Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014"

Transkript

1 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö. Chefer har ansvar för verksamheter och resultat. Chefer och ledarskap gör skillnad. Chefer är både förebilder och föregångare. Chefer har betydelse för ett hållbart arbetsliv och en ökad mångfald i arbetslivet. Chefsyrket är en av de viktigaste och mest utmanande positionerna i arbetslivet. Det behövs en organisation bara för chefer. En organisation som driver och tar tillvara chefers intressen och som förstår chefsrollens utmaningar utan och innan. Ledarna är den organisation som kan chefsfrågorna bäst. Oavsett om du som chef behöver stöd i din chefsvardag, i att utveckla ditt ledarskap eller i din anställning som chef. Ledarna står alltid på chefens sida. Därför finns Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Ledarna är Sveriges chefsorganisation Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades av chefer för chefer. Ända sedan starten 1905 är grundidén den samma: att chefer hjälper chefer till framgång. Vi är Sveriges enda chefsorganisation. Ledarna är en fristående organisation obunden från fackliga centralorganisationer. Ledarna är partipolitiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som berör chefer och ledarskap. Chefer är arbetsgivarens representanter på arbetsplatsen och Ledarna tar ställning för den enskilde chefen. Ledarna står alltid på chefens sida. Som chefsorganisation är Ledarna en konstruktiv och unik facklig part på den svenska arbetsmarknaden bland övriga arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Ledarna har chefsfokus och är lojala med chefers intressen. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Ledarna som organisation styrs med demokratiska principer och förutsätter medlemmars aktiva engagemang. 1 /10

2 Ledarnas vision Alla har en bra chef Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Bra chefer och ett gott ledarskap är avgörande för framgångsrika verksamheter och engagerade medarbetare. Därför är det självklart att ställa höga krav på chefer. Samtidigt behöver chefer kunna ställa krav på förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. Ledarnas ideologi Chefer företräder arbetsgivaren och leder funktion, verksamhet eller medarbetare. Chefer har därmed en avgörande roll för företagens och verksamheternas framgång. Att leda fram till resultat är chefens viktigaste uppgift. Ett gott ledarskap är grundläggande för att skapa resultat. Ledarskapet är personligt och formas av individens värderingar, förmågor och drivkrafter men också av verksamhetens förutsättningar. En framgångsrik ledare har förmåga att hantera oförutsägbarhet och förändring och skapar resultat genom att tillvarata potentialen hos sina medarbetare. Det goda ledarskapet kännetecknas av tydlighet, delaktighet och dialog mellan medarbetare, kollegor och arbetsgivare. Lönesättning är ett instrument för styrning av verksamheten. Därför är det viktigt för chefer att lönesättningen är en integrerad del av personalpolitiken och att det finns en koppling till individuella mål och prestationer. Chefens lön ska spegla individens insatser, initiativ och engagemang. Det ska vara tydligt vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Lönesättningen ska grunda sig på måluppfyllelse, resultat och prestation, men också på hur ledarskapet utövas. Bra chefer ska ha bra lön. Ledarna tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrenskraft och sina chefsvillkor. Därför stärker Ledarna chefer genom att utgå från individens behov och önskemål. Ledarna anser att arbetslivet gynnas av en jämn könsfördelning i alla sektorer och på alla chefsnivåer och att samhällets mångfald ska återspeglas bland landets chefer. 2 /10

3 Vad gör Ledarna? Ledarna hjälper chefer till framgång. Chefer har en nyckelposition på arbetsmarknaden, i företag och verksamheter. Chefens ställning som arbetsgivarens företrädare går hand i hand med chefens roll som anställd. Ledarnas position i förhållande till övriga parter på arbetsmarknaden återspeglar chefens särställning i företag och organisationer. Det är en position som gör Ledarna och cheferna till en unik tredje part som varken tillhör den traditionella arbetstagar- eller arbetsgivarsidan. Ledarna erbjuder service till alla chefer, på alla nivåer och inom alla delar av arbetsmarknaden. Individuella behov styr vilka tjänster vi erbjuder, från chefsrådgivning och -stöd, fackliga tjänster till utveckling i chefs- och ledarskapsfrågor samt nätverk för chefer. Ledarnas företrädare kan påverka chefskollegornas förutsättningar och villkor lokalt, och kan vara en del av servicen till medlemmarna. En förutsättning för att lyckas med att företräda andra medlemmar är att företrädaren har och vidareutvecklar sin kompetens. Ledarna är den organisation som har störst kunskap om Sveriges chefer och deras situation. Det gör det möjligt för oss att utveckla, förhandla och teckna chefsanpassade avtal och villkor. Målet är att chefer ska ha bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Genom att driva frågor och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, är vi chefernas röst i samhällsdebatten. Centrala ämnen är chefers lön och villkor, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap samt attityder till chefer och chefsrollen. Ledarnas fortsatta framgångar förutsätter en aktiv och levande demokrati. Föreningarna inom Ledarna svarar för medlemsdemokratin och arbetar med branschfrågor. Föreningarnas branschperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor ger organisationens påverkansarbete ökad trovärdighet och befäster Ledarnas position som chefens röst i samhället. Genom att lyssna till medlemmarnas behov och önskemål kan vi behålla vår ställning som en modern organisation för chefer. 3 /10

4 LEDARNAS STÄLLNINGSTAGANDEN Ledarskapets betydelse chefskompetens ger lönsamhet Chefer har en central roll i att styra, förvalta och förändra verksamheter. Ledarskapet är avgörande för resultatet i alla organisationer. Chefer och ledarskap är det som gör störst skillnad för enskilda individer och för miljön på arbetsplatser. Bra chefer gör det möjligt för medarbetare att komma till sin fulla potential. Ledarskap bidrar till att organisationer når bättre resultat. Ett gott ledarskap är en unik konkurrensfördel. Ledarna tror på ett ledarskap som utvecklar kompetens och innovationsförmåga hos individer och arbetsgrupper. Det är ett ledarskap som ger bättre resultat och mer lönsamma verksamheter. Det leder till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Hållbar utveckling chefsuppdrag som påverkar alla Sverige och den övriga världen står inför omfattande utmaningar till följd av utsläpp av växthusgaser. Klimatkrisen riskerar att påverka alla såväl individer, organisationer som samhällen negativt. Företag och organisationer måste göra stora omställningar för att skapa mer hållbara och resurseffektiva verksamheter. Alla branscher och sektorer påverkas och måste förhålla sig till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Sverige behöver förebilder bland individer och organisationer som visar på att en förändring är möjlig, nödvändig och önskvärd. För att vrida utvecklingen åt rätt håll behöver hållbarhet infogas i alla delar av verksamheten. Det är ett strategiskt förändringsarbete där chefer och ledarskap har en avgörande roll. Vi har behov av ledare som är föregångare i en omställning mot en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Ledarnas undersökningar visar att det finns potential och vilja bland chefer att bidra. Därför behöver ägare och ledning delegera ansvar och ge rätt förutsättningar och resurser för att chefer ska kunna driva frågorna om hållbar utveckling i verksamheterna. Hållbara alternativ handlar om lönsamhet. Vi väljer mat, kläder och karriär utifrån andra värderingar än tidigare. Allt fler väger in hållbarhet i sitt konsumtionsbeteende och sina livsstilsval. 4 /10

5 Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling. Effekterna av den nuvarande klimattrenden tvingar såväl nationer, storföretag som enskilda individer att ta ställning till en hållbar användning av jordens resurser. Ledarna har som chefsorganisation ansvar för att verka för avtal som stödjer hållbar utveckling. Ledarna ställer sig bakom Sveriges riktlinjer om en 40-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser fram till Visionen är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Ledarna anser att de kollektivavtal som tecknas av arbetsmarknadens parter ska verka i en riktning som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar både för individer och för samhället i stort. För att arbetsplatser ska fungera och chefer ska kunna leda medarbetare och verksamheter framgångsrikt till resultat måste villkoren för de anställda vara socialt hållbara. Den som har ett heltidsjobb ska kunna klara sig på sin lön. Ledarna anser att ingen som har ett heltidsjobb ska behöva leva i fattigdom. Vem kan och vill bli chef? Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning är en av Sveriges stora framtidsutmaningar. Bristen på kvalificerad arbetskraft och chefer är redan här. De närmaste tio åren kommer chefer att gå i pension samtidigt som andelen chefer under 35 år stadigt minskar. För att klara av den framtida chefsförsörjningen måste synen på vem som kan och vill bli chef förändras. För att komma åt chefsunderskottet behöver arbetsmarknaden moderniseras. Det svenska samhället har inte längre råd att se bort från kompetens på grund av okunskap eller fördomar. Ledarna anser att bilden av vem som kan vara chef måste breddas och utvecklas för att vi inte ska gå miste om de bäst lämpade ledarna. Att vi bedöms utifrån kompetens är i grunden en rättvisefråga. Samtidigt är det en fråga om konkurrenskraft och lönsamhet. Ledarna anser att chefer har en viktig roll i allt strategiskt mångfaldsarbete. 5 /10

6 Vi måste bli bättre på att hitta den kompetens som finns i alla grupper i samhället. Unga behöver identifieras som chefsämnen tidigare och de som redan är chefer måste ha en vilja stanna kvar på chefspositionerna. De yngre generationerna är intresserade av ledarskap, men attraheras inte av chefsrollen som den ser ut i dag. För att hantera chefsförsörjningen behöver rollen och synen på chefskapet förnyas. Organisationer måste ompröva hur man rekryterar, belönar och behåller chefer. Ledarna anser att arbetslivet gynnas av att chefer, ledningsgrupper och styrelser speglar det svenska samhällets mångfald i stort. Trots att andelen kvinnor på chefspositioner ökar står utvecklingen stilla när det gäller fördelningen av posterna på de allra högsta nivåerna. I dag är chefens chef fortfarande nio gånger av tio en man. Med snart fler högutbildade kvinnor än män på arbetsmarknaden är förändringstakten inte acceptabel. Att kvinnor väljs bort från eller väljer bort chefskarriärer är slöseri med resurser och Sveriges framtida välfärd. Ledarna verkar därför aktivt för en jämnare könsfördelning på alla chefsnivåer. Men för att fler kvinnor ska vilja bli chefer och välja att satsa på chefsuppdrag behövs förebilder och tydliga karriärvägar. Därför stödjer Ledarna idén om att bolagslagen ändras på ett sådant sätt att den kräver en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöterna i de börsnoterade bolagsstyrelserna. Om vi fortsätter att rekrytera och befordra chefer som vi gör i dag dröjer det till 2031 innan det finns lika många kvinnor och män på chefspositioner i stort. En stor utmaning i synen på vem som kan och vill bli chef är att kvinnor i dag tar ut merparten av föräldraförsäkringen. För att kvinnor ska ses som chefstalanger och rekryteras i samma utsträckning som män behöver föräldraskap och föräldraledighet förknippas med både kvinnor och män. I dag väljer 9 av 10 kvinnor som är chefer att stanna hemma längre än 6 månader vid föräldraledighet. Knappt 1 av 10 män väljer att vara lediga från chefsjobben mer än 6 månader. 6 /10

7 Den sneda fördelningen av uttaget av föräldraförsäkringen påverkar i stor utsträckning förväntningarna och synen på kvinnors och mäns val av karriär. Det får oss att se chefspotential utifrån kön, inte kompetens. Föräldraförsäkringen har betydelse både för kvinnors deltagande i arbetslivet och för deras framtida löne-, karriärs- och pensionsutveckling. Studier visar att ekonomiska incitament att öka pappornas uttag av ledigheten har liten påverkan på fördelningen. Genom att öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som är knutna till individen istället för familjen minskar förväntningarna på att kvinnor automatiskt tar ut hela eller merparten av föräldraledigheten. En mer individualiserad försäkring med en mindre sned fördelning av föräldradagarna som resultat bidrar till att gamla föreställningar om hur chefer i allmänhet och män i synnerhet bör ta ut föräldraledighet luckras upp. På så sätt ökar allas möjligheter att göra individuella val, både hemma och på arbetsplatsen. Ledarna anser därför att en mer individualiserad föräldraförsäkring är ett viktig steg för att öka kvinnors möjlighet till chefskarriär och jämställdheten i samhället i stort. Sverige behöver både unga och äldre chefers kompetens på arbetsmarknaden för att klara av den framtida chefsförsörjningen. Utvecklingen av ny teknik ger möjligheter att utveckla chefsuppdragens utformning och villkor. Ledarna anser att det behövs ett mer medvetet förhållningssätt till ålder på arbetsmarknaden. Fler unga ska välja chefsyrket och fler äldre chefer ska ha möjlighet att kunna jobba längre upp i åldrarna. Ledarskapets förutsättningar chefens mandat och verktyg Cheferna har en nyckelposition i att driva förändringsarbete. Chefsuppdragen är utmanande med stora möjligheter att påverka verksamhetens resultat. Chefer har stor inverkan på allas arbetsmiljö, chefer är kulturbärare och förebilder. Den viktigaste förutsättningen för att chefer ska kunna leda fullt ut och hålla som chefer över tid är ett tydligt uppdrag. Chef och ledning behöver ha en gemensam syn kring uppdraget och ledarskapets riktning. En dialog med överordnad chef och ledning är en viktig del av ledarskapet. Chefer tar ansvar för sin utveckling och sitt ledarskap och ska ges mandat och förutsättningar att leda. 7 /10

8 Chefsyrket ställer krav på flexibilitet och tillgänglighet. Varje uppdrag är unikt. För att chefer ska vara hållbara i sina uppdrag måste förutsättningarna stämmas av mot verksamhetens mål. De yngre chefstalangerna värderar flexibilitet och privatliv högt. Chefskarriärer är inte längre lika attraktiva som för tidigare generationer. Anpassningsbara chefsroller och villkor gör det möjligt för företag och organisationer att kunna attrahera och rekrytera chefstalanger. Möjligheterna att anpassa och forma chefsuppdrag efter olika livssituationer har aldrig varit större än i dag. För att chefer ska hålla över tid ska det finnas utrymme och flexibilitet för varje enskild chef att hantera sitt uppdrag. Valet av karriär påverkas också av andra drivkrafter än lön. Till följd av den ökade individualiseringen ställer de nya generationerna större krav på återkoppling. I dag vill medarbetare både förstå och påverka sin egen arbetsinsats och lön. Att sätta lön för medarbetare är en viktig del av ledarskapet. Ett lönesamtal handlar om mer än kronor och ören. Lön är en del av den återkoppling som medarbetarna får och är en viktig del i att skapa förståelse för verksamhetens mål. Ledarna verkar för en individuell lönesättning mellan medarbetare och närmaste chef. Den visar på sambandet mellan prestation och resultat och tydliggör individens insatser. En fungerande löneprocess är en förutsättning för ett bra ledarskap. Ledarna anser att en viktig förutsättning och ett verktyg för att utöva ledarskap är att chefer har mandat att sätta lön för medarbetarna. Förändringstakten i samhället utmanar både individer och organisationer. För att säkerställa arbetsmarknadens förmåga till omställning, och företagens förutsättningar för kunskapsinhämtning, förnyelse och utveckling, måste flexibiliteteten och rörligheten på arbetsmarknaden öka. På så sätt stärker företag och organisationer sin konkurrenskraft. Nya kvalifikationer och kunskaper efterfrågas och både individer och organisationer behöver kontinuerligt utveckla sina kompetenser. En förutsättning för att chefer ska kunna leda till resultat är att de får påverka kompetensförsörjningen i verksamheten. För att öka rörligheten och trygga kompetensförsörjningen måste arbetsmarknadens regelverk ha större fokus på kompetens. 8 /10

9 Lön och villkor - vem sätter lönen? Den traditionella modellen med centrala förhandlingar som dikterar lönehöjningarna för alla uppfattas allt mer som omodern. De flesta vill att lönen ska sättas individuellt och utifrån prestation i ett direkt i samtal mellan medarbetare och chef. Lönebildning på arbetsmarknaden I dag tecknas centrala avtal för en liten del av arbetsmarknaden som blir styrande för alla andra. Samtidigt minskar efterfrågan på kollektivavtal hos både företag och anställda. Allt färre väljer att gå med i traditionella arbetstagarorganisationer och organisationsgraden sjunker. Avtalen och deras innehåll måste uppdateras. De behöver bli mer flexibla och anpassningsbara efter individuella önskemål. Annars riskerar förtroendet för den svenska modellen att urholkas. Ledarna har i 20 års tid verkat för en modell med avtal som sätter individen och verksamhetens resultat i fokus. Ledarna anser att löneökningar ska utgå från individens prestationer och företagets förutsättningar. De senaste åren har fler aktörer insett värdet av en mer medarbetarnära lönesättning. De sifferlösa avtalen utgör i dag en ökande andel av de avtal som tecknas av arbetsmarknadens parter. Många av avtalen är inte sifferlösa fullt ut, utan styr fortfarande hur lönerna sätts lokalt. Genom centralt förhandlade individgarantier, potter och andra öronmärkta summor bakbinder avtalen de lönesättande cheferna ute i företagen. Ledarna anser att de kollektivavtalade löneavtalen ska vara sifferlösa processavtal som tar hänsyn till företagets möjligheter. Avtalen gäller tills vidare och reglerar enbart att lönerevision ska ske och hur processen ska se ut. Ledarna ska fortsätta att utgöra en visionär kraft när det gäller kollektivavtalens utveckling, och sträva efter flexibla, individuella lösningar med chefsfokus. Kollektivavtal är ett ramverk som ska kunna anpassas efter individens behov. Innehållet i avtalen ska kunna anpassas och justeras utifrån individuella och lokala önskemål i en dialog med närmaste chef. Lön i praktiken Konkurrenskraftiga företag behöver en lönebildningsmodell som ger verksamheter och deras chefer mandat att sätta lön utifrån lokala och individuella förutsättningar. Lön som sätts utifrån prestation och resultat är viktiga för att styra verksamheten. 9 /10

10 Att medarbetare förstår sitt bidrag och premieras för sitt arbete bidrar till bättre resultat och lönsamhet. Ledarna anser att en lokal och individuell löneprocess främjar förutsättningarna för ledarskapet och ger bättre produktivitet. Ledarna anser att lönesättning är ett viktigt instrument för styrning av verksamheten. Lönen ska spegla individens insatser, initiativ och engagemang. Det ska vara tydligt vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Lönesättningen för chefer ska grunda sig på resultat och prestation, och på hur ledarskapet utövas. Ledarna anser att bra chefer ska ha bra lön. Chefer ska kunna belönas på fler sätt än genom lön med hjälp av flexibla och individuellt anpassade ersättningsmodeller. Ledarna anser att lönesättning alltid sker i dialog med närmaste chef. Dialogen med närmaste chef ger en tydlig lönesättning. Den baseras på individers faktiska kompetens och prestationer. På så sätt motverkar en medarbetarnära lönesättning osakliga löneskillnader mellan könen. Ledarna anser att en individuell lönesättning också har en dämpande effekt på osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 10 /10

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Lönlöst Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Ledarnas Lönlöst, Chefsbarometer Ledarna 2011 1 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Flertalet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN 1 LEDARAVTALET FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN AVTALETS TILLÄMPNING UTGÅNGSPUNKTER GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER LÖN OCH LÖNEUTVECKLING

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016

Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016 Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016 Journalistförbundets kommentarer till förändringar i allmänna villkor, Löneavtal, Rekommendation till löneprocess 2013-2016 och Utvecklingsavtal Bilaga 2, Allmänna

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer