PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006"

Transkript

1 PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Betydelsen av personalhantering Olika anställningsförhållanden Anställning av medarbetare Platsannonsering Rekryteringsintervju Introduktion till arbete Motivation och personalledning Motivering av personal Personalledning Säkerhet på arbetsplatsen Personalutveckling Lagstiftning och avtal Arbetsavtal Prövotid Uppsägning Arbetsintyg Att anmäla sig som arbetsgivare Bilagor 1. Exempel på intervjufrågor 2. Exempel på arbetsavtal startaeget.fi och Christian Mikander (2/20)

3 1. Betydelsen av personalhantering Om någon tror att det är dyrt att anställa kompetenta personer, försök med att anställa inkompetenta. Personalen ses ofta som ett företags viktigaste resurs. Fastän ett företag är fullt av maskiner och anordningar är det personalen som väljer maskiner och använder dem. Personalhantering handlar om att attrahera, rekrytera och hålla fast vid sakkunnig och lämplig personal. Till lika måste man komma ihåg att följa gällande lagstiftning i fråga om arbetstider, arbetsavtal, kollektivavtal, grunder för uppsägning och uppsägningstider. 1.1 Olika anställningsförhållanden Anställningsförhållandena kan indelas i fast anställning, visstidsanställning och hyrd arbetskraft där arbetaren inte har kontrakt med ens eget företag utan företaget som hyr ut personal Stadigvarande arbete (fast anställning) Stadigvarande eller fasta anställning är anställning tills vidare. Då någon anställs är prövotiden vanligtvis 4 månader. Uppsägningstiden för arbetsgivare och arbetstagare varierar på basen av anställningsförhållandets längd om ingenting annat avtalats Visstidsanställning Ett vikariat, en praktikant eller sommarvikarie är exempel på typiska visstidsanställningar. För en visstidsanställning krävs alltid en motiverad grund i enlighet med arbetsavtalslagen. Grunden skall nämnas i avtalet. Till exempel följande kan vara motiverad grund för visstidsanställning: Arbetets natur: säsongarbete, vikariat, praktik m.m. Arbete finns bara för en begränsad tid, till exempel på grund av orderstocken Arbetet karakteriseras som projekt Dessutom kan man med arbetstagaren komma överens om en visstidsanställning, om arbetstagaren själv söker jobb för en viss tid. Man kan avtala om flera visstidsanställningar efter varandra om det finns motiverade grunder för detta. En visstidsanställning upphör alltid utan uppsägning när tiden går ut eller det avtalade arbetet blir klart. Om bara arbetsgivaren får kännedom om den tidpunkt när arbetsavtalet kommer att gå ut skall han meddela arbetstagaren ofördröjligen efter att han själv fått kännedom om tidpunkten. Ett arbetsavtal som ingåtts för en tid som är längre än fem år kan sägas upp fem år efter att avtalet ingåtts på samma grunder och på samma sätt som ett arbetsavtal som är i kraft tillsvidare. startaeget.fi och Christian Mikander (3/20)

4 1.1.3 Hyrd arbetskraft Det har blivit allt vanligare för företag att hyra arbetskraft vid toppar i produktionen eller säsongvariationer. Personalen har då kontrakt med företaget som hyr ut personal och står inte i avtalsförhållande med företaget där arbetet utförs. Hyrd arbetskraft kan vanligtvis bytas ut eller sägas upp med omedelbar verkan. Fundera över hurdana anställningsförhållanden som skulle passa dig bäst om du anställde någon. startaeget.fi och Christian Mikander (4/20)

5 2. Anställning av medarbetare Anställning av medarbetare är en nyckeluppgift i företaget. Detta gäller speciellt mindre företag där en person kan utgöra en stor procentuell andel av personalen. Alltför ofta görs förhastade rekryteringsbeslut då behovet av personal ofta kan vara akut. Det lönar sig att lägga ner tid på rekrytering och överväga flera olika personligheter. De man rekryterar skall inte bara ha tillräcklig sakkunskap och yrkeserfarenhet utan även passa in i gänget, bli en del av företagskulturen. Kundbetjäningsegenskaper och utvecklingsmöjligheter för den som anställs är bra att fundera på redan i rekryteringsskedet. En stor del av rekryteringen sker i dagens läge via personliga kontakter och rekommendationer. Rekommendationer är bra vägledning, men det lönar sig att försäkra sig om att personen passar in också i ens eget företag. Att hyra personal via rekryteringsföretag har också blivit allt vanligare. Detta kan vara ett utmärkt alternativ om man inte är söker på att arbetet i längden räcker till för en heltidsanställd. Rekryteringsföretag kan också sköta om hela rekryteringen för ditt företags del. Det ända du behöver göra är att läsa personers CV och delta i intervjuer med personer som rekryteringsföretaget rekommenderar. Skriv ner karakteristiska drag hos personer du skulle vilja anställa och arbeta tillsammans med. startaeget.fi och Christian Mikander (5/20)

6 2.1 Platsannonsering Företag kan sätta in platsannonser i tidningar, Internetsidor eller via arbetskraftsbyrån. Annonsen ska vara säljande, företaget vill ju ha många svar för att urvalet ska bli bättre. Platsannonsen har även ett annat syfte. Att visa upp företaget och göra det synligt på marknaden, indirekt visa att företaget går bra och att man måste nyanställa för att klara av sina åtaganden. Tänk på att annonsen ska vara realistisk. Överdrivna krav och önskemål ger inget gott intryck av företaget. Informationen som ges ska kort beskriva företaget, berätta om den aktuella tjänsten och vilka krav och meriter som önskas. Den som läser är naturligtvis även intresserad av framtida möjligheter som tjänsten kan leda till. Ur en platsannons borde framgå följande: Arbetsgivarens namn och logo Kort beskrivning av företaget som erbjuder arbete Den ledigslagna platsen och beskrivning av arbetsuppgifter Kraven på utbildning, yrkeskunskap och arbetserfarenhet Personliga egenskaper för sökande Förmåner företaget erbjuder Vilket sätt ansökan skall vara utformad och vilka bilagor som krävs Eventuell begäran av referenser och löneanspråk Adress dit ansökan skickas och eventuella övriga anvisningar Ansökningstid Kontaktperson till företaget Det lönar sig att skriva platsannonser så detaljerat som möjligt. På så vis får man inte en mängd ansökningar som inte passar profilen och man sparar egen och arbetssökandes tid. Kolla arbetskraftsbyråns sidor och länkar för mer information (www.mol.fi). 1) Vilka vägar (tidningar, bekanta, rekryteringsbyråer) kunde du hitta ny arbetskraft? 2) Om du skulle få en stor order så att du tvingas anställa 2 personer omedelbart, vem skulle du kontakta? Hur skulle du gå till väga? startaeget.fi och Christian Mikander (6/20)

7 2.2 Rekryteringsintervju Det första steget i urvalsprocessen är att efter ansökningstidens utgång skicka ett brev till de som sökt tjänsten och bekräfta att deras ansökan kommit in till företaget. I detta brev bör även information om tidplanen för rekryteringsarbetet framgå. Därefter börjar grovgallringen av ansökningshandlingarna. Efter det en mer fördjupad genomgång av de som återstår, för att till slut leda till att några sökanden kallas till intervju. Antalet intervjuer kan variera, men rör sig ofta mellan 3-5. Om ingen som intervjuas passar in i ditt företag måste du inte anställa någon. Om inte behovet av arbetskraft är akut kan man skjuta upp rekryteringen, kalla ytterligare personer till intervju eller börja en ny rekryteringsomgång. Det är ytterst viktigt för små företag att rekrytera kompetent personal som passar in i företagskulturen. Förbered dig väl inför intervjuer av anställda. Skriv upp färdiga frågor du vill ha svar på och reservera tillräckligt med tid för varje arbetsintervju. Exempel på intervjufrågor i bilaga 1. Några tips för intervjusituationer: Ta gärna med någon annan som deltar i intervjun, t.ex. en som arbetsaspiranten kommer att jobba ihop med. Flera personers åsikter är ofta bättre än ens egna subjektiva syn. Reservera tillräckligt med tid i en lugn omgivning Inled med enkla frågor för att skapa en kommunikativ atmosfär Fundera noga på om personen passar in i arbetsmiljön Testa sociala kunskaper likväl som sakkunskap Behandla alla med respekt, en intervju är ditt företags ansikte utåt Iaktta kroppsspråk, klädsel och ställ frågor om värderingar i livet Låt den som blir intervjuad ställa frågor Kom ihåg att du inte borde rekrytera kopior på anställda du har. Nya kompetenser och åsikter är också viktiga Undvik frågor om religion, politiska åsikter och annat som kan vara stötande Upplys alltid i slutet av intervjun hur urvalsprocessen kommer att framskrida Avsluta alltid en intervju i en positiv anda utan att ge obefogade förhoppningar om anställning. Det är också vanligt att man kallar personer till en andra intervju om man har flera potentiella kandidater. Gör upp en lista på frågor du anser vara viktiga i en rekryteringsintervju. startaeget.fi och Christian Mikander (7/20)

8 2.4 Introduktion till arbete Efter det att anställningsavtalet är skrivet med den nyanställde, lönen överenskommen och tillträdesdagen bestämd, gäller det att planera för den anställdes första tid på den nya arbetsplatsen. Det finns en hel del som ska göras innan den första arbetsdagen. Arbetskamraterna ska informeras, närmaste chef ska ges möjlighet att planera introduktionen och de första arbetsuppgifterna, eventuell arbetsplats iordningställas, "lägga in" personen i lönesystemet mm. Syftet med introduktionen är att den nyanställda Får en positiv bild av sin nya arbetsplats Anpassar sig till företagets regler och rutiner Motiveras att utföra sina arbetsuppgifter Lära känna företaget och medarbetarna Få information om sitt arbete och arbetsprocesser för att snabbare kunna hantera sina arbetsuppgifter mer självständigt Att lära in ny personal tar tid och det lönar sig att i förväg planera vem som lär in den nya anställda och i vilken omfattning. Ofta får nyanställda en kontaktperson utsedd som hjälper till med att integrera den nyanställda i arbetsgruppen och arbetsuppgifterna. Tid för social samvaro med nyanställda är också viktigt. Gör upp en lista över saker du måste gå igenom då en ny anställd börjar arbeta vid ditt företag. startaeget.fi och Christian Mikander (8/20)

9 3. Motivation och personalledning Att motivera och leda personal är viktigt för att få personalen att trivas och hållas kvar i företaget. Motiverad personal arbetar också mer energiskt och effektivt. 3.1 Motivering av medarbetare Att motivera personal grundar sig få en helhet bestående av; kompensationer i lön och naturaförmåner, motivering och personalutveckling Lön och natura förmåner Lönen är en viktig motivationsfaktor och bör sättas upp korrekt och rättvist inom företaget. Fackföreningar och arbetarorganisationer har listor över medellöner för olika arbetsuppgifter. Till lönen kan läggas olika bonus eller provisioner. Bonus kan läggas upp i relation till den egna prestationen, företagets eller avdelningens prestation eller bägge. är en Internet-tjänst som upprätthålls av skatteförvaltningen. Via palkka.fi kan småföretagare enkelt räkna ut och betala löner samt lönebikostnader. Förutom lönen kan också natura förmåner ges åt anställda. Det kan vara frågan om: firmabil, mobiltelefon, privat sjukvård, lunchsedlar eller motionssedlar. Natura förmåner kan beskattas i vissa fall mildare än direkt lön, kolla även Också andra förmåner kan komma på fråga, t.ex. flexibel arbetstid eller möjlighet att arbeta hemma Trivsel på arbetsplatsen Trivsel på arbetsplatsen rankar konstant som den viktigaste motivationsfaktorn i olika undersökningar. Om atmosfären är bra och man trivs med arbetsuppgifterna är det den bästa motivationsfaktorn. Trivseln kan ökas t.ex. genom Bra arbetsutrymmen, ergonomiska, bra luftkonditionering och belysning Tid för socialt umgänge för att skapa vi-anda och bygga upp ett team Gemensamma skolningstillfällen Olika fester längsmed året Nolltolerans för interna konflikter och eventuell arbetsplatsmobbning Ledare bör behärska sig i alla situationer. Alla misslyckas någon gång och det gäller att hålla allting i sina rätta proportioner Mycket viktigt är kompetent och sporrande ledarskap startaeget.fi och Christian Mikander (9/20)

10 3.1.3 Utveckling och nya utmaningar De allra flesta människor vill utvecklas och ta itu med nya utmaningar. Skapa en atmosfär där nytänkande, innovationer och kontinuerliga förbättringar är välkomna. Personalskolningar lönar sig också i det långa loppet. Man kan t.ex. sätta upp en skolningsbudget för de anställda och diskutera igenom vilken sorts utbildning som både gynnar företaget och ligger i den anställdas eget intresse om personlig utveckling. Förutom direkta utbildningar och nya arbetsuppgifter kan man prenumerera på facktidskrifter, arrangera interna utvecklingsmöten eller premiera utvecklingsförslag som tas i bruk. 3.2 Personalledning Som ägare av ett mindre företag är man naturligtvis mån om att före taget ska gå bra och företaget skall göra vinst. Det är inte helt onaturligt att många företagsledare vill ha kontroll över allt, bestämma i alla frågor, både i stort och smått. Dessa personer är mer chef än ledare. För de företagare som vågar släppa en del av sin "makt" och låta medarbetares kunskap, kreativitet, ansvarstagande etc. få utlopp, väntar många gånger en god belöning. Hur bra företagets affärsidé än är krävs det en engagerad och motiverad personal för att företaget ska lyckas. I alla "lag" gäller det att skapa en så kallad vi-känsla. För ett fotbollslag, där spelarna inte arbetar för laget, är det svårt att uppnå något resultat. På samma sätt fungerar det i ett företag eller i en arbetsgrupp. Tänk på följande då du leder ett team Informera personalen om aktuella saker, alla vill veta vad som är på gång i företaget. T.ex. veckomöten är ett bra alternativ. Ha respekt för och lyssna på anställdas åsikter Delegera kontinuerligt jobb i lämpliga proportioner Ge feedback åt anställda. Såväl positiv som konstruktiv kritik Delta i personalens aktiviteter och visa intresse Var rättvis, ingen i personalen får gynnas framom någon annan Skapa ömsesidig pålitlighet inom företaget. Stå bakom dina ord och bete dig så som du vill att andra skall bete sig Skapa vi-anda och bygg upp ett vinnande team. Fira t.ex. saker som lyckats över förväntningar med hela personalen. Håll regelbundna utvecklingsdiskussioner med alla medarbetare. Planera de medarbetarnas karriär, utbildning och diskutera trivsel på arbetsplatsen Försäkra dig om att hela personalen förstår företagets strategier, visioner och mål. Alla i ett team är viktiga och måste känna sig viktiga. Om någon underpresterar tala igenom saken i enrum Döda alla rykten och allt onödigt skvaller direkt. I företag uppstår ofta olika rykten och skvaller som lönar sig att döda direkt eftersom de inverkar negativt på motivationen och produktiviteten. startaeget.fi och Christian Mikander (10/20)

11 På vilket sätt skulle du motivera din personal? 3.3 Säkerhet på arbetsplatsen Till personalledningens uppgifter hör också säkerheten på arbetsplatsen. En säkerhetsmanual med säkerhetsföreskrifter är bra att göra upp. För att undvika olyckor är det viktigt att arbetsledare ser till att säkerhetsbestämmelserna följs. Vilka säkerhetsrisker kan förekomma i din verksamhet? Hur kan de undvikas? startaeget.fi och Christian Mikander (11/20)

12 4. Personalutveckling Personalen på ett företag är en stor investering. En investering som ökar i värde då den samlade kompetensen ökar. En ökad kompetensnivå leder till bättre konkurrenskraft på flera olika plan. Företaget blir effektivare genom att kunskap och färdigheter tillförs, vilket leder till att arbetsuppgifter sköts på ett bättre sätt och att ny teknik och nya metoder kan utnyttjas eftersom personalen vet hur de ska hanteras. Många företag skulle inte kunna överleva särskilt länge om de inte satsat på att personalen hade den allra senaste kunskapen och färdigheten. Konsultföretag blir snabbt "föråldrade" och går en säker död till mötes om inte kompetens tillförs konstant. Tillverkningsföretag är beroende av ny teknik och nya processer vilket kräver ny kunskap av de som hanterar detta. Vad är kompetens? Kompetens är ett mångtydigt begrepp som har olika innehåll beroende på arbetsuppgift. Följande kompetenser är viktiga i dagens arbetsvärld. Yrkesskicklighet inom egna arbetsuppgifter Kvalitet på gjort arbete Branschkunskaper Kontaktnätverk inom branschen Sociala kompetenser; teamarbete och kundbetjäning ADB-kunskaper Språkkunskaper Kompetens är alltså ett helhetsbegrepp som innefattar en mängd egenskaper hos medarbetarna. Olika kompetenser har naturligtvis olika vikt beroende på arbetsuppgifter. Att utbilda personalen vid olika kurser är viktigt för att hållas ajour med nya tekniker och metoder inom sitt arbete. Lika viktigt är att skapa en lärande miljö på arbetsplatsen där medarbetare lär sig av varandra och för kunskapen vidare inom företaget. Vilka är de mest centrala kompetenser som medarbetare borde ha i ditt företag? startaeget.fi och Christian Mikander (12/20)

13 5. Lagstiftning och avtal 5.1 Arbetsavtal Då man anställer ny personal är arbetsavtalet den sista etappen innan arbetet kan börja. Arbetsavtalet bör alltid göras skriftligt för att undgå möjliga olägenheter i senare skeden. I ett arbetsavtal borde ingå följande: Parterna i avtalet Tidpunkt då anställningsförhållandet inleds Plats där arbetet utförs Prövotiden för arbetet Den anställdas huvudsakliga arbetsuppgifter Lön och löneperiod + eventuella bonus och övrig kompensation Arbetstid och semester Uppsägningstid och om det är frågan om en visstidsanställning avtalets giltighetstid Kollektivavtal som skall tillämpas på avtalet om sådant finns Tystnadsplikt och eventuella klausuler om affärshemligheter Avtalet skall göras upp i två liktydiga exemplar som dateras och undertecknas bägge parter. Kolla bilaga 2 för ett exempel på arbetsavtal. 5.2 Prövotid Prövotid tillämpas vid nästan alla nyanställningar. Under prövotiden kan arbetsgivaren och arbetstagaren häva arbetsavtalet med omedelbar verkan. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid på högst fyra månader från anställningens början. Om arbetsgivaren ordnar en speciell utbildning i anknytning till arbetet och denna varar utan avbrott i över fyra månader, kan man avtala om en prövotid på högst sex månader. I en visstidsanställning som varar mindre än åtta månader får prövotiden vara högst hälften av anställningens längd. Om det kollektivavtal som binder arbetsgivaren innehåller en bestämmelse om prövotid, skall arbetsgivaren meddela arbetstagaren om denna när arbetsavtalet ingås. startaeget.fi och Christian Mikander (13/20)

14 5.3 Uppsägning av arbetskontrakt Både den anställde och arbetsgivaren har rätt till uppsägning. För den anställde är det ganska okomplicerat medan det för en arbetsgivare finns en hel del regler som måste följas. Ett arbetsavtal som ingåtts tillsvidare eller som är i kraft tillsvidare upphör att gälla med en uppsägning som delges den andra parten. Man kan avtala om en uppsägningstid på högst sex månader. Om den avtalade uppsägningstiden är längre skall sex månaders uppsägningstid tillämpas i stället för den avtalade. Parterna kan komma överens om att arbetsgivarens uppsägningstid är längre än arbetstagarens uppsägningstid. Om arbetsavtalet får sägas upp utan uppsägningstid upphör anställningen när den arbetsdag eller det arbetsskift slutar, under vilken/vilket meddelande om uppsägning har avgetts till den andra parten Allmänna uppsägningstider Arbetsgivaren Om inget annat avtalas skall arbetsgivaren, om anställningen varat oavbrutet, iaktta följande uppsägningstider: 1) 14 dagar, om anställningen har varat högst ett år 2) En månad, om anställningen har varat över ett år men högst fyra år 3) Två månader, om anställningen har varat över fyra år men högst åtta år 4) Fyra månader, om anställningen har varat över åtta år men högst tolv å 5) Sex månader, om anställningen har varat över tolv år. Arbetstagaren Om inget annat avtalas, avtalas skall arbetstagaren, om anställningen varat oavbrutet, iaktta följande uppsägningstider: 1) 14 dagar, om anställningen har varat högst fem år 2) en månad, om anställningen har varat över fem år En arbetsgivare som har sagt upp ett arbetsavtal utan att iaktta uppsägningstiden skall som ersättning till arbetstagaren betala full lön för den tid som motsvarar uppsägningstiden. En arbetstagare som inte har iakttagit uppsägningstiden är skyldig att som engångsersättning till arbetsgivaren betala beloppet av den lön som motsvarar uppsägningstiden. Endast om en arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden kan han avskedas med omedelbar verkan. Avskedan på grund av att personer grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter sker oftast efter ett antal muntliga och/eller skriftliga varningar. startaeget.fi och Christian Mikander (14/20)

15 5.4 Arbetsintyg När anställningen upphör har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt intyg över anställningens varaktighet och vilken typ av arbetsuppgifter han har utfört. Om arbetstagaren uttryckligen önskar skall intyget dessutom innehålla ett omnämnande om orsaken till varför anställningen uppför samt en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppträdande. Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg om arbetstagaren begär ett sådant inom 10 år efter att anställningen upphört. Ett intyg som innehåller uppgifter om arbetstagarens arbetsskickligheten och uppträdande skall dock begäras inom fem år efter att anställningen upphört. Om det har gått mer än 10 år efter att anställningen upphörde skall ett intyg avges över anställningens varaktighet och typ av arbetsuppgifter bara om detta inte åsamkar arbetsgivaren oskäligt besvär. Kolla även arbetarskyddsdistriktens Internetsidor (www.tyosuojelu.fi/se). Gör upp ett arbetsavtal och arbetsintyg för ditt företag. startaeget.fi och Christian Mikander (15/20)

16 5.5 Att anmäla sig som arbetsgivare En arbetsgivare som börjar betala löner regelbundet skall anmäla sig som registrerad arbetsgivare. En arbetsgivare är anmälningspliktig om han Under kalenderåret sysselsätter minst två fast anställda löntagare Sysselsätter över fem löntagare, vars anställning inte räcker hela året. Även om ovannämnda kriterier inte skulle uppfyllas kan arbetsgivaren på ansökan registrera sig som en arbetsgivare som betalar löner regelbundet. Om lönebetalningen är tillfällig eller om lön bara betalas till en arbetstagare är arbetsgivaren inte anmälningspliktig. När arbetsgivaren har registrerats i arbetsgivarregistret skickar skatteförvaltningen ett meddelande om detta samt förhandsifyllda övervakningsanmälningar och betalningsinstruktioner till arbetsgivaren, som använder dessa vid betalningen och anmälningen av arbetsgivaravgifterna. Om arbetsgivaren betalar löner innan han registrerats, skall han redovisa beloppen för skattemyndigheterna med giroblanketten för betalning av skatter på eget initiativ. Blanketterna fås på postens verksamhetsställen och skattebyråerna. Tillfällig arbetsgivare En arbetsgivare som betalar löner tillfälligt behöver inte registrera sig. Då räcker det med att arbetsgivaren redovisar förskottsinnehållningarna och socialskyddsavgifterna på giroblanketten för betalning av skatter på eget initiativ. Blanketten fås på posten, skattebyrån och skatteförvaltningens webbplats (www.vero.fi). Kolla också för mer information. startaeget.fi och Christian Mikander (16/20)

17 Bilaga 1 Exempel på intervjufrågor (modifierad från: www. expowera.se) Vilka frågor som ska ställas i en intervju är mycket beroende på vilken typ av tjänst det är som ska tillsättas. En hel del frågor är dock generella och oberoende av vilket arbete det är som ska utföras. Håll intervjun i en positiv anda, låt det bli ett samtal och inte ett förhör, undvik frågor som bara ger svaret ja eller nej. En grov gruppering i frågor kan vara: Arbetslivserfarenhet, Utbildning, Personlighet och Övrigt. Arbetslivserfarenhet Berätta om ditt nuvarande arbete. Hur vill du beskriva det? Vad är det bästa med det arbetet? Vad är det sämsta med det arbetet? Finns det något som du skulle vilja ändra på i ditt nuvarande arbete? Tycker du att man utnyttjar din kapacitet, kompetens, på rätt sätt? Vilket ansvar har du haft för att saker och ting ska fungera? Anser du att du borde haft ett större ansvar? Tycker du att samarbetet med arbetskamraterna fungerat på ett bra sätt? Hur har samarbetet och kommunikationen fungerat mellan dig och din närmaste chef? Har dina arbetsuppgifter ändrats efter hand i ditt nuvarande arbete? På vilket sätt? Hur har du uppfattat förändringarna? Är du nöjd med resultatet av din arbetsinsats? Beskriv ditt tidigare arbete, bästa/sämsta med detta osv. Vad var orsaken till att du slutade? Utbildning Varför valde du just denna utbildning Funderade du på att satsa på något annat? Vilka ämnen/kurser tyckte du var mest intressanta? Tyckte du studietiden var arbetsam? Höll du den studietakt kursen var planerad för? Har du vidareutbildat dig inom ditt område efteråt? Vilka andra utbildningar, kurser, har du gått efter din grundexamen? Finns det något som du skulle vilja utbilda dig mer inom? Kan du tänka dig att göra det på din fritid? startaeget.fi och Christian Mikander (17/20)

18 Personlighet Hur skulle din nuvarande chef beskriva dig som person? Vad skulle han ta upp som dina starka respektive svaga sidor? Dina arbetskamrater - på vilket sätt skulle de beskriva dig? Vilka är dina starka sidor? Vilka sidor av dig själv skulle du vilja förbättra? Känner du dig själv som en energisk person? Kan du ge något konkret exempel på detta? Kan du beskriva om du utsatts för stress och hur du klarade av detta? Brukar du ta initiativ? Kan du ge något exempel? Vad blev resultatet? Får du andra att lyssna på vad du har att säga? Hur tycker du en bra chef ska vara? Hur ska en bra medarbetare vara? Har du lätt för att samarbeta med andra? I vilka situationer blir du arg, irriterad, upprörd? Hur brukar du hantera dessa situationer? På vilket sätt tycker du att du förändrats under de sista 5-10 åren? Övrigt Har du körkort? Certifikat av något slag? Hur många frånvarodagar har du haft det senaste året? Har du varit straffad för något? Vad brukar du göra på din fritid? Är du med i några förningar? Som aktiv? Som ledare? Hur är dina familjeförhållanden? Vad säger familjen om att du byter arbete? På vilket sätt ordnar du barnomsorgen? Varför sökte du arbetet hos oss? Varför anser du att vi ska anställa just dig till denna tjänst? Vilket är ditt löneanspråk? Vilka önskningar har du om framtiden i ditt arbetsliv? Vilka önskningar har du om framtiden i ditt privatliv? Är det något annat du vill berätta som du tycker är viktigt? Om du får arbetet - tar du då det? startaeget.fi och Christian Mikander (18/20)

19 Bilaga 2 Exempel på arbetsavtal (adapterad från Företagarna i Finland) ARBETSAVTAL Arbetsgivare Arbetstagare Personbeteckning Adress Telefon Arbetsavtalet gäller tillsvidare för viss tid, börjar slutar motiverat skäl Huvudsakliga arbetsuppgifter samt andra arbetsuppgifter anvisade av arbetsgivaren. Kollektivavtal som skall tillämpas Inget Prövotid 4 månader annan prövotid Arbetstid Ordinarie arbetstid timmar/dag timmar/vecka I medeltal timmar/vecka veckors ut jämningsperiod I periodarbete timmar i veckoperioder Annan arbetstid Avlöning Kollektivavtalsenlig lönegrupp / erfarenhetsgrupp Lön då anställningsförhållandet inleds Löneperiod 14 dagar 1 månad två gånger per månad Löneberäkningsperioden fastställs i enlighet med företagspraxis, dock minst 7 dygn efter löneperiodens utgång. Slutlönen betalas på den normala löneutbetalningsdag som följer anställningsförhållandets utgångsdag. Bank och kontonummer, till vilket lönen betalas Naturaförmåner Lön under sjuktid kollektivavtal arbetsavtalslag Uppsägningstid kollektivavtal arbetsavtalslag annan: arbetsgivare arbetstagare startaeget.fi och Christian Mikander (19/20)

20 Semester Semesterlön enligt Semesterpenning Semestern fastställs i enlighet med semesterlagen semesterlagen enligt kollektivavtal enligt kollektivavtal betalas ej Parterna har därtill avtalat om följande Anställningsförhållandets begynnelsedag Detta avtal har gjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten. Ort och datum Arbetsgivarens ombud Namnförtydligande Arbetstagare Namnförtydligande startaeget.fi och Christian Mikander (20/20)

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Tjänsteförhållandet upphör

Tjänsteförhållandet upphör Ett tjänsteförhållande kan upphöra Utan uppsägning Med uppsägning Uppsägningsgrunder på beror på tjänsteinnehavaren Uppsägning på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägningsrätt i

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (6) 2012-02-21 INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE MÅL: Att ny personal får kunskap om och känner delaktighet i utvecklandet av verksamhetens

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET KÖRKORT TILL ARBETSLIVET Utbildarutbildning våren 2010 4H-VERKSAMHETEN I 4H växer barnen och ungdomarna till ansvarstagande och företagsamma vuxna I 4H lär sig barnen och ungdomarna genom att själv göra

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6)

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) AKTUELL ARBETSGIVARINFORMATION TILL SLC:S MEDLEMMAR: Landsbygdsföretagaren i rollen som arbetsgivare Tillämpningsområdet i Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Nummer Parameter Fråga Bakgrundsuppgifter om arbetsstället Intro I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser,

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer