Förvärvsprocessen vid Linköpings universitetsbibliotek (p 1-4 utdrag ur rapporter , )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvärvsprocessen vid Linköpings universitetsbibliotek (p 1-4 utdrag ur rapporter 2005-12-02, 2006-02-17)"

Transkript

1 (2) Förvärvsprocessen vid Linköpings universitetsbibliotek (p 1-4 utdrag ur rapporter , ) 1. Bakgrund Vid Horizon UK användargrupps årliga konferens 2004 informerades om version 8.0 med planerad lansering hösten Versionen innebär en stor förändring framför allt för förvärvsdelen (ACQ). Ledningsgruppen utsåg i januari 2005 en arbetsgrupp bestående av 7 personer som representerade våra olika avdelningar och yrkeskategorier med uppdrag att förutsättningslöst diskutera förvärvsprocessen inom LiUB och hur vi i framtiden vill använda det lokala förvärvssystemet. Version 8.0 kunde tidigast bli aktuell under senare delen av 2006 för LiUB. Detta innebar möjlighet att utvärdera dagens arbetssätt och skissa på önskvärda förändringsförslag. 2. Tillvägagångssätt Information om version 8.0 av Horizon var mycket knapphändig varför gruppen inledningsvis beslutade kartlägga flödet i nuvarande förvärvsprocess för att se vilka förändringar som kunde göras på kort sikt. När införandet av version 8.0 försenades beslutade arbetsgruppen att göra avgränsning till inköp av tryckta böcker. Flödesschemat i bilaga 1 beskriver översiktligt processen. 3. Kartläggning av nuvarande process Gruppen arbetade processinriktat och gjorde en detaljerad kartläggning av de olika momenten (redovisas inte här). 4. Förändringsförslag Målet för gruppens arbete var att få bättre arbetsflöde, att slippa hantera/flytta böckerna i så många led, att förenkla och ta bort onödiga moment, allt för att öka effektiviteten i arbetet och att böckerna skulle bli tillgängliga för användarna så snabbt som möjligt. Förslag till förändring framgår av bilaga 2. Förklaringar till bilagan: //TB/ Hz Färgmarkeringar: Gul Grön Blå Grå Ljusgrön Orange våra fyra bibliotek bibliotekssystemet Horizon kontaktbibliotekarie bokbeställare förvärvsavdelning ej specificerat samt övriga enheter yttre tjänst ekonomi Linköpings universitet Universitetsbiblioteket Rut Jonsson

2 (2) Rosa katalogisatör Lila bokvård De största förändringarna redovisas nedan: Bokbeställningar Antalet bokbeställare minskas från 15 till 10 för att få en fungerande grupp som regelbundet gör beställningar, är uppdaterad och där hela gruppen kan göra beställningar för alla bibliotek. Inga beställningsposter läggs i Libris utan endast i det lokala bibliotekssystemet och beställningar görs endast på utgivet material. Bokbeställargruppen får i uppgift att se över nuvarande beställningsrutiner och i samråd med kontaktbibliotekarier, katalogisatörer och förvärvsavdelningens personal skapa en rutin där ansvar och befogenheter för olika kategorier av personal klargörs. Bokleverans Rutinerna för accession och statistik förenklas och böckerna går direkt från mottagning till katalogisering. Katalogisering För att få ett snabbare flöde ryggmärks böckerna direkt av katalogisatören i stället för att transporteras till bokvården, placeras i hylla och omhändertas av bokvårdspersonal. 5. Kommentarer 2007 Vi hade problem att komma igång med processarbetet. Det hade underlättat om hela arbetsgruppen varit informerad om processarbete innan vi påbörjade vårt arbete t ex genom information från andra som använt detta arbetssätt tidigare. Namnet Förvärvsprocessen tolkades av vissa som att det avsåg endast anställda på förvärvsavdelningen. Vi har fått en snabbare process med bättre flöden men missade att göra tillräckligt många mätningar av tidsåtgång innan vi förändrade processen för att kunna göra jämförelser. Den bokbeställargrupp som skapades fungerar bra och har tagit fram nya riktlinjer för beställningar och klarlagt ansvarsfördelningen mellan kontaktbibliotekarier, bokbeställare och Förvärvsavdelningen. Det har blivit följdändringar även i andra rutiner. Tips till andra Processtänkande är viktigt för att se helheten, hur en arbetsuppgift påverkar resten av kedjan. Avgränsa processen och försök inte ta allt på en gång. Det är i en detaljerad kartläggning man upptäcker dubbelarbete, ser synergieffekter och uppgifter som kan utföras på annat sätt. Förankra processen bland hela personalen. I vårt fall fanns alla avdelningar representerade i arbetsgruppen, våra processkartor diskuterades, information gavs på intranätet, på ett stormöte, i ledningsgrupp, lokal samverkansgrupp samt i bibliotekets styrelse. Våga ifrågasätta rutiner och arbetssätt. Det är lätt att bli hemmablind, därför är sammansättning av arbetsgruppen viktig. Det kan vara svårt att genomföra förändringar men det är roligt att arbeta processinriktat! Linköpings universitet Universitetsbiblioteket Rut Jonsson

3 Bok - köp Flödesschema Från urval till utlån LiUB 2005 Tryckt Bilaga 1 Urval, undersökning, 39 kontaktbibliotekarier fördelade på Campus Valla biblioteken, Hälsouniversitetets bibliotek och Campus Norrköpings bibliotek. Beslut Beställning 15 personer kan skapa order i lokalt förvärvsystem. Nio av dessa är även kontaktbibliotekarier. Bokbeställare finns på alla tre Campus. Order skapas vanligtvis utifrån bibliografisk post i Libris. Order skickas elektroniskt via edifact till tre av våra avtalsleverantörer. Övriga med fax, e-post. Endast böcker beställda för inköp läggs in i lokalt förvärvssystem. Beställningsposter visas i den lokala katalogen. Låntagare kan köa på beställda böcker. Leveransbevakning Leverans, uppackning, kontroll och mottagning görs på Förvärvsavdelningen. Två personer ansvarar för denna arbetsuppgift. Leveransmottagning Bok Mottagning, prisregistrering och bevakning sker i lokalt förvärvssystem. Leveranskontroll Böcker från avtalsleverantörer levereras plastade, stöldmärkta och försedda med streckkod. Koden läses in vid mottagning. Registrering av följesedel Systemet generarer reklamationsbrev på ännu ej levererade böcker. Dessa skickas med fax. För efterfrågade ej levererade böcker görs en förfrågan / reklamation via e-post. Manuell där boken får en ägarstämpel, antal och cm per bibliotek noteras i pärm. En person ansvarar för denna arbetsuppgift. Statistik Efter accession flyttas böcker till respektive hylla i katalogdepån hus-d. Böcker till läggs i postback på Vaktmästeriet Faktura Följesedel Slutkontroll Kontroll och attest av bokkonton görs av Boksektionens chef. Varje morgon samlas registrerade följesedlar / fakturor från dagen innan ihop utifrån lista ur förvärvsdelen. Månadsfakturor från våra avtalsleverantörer attesteras av förvärvschefen. Katalogisering Primär- och sekundärkatalogisering utförs i olika grad av 20 personer på alla tre campus. Några har ämnesspecifika kunskaper. Katalogisering i Libris Voyager. Beställningsposter uppdateras i Katalogiseringsdelen i vårt lokala bibliotekssystem. Snabb behandling av efterfrågade böcker och utgivning vid LiU. Rutin finns för att fånga upp nya böcker som redan är mottagna och där låntagare har ställt sig på kö. Katalogiserade böcker placeras på hylla på Bokvården i väntan på ryggmärkning. Märkning Bokens streckkod läses av. Texten kan behöva redigeras. Ryggetikett skrivs ut och klistras på boken. De tre personerna på bokvården kan alla ryggmärka nya böcker. Bokvårdspersonal lägger böcker i backar på vaktmästeriet som levereras med interpost till, och TB. Böcker till placeras på bokvagn i info.disk. Böcker som ska snabbehandlas läggs i ankomstregistreringsrummet på. En person på ansvarar för att nya böcker får ryggmärkning och ev annan bokvård. Kundtjänst Återlämning av alla nya böcker. På sker återlämning av alla nya böcker i info.disk. Beställda böcker placeras på köhylla för avhämtning. Ekonomi Skyltning, uppsättning. Förvärvsdelen är sökbar för personal i låne- och informationsdiskar som hjälp vid frågor om böcker beställda för inköp. Betalning till leverantör. 1 person kontrollerar följesedlarna mot månadsfaktura och registrerar i ekonomisystemet. Två gånger per vecka gör centrala ekonomiavdelningen på LiU utbetalningar via PlusGirot. Kostnadsutfall görs en gång per månad. Förvärvschefen tar ut uppgifter ur förvärvsdelen utifrån on-line rapporter som finns på intranätet. I lokalt förvärvssystem görs "bokslut" det vill säga att för order med utestående kostnader flyttas medel till nytt budgetår. Ansvarig för lokalt förvärvssystem, förvärvschefen och berörd personal på förvärvsavdelningen gör kontroller och uppdateringar före och efter bokslutsprocessen.

4 Sid 1 Bokbeställning ny modell Libris Bok över kr. Beslut av förvärvschef Inköps ej Urval/ undersökning Kontaktbibl Broschyr Internet Leverantörs databas Diskussion med inst Diskussion kontaktbibl grupp Inköp Underlag lämnas till bokbeställare Kontroll -leverantör -pris Inköpsförslag kurslistor Inköps ej Först diskussion i gruppen Ev tillfrågas inst Snabb Urval/ undersökning Kontaktbibl Kontaktbibl/ bokbeställare hämtar boken i lokal avtalsbokhandel Följesedel (+ bok /TB) lämnas till Förvärvsavd Bokbeställare/ Förvärvsavd skapar order i ACQ Skapar order i ACQ Tar emot i ACQ Skickar följesedel till Förvärvsavd

5 Sid 2 Bokbeställning forts Finns bibliografisk post i Libris eller i leverantörers databas Ja Posten förs över till Horizon Nej Order skapas i ACQ Beställningspost visas i lokala katalogen. Låntagare kan köa på boken. Bokbeställare kan köa låntagare i lokala katalogen Order via EDIFACT Order via fax 3 avtalsleverantörer Leverantör Order via e-post Leverantör Beställningspost syns i lokala katalogen men boken finns inte på hyllan. Beställd bok efterfrågas Infodisk/lånedisk svarar kund Lånedisk hänvisar till infodisk Infodisk kontrollerar eller vänder sig till förv avd Kontroll i ACQ Svar till frågeställare Reklamation

6 Sid 3 Bokleverans Rätt bok Prisregistrering och mottagning i ACQ om allt OK Bokleverans till vaktmästeriet Bokkartong till förv avd Ankomststämpel följesedel (original + kopia) Viktuppgift förs över till kopians framsida (utl lev) Uppackning av böcker till bokvagnar Kontroll i ACQ via registrering av följesedel/faktura. Kontroll av plastning, stöldmärkning och rabattsats. Ev slipsar läggs i Brandgul = ny upplaga Gul = bokvård Boken defekt Delleverans Prisregistrering i ACQ (ej mottagning) + anmärkning Ändra antalet vid mottagning i ACQ + anmärkning Kontaktar leverantör Kontaktar bokvård vid kö och mindre defekter Ny leveransbevakning datum ändras osv Fel bok Registrerar pris + anmärkning i ACQ Kontaktar leverantör för retur, kredit och ny leverans Övriga felaktigheter Kontakta leverantör Olika beroende på typ av fel Nyare upplaga Fel ISBN Undersökning

7 Sid 4 Bokleverans forts Snabb Röd slips läggs i boken Böckerna sorteras på bibliotek Böckerna mäts, och (leverantören har stämplat alt klistrat etikett) Rapport från Horizon på antal böcker Böckerna ställs i kronologisk ordning i katalogdepå (, TB,, inst) Statistik (månadsvis) görs i Excel Böcker till, läggs i postback på vaktmästeriet Böcker ställs upp på hylla. Sorteras i 5 kategorier Fel bok forts Svar från leverantör Notering i ACQ. Bok + returbrev till vaktmästeri Vaktmästeri packar och skickar bok till leverantör Leveransbevakning Kreditfaktura från leverantör registeras i ACQ Ny bok utan följesedel. Ingen kredit behöver registreras Ny bok med följesedel Kontroll i ACQ Mottagning i ACQ Mottagning och prisregistrering i ACQ

8 Sid 5 Ej leverans Förv avd Leveransbevakning i ACQ Statusmeddelanden av typ Out of stock, Not yet received, Reprint via e-post Out of print meddelande via e- post Förv avd ändrar datum och gör anmärkning i ACQ Förv avd annulerar order, tar bort exemplaroch bibliografisk post i Horizon samt gör anmärkning i ACQ Kontaktbibl meddelas som fattar nytt beslut Om kontaktbibl hittar boken Antikvarisk sökning Förv avd (Sv) Förv chef (Utl) Bokbeställare ny order i ACQ Beställningspost skapas i efterhand om beställning Leverantören meddelar orderstatus (Dawson, BTJ) Not yet published meddelande via e-post oftast inkl nytt datum Förv avd ändrar datum för bevakning och för anmärkning i ACQ Ingen beställning Inget meddelande från leverantör Reklamation genereras i ACQ (120 dagar utl dagar sv) Förv avd går igenom reklamationslista (1 gång/vecka) Förv avd kontrollerar orderstatus i leverantörens databas (Dawson) Förv avd skickar reklamation via fax Förv avd ändrar till nytt reklamationsdatum samt anmärkning i ACQ Leverantören meddelar orderstatus alt leverar Adlibris annulerar order direkt (levererar endast från lager) Förv avd annulerar order, tar bort exemplaroch bibliografisk post i Horizon samt gör anmärkning i ACQ Bokbeställare meddelas Bokbeställare kontrollerar Adlibris databas Boken fanns (fel ISBN) Bokbeställare Bevakning Adlibris Bokbeställare får meddelade från Adlibris att boken finns Bokbeställare Ny order Adlibris Bokbeställare kontrollerar övriga leverantörer Bokbeställare Ny order Ny leverantör

9 Sid 6 Ekonomi Följesedel (kopia) samlas på förv avd Varje månad lämnas följesedlarna till ekonomiass Ekonomiass sammanställer följesedlar för tullstatistik i början på varje månad Tullstatistik skickas till UniServ för central Registrerad följesedel godkänns i ACQ Voucher, inkl kontering, tas ut ur ACQ och bifogas följesedel (original) och läggs i korg på förv avd Nattlig uppdatering i Hz Boksektionens chef tar ut lista ur ACQ på allt förvärv avslut dagen innan Följesedlarna/ fakturorna hämtas och kontrolleras mot lista. Attest på följesedel/faktura om OK (böcker) Attesterade följesedlar + voucher till ekonomiass Attesterad faktura till ekonomiass Ekonomiass för över konteringen till följesedeln Ekonomiass konterar fakturan Månadsfaktura kommer till förv avd och ankomststämplas Fakturor utan följesedel godkänns i ACQ Listan lämnas till periodicaavd för attest om periodica ingår Ev felaktigheter stryks på listan Ev ändringar pga fel. Följesedel åter till förv avd Ändring. Ny voucher när kostnad/leverantör fel Månadsfaktura lämnas till ekonomiass för kontroll mot följesedlar och kontering. Månadsfaktura lämnas till förv chef för attest Följesedel saknas. Kontroll med förv avd Vid ofullständig fakturainformation biläggs originalföljesedel fakturan. Om fakturakopia inte finns kopieras originalfakturan Fakturan registreras i Agresso och original + kopia stämplas med verifikationsnr Kopia sätts i pärm sorterad per leverantör Utbetalningsförslag kan köras 2 gånger per vecka. Granskas av ekonom och utbetalningsbesked tecknas av ÖB/bitr ÖB Underskrivet utbetalningsförslag lämnas till ekonomiavd (VI) för sändning till plusgiro och utbetalning. Kopia på utbetalningsförslag samt originalfakturor arkiveras hos ekonomiass

10 Sid 7 Katalogisering Snabb I katalogdepå sorterat på: Rödslipsat LiU egen publ Alla katalogisatörer skall prioritera detta Böckerna placeras i katalogdepå sorterat per bibliotek samt på: Köpt Gåvor Spec kat Institutionsförvärv Pliktex. Lista ur Horizon på nya rödslipsade böcker kan tas ut Katalogisatören hämtar ett antal böcker Katalogiserar i Libris. Kontrollerar posten (ser andra upplagor, fler poster etc) Sekundärkatalogisering Kontrollerar SABkoder, ämnesord. Endast exemplarinfo läggs till. Oftast tillägg fler ämnesord och ev klassning. Primärkatalogisering Skapar helt ny bibliografisk post Katalogchef eller kollega tillfrågas vid oklarheter I boken görs följande: Ordningsord stryks under. Signum (bibliotek, uppställning) anges. Tryckår skrivs vid stämpel. Posten förs över till Horizon (batchuppdatering) Om även gammal post finns i Horizon slås posterna ihop Exemplarpost i Horizon uppdateras (6 fält) Materialtyp Streckkod Bibliotek Samling Hyllsignum Status (ändring till In Cataloging) Om låntagare dykt upp läggs röd slips i boken Om ny upplaga läggs brandgul slips i boken Sekundärkatalogiserade böcker Primärkatalogiserade böcker (ställs på särskild hylla i katalogdepån)? (Katalogiseringen kontrolleras av katalogchefen)? Ryggmärkning. Röd remsa = REF, REF KURS Vit remsa = övriga Till bokvård om gul slips Till infodisk om nyinköpt, brandgul slips (ny upplaga) eller REF Till lånedisk om REF KURS eller övrigt Bedömning ny upplaga, gallring

11 Sid 8 Bokvård Snabb Röd slips Lämnas till :s låneexp alt plastback till övr bibl Bok med gul slips kräver åtgärd t ex plastning Kontroll om boken är stöldmärkt. Om ej görs detta Institutionsböcker (CTD/FGJ) avlarmas Övrigt Ställs på bokvagn () Övrigt TB,, Sorteras per bibl, slips med biblioteksnamn i varje bok, buntas med gummiband och läggs i plastback på vaktmästeriet

12 Sid 9 Hantering i biblioteket Snabb Rödslipsat från bokvården Böckerna till låneexp TB/ Böckerna kommer i plastback med posten Återlämning i Horizon Ställs på vagn till köhylla Nyhetshylla Böckerna kommer i plastback med posten Ställs på bokvagn. Äldre upplaga REF KURS ändras till vanlig bok, ev gallring tidigare upplaga, skylthyllor TB Bedömning: Ny upplaga Gallring TB Nyhetshylla Bokvagn till info disk Återlämning i Horizon Sortering: -beställt (kvitto) Till vagn lånedisk Uppsättning på köhylla,, TB Böckerna kommer i plastback med posten Ställs på bokvagn. Gallra 3:e senaste upplaga, skylthyllor Sortering: -övrigt (kvar på bokvagn) TB Bedömning: Ny upplaga Gallring Nyhetshylla Uppsättning i bibl Böckerna står ca 1 vecka för att alla ska se nya böcker. Böcker på kö hämtas (plocklista). TB Nyhetshylla Uppsättning i bibl Finsortering. Referenschefen kontrollerar ryggmärkning, katalogisering, nya upplagor och gör ev gallring Gamla nykatalogiserade böcker Skönlitteratur, barnlitteratur flyttas till vagn i lånedisken Övriga litteratur ställs på hyllor för uppsättning eller skylthyllor Uppsättning i biblioteket Bedömning Ny upplaga Gallring Nyhetshylla Uppsättning i bibl

Sid 1 Bokbeställning ny modell

Sid 1 Bokbeställning ny modell Sid 1 Bokbeställning ny modell Libris Bok över 5 000 kr. Beslut av förvärvschef Inköps ej Urval/ undersökning Kontaktbibl Broschyr Internet Leverantörs databas Diskussion med inst Diskussion kontaktbibl

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta PM för katalogansvariga i Göta Att vara katalogansvarig Katalogansvarig är en nyckelperson som fungerar som en länk mellan det enskilda biblioteket och metadatagruppen. En av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

Medlemskap i Libris beslutsunderlag

Medlemskap i Libris beslutsunderlag Medlemskap i Libris beslutsunderlag Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken måste

Läs mer

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek?

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Kultur- och fritidsförvaltningen Ann-Charlotte Fandén Datum: 2014-07-16 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund s. 3 Folkbibliotekens

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Cirkulation...

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei

Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei 1(6) Bilaga 4 Enkätsvar sammanställning Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei Enkäten skickades till 40 av de bibliotek som katalogiserat

Läs mer

025.431 vs. Abdc. En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016. BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell

025.431 vs. Abdc. En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016. BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell 025.431 vs. Abdc En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016 BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell BAKGRUND... 3 METOD... 3 RONNEBY BIBLIOTEK... 3 VARFÖR

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

SAP Professional Services två år senare!

SAP Professional Services två år senare! SAP Professional Services två år senare! Colada valde att implementera SAP hösten 2008. Vi tänkte agera med gott föredöme. Erbjuder man konsulter inom SAP så känns det försvarbart och egentligen ganska

Läs mer

SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE. Inköp med Librisposter. Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE. Inköp med Librisposter. Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro: SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE Inköp med Librisposter Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro: 2 (11) Lägesrapport Bakgrund Utgångspunkten i projektet var att förenkla och effektivisera

Läs mer

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2010-12 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... 1 Ansvar för kundlager... 2 Utbildning för lageransvarig...

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Ombudsinformation 2015

Ombudsinformation 2015 Ombudsinformation 2015 Miljonlotteriet Ombudssupport ombud@miljonlotteriet.se Metallvägen 4/435 83 Mölnlycke/Telefon: 031-338 28 30 Ombudsinformation 2015 (ATG-ombud) Art.nr 100468 Innehållsförteckning

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Inköpsprocess: Söka artiklar och skapa beställning

Inköpsprocess: Söka artiklar och skapa beställning Avropsprocessen Inköpsprocess: Söka artiklar och skapa Strategisk inköpare alt. inköpare Genomför: avrop med leveransavtal eller upphandling Ändra attesterare (ev. kostnadsställe) Fyll i nödvändiga adm.

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet

Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet Helena Kettner Rudberg Sjukhusbiblioteken i Sörmland helena.rudberg@dll.se 2010 Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet en resurs för landstingsanställda, patienter och en och annan student

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar. Välkomna in i webbutiken www.everand.se

Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar. Välkomna in i webbutiken www.everand.se Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar Välkomna in i webbutiken www.everand.se Namnskyltar Hos oss finner ni ett stort utbud av namnskyltar och yrkesbroscher mm. Välj material.

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Periodika Kursmanual. Version 3 6 2

Periodika Kursmanual. Version 3 6 2 Periodika Kursmanual Version 3 6 2 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, december 2013 Innehåll Inledning... 3 Periodika... 3 Kom igång med periodika... 3 Nödvändiga data... 3 Behörighet... 3 Leverantörsregister...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning Till berörd personal Inledning Som du säkert känner till har ledningen för din butik beslutat att ni ska sälja receptfria läkemedel i butiken. Även om mycket i arbetet liknar andra produktgrupper som hygien

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Suggdata, arbetslista Det har tillkommit en möjlighet att välja om bilden Analysbegränsningar skall visas då man tar fram en

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI Antagning och reservantagning Antagning till kurs och program vid KI Anmälan Sökande i de nationella antagningsomgångarna skapar användarkonto och anmäler sig på antagning.se Internationella sökande skapar

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon.

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon. Lisa, Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud Manual för registrering av tillbud i Lisa Version 8.02 2012-05-30 @F Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej

Läs mer

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering Version 2.3 Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering 2 (11) VAL AV BOKFÖRINGSFIL... 3 VAL AV KONTERINGSMODELL... 4 KONTERA OCH GODKÄNNA FAKTURA... 5 KONTERA EN POST... 6 HÄMTA/SKAPA BOKFÖRINGSFIL... 8 ADMIN

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Inköp med Librisposter

Inköp med Librisposter Inköp med Librisposter - ett projekt på 12 värmlandsbibliotek Slutrapport mars 2014 Charlotta Simonsson Projektledare 1 Innehåll Innehåll... 1 Om projektet... 2 Bakgrund... 3 Inköp... 3 Katalogposter/katalogisering...

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer