Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr 1 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1."

Transkript

1 Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser 1.2 Patient som lämnas hemma 1.3 Flik 6 E - Exposure 6.1 Dödsfall utanför sjukhus 1.4 Flik 7 Trauma/olycksfall 7.1 Flik 2 A - Airway 2.1 Amputationsskador 7.2 Främmande kropp 2.2 Ansiktsskada 7.3 Akut epiglottit 2.3 Brännskada 7.4 Brännskadeschablon 7.5 Flik 3 B - Breathing 3.1 Bukskada 7.6 Akut astma/kol 3.2 Bäckenskada 7.7 Drunkningstillbud 7.8 Flik 4 C - Circulation 4.1 Tillbud vid apparatdyk 7.9 Central bröstsmärta 4.2 Extremitetsskada 7.10 Checklista för PCI 4.3 Hypotermi/kylskada 7.11 Elektrodplacering Ormen 4.4 Hypertermi/värmeslag 7.12 Cirkulatorisk svikt chock 4.5 Intoxikation 7.13 Hjärtsvikt/lungödem 4.6 Intox. Kolmonoxid, cyanid 7.14 Hjärtstopp - vuxen 4.7 Skallskada 7.15 Avbryta/ej påbörja HLR 4.8 Spinal skada 7.16 Thoraxskada 7.17 Flik 5 D - Disability 5.1 Ögonskada 7.18 GCS 5.2 RLS 5.3 Flik 8 Kirurgiska sjukdomar Stroke 5.4 Akut buk 8.1 Stroke - checklista 5.5

2 Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(2) Flik 9 Medicinska sjukdomar Forts. Flik 11 Allergisk reaktion 9.1 Trauma - Barn Diabetes mellitus 9.2 Pseudokrupp RS-virus Flik 10 Gynekologi Graviditetskomplikationer 10.1 Flik 12 Förlossning 10.2 Läkemedels förteckning Flik 11 Barn Doseringstabell barn 12.2 Normalvärden Barn 11.1 Glasgow Coma Scale 11.2 Flik 13 Akut astma 11.3 Aktuella läkemedel 13.1 Allergiska reaktioner 11.4 Lathundar: Ventoline, Adrenalin, Solu-Cortef 11.5 Flik 14 CBRN 14.1 Akut buk 11.6 Brännskada 11.7 Flik 15 Drunkningstillbud 11.8 Kommunikations- Diabetes Mellitus 11.9 vägar Akut epiglottit Analog radio 15.1 Extremitetsskada RAKEL 15.2 Främmande kropp Hjärtstopp - Barn Hypotermi/kylskada Intoxikation Kramper Meningit/encephalit 11.17

3 Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(2) Förord Behandlingsriktlinjerna är avsedda att vara ett stöd för minnet och utgångspunkt för ett gott prehospitalt omhändertagande. De är inte avsedda att vara någon lärobok och gör inte heller anspråk på att vara heltäckande för alla de tillstånd som ambulanspersonal kommer i kontakt med. Behandlingsriktlinjerna har när det är möjligt, följande utseende: Orsak Anamnes Symtom Undersökningar Behandling Övervakning De vanligaste orsakerna till sjukdomstillståndet, ibland dock även ovanliga som kan vara av värde att tänka på Utöver det som vanligtvis efterfrågas, anges några angelägna frågeställningar Vanliga symtom, dock uppvisar sällan en patient samtliga av de omnämnda Relevanta undersökningar, om tillståndet så kräver kan dessa utökas Adekvat behandling ges i enlighet med aktuella behandlingsriktlinjer Under tiden ambulanspersonal har vårdansvaret

4 Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 2(2) Dessa riktlinjer är anpassade efter det förslag till gemensamma nationella behandlingsriktlinjer, som utarbetats av arbetsgruppen (SLAS). Om avsteg görs från vårdprogram/behandlingsriktlinjer skall orsaken till detta dokumenteras i ambulansjournalen. Arbetsgruppen för behandlingsriktlinjerna i Uppsala län är Isabell Andersson Jakob Johansson Malin Vestman Heidi Jonsson Peter Wahlborg Petra Storck Dokumentet godkänt av Hans Blomberg, ambulansöverläkare.

5 Allmänt - Symtom/iakttagelser Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr2 1.2 sid 1(2) Symtom/iakttagelser Från dessa får vi klarare bild om vad som kan ha drabbat patienten! Objektiva symtom Subjektiva symtom Allmänsymtom Lokalsymtom Allmäntillstånd Symtom som kan iakttas, t ex sår, utslag Symtom som endast kan upplevas av den sjuke/skadade, t ex smärta, yrsel, illamående Symtom som drabbar hela kroppen, t ex andnings-/cirkulationsförändringar, feber, avmagring Symtom som begränsas till en del eller delar av kroppen, t ex lokala förändringar i leder, lokala hudförändringar En sammanvägning av symtom, iakttagelser och allmänna observationer av patienten

6 Allmänt - Symtom/iakttagelser Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 2(2) Iakttagelser Exempel på fynd vid undersökning av en patient: Luftväg Andning Cirkulation Medvetandegrad Smärta Övriga iakttagelser/skador Neurologi Mage/tarm Hud Blodsocker Temperatur Upprepade iakttagelser Fri, ofri, hotad? Andningsmönster, frekvens, djup, saturation, ansträngd, indragningar, auskultation, biljud inspiration/expiration. PEF noteras före/efter insatt behandling EKG, hjärtrytm, frekvens, regelbunden/oregelbunden, fyllig/tunn? Blodtryck och perifer cirkulation Vakenhetsgrad, GCS,RLS. Pupillstorlek, pupillreaktion Typ, lokalisation, intensitet, duration, insättande när? VAS-uppskattning. Typ, lokalisation och påverkan på patient, ange även typ av grad av våld samt olycksplatsens utseende Kramper, pareser, känselbortfall och parestesier Illamående, kräkning, avföring Temperatur, färg, ytkänsla Uppmätt värde Örontemp De flesta sjukdomstillstånd har dynamiskt förlopp! Upprepa observationer och utvärdera behandling.

7 Allmänt - Patient som lämnas hemma Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(2) Patient som lämnas hemma Om du bedömer att patienten borde följa med ambulansen: Informera patienten om eventuella risker, försök övertala vänligt men bestämt! Om patienten ändå inte vill, meddela läkaren vid mottagande akutmottagning om situationen. Skriv journal, dokumentera namnet på den läkare du varit i kontakt med. Om inte läkaren angivit annat, lämna platsen. Skall någon in till sjukhus mot sin vilja, skall vårdintyg skrivas av en läkare. Man har ingen laglig rätt att med hjälp av polis ta in någon till sjukhus mot sin vilja utan utfärdat vårdintyg. Vanligtvis är det distriktsläkare som skriver vårdintyg och handräckningsintyg till polisen.

8 Allmänt - Patient som lämnas hemma Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 2(2) Om patienten inte vill följa med till sjukhus och du bedömer att han/hon utan risk kan stanna hemma, acceptera det och skriv en journal. Dokumentera noggrant anamnes, medvetande, blodtryck, puls, saturation och vid behov ett B-glukos. Det är ditt ansvar att patienten lämnas i hemmet. Om du som ambulanspersonal gjort bedömningen att den vårdsökande inte behöver åka med till sjukhus skall läkare kontaktas, det är läkaren som måste fatta beslut om detta. Läkaren måste informeras om att han/hon då har det fulla ansvaret för att patienten lämnas hemma. Journal skall skrivas i samtliga fall där parametrar enligt ovan dokumenterats.

9 Allmänt - Dödsfall utanför sjukhus Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(1) Dödsfall utanför sjukhus I Uppsala län gäller följande rutiner: Oavsett var och när en person avlider skall en läkare konstatera dödsfallet och utfärda behövliga bevis och intyg. Läkaren har också ansvar för att de tillställs rätt myndighet. Ansvar vid dödsfall i hemmet När en person uppvisar säkra dödstecken i hemmet, skall personen inte förflyttas. Distriktsläkare tillkallas som dödförklarar patienten. Distriktsläkare nås genom kontakt med Sjukvårdsupplysningen på (finns inlagt i kortvalslistan under namn sjv-rådgivn på alla mobiltelefoner i ambulanserna). Läkaren tar sedan över ansvaret för den döde och anhöriga. När ett brott misstänks tar ambulanspersonalen eller läkaren kontakt med polisen. Dokumentera i journalen den avlidnes dödstecken. Ansvar vid dödsfall i trafikolycka eller på offentlig plats I de fall personen avlider på allmän plats torde kroppen regelmässigt föras till en landstingsdriven sjukvårdsinrättning och då inträder landstingets ansvar. Ambulanspersonalen transporterar den avlidne (oavsett skador) till närmaste landstingsdriven sjukvårdsinrättning. Om brott misstänks kan polisen behålla en avliden på platsen för undersökningar.

10

11 A-Airway-Luftväg Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 1(1) A-Airway-Luftväg Symtom vid luftvägspåverkan Andningsstopp Biljud Indragning Hosta/heshet Cyanos Ångest Inspiratorisk/expiratorisk stridor Åtgärder vid luftvägspåverkan Haklyft Käklyft Lägesändring/stabilt sidoläge Svalgtub/näskantarell Endotrakeal intubation (endast vid hjärtstopp)

12 A-Airway-Luftväg Främmande kropp Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 1(3) Främmande kropp Orsak Främmande föremål på olika nivåer i luftvägarna, t ex matbitar, jordnötter. Anamnes Vad hände i samband med insjuknandet. Symtomens svårighetsgrad. Symtom/iakttagelser - Hostattacker, stridor, indragningar, kraftiga andningsrörelser med bröstkorgen. - Tar sig ofta om halsen! - Andningsstopp - Cyanos - Medvetslöshet - Främmande kropp som hamnat så perifert i bronkträdet att respirationen ej hindras helt.

13 A-Airway-Luftväg Främmande kropp Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Puls, blodtryck, perifer cirk. Vakenhetsgrad, GCS, RLS Behandling/åtgärder Vid delvis luftvägsstopp Uppmana patienten att fortsätta hosta Ge syrgas utan att störa patienten Transportera i det läge som han/hon känner bekvämast Förvarna sjukhuset Vid totalt luftvägsstopp - vaken patient Ge upp till 5 ryggslag med patient framåtlutad Utför Heimlich's manöver (upp till 5 buktryck) Upprepa ovanstående Vid totalt luftvägsstopp - medvetslös patient Ge upp till 30 bröstkompressioner Öppna luftvägen och kontrollera andning Titta i munnen, prova 2 inblåsningar Ev intubation endast vid hjärtstopp

14 A-Airway-Luftväg Främmande kropp Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 3(3)

15 A-Airway-Luftväg Akut epiglottit Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 1(2) Akut epiglottit Orsak Övre luftvägsinfektion (bakteriell). Akut epiglottit förekommer i alla åldrar. Symtom utvecklas inom ett par timmar. Hos vuxna är ofta förloppet mindre dramatiskt och medför sällan risk för luftvägsstopp. Detta är i dagsläget inte så vanligt förekommande då en allmän vaccination (HIB) från 1992 finns. Anamnes Hur länge har symtomen pågått? Har patienten haft feber/andra infektionstecken? Symtom/iakttagelser - Akut halsinfektion med kraftig svalgsmärta - Hög feber - Inspiratorisk stridor - Harklar upp segt slem, hostar ej - Sväljningssvårigheter, dreglar - Svårt att äta och dricka - Sitter ofta med hakan framskjuten och huvudet tillbakaböjt vill inte lägga sig ned - Kraftig allmänpåverkan, trött, gråblek, kan gå över i cyanos

16 A-Airway-Luftväg Akut epiglottit Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 2(2) Undersökning/övervakning Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Puls, blodtryck, perifer cirkulation Vakenhetsgrad, GCS, RLS Behandling/åtgärder Lugna patienten! Stress kan utlösa laryngospasm. Syrgas l/min på reservoarmask, om patienten tolererar detta utan stress. Stoppa aldrig något i patientens mun - risk för laryngospasm. Transport i ställning som underlättar för patienten, ej liggande. Undvik höjning av patientens kroppstemp. Förvarna sjukhus i god tid! Kompletterande Assistera andningen vid behov. Vid andningsstopp: Patient helst i sittande ställning med normalställt huvud och framdragen underkäke. Mun/mask-andning med syrgastillförsel. Kontakta läkare!

17 B-Breathing-Andning Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 3 Dokument nr sid 1(1) B-Breathing-Andning Symtom vid andningspåverkan Lufthunger/ångest Ansträngd andning Flail chest, asymmetri Cyanos Asymmetriska andningsljud Frånvaro av andningsljud Indragningar Biljud Åtgärder vid påverkad andning Syrgas Assistera andningen Luftrörsvidgande behandling CPAP Nåldekompression vid ventil-/övertryckspneumothorax

18 B-Breathing-Andning Akut astma/kol Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 3 Dokument n sid 1(3) Akut astma/kol Orsak Spontan försämring av grundsjukdomen Underbehandling/ medicinslarv /negligerade symtom Luftvägsinfektion Allergisk reaktion Exponering för luftförorening Anamnes Sysselsättning vid insjuknande (vila/ansträngning)? Tecken på pågående infektion? Tidigare sjukdomar? Mediciner? Tagit? När? Dos? Allergi? Symtom/iakttagelser - Försvårad, förlängd aktiv utandning. - Expiratorisk stridor - kan upphöra vid grav obstruktivitet, ronki. - Ökad andningsfrekvens, ofta >25-30 andetag/minut. - Cyanos. - Segt luftvägssekret. - Snabb puls, ofta upp mot och över 130/min. - Arytmier, perifera ödem. - Medvetanderubbning, ångest, oro.

19 B-Breathing-Andning Akut astma/kol Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 3 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Övrigt Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor. PEF, helst före och efter given behandling Puls, blodtryck, perifer cirkulation. EKG, arytmier Vakenhetsgrad, GCS, RLS Mät temperatur Behandling/åtgärder Lugna patienten Låt patienten sitta i det läge han eller hon vill, bra med hjärtläge på båren. Ge syrgas 4 l med näsgrimma. Vid svår andningspåverkan syrgas på mask med reservoar (flöde 12 l/minut). Vid KOL-misstanke, ge 1-2 l/min på grimma. Om patienten har syrgas i hemmet kan man ge 100 % mer än det han/hon har i hemmet. Acceptera saturation %.

20 B-Breathing-Andning Akut astma/kol Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 3 Dokument nr sid 3(3) Ge läkemedel: Ventoline Betapred Solu-Cortef Bricanyl Teofyllamin Om patienten orkar ges inhalationen med fördel i pipa, annars används mask. Dosering: 5 mg= 2.5 ml. Vid långa transporter och då patientens tillstånd inte förbättras kan en dos till ges. Dosering: 12 st tabletter upplösta i vatten. Vid mycket påverkad andning där patienten inte orkar svälja Betapred. Dosering: Inj. Solu-Cortef 50 mg/ml, 2 ml iv. Läkarordination krävs. Ges till patienter där två inhalationsbehandlingar ej haft effekt eller är så påverkade att de ej kan inhalera. Dosering: Inj. Bricanyl 0.5 mg/ml, ml iv långsamt (<5 min). Läkarordination krävs. Dosering: Inj. Teofyllamin 23 mg/ml, 10 ml långsamt (20-30 min) iv. Om patienten står på teofyllinpreparat halveras dosen.

21 C-Circulation Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(1) C-Circulation Symtom vid cirkulationspåverkan Hudfärg: blek, cyanos Hudtemp, kallsvett Försämrad kapillär återfyllnad Puls/BT Venstas Perifera ödem Tecken på svikt vid auskultation lungor Åtgärder vid påverkad cirkulation Chockläge Stoppa synlig blödning Intravenös infart för iv dropp/läkemedel Stabilisera frakturer CPAP

22 C-Circulation - Central bröstsmärta Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(3) Central bröstsmärta Orsak Angina Pectoris Hjärtinfarkt Perikardit/Myokardit Aortaaneurysm/aortadissektion Lungemboli Pleurit, esofagit, revbensfrakturer m.m. Anamnes Smärtdebut: Plötsligt, långsamt insättande, utstrålning, förändring av lokalisation, duration/intensitet - använd VAS. Sysselsättning vid insjuknande (vila/ansträngning)? Tidigare sjukdomar: Hjärtinfarkt, kärlkramp, by-pass op. PCI? Mediciner: Tagit? När? Effekt av tagen medicin? Allergi, överkänslighet? Står under behandling? Var? Symtom/iakttagelser - Central bröstsmärta med utstrålning till armar, hals, käke, buk eller rygg - Allmänpåverkan - ångest, oro, blek, kallsvettig, illamående, kräkningar - Arytmier - Cirkulationssvikt - lungödem - Dyspné - Chock/svimning

23 C-Circulation - Central bröstsmärta Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Smärta Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Puls, blodtryck, perifer cirkulation. EKG sänd mobimed Vakenhetsgrad, GCS, RLS VAS Behandling vid misstänkt eller säkerställd hjärtinfarkt Syrgas 4 l/min på grimma. Vid andningspåverkan använd mask med reservoar l/min. Glytrin En dos 0.4 mg sublingualt. Kan upprepas om smärta kvarstår efter 5 min. Obs! Systoliskt blodtryck >100 mmhg. Har patienten tagit eget Nitropreparat - när? Allergi? Potenshöjande läkemedel? Suscard 2.5 mg buckalt om smärta kvarstår efter två doser Glytrin. Kan upprepas efter 15 min om smärta kvarstår. Obs! Systoliskt blodtryck >100 mmhg.

24 C-Circulation - Central bröstsmärta Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 3(3) Om smärta kvarstår efter behandling så långt: T. Trombyl 75 mg 4 st po. Behöver inte ges om patienten står på Trombyl sedan tidigare Morfin Inj. Morfin 1 mg/ml, 2.5 ml iv upprepas v.b. Eftersträva VAS 0. Läkare kontaktas om högre dos än 20 mg måste ges. Primperan Vid illamående: Inj. Primperan 5 mg/ml, 1-2 ml iv. Atropin Vid symtomgivande bradykardi: Inj. Atropin 0.5 mg/ml, 1 ml iv. Om ytterligare dos behöver ges krävs läkarordination. Seloken Efter kontakt med kardiolog i varje enskilt fall. Inj. Seloken 1 mg/ml. 1-2 ml/min iv. Maxdos 15 ml. Plavix Efter kontakt med kardiolog i varje enskilt fall inför PCI. T. Plavix 75 mg, 4 st po. Heparin Efter kontakt med kardiolog i varje enskilt fall inför PCI. Inj. Heparin 1000 E/ml, 4 ml iv.

25 C-Circulation Checklista för reperfusionsbehandling Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(2) Checklista för reperfusionsbehandling Patient ID 1. Förutsättningar 1. Misstänkt hjärtinfarkt och symptom <12 timmar? Ja Nej 2. Fungerande Mobimed-uppkoppling till HIA? Ja Nej 3. Ge T Trombyl 75 mg, 4 st. Cave ASA allergi! Givet kl. Sign. 2. Kontakt mellan ambulans och HIA 1. EKG-kriterier uppfyllda enligt ruta 1? 2. Lämplig för reperfusionsbehandling enligt ruta 2? 3. Ifylld information om blödningsrisk enligt ruta 3? Ja Ja Ja Nej Nej Nej 4. Ange smärtduration och uppskattad tid till Akademiska 3. Beslut från kardiolog Namn: 1. Ge inj. Heparin 4000 E iv Givet kl. Sign. 2. Ge T. Plavix 75 mg, 4 st Givet kl. Sign Till akutmott. Akademiska. HIA-ssk möter upp för trsp. PCI-lab

26 C-Circulation Checklista för reperfusionsbehandling Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(2) Till a) HIA Akademiska 1. EKG-kriterier för reperfusionsbehandling: Till b) AKM Enköping 2. Hinder för reperfusionsbehandling: a) ST-höjning 2mm V1 -V4 eller 1mm avl-iii eller V5-V6 b) Nytillkommet vä skänkelblock c) ST-sänkning V2-V4 (misstänkt posterior infarkt) - Oklar patient där du ej är säker på att korrekt anamnes föreligger - Misstanke om annan svår sjudom alt. förväntad kort överlevnad hos åldrad patient Till c) AKM Gävle 3. Blödningsrisk (kontraindikationer mot trombolys) = viktig info för PCI Blödningsbenägenhet? Ja Nej Waranbehandling? Ja Nej Op/trauma <2 veckor? Ja Nej Genomförd HLR? Ja Nej Magblödning inom 2 mån.? Ja Nej Tidigare stroke/hjärnblödning? Ja Nej BT >180 eller diast. >110? Ja Nej Graviditet eller förlöst <4v? Ja Nej Svår lever-/njursjukdom? Ja Nej Pågående blödning? Ja Nej

27 C-Circulation Elektrodplacering av ormen Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(2) R L C 1 C 2 C 6 C 5 C 3 C 4 N F

28 C-Circulation Elektrodplacering av ormen Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(2) Elektrodplacering R Röd L Gul F Grön N Svart Höger sida av bröstkorgens övre del, strax nedanför nyckelbenet På vänster sida av bröstkorgens övre del, strax nedanför nyckelbenet På vänster höftben På höger höftben C 1 Röd Över fjärde intercostalrummet, precis till höger om bröstbenet C 2 Gul Över fjärde intercostalrummet, precis till vänster om bröstbenet C 3 Grön Mellan C2 och C4 C 4 Brun Över femte intercostalrummet, medioclavikulärt C 5 Svart Samma höjd som C4, på vänstra främre axillarlinjen C 6 Lila Samma höjd som C4, på mitten av vänster axillarlinje

29 C-Circulation Cirkulatorisk svikt - chock Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(3) Cirkulatorisk svikt - Chock Orsak Kardiell Hjärtinfarkt Arytmier Klaffel/ruptur Hjärttamponad Hjärtkontusion Peri-/myokardit Icke kardiell Lungemboli Hypovolemi Sepsis Anafylaxi Brännskada Spinal skada Anamnes Aktuella och tidigare hjärtbesvär. Andra aktuella sjukdomar. Infektion? Olycka? Symtom/iakttagelser - Snabb, ofta ytlig andning - Cyanos - Nedsatt perifer cirkulation - Blek, kallsvettig - Snabb, tunn puls - Sänkt BT (<90 mmhg) - Smärta/ångest - Medvetandepåverkan

30 C-Circulation Cirkulatorisk svikt - chock Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Fri? Ofri? Biljud? Andning Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Cirkulation Puls, blodtryck, perifer cirkulation. EKG sänd mobimed. Medvetande Vakenhetsgrad, GCS, RLS Smärta VAS Hud Infektionstecken t ex petekier, exantem Övrigt Mät temperatur Behandling/åtgärder 1. Lugna patienten. Fri luftväg, assisterad andning vb. ge syrgas l/min på mask med reservoar. 2. Höjd fotända/chockläge. 3. Bedöm behov av infusion. Iakttag stor försiktighet vid kardiell orsak - risk för hjärtsvikt.

31 C-Circulation Cirkulatorisk svikt - chock Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 3(3) Inf Ringer-Acetat, behandlingsmål: Traumapatient/annan misstänkt inre blödning, utan misstanke på skallskada: Sträva efter systoliskt blodtryck mellan mmhg, ge högst 500 ml åt gången och utvärdera effekt. Traumapatient/annan misstänkt inre blödning med misstanke om skallskada: Sträva efter systoliskt blodtryck >100 mmhg. Inf Voluven högst 500 ml får ges, därefter krävs läkarordination. Smärta. Gör en riskbedömning, överlevnad går före smärtlindring! Inj Morfin 1 mg/ml 2.5 ml iv. Kontakta läkare om mer än 20 mg måste ges. Inj Ketalar 10 mg/ml 0.25 mg/kg kroppsvikt iv. Vid symtomgivande bradykardi. Inj Atropin 0.5 mg/ml 1 ml iv. Vid illamående: Inj Primperan 5 mg/ml 1-2 ml iv. Beredskap för A-HLR.

32 C-Circulation Hjärtsvikt/lungödem Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(3) Hjärtsvikt/lungödem Orsak Hjärtsvikt (framförallt vänsterkammarsvikt, mitralisinsufficiens) Hjärtinfarkt Sepsis Inandning av toxisk gas Förgiftning med etylenglykol Anamnes Aktuell hjärtsjukdom? Aktuell medicinering? Allergi? Förändring senaste tiden? Infektion? Inandning av gas/brandrök? Förgiftning? Förändring senaste tiden: kan patienten ligga plant? Höjd huvudända nattetid? Vilken fysisk aktivitet klarar patienten? Symtom/iakttagelser - Ökad andningsfrekvens - Andnöd - Cyanos - Rosslande andning - Rosafärgande andning - Takykardi, arytmier - Halsvensstas - Perifera ödem - Central bröstsmärta - Oro/ångest - Allmänpåverkan

33 C-Circulation Hjärtsvikt/lungödem Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Fri? Ofri? Biljud? Andning Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Cirkulation Puls, blodtryck, perifer cirkulation. EKG sänd mobimed Medvetande Vakenhetsgrad, GCS,RLS Smärta VAS Hud Infektionstecken Övrigt Mät temperatur

34 C-Circulation Hjärtsvikt/lungödem Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 3(3) Behandling/åtgärder Lugna patienten Fri luftväg assisterad andning v b. Ge syrgas l/min på mask med reservoar initialt Hjärtläge på bår Svår hjärtsvikt Furix 10 mg/ml, mg (2-4 ml) iv. V b upprepa ytterligare en gång. Vid cirkulationssvikt med systoliskt blodtryck <90 mmhg så bör den initiala dosen Furix vara 20 mg (2 ml) iv. Lungödem Glytrin 0.4 mg/dos, 1-2 doser sublingualt. CPAP (vid systoliskt blodtryck <90 mmhg, avbryt CPAP behandling och ge 12 l syrgas på mask). Inj Morfin 1 mg/ml, 2.5 ml iv. Kontakta läkare om mer än 20 mg måste ges. Inj Furix 10 mg/ml, mg iv. V b upprepa ytterligare en gång. Vid cirkulationssvikt med systoliskt blodtryck <90 mmhg så bör den initiala dosen Furix vara 20 mg (2 ml) iv. Inj Teofyllamin 23 mg/ml, 10 ml iv. Halverad dos om patienten redan står på teofyllinpreparat. Obs! Läkarordination.

35 C-Circulation Hjärtstopp Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(3) Hjärtstopp Orsak Hjärtinfarkt Hjärtarytmier Hjärttamponad Lungemboli Hypovolemi Hypoxi Förgiftning Hypotermi Övertryckspneumothorax Grav elektrolytrubbning Anamnes Erhålles från eventuella vittnen. Symtom/iakttagelser - Medvetslöshet - Andningsstopp - ev enstaka andetag - Pulslöshet Undersökning/övervakning Primärt undersöks endast vitala funktioner. Undvik fördröjning av HLR. Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Fri? Ofri? Biljud? Understöds Puls (palperas på hals), blodtryck. EKG, arytmier Vakenhetsgrad, GCS, RLS

36 Godkänt av Hans Blomberg Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården C-Circulation Hjärtstopp Behandling/åtgärd A-HLR enligt kardiologföreningens schema. Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning (efter återupprättad cirkulation) Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Puls, blodtryck, perifer cirkulation EKG, arytmier Vakenhetsgrad, GCS, RLS Behåll defibrillatorn uppkopplad. Hjärtstoppsjournal ska ifyllas. Intubationsformulär ifylles om intubering skett. Vid resultatlös A-HLR, se behandlingsriktlinjer för att avbryta/ej påbörja HLR.

37 C-Circulation A-HLR algoritm vuxen Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 3(3)

38 C-Circulation Avbryta/ej påbörja HLR Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(2) Avbryta/ej påbörja HLR Kriterier för att ej påbörja HLR på vuxna: Ej bevittnat hjärtstopp. Över 15 minuter vänteperiod från larm till ambulans når patienten. Ingen HLR har utförts på patienten. Om deltidsbrandkår startat HLR så ska ambulanspersonal fortsätta och får då endast avbryta om tiden ambulanspersonal utfört HLR uppfyller kriterier för att avbryta enligt nedan. Ingen defibrillerbar rytm vid analys. Patienten är inte hypoterm. Ingen misstanke om intoxikation. Inga tecken på trauma. Inga tecken på andningshinder. Om allt ovanstående är uppfyllt eller om man har säkra dödstecken (likstelhet, likfläckar etc), kan man avstå från HLR. Distriktsläkare kontaktas för konstaterande av dödsfall. Om anhörig är ensam eller i behov av stöd, väntar man kvar tills annan person anländer.

39 C-Circulation Riktlinjer för avbrytande /ej påbörja HLR Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(2) Kriterier för att avbryta HLR A-HLR under 20 minuter utan defibrilleringsbar rytm. Patienten är ej hypoterm. Ingen misstanke om intoxikation. Inga tecken på trauma. Om ovanstående är uppfyllda, kontaktas läkare på akutmottagningen under pågående A-HLR. Läkare på akuten beslutar om HLR ska avbrytas eller fortgå. Om läkaren beslutar att HLR ska avbrytas finns två alternativa handlingsplaner: Patienten förs till akutmottagningen för konstaterande av dödsfall. Den avlidne tas in på akutmottagningen. För konstaterande av dödsfall kontaktas distriktsläkare, patienten lämnas kvar på plats. Innan ni lämnar patienten skall PVK, deffplattor och tub tas bort. Plocka ihop och ta med er överblivet skräp. Tänk på att behandla patient och anhöriga på ett respektfullt sätt. Första alternativet kan vara att föredra under jourtid, då det kan vara svårt att få en läkare till platsen. Varje situation får avgöra handläggandet. OBS! Journal skall skrivas i samtliga fall! Markera hjärtstoppsjournalen med ett kryss i högra hörnet på de patienter där HLR ej påbörjats eller där HLR avbrutits. Detta för att enkelt kunna identifiera dessa patienter för en uppföljning.

40

41

42 D-Disability - Neurologi Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 5 Dokument nr sid 1(1) D-Disability-Neurologi Oklar medvetandesänkning/midas-regeln M Meningit: Feber, huvudvärk, nackstyvhet. Mycket allvarligt vid akut uppträdande. Cirkulations- och medvetandepåverkan. Inspektera huden om petekier finns. I Intoxikation: Titta omkring patientens omgivning efter t ex läkemedel, alkohol, narkotika, svamp, förpackningar, hushållskemikalier, recept, sprutor, kanyler. Ta med fynd till sjukhuset. Notera stickmärken, blåmärken. Beakta möjligheten till kolmonoxidförgiftning. D Diabetes: Vid hypoglykemi är patienten ofta kraftigt påverkad med blekhet, snabb puls, samt kallsvettig och aggressiv. Vid hyperglykemi ses ofta rosig, torr, varm hud. Patienten kan ev lukta aceton pga ketoner. Glöm ej att kontrollera blodsockernivån! A Andningsinsufficiens/arytmi: Hypoxi alt koldioxidretention av flera olika orsaker. Så väl taky- som bradykardi kan vara orsak till medvetandepåverkan. S Subarachnoidalblödning/stroke/skallskada: Olika typer av neurologiska symtom kan förekomma, t ex nackstyvhet, förlamningar och pupillpåverkan, yrsel och svaghet.

43 D-Disability Neurologi Glasgow Coma Scale Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 5 Dokument nr sid 1(1) GCS Glasgow Coma Scale Ögonöppning 4 Spontant 3 På uppmaning 2 På smärtstimuli 1 Ingen reaktion Verbalt svar 5 Orienterad (bästa svar) 4 Desorienterad, förvirrad 3 Talar osammanhängande, men begripliga ord 2 Oförståeliga ord, grymtar 1 Ingen reaktion Motoriskt svar 6 Lyder uppmaning (bästa svar) Lokaliserar smärta 5 Undandragande rörelse vid smärtstimulering 4 Stereotyp böjrörelse vid smärtstimulering 2 Stereotyp sträckrörelse vid smärtstimulering 1 Ingen reaktion

44 D-Disability Neurologi- Reaction Level Scale Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 5 Dokument nr sid 1(1) RLS 85 reaktionsgradskala ( Reaction Level Scale) Vaken 1 Ej fördröjd reaktion. Orienterad Slö eller oklar 2 Kontaktbar vid lätt stimulering Tilltal, endast enstaka tillrop, beröring Mycket slö eller oklar 3 Kontaktbar vid kraftig stimulering Upprepade tillrop, ruskning, smärtstimulering En kontaktbar patient kan utföra något av följande: Tala enstaka ord Ge blickkontakt, följa med blicken Lyda uppmaning Avvärja smärta Medvetslös 4 Lokaliserar men avvärjer ej smärta Medvetslös 5 Undandragande rörelse vid smärta Medvetslös 6 Stereotyp böjrörelse vid smärta Medvetslös 7 Stereotyp sträckrörelse vid smärta Medvetslös 8 Ingen smärtreaktion

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013. Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg

Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013. Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013 Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg Behandlingsriktlinjer Rev nr 3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 4 A. ALLMÄNT... 5 A1 Undersökning - standardpatient...

Läs mer

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna Förord Behandlingsriktlinjerna utarbetade av nätverket SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) publicerades på FLISAs hemsida första gången oktober 2002 och reviderades

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2013 Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Rev nr: 1 Ersätter Utarbetad av: Godkänd av: Datum: Sida: 1 2013-01-14 Av: 243 Innehållsförteckning Sida A Allmänt 3 Förord

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning ABCDE Baseras på potentiell mortalitetsrisk Ofri luftväg dödar snabbare

Läs mer

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 [A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Hjärt-lungräddning.....2 Behandling av hjärtstopp...3 Hjärtmassage 30:2......3 Kedjan som räddar livet...3 Defibrillering...

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte Sjukvård L-ABCDE Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte 1 Innehåll Vad är L-ABCDE? L- Livsfarligt läge A - Luftväg med cervical spine control B Andning C Cirkulation D Medvetande E Expose Sjukdomstillstånd

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

LATHUND I KRISSITUATIONER

LATHUND I KRISSITUATIONER Bodals skola läsåret 09/10 LATHUND I KRISSITUATIONER utdrag ur beredskapsplanen Vid akut situation RING 112 AMBULANS BRANDKÅR POLIS Därefter kontaktar du din närmaste chef, skolsköterska eller kurator

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för. NU-ambulansen 2015. Revision nr: 5

Behandlingsriktlinjer för. NU-ambulansen 2015. Revision nr: 5 Behandlingsriktlinjer för NU-ambulansen 2015 Revision nr: 5 Behandlingsriktlinjer Innehållförteckning Innehåll Kapitel: 0: 00 Anders Johansson Innehållsförteckning 1 Allmänt Förord 1: 01 Undersökning Standard

Läs mer

en för sjukvården NU-s Revision nr: 3

en för sjukvården NU-s Revision nr: 3 Behandlingsriktlinjer för sjuksköterskor inom ramer en för Samverkande sjukvård NU-s sjukvården 2013 Revision nr: 3 Behandlingsriktlinjer Innehållförteckning Innehåll Kapitel: 0: 00 Rev nr: 2 Ersätter:

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Försämrat hälsotillstånd MAS, MAR, SAS, (VoU och

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter

TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter Detta kompendium ska fungera som en hjälp och checklista för jourhavande läkare som handlägger traumapatienter vid Akademiska Sjukhuset Riktlinjerna

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB.

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB. Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB Feelgood Ca 600st anställda, 14st företagsenheter, på fler än 150

Läs mer

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Akut huvudvärk Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

www.rmv.se Efter döden 2015-03-12 Ann-Sofie Pålsson, ST-läkare & doktorand rättsmedicin, Uppsala

www.rmv.se Efter döden 2015-03-12 Ann-Sofie Pålsson, ST-läkare & doktorand rättsmedicin, Uppsala Efter döden 2015-03-12 Ann-Sofie Pålsson, ST-läkare & doktorand rättsmedicin, Uppsala Hjärndödsbegreppet Dödstecken/likfenomen Dödstidsbedömning Naturlig eller onaturlig död Olika dödssätt Undersökning

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Datum: 2010-02-27, tid enligt tentamensenhetens anvisningar

Datum: 2010-02-27, tid enligt tentamensenhetens anvisningar Institutionen för Hälsovetenskap Omtentamen 1 Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp Maxpoäng: 72 p A = 72-68 p (95 %) B = 65-67 p C = 58-64 p D = 53-57 p E = 47-52 p (65 %) Specialistutbildning inom akutsjukvård,

Läs mer

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus Bakgrund införde hösten 2009 ett gemensamt triagesystem RETTS (Medical Emergency Triage

Läs mer

C cirkulation och blödning. Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster

C cirkulation och blödning. Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster C cirkulation och blödning Hjärtinfarkt och hjärtstopp Yttre och inre blödningar Vätskeförluster C cirkulation och blödning Kärlsystemet är vägnätet de röda blodkropparna cirkulerar i och som transporterar

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

STATUS. AT, hud, munhåla och svalg, ytliga lymfkörtlar, thyreoidea, bröst

STATUS. AT, hud, munhåla och svalg, ytliga lymfkörtlar, thyreoidea, bröst STATUS AT, hud, munhåla och svalg, ytliga lymfkörtlar, thyreoidea, bröst STATUS: Allmäntillstånd (AT) Exempel 1: Gott och opåverkat. Exempel 2: Opåverkat. Vaken och orienterad x3. Temp 37,3. Ingen cyanos,

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)?

Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)? erbjuder stöd och information om synkope och refl exanoxiska anfall i samarbete med individer, familjer och vårdpersonal Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)? Checklista Affiliated

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Del C 1 april 2010. Region Skånes Prehospitala Centrum. Denna del ska besvaras av samtliga läkare.

Del C 1 april 2010. Region Skånes Prehospitala Centrum. Denna del ska besvaras av samtliga läkare. Region Skånes Prehospitala Centrum Del C 1 april 2010 Denna del ska besvaras av samtliga läkare. C1) Vad är en delegering? a) En sjukvårdsåtgärd som en person med formell kompetens har uppdragit åt annan

Läs mer

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E?

TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? TRYCKSÅR R I K T L I N J E R H U R A R B E T A R V I F Ö R E B Y G G A N D E? DEFINITON Ett trycksår är en lokaliserad skada i hud och underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som ett resultat

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden.

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Fråga 1 (3p) A Förutom att vissa medlemmar i ett hushåll inte tål katter, ge två exempel på infektioner som katten kan vara vektor för

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Vårdsamverkan FyrBoDal 1 Brännskador Innehållsförteckning Definition 2 Orsaker 2 Ytlig brännskada grad 1 4 Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Djup delhudsbrännskada djup grad 2 4 Fullhudsbrännskada

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet Subaraknoidalblödning

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 18/1 2013.

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 18/1 2013. Tentamen i klinisk medicin, del 2, 18/1 2013. Lärare: Kristina Byström, fråga 1-3, 9,5p Mårten Widlund, fråga 4-6, 3p. Kristian Thörn, fråga 7-15, 9p. Mathias Sandin, fråga 16-25, 27p. Lars Bergren, fråga

Läs mer

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Penumbran Betyder halvskugga Den del av hjärnan som inte signalerar men

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer