Polischefers ledarskapskompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polischefers ledarskapskompetens"

Transkript

1 Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet Huvudhandledare: Professor emeritus Arvid Löfberg Bihandledare: Docent Anna Dåderman Magisteruppsats 2008 VT Polischefers ledarskapskompetens Hur upplevs juristutbildade respektive icke juristutbildade polischefer i sin kontext? Ari Natri

2 2 Innehåll Abstract... 3 Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Generellt om ledarskapsforskning... 5 Ledning och styrning av polisen... 5 Styrning och kulturen... 6 Klyftan... 7 Tillit och förtroende... 8 Om polisorganisation... 9 Om polismyndighet i Skåne... 9 Ledarskapsforskning Ledarskap och självkännedom Tidigare forskning avseende självkännedom Självkännedom ur ett utvecklingsperspektiv Utvecklingspsykologiskt perspektiv Metod Undersökningsdeltagare Bedömargrupper Instrument Procedur Databearbetning Internt bortfall Etik Resultat Reliabilitet Frågeställning 1- Den närmaste arbetsomgivningens syn på polischefer Medarbetarnas bedömningar Alla bedömargrupper Överordnade, kollegor och chefen själv som bedömer Frågeställning 2 Självkännedom hos polischefer Diskussion Frågeställning 1- Den närmaste arbetsomgivningens syn på polischefer Frågeställning 2 Självkännedom hos polischefer Metoddiskussion Teoretiska och praktiska implikationer Förslag på fortsatt forskning Slutsatser Referenser Bilagor 42

3 3 Abstract Syfte med denna studie var att undersöka huruvida den närmaste arbetsomgivningen (medarbetare n=585, kollegor n=401, överordnade n=124) ser skillnader i ledarskap mellan juristutbildade (n=23) och icke-juristutbildade (n=54) polischefer vid polismyndigheten i Skåne. I studien användes vetenskapligt välbeprövad 360-graders Farax-ledarskapsverktyg. Reliabilitet i ledarskapsverktyget var mycket tillfredställande. Juristutbildade chefer fick överraskande signifikant högre skalpoäng från sina medarbetare i relations-, och strukturdimensioner än vad icke-juristutbildade chefer fick. Detta gällde även när alla svar (N=1187) analyserades (chefen själv, medarbetare, överordnade och kollegor). Ickejuristutbildade chefer överskattade sig själva i förhållande till sina medarbetare och detta gjorde de mest i relations- och förändringsdimensionerna. De juristutbildade chefernas skattningar stämde bra överens med medarbetares skattningar och skattningarna var på hög nivå. De juristutbildade chefernas styrkor, i förhållande till icke-juristutbildade chefer, tycks ligga i relations- och strukturdimensionerna och i att de betraktar sitt ledarskap med samma glasögon som sina medarbetare. Nyckelord: Polischefer, poliskultur, strategiskt ledarskap, indirekt ledarskap, 360-graders ledarskapsmätning (Farax), self-awereness. Tacknot: Jag vill tacka docent Anna Dåderman som generöst har hjälp mig med uppsatsens struktur och vetenskaplighet och sporrat mig med skrivandet, samt för värdefulla kommentarer. Professor Arvid Löfberg gjorde det möjligt att jag kunde avsluta uppsatsen vid Pedagogiska institutionen. Ett stort tack till Jouko Arvonen som hjälpte mig med det empiriska materialet och med analysarbetet kring detta. Jag vill även tacka mina kollegor i taktiklärarlaget vid Polishögskolan för värdefulla kommentarer och Bengt-Åke Nilsson från Polismyndigheten i Skåne som hjälpte mig med bakgrundsinformation. Sist vill jag tacka Länspolismästare Anders Danielsson som gav tillåtelse att använda det empiriska materialet i studien.

4 4 Inledning Polischefer i Sverige leder sina underordnade i en kontext som kännetecknas av stark lojalitet, solidaritet och sammanhållning i grupper och som i tidigare forskning har beskrivits som homogen och stark gentemot ledning och omgivningen (Ekenwall, 2002; Ekman, 1999; Granér, 2004; Holgersson, 2005; RRV, 1996a, 2005; Stenmark, 2005). Den starka kollektiva sammanhållningen i poliskulturen å ena sidan och tendensen till ifrågasättandet av ledningen å andra sidan tycks begränsa styrning i verksamheten och göra det svårare för chefer att nå rotlar och enskilda poliser (Ekenwall, 2002; Ekman, 1999; Granér, 2004; Holgersson, 2005; RRV, 1996a, 2005; Stenmark, 2005). Syfte och frågeställningar Ett övergripande syfte med denna studie var att öka kunskap och förståelse om ledarskap inom polisen i Sverige och bidra till ledarskapets utveckling. Huvudsyfte med föreliggande studien var att undersöka huruvida juristutbildade chefernas ledarskap skiljer sig från icke juristutbildade chefernas ledarskap. Detta gjordes genom att undersöka hur polischefer och deras närmaste arbetsomgivning (medarbetare, överordnade och kollegor) upplevde chefens ledarskap. Ekman (1999) har visat på skillnader i olika chefskategoriers möjligheter inom polisen att utöva sitt ledarskap. Hans studie hävdar bl.a. att juristutbildade polischefers styrningsförmåga över polisverksamheten är begränsad. Enligt Stenmark (2005, sid.15) har Ekman uppmärksammat tendenserna till ett slags organisatoriskt självstyre inom polisen som vare sig parlamentariker eller chefer har riktig kontroll över. Enligt Holgersson (2005) handlar sådan form av självstyre dock inte om missförtroende mellan poliser och juristutbildad polischefspersonal. Han menar snarare att det rör sig om spänningar mellan de teoretiska och praktiska perspektiven. Med det teoretiska perspektivet menar han personer med akademisk utbildning (t.ex. juridisk eller kriminologisk utbildning) på chefsnivå. Chefer som värderar teoretiska kunskaper och vetenskapliga teorier högt. Det praktiska perspektivet består däremot av ordningspoliser, trafikpoliser och kriminalpoliser eller av chefer som har dessa bakgrunder (Holgersson, 2005). Spänningar mellan olika perspektiv och missförtroende mot juristutbildade chefer föranleder frågan huruvida missförtroende finns även bland polischefernas närmaste medarbetare. Den första frågeställningen handlar om detta eventuella missförtroende. Det kan vara rimligt att anta att det finns signifikanta skillnader mellan juristutbildade och icke juristutbildade polischefer i fråga om hur deras medarbetare, överordnade och kollegor ser på deras ledarskap. Om så är fallet kan vi anta att de juristutbildade cheferna får signifikant lägre värden från sina medarbetare än vad icke juristutbildade chefer får. Den andra frågeställningen handlar om hur bra de olika chefskategorierna känner sitt ledarskapsbeteende i förhållande till sina medarbetare. Vi kan anta att juristutbildade chefer rimligen överskattar sig själva gentemot sina medarbetare i större utsträckning än vad icke jurisutbildade chefer gör.

5 5 Generellt om ledarskapsforskning Ledarskapet skiljer sig mellan organisationens olika nivåer. Den strategiska ledarskapsnivån ser ledarskap från ett annat perspektiv än nivån under sig eller chefer som direkt leder verksamhet på fältet. I ledarskapslitteratur gör man skillnad mellan ledare manager och ledare leader. Arvonen (2008) definierar manager till en person som har formell position till att utöva ledning enligt rutiner och leader till en person som har informell makt. Ledarskap högre upp i organisationen kan, enligt Arvonen, mera handla om att behålla strukturer och stabilitet medan det längre ner i organisationen kan handla om innovativa lösningar och förändringar, eller som Yukl (1994:4) utrycker det managers are oriented toward stability and leaders are oriented toward innovation. Systemteorin förespråkar vikten av att fokusera på strukturella förändringar och utveckling av organisation i ledarskap (Katz & Kahn, 1978). Enligt Arvonen (2008) definieras ledarskap ofta som personens inflytande i gruppen mot gemensamma mål; the behaviour of an individual when [ he or she] is directing the activities of a group toward a shared goal (Hemphill & Coons ur Yukl, 1994:2) eller working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals (Hersey & Blanchard, 1982:3). Ledarskap kan utövas formellt eller informellt, direkt eller indirekt beroende på vem som har makten och vem som gruppen ger legitimitet till. I en hierarkisk organisation (som t.ex. inom polisen) är maktbefogenheter väl definierade men det behöver inte betyda att formella maktbefogenheter styr personalens agerande längre ner i organisationen. Makt är som en potentiell resurs i ledarskap som hänger intimt ihop med medarbetarnas förtroende och tillit till ledare (Hersey & Blanchard, 1982). Ledarskap anses vara mer eller mindre kontext- och situationsbunden vilket innebär att ledaren bör anpassa sitt ledarskap till kraven i både den organisatoriska kontexten och i det situationella sammanhanget. Kommunikation mellan ledaren och medarbetare samt feedback dessa emellan är i fokus i den sociala kontexten (Yukl, 1998). Enligt Schein (1978) kan mänskligt beteende och motivation i organisation överhuvudtaget inte förstås utan dess komplexitet i den sociala kontexten eller utan utvecklingsperspektiv. Ledaren måste vara flexibel i sitt ledarskap och variera sitt beteende beroende på realiteter i kontexten och i situationen (Schein, 1978). Boal och Hooijberg (2000) rekommenderar ledare till att utveckla en komplex beteenderepertoar vilket enligt dem är ett nyckelelement i effektivt ledarskap. För Basseches (1986) och Armon (1993) är enskilda personers handlingskompetens och personlig utveckling i organisationen kontextkänslig. Såväl ledarens som medarbetarnas handlingsutrymme och utveckling hänger intimt ihop med den kontexten (kultur, grupper, individer etc.) som de verkar i. Ledning och styrning av polisen Enligt Roberg och Kuykendall (1990) har ledarskapsforskning internationellt inom polisen varit mycket begränsad. Densten (2003) anser likadant och hävdar att tidigare forskning inom polisledarskap har fokuserad på lägre chefsnivåer eller på patrullerande poliser. Det mesta av forskningen inom Polisen i Sverige handlar om polisorganisation och -kultur (Ekenwall, 2002; Ekman, 1999; Granér, 2004; Holgersson, 2005; RRV, 1996a, 2005; Stenmark, 2005).

6 6 Styrning och kulturen Riksrevisionsverket (RRV 2005) har konstaterat att Rikspolisstyrelsens styrning av polisverksamhet är bristfällig. Det finns bristande genomslag för Rikspolisstyrelsens verksamhetsmål och uppföljningen av polisens verksamhet är svag. Rikspolisstyrelsen har inte använt föreskriftsrätten för att styra polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsens styrning ger inte polismyndigheterna incitament att prestera bra resultat och det blir brister i polismyndigheternas planering och genomförande (RRV, 2005). Stenmark (2005) konstaterar i sin avhandling att polisens verksamhet är svår att styra. Polisen formulerar gärna egna målsättningar och kan därför vara svårstyrda via den politiska styrningen. Polismyndigheterna är organisatoriskt delade i sektioner och verksamhetens indelningar i nivåer, avdelningar och enheter, förutsätter att olika subgrupper samarbetar. Interaktionerna mellan subkulturer blir med hänvisning till den hierarkiska strukturen kännetecknande för verksamheten. Poliskulturen är stark och homogen och kan förklaras bl.a. genom den gemensamma utbildningen, polisers uniformering, kårandan, den starka fackföreningen och genom att poliser arbetar med tvångstjänster i våldets närhet. Polisers anställningstrygghet spelar också roll i utveckling av den starka kulturen. Anställningstryggheten får poliser att känna sig utvalda gentemot andra yrkesgrupper, skriver Stenmark (2005). Rojek (1986) hävdar att det råder det omvända förhållandet i polisorganisationer jämfört med andra byråkratiska organisationer. Polismän i lägre positioner har en högre grad av självständighet och frihet än sina överordnade. Holgersson (2005) hävdar att rådande styrform i polisorganisationen fungerar bristfälligt i polispraktiken. Han menar att vid val av styrformer har man inte tagit hänsyn till det faktum att polisyrket har en inbyggd hög grad av frihet. Ledningens styrning samt chefernas mål och intensioner kan tolkas på flera olika sätt. Det som den enskilde polisen eller patrullen gör i vardagen bestäms i stor utsträckning av den berörda polisen eller patrullen. Han menar att ledningen är i hög grad beroende på personalen och deras motivation. I fall det önskade resultatet inte uppnås kan cheferna använda sanktioner som en styrform. Inom poliskulturen upplevs dock sanktioner i den egna gruppen eller från medarbetarna starkare och mera kännbara än sanktioner tilldelade från chefen (Ekman, 2003). Granér (2004) pekar på två faktorer som skäl till den stora handlingsfriheten bland patrullerande poliser. För det första är polisarbetet alldeles för mångtydigt för att kunna direktregleras och för det andra ska polisen leva upp till så många förväntningar att deras resurser inte kan infria dessa. Koppling mellan ledning och operativ nivå blir svag. Samtidigt som myndighetsledning förväntas skapa legitimitet till mängden av förväntningar och svårtolkade mål ökar förutsättningar för poliskollektivet att bedriva arbetet enligt egen motivation och yrkeskompetens (Granér, 2004). Polisorganisationen är en formell organisation med alltför många hierarkiska chefsnivåer (RRV, 1996a, 2005) samtidigt som poliser arbetar i en mycket starkt sammanhållande kontext med starka psykologiska förpliktelser mot varandra i grupper och turlag. Organisationen och arbetet på fältet grundar sig på dessa grupper eller turlag som blir mer framträdande och viktigare som en enhet än den enskildes befattning. Lojaliteten finns mot de egna kollegorna i dessa grupper och banden är starka. Genom att även i den egna organisationen frammana en fiende (ledning, chefer) förstärks denna inbördes solidaritet (Granér, 2004). Holgersson (2005) konstaterar att personalens missnöje angående styrning och ledning av verksamhet riktar sig framförallt till distriktledning, länsledning och Rikspolisstyrelsens ledning.

7 7 Klyftan Klyftan mellan myndighetsledning och den operativa, praktiska nivån kan upplevas som stor. Den upplevda bristfälliga styrningen leder till att såväl chefer som medarbetare kan uppleva känslan av hopplöshet, meningslöshet och frustration. Konsekvenser av en brisfällig styrning är enligt Holgersson (2005) bl.a. att medarbetare upplever sig ha motstridiga uppdrag och såväl chefer som medarbetare anpassar sig till styrning och förändringar bara på ytan. Enligt Holgersson kan även operativ styrning bli lidande om en stor del av yttre personal i huvudsak väntar på att bli tilldelade arbetsuppgifter. Samtidigt som krav på verksamhetsmål, styrning, resultat och uppföljning på myndigheternas ledning och chefer ökar, är samma chefer beroende av sina medarbetare för att åstadkomma resultat. Myndigheternas ledning tycks verka mellan de politiskt styrda, ibland svårtolkade och diffusa syften och mål och de behov och krav som den starka och autonoma poliskåren ställer. Styrning i verksamheten begränsas bl.a. genom att poliser har en tendens till ifrågasättande av polischefspersonal. Det förekommer att poliser snarare ser på viss polischefspersonal som överhetens representanter än som sina egna ledare (RRV 1996a). Enligt Ekman (1999) är juristutbildade polischefers styrningsförmåga begränsad när det gäller polisverksamheten. Enligt Holgersson (2001) handlar det inte om misstroende mot juristutbildade chefer utan snarare om spänningar mellan det teoretiska och det praktiska perspektivet. Konsekvensen av denna spänning är att polischefer kan förlora en del av kårandans stöd. Ledningsgruppen stöttar dock sina egna vilket för polischefer kan ersätta det kollegiala stödet (Stenmark, 2005). Holgersson (2005) hävdar att en bristfällig dialog mellan representanter inom det teoretiska och praktiska perspektivet gör att förståelsen för det andra perspektivet blir liten. Den gemensamma nämnaren för teoretiska och praktiska perspektiv är att representanterna själva anser att deras syn på verksamheten är den rätta. Verksamheten ses dock utifrån så olika synvinklar att representanterna har svårt att förstå varandra enligt Holgersson (2005). En vanlig synpunkt bland polispersonalen är att chefen har större utsikter att få en god förståelse för verksamheten om denna har tjänstgjort som polis. Detta är dock inte någon garanti att en chef blir en bra chef eller att någon som inte varit polis automatisk blir en dålig chef. Holgerssons påfallande iakttagelse är att de chefer som personalen har förtroende för har vanligtvis aktivt deltagit i den operativa verksamheten. Det viktiga enligt personalen är dock att cheferna kontinuerligt tar del av och får influenser från fältet dvs. från det praktiska perspektivet enligt Holgersson (2005). Han efterlyser mera givande dialoger mellan dessa två perspektiv och föreslår kontinuerliga kontakter mellan det teoretiska och praktiska perspektiv i form av mindre samlingar, mindre formella former och mer kontinuitet. Granér (2004) diskuterar också den förtroendeklyftan som tycks finnas mellan polisledning och operativ personal. Enligt honom finns det å ena sidan ett omfattande, väldokumenterat och närmast institutionellt präglad misstro och ifrågasättande av polisorganisationens ledning, å andra sidan finns det en väldokumenterad stark kollektiv sammanhållning, som ger poliskollektivet en betydande makt över sina medlemmar. En omfattande förtroendeklyfta mellan polisledningar och operativ personal gör, enligt Granér, att förutsättningar för direktkontroll saknas och för chefer återstår det bara att använda normativ makt. Den generella kritiken handlar, enligt Granérs studier, om chefer i polischefskarriären. Kännetecknande för bra chefer var att dessa delade just de patrullerande polisernas verklighetsuppfattning. Bra chefer uppfattades som ledartyper. De var raka och vågade framföra sin mening och kritik såväl till över- som underordnade. Bra chefer var lojala mot och lyssnade till sin personal samt vågade fatta beslut och se till att dessa efterlevdes (Granér,

8 8 2004). Enligt Granérs erfarenheter, är många av de närmaste befälen omtyckta medan andra chefer högre upp i hierarkin ansågs ha kommit för långt från verkligheten. Tillit och förtroende Polischeferna tycks behöva se sig själva och sitt ledarskap i den verkligheten kontexten de dagligen verkar i. Cheferna behöver feedback från sin omgivning för att konstruktivt utveckla sitt ledarskap. De behöver skapa tillit och konstruktiva relationer med sina medarbetare och anpassa ledarskapstil till en fungerande helhet i den existerande kontexten. Denna skiftning från att styra organisationen genom normativ makt till att styra och utveckla verksamheten genom öppenhet och respekt till varandras perspektiv kräver nya färdigheter av ledarskapet. Ledarskap definieras ofta som medveten inflytandeprocess i medarbetarnas beteende i syfte att skapa tillit hos medarbetarna och få de att tillmötesgå ledarens intentioner (Yukl, 1998). I detta samspel behöver ledaren vara uppmärksam på hur medarbetarna uppfattar chefen och vilken tillit som medarbetarna känner till sin ledare. Detta tycks vara ett nyckelförhållande i huruvida ledaren lyckas tranformera sina medarbetare (Chemers, 1997). Kirkpatrick och Locke (1991) har också identifierat medarbetarnas tillit till ledaren som viktig komponent i effektivt ledarskap inte minst för att den befrämjar respekt, beundran, engagemang och förtroende hos medarbetarna. Den centrala frågan i många ledarskapsteorier är; vilket samband eller hur stor effekt ledarens dagliga inflytande har på tillmötesgående eller tillit hos medarbetarna. Detta undersöktes i flera studier (bl.a. Yukl & Treacey, 1992; Yukl, Kim & Falbe, 1996). Icke tvingande ledarskapsstilar (non-forcing styles), såsom konsulterande med medarbetarna och försök att rationellt påverka dem, har en positiv samband med medarbetarnas tillmötesgående medan tvingande ledarskapsstilar (forcing influence styles), såsom påtryckning och användning av sanktioner, har visat sig ha en kontraproduktiv påverkan i medarbetarnas tillmötesgående. Emans, Munduate, Klaver och Van de Vliert (2003) undersökte 145 polisbefäl och problematiserade huruvida kombinationen av tvingande/icke-tvingande (forcing/non-forcing styles) ledarskapsstilar hos deras överordnade hade ett samband med polisbefälens vilja att tillmötesgå överordnades önskningar/krav. Forskarna hittade ett signifikant samband mellan tvingande ledarskapsstil och effektivitet och drog slutsatsen att användning av tvingande ledarskapsstil tycks öka effektivitet i ledarskap, inte för att den ökar effektivitet oberoende andra faktorer, utan för att den förstärker effekten av icke tvingande ledarskapsstil. Pursley (1974) fann i sina studier skillnader mellan s.k. traditionella och icke traditionella polisbefäl. De sistnämnda ville delegera arbetsuppgifterna mera och involvera medarbetare oftare i beslutsfattande. De traditionella befälen betonade mera struktur och organisatoriska mål och ville kontrollera medarbetarnas arbetsinsatser mera (ur Roberg & Kuykendall, 1990). Kuykendall och Unsinger (1982) studerade 155 polisbefäl från fyra delstater i USA och deras ledarskapsstilar. Enligt undersökningen hade polisbefälen en tendens att vara mest effektiva i användning av stilar som krävde hög uppgiftsorientering (telling and selling) och minst effektiva i användning av stilar som krävde låg uppgiftsorientering (participating and delegating). Polisbefäl använde ytterst sällan delegerande ledarskapsstil med motivering att det skulle försvåra polischefernas arbete ifall de tillät medarbetare delta i beslutsfattande. De i antal begränsade internationella studier lyfter fram polisbefälens problematik i att skapa tillit och utöva rätt ledarskapsstil i den polisiära kontexten. Befälen har ett behov av att få medarbetarna delaktiga i verksamheten (participating and delegation) samtidigt som de

9 9 upplever sig vara mest effektiva med uppgiftsorienterad ledarskapstil (telling and selling). För att skapa tillit till sina medarbetare så behöver befälen skapa konstruktivt samtalsklimat, konsultera med sina medarbetare och utöva rationell påverkan och använda tvingande ledarskapsstilar (påtryckning, sanktioner) bara som komplement. Om polisorganisation Polisorganisationen är en statlig myndighet sedan 1965 och sorterar under Justitiedepartementet. Polisen förstatligades år 1965 och genomgick samtidigt en stor organisationsförändring. Polisen organiserades kring 119 polisdistrikt och därmed också lika många myndigheter. Under 1990-talet genomfördes närpolisverksamheten med genomgripande förändringar i organisationen (Danielsson, 2008). Nu består polisen av 21 självständiga myndigheter med Rikspolisstyrelsen som den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. Säkerhetspolisen ansvarar för säkerhetsskydd, kontraspionage, terroristbekämpning och författningsskydd. Rikskriminalpolisen kopplas in vid brott med större geografisk spridning eller brott med internationella förtecken. Rikskriminalpolisen bedriver också kriminalunderrättelse-verksamhet, deltar i internationella polissamarbeten och beslutar om den förstärkning som polismyndigheterna behöver, skriver Danielsson (2007, s.17). Varje polismyndighet ansvarar för den polisverksamhet som bedrivs inom det berörda länet. Myndighetens ansvar omfattar ingripande- och utredningsverksamhet, det arbete som bedrivs i förebyggande syfte samt annan service till allmänheten. Myndighetens verksamhet leds av länspolismästare (myndighetschef) som har länets polisstyrelse till sin hjälp. Myndigheternas verksamhetsområden kallas antingen polisområden eller närpolisområden (Danielsson, 2008). I polisorganisationen finns två karriärvägar eller befälsnivåer som Granér (2004) beskriver på följande sätt; den ena utgår från genomgången intern polisutbildning och innehåller tre typer av tjänstetitlar. Polisassistenter är de obefordrade poliserna, därefter följer polisinspektörer och poliskommissarie. I den hierarkiska organisationen är det vakthavande och yttre befäl (som regel polisinspektörer) som utöver den direkta ledningen av manskapet. Nästa nivå utgörs av enhetschefer (t.ex. chefen för kriminalenheten med kommissarie som tjänstetitel). Därefter kommer avdelningschefen eller närpolisområdeschefen, som kan vara poliser med polishögskoleutbildning men oftast är befattningshavare i den andra karriärvägen, d.v.s. polischefskarriären. Den utgår från juristutbildning och efterföljande intern polischefsutbildning. Befattningar i denna är polissekreterare, polisintendenter och olika typer av polischefer såsom polisområdeschef och länspolismästare (Granér, 2004). Om polismyndighet i Skåne Alla 77 undersökningsdeltagare (se tabell 1) och bedömargruppen (överordnade, kollegor och medarbetare, se tabell 2) som har skattat de undersökta polischefernas ledarskap i denna studie arbetade på polismyndigheten i Skåne vid datainsamlingstillfälle. Totalt har 1187 skattningsformulär samlats in inklusive de undersökta cheferna. Myndigheten hade år 2005 sammanlagd 2151 polisanställda och 859 civilanställda personer i sin organisation (Nilsson, 2008).

10 10 Polismyndigheten i Skåne bildades i samband med att Kristianstad och Malmöhus län slogs samman I organisationen ingick då fem polisområden och 41 närpolisområden under dessa (Granér, 2004). Ledarskapet inom myndigheten är organiserad enligt den nationella modellen till tre befattningsnivåer, nämligen; den strategiska befattningsnivån, indirekta ledarskapsnivån och direkta ledarskapsnivån. Den strategiska befattningsnivån består av polismyndighetens ledningsgrupp (länspolismästare, bitr länspolismästare, stabschef, två taktiska ledare samt personal-, informations- och ekonomidirektör) och ett antal huvudenhetschefer. Den strategiska befattningsnivån ska ha fokus på övergripande frågor inom myndigheten, såsom kvalitetsutveckling, processledning och strategisk förädnringsarbete och ska leda chefer på indirekt ledningsnivå (Polisens chefs- och ledarcenter det stategiska ledarskapet, 2008). Den indirekta ledarskapsnivån består av enhetschefer på förvaltning eller på polisiär verksamhet. Deras uppgift är att omsätta myndighetens strategier till operativ verksamhet och fungera som ett nav för kommunikation i organisationen både vertikalt och horisontellt. Arbetsuppgifterna kräver såväl omvärdsanalytisk kunskap som ett helhetsperspektiv med god förståelseförmåga och kunskap om modern organisering. Chefer på den indirekta ledarskapsnivån förväntas kunna kommunicera klart och tydligt med andra människor och ha en förståelse för hur budskap tas emot inom organisationen och en förmåga att anpassa budskap till personer och situationer. Därutöver förväntas dessa chefer ha en bas av förvaltnings-, arbetsrättslig och organisationsteoretisk kunskap för att kunna utöva sitt uppdrag (Polisens chefs- och ledarcenter det indirekta ledarskapet, 2008). Det direkta ledarskapet anser chefer som direkt leder den operativa verksamheten och som inte har några chefer under sig. Sådana chefer fanns det sex styckna bland undersökningsdeltagare. Dessa sex chefer ingår i gruppen icke juristutbildade chefer och ingår i denna undersökning som en del i gruppen Indirekt ledarskap. Alla 77 chefer i undersökningsgruppen kallas i denna studie som polischefer oavsett vilken utbildning de har eller vilken befattningsnivå de arbetar på. Ledarskapsforskning Ledarskapsforskning har identifierad två från varandra oberoende dimensioner som båda hade samband med effektiviteten i ledarskapet, nämligen; uppgiftsorienterad eller strukturskapande ledarskapsbeteende och interpersonell eller relationsorienterat ledarskapsbeteende. Dessa två dimensioner förekommer på mer eller mindre likartade sätt i den tidigare forskningen men har, enligt Arvonen (2008) ofta olika benämningar t.ex. democratic- and authoritarian leader behaviour (Lewin, 1950), employee- and job-centered supervision (Likert, 1967), consideration and initiation of structure (Bass, 1960; Fleishman & Harris, 1962), concern for people and concern for production (Blake & Mouton, 1964, 1985), task oriented and relationship oriented behaviour (Hersey & Blanchard, 1982), directive and participative leadership (Bass, 1990), instrumental, supportive, participative, and achievement-oriented leadership (Filley, House, & Kerr, 1976), boss- and subordinate-centered leadership (Tannenbaum & Schmidt, 1958), control-oriented and involvement-oriented approach (Lawler, 1992), och maintenance and performance (Misumi, 1989). I den senare ledarskapsforskningen har man funnit en ny tredje oberoende ledarskapsdimension, som har med hantering av förändringar att göra, nämligen förändringsdimension (Ekvall och Arvonen, 1991; Yukl, 1999). Dessa dimensioner är inte ömsesidigt uteslutande utan en bra chef anses på ett optimalt sätt vara både uppgifts-,

11 11 relations- och förändringsorienterad i sitt yrkesutövande (Ekvall & Arvonen, 1991; Yukl, 1999). Internationella studier indikerar att framgång i chefsarbetet är förknippat till alla dessa tre ledarskapsdimensionerna (Arvonen, 2002). Forskarna konstaterade att the most reasonable conclusion from the correlation analyses seems to be that leaders should manifest all three types of leadership behaviors... (Ekvall & Arvonen, 1994, s. 149). Denna tredimensionella ledarskapmodell fick senare benämning Farax-CPE modell (Change-, Production-, Empoyeeoriented leadership) och är i linje med vad Yukl (1998) presenterar i den sk TRC modellen (TRC = Task-oriented, Relations-oriented, Change-oriented behavior). I den svenska ledarskapsforskningen (Arvonen, 2004) har en relationsorienterad chef ett medmänskligt samt tillits- och förtroendeskapande förhållningssätt. En sådan chef är vänlig, visar respekt och är rättvis och rakryggad gentemot medarbetarna. Han/hon litar på sina medarbetare, tillåter de att bestämma, har en öppen och rak stil och skapar en stämning som är konfliktfri och trygg. En strukturorienterad chef styr verksamheten genom mål och detaljer (Arvonen, 2004). En sådan chef anger bl.a. klara tydliga mål, ger klara besked om ansvar och befogenheter, förklarar arbetskraven noga, ger tydliga order och instruktioner. Han/hon är noga med att följa regler och principer, att allting går planenligt, planerar och kontrollerar arbetet noga samt utreder och tänker igenom före beslut. En förändringsorienterad chef är visionär och kreativ samtidigt som han/hon är handlingskraftig. En förändringsorienterad chef förmedlar tankar och planer om framtiden, ser möjligheter snarare än problem, har idéer om förändringar, uppmuntrar till nytänkande och diskuterar gärna medarbetarnas nya idéer. Handlingskraft visar han/hon genom att driva på utveckling, starta förändringsprojekt, pröva och experimentera. En sådan chef är orädd som beslutsfattare och kan vid behov fatta snabba beslut (se tabell 3). Det svenska försvarets situationsanpassade ledarskapsmodell bygger på Blake och Moutons (1964) ledarskapsmatris och åskådliggör kombinationer av relations- och uppgiftsdimensioner i fem olika ledarstilar. Olika situationer kräver olika blandning av dessa ledarskapsdimensioner. Medarbetarnas beredskap (readiness) anses vara ett nytillskott i den situationsanpassade ledarskapsmodellen. Olika kombinationer av uppgifts- och relationsinriktat ledarskap relateras till medarbetarnas kunnighet, motivation och personlig mognad (Larsson, 2006). Ledarskap och självkännedom Ledarskap sker i en kulturell och social kontext i interaktion med människor där situationella aspekter, chefens relation till gruppen, chefens ställning, gruppens arbetsuppgifter, den uppfattade effektiviteten, maktbruk etc. påverkar. För att utveckla sitt ledarskap behöver chefen känna sig själv i den kontexten och i de situationer han/hon arbetar i. Omgivningens (överordnade, medarbetare, kollegor) feedback är en väsentlig del av informationen i ledarens uppfattning om sig själv och hur han/hon kan utveckla såväl verksamhet som sig själv i chefsrollen. En av de viktigaste egenskaperna för ett framgångsrikt ledarskap i föränderlig miljö har visat sig vara förmågan av att lära sig av och anpassa sig till förändringar. Denna kompetens, som ibland kallas metakognition innefattar insikt om hur man lär sig dvs. förmågan av att introspektivt analysera sig själv i sin kontext och hitta formerna att utveckla sig. Hit hör även

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?#

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?# CARINA BECKERMAN Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finnsdetnågraskillnader?# SKRIFTSERIE 2014:1 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET Produktion: KEFU Skåne # 2 FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centre Rev. 2010-04-29 Monica Nyström, Tel: 08-52483620 / 070-265 90 40 E-post: monica.nystrom@ki.se

Läs mer

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING 1 INLEDNING Att arbetslivet i dag står inför stora förändringar är något som tycks föga omtvistat. Bland de förändringstendenser som ofta nämns märks bl a ökad internationalisering, snabbare teknikutveckling,

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Ledarskapsutbildning i offentlig sektor Effekter & organisatoriska förutsättningar

Ledarskapsutbildning i offentlig sektor Effekter & organisatoriska förutsättningar PEDK11: Kandidatuppsats, 15 hp Seminariedatum: 2014-01-17 Ledarskapsutbildning i offentlig sektor Effekter & organisatoriska förutsättningar Amanda Rizzo och Johanna Prior Handledare Maria Löfgren Martinsson

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Ledarskapsstilar. Leadership styles

Ledarskapsstilar. Leadership styles Ledarskapsstilar En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor Leadership styles A study about the differences in leadership styles between companies within private and public sectors

Läs mer

Lärare vill bli stöttade och sedda

Lärare vill bli stöttade och sedda RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolan Lärare vill bli stöttade och sedda Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Läkaren som politisk aktör

Läkaren som politisk aktör GÖTEBORGS UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Läkaren som politisk aktör En undersökning av rolluppfattningar bland sexton primärvårdsläkare ur ett politiskt perspektiv Uppsats på C/D-kursen,

Läs mer