Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr 1 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1."

Transkript

1 Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser 1.2 Patient som lämnas hemma 1.3 Flik 6 E - Exposure 6.1 Dödsfall utanför sjukhus 1.4 Flik 7 Trauma/olycksfall 7.1 Flik 2 A - Airway 2.1 Amputationsskador 7.2 Främmande kropp 2.2 Ansiktsskada 7.3 Akut epiglottit 2.3 Brännskada 7.4 Brännskadeschablon 7.5 Flik 3 B - Breathing 3.1 Bukskada 7.6 Akut astma/kol 3.2 Bäckenskada 7.7 Drunkningstillbud 7.8 Flik 4 C - Circulation 4.1 Tillbud vid apparatdyk 7.9 Central bröstsmärta 4.2 Extremitetsskada 7.10 Checklista för PCI 4.3 Hypotermi/kylskada 7.11 Elektrodplacering Ormen 4.4 Hypertermi/värmeslag 7.12 Cirkulatorisk svikt chock 4.5 Intoxikation 7.13 Hjärtsvikt/lungödem 4.6 Intox. Kolmonoxid, cyanid 7.14 Hjärtstopp - vuxen 4.7 Skallskada 7.15 Avbryta/ej påbörja HLR 4.8 Spinal skada 7.16 Thoraxskada 7.17 Flik 5 D - Disability 5.1 Ögonskada 7.18 GCS 5.2 RLS 5.3 Flik 8 Kirurgiska sjukdomar Stroke 5.4 Akut buk 8.1 Stroke - checklista 5.5

2 Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(2) Flik 9 Medicinska sjukdomar Forts. Flik 11 Allergisk reaktion 9.1 Trauma - Barn Diabetes mellitus 9.2 Pseudokrupp RS-virus Flik 10 Gynekologi Graviditetskomplikationer 10.1 Flik 12 Förlossning 10.2 Läkemedels förteckning Flik 11 Barn Doseringstabell barn 12.2 Normalvärden Barn 11.1 Glasgow Coma Scale 11.2 Flik 13 Akut astma 11.3 Aktuella läkemedel 13.1 Allergiska reaktioner 11.4 Lathundar: Ventoline, Adrenalin, Solu-Cortef 11.5 Flik 14 CBRN 14.1 Akut buk 11.6 Brännskada 11.7 Flik 15 Drunkningstillbud 11.8 Kommunikations- Diabetes Mellitus 11.9 vägar Akut epiglottit Analog radio 15.1 Extremitetsskada RAKEL 15.2 Främmande kropp Hjärtstopp - Barn Hypotermi/kylskada Intoxikation Kramper Meningit/encephalit 11.17

3 Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(2) Förord Behandlingsriktlinjerna är avsedda att vara ett stöd för minnet och utgångspunkt för ett gott prehospitalt omhändertagande. De är inte avsedda att vara någon lärobok och gör inte heller anspråk på att vara heltäckande för alla de tillstånd som ambulanspersonal kommer i kontakt med. Behandlingsriktlinjerna har när det är möjligt, följande utseende: Orsak Anamnes Symtom Undersökningar Behandling Övervakning De vanligaste orsakerna till sjukdomstillståndet, ibland dock även ovanliga som kan vara av värde att tänka på Utöver det som vanligtvis efterfrågas, anges några angelägna frågeställningar Vanliga symtom, dock uppvisar sällan en patient samtliga av de omnämnda Relevanta undersökningar, om tillståndet så kräver kan dessa utökas Adekvat behandling ges i enlighet med aktuella behandlingsriktlinjer Under tiden ambulanspersonal har vårdansvaret

4 Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 2(2) Dessa riktlinjer är anpassade efter det förslag till gemensamma nationella behandlingsriktlinjer, som utarbetats av arbetsgruppen (SLAS). Om avsteg görs från vårdprogram/behandlingsriktlinjer skall orsaken till detta dokumenteras i ambulansjournalen. Arbetsgruppen för behandlingsriktlinjerna i Uppsala län är Isabell Andersson Jakob Johansson Malin Vestman Heidi Jonsson Peter Wahlborg Petra Storck Dokumentet godkänt av Hans Blomberg, ambulansöverläkare.

5 Allmänt - Symtom/iakttagelser Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr2 1.2 sid 1(2) Symtom/iakttagelser Från dessa får vi klarare bild om vad som kan ha drabbat patienten! Objektiva symtom Subjektiva symtom Allmänsymtom Lokalsymtom Allmäntillstånd Symtom som kan iakttas, t ex sår, utslag Symtom som endast kan upplevas av den sjuke/skadade, t ex smärta, yrsel, illamående Symtom som drabbar hela kroppen, t ex andnings-/cirkulationsförändringar, feber, avmagring Symtom som begränsas till en del eller delar av kroppen, t ex lokala förändringar i leder, lokala hudförändringar En sammanvägning av symtom, iakttagelser och allmänna observationer av patienten

6 Allmänt - Symtom/iakttagelser Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 2(2) Iakttagelser Exempel på fynd vid undersökning av en patient: Luftväg Andning Cirkulation Medvetandegrad Smärta Övriga iakttagelser/skador Neurologi Mage/tarm Hud Blodsocker Temperatur Upprepade iakttagelser Fri, ofri, hotad? Andningsmönster, frekvens, djup, saturation, ansträngd, indragningar, auskultation, biljud inspiration/expiration. PEF noteras före/efter insatt behandling EKG, hjärtrytm, frekvens, regelbunden/oregelbunden, fyllig/tunn? Blodtryck och perifer cirkulation Vakenhetsgrad, GCS,RLS. Pupillstorlek, pupillreaktion Typ, lokalisation, intensitet, duration, insättande när? VAS-uppskattning. Typ, lokalisation och påverkan på patient, ange även typ av grad av våld samt olycksplatsens utseende Kramper, pareser, känselbortfall och parestesier Illamående, kräkning, avföring Temperatur, färg, ytkänsla Uppmätt värde Örontemp De flesta sjukdomstillstånd har dynamiskt förlopp! Upprepa observationer och utvärdera behandling.

7 Allmänt - Patient som lämnas hemma Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(2) Patient som lämnas hemma Om du bedömer att patienten borde följa med ambulansen: Informera patienten om eventuella risker, försök övertala vänligt men bestämt! Om patienten ändå inte vill, meddela läkaren vid mottagande akutmottagning om situationen. Skriv journal, dokumentera namnet på den läkare du varit i kontakt med. Om inte läkaren angivit annat, lämna platsen. Skall någon in till sjukhus mot sin vilja, skall vårdintyg skrivas av en läkare. Man har ingen laglig rätt att med hjälp av polis ta in någon till sjukhus mot sin vilja utan utfärdat vårdintyg. Vanligtvis är det distriktsläkare som skriver vårdintyg och handräckningsintyg till polisen.

8 Allmänt - Patient som lämnas hemma Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 2(2) Om patienten inte vill följa med till sjukhus och du bedömer att han/hon utan risk kan stanna hemma, acceptera det och skriv en journal. Dokumentera noggrant anamnes, medvetande, blodtryck, puls, saturation och vid behov ett B-glukos. Det är ditt ansvar att patienten lämnas i hemmet. Om du som ambulanspersonal gjort bedömningen att den vårdsökande inte behöver åka med till sjukhus skall läkare kontaktas, det är läkaren som måste fatta beslut om detta. Läkaren måste informeras om att han/hon då har det fulla ansvaret för att patienten lämnas hemma. Journal skall skrivas i samtliga fall där parametrar enligt ovan dokumenterats.

9 Allmänt - Dödsfall utanför sjukhus Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 1 Dokument nr sid 1(1) Dödsfall utanför sjukhus I Uppsala län gäller följande rutiner: Oavsett var och när en person avlider skall en läkare konstatera dödsfallet och utfärda behövliga bevis och intyg. Läkaren har också ansvar för att de tillställs rätt myndighet. Ansvar vid dödsfall i hemmet När en person uppvisar säkra dödstecken i hemmet, skall personen inte förflyttas. Distriktsläkare tillkallas som dödförklarar patienten. Distriktsläkare nås genom kontakt med Sjukvårdsupplysningen på (finns inlagt i kortvalslistan under namn sjv-rådgivn på alla mobiltelefoner i ambulanserna). Läkaren tar sedan över ansvaret för den döde och anhöriga. När ett brott misstänks tar ambulanspersonalen eller läkaren kontakt med polisen. Dokumentera i journalen den avlidnes dödstecken. Ansvar vid dödsfall i trafikolycka eller på offentlig plats I de fall personen avlider på allmän plats torde kroppen regelmässigt föras till en landstingsdriven sjukvårdsinrättning och då inträder landstingets ansvar. Ambulanspersonalen transporterar den avlidne (oavsett skador) till närmaste landstingsdriven sjukvårdsinrättning. Om brott misstänks kan polisen behålla en avliden på platsen för undersökningar.

10

11 A-Airway-Luftväg Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 1(1) A-Airway-Luftväg Symtom vid luftvägspåverkan Andningsstopp Biljud Indragning Hosta/heshet Cyanos Ångest Inspiratorisk/expiratorisk stridor Åtgärder vid luftvägspåverkan Haklyft Käklyft Lägesändring/stabilt sidoläge Svalgtub/näskantarell Endotrakeal intubation (endast vid hjärtstopp)

12 A-Airway-Luftväg Främmande kropp Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 1(3) Främmande kropp Orsak Främmande föremål på olika nivåer i luftvägarna, t ex matbitar, jordnötter. Anamnes Vad hände i samband med insjuknandet. Symtomens svårighetsgrad. Symtom/iakttagelser - Hostattacker, stridor, indragningar, kraftiga andningsrörelser med bröstkorgen. - Tar sig ofta om halsen! - Andningsstopp - Cyanos - Medvetslöshet - Främmande kropp som hamnat så perifert i bronkträdet att respirationen ej hindras helt.

13 A-Airway-Luftväg Främmande kropp Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Puls, blodtryck, perifer cirk. Vakenhetsgrad, GCS, RLS Behandling/åtgärder Vid delvis luftvägsstopp Uppmana patienten att fortsätta hosta Ge syrgas utan att störa patienten Transportera i det läge som han/hon känner bekvämast Förvarna sjukhuset Vid totalt luftvägsstopp - vaken patient Ge upp till 5 ryggslag med patient framåtlutad Utför Heimlich's manöver (upp till 5 buktryck) Upprepa ovanstående Vid totalt luftvägsstopp - medvetslös patient Ge upp till 30 bröstkompressioner Öppna luftvägen och kontrollera andning Titta i munnen, prova 2 inblåsningar Ev intubation endast vid hjärtstopp

14 A-Airway-Luftväg Främmande kropp Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 3(3)

15 A-Airway-Luftväg Akut epiglottit Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 1(2) Akut epiglottit Orsak Övre luftvägsinfektion (bakteriell). Akut epiglottit förekommer i alla åldrar. Symtom utvecklas inom ett par timmar. Hos vuxna är ofta förloppet mindre dramatiskt och medför sällan risk för luftvägsstopp. Detta är i dagsläget inte så vanligt förekommande då en allmän vaccination (HIB) från 1992 finns. Anamnes Hur länge har symtomen pågått? Har patienten haft feber/andra infektionstecken? Symtom/iakttagelser - Akut halsinfektion med kraftig svalgsmärta - Hög feber - Inspiratorisk stridor - Harklar upp segt slem, hostar ej - Sväljningssvårigheter, dreglar - Svårt att äta och dricka - Sitter ofta med hakan framskjuten och huvudet tillbakaböjt vill inte lägga sig ned - Kraftig allmänpåverkan, trött, gråblek, kan gå över i cyanos

16 A-Airway-Luftväg Akut epiglottit Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 2 Dokument nr sid 2(2) Undersökning/övervakning Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Puls, blodtryck, perifer cirkulation Vakenhetsgrad, GCS, RLS Behandling/åtgärder Lugna patienten! Stress kan utlösa laryngospasm. Syrgas l/min på reservoarmask, om patienten tolererar detta utan stress. Stoppa aldrig något i patientens mun - risk för laryngospasm. Transport i ställning som underlättar för patienten, ej liggande. Undvik höjning av patientens kroppstemp. Förvarna sjukhus i god tid! Kompletterande Assistera andningen vid behov. Vid andningsstopp: Patient helst i sittande ställning med normalställt huvud och framdragen underkäke. Mun/mask-andning med syrgastillförsel. Kontakta läkare!

17 B-Breathing-Andning Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 3 Dokument nr sid 1(1) B-Breathing-Andning Symtom vid andningspåverkan Lufthunger/ångest Ansträngd andning Flail chest, asymmetri Cyanos Asymmetriska andningsljud Frånvaro av andningsljud Indragningar Biljud Åtgärder vid påverkad andning Syrgas Assistera andningen Luftrörsvidgande behandling CPAP Nåldekompression vid ventil-/övertryckspneumothorax

18 B-Breathing-Andning Akut astma/kol Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 3 Dokument n sid 1(3) Akut astma/kol Orsak Spontan försämring av grundsjukdomen Underbehandling/ medicinslarv /negligerade symtom Luftvägsinfektion Allergisk reaktion Exponering för luftförorening Anamnes Sysselsättning vid insjuknande (vila/ansträngning)? Tecken på pågående infektion? Tidigare sjukdomar? Mediciner? Tagit? När? Dos? Allergi? Symtom/iakttagelser - Försvårad, förlängd aktiv utandning. - Expiratorisk stridor - kan upphöra vid grav obstruktivitet, ronki. - Ökad andningsfrekvens, ofta >25-30 andetag/minut. - Cyanos. - Segt luftvägssekret. - Snabb puls, ofta upp mot och över 130/min. - Arytmier, perifera ödem. - Medvetanderubbning, ångest, oro.

19 B-Breathing-Andning Akut astma/kol Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 3 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Övrigt Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor. PEF, helst före och efter given behandling Puls, blodtryck, perifer cirkulation. EKG, arytmier Vakenhetsgrad, GCS, RLS Mät temperatur Behandling/åtgärder Lugna patienten Låt patienten sitta i det läge han eller hon vill, bra med hjärtläge på båren. Ge syrgas 4 l med näsgrimma. Vid svår andningspåverkan syrgas på mask med reservoar (flöde 12 l/minut). Vid KOL-misstanke, ge 1-2 l/min på grimma. Om patienten har syrgas i hemmet kan man ge 100 % mer än det han/hon har i hemmet. Acceptera saturation %.

20 B-Breathing-Andning Akut astma/kol Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 3 Dokument nr sid 3(3) Ge läkemedel: Ventoline Betapred Solu-Cortef Bricanyl Teofyllamin Om patienten orkar ges inhalationen med fördel i pipa, annars används mask. Dosering: 5 mg= 2.5 ml. Vid långa transporter och då patientens tillstånd inte förbättras kan en dos till ges. Dosering: 12 st tabletter upplösta i vatten. Vid mycket påverkad andning där patienten inte orkar svälja Betapred. Dosering: Inj. Solu-Cortef 50 mg/ml, 2 ml iv. Läkarordination krävs. Ges till patienter där två inhalationsbehandlingar ej haft effekt eller är så påverkade att de ej kan inhalera. Dosering: Inj. Bricanyl 0.5 mg/ml, ml iv långsamt (<5 min). Läkarordination krävs. Dosering: Inj. Teofyllamin 23 mg/ml, 10 ml långsamt (20-30 min) iv. Om patienten står på teofyllinpreparat halveras dosen.

21 C-Circulation Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(1) C-Circulation Symtom vid cirkulationspåverkan Hudfärg: blek, cyanos Hudtemp, kallsvett Försämrad kapillär återfyllnad Puls/BT Venstas Perifera ödem Tecken på svikt vid auskultation lungor Åtgärder vid påverkad cirkulation Chockläge Stoppa synlig blödning Intravenös infart för iv dropp/läkemedel Stabilisera frakturer CPAP

22 C-Circulation - Central bröstsmärta Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(3) Central bröstsmärta Orsak Angina Pectoris Hjärtinfarkt Perikardit/Myokardit Aortaaneurysm/aortadissektion Lungemboli Pleurit, esofagit, revbensfrakturer m.m. Anamnes Smärtdebut: Plötsligt, långsamt insättande, utstrålning, förändring av lokalisation, duration/intensitet - använd VAS. Sysselsättning vid insjuknande (vila/ansträngning)? Tidigare sjukdomar: Hjärtinfarkt, kärlkramp, by-pass op. PCI? Mediciner: Tagit? När? Effekt av tagen medicin? Allergi, överkänslighet? Står under behandling? Var? Symtom/iakttagelser - Central bröstsmärta med utstrålning till armar, hals, käke, buk eller rygg - Allmänpåverkan - ångest, oro, blek, kallsvettig, illamående, kräkningar - Arytmier - Cirkulationssvikt - lungödem - Dyspné - Chock/svimning

23 C-Circulation - Central bröstsmärta Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Smärta Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Puls, blodtryck, perifer cirkulation. EKG sänd mobimed Vakenhetsgrad, GCS, RLS VAS Behandling vid misstänkt eller säkerställd hjärtinfarkt Syrgas 4 l/min på grimma. Vid andningspåverkan använd mask med reservoar l/min. Glytrin En dos 0.4 mg sublingualt. Kan upprepas om smärta kvarstår efter 5 min. Obs! Systoliskt blodtryck >100 mmhg. Har patienten tagit eget Nitropreparat - när? Allergi? Potenshöjande läkemedel? Suscard 2.5 mg buckalt om smärta kvarstår efter två doser Glytrin. Kan upprepas efter 15 min om smärta kvarstår. Obs! Systoliskt blodtryck >100 mmhg.

24 C-Circulation - Central bröstsmärta Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 3(3) Om smärta kvarstår efter behandling så långt: T. Trombyl 75 mg 4 st po. Behöver inte ges om patienten står på Trombyl sedan tidigare Morfin Inj. Morfin 1 mg/ml, 2.5 ml iv upprepas v.b. Eftersträva VAS 0. Läkare kontaktas om högre dos än 20 mg måste ges. Primperan Vid illamående: Inj. Primperan 5 mg/ml, 1-2 ml iv. Atropin Vid symtomgivande bradykardi: Inj. Atropin 0.5 mg/ml, 1 ml iv. Om ytterligare dos behöver ges krävs läkarordination. Seloken Efter kontakt med kardiolog i varje enskilt fall. Inj. Seloken 1 mg/ml. 1-2 ml/min iv. Maxdos 15 ml. Plavix Efter kontakt med kardiolog i varje enskilt fall inför PCI. T. Plavix 75 mg, 4 st po. Heparin Efter kontakt med kardiolog i varje enskilt fall inför PCI. Inj. Heparin 1000 E/ml, 4 ml iv.

25 C-Circulation Checklista för reperfusionsbehandling Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(2) Checklista för reperfusionsbehandling Patient ID 1. Förutsättningar 1. Misstänkt hjärtinfarkt och symptom <12 timmar? Ja Nej 2. Fungerande Mobimed-uppkoppling till HIA? Ja Nej 3. Ge T Trombyl 75 mg, 4 st. Cave ASA allergi! Givet kl. Sign. 2. Kontakt mellan ambulans och HIA 1. EKG-kriterier uppfyllda enligt ruta 1? 2. Lämplig för reperfusionsbehandling enligt ruta 2? 3. Ifylld information om blödningsrisk enligt ruta 3? Ja Ja Ja Nej Nej Nej 4. Ange smärtduration och uppskattad tid till Akademiska 3. Beslut från kardiolog Namn: 1. Ge inj. Heparin 4000 E iv Givet kl. Sign. 2. Ge T. Plavix 75 mg, 4 st Givet kl. Sign Till akutmott. Akademiska. HIA-ssk möter upp för trsp. PCI-lab

26 C-Circulation Checklista för reperfusionsbehandling Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(2) Till a) HIA Akademiska 1. EKG-kriterier för reperfusionsbehandling: Till b) AKM Enköping 2. Hinder för reperfusionsbehandling: a) ST-höjning 2mm V1 -V4 eller 1mm avl-iii eller V5-V6 b) Nytillkommet vä skänkelblock c) ST-sänkning V2-V4 (misstänkt posterior infarkt) - Oklar patient där du ej är säker på att korrekt anamnes föreligger - Misstanke om annan svår sjudom alt. förväntad kort överlevnad hos åldrad patient Till c) AKM Gävle 3. Blödningsrisk (kontraindikationer mot trombolys) = viktig info för PCI Blödningsbenägenhet? Ja Nej Waranbehandling? Ja Nej Op/trauma <2 veckor? Ja Nej Genomförd HLR? Ja Nej Magblödning inom 2 mån.? Ja Nej Tidigare stroke/hjärnblödning? Ja Nej BT >180 eller diast. >110? Ja Nej Graviditet eller förlöst <4v? Ja Nej Svår lever-/njursjukdom? Ja Nej Pågående blödning? Ja Nej

27 C-Circulation Elektrodplacering av ormen Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(2) R L C 1 C 2 C 6 C 5 C 3 C 4 N F

28 C-Circulation Elektrodplacering av ormen Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(2) Elektrodplacering R Röd L Gul F Grön N Svart Höger sida av bröstkorgens övre del, strax nedanför nyckelbenet På vänster sida av bröstkorgens övre del, strax nedanför nyckelbenet På vänster höftben På höger höftben C 1 Röd Över fjärde intercostalrummet, precis till höger om bröstbenet C 2 Gul Över fjärde intercostalrummet, precis till vänster om bröstbenet C 3 Grön Mellan C2 och C4 C 4 Brun Över femte intercostalrummet, medioclavikulärt C 5 Svart Samma höjd som C4, på vänstra främre axillarlinjen C 6 Lila Samma höjd som C4, på mitten av vänster axillarlinje

29 C-Circulation Cirkulatorisk svikt - chock Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(3) Cirkulatorisk svikt - Chock Orsak Kardiell Hjärtinfarkt Arytmier Klaffel/ruptur Hjärttamponad Hjärtkontusion Peri-/myokardit Icke kardiell Lungemboli Hypovolemi Sepsis Anafylaxi Brännskada Spinal skada Anamnes Aktuella och tidigare hjärtbesvär. Andra aktuella sjukdomar. Infektion? Olycka? Symtom/iakttagelser - Snabb, ofta ytlig andning - Cyanos - Nedsatt perifer cirkulation - Blek, kallsvettig - Snabb, tunn puls - Sänkt BT (<90 mmhg) - Smärta/ångest - Medvetandepåverkan

30 C-Circulation Cirkulatorisk svikt - chock Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Fri? Ofri? Biljud? Andning Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Cirkulation Puls, blodtryck, perifer cirkulation. EKG sänd mobimed. Medvetande Vakenhetsgrad, GCS, RLS Smärta VAS Hud Infektionstecken t ex petekier, exantem Övrigt Mät temperatur Behandling/åtgärder 1. Lugna patienten. Fri luftväg, assisterad andning vb. ge syrgas l/min på mask med reservoar. 2. Höjd fotända/chockläge. 3. Bedöm behov av infusion. Iakttag stor försiktighet vid kardiell orsak - risk för hjärtsvikt.

31 C-Circulation Cirkulatorisk svikt - chock Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 3(3) Inf Ringer-Acetat, behandlingsmål: Traumapatient/annan misstänkt inre blödning, utan misstanke på skallskada: Sträva efter systoliskt blodtryck mellan mmhg, ge högst 500 ml åt gången och utvärdera effekt. Traumapatient/annan misstänkt inre blödning med misstanke om skallskada: Sträva efter systoliskt blodtryck >100 mmhg. Inf Voluven högst 500 ml får ges, därefter krävs läkarordination. Smärta. Gör en riskbedömning, överlevnad går före smärtlindring! Inj Morfin 1 mg/ml 2.5 ml iv. Kontakta läkare om mer än 20 mg måste ges. Inj Ketalar 10 mg/ml 0.25 mg/kg kroppsvikt iv. Vid symtomgivande bradykardi. Inj Atropin 0.5 mg/ml 1 ml iv. Vid illamående: Inj Primperan 5 mg/ml 1-2 ml iv. Beredskap för A-HLR.

32 C-Circulation Hjärtsvikt/lungödem Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(3) Hjärtsvikt/lungödem Orsak Hjärtsvikt (framförallt vänsterkammarsvikt, mitralisinsufficiens) Hjärtinfarkt Sepsis Inandning av toxisk gas Förgiftning med etylenglykol Anamnes Aktuell hjärtsjukdom? Aktuell medicinering? Allergi? Förändring senaste tiden? Infektion? Inandning av gas/brandrök? Förgiftning? Förändring senaste tiden: kan patienten ligga plant? Höjd huvudända nattetid? Vilken fysisk aktivitet klarar patienten? Symtom/iakttagelser - Ökad andningsfrekvens - Andnöd - Cyanos - Rosslande andning - Rosafärgande andning - Takykardi, arytmier - Halsvensstas - Perifera ödem - Central bröstsmärta - Oro/ångest - Allmänpåverkan

33 C-Circulation Hjärtsvikt/lungödem Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning Luftväg Fri? Ofri? Biljud? Andning Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Cirkulation Puls, blodtryck, perifer cirkulation. EKG sänd mobimed Medvetande Vakenhetsgrad, GCS,RLS Smärta VAS Hud Infektionstecken Övrigt Mät temperatur

34 C-Circulation Hjärtsvikt/lungödem Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 3(3) Behandling/åtgärder Lugna patienten Fri luftväg assisterad andning v b. Ge syrgas l/min på mask med reservoar initialt Hjärtläge på bår Svår hjärtsvikt Furix 10 mg/ml, mg (2-4 ml) iv. V b upprepa ytterligare en gång. Vid cirkulationssvikt med systoliskt blodtryck <90 mmhg så bör den initiala dosen Furix vara 20 mg (2 ml) iv. Lungödem Glytrin 0.4 mg/dos, 1-2 doser sublingualt. CPAP (vid systoliskt blodtryck <90 mmhg, avbryt CPAP behandling och ge 12 l syrgas på mask). Inj Morfin 1 mg/ml, 2.5 ml iv. Kontakta läkare om mer än 20 mg måste ges. Inj Furix 10 mg/ml, mg iv. V b upprepa ytterligare en gång. Vid cirkulationssvikt med systoliskt blodtryck <90 mmhg så bör den initiala dosen Furix vara 20 mg (2 ml) iv. Inj Teofyllamin 23 mg/ml, 10 ml iv. Halverad dos om patienten redan står på teofyllinpreparat. Obs! Läkarordination.

35 C-Circulation Hjärtstopp Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(3) Hjärtstopp Orsak Hjärtinfarkt Hjärtarytmier Hjärttamponad Lungemboli Hypovolemi Hypoxi Förgiftning Hypotermi Övertryckspneumothorax Grav elektrolytrubbning Anamnes Erhålles från eventuella vittnen. Symtom/iakttagelser - Medvetslöshet - Andningsstopp - ev enstaka andetag - Pulslöshet Undersökning/övervakning Primärt undersöks endast vitala funktioner. Undvik fördröjning av HLR. Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Fri? Ofri? Biljud? Understöds Puls (palperas på hals), blodtryck. EKG, arytmier Vakenhetsgrad, GCS, RLS

36 Godkänt av Hans Blomberg Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården C-Circulation Hjärtstopp Behandling/åtgärd A-HLR enligt kardiologföreningens schema. Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(3) Undersökning/övervakning (efter återupprättad cirkulation) Luftväg Andning Cirkulation Medvetande Fri? Ofri? Biljud? Andningsmönster, frekvens, saturation, auskultation lungor Puls, blodtryck, perifer cirkulation EKG, arytmier Vakenhetsgrad, GCS, RLS Behåll defibrillatorn uppkopplad. Hjärtstoppsjournal ska ifyllas. Intubationsformulär ifylles om intubering skett. Vid resultatlös A-HLR, se behandlingsriktlinjer för att avbryta/ej påbörja HLR.

37 C-Circulation A-HLR algoritm vuxen Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 3(3)

38 C-Circulation Avbryta/ej påbörja HLR Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 1(2) Avbryta/ej påbörja HLR Kriterier för att ej påbörja HLR på vuxna: Ej bevittnat hjärtstopp. Över 15 minuter vänteperiod från larm till ambulans når patienten. Ingen HLR har utförts på patienten. Om deltidsbrandkår startat HLR så ska ambulanspersonal fortsätta och får då endast avbryta om tiden ambulanspersonal utfört HLR uppfyller kriterier för att avbryta enligt nedan. Ingen defibrillerbar rytm vid analys. Patienten är inte hypoterm. Ingen misstanke om intoxikation. Inga tecken på trauma. Inga tecken på andningshinder. Om allt ovanstående är uppfyllt eller om man har säkra dödstecken (likstelhet, likfläckar etc), kan man avstå från HLR. Distriktsläkare kontaktas för konstaterande av dödsfall. Om anhörig är ensam eller i behov av stöd, väntar man kvar tills annan person anländer.

39 C-Circulation Riktlinjer för avbrytande /ej påbörja HLR Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 4 Dokument nr sid 2(2) Kriterier för att avbryta HLR A-HLR under 20 minuter utan defibrilleringsbar rytm. Patienten är ej hypoterm. Ingen misstanke om intoxikation. Inga tecken på trauma. Om ovanstående är uppfyllda, kontaktas läkare på akutmottagningen under pågående A-HLR. Läkare på akuten beslutar om HLR ska avbrytas eller fortgå. Om läkaren beslutar att HLR ska avbrytas finns två alternativa handlingsplaner: Patienten förs till akutmottagningen för konstaterande av dödsfall. Den avlidne tas in på akutmottagningen. För konstaterande av dödsfall kontaktas distriktsläkare, patienten lämnas kvar på plats. Innan ni lämnar patienten skall PVK, deffplattor och tub tas bort. Plocka ihop och ta med er överblivet skräp. Tänk på att behandla patient och anhöriga på ett respektfullt sätt. Första alternativet kan vara att föredra under jourtid, då det kan vara svårt att få en läkare till platsen. Varje situation får avgöra handläggandet. OBS! Journal skall skrivas i samtliga fall! Markera hjärtstoppsjournalen med ett kryss i högra hörnet på de patienter där HLR ej påbörjats eller där HLR avbrutits. Detta för att enkelt kunna identifiera dessa patienter för en uppföljning.

40

41

42 D-Disability - Neurologi Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 5 Dokument nr sid 1(1) D-Disability-Neurologi Oklar medvetandesänkning/midas-regeln M Meningit: Feber, huvudvärk, nackstyvhet. Mycket allvarligt vid akut uppträdande. Cirkulations- och medvetandepåverkan. Inspektera huden om petekier finns. I Intoxikation: Titta omkring patientens omgivning efter t ex läkemedel, alkohol, narkotika, svamp, förpackningar, hushållskemikalier, recept, sprutor, kanyler. Ta med fynd till sjukhuset. Notera stickmärken, blåmärken. Beakta möjligheten till kolmonoxidförgiftning. D Diabetes: Vid hypoglykemi är patienten ofta kraftigt påverkad med blekhet, snabb puls, samt kallsvettig och aggressiv. Vid hyperglykemi ses ofta rosig, torr, varm hud. Patienten kan ev lukta aceton pga ketoner. Glöm ej att kontrollera blodsockernivån! A Andningsinsufficiens/arytmi: Hypoxi alt koldioxidretention av flera olika orsaker. Så väl taky- som bradykardi kan vara orsak till medvetandepåverkan. S Subarachnoidalblödning/stroke/skallskada: Olika typer av neurologiska symtom kan förekomma, t ex nackstyvhet, förlamningar och pupillpåverkan, yrsel och svaghet.

43 D-Disability Neurologi Glasgow Coma Scale Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 5 Dokument nr sid 1(1) GCS Glasgow Coma Scale Ögonöppning 4 Spontant 3 På uppmaning 2 På smärtstimuli 1 Ingen reaktion Verbalt svar 5 Orienterad (bästa svar) 4 Desorienterad, förvirrad 3 Talar osammanhängande, men begripliga ord 2 Oförståeliga ord, grymtar 1 Ingen reaktion Motoriskt svar 6 Lyder uppmaning (bästa svar) Lokaliserar smärta 5 Undandragande rörelse vid smärtstimulering 4 Stereotyp böjrörelse vid smärtstimulering 2 Stereotyp sträckrörelse vid smärtstimulering 1 Ingen reaktion

44 D-Disability Neurologi- Reaction Level Scale Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från Flik 5 Dokument nr sid 1(1) RLS 85 reaktionsgradskala ( Reaction Level Scale) Vaken 1 Ej fördröjd reaktion. Orienterad Slö eller oklar 2 Kontaktbar vid lätt stimulering Tilltal, endast enstaka tillrop, beröring Mycket slö eller oklar 3 Kontaktbar vid kraftig stimulering Upprepade tillrop, ruskning, smärtstimulering En kontaktbar patient kan utföra något av följande: Tala enstaka ord Ge blickkontakt, följa med blicken Lyda uppmaning Avvärja smärta Medvetslös 4 Lokaliserar men avvärjer ej smärta Medvetslös 5 Undandragande rörelse vid smärta Medvetslös 6 Stereotyp böjrörelse vid smärta Medvetslös 7 Stereotyp sträckrörelse vid smärta Medvetslös 8 Ingen smärtreaktion

Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt

Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (13) Anafylaktisk

Läs mer

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016 HLR & ABCDE En minnesregel som talar om i vilken ordning man ska prioritera undersökning och behandling vid en olycka/sjukdomstillstånd ABCDE Första hjälpen och kontroll av vitala funktioner. Internationellt

Läs mer

Behandlingsriktlinjer version 6

Behandlingsriktlinjer version 6 Behandlingsriktlinjer version 6 Godkänd 2015-12-21 av: Hans Blomberg, Ambulansöverläkare Akademiska Sjukhuset Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning Allmänt... 6 Förord... 6 Symtom/iakttagelser...

Läs mer

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (15) Central

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (33)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (33) Trauma T01 Trauma allmänt T02 Ansiktsskada T03 Brännskada/frätskada T04 Bukskada T05 Bäckenskada T06 Drunkningstillbud T07 Dykeriolycka T08 Extremitetsskada, nedre T09 Extremitetsskada, övre T10 Hypotermi

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne

Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne Rregi Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne Allmänt Delegerad brandman/brandbefäl skall arbeta enligt undersökningsteknik ABCDE- systemet. A= airway + cervical spine control B= breathing

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus Vårdrutin 1 (5) Utgåva: 1 Godkänd av: Verksamhetschef 2012-03-01 2015-03-01 Utarbetad/reviderad av: Eric Rinstad Wolmer Edqvist Lena Emanuelsson Revisionsansvarig: Ambulansöverläkaren Ev. diarieinr: Version

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

ATLS - Advanced Trauma Life Support

ATLS - Advanced Trauma Life Support ATLS - Advanced Trauma Life Support Alex Abdalian Sinan Dogan AT-läkare, USÖ Presentation om ATLS-konceptet baserat på föreläsning från AT-stämman av Martin Sundelöf, överläkare och Louis Riddez, docent,

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20) Medvetandepåverkan M01 Generell kramp med medvetandepåverkan M02 Hyperglykemi M03 Hypoglykemi M04 Intoxikation M05 Meningit M06 Stroke M07 Huvudvärk M08 Syncope/kortvarig medvetslöshet M99 Medvetandepåverkan

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Charlotta Nelsson Wolmer Edqvist & Petra Lundgren 2015-03-01

Läs mer

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Patientens namn Patientens personnummer OBS! Läkarkontakt skall alltid göras vid fallskada och relativt lindrigt trauma mot huvudet hos Waranbehandlad

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall - åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom - anvisningar för omhändertagande av elev som under skoltid insjuknar eller utsätts för olycksfall - allmänna åtgärder

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2005 SLAS Arbetsgrupp Behandlingsriktlinjer Innehållsförteckning FÖRORD 4 Andning/Respiration 5 Astma/KOL 5 Epiglottit 5 Främmande kropp 6 Cirkulation 7 Hjärtstopp 7 Central bröstsmärta

Läs mer

Behandlingsriktlinjer SLAS 2011-02-11

Behandlingsriktlinjer SLAS 2011-02-11 Behandlingsriktlinjer SLAS 2011-02-11 SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (154) Förord Behandlingsriktlinjerna utarbetade av nätverket SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Försämrat hälsotillstånd

Försämrat hälsotillstånd RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Beslutad av: Version: 1 Giltig fr.o.m. 2017-06-01 Ansvarig för revidering: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Andning P01 Anafylaktisk reaktion P02 Epiglottit P03 Falsk krupp P04 Främmande kropp P05 Inhalation av skadliga ämnen P06 Obstruktiva besvär

Andning P01 Anafylaktisk reaktion P02 Epiglottit P03 Falsk krupp P04 Främmande kropp P05 Inhalation av skadliga ämnen P06 Obstruktiva besvär Barn Prehospital undersökning och behandling, barn Andning P01 Anafylaktisk reaktion P02 Epiglottit P03 Falsk krupp P04 Främmande kropp P05 Inhalation av skadliga ämnen P06 Obstruktiva besvär Cirkulation

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Behandlingsriktlinjer. Ambulanssjukvården i. Sörmland

Behandlingsriktlinjer. Ambulanssjukvården i. Sörmland Dokumentnamn: AMB Behandlingsriktlinjer Utfärdande förvaltning: HSF Utfärdande enhet: Ambulanssjukvården LtS Framtagen av: SLAS Version: 2.0 Sökord: Målgrupp: Ambulanssjukvården Beslutad av: Stig Lindberg,

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01. Peri-/myokardit

Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01. Peri-/myokardit Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01 Orsak Akut koronart syndrom Aortaaneurysm/-dissektion Pleuritsmärta (pleurit, lungemboli) Peri-/myokardit Muskuloskeletal smärta Hög buksmärta (esofagit, gastrit, perforation,

Läs mer

Betygskriterier OSCE examination

Betygskriterier OSCE examination Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 6 hp Betygskriterier OSCE examination Syftet med examinationen är att utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande

Läs mer

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö Första hjälpen Innan något händer Ta del av instruktioner om vad du ska göra och tänka på. Ta reda på var första hjälpen-utrustning finns. Ta reda på vem som har kunskap om första hjälpen. Ta reda på vilken

Läs mer

BEHANDLINGS- ANVISNINGAR

BEHANDLINGS- ANVISNINGAR BEHANDLINGS- ANVISNINGAR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Kapitel: Behandlingsriktlinjer Patientnära utrustning Översikt innehållsförteckning Godkänd av: Datum: Sida: 1 2011-05-01 Av: 193 Översikt

Läs mer

Tillägg SBAR, MEWS och ABCDE (A-E), 30 min

Tillägg SBAR, MEWS och ABCDE (A-E), 30 min Tillägg SBAR, MEWS och ABCDE (A-E), 30 min Inledning: Att kunna förebygga livshotande tillstånd och upptäcka riskpatienten i tid är viktigt så att rätt behandling kan inledas i tid. På flera sjukhus runt

Läs mer

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna Förord Behandlingsriktlinjerna utarbetade av nätverket SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) publicerades på FLISAs hemsida första gången oktober 2002 och reviderades

Läs mer

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011.

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011. Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011. Programmen för specialistsjuksköterska med inriktning ambulansjukvård och AKM. Lärare: Ulf Nordström, fråga 1-4, 9p. Lars Bergren, fråga 5-7, 10p. Mårten Widlund,

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

Riktlinjerna får kopieras för icke kommersiellt bruk om källan är tydligt angiven.

Riktlinjerna får kopieras för icke kommersiellt bruk om källan är tydligt angiven. Dessa behandlingsriktlinjer är utarbetade för ambulanssjukvården i Region Skåne. Riktlinjerna är avsedda att följas av ambulansteamen och är skrivna med utgångspunkt från de förutsättningar och den kompetens

Läs mer

Förkortningsordlista finns på www.skane.se/kamber där dessa riktlinjer också finns i pdf-format. Här finns också kamber-skånes prehospitala

Förkortningsordlista finns på www.skane.se/kamber där dessa riktlinjer också finns i pdf-format. Här finns också kamber-skånes prehospitala Det här är behandlingsriktlinjer utarbetade 2007 för akut prehospital sjukvård i Region Skåne. Handboken är avsedd för ambulansteam samt prehospitala akutteam. Handboken är ett levande dokument. Genom

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING VID AKUTA TILLSTÅND PÅ VÅRDCENTRAL VITALA FUNKTIONER... 1 A-B-C-D-E INITIALT OMHÄNDERTAGANDE... 2 A-HLR, VUXEN... 3 A-HLR, BARN... 4 ANAFYLAKTISK REAKTION, VUXEN... 5 ANAFYLAKTISK

Läs mer

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort!

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort! Slide 1 Första hjälpen samlingsnamn för livräddande insatser, ska kunna upprätthålla livsfunktioner som den skadade inte klarar av själv! Ju fler som kan första hjälpen desto fler liv kan räddas! Slide

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Charlotta Nelsson Wolmer Edqvist & Petra Lundgren 2015-03-30

Läs mer

Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting

Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting 1 Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting Viktiga förändringar och nyheter Inledning Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer i SLL har genomgått en genomgripande förändring

Läs mer

Anamnes och vitalparametrar

Anamnes och vitalparametrar Patientfall 1 76 årig kvinna som söker för sveda vid miktion och lågt sittande buksmärtor av lättare karaktär. Ringde igår och fick tid till idag. Dottern medföljer, de sitter nu i väntrummet då hon plötsligt

Läs mer

1. Förord 2. Prehospital undersökning och behandling vuxen 3. Smärtbehandling allmänt vuxen 4. Andningspåverkan

1. Förord 2. Prehospital undersökning och behandling vuxen 3. Smärtbehandling allmänt vuxen 4. Andningspåverkan 1(3) Gäller för Medicinsk vård Ambulanssjukvård gem Innehållsförteckning 1. Förord 2. Prehospital undersökning och behandling vuxen 3. Smärtbehandling allmänt vuxen 4. Andningspåverkan A01 Allergi/Anafylaxi

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. Fråga 1. Klockan är 15.30 Situation Kvinna 75 år, inkommer med sepsismisstanke. Bakgrund Erysipelas vänster underben som ej har svarat på tablett Kåvepenin.

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Riktlinjerna får kopieras för icke kommersiellt bruk om källan är tydligt angiven. Lund den 8 augusti 2014,

Riktlinjerna får kopieras för icke kommersiellt bruk om källan är tydligt angiven. Lund den 8 augusti 2014, Dessa behandlingsriktlinjer är utarbetade för ambulanssjukvården i Region Skåne. Riktlinjerna är avsedda att följas av ambulansteamen och är skrivna med utgångspunkt från de förutsättningar och den kompetens

Läs mer

Övriga tillstånd Ö02 Näsblödning Ö03 Psykiatriska symtom Ö04 Ryggskott (lumbago) Ö05 Yrsel Ö99 Patient som ej kan klassificeras annorstädes!

Övriga tillstånd Ö02 Näsblödning Ö03 Psykiatriska symtom Ö04 Ryggskott (lumbago) Ö05 Yrsel Ö99 Patient som ej kan klassificeras annorstädes! Övriga tillstånd Ö02 Näsblödning Ö03 Psykiatriska symtom Ö04 Ryggskott (lumbago) Ö05 Yrsel Ö99 Patient som ej kan klassificeras annorstädes! SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (12) Näsblödning

Läs mer

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013. Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg

Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013. Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013 Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg Behandlingsriktlinjer Rev nr 3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 4 A. ALLMÄNT... 5 A1 Undersökning - standardpatient...

Läs mer

Dina Melki. S-HLR (HLR för sjukvårdspersonal) A-HLR (Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge

Dina Melki. S-HLR (HLR för sjukvårdspersonal) A-HLR (Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge Dina Melki S-HLR (HLR för sjukvårdspersonal) A-HLR (Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge S-HLR S-HLR Bedömning av livstecken: - Kontroll av medvetande. - Kontroll av andning

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2013 Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Rev nr: 1 Ersätter Utarbetad av: Godkänd av: Datum: Sida: 1 2013-01-14 Av: 243 Innehållsförteckning Sida A Allmänt 3 Förord

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun 1(6) Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun Innehåll Detta häfte innehåller information för Dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Söderköpings kommun när Du behöver

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Anamnes: En 26 årig kvinna kommer till akutmottagningen i ambulans efter att ha kommit emellan vid ett knivbråk. Hon är vaken, talbar och orienterad, men

Läs mer

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING VID AKUTA TILLSTÅND PÅ VÅRDCENTRAL VITALA FUNKTIONER...1 A-B-C-D-E INITIALT OMHÄNDERTAGANDE...2 A-HLR, VUXEN...3 A-HLR, BARN...4 ANAFYLAKTISK REAKTION, VUXEN...5 ANAFYLAKTISK

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015 Akut kardiologi Christina Christersson 2015 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl Heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi Bröstsmärta

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn:

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn: Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård 10 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Amb05 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Region Jämtland-Härjedalen 2015

Behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Region Jämtland-Härjedalen 2015 Behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Region Jämtland-Härjedalen 2015 Erik Sandström MLU Ambulanssjukvården Förord Behandlingsriktlinjerna utarbetade av nätverket SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga

Läs mer

Dina Melki. S-HLR (HLR för sjukvårdpersonal) A-HLR(Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge

Dina Melki. S-HLR (HLR för sjukvårdpersonal) A-HLR(Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge Dina Melki S-HLR (HLR för sjukvårdpersonal) A-HLR(Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge S-HLR S-HLR Bedömning av livstecken: Bedöm medvetande och därefter andningen. Cirkulation:

Läs mer

Ketanest Ambulansverksamheten

Ketanest Ambulansverksamheten Gäller för: Ambulansverksamhet Utförs på: Ambulansverksamhet Esketamin, injektionsvätska 5 mg/ml samt 25 mg/ml. Indikationer Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-06-01

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Säker traumavård självvärderingsformulär

Säker traumavård självvärderingsformulär Säker traumavård självvärderingsformulär Patientfall A Fallbeskrivning som främst syftar till att värdera prehospital verksamhet, larmkedjor, säkrande av A och B problem, samt tidig handläggning på akutmottagning.

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Riktlinjerna får kopieras för icke kommersiellt bruk om källan är tydligt angiven. Lund den 8 augusti 2014,

Riktlinjerna får kopieras för icke kommersiellt bruk om källan är tydligt angiven. Lund den 8 augusti 2014, Dessa behandlingsriktlinjer är utarbetade för ambulanssjukvården i Region Skåne. Riktlinjerna är avsedda att följas av ambulansteamen och är skrivna med utgångspunkt från de förutsättningar och den kompetens

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2012 Kvalitetssäkring inom Ambulanssjukvården Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Godkänd av: Datum: Sida: 1 2011-12-01 Av: 262 Innehållsförteckning Sida A Allmänt

Läs mer

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Akut koronart syndrom Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam 2008-12-11 Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam INLEDNING Denna manual har arbetats fram för att ligga som grund för omhändertagandet av svårt skadade patienter

Läs mer

kamber-skåne 2009 regionalt prehospitalt vårdprogram Rädda hjärnan Prehospital akutsjukvård vid stroke version 5 vårdprogram rädda hjärnan 1

kamber-skåne 2009 regionalt prehospitalt vårdprogram Rädda hjärnan Prehospital akutsjukvård vid stroke version 5 vårdprogram rädda hjärnan 1 kamber-skåne 2009 regionalt prehospitalt vårdprogram Rädda hjärnan Prehospital akutsjukvård vid stroke version 5 vårdprogram rädda hjärnan 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 5 Medborgaren/patienten 6 Sjukvårdsrådgivningen

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Traumaomhändertagande

Traumaomhändertagande Traumaomhändertagande Rev 2009-09-03 Traumaomhändertagande lasarettet Ljungby Målsättning Tre samtida multitrauma skall kunna tas om hand enligt nedanstående riktlinjer. Det direkta patientomhändertagandet

Läs mer

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning ABCDE Baseras på potentiell mortalitetsrisk Ofri luftväg dödar snabbare

Läs mer

Tertiary Trauma Survey (TTS)

Tertiary Trauma Survey (TTS) Godkänt den: 2017-02-27 Ansvarig: Fredrik Linder Gäller för: Akademiska sjukhuset Vad är? En strukturerad undersökning och genomgång av en multitraumapatient efter initial resuscitering och stabilisering.

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer