Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013"

Transkript

1 Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013 Mark- och planering Kommunledningskontoret Adress Tel vx

2 2 (45) Sammanfattning Studien syftar till att undersöka studenternas bostadssituation i Kalmar kommun. Urvalet bestod av de studenter på Linnéuniversitetet som var registrerade på någon fristående kurs eller någon kurs inom ett program och som hade kursort Kalmar Enkäten skickades till 4383 studenter och 501 svarade på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 11,4 %. Den övervägande andelen respondenter var kvinnor i ålderskategorin år. De flesta var ensamstående och kom från Kalmar län följt av Skåne och Stockholm. Vanligaste motivet att studera i Kalmar är att utbildningen bara finns i Kalmar eller kvaliteten på utbildningen. En del väljer även Kalmar på grund av att det finns en bostadsgaranti här. Trots att bostadsgarantin är uppfylld för 2013 finns det studenter som anger att de fortfarande inte hittat boende, detta beror troligtvis på att de inte uppfyller de regler som finns i bostadsgarantin. Det är också med hjälp av bostadsgarantin de flesta fått tag på bostad. Många studenter köper även lägenheter vilket kan ses som en konsekvens av läget på bostadsmarknaden. 30 % fick tag på lägenhet inom en månad från att de började leta och 22 % mellan två till fyra månader. De flesta studenterna bor i Norrliden, Berga, Djurängen, Funkabo, Oxhagen och Skälby. Det är även där de yngre studenterna bor medan de som är över 35 i jämförelse med andra ålderskategorier oftare bor i annan del av kommunen eller annan kommun i Kalmar län. Studenterna är överlag nöjda med sitt boende men vill ändå bo på ett annat sätt än vad de gör i dag. Studentlägenhet eller annan hyresrätt är den vanligaste formen av bostad, medan de flesta studenter skulle vilja bo i annan hyresrätt. Bara 2 % vill bo i studentrum eller korridor. Det finns även de studenter som anger att de bor inneboende eller hos föräldrar trots att de skulle vilja bo på annat sätt. Majoriteten vill bo så centralt och billigt som möjligt. De studenter som har barn vill oftare bo på landsbygd. Boendestandard är en viktig faktor. De vanligaste orsakerna till missnöje gällande boendet är dåligt underhåll, dålig standard och dåligt uppvärmning följt av att inte ha fått lägenhet i Kalmar eller tidsbegränsat kontrakt. En något större del av respondenterna kommer inte söka arbete i Kalmar kommun, däremot i arbetsmarknadsregionen. 73 % av studenterna skulle kunna tänka sig att bo i kommunen om de fick ett arbete som motsvarade deras utbildning i arbetsmarknadsregionen. Vanligaste orsakerna att vilja flytta är sociala skäl eller att Kalmar är en för liten stad. De som vill flytta är unga, ensamstående och läser ekonomi, språk, kommunikation eller journalistik. De som vill stanna är äldre, har mer tidigare anknytning till Kalmar och läser ofta till lärare. 2

3 3 (45) Innehållsförteckning Inledning... 5 Definitioner... 5 Sociala faktorer och migration... 5 Arbetsmarknad... 6 Befolkningsprognos... 7 Ekonomi... 7 Bostadsmarknaden i Kalmar kommun... 7 Bostadsgarantin... 8 Kalmarhem... 9 Linnèstudenterna Vilka är studenter? Antal studerande och program på Linnéuniversitetet Prognoser för Syfte Tillvägagångssätt Enkätkonstruktion Urval och avgränsningar Datainsamling och bearbetning Kritik Disposition Resultat och analys Studenterna i undersökningen Motiv att studera i Kalmar Hur fick studenterna tag på bostad och hur lång tid tog det? Så här bor studenterna Hur skulle studenterna vilja bo och är de nöjda med sitt boende? Skillnaden män och kvinnor Studenterna önskemål om att stanna kvar i kommunen efter studiernas slut Vilka är det som inte vill bo i Kalmar kommun även om de fick jobb i arbetsmarknadsregionen?.. 19 Vilka faktorer påverkar om studenterna kommer söka arbete i Kalmar kommun Äldre studenter och studenter med barn Avslutande diskussion

4 4 (45) Konsekvenser av bostadsläget för studenter De flesta hittade bostad inom en månad Boendestandard en orsak till missnöje Så här vill studenterna bo Bostadsgarantin Bostadsbyggandet Varför studenterna söker sig till Kalmar och varför de flyttar härifrån Källförteckning Bilaga 1. Enkätresultat Bilaga 2. Mailtext Bilaga 3. Enkät Bilaga 4. Påminnelse

5 5 (45) Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges sjätte största lärosäte och en viktig motor för hela regionen. Varje år flyttar många studenter till Kalmar kommun och trycket på studentbostäder är stort. Kalmar är en universitetsstad där det framförallt råder brist på små bostäder. För att Kalmar kommun ska kunna arbeta för att regionen ska bli attraktivare för unga både att studera i och att stanna kvar i efter sina studier behövs insyn i studenternas boendesituation. Uppdraget att göra en bostadsundersökning bland studenter är en aktivitet i Kalmar kommuns budget 2013 samt en av tre delar i ett projekt från Boverket. Kalmar kommun har tidigare undersökt studenters boendesituation bland annat genom intervjuer och statistik, dock har ingen enkätundersökning genomförts tidigare. Materialet i undersökningen är tänkt att skapa underlag för vidare analys och förbättringsåtgärder. Definitioner I rapporten kommer följande definitioner att användas: Studentbostad Med studentbostad avses studentlägenheter, korridorrum eller liknande som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Studentbostaden ska upplåtas som hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier. Studentrum/ korridor Studentrum eller korridorbostad är en studentbostad med flera enskilda rum vanligtvis i en korridor där studenten hyr ett av rummen. Korridorbostadens enskilda rum utgör tillsammans med allmänna utrymmen såsom kök, gemensamhetsutrymme och eventuellt hygienutrymme en bostadsenhet 1. Studentlägenhet Studentlägenheten är som vilken lägenhet som helst för en eller flera boende, bortsett från att det är en studentbostad. Helårsstudenter Helårsstudent är en student som läser på heltid, det vill säga 60 högskolepoäng på ett år. Freemover-studenter Freemover-studenter kommer från olika håll i världen och har tagit sig till universitetet på egen hand utan något utbytesprogram från hemlandet. Sociala faktorer och migration Vikten av arbete och försörjning för att studenterna ska stanna kvar på sin studieort efter studierna är mycket stort. En annan betydande del som påverkar migrationen är de sociala 1 Studentbostadsföretagen

6 6 (45) faktorerna, vilka sociala nätverk individen ingår i och vilken platsanknytning personen har. Enligt tidigare studier om platsanknytning har det visat sig att individen bygger känslan av att höra hemma på grund av olika orsaker, där yngre flyttare ofta bygger platsanknytning på vänner, familj och andra självrelaterade orsaker som har med trivsel att göra. Var man befinner sig i livet spelar en avgörande roll, förändringar och beslut som individen tar som att börja arbeta eller bilda familj kan stärka anknytningen till en plats. Medan andra förändringar ökar sannolikheten för flytt, till exempel att avsluta en utbildning 2. Socialt kapital och människors sociala nätverk av vänner, släktingar och familj kan vara avgörande för att hitta arbete och bostad samt att känna sig hemma på en plats. Den mest rörliga gruppen är de unga och högutbildade. Flyttbenägenheten minskar med åldern och beroende på civilstånd. Få över 30 flyttar till en ny region eftersom de ofta är mer rotade socialt och på arbetsmarknaden 3. Livssituationen påverkar även valet av utbildning och motiven till att studera. Högskolan i Kalmar genomförde 2008 en undersökning, bland annat om studenternas flyttmönster där det framkom att studenter blir kvar i Kalmar län i högre grad än de hade förväntat sig. Majoriteten 81 % av de som var uppvuxna i Kalmar län var också kvar i länet fyra år efter avslutade studier. Av de som var uppväxta utanför länet hade 74 % bosatt sig i annat län medan 26 % stannade kvar 4. Flyttmönster HiK Uppväxta i Kalmar län Uppväxta utanför Kalmar län Humanveten Naturvetenskapliga Sjöfartshögskolan Lärarutbildningen HiK skapliga institutionen institutionen Stannare Utflyttare Totalt 100 n= n= n=6 100 n=20 Inflyttare Besökare Totalt 100 n= n= n= n= n= n=197 Arbetsmarknad Vård och omsorg är den näringsgren som sysselsätter flest invånare i kommunen följt av handel och utbildning. Inom länet i stort utgör jord, skogsnäring och turism en stor del av näringsgrenarna. Besöksnäringen är den bransch som ökat mest i länet och alla verksamhetsområden som påverkas av turism har ökat. Arbetsmarknadssituationen för unga i Kalmar län är svag, där ungdomsarbetslösheten i länet ligger på en högre nivå än riket som helhet. I Kalmar kommun är 9,8 % i åldern år arbetslösa första kvartalet Kalmar läns arbetsmarknad påverkas av konjunkturläget i Sverige och i övriga värden. Under svagare konjunkturer tenderar fler att söka sig till olika typer av utbildningar och antalet studenter ökar 5. Enligt arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden har arbetsgivarna en något positivare syn på framtiden och tror på en ökad efterfrågan. Trots att det råder brist på vissa 2 Fisher & Malmberg SOU flyttning och pendling i Sverige Studentbarometern Arbetsförmedlingen prognos för arbetsmarknaden

7 7 (45) yrkeskompetenser är arbetslösheten kvar på en hög nivå. Den pågående generationsväxlingen på arbetsmarknaden utgör också en stor utmaning. Befolkningsprognos Kalmar kommuns befolkning ökar mest med gruppen inflyttade unga i åldern 20 till 24 år, bland annat för att många unga flyttar till Kalmar för att studera. Efter studierna flyttar många unga från Kalmar och kommunen har i åldern åringar under en längre tidsperiod haft negativt flyttnetto. På sikt förväntas åldersgruppen år minska fram till 2021 eftersom det föddes färre barn i slutet på 1900-talet. Gruppen år ökar däremot enligt befolkningsprognosen fanns det totalt 6894 i åldern i Kalmar kommun. Ekonomi Studenternas ekonomiska resurser påverkar möjligheterna att få en bostad. De ekonomiska resurserna kan se olika ut beroende på om studenten har bostadsbidrag, arbetar extra, blir försörjd av sin familj eller i vilken grad personen har studiemedel. Studiemedlet är den vanligaste inkomstkällan för studenter. Centrala studiestödsnämnden hanterar studiestödssystemet till gymnasiestudier, eftergymnasiala studier och vuxenutbildning. Stödet för högskola och universitetsstudier består av två delar, bidrag och lån. Av beloppet för heltidsstudier år 2013 utgör bidragsdelen kr och lånedelen kr, totalt blir det 9024 kr. Studenterna har även möjligheten att ansöka om tilläggslån, merkostnadslån eller högre bidrag beroende på om de är äldre, har barn och så vidare. De flesta studentettor är på kvm och har en kokvrå. Hyran för dessa lägenheter är cirka kronor/månad beroende på storlek, läge och när den är byggd. För en tvåa eller större på cirka kvm ligger hyran på cirka kronor/ månad 7. Läsåret 2011 infördes det avgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz så kallade tredjelandsstudenter som inte deltar i något utbytesprogram. Linnéuniversitetet har cirka 630 inresande utbytesstudenter (helårsstudenter) och cirka 65 betalande tredjelandsstudenter. Bostadsmarknaden i Kalmar kommun Kalmar kommun uppger i bostadsmarknadsenkäten 2013 att det är brist på bostäder, brist på hyresrätter och andra upplåtelseformer. Bostadsläget är särskilt svårt för medelålders, äldre och unga som vill hitta en mindre typ av bostad. Det är även brist på studentbostäder och kommunens möjlighet att tillgodose behovet av bostäder till flyktingar kan vara svårt. Den förväntade utvecklingen är fortsatt brist på bostäder och kommunen anser att det behöver byggas mer. Enligt kommunerna i länets bedömning är det brist på bostäder i Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga och Borgholm. De kommuner som uppger att det är balans på bostadsmarknaden är Nybro, Torsås, Mönsterås och Emmaboda 8. I länet färdigställdes år 2012, 426 bostäder varav 294 småhus. Samma år påbörjades även 160 bostäder varav 90 småhus 9. 6 Områdesfakta 2013 Kalmar kommun 7 Linnéstudenterna bostadsinformation Översiktsplan Kalmar kommun Unika Kalmar Regional bostadsmarknadsanalys

8 8 (45) I Kalmar kommun färdigställdes år 2012, 216 bostäder i nyproduktion och 33 i ombyggnation. Bostadsfördelningen i nyproduktion var nästan 100 villor, knappt 80 bostadsrätter och 40 hyresrätter varav 28 seniorbostäder. Ungefär hälften av bostäderna i nyproduktion har två eller tre rum och kök medan den andra hälften har fyra rum och kök eller mer. Ingen av de färdigställda bostäderna år 2012 hade ett rum och kök. Däremot kom det till 7 ettor i ombyggnation. En femrummare byggdes också om till 3 mindre lägenheter. En del av de färdigställda bostäderna var i praktiken klara något år tidigare förväntas det byggas 300 bostäder i Kalmar kommun varav flera studentlägenheter. Det är osäkert att beräkna det exakta antalet studentbostäder i Kalmar kommun. Kalmarhem har 1025 studentbostäder år 2013 och äger flest studentbostäder i Kalmar, men det finns även andra bostadsvärdar såsom Incita och Rikshem samt flera andra privata aktörer. Enligt en inventering som gjordes 2009 av studentbostäderna så ägs nästan alla studentbostäder av Kalmarhem och antalet beräknades då grovt till Enligt studentkåren Linnéstudenterna ligger antalet studentboenden år 2013 på mellan 1300 och 1750 stycken. Det finns även en del studentbostäder utanför kommunen, till exempel i Nybro. Bostadsgarantin I Kalmar finns en bostadsgaranti för studenter. Bostadsgarantin garanterar bostad inom två månader från att man registrerat sig. Kraven är att den sökande har blivit antagen att studera 30 högskolepoäng per termin, har Kalmar som studieort och inte tidigare bott i Kalmar eller inte tidigare studerat på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är också ett krav att vara aktivt sökande och att mantalsskriva sig i Kalmar kommun efter man har fått sin bostad. Den som tackar nej till en bostad mister sin plats. Det är två till tre månaders uppsägningstid beroende på typ av kontrakt och studenten måste bo minst två terminer innan det finns möjlighet att byta. Det är Kalmar 10 SCB

9 9 (45) kommun, Kalmarhem, Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna och Fastighetsägarna som ansvarar för bostadsgarantin 11. Studenter från utlandet omfattas inte av bostadsgarantin, däremot finns det utbytesstudenter som omfattas av EU (erasmusstudenter), de har ett särskilt avtal med Linnéstudenterna genom Kalmarhem. Det finns även ett antal studenter som är så kallade freemover-studenter. Dessa studenter kommer från olika håll i världen och har tagit sig till universitetet på egen hand utan något utbytesprogram från hemlandet. De har oftast mycket svårt att få tag på bostad och de som lyckas få tag på boende hjälper många gånger andra studerande i samma situation. Detta leder till stor trångboddhet inom denna grupp av studerande 12. Uthyrningsgraden på studentbostäder är 96,0 % beroende på att vissa studentbostäder blir tomma under våren års studentbostadsgaranti var marginellt svårare att uppfylla än Benämning Antal År Antal registrerade studenter 803 (2013) med garanti Antal studenter som fått 517 (2013) bostad via garanti Uthyrda bostäder via garanti 495 (2013) Uthyrda bostäder via garanti 405 (2013) på och innan 1/9 Källa Kalmarhem 2013 Under höstterminen 2013 hade 803 studenter med bostadsgaranti registrerat sig. Totalt hyrdes 495 bostäder ut till 517 studenter via garantin. De studenter som inte lyckats boka någon lägenhet på bostadsportalen men fortfarande var aktiva sökande erbjöds lägenheter mellan 16/9 och 27/9 genom telefonsamtal. Kalmarhem Enligt Kalmarhem är söktrycket på bostäder mycket stort i början av terminen. När terminen har börjat och de flesta fått bostäder ringer Kalmarhem runt till studenterna med erbjudanden. Kalmarhem kontrollerar varje år med en automatisk inställning vilka studenter som slutat studera för att hindra att studentlägenheterna hyrs ut till studenter som avslutat studierna för att dessa ska få tid på sig att flytta. Tiden som studenterna bott i sin studentbostad räknas som kötid om studenten senare fortsätter söka lägenhet inom Kalmarhem. De flesta studenter skriver kontrakt dagen på terminsstart. Räcker inte studentlägenheterna till hyrs vanliga lägenheter ibland ut som studentlägenheter. Det som efterfrågas mest av studenter enligt Kalmarhem är lägenheter med egna toaletter och kök. Läget är också en viktig faktor eftersom studenterna vill bo så centralt som möjligt i innerstaden. De vill kunna ta sig gående till affärer och annan typ av service. Studenterna som flyttar efter att de fått sitt boende är ofta de som antingen bor i korridor eller de som bor längre från innerstaden. 11 Studentportalen Linnéstudenterna Kalmarhem

10 10 (45) Linnèstudenterna Linnéstudenterna är Linnéuniversitets studentkår och arbetar bland annat med bostadsförmedling åt studenterna. Linnéstudenterna lägger mycket tid åt att hitta tillfälliga boenden till studenterna i början av terminen. Det är med hjälp av privatpersoner som hyr ut tillfälliga bostäder under några dagar eller veckor som personalen kunnat hjälpa de studenter som akut behöver boende vid terminsstart. Situationen är värre i Växjö eftersom bostadsgarantin finns i Kalmar och de studenter som inte fått bostad vid terminsstart i Kalmar oftast inte behöver vänta längre än en till två månader. Linnéstudenterna menar att det finns en del saker att förbättra gällande bostadsgarantin till exempel genom att ändra inflyttningsdag och korta ner uppsägningstiden. Detta på grund av att studenterna måste få sitt antagningsbesked innan de kan söka bostäder genom bostadsgarantin och kan göra att en del studenter missar de första introduktionsveckorna. Annan problematik är att några studenter bor kvar i sina studentlägenheter trots att de slutat studera, eller att studenten inte får tacka nej till erbjuden lägenhet eftersom man då blir avskriven. Skälen kan till exempel vara att personen inte har råd att betala hyran eller har särskilda behov. Andra exempel är Hultsfredstudenterna som påbörjat sin utbildning i Hultsfred och sedan inte omfattas av bostadsgarantin när de flyttar till Kalmar eller de som tar studieuppehåll eftersom de inte får bostad igen. Det finns en del studentboenden utanför Kalmar, även om hyrorna är billigare där kostar det ändå att ta sig fram och tillbaka med kollektivtrafik vilket i slutändan leder till att kostnaderna bli desamma. För att göra boenden utanför staden mer attraktiva krävs stora prisskillnader och bättre kommunikationer på helger. Vilka är studenter? Det är viktigt att veta vilka som är studenter för att förstå vilka behov de har och vilken typ av bostäder de letar efter. Studenter är en heterogen grupp och olika utbildningar lockar olika typer av studerande. Den traditionella bilden av studenten som kommer direkt från gymnasiet och fullföljer sin utbildning utan avbrott stämmer inte in på alla. I dag är det många som har en annan studiesituation 14. På Linnéuniversitetet är majoriteten, 62 % av studenterna kvinnor. Andelen kvinnor är högt inom utbildningsområdena humaniora, vård, medicin och undervisning. Andelen män är störst inom teknik ökade andelen helårsstuderande under 25 år men utbildningsstrukturen varierar mellan olika utbildningsområden 15. I jämförelse med landet i stort 14 Högskoleverket Linnéuniversitetets årsredovisning

11 11 (45) har studenterna på Linnéuniversitetet varit något äldre 16. De utbildningarna med största andelen under 25 år var högst inom civilekonom och lärarutbildningarna. Linnéuniversitetet har flest helårsstudenter i åldern 23 år. Antal studerande och program på Linnéuniversitetet På Linnéuniversitetet finns det ett 90-tal utbildningsprogram som ger examen på grundnivå och ett 50-tal som ger examen på avancerad nivå. Inför hösten 2013 fanns 57 program att söka i Kalmar både på grund nivå och avancerad nivå var antalet helårsstudenter Detta är en minskning jämfört med 2011 då antalet helårsstudenter var Studenter som studerar på program eller professionsutbildning var 9902 stycken Utbildningar på grundnivå utgjorde 89 % av det totala antalet helårsstudenter medan helårsstudenter på avancerad nivå var 8 %. För kurser som startade hösten 2012 ökade antalet registrerade studenter på avancerad nivå. Det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet utgjorde det enskilt största med 29 % av det totala antalet helårsstudenter. Studenter på grundnivå och avancerad nivå1, Linnéuniversitetet Kalmar och Växjö Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad2 79 % 77 % 75 % 1 Exklusive uppdragsutbildning och inklusive betalande tredjelandsstudenter 2 Helårsstudenter är en omräkning av antal studenter till helårsekvivalenter. Helårsprestationer utgörs av antal godkända högskolepoäng omräknat till helårsekvivalenter. Prestationsgraden är helårsprestationer dividerat med helårsstudenter. Definitionerna finns beskrivna i universitetets regleringsbrev. Prognoser för 2013 Linnéuniversitetet har ett rekordstort antal sökande våren Nästan personer hade sökt program eller kurser när ansökningstiden för höstterminen hade gått ut. Det är 3000 fler personer än Det var även rekordmånga i landet i stort som sökt en högre utbildning 19. Trots det 16 Linnéuniversitetets årsredovisning Linnéuniversitetet Linnéuniversitetets årsredovisning Linnéuniversitetet

12 12 (45) tyder prognosen för 2013 på att antalet helårsstudenter kommer att minska med 4 % i jämförelse med 2012, detta på grund av 2012 års neddragningar som skett både i Kalmar och i Växjö. Ungefär 40 % av Linnéuniversitetets studenter finns i Kalmar och andelen studenter mellan Kalmar och Växjö är oförändrad i förhållande till tidigare år. Fakulteterna har även fått i uppdrag att se över sitt utbildningsutbud, något som i framtiden kommer påverka antalet studenter 20. Syfte Studien syftar till att undersöka studenternas boendesituation i Kalmar kommun utifrån följande frågeställningar: Vilka motiv finns för att studera i Kalmar? Var och hur bor studenterna? Hur skulle de vilja bo och är de nöjda med sitt boende? Har de önskemål om att stanna kvar i kommunen efter studiernas slut? Tillvägagångssätt Enkätkonstruktion Enkätens innehåll och konstruktion har utarbetats genom diskussion med insatta inom området både på Kalmar kommunledningskontor och på Linnéuniversitetet. Frågeställningarna är även inspirerade av tidigare utförda undersökningar inom området, bland annat Studentbarometern 2009 och Växjö kommuns studentbostadsenkät För att få en så bred bild som möjligt av studenternas situation så har även samtal skett med Linnéuniversitetets studentkår Linnéstudenterna och med Kalmarhem. Arbetet resulterade i en enkät med 30 frågor. Enkäten gjordes i Kalmar kommuns enkätprogram Es-maker. Eftersom studenternas mailadresser räknas som personuppgifter skickades länken med enkäten till Linnéuniversitetets informatör som skickade ut mailen till studenternas studentmail, se s. 36. Indelningar som skedde i enkäten var dels ämnesindelningar vilka utgick ifrån de indelningar som Linnéuniversitetet använder på sina program och kurssidor, det var även en geografisk indelning på frågan var man bor där områden i Kalmar kommun har satts ihop. Urval och avgränsningar Urvalet bestod av de studenter på Linnéuniversitetet som var registrerade på någon fristående kurs, eller någon kurs inom ett program och som hade kursort Kalmar Den skickades ut till förstagångsregistrerade och de registrerade där kursen går över en termin och har undervisningsform normal. Distansstudenter var inte med i urvalet. Enkäten skickades ut till 4383 studenter och 501 stycken svarade på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 11,4 % med ett externt bortfall på 88,6 %. 20 Prognosmall för perioden 2013 Linnéuniversitetet 12

13 13 (45) Datainsamling och bearbetning Startdatumet då enkäten skickades var och slutdatum var Detta gav respondenterna en månad att besvara enkäten. Under svarstiden skickades även en påminnelse ut se s. 45. Orsaken till att endast en påminnelse skickades ut är att studenterna enligt Linnéuniversitetets informatör uppfattar det som att de får oönskad e-post via de enkätundersökningar som skickas ut till dem. Resultatet kom in i form av tabeller i programmet Es-maker där det exporterades till Excelfiler som fördes in i SPSS 21 för vidare bearbetning och analys. Fritextsvaren sammanställdes i särskilda tabeller där de delades in i olika kategorier efter genomläsning av samtliga utsagor. Kategorierna konstruerades efter vad som bedömdes relevant att lyfta fram efter utvärderingens syfte. Antal svar inom varje kategori har även räknats ihop för att få en övergripande bild av respondenternas svar. Detta för att se generella drag men även variationer efter kön, ålder eller liknande. I de fall där en övervägande del av studenterna till exempel svarar mycket nöjd anges det i texten. Svaren anges i procent om inte annat anges. I de fall där det interna bortfallet är högt redovisas det i texten. Kritik Den låga svarsfrekvensen kan påverka undersökningens reliabilitet, dock har jämförande uträkningar gjorts mellan respondenterna och alla Linnéuniversitetets studenter som har Kalmar som studieort, uträkningen visade att det skilde 6 % på kvinnorna och 7 % på männen. Enkäten skickades ut via studentmailen. Detta kan vara problematiskt då studenterna själva använder denna mail i sina egna undersökningar i olika ämnen, vilket leder till att de så ofta får enkätundersökningar skickade till sig så att de väljer bort att svara. Enkätundersökningar i sig visar även ofta på ett generellt lägre deltagande 22. En annan aspekt som kan ha påverkat den låga svarsfrekvensen är att studenter kan ha hoppat av sitt program eller kurs, bytt studieort med mera men fortfarande står som registrerade på Linnéuniversitetet. Det finns även de studenter som inte läser sin mail. Vissa studenter försvinner även på grund av omregistrering eller att de inte har klarat tentor. Disposition Resultatet i rapporten presenteras utifrån de frågeställningar som introduceras under syftet. Därefter analyseras resultatet utifrån vilka som vill eller inte vill stanna kvar i kommunen, skillnader mellan män och kvinnor, äldre studenter och de med barn. Procenttalen avrundas i löpande text. Bilaga 1 innehåller enkätsvaren med tillhörande tabeller utformade i ES-maker. De syftar till att läsaren ska kunna få en utförligare bild av de svar som redovisas i resultat- och analysdelen. Fritextsvaren är endast kort sammanfattade i enkätsvaren. Bilaga 2 innehåller enkäten med frågorna. 21 SPSS=Statistical Package for the Social Sciences 22 Johan Hansson Umeå Centre for evaluation research

14 14 (45) Resultat och analys Studenterna i undersökningen Av de studenter som medverkat i undersökningen är 33,3 % män och 65,7 % kvinnor. Det är nästan dubbelt så många kvinnor som svarat. Kvinnor utgör den största delen av de studerande på Linnéuniversitetet med 62 % 23. De flesta studenter som svarat är i ålderskategorin år, i en bredare ålderskategori år. Medelvärdet är födda 1992 och är 21 år. Linnéuniversitetet i både Kalmar och Växjö hade flest helårsstudenter år 2012 i åldern 23 år 24 så respondenterna har något lägre medelålder. De flesta studenter kommer ifrån Kalmar län följt av Skåne och Stockholm. Län Kalmar 119 Skåne 62 Stockholm 46 Västra Götaland 39 Kronoberg 37 Blekinge 36 Jönköping 31 Östergötland 27 Södra Sverige 351 Östra Sverige 96 Norra Sverige 43 övrigt 8 Inget svar 3 Totalt 501 Övrigt=utland Halland 17 Södermanland 11 Gotland 10 Västernorrland 10 Värmland 8 Västmanland 6 Gävleborg 6 Dalarna 5 Norrbotten 5 Uppsala 4 Jämtland 3 Örebro 3 Övrigt 8 Inget svar 3 Totalt 501 Södra Sverige: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland. Östra Sverige: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland Norra Sverige: Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten Karta källa: NUTS-indelning (Eus regionala indelning för Statistik) SCB De flesta studenter kommer ifrån Kalmar län, följt av Skåne och Stockholm. Närregionen är ett viktigt rekryteringsområde för Linnéuniversitetet. Hälften av respondenterna är ensamstående följt av sambo eller i ett förhållande. 5 % är gifta och 6 % har barn. Nära hälften är engagerade i någon idrott, aktivitet eller förening utanför 23 Linnéuniversitetets årsredovisning Linnéuniversitetets årsredovisning

15 15 (45) universitetet och majoriteteten studerar på program. Endast 4 % av de som studerar kurser har svarat. Högst antal svarande är ekonomistudenter och lärarstudenter, lägst antal är förberedande program och design, konst och musik. De flesta av studenterna har studerat 3-4 terminer, minst antal har studerat 7 eller fler. Motiv att studera i Kalmar På frågan varför studenterna valde att studera i Kalmar har flest svarat kvaliteten på utbildningen och att deras utbildning bara finns i Kalmar, därefter stadens storlek. Ett stort antal har även angett andra orsaker som i fritextalternativet visar sig vara utbildningsskäl, till exempel att man inte kom in någon annanstans. Andra anger närhetsaspekter så som närhet till hemorten och att det är praktiskt att pendla. Några har även svarat kuststad och närhet till havet. Endast 3 % svarade att de valde att studera i Kalmar för att det finns bra arbetsmöjligheter. Det är det alternativ som har fått minst antal svar. De flesta studenter har en tidigare anknytning till Kalmar. Den vanligaste anknytningen är vänner, vilket 37 % angett följt av släkt/ familj, gått i skola tidigare och semester. 19 % är uppvuxna i Kalmar. 16 % uppger att de inte har någon tidigare anknytning, dock är det interna bortfallet högt på frågan. En större del av studenterna tycker inte att möjligheten att få bostad spelade någon roll när de valde studieort. Av de 36,5 % som tyckte att det spelade roll uppger de flesta att bostadsgarantin var ett starkt skäl till att de valde att studera i Kalmar, och valde därför bort storstäderna. Många har helt enkelt angett att man måste ha någonstans att bo för att kunna gå utbildningen. Ett annat svar är att de kommer från annan ort och vill slippa pendling. Flera studenter anger också det stressande och otrygga i situationen att inte ha någon fast bostad. Hur fick studenterna tag på bostad och hur lång tid tog det? De flesta fick tag på sitt boende via Kalmarhems bostadsgaranti för studenter, därefter har 16 % svarat på annat sätt och i fritextalternativet bland annat angett att de köpt bostäder, vilket kan ses som en konsekvens av läget på bostadsmarknaden. Annars är det vanligaste sättet att få tag på bostad genom annonser i tidningar eller på webben eller via Kalmarhems ordinarie bostadskö samt vänner eller bekanta. 30 % fick tag på sitt boende inom en månad medan det tog två till fyra månader för 22 %. 5 % anger att det har tagit ett år eller mer. Av de 12 % som inte bor i Kalmar kommun har 40 % (25 personer) svarat att de inte bor i Kalmar kommun för att de inte hittade något boende. Resten har svarat att de inte önskar bo i Kalmar kommun av sociala skäl, att de har familjen eller partner på annan ort eller av ekonomiska skäl. A. Hade redan en bostad 45 9 B. Inom en vecka 64 12,8 C. Inom en månad ,3 D. Två till fyra månader ,2 E. Fyra till sex månader 23 4,6 F. Sex månader till ett år 16 3,2 G. Ett år eller mer 27 5,4 H. Jag bor inte i Kalmar 62 kommun 12,4 Total

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1112 SFS Bostadsrapport 2011 Förord I dagarna börjar fler studenter än någonsin att studera vid Sveriges universitet och högskolor. Många av dem kommer att stå utan bostad då endast 4 av 30

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Bilagor till Student söker bostad

Bilagor till Student söker bostad Boverket Regeringsuppdrag Bilagor till Student söker bostad Beskrivning av de utvalda högskoleorterna Planlösningar lägenheter mindre än 35 m² En analys av produktionskostnader i 25 studentbostadsprojekt

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer