Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013"

Transkript

1 Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013 Mark- och planering Kommunledningskontoret Adress Tel vx

2 2 (45) Sammanfattning Studien syftar till att undersöka studenternas bostadssituation i Kalmar kommun. Urvalet bestod av de studenter på Linnéuniversitetet som var registrerade på någon fristående kurs eller någon kurs inom ett program och som hade kursort Kalmar Enkäten skickades till 4383 studenter och 501 svarade på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 11,4 %. Den övervägande andelen respondenter var kvinnor i ålderskategorin år. De flesta var ensamstående och kom från Kalmar län följt av Skåne och Stockholm. Vanligaste motivet att studera i Kalmar är att utbildningen bara finns i Kalmar eller kvaliteten på utbildningen. En del väljer även Kalmar på grund av att det finns en bostadsgaranti här. Trots att bostadsgarantin är uppfylld för 2013 finns det studenter som anger att de fortfarande inte hittat boende, detta beror troligtvis på att de inte uppfyller de regler som finns i bostadsgarantin. Det är också med hjälp av bostadsgarantin de flesta fått tag på bostad. Många studenter köper även lägenheter vilket kan ses som en konsekvens av läget på bostadsmarknaden. 30 % fick tag på lägenhet inom en månad från att de började leta och 22 % mellan två till fyra månader. De flesta studenterna bor i Norrliden, Berga, Djurängen, Funkabo, Oxhagen och Skälby. Det är även där de yngre studenterna bor medan de som är över 35 i jämförelse med andra ålderskategorier oftare bor i annan del av kommunen eller annan kommun i Kalmar län. Studenterna är överlag nöjda med sitt boende men vill ändå bo på ett annat sätt än vad de gör i dag. Studentlägenhet eller annan hyresrätt är den vanligaste formen av bostad, medan de flesta studenter skulle vilja bo i annan hyresrätt. Bara 2 % vill bo i studentrum eller korridor. Det finns även de studenter som anger att de bor inneboende eller hos föräldrar trots att de skulle vilja bo på annat sätt. Majoriteten vill bo så centralt och billigt som möjligt. De studenter som har barn vill oftare bo på landsbygd. Boendestandard är en viktig faktor. De vanligaste orsakerna till missnöje gällande boendet är dåligt underhåll, dålig standard och dåligt uppvärmning följt av att inte ha fått lägenhet i Kalmar eller tidsbegränsat kontrakt. En något större del av respondenterna kommer inte söka arbete i Kalmar kommun, däremot i arbetsmarknadsregionen. 73 % av studenterna skulle kunna tänka sig att bo i kommunen om de fick ett arbete som motsvarade deras utbildning i arbetsmarknadsregionen. Vanligaste orsakerna att vilja flytta är sociala skäl eller att Kalmar är en för liten stad. De som vill flytta är unga, ensamstående och läser ekonomi, språk, kommunikation eller journalistik. De som vill stanna är äldre, har mer tidigare anknytning till Kalmar och läser ofta till lärare. 2

3 3 (45) Innehållsförteckning Inledning... 5 Definitioner... 5 Sociala faktorer och migration... 5 Arbetsmarknad... 6 Befolkningsprognos... 7 Ekonomi... 7 Bostadsmarknaden i Kalmar kommun... 7 Bostadsgarantin... 8 Kalmarhem... 9 Linnèstudenterna Vilka är studenter? Antal studerande och program på Linnéuniversitetet Prognoser för Syfte Tillvägagångssätt Enkätkonstruktion Urval och avgränsningar Datainsamling och bearbetning Kritik Disposition Resultat och analys Studenterna i undersökningen Motiv att studera i Kalmar Hur fick studenterna tag på bostad och hur lång tid tog det? Så här bor studenterna Hur skulle studenterna vilja bo och är de nöjda med sitt boende? Skillnaden män och kvinnor Studenterna önskemål om att stanna kvar i kommunen efter studiernas slut Vilka är det som inte vill bo i Kalmar kommun även om de fick jobb i arbetsmarknadsregionen?.. 19 Vilka faktorer påverkar om studenterna kommer söka arbete i Kalmar kommun Äldre studenter och studenter med barn Avslutande diskussion

4 4 (45) Konsekvenser av bostadsläget för studenter De flesta hittade bostad inom en månad Boendestandard en orsak till missnöje Så här vill studenterna bo Bostadsgarantin Bostadsbyggandet Varför studenterna söker sig till Kalmar och varför de flyttar härifrån Källförteckning Bilaga 1. Enkätresultat Bilaga 2. Mailtext Bilaga 3. Enkät Bilaga 4. Påminnelse

5 5 (45) Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges sjätte största lärosäte och en viktig motor för hela regionen. Varje år flyttar många studenter till Kalmar kommun och trycket på studentbostäder är stort. Kalmar är en universitetsstad där det framförallt råder brist på små bostäder. För att Kalmar kommun ska kunna arbeta för att regionen ska bli attraktivare för unga både att studera i och att stanna kvar i efter sina studier behövs insyn i studenternas boendesituation. Uppdraget att göra en bostadsundersökning bland studenter är en aktivitet i Kalmar kommuns budget 2013 samt en av tre delar i ett projekt från Boverket. Kalmar kommun har tidigare undersökt studenters boendesituation bland annat genom intervjuer och statistik, dock har ingen enkätundersökning genomförts tidigare. Materialet i undersökningen är tänkt att skapa underlag för vidare analys och förbättringsåtgärder. Definitioner I rapporten kommer följande definitioner att användas: Studentbostad Med studentbostad avses studentlägenheter, korridorrum eller liknande som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Studentbostaden ska upplåtas som hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier. Studentrum/ korridor Studentrum eller korridorbostad är en studentbostad med flera enskilda rum vanligtvis i en korridor där studenten hyr ett av rummen. Korridorbostadens enskilda rum utgör tillsammans med allmänna utrymmen såsom kök, gemensamhetsutrymme och eventuellt hygienutrymme en bostadsenhet 1. Studentlägenhet Studentlägenheten är som vilken lägenhet som helst för en eller flera boende, bortsett från att det är en studentbostad. Helårsstudenter Helårsstudent är en student som läser på heltid, det vill säga 60 högskolepoäng på ett år. Freemover-studenter Freemover-studenter kommer från olika håll i världen och har tagit sig till universitetet på egen hand utan något utbytesprogram från hemlandet. Sociala faktorer och migration Vikten av arbete och försörjning för att studenterna ska stanna kvar på sin studieort efter studierna är mycket stort. En annan betydande del som påverkar migrationen är de sociala 1 Studentbostadsföretagen

6 6 (45) faktorerna, vilka sociala nätverk individen ingår i och vilken platsanknytning personen har. Enligt tidigare studier om platsanknytning har det visat sig att individen bygger känslan av att höra hemma på grund av olika orsaker, där yngre flyttare ofta bygger platsanknytning på vänner, familj och andra självrelaterade orsaker som har med trivsel att göra. Var man befinner sig i livet spelar en avgörande roll, förändringar och beslut som individen tar som att börja arbeta eller bilda familj kan stärka anknytningen till en plats. Medan andra förändringar ökar sannolikheten för flytt, till exempel att avsluta en utbildning 2. Socialt kapital och människors sociala nätverk av vänner, släktingar och familj kan vara avgörande för att hitta arbete och bostad samt att känna sig hemma på en plats. Den mest rörliga gruppen är de unga och högutbildade. Flyttbenägenheten minskar med åldern och beroende på civilstånd. Få över 30 flyttar till en ny region eftersom de ofta är mer rotade socialt och på arbetsmarknaden 3. Livssituationen påverkar även valet av utbildning och motiven till att studera. Högskolan i Kalmar genomförde 2008 en undersökning, bland annat om studenternas flyttmönster där det framkom att studenter blir kvar i Kalmar län i högre grad än de hade förväntat sig. Majoriteten 81 % av de som var uppvuxna i Kalmar län var också kvar i länet fyra år efter avslutade studier. Av de som var uppväxta utanför länet hade 74 % bosatt sig i annat län medan 26 % stannade kvar 4. Flyttmönster HiK Uppväxta i Kalmar län Uppväxta utanför Kalmar län Humanveten Naturvetenskapliga Sjöfartshögskolan Lärarutbildningen HiK skapliga institutionen institutionen Stannare Utflyttare Totalt 100 n= n= n=6 100 n=20 Inflyttare Besökare Totalt 100 n= n= n= n= n= n=197 Arbetsmarknad Vård och omsorg är den näringsgren som sysselsätter flest invånare i kommunen följt av handel och utbildning. Inom länet i stort utgör jord, skogsnäring och turism en stor del av näringsgrenarna. Besöksnäringen är den bransch som ökat mest i länet och alla verksamhetsområden som påverkas av turism har ökat. Arbetsmarknadssituationen för unga i Kalmar län är svag, där ungdomsarbetslösheten i länet ligger på en högre nivå än riket som helhet. I Kalmar kommun är 9,8 % i åldern år arbetslösa första kvartalet Kalmar läns arbetsmarknad påverkas av konjunkturläget i Sverige och i övriga värden. Under svagare konjunkturer tenderar fler att söka sig till olika typer av utbildningar och antalet studenter ökar 5. Enligt arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden har arbetsgivarna en något positivare syn på framtiden och tror på en ökad efterfrågan. Trots att det råder brist på vissa 2 Fisher & Malmberg SOU flyttning och pendling i Sverige Studentbarometern Arbetsförmedlingen prognos för arbetsmarknaden

7 7 (45) yrkeskompetenser är arbetslösheten kvar på en hög nivå. Den pågående generationsväxlingen på arbetsmarknaden utgör också en stor utmaning. Befolkningsprognos Kalmar kommuns befolkning ökar mest med gruppen inflyttade unga i åldern 20 till 24 år, bland annat för att många unga flyttar till Kalmar för att studera. Efter studierna flyttar många unga från Kalmar och kommunen har i åldern åringar under en längre tidsperiod haft negativt flyttnetto. På sikt förväntas åldersgruppen år minska fram till 2021 eftersom det föddes färre barn i slutet på 1900-talet. Gruppen år ökar däremot enligt befolkningsprognosen fanns det totalt 6894 i åldern i Kalmar kommun. Ekonomi Studenternas ekonomiska resurser påverkar möjligheterna att få en bostad. De ekonomiska resurserna kan se olika ut beroende på om studenten har bostadsbidrag, arbetar extra, blir försörjd av sin familj eller i vilken grad personen har studiemedel. Studiemedlet är den vanligaste inkomstkällan för studenter. Centrala studiestödsnämnden hanterar studiestödssystemet till gymnasiestudier, eftergymnasiala studier och vuxenutbildning. Stödet för högskola och universitetsstudier består av två delar, bidrag och lån. Av beloppet för heltidsstudier år 2013 utgör bidragsdelen kr och lånedelen kr, totalt blir det 9024 kr. Studenterna har även möjligheten att ansöka om tilläggslån, merkostnadslån eller högre bidrag beroende på om de är äldre, har barn och så vidare. De flesta studentettor är på kvm och har en kokvrå. Hyran för dessa lägenheter är cirka kronor/månad beroende på storlek, läge och när den är byggd. För en tvåa eller större på cirka kvm ligger hyran på cirka kronor/ månad 7. Läsåret 2011 infördes det avgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz så kallade tredjelandsstudenter som inte deltar i något utbytesprogram. Linnéuniversitetet har cirka 630 inresande utbytesstudenter (helårsstudenter) och cirka 65 betalande tredjelandsstudenter. Bostadsmarknaden i Kalmar kommun Kalmar kommun uppger i bostadsmarknadsenkäten 2013 att det är brist på bostäder, brist på hyresrätter och andra upplåtelseformer. Bostadsläget är särskilt svårt för medelålders, äldre och unga som vill hitta en mindre typ av bostad. Det är även brist på studentbostäder och kommunens möjlighet att tillgodose behovet av bostäder till flyktingar kan vara svårt. Den förväntade utvecklingen är fortsatt brist på bostäder och kommunen anser att det behöver byggas mer. Enligt kommunerna i länets bedömning är det brist på bostäder i Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga och Borgholm. De kommuner som uppger att det är balans på bostadsmarknaden är Nybro, Torsås, Mönsterås och Emmaboda 8. I länet färdigställdes år 2012, 426 bostäder varav 294 småhus. Samma år påbörjades även 160 bostäder varav 90 småhus 9. 6 Områdesfakta 2013 Kalmar kommun 7 Linnéstudenterna bostadsinformation Översiktsplan Kalmar kommun Unika Kalmar Regional bostadsmarknadsanalys

8 8 (45) I Kalmar kommun färdigställdes år 2012, 216 bostäder i nyproduktion och 33 i ombyggnation. Bostadsfördelningen i nyproduktion var nästan 100 villor, knappt 80 bostadsrätter och 40 hyresrätter varav 28 seniorbostäder. Ungefär hälften av bostäderna i nyproduktion har två eller tre rum och kök medan den andra hälften har fyra rum och kök eller mer. Ingen av de färdigställda bostäderna år 2012 hade ett rum och kök. Däremot kom det till 7 ettor i ombyggnation. En femrummare byggdes också om till 3 mindre lägenheter. En del av de färdigställda bostäderna var i praktiken klara något år tidigare förväntas det byggas 300 bostäder i Kalmar kommun varav flera studentlägenheter. Det är osäkert att beräkna det exakta antalet studentbostäder i Kalmar kommun. Kalmarhem har 1025 studentbostäder år 2013 och äger flest studentbostäder i Kalmar, men det finns även andra bostadsvärdar såsom Incita och Rikshem samt flera andra privata aktörer. Enligt en inventering som gjordes 2009 av studentbostäderna så ägs nästan alla studentbostäder av Kalmarhem och antalet beräknades då grovt till Enligt studentkåren Linnéstudenterna ligger antalet studentboenden år 2013 på mellan 1300 och 1750 stycken. Det finns även en del studentbostäder utanför kommunen, till exempel i Nybro. Bostadsgarantin I Kalmar finns en bostadsgaranti för studenter. Bostadsgarantin garanterar bostad inom två månader från att man registrerat sig. Kraven är att den sökande har blivit antagen att studera 30 högskolepoäng per termin, har Kalmar som studieort och inte tidigare bott i Kalmar eller inte tidigare studerat på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är också ett krav att vara aktivt sökande och att mantalsskriva sig i Kalmar kommun efter man har fått sin bostad. Den som tackar nej till en bostad mister sin plats. Det är två till tre månaders uppsägningstid beroende på typ av kontrakt och studenten måste bo minst två terminer innan det finns möjlighet att byta. Det är Kalmar 10 SCB

9 9 (45) kommun, Kalmarhem, Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna och Fastighetsägarna som ansvarar för bostadsgarantin 11. Studenter från utlandet omfattas inte av bostadsgarantin, däremot finns det utbytesstudenter som omfattas av EU (erasmusstudenter), de har ett särskilt avtal med Linnéstudenterna genom Kalmarhem. Det finns även ett antal studenter som är så kallade freemover-studenter. Dessa studenter kommer från olika håll i världen och har tagit sig till universitetet på egen hand utan något utbytesprogram från hemlandet. De har oftast mycket svårt att få tag på bostad och de som lyckas få tag på boende hjälper många gånger andra studerande i samma situation. Detta leder till stor trångboddhet inom denna grupp av studerande 12. Uthyrningsgraden på studentbostäder är 96,0 % beroende på att vissa studentbostäder blir tomma under våren års studentbostadsgaranti var marginellt svårare att uppfylla än Benämning Antal År Antal registrerade studenter 803 (2013) med garanti Antal studenter som fått 517 (2013) bostad via garanti Uthyrda bostäder via garanti 495 (2013) Uthyrda bostäder via garanti 405 (2013) på och innan 1/9 Källa Kalmarhem 2013 Under höstterminen 2013 hade 803 studenter med bostadsgaranti registrerat sig. Totalt hyrdes 495 bostäder ut till 517 studenter via garantin. De studenter som inte lyckats boka någon lägenhet på bostadsportalen men fortfarande var aktiva sökande erbjöds lägenheter mellan 16/9 och 27/9 genom telefonsamtal. Kalmarhem Enligt Kalmarhem är söktrycket på bostäder mycket stort i början av terminen. När terminen har börjat och de flesta fått bostäder ringer Kalmarhem runt till studenterna med erbjudanden. Kalmarhem kontrollerar varje år med en automatisk inställning vilka studenter som slutat studera för att hindra att studentlägenheterna hyrs ut till studenter som avslutat studierna för att dessa ska få tid på sig att flytta. Tiden som studenterna bott i sin studentbostad räknas som kötid om studenten senare fortsätter söka lägenhet inom Kalmarhem. De flesta studenter skriver kontrakt dagen på terminsstart. Räcker inte studentlägenheterna till hyrs vanliga lägenheter ibland ut som studentlägenheter. Det som efterfrågas mest av studenter enligt Kalmarhem är lägenheter med egna toaletter och kök. Läget är också en viktig faktor eftersom studenterna vill bo så centralt som möjligt i innerstaden. De vill kunna ta sig gående till affärer och annan typ av service. Studenterna som flyttar efter att de fått sitt boende är ofta de som antingen bor i korridor eller de som bor längre från innerstaden. 11 Studentportalen Linnéstudenterna Kalmarhem

10 10 (45) Linnèstudenterna Linnéstudenterna är Linnéuniversitets studentkår och arbetar bland annat med bostadsförmedling åt studenterna. Linnéstudenterna lägger mycket tid åt att hitta tillfälliga boenden till studenterna i början av terminen. Det är med hjälp av privatpersoner som hyr ut tillfälliga bostäder under några dagar eller veckor som personalen kunnat hjälpa de studenter som akut behöver boende vid terminsstart. Situationen är värre i Växjö eftersom bostadsgarantin finns i Kalmar och de studenter som inte fått bostad vid terminsstart i Kalmar oftast inte behöver vänta längre än en till två månader. Linnéstudenterna menar att det finns en del saker att förbättra gällande bostadsgarantin till exempel genom att ändra inflyttningsdag och korta ner uppsägningstiden. Detta på grund av att studenterna måste få sitt antagningsbesked innan de kan söka bostäder genom bostadsgarantin och kan göra att en del studenter missar de första introduktionsveckorna. Annan problematik är att några studenter bor kvar i sina studentlägenheter trots att de slutat studera, eller att studenten inte får tacka nej till erbjuden lägenhet eftersom man då blir avskriven. Skälen kan till exempel vara att personen inte har råd att betala hyran eller har särskilda behov. Andra exempel är Hultsfredstudenterna som påbörjat sin utbildning i Hultsfred och sedan inte omfattas av bostadsgarantin när de flyttar till Kalmar eller de som tar studieuppehåll eftersom de inte får bostad igen. Det finns en del studentboenden utanför Kalmar, även om hyrorna är billigare där kostar det ändå att ta sig fram och tillbaka med kollektivtrafik vilket i slutändan leder till att kostnaderna bli desamma. För att göra boenden utanför staden mer attraktiva krävs stora prisskillnader och bättre kommunikationer på helger. Vilka är studenter? Det är viktigt att veta vilka som är studenter för att förstå vilka behov de har och vilken typ av bostäder de letar efter. Studenter är en heterogen grupp och olika utbildningar lockar olika typer av studerande. Den traditionella bilden av studenten som kommer direkt från gymnasiet och fullföljer sin utbildning utan avbrott stämmer inte in på alla. I dag är det många som har en annan studiesituation 14. På Linnéuniversitetet är majoriteten, 62 % av studenterna kvinnor. Andelen kvinnor är högt inom utbildningsområdena humaniora, vård, medicin och undervisning. Andelen män är störst inom teknik ökade andelen helårsstuderande under 25 år men utbildningsstrukturen varierar mellan olika utbildningsområden 15. I jämförelse med landet i stort 14 Högskoleverket Linnéuniversitetets årsredovisning

11 11 (45) har studenterna på Linnéuniversitetet varit något äldre 16. De utbildningarna med största andelen under 25 år var högst inom civilekonom och lärarutbildningarna. Linnéuniversitetet har flest helårsstudenter i åldern 23 år. Antal studerande och program på Linnéuniversitetet På Linnéuniversitetet finns det ett 90-tal utbildningsprogram som ger examen på grundnivå och ett 50-tal som ger examen på avancerad nivå. Inför hösten 2013 fanns 57 program att söka i Kalmar både på grund nivå och avancerad nivå var antalet helårsstudenter Detta är en minskning jämfört med 2011 då antalet helårsstudenter var Studenter som studerar på program eller professionsutbildning var 9902 stycken Utbildningar på grundnivå utgjorde 89 % av det totala antalet helårsstudenter medan helårsstudenter på avancerad nivå var 8 %. För kurser som startade hösten 2012 ökade antalet registrerade studenter på avancerad nivå. Det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet utgjorde det enskilt största med 29 % av det totala antalet helårsstudenter. Studenter på grundnivå och avancerad nivå1, Linnéuniversitetet Kalmar och Växjö Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad2 79 % 77 % 75 % 1 Exklusive uppdragsutbildning och inklusive betalande tredjelandsstudenter 2 Helårsstudenter är en omräkning av antal studenter till helårsekvivalenter. Helårsprestationer utgörs av antal godkända högskolepoäng omräknat till helårsekvivalenter. Prestationsgraden är helårsprestationer dividerat med helårsstudenter. Definitionerna finns beskrivna i universitetets regleringsbrev. Prognoser för 2013 Linnéuniversitetet har ett rekordstort antal sökande våren Nästan personer hade sökt program eller kurser när ansökningstiden för höstterminen hade gått ut. Det är 3000 fler personer än Det var även rekordmånga i landet i stort som sökt en högre utbildning 19. Trots det 16 Linnéuniversitetets årsredovisning Linnéuniversitetet Linnéuniversitetets årsredovisning Linnéuniversitetet

12 12 (45) tyder prognosen för 2013 på att antalet helårsstudenter kommer att minska med 4 % i jämförelse med 2012, detta på grund av 2012 års neddragningar som skett både i Kalmar och i Växjö. Ungefär 40 % av Linnéuniversitetets studenter finns i Kalmar och andelen studenter mellan Kalmar och Växjö är oförändrad i förhållande till tidigare år. Fakulteterna har även fått i uppdrag att se över sitt utbildningsutbud, något som i framtiden kommer påverka antalet studenter 20. Syfte Studien syftar till att undersöka studenternas boendesituation i Kalmar kommun utifrån följande frågeställningar: Vilka motiv finns för att studera i Kalmar? Var och hur bor studenterna? Hur skulle de vilja bo och är de nöjda med sitt boende? Har de önskemål om att stanna kvar i kommunen efter studiernas slut? Tillvägagångssätt Enkätkonstruktion Enkätens innehåll och konstruktion har utarbetats genom diskussion med insatta inom området både på Kalmar kommunledningskontor och på Linnéuniversitetet. Frågeställningarna är även inspirerade av tidigare utförda undersökningar inom området, bland annat Studentbarometern 2009 och Växjö kommuns studentbostadsenkät För att få en så bred bild som möjligt av studenternas situation så har även samtal skett med Linnéuniversitetets studentkår Linnéstudenterna och med Kalmarhem. Arbetet resulterade i en enkät med 30 frågor. Enkäten gjordes i Kalmar kommuns enkätprogram Es-maker. Eftersom studenternas mailadresser räknas som personuppgifter skickades länken med enkäten till Linnéuniversitetets informatör som skickade ut mailen till studenternas studentmail, se s. 36. Indelningar som skedde i enkäten var dels ämnesindelningar vilka utgick ifrån de indelningar som Linnéuniversitetet använder på sina program och kurssidor, det var även en geografisk indelning på frågan var man bor där områden i Kalmar kommun har satts ihop. Urval och avgränsningar Urvalet bestod av de studenter på Linnéuniversitetet som var registrerade på någon fristående kurs, eller någon kurs inom ett program och som hade kursort Kalmar Den skickades ut till förstagångsregistrerade och de registrerade där kursen går över en termin och har undervisningsform normal. Distansstudenter var inte med i urvalet. Enkäten skickades ut till 4383 studenter och 501 stycken svarade på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 11,4 % med ett externt bortfall på 88,6 %. 20 Prognosmall för perioden 2013 Linnéuniversitetet 12

13 13 (45) Datainsamling och bearbetning Startdatumet då enkäten skickades var och slutdatum var Detta gav respondenterna en månad att besvara enkäten. Under svarstiden skickades även en påminnelse ut se s. 45. Orsaken till att endast en påminnelse skickades ut är att studenterna enligt Linnéuniversitetets informatör uppfattar det som att de får oönskad e-post via de enkätundersökningar som skickas ut till dem. Resultatet kom in i form av tabeller i programmet Es-maker där det exporterades till Excelfiler som fördes in i SPSS 21 för vidare bearbetning och analys. Fritextsvaren sammanställdes i särskilda tabeller där de delades in i olika kategorier efter genomläsning av samtliga utsagor. Kategorierna konstruerades efter vad som bedömdes relevant att lyfta fram efter utvärderingens syfte. Antal svar inom varje kategori har även räknats ihop för att få en övergripande bild av respondenternas svar. Detta för att se generella drag men även variationer efter kön, ålder eller liknande. I de fall där en övervägande del av studenterna till exempel svarar mycket nöjd anges det i texten. Svaren anges i procent om inte annat anges. I de fall där det interna bortfallet är högt redovisas det i texten. Kritik Den låga svarsfrekvensen kan påverka undersökningens reliabilitet, dock har jämförande uträkningar gjorts mellan respondenterna och alla Linnéuniversitetets studenter som har Kalmar som studieort, uträkningen visade att det skilde 6 % på kvinnorna och 7 % på männen. Enkäten skickades ut via studentmailen. Detta kan vara problematiskt då studenterna själva använder denna mail i sina egna undersökningar i olika ämnen, vilket leder till att de så ofta får enkätundersökningar skickade till sig så att de väljer bort att svara. Enkätundersökningar i sig visar även ofta på ett generellt lägre deltagande 22. En annan aspekt som kan ha påverkat den låga svarsfrekvensen är att studenter kan ha hoppat av sitt program eller kurs, bytt studieort med mera men fortfarande står som registrerade på Linnéuniversitetet. Det finns även de studenter som inte läser sin mail. Vissa studenter försvinner även på grund av omregistrering eller att de inte har klarat tentor. Disposition Resultatet i rapporten presenteras utifrån de frågeställningar som introduceras under syftet. Därefter analyseras resultatet utifrån vilka som vill eller inte vill stanna kvar i kommunen, skillnader mellan män och kvinnor, äldre studenter och de med barn. Procenttalen avrundas i löpande text. Bilaga 1 innehåller enkätsvaren med tillhörande tabeller utformade i ES-maker. De syftar till att läsaren ska kunna få en utförligare bild av de svar som redovisas i resultat- och analysdelen. Fritextsvaren är endast kort sammanfattade i enkätsvaren. Bilaga 2 innehåller enkäten med frågorna. 21 SPSS=Statistical Package for the Social Sciences 22 Johan Hansson Umeå Centre for evaluation research

14 14 (45) Resultat och analys Studenterna i undersökningen Av de studenter som medverkat i undersökningen är 33,3 % män och 65,7 % kvinnor. Det är nästan dubbelt så många kvinnor som svarat. Kvinnor utgör den största delen av de studerande på Linnéuniversitetet med 62 % 23. De flesta studenter som svarat är i ålderskategorin år, i en bredare ålderskategori år. Medelvärdet är födda 1992 och är 21 år. Linnéuniversitetet i både Kalmar och Växjö hade flest helårsstudenter år 2012 i åldern 23 år 24 så respondenterna har något lägre medelålder. De flesta studenter kommer ifrån Kalmar län följt av Skåne och Stockholm. Län Kalmar 119 Skåne 62 Stockholm 46 Västra Götaland 39 Kronoberg 37 Blekinge 36 Jönköping 31 Östergötland 27 Södra Sverige 351 Östra Sverige 96 Norra Sverige 43 övrigt 8 Inget svar 3 Totalt 501 Övrigt=utland Halland 17 Södermanland 11 Gotland 10 Västernorrland 10 Värmland 8 Västmanland 6 Gävleborg 6 Dalarna 5 Norrbotten 5 Uppsala 4 Jämtland 3 Örebro 3 Övrigt 8 Inget svar 3 Totalt 501 Södra Sverige: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland. Östra Sverige: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland Norra Sverige: Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten Karta källa: NUTS-indelning (Eus regionala indelning för Statistik) SCB De flesta studenter kommer ifrån Kalmar län, följt av Skåne och Stockholm. Närregionen är ett viktigt rekryteringsområde för Linnéuniversitetet. Hälften av respondenterna är ensamstående följt av sambo eller i ett förhållande. 5 % är gifta och 6 % har barn. Nära hälften är engagerade i någon idrott, aktivitet eller förening utanför 23 Linnéuniversitetets årsredovisning Linnéuniversitetets årsredovisning

15 15 (45) universitetet och majoriteteten studerar på program. Endast 4 % av de som studerar kurser har svarat. Högst antal svarande är ekonomistudenter och lärarstudenter, lägst antal är förberedande program och design, konst och musik. De flesta av studenterna har studerat 3-4 terminer, minst antal har studerat 7 eller fler. Motiv att studera i Kalmar På frågan varför studenterna valde att studera i Kalmar har flest svarat kvaliteten på utbildningen och att deras utbildning bara finns i Kalmar, därefter stadens storlek. Ett stort antal har även angett andra orsaker som i fritextalternativet visar sig vara utbildningsskäl, till exempel att man inte kom in någon annanstans. Andra anger närhetsaspekter så som närhet till hemorten och att det är praktiskt att pendla. Några har även svarat kuststad och närhet till havet. Endast 3 % svarade att de valde att studera i Kalmar för att det finns bra arbetsmöjligheter. Det är det alternativ som har fått minst antal svar. De flesta studenter har en tidigare anknytning till Kalmar. Den vanligaste anknytningen är vänner, vilket 37 % angett följt av släkt/ familj, gått i skola tidigare och semester. 19 % är uppvuxna i Kalmar. 16 % uppger att de inte har någon tidigare anknytning, dock är det interna bortfallet högt på frågan. En större del av studenterna tycker inte att möjligheten att få bostad spelade någon roll när de valde studieort. Av de 36,5 % som tyckte att det spelade roll uppger de flesta att bostadsgarantin var ett starkt skäl till att de valde att studera i Kalmar, och valde därför bort storstäderna. Många har helt enkelt angett att man måste ha någonstans att bo för att kunna gå utbildningen. Ett annat svar är att de kommer från annan ort och vill slippa pendling. Flera studenter anger också det stressande och otrygga i situationen att inte ha någon fast bostad. Hur fick studenterna tag på bostad och hur lång tid tog det? De flesta fick tag på sitt boende via Kalmarhems bostadsgaranti för studenter, därefter har 16 % svarat på annat sätt och i fritextalternativet bland annat angett att de köpt bostäder, vilket kan ses som en konsekvens av läget på bostadsmarknaden. Annars är det vanligaste sättet att få tag på bostad genom annonser i tidningar eller på webben eller via Kalmarhems ordinarie bostadskö samt vänner eller bekanta. 30 % fick tag på sitt boende inom en månad medan det tog två till fyra månader för 22 %. 5 % anger att det har tagit ett år eller mer. Av de 12 % som inte bor i Kalmar kommun har 40 % (25 personer) svarat att de inte bor i Kalmar kommun för att de inte hittade något boende. Resten har svarat att de inte önskar bo i Kalmar kommun av sociala skäl, att de har familjen eller partner på annan ort eller av ekonomiska skäl. A. Hade redan en bostad 45 9 B. Inom en vecka 64 12,8 C. Inom en månad ,3 D. Två till fyra månader ,2 E. Fyra till sex månader 23 4,6 F. Sex månader till ett år 16 3,2 G. Ett år eller mer 27 5,4 H. Jag bor inte i Kalmar 62 kommun 12,4 Total

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Varför välja Kalmar kommun? En undersökning om vilka faktorer som gör att människor söker sig till Kalmar 2013-09-13

Varför välja Kalmar kommun? En undersökning om vilka faktorer som gör att människor söker sig till Kalmar 2013-09-13 Varför välja Kalmar kommun? En undersökning om vilka faktorer som gör att människor söker sig till Kalmar 2013-09-13 Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (39) Sammanfattning Studien syftar till att undersöka

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja var man ska bo är ingen enkel affär. Arbetsmöjligheter, familj

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Maria Pleiborn, Växjö, 2016-04-26 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Mattias Andersson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 Fortsatt minskning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer