arbetsavtalet får sägas upp utan uppsägningstid upphör anställningen när den arbetsdag eller det arbetsskift slutar, under vilken/vilket meddelande om uppsägning har avgetts till den andra parten Allmänna uppsägningstider Arbetsgivaren Om inget annat avtalas skall arbetsgivaren, om anställningen varat oavbrutet, iaktta följande uppsägningstider: 1) 14 dagar, om anställningen har varat högst ett år 2) En månad, om anställningen har varat över ett år men högst fyra år 3) Två månader, om anställningen har varat över fyra år men högst åtta år 4) Fyra månader, om anställningen har varat över åtta år men högst tolv å 5) Sex månader, om anställningen har varat över tolv år. Arbetstagaren Om inget annat avtalas, avtalas skall arbetstagaren, om anställningen varat oavbrutet, iaktta följande uppsägningstider: 1) 14 dagar, om anställningen har varat högst fem år 2) en månad, om anställningen har varat över fem år En arbetsgivare som har sagt upp ett arbetsavtal utan att iaktta uppsägningstiden skall som ersättning till arbetstagaren betala full lön för den tid som motsvarar uppsägningstiden. En arbetstagare som inte har iakttagit uppsägningstiden är skyldig att som engångsersättning till arbetsgivaren betala beloppet av den lön som motsvarar uppsägningstiden. Endast om en arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden kan han avskedas med omedelbar verkan. Avskedan på grund av att personer grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter sker oftast efter ett antal muntliga och/eller skriftliga varningar. startaeget.fi och Christian Mikander (14/20)

15 5.4 Arbetsintyg När anställningen upphör har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt intyg över anställningens varaktighet och vilken typ av arbetsuppgifter han har utfört. Om arbetstagaren uttryckligen önskar skall intyget dessutom innehålla ett omnämnande om orsaken till varför anställningen uppför samt en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppträdande. Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg om arbetstagaren begär ett sådant inom 10 år efter att anställningen upphört. Ett intyg som innehåller uppgifter om arbetstagarens arbetsskickligheten och uppträdande skall dock begäras inom fem år efter att anställningen upphört. Om det har gått mer än 10 år efter att anställningen upphörde skall ett intyg avges över anställningens varaktighet och typ av arbetsuppgifter bara om detta inte åsamkar arbetsgivaren oskäligt besvär. Kolla även arbetarskyddsdistriktens Internetsidor (www.tyosuojelu.fi/se). Gör upp ett arbetsavtal och arbetsintyg för ditt företag. startaeget.fi och Christian Mikander (15/20)

16 5.5 Att anmäla sig som arbetsgivare En arbetsgivare som börjar betala löner regelbundet skall anmäla sig som registrerad arbetsgivare. En arbetsgivare är anmälningspliktig om han Under kalenderåret sysselsätter minst två fast anställda löntagare Sysselsätter över fem löntagare, vars anställning inte räcker hela året. Även om ovannämnda kriterier inte skulle uppfyllas kan arbetsgivaren på ansökan registrera sig som en arbetsgivare som betalar löner regelbundet. Om lönebetalningen är tillfällig eller om lön bara betalas till en arbetstagare är arbetsgivaren inte anmälningspliktig. När arbetsgivaren har registrerats i arbetsgivarregistret skickar skatteförvaltningen ett meddelande om detta samt förhandsifyllda övervakningsanmälningar och betalningsinstruktioner till arbetsgivaren, som använder dessa vid betalningen och anmälningen av arbetsgivaravgifterna. Om arbetsgivaren betalar löner innan han registrerats, skall han redovisa beloppen för skattemyndigheterna med giroblanketten för betalning av skatter på eget initiativ. Blanketterna fås på postens verksamhetsställen och skattebyråerna. Tillfällig arbetsgivare En arbetsgivare som betalar löner tillfälligt behöver inte registrera sig. Då räcker det med att arbetsgivaren redovisar förskottsinnehållningarna och socialskyddsavgifterna på giroblanketten för betalning av skatter på eget initiativ. Blanketten fås på posten, skattebyrån och skatteförvaltningens webbplats (www.vero.fi). Kolla också för mer information. startaeget.fi och Christian Mikander (16/20)

17 Bilaga 1 Exempel på intervjufrågor (modifierad från: www. expowera.se) Vilka frågor som ska ställas i en intervju är mycket beroende på vilken typ av tjänst det är som ska tillsättas. En hel del frågor är dock generella och oberoende av vilket arbete det är som ska utföras. Håll intervjun i en positiv anda, låt det bli ett samtal och inte ett förhör, undvik frågor som bara ger svaret ja eller nej. En grov gruppering i frågor kan vara: Arbetslivserfarenhet, Utbildning, Personlighet och Övrigt. Arbetslivserfarenhet Berätta om ditt nuvarande arbete. Hur vill du beskriva det? Vad är det bästa med det arbetet? Vad är det sämsta med det arbetet? Finns det något som du skulle vilja ändra på i ditt nuvarande arbete? Tycker du att man utnyttjar din kapacitet, kompetens, på rätt sätt? Vilket ansvar har du haft för att saker och ting ska fungera? Anser du att du borde haft ett större ansvar? Tycker du att samarbetet med arbetskamraterna fungerat på ett bra sätt? Hur har samarbetet och kommunikationen fungerat mellan dig och din närmaste chef? Har dina arbetsuppgifter ändrats efter hand i ditt nuvarande arbete? På vilket sätt? Hur har du uppfattat förändringarna? Är du nöjd med resultatet av din arbetsinsats? Beskriv ditt tidigare arbete, bästa/sämsta med detta osv. Vad var orsaken till att du slutade? Utbildning Varför valde du just denna utbildning Funderade du på att satsa på något annat? Vilka ämnen/kurser tyckte du var mest intressanta? Tyckte du studietiden var arbetsam? Höll du den studietakt kursen var planerad för? Har du vidareutbildat dig inom ditt område efteråt? Vilka andra utbildningar, kurser, har du gått efter din grundexamen? Finns det något som du skulle vilja utbilda dig mer inom? Kan du tänka dig att göra det på din fritid? startaeget.fi och Christian Mikander (17/20)

18 Personlighet Hur skulle din nuvarande chef beskriva dig som person? Vad skulle han ta upp som dina starka respektive svaga sidor? Dina arbetskamrater - på vilket sätt skulle de beskriva dig? Vilka är dina starka sidor? Vilka sidor av dig själv skulle du vilja förbättra? Känner du dig själv som en energisk person? Kan du ge något konkret exempel på detta? Kan du beskriva om du utsatts för stress och hur du klarade av detta? Brukar du ta initiativ? Kan du ge något exempel? Vad blev resultatet? Får du andra att lyssna på vad du har att säga? Hur tycker du en bra chef ska vara? Hur ska en bra medarbetare vara? Har du lätt för att samarbeta med andra? I vilka situationer blir du arg, irriterad, upprörd? Hur brukar du hantera dessa situationer? På vilket sätt tycker du att du förändrats under de sista 5-10 åren? Övrigt Har du körkort? Certifikat av något slag? Hur många frånvarodagar har du haft det senaste året? Har du varit straffad för något? Vad brukar du göra på din fritid? Är du med i några förningar? Som aktiv? Som ledare? Hur är dina familjeförhållanden? Vad säger familjen om att du byter arbete? På vilket sätt ordnar du barnomsorgen? Varför sökte du arbetet hos oss? Varför anser du att vi ska anställa just dig till denna tjänst? Vilket är ditt löneanspråk? Vilka önskningar har du om framtiden i ditt arbetsliv? Vilka önskningar har du om framtiden i ditt privatliv? Är det något annat du vill berätta som du tycker är viktigt? Om du får arbetet - tar du då det? startaeget.fi och Christian Mikander (18/20)

19 Bilaga 2 Exempel på arbetsavtal (adapterad från Företagarna i Finland) ARBETSAVTAL Arbetsgivare Arbetstagare Personbeteckning Adress Telefon Arbetsavtalet gäller tillsvidare för viss tid, börjar slutar motiverat skäl Huvudsakliga arbetsuppgifter samt andra arbetsuppgifter anvisade av arbetsgivaren. Kollektivavtal som skall tillämpas Inget Prövotid 4 månader annan prövotid Arbetstid Ordinarie arbetstid timmar/dag timmar/vecka I medeltal timmar/vecka veckors ut jämningsperiod I periodarbete timmar i veckoperioder Annan arbetstid Avlöning Kollektivavtalsenlig lönegrupp / erfarenhetsgrupp Lön då anställningsförhållandet inleds Löneperiod 14 dagar 1 månad två gånger per månad Löneberäkningsperioden fastställs i enlighet med företagspraxis, dock minst 7 dygn efter löneperiodens utgång. Slutlönen betalas på den normala löneutbetalningsdag som följer anställningsförhållandets utgångsdag. Bank och kontonummer, till vilket lönen betalas Naturaförmåner Lön under sjuktid kollektivavtal arbetsavtalslag Uppsägningstid kollektivavtal arbetsavtalslag annan: arbetsgivare arbetstagare startaeget.fi och Christian Mikander (19/20)

20 Semester Semesterlön enligt Semesterpenning Semestern fastställs i enlighet med semesterlagen semesterlagen enligt kollektivavtal enligt kollektivavtal betalas ej Parterna har därtill avtalat om följande Anställningsförhållandets begynnelsedag Detta avtal har gjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten. Ort och datum Arbetsgivarens ombud Namnförtydligande Arbetstagare Namnförtydligande startaeget.fi och Christian Mikander (20/20)

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Sök jobb rätt. en vägledning

Sök jobb rätt. en vägledning Sök jobb rätt en vägledning 2 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer Förnamn och efternamn CV Näradress E-postadress Skriv ut utbildning/examen, årtal när examen avlagts och var du studerat. Kom också ihåg att nämna t.ex arbetssäkerhetskort, hygienpass och första hjälpenkort.

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer