Protokoll REGIONSTYRELSEN , Bredsjö herrgård, Hällefors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 08 22, Bredsjö herrgård, Hällefors"

Transkript

1 REGIONSTYRELSEN , Bredsjö herrgård, Hällefors

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 70 Anmälan om Sverigedemokraternas fyllnadsval av insynsplats i regionstyrelsen 4 71 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i utvecklingsgrupp den företagsamma regionen 5 72 Direktiv för arbetet med verksamhetsplan och budget Sammanträdesplan Avsiktsförklaring - Vård och Omsorgscollege i Örebro län 9 75 Infrastruktur för vuxnas lärande i Örebro län ett policydokument Avsätta medel till Landshövdingens fond för främjande av kvinnlig idrott i Örebro län Medfinansiering av projekt Örebro universitets samverkansformer för ökad tillväxt i regionen (snabbmandat) Medfinansiering av förprojektering Utvecklad kollektivtrafik fortsättning ALBIN (snabbmandat) Medfinansiering av projekt Logistikstråket, (snabbmandat) Medfinansiering av projekt CV samt Filminkubator (snabbmandat) Återremitterat ärende: Medfinansiering av L&SEK-stöd och seminarieserie Regional systemanalys Infrastrukturplanering Förslag till svar på motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan Värdskap för Europa Direkt Örebro län Anmälningsärenden Informations/diskussionsärenden 34

3 3 Plats och tid: Beslutande: Ej tjänstgörande ersättare Yttranderätt: Ordföranden i kommunstyrelser och landstingsstyrelsen Insynsplats: Sekreterare: Närvarande Utses att justera: Bredsjö herrgård, Hällefors Fredag 22 augusti 2008, kl Irén Lejegren (s), ordförande Hans Karlsson (s), 1 v ordf Marie-Louise Forsberg Fransson (s) Anders Ceder (s) Jonas Karlsson (s) Bengt Johansson (s) Annica Eriksson (s) till Roland Halvarsson (v) Mia Sydow Mölleby (v) Torbjörn Ahlin (c) Ewa Unevik (m) Ola Karlsson (m), 2 v ordf Erik Johansson (fp) Bo Rudolfsson (kd) till Fr Ewa Sundkvist Carina Dahl (s) Robert Mörk (s) Anna Eriksson (s) Lars Göran Zetterlund (c) Kent Persson (m) Inger Högström-Westerling(m) Gabrielle Peteri (fp) Ewa Sundkvist (kd) till Bo Trygg (s) Thomas Doxryd (s) Pentti Supponen (s) Dan-Åke Moberg (s) Henrik Hult (c) Anders Larsson (c) Ewa-Leena Johansson (s) Håkan Blomberg (s) Staffan Werme (fp) Eva Edvardsson (mp) David Kronlid (sd) Karin Forsell, Liz Hultgren, Karin Wettermark Jonsson Ola Karlsson (m)

4 4 70 Anmälan om Sverigedemokraternas fyllnadsval av insynsplats i regionstyrelsen dnr Svergiedemokraterna i Örebro län anmäler att David Kronlid ersätter Jonas Millard på insynsplats i regionstyrelsen. Expedieras till: Regionkansliet

5 5 71 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i utvecklingsgrupp den företagsamma regionen, dnr Regionstyrelsens beslut Jonas Karlsson (s) entledigas som ledamot i utvecklingsgrupp den företagsamma regionen. Lena Baastad (s) utses till ledamot i utvecklingsgrupp den företagsamma regionen. Jan Kloge entledigas från sitt uppdrag. Expedieras till: Regionkansliet

6 6 72 Direktiv för arbetet med verksamhetsplan och budget dnr Beskrivning av ärendet Under de knappa tre år som förbundet verkat har regionfullmäktige och styrelse löpande i styrande dokument förtydligat och preciserat verksamhetsinriktningen för förbundet. Den ekonomiska styrningen av verksamheten har utvecklats och möjliggör idag koppling till verksamhetsplanen på ett sätt som inte var fallet för tre år sedan. Verksamhetsåret 2008 är det första år då verksamheten och budget kopplades samman i ett gemensamt dokument. Mot bakgrund av de förändringar som ägt rum i omvärlden och den utveckling som skett inom förbundet bör en ny verksamhetsplan, sammankopplad med förbundets budget utarbetas. Syftet med att utarbeta en ny verksamhetsplan är att skapa ett tydligt, övergripande styrdokument för den politiska nivån när det gäller inriktningen av förbundets arbete under de kommande två åren. Verksamhetsplanen för åren ska på ett tydligt sätt beskriva de mål och den ambitionsnivå som ska gälla för förbundet. Insatserna inom de olika prioriterade områdena skall vara resurssatta. Som ett komplement till verksamhetsplanen kommer en årligen att fastställa en aktivitetsplan som kommer att fungera som styrdokument inom kansliorganisationen. Styrande dokument - Framställan om bildande av Regionförbundet Örebro län, Regionförbundet Örebro läns förbundsordning, Verksamhetsplan , Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Direktiv för arbete med verksamhetsplan och budget , daterad Yrkanden Ola Karlsson (m): Stryk på sid. 6 att leda arbetet för skriv i stället få till stånd Återkom med tidsprioriteringar. Hans Karlsson (s) med instämmande av Erik Johansson (fp) och Mia Sydow Mölleby (v) tillstyrker Ola Karlssons yrkande. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen antar förslag till direktiv för arbetet med verksamhetsplan och budget , daterat med ändring enligt Ola Karlssons yrkande. Regiondirektören får i uppdrag att enligt regionstyrelsens direktiv ta fram förslag till verksamhetsplan och budget inklusive tidsprioriteringar. Expedieras till: Regionkansliet

7 7 73 Sammanträdesplan 2009, dnr Utgångspunkter Senast 30 april avslutad dialog med medlemmarna angående budget kommande år. Tertialkrapport med helårsprognos till RS och medlemmarna senast maj/juni Delårsrapport till RF senast oktober Budget och HP till RF senast december Årsredovisning till RF senast 15 april året efter det år redovisningen avser Val mm januari i RF året efter valår VT Vecka Regionstyrelsen kl 9-15 Regionfullmäktige kl SKL januari jan 5 29 januari februari* feb mars** mars april** april april maj maj?? juni juni

8 8 73 fortsätter HT Vecka Regionstyrelsen kl 9-15 Regionfullmäktige kl SKL aug augusti* september***** sept september oktober*** okt oktober nov november**** december**** dec december 52 *) Internat **) årsredovisning + påsk ***) delårsbokslut ****) budget *****) Regional utvecklingsdag Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Forsell Regionstyrelsens beslut Sammanträdesplan för 2009 fastställs för regionstyrelsens del. Kansliet får i uppdrag att se över datumet 23 april. Expedieras till: Regionfullmäktige

9 9 74 Avsiktsförklaring - Vård och Omsorgscollege i Örebro län, dnr Arbetsgruppen för Vård och Omsorgscollege i Örebro län har inkommit med förslag till avsiktsförklaring. Syftet med bildande av ett Vård- och omsorgscollege är att höja kvaliteten på existerande utbildningar samt bredda och vidga rekryteringsbasen. Som grund för projektet ligger en avsiktsförklaring. Styrningen av projektet utövas av en styrgrupp sammansatt av representanter från intressenterna där avnämaren är majoritet. Intressenter är förutom kommunerna, Örebro Universitet, Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro, Arbetsför-medlingen, Vårdförbundet och Kommunal. Hallsbergs kommun skriver inte under avsiktsförklaringen. Det är delegerat till Sydnärkes utbildningsförbund att teckna avsiktsförklaringen. Det operativa arbetet utförs av en projektarbetsgrupp. Den är sammansatt av representanter från intressenterna där även tjänstemän från Regionförbundet igår. Att bilda ett vård och omsorgscollege i Örebro län är regional satsning som ligger väl i linje med det regionala tillväxtprogrammet kompetensförsörjning. Underlag för beslut Förslag till avsiktsförklaring, Tjänsteskrivelse upprättad av Sören Johansson Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen godkänner förslag till avsiktsförklaring Vård och Omsorgscollege i Örebro län Regiondirektören får i uppdrag att utse ledamot i projektets styrgrupp. Expedieras till: Vård och omsorgscollege i Örebro län Regiondirektören

10 10 75 Infrastruktur för vuxnas lärande i Örebro län ett policydokument, dnr Regionförbundet har inom projekt utvecklad infrastruktur för vuxnas lärande och i samverkan med Regionalt kompetensforum (REKO) tagit fram ett policydokument för vuxnas lärande i Örebro län. Dokumentet har tagits fram för att samla länets kommuner bakom en gemensam policy för arbetet med infrastruktur för vuxnas lärande. Utifrån dokumentet skall ett kraftfullt samarbete utvecklas med utgångspunkt från regionens arbetsliv, de enskilda kommunernas och individernas behov och för ökad effektivitet och kvalitet i regionens vuxenutbildning. Policydokumetet fokuserar på följande utvecklings- och samverkansområden: - Gemensam syn på lärande och utbildning. - Gränsöverskridande samverkan. - Samverkan kring efterfrågestyrd vuxenutbildning. - Lärcentraservice. - Vägledning med validering och information. - Resurs för kompetensutveckling av anställda i arbetslivet. Policydokumentet har presenterats vid ett gemensamt möte mellan kommun politiker och tjänstemän där samtliga ställde sig bakom skrivningen. Dokumentet har skickats ut till samtliga kommuner i Örebro län för godkännande. Med utgångspunkt från policydokumentet utvecklas gemensamma samverkansstrategier för genomförande under perioden Det är viktigt att vi i Örebro län har en gemensam policy som grund för att utveckla vuxnas lärande i en regionaliserad tillväxtekonomi. Vuxenutbildningen är betydelsefull för länets kompetensförsörjning och kan utvecklas gällande yrkesutbildning, kompetensutveckling och kompetensförnyelse i arbetslivet. En samordnad regional struktur för vuxnas lärande blir här en viktig motor i det regionala tillväxtarbetet Att stärka en samlad regional vuxenutbildning i detta arbete ligger väl i linje med regionala tillväxtprogrammet. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Sören Johansson Förslag till Infrastruktur för vuxnas lärande i Örebro län, Yrkanden Iren Lejegren yrkar att i stället för anta så ställer sig styrelsen bakom policydokumentet. Erik Johansson (fp) yrkar på att det ska godkännas. Mia Sydow Mölleby (v) yrkar att ett tillägg att detta är en del i en struktur för vuxnas lärande. Ola Karlsson (m) yrkar på att ta dokumentet som en information till protokollet.

11 11 75 fortsätter Ajournering Mötet ajournerar denna punkt så att en kan formulera beslutet. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen har tagit del av rapporten Infrastruktur för vuxnas lärande i Örebro län - ett policydokument. Regionstyrelsen menar att det finns ytterligare delar av infrastrukturen för vuxnas lärande som behöver genomlysas. Regionstyrelsen ger en i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatta insatser. Expedieras till: REKO Regiondirektören

12 12 76 Avsätta medel till Landshövdingens fond för främjande av kvinnlig idrott i Örebro län, dnr I samband med landshövdingens avgång kommer en fond att inrättas. Fonden ska administreras av Örebro läns idrottsförbund. Den ska användas till årligt stipendium som tilldelas förening, lag eller enskild idrottskvinna/flicka eller ledare, som är ansluten till riksidrottsförbundet, som under närmast föregående år utfört idrotts prestation eller annan gärning till stort gagn för den kvinnliga idrotten. Särskild uppmärksamhet/vikt kommer att ägnas åt insatser som kan främja att unga tjejer får större förutsättningar att ägna sig åt idrott. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen avsätter kronor till Landshövdingens fond för främjande av kvinnlig idrott i Örebro län som en gåva vid landshövdingens avgång. Finansiering sker genom avsättning från interna ofördelade projektmedel. Expedieras till: Regionkansliet Länsstyrelsen i Örebro län

13 13 77 Medfinansiering av projekt Örebro universitets samverkansformer för ökad tillväxt i regionen (snabbmandat), dnr Örebro universitet ansöker om kr för projekt Örebro universitets samverkansformer för ökad tillväxt i regionen. Ansökan avser perioden Örebro universitets vision ( ) innebär en avsikt att skapa kunskaper och erfarenheter i samarbeten, ledande forskningsmiljöer, samt attraktiva och nyskapande utbildningar mot målet ett europeiskt forskningsuniversitet i en tillväxtregion. Visionen förutsätter samverkan inom universitetet och mellan universitetet och omvärlden. Projektet ska bidra till att det blir en aktiv dialog med fler intressenter i länet och universitetets utbildnings- och forskningsutbud anpassas till behov i regionen i ett särskilt pilotprogram. Dessutom ska projektet genomföra en utredning om förutsättningar för en federation mellan Högskolan i Dalarna, Mälardalens högskola och Örebro universitet. I projektet ingår även att utveckla en ansökan om läkarutbildning. Universitetet är länets enskilt största utbildningsanordnare. Mellan % av de studerande kommer från Örebro län och flertalet stannar dessutom kvar i länet efter avslutad utbildning. För att även framöver ha ett attraktivt utbildningsutbud, stark forskningsöverbyggnad, tydlig yrkes- och professionsprofil som matchar efterfrågan i regionen behöver universitetet skapa utrymme för utveckling av nya samarbetsformer med regionala aktörer och utveckling av särskilt utpekade utvecklings- och profilområden Ett innovativt sätt att hantera en ökad konkurrens mellan lärosätena är att bilda federativa universitet. Motivet är ökad konkurrensförmåga, höjd kvalitet och större statliga forskningsanslag. En federativ organisationsform för universitet/ högskolor finns inte i Sverige idag och behöver därför utredas. Ett universitet i varje region är inte en självklarhet i framtiden. Internationalisering inom akademin handlar både om samverkan mellan lärosäten och forskare som om radikalt ökad konkurrens om status, externa medel, studenter och personal. För att få, eller behålla, universitetsstatus eller vetenskapsområde måste ett lärosäte ha tillräcklig ämnesbredd i verksamheten och en stark forskningsöverbyggnad. De lärosäten som inte klarar dessa prestationskrav kan i framtiden komma att få ett förändrat uppdrag. De orter som har en läkarutbildning har starka universitet med omfattande utbildning och forskning samt ett ökande befolkningsunderlag. Regionerna kännetecknas av stark kunskapsutveckling samt kunskapsspridning och engagemang i kommuner och näringsliv. En läkarutbildning i Örebro skulle ge en spridningseffekt i form av tätare läkarkompetens i länet samt ett nyföretagande i anslutning till den medicinska utvecklingen. Tillgången till medicinsk utveckling blir då mer tillgänglig i regionen och samverkan inom det medicinska fältet med omgivande regioner mer kraftfullt. För Örebro universitet är detta ett säkert och naturligt sätt att kvalificera sig till ett stabilare och starkare universitet. För regionens utveckling är detta ett viktigt projekt.

14 14 77 fortsätter Projektet är i linje med Regionalt Tillväxtprogram för Örebro, åtgärd Kompetensförsörjning. I åtgärden är ett fokusområde att utöka samverkan inom länet mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet för att skapa en bättre grund för utveckling i länet. Mot bakgrund av den korta projektperioden är beslut i ärendet brådskande för att projektägaren snabbt ska få igång projektet enligt projektplan och därefter även hinna rekvirera regionalt utvecklingsstöd så att avsatta medel nyttjas. Styrgruppen för projektet är ansvariga för uppföljning och utvärdering av projektet. Samtliga kontaktpersoner från respektive aktivitet kommer att lämna en avrapportering till styrgruppen. Samtliga aktiviteter inom delprojekt 1 kommer att följas upp i revideringen av handlingsplanen för samverkan och utgöra underlag för kommande satsningar. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Offentlig finansiär direktfinansiering: Örebro universitet Total offentlig finansiering Total privat finansiering Summa total finansiering Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Regionfullmäktiges beslut , Reviderat mandat till regionstyrelsen att fatta beslut i brådskande fall om finansiering med regionalt utvecklingsstöd Regionstyrelsens beslut Örebro universitet beviljas 50 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Örebro universitets samverkansformer för ökad tillväxt i regionen. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd.

15 15 77 fortsätter Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. Regionförbundet Örebro erbjuds plats i styrgrupp. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Expedieras till: Regionfullmäktige Örebro Universitet Regionkansliet

16 16 78 Medfinansiering av förprojektering Utvecklad kollektivtrafik fortsättning ALBIN (snabbmandat), dnr Länstrafiken Örebro AB ansöker om kr för projekt Förprojektering utvecklad kollektivtrafik. Ansökan avser perioden Projektet ska utreda förutsättningarna för att genomföra ett större projekt för utvecklad kollektivtrafik. I projektet ingår att påbörja detaljerade studier inom flera olika delområden, vilka är en del utav den långsiktiga målbilden för kollektivtrafiken. Målbilden förutsätter en genomgripande omstrukturering av kollektivtrafiken. Denna omstrukturering påbörjas i och med detta projekt. Projektet är i linje med Regionalt Tillväxtprogram för Örebro, åtgärd Infrastruktur, och Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen. Målbilden är en gemensam plattform för regionen i arbetet med att utveckla en kollektivtrafik som ger förutsättningar för en arbetsmarknad som fungerar ännu bättre, ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan. En väl fungerande, snabb och effektiv kollektivtrafik ger goda förutsättningar för regionförstoring och tillväxt i regionen. För att nå detta krävs ett nytt flexibelt kollektivtrafiksystem som ger förkortade restider och tillgodoser behovet av resande hos betydligt fler än idag. Projektet är en viktig del i arbetet med att påbörja denna omstrukturering. Mot bakgrund av den korta projektperioden är beslut i ärendet brådskande för att projektägaren snabbt ska få igång projektet enligt projektplan och även hinna rekvirera regionalt utvecklingsstöd så att avsatta medel nyttjas. Vid slutet av projektperioden följs projektet upp i en slutrapport. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader 2008 Finansiär 2008 Bokförda kostnader Offentlig finansiär likvida medel Externa tjänster Länstrafiken Mälardalen AB Investeringar Regionförbundet Örebro (33:1) Summa bokförda kostnader Offentlig finansiär direktfinansiering Länstrafiken Örebro, Regionförbundet Direktfinansierade kostnader Örebro och Örebro läns landsting Egen arbetsinsats Total offentlig finansiering Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader Summa total finansiering Övrig finansiering är förankrad och klar.

17 17 78 fortsätter Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Regionfullmäktiges beslut , Reviderat mandat till regionstyrelsen att fatta beslut i brådskande fall om finansiering med regionalt utvecklingsstöd. Regionstyrelsens beslut Länstrafiken Örebro AB beviljas 50 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Förprojektering utvecklad kollektivtrafik. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Expedieras till: Regionfullmäktige Länstrafiken Örebro AB Regionkansliet

18 18 79 Medfinansiering av projekt Logistikstråket, (snabbmandat), dnr Hallsbergs kommun ansöker om kr för projekt Logistikstråket. Ansökan avser perioden Projektet ska resultera i ett ökat antal logistiketableringar samt ett utökat samarbete mellan kommunerna avseende nyetableringar. Målsättningen är att under en treårsperiod från projektstarten få en markant ökning av antalet nyetableringar samt att få till stånd minst två till tre stora logistiketableringar efter Logistikstråket (Hallsberg, Kumla, Örebro och Arboga). Projektet ligger i linje med det Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärden Logistik, transporter och trafiksäkerhet. Kommunerna kommer att inleda ett gemensamt arbete för att göra regionen känd som ett av landets mest attraktiva lägen för logistikföretag och bidrar därmed till målet att Örebro län ska vara landets ledande logistikregion, efter storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet logistiketableringar i förhållande till åren före projektet kommer att mätas. Den nya samarbetsformen kommer också att utvärderas. Beslut i ärendet är brådskande för att projektet snabbt ska komma igång enligt projektplan och därmed hinna rekvirera regionalt utvecklingsstöd så att avsatta medel kan nyttjas. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Hallsbergs kommun Kumla kommun Örebro kommun Arboga kommun Offentlig finansiär direkt-finansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Hallsbergs kommun eget arbete Kumla kommun eget arbete Örebro kommun eget arbete Arboga kommun eget arbete Örebro universitet eget arbete Total offentlig finansiering Summa total finansiering All finansiering är beslutad förutom Örebro kommun.

19 19 79 fortsätter Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionfullmäktiges beslut Reviderat mandat till regionstyrelsen att fatta beslut i brådskande fall om finansiering med regionalt utvecklingsstöd. Regionstyrelsens beslut Hallsbergs kommun beviljas 50 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Logistikstråket Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Regionfullmäktige Hallsbergs kommun Regionkansliet

20 20 80 Medfinansiering av projekt CV samt Filminkubator (snabbmandat), dnr Filmpol Mitt ekonomisk förening ansöker om kr för projekt CV samt Filminkubator. Ansökan avser perioden Projektet ska under 2008 påbörja arbetet med att bygga upp en företagsby inom CV-området för företag inom den kreativa näringen samt en inkubatorverksamhet för nya filmproducenter. En företagsby där produktionsbolag har möjlighet att etablera sig och kunna hyra studio med kringservice kan vara den kritiska massa som behövs för att regionen ska få en ökad koncentration av företag inom den kreativa näringen. Att regionen har en inkubator för nya filmproducenter, ledd av en erfaren producent, har stor betydelse för filmproduktionen i regionen. Projektet ligger i linje med det Regionala Tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärden Nya Dynamiska miljöer. Vid projektets slut kommer projektet att följas upp i en slutrapport. Beslut i ärendet är brådskande för att projektet snabb ska komma igång enligt projektplan och därmed hinna rekvirera regionalt utvecklingsstöd så att avsatta medel kan nyttjas. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader 2008 Finansiär 2008 Bokförda kostnader Offentlig finansiär likvida medel Externa tjänster Regionförbundet Örebro Lokalkostnader Total offentlig finansiering Övriga kostnader Summa kostnader Privat finansiär likvida medel Sparbanksstiftelsen Nya Total privat finansiering Sparbanksstiftelsens finansiering är beslutad. Summa total finansiering Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionfullmäktiges beslut , Reviderat mandat till regionstyrelsen att fatta beslut i brådskande fall om finansiering med regionalt utvecklingsstöd Jäv Ordförande ställer proposition på Torbjörn Ahlins framställan att inte delta i beslutet p.g.a. jäv. Regionstyrelsen beslutar att Torbjörn Ahlin inte ska delta i beslutet.

21 21 80 fortsätter Regionstyrelsens beslut Filmpol Mitt ekonomisk förening beviljas 50 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet CV samt Filminkubator. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Expedieras till: Regionfullmäktige Filmpol Mitt ekonomisk förening Regionkansliet

22 22 81 Återremitterat ärende: Medfinansiering av L&SEK-stöd och seminarieserie, dnr Föreningen L&SEK ansöker om kr för projekt L&SEK-stöd och Tankarnas trädgård en föreläsnings- och seminarieserie. Ansökan avser perioden Projektet innehåller två delar: - L&SEK-stöd - En seminarieserie Vid regionfullmäktiges möte beviljades föreningen kr för L&SEK-stöd. Regionfullmäktige återremitterade vid samma möte seminarieserien med ett ansökt belopp på kr. Vid mötet gavs styrelsen i uppdrag att närmare redogöra för seminarieseriens innehåll. Regionstyrelsens ordförande har haft kontakt med föreningen L&SEK och föreningen har kommit in med en beskrivning av den planerade seminarieseriens innehåll. I övrigt kvarstår skäl för att medfinansiera projektet enligt tidigare tjänsteskrivelse. Syftet med en föreläsnings- och seminarieserie är att öka kunskapen om lokal utveckling och social ekonomi och ge underlag till framtagande av program för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Underlag för beslut Regionfullmäktiges beslut om medfinansiering av L&SEK-stöd och återremittering av seminarieserien. Beskrivning av den planerade seminarieseriens innehåll. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Föreningen L&SEK beviljas högst kr för genomförande av en seminarieserie. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. I övrigt gäller regionförbundets beslut från Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet.

23 23 81 fortsätter Projektet är ett ramprojekt, vilket innebär att regionfullmäktige delegerar till L&SEK att inom den beslutade ekonomiska ramen fördela resurser mellan projekt. L&SEK har ansvaret för att regionförbundets Riktlinjer för finansiering av regionala utvecklingsprojekt följs i de enskilda underliggande projekten. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Expedieras till: Regionfullmäktige

24 24 82 Regional systemanalys Infrastrukturplanering , dnr Regionförbundet har på uppdrag av regeringen tillsammans med de fem övriga länen i Stockholm-Mälarregionen samt Gotlands kommun tagit fram ett förslag till systemanalys för transportsystemet. Systemanalysen är en del i arbetet inför infrastrukturplanerna för perioden Systemanalysen redovisar de nationella och regionala mål som är grunden för planeringen av infrastruktur och transporter, regionens speciella förutsättningar, de funktioner som transportsystemet har och bör ha i regionen, gemensamma strategier för att utveckla ett hållbart transportsystem i Stockholm-Mälarregionen samt de åtgärder och infrastrukturobjekt som behövs för att uppnå nationella och regionala mål. Systemanalysen är ett resultat av ett gemensamt arbete med en analys av hela Stocholm- Mälarregionen samt Gotland. De större infrastrukturobjekt som prioriteras i systemanalysen är hämtade från överenskommelsen från En bättre sits-arbetet som lämnades till regeringen 20 december 2007 samt den s.k. Stockholmsöverenskommelsen om infrastrukturinvesteringar i Stockholm län. En representant för regionförbundet föreslås få fullmakt att förhandla med de övriga parterna och att som representant för regionförbundet skriva under den gemensamma systemanalys som ska lämnas till regeringen senast 30 september. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall Förslag, regional systemanalys infrastrukturplanering Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till systemanalys samt att ge regionstyrelsens ordförande uppdrag att tillsammans med representanter för Länsstyrelsen Västmanlands län, Regionförbundet Uppsala län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionförbundet Sörmlands län och Gotlands kommun slutförhandla och justera systemanalysen inför inlämnande till regeringen senast 30 september Expedieras till: Regionstyrelsens ordförande Enheten Den tillgängliga regionen

25 25 83 Förslag till svar på motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan, dnr Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att svara på Socialdemokraterna i Örebro länen motion från Iren Lejegren, Marie-Louise Forsberg-Fransson, Jonas Karlsson, Hans Karlsson och Ulrika Sandberg, Socialdemokraterna Örebro län Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan. Motionärernas föreslår att Regionförbundet Örebro ska delta aktivt i arbetet för ett klimatprotokoll i Örebro län. Motionärernas ambition är att en överenskommelse ska träffas mellan näringsliv, föreningsliv, kommuner och landsting om att vi var och en och tillsammans ska minska vår klimatpåverkan. Målet är att så många som möjligt, helst alla, ska skriva på ett åtagande som innebär att de i sin verksamhet kraftigt skall reducera klimatpåverkan. Motionen har inget färdigt förslag på hur klimatprotokollet skall arbetas fram eller hur åtagandet skall utformas. En diskussion bör föras med utvecklingsgrupperna och Energikontoret med flera för att konkretisera åtagandet. Enligt motionärerna är en rimlig ambition för utsläppsminskningar för varje verksamhet; 25 procent minskade växthusgasutsläpp till 2015 och 50 procent till Regionförbundets roll är att ta initiativ, leda, samordna och delta aktivt i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Klimatfrågan är viktig global utvecklingsfråga som påverkar vår region och vårt utvecklingsarbete för hållbar tillväxt. I verksamhetsplanen pekas klimatstrategiska frågor och omställningen till ett hållbart energisystem ut som viktiga drivkrafter för hållbar tillväxt. Motionärernas förslag har som utgångspunkt att försöka samla goda krafter i regionen för att påskynda omställningen och få till stånd ett ökat ansvar för den egna klimatpåverkan. Ett framgångsrikt arbete innebär att vi snabbare kan nå regionala mål för utveckling och miljö. Underlag för beslut Motion Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Åslund Yrkanden Ola Karlsson (m) Ta bort första att satsen. Regionförbundets kostnader arbetas in i budget Anse motionen bifallen Iren Lejegren (s) besluta att regionförbundet bör arbeta med att få till stånd Ta bort leda. Anse motionen bifallen

26 26 83 fortsätter Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige: Regionförbundet bör arbeta med få till stånd ett regionalt klimatprotokoll. Åtgärden arbetas in i Regionförbundets budget och verksamhetsplan för Regionstyrelsen får uppdraget att i brett samråd med näringslivet medlemsorganisationerna och länsstyrelsen bilda en klimatkommission som kan leda och samordna arbetet. Målet bör vara att processen kommit så långt att ett större antal företag, kommuner och organisationer träffat en överenskommelse inför FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn hösten Motionen anses bifallen. Expedieras till: Regionfullmäktige

27 27 84 Värdskap för Europa Direkt Örebro län dnr Europe Direct är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Sista dag för att lämna in förslag på värdorganisation för perioden är den 29 september De villkor som ställs för ett huvudmannaskap är bl a: - minst 50 % medfinansiering (dvs ) - Kontor, öppet för allmänheten minst 20 timmar/vecka - Avdelad personal, motsvarande en heltid, som ska leda och arbeta med kontorets verksamhet. - Verksamheten ska vara tydligt definierad i ett årligt arbetsprogram som godkänts av kommissionen och värdorganisationen Europa Direkt Örebro län har funnits sedan 2005, kontoret är placerat i Askersunds kommun. Regionförbundet övertog värdskapet från landstinget i samband med förbundets bildande Regionförbundet har årligen finansierat Europa Direkt-kontoret med kr. Europa Direkt-kontoret har under perioden bedrivit informationsverksamhet mot medborgarna, skolor, studerande, bibliotekspersonal och politiker. Erfarenheten från perioden har visat på svårigheter att få acceptans från kommissionen för den verksamhet regionförbundet har velat driva. Kommissionens detaljstyrning innebär att kontorets verksamhet blir svår att förena med regionförbundets internationella strategi. Flexiblare lösningar och ett administrativt nytänkande medför att insatta resurser kan användas mer effektivt för att utveckla det internationella arbetet i regionen. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige: Regionförbundet Örebro län avstår att ansöka om värdskap för ett regionalt informationskontor inom nätverket Europe Direct under perioden Expedieras till: Regionfullmäktige

28 28 85 Anmälningsärenden Anmälan av representation i andra organisationer Regionala strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige Rose-Marie Frebran (kd) har inkommit med en begäran att bli befriad från uppdrag som ledamot. Lars-Axel Nordell (kd) nomineras för fyllnadsval, dnr Delegat Irén Lejegren styrelseordförande [RS ] Anmälan av personalärenden Stab och ledning Tillfälligt förordnade som under perioderna: och , Thord Andersson och , Liz Hultgren Liz Hultgren, enhetschef, tv Uppdrag: Ansvara för budget, ekonomisk styrning, internkontroll och ekonomiska utredningar. Ansvara för administrativ service, avtal och upphandlingar samt personalfrågor. Personalansvar för administrativa enheten. Dnr Överenskommelse om särskild avtalspension för Karin Forsell att gälla från Motpart: KPA Pension AB, dnr Enheten för administration Marie Bergstrand, vikarierande administratör, förlängs Uppdrag: Administrativa uppgifter inklusive ekonomi, dnr Överenskommelse om avslut av anställning som ekonomiadministratör Marita Runesson, med sista anställningsdag , dnr Enheten för attraktiva regionen Per Sandén, utökning av tjänst som projektledare från 50 % till 100 % under perioden , med två uppdrag, Dnr Uppdrag 1 : Utvärdering av Miltonprojektet, period , finansieras inom ramen för Milton-pengar Uppdrag 2: Utvärdering av projekt Anhörigstöd inom rehabilitering, period , finansiering sker inom ramen för projektet [RS ] Karin Forsell enhetschef Thord Andersson tf LarsEric Johansson enhetschef

29 29 85 fortsätter Jan Backlund, projektledare, förlängs , dnr Uppdrag: Projektledare för projekt länsgemensam utveckling av stödet till anhöriga/närstående i Örebro län , finansiering sker inom ramen för projektet. Överenskommelse om särskild avtalspension för LarsEric Johansson att gälla från Motpart: KPA Pension AB, dnr Överenskommelse om uppdrag att samordna genomförandet av uppföljning och utvärdering av projekt BBIC Barns Behov i Centrum. Uppdraget motsvarar 20 % av heltidstjänst, period Motpart: Degerfors kommun Socialförvaltningen. Finansiering sker inom ramen för projektet., dnr Enheten den företagsamma regionen Sören Johansson, projektledare, förlängs Uppdrag: Projektledare för förstudien Kompetensutveckling för tillväxt och för förstudien om en utvecklad regional infrastruktur för vuxnas lärande i Örebro län,, dnr Anna Uhlin Land, projektledare, förlängs Uppdrag: Projektledare för projekt Mötesplats; kreativa sektorn Örebroregionen KRUT-projektet, dnr Sofia Hadders, projektledare 50 %, Uppdrag: Projektledare för projekt Mötesplats; kreativa sektorn Örebroregionen KRUT-projektet, dnr Anna Åhlgren, energiingenjör, förlängs Uppdrag: Samordna och administrera regionala, nationella och internationella projekt och kampanjer, samt delta i aktiviteter för att främja energieffektivisering, dnr LarsEric Johansson enhetschef [RS ] LarsEric Johansson enhetschef Thord Andersson enhetschef Thord Andersson enhetschef Thord Andersson enhetschef Thord Andersson enhetschef

30 30 85 fortsätter Anmälan av avtal och överenskommelser Stab och ledning Överenskommelse med OIC AB om kostnader för revisionstjänster och juridik vid bildande av holdingbolag, dnr Den företagsamma regionen Avtal om genomförande av förstudie Måltidsutveckling, period Motpart: Cognosco AB. Finansieras inom ramen för projekt Förstudie Måltidsutveckling i Östra Mellansverige inkl Stockholm och Värmlands län, dnr Avtal om genomförande av inventering av befintlig forskning inom konsumentens måltidsupplevelse på universitet och högskolor i Sverige. Motpart: SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik. Finansieras inom ramen för projekt Förstudie - Måltidsutveckling i Östra Mellansverige inkl Stockholm och Värmlands län, dnr Avtal om support för turistdatabasen Tellus, period Motpart: Örebrokompaniet AB, dnr Överenskommelse om fördjupad förprojektering av den regionala samordningen i projekt Bernadottejubiléet, period Motpart: Örebrokompaniet AB, dnr Avtal om uppdrag som projektstöd åt projektledare i KRUT-projektet, period Motpart: Sofia Hadders enskilda firma. Finansieras inom ramen för projektet. Dnr Den attraktiva regionen social värlfärd Överenskommelse om fortsatt samordning uppföljning/utvärdering av BBIC, period Motpart: Degerfors kommun. Finansieras inom ramen för projektet. Dnr Den attraktiva regionen - Natur och friluftsliv Avtal om underhållsarbete vid Sixtorps friluftsanläggning 2008 Motpart: Lekebergs kommun Teknik och serviceavdelningen, dnr Delegat [RF ] Thord Andersson enhetschef LarsEric Johansson enhetschef

31 31 85 fortsätter Anmälan av delegationsbeslut om regionalt utvecklingsstöd Statligt stöd Delegat Regionförbundet Örebro har beviljats kr i egen finansiering av projekt Förstudie Infrastruktur för vuxnas lärande, dnr Regionförbundet Örebro har beviljats kr i egen finansiering av projekt Förstudie Biodriv i Örebroregionen, dnr Regionförbundet Örebro har beviljats kr i egen finansiering av projekt Förstudie Körcentrum, dnr Örebro Slott Ekonomisk förening har beviljats kr för projekt Örebro slott, dnr KGF Örebro region har beviljats kr för projekt Förstudie Jeremie Östra Mellansverige, dnr Örebro Promotion har beviljats kr för projekt Go Together, dnr Örebro Promotion har beviljats kr för projekt Förstudie om regionalt nätverk för näringslivsföreningarna i Örebro län, dnr Filmpol mitt ekonomisk förening har beviljats kr för projekt Film i platsmarknadsföring, dnr Chokladfrämjandet har beviljats kr för projekt Chokladsalongen 2008, dnr Nora kommun har beviljats kr för projekt Kultur- och måltidsväg 244, dnr Kultur Nora köpmannaförening har beviljats kr för genomförande av barn- och ungdomssatsningar under Noradagarna 2008, dnr Lerbäcks Teater har beviljats kr för projekt Berättelsen om Narnia, Häxan och Lejonet, dnr Arrangörsgruppen Schack Londons ansökan om kr för projekt Yeah-festivalen avslås, däremot beviljas kr för samma ändamål, dnr Thord Andersson enchetschef Thord Andersson tf LarsEric Johansson enhetschef LarsEric Johansson enhetschef

32 32 85 fortsätter Konstnärernas Riksorganisation distrikt 15 ansökan om kr för projekt Konstens Vecka tema 2008 årstiderna avslås, däremot beviljas kr för samma ändamål, dnr Vivaldi Opera Festivals ansökan om kr till projekt Opera på gårdar och slott vid Vättern och Göta kanal avslås, dnr Föreningen Musikspektra T ansökan om kr avslås, däremot beviljas kr för samma ändamål, dnr Teater Nolbys ansökan om kr till projekt Musikteaterföreställning Haren och Vråken avslås, däremot beviljas kr för samma ändamål, dnr Eva-Lisa Oldeberg Kultur har beviljats kr för projekt SagoSannas Kottslott, dnr Nora köpmannaförening har beviljats kr för projekt Popkorn 2008 Noradagarna, dnr Ullabritt Jonssons ansökan om kr till projekt Sjötagen vandringar i Vätterns skärgård avslås, däremot beviljas kr för samma ändamål, dnr Örebro Sportklubb har beviljats kr för projekt ÖSK 100 år, dnr Fröjdans har beviljats kr för projekt Feriepraktik för unga dansare 2008, dnr Finansiering sker enligt följande: Regionalt utvecklingsstöd kultur kr Regionalt utvecklingsstöd kultur - dans kr Kultur - Film Ulla-Carin Grafström har beviljats kr för manusutveckling av filmen Om jag gifter mig med kungen, dnr Jacob Kihlbaum har beviljats kr för filmprojekt Dödens bäste vän, dnr Carl-Henric Andersson har beviljats kr för dokumentärfilmprojektet om longboardåkare, dnr LarsEric Johansson enhetschef LarsEric Johansson enhetschef LarsEric Johansson enhetschef LarsEric Johansson enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Thord Andersson tf LarsEric Johansson enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef

33 33 85 fortsätter Anmälan av minnesanteckningar från utvecklingsgrupperna Den företagsamma regionen, Den attraktiva regionen, Den attraktiva regionen, Anmälan av protokoll MBL-förhandling med SACO och SKTF, Energikontorets styrgrupp, Filmpol mitt, Anmälan av verksamhetsberättelser 2007 Regional konsulentverksamhet inom dans i Örebro län, dnr Regionalt resurscentrum för film och video, dnr Länsbiblioteket i Örebro län, dnr Anmälan av slutrapporter från regionförbundets projekt Projekt länssamverkan mot s.k. hedersrelaterat våld, dnr Anmälan av regionförbundets rapporter Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster, dnr Mål bild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen, Anmälan av remissvar Näringslivs- och arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro kommun Örebro 2012

34 34 86 Informations/diskussionsärenden Regiondirektören informerar Ekonomisk månadsrapport Internationella frågor inkl Central Sweden och Europa Direct RUS processen tidplan Fortsatt arbete med Citybanan Ordföranden informerar Information om läget för bildande av Regionkommuner

35 35 Justerad den Irén Lejegren (s) ordförande Ola Karlsson (m) justerare Karin Forsell Sekreterare Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 05 15, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 05 15, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 05 15, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 54 Val av 3 ledamöter och fyllnadsval i utvecklingsgrupp - Den företagsamma regionen 4 55 Reviderat mandat till regionstyrelsen att besluta

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga REGIONSTYRELSEN 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 87 Regionstyrelsens ordförande informerar... 4 88 Regiondirektören informerar... 5 89 Entledigande av ledamot i utvecklingsgrupp

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordf. Per Hansson (FP), Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur

Medfinansiering av transportinfrastruktur Medfinansiering av Förslag till nytt system för den långsiktiga planeringen av samt riktlinjer och processer för medfinansiering SOU 2011:49 Utvärdering av förhandlingsarbetet i den senaste åtgärdsplaneringen

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Presidium nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11-36

Presidium nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11-36 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Malin Wengholm, ordf. Torbjörn Eriksson, Maria Hörnsten Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 2016-04-13. Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 2016-04-13. Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn Dagordning A B C D Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn s beslut Information Övrigt 21 (33) Tid och plats Onsdagen den 13 april 2016 kl. 09.00-12.10 Region Blekinge, Karlskrona Närvarande

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer näringsliv och 90-104 Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola Närvarande: ande: Malin Wengholm, ordf. Torbjörn Eriksson, Maria Hörnsten t.o.m. 103 Erik Engsbråten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström Björn Mårtensson Stig Eng Evy Degerman Sigvard Ring

Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström Björn Mårtensson Stig Eng Evy Degerman Sigvard Ring 2008-04-25 kl 10.00-12.00, Scandic Hotel CH, Gävle Per-Olof Svensson, ordf Ann-Margret Knapp, 1:e v ordf Sven-Åke Thoresen Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-8. Kommunstyrelsen 2011-10-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-8. Kommunstyrelsen 2011-10-04 Sida 1-8 Kommunstyrelsen 2011-10-04 Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunillahelen Olsson, S

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 28 november 2012, 9.00-11.40 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S),

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 67-77

Allmänpolitiska utskottet 67-77 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Bernts loge, Spira Närvarande: ande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), Per Hansson (FP), Håkan Sandgren (S) t.o.m. 68, Anders Gustafsson (M) t.o.m. 68, Per-Olov Norlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Kommunstyrelsen 2009-09-28 184 478 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 207 456 Dnr 09.560 10 oktks18 Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Protokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 12.30 15.30 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf Region Gävleborg Erika Engberg

Läs mer

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP)

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP) Landstingsstyrelsen Datum Tid Kl 09.15-15.45 Plats Kl 09.15 Länsmuseet Gävle tillsammans med Styrelsen för Region Gävleborg Kl 12.30 Ledningskontoret lokal Lodjuret, informations- och beslutsärenden Närvarande

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-11-18 1 (15) Plats Konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 november 2008, kl 14.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

104 Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2008. 107 Fastställande av avgift vid transport av avliden.

104 Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2008. 107 Fastställande av avgift vid transport av avliden. 24 september 2008 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 september 2008 102 Utvärdering av Kompetensstegen. 103 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 104 Beviljade ansökningar

Läs mer

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län Arbetsplan 2013 För att nå största möjliga framgång med föreningen har denna arbetsplan tagits fram. Arbetsplanen ska underlätta för styrelsen, revisorer, valberedning och arbetsgrupper att utföra de uppdrag

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ln 16/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP) Karl-Gustav Granberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 18 april 2012, kl 08.30-17.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

66 College gröna näringar och livsmedel

66 College gröna näringar och livsmedel TIllväxtutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-01 RS150275, Driftnämnden Kultur och Skola, Johan Lindberg (Näringslivsavdelningen) 66 College gröna näringar och livsmedel RS150275 Beslut

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning Reserapport Kunskapsresan 30-31 oktober 2012 Den 30-31 oktober åkte ca 45 politiker och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och regionförbundet ut på en gemensam resa för att besöka regionerna

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-01-21

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-01-21 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-19:15 Ordförande: Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande: Björn Åhlin (MP) 2:e vice ordförande: Göran Wallén (M) Ledamöter: Eva

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Plats och tid Vux, kl 19:00-20.30 ande /DeltagarlistaOrdförande/ Jill Ronnie Andersson (V) Melinder (S), ordförande /Deltagarlistaande/ Bo Claesson (KD) Bosse Olsson (S) Daniel

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Regionkonferens Luleå 3 feb Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Gösta Bergenheim, M? KSO Varberg 1999-2010 1:e vice ordf kommunalförbundet Region Halland 2003-2010

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 7.30-12 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer