LOVISA STAD SOCIALSEKTORNS PANDEMIPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD SOCIALSEKTORNS PANDEMIPLAN"

Transkript

1 LOVISA STAD SOCIALSEKTORNS PANDEMIPLAN

2 Syftet med planen Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Nationell beredskapsplan för en influensapandemi (SHM:s publikationer 2006:11), i vilken man ger en till finländska förhållanden anpassad bild av en pandemis utveckling, dess hälsomässiga, samhälleliga och ekonomiska verkningar, tillgängliga be kämpningsmetoder, etiska specialfrågor, hälso- och sjukvårdsorganisationernas ansvarsområden och specialarrangemang, de materiella beredskapsbehoven, behovet av samarbete mellan olika förvalt ningsområden och särdragen hos organisationen under en pandemi, samt av kommunikationen och informationen. Beredskapsplanen granskar pandemier på ett övergripande sätt och skapar en grund för alla förvaltningsområdens detaljerade planer. Den i den nationella beredskapsplanen nämnda andelen insjuknade och behovet av service utgår från antagandet, att 35 % av Finlands befolkning insjuknar i influensan under den första vågen inom två månader. Tabell 1. Insjuknade, personer i behov av sjukhusvård och dödsfall under åtta veckors pandemi. Pandemivecka Mätare Insjuknade, % av befolkn Insjuknade i Lovisa, antal I behov av sjukhusvård * Dödsfall * Insjuknade i nya Lovisa, antal I behov av sjukhusvård * Dödsfall * * Antagandet är, att 1,51 % av de insjuknade behöver sjukhusvård och att dödligheten är 0,5 % av alla kliniskt insjuknade patienter. Beredskapsplanen för Lovisa stads socialsektor har uppgjorts för en influensapandemi, men den kan ändras när hotbilden, verksamhetsmiljön samt prognos- och bekämpningsmetoderna förändras. 2. Socialsektorns pandemiarbetsgrupp Ilse Forssell Helena Tikander Anja-Riitta Blomster Ritva Erämaja Margareta Lepänaho Kitty Siren Minna Savolainen Kirsi Korttila Jaana Iivonen Agneta Alm

3 3. Allmänt Hur skyddar man sig Andningsinfektioner såsom influensa, RS-virus (respiratory syncytial virus), kikhosta och SARS (severe acute respiratory syndrome) smittar: när man hostar eller nyser via händerna om sekret från luftvägarna har spritts ut på dem. När man skyddar sig mot influensasmitta är det viktigast att komma ihåg noggrann hygien. Mun och näsa skyddar man med en engångsnäsduk när man hostar och nyser; om man inte har näsduk, ska man hosta eller nysa mot sin blusärms övre del, INTE I HÄNDERNA.En använd näsduk kastas omedelbart i soporna. Händerna bör rengöras genast när man har hostat eller nyst; händerna tvättas med tvål och vatten eller rengörs med desinfektionsmedel. Handhygienen bör också för övrigt förbättras. Från grundtrygghetscentralens vänteutrymmen för klienter avlägsnas leksaker och tidningar och man börjar undvika handskakningar, om vilket klienterna informeras bl.a. genom för offentliga utrymmen avsett material från Institutet för hälsa och välfärd. (http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tiedote?id=17978). Under pandemin följer man närmare ansvisningar från Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, sjukvårdsdistriktet och hälsocentralen vad gäller smittskydd, vaccineringar och virusläkemedelsbehandling. Som bilaga finns rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd om vård av influensa A(H1N1) infektion (svininfluensa) i hemmet och uppsökande av vård (bilaga 1). Beredskap Personalen informeras och skolas inför pandemi samt verksamhetsdirektiv uppgörs. Pandemi-set (mask, skyddsutrustning, desinfektionsmedel mm.) anskaffas till verksamhetsenheterna enligt uppskattat behov. Madrasser, dynor, sängkläder och engångskärl anskaffas efter prövning till bl.a. daghemsverksamheten och hemvårdens varierande behov under pandemin. Personal och reservpersonal Man antar att ca 30 % av personalen insjuknar. Personalen gör längre arbetsskiften, semestrar beviljas inte och redan beviljade upphävs. Av grundtrygghetens verksamhet upprärrhålls bara det mest nödvändiga (se följande tal), övrig verksamhet avbryts och den friska personalen används till uppgifter, som är väsentliga för att klara av pandemin. Inom hemvården är behovet av reservpersonal ca 15 personer, när man beaktar personalens insjuknande, ökat antal klienter och behovet av hjälp och vård i hemmet dygnet runt. På Hambergska hemmet är tilläggsbehovet av personal enligt uppskattning 4 personer. Inom dagvården är tilläggsbehovet av personal ca 15 personer. Man önskar att de på daghemmet anställda personer, som har sjukdomsfall i sitt hem, i mån av möjlighet skulle stanna hemma. Situationen bedöms från fall till fall vid konsultion från hälsocentralen. För nödvändig verksamhet inom grundtryggheten rekryteras extra personal bland friska anställda

4 inom grundtrygghetens övriga enheter, från utbildningsväsendet (bl.a. lärare, skolgångsbiträden) och bland anställda inom de förvaltningsområden, där arbetsinsatsen under undantagstillstånd inte är nödvändig. Även anhörigas, studerandes och frivilliga personers möjligheter att deltaga i den verksamhet inom grundtryggheten som är nödvändig kartläggs. Med de köptjänstparter, som finns i Lovisa (bl.a. Esperi, Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus) sammanslås personalresurserna och resurserna dimensioneras gemensamt så som situationen kräver. Även de personer som har gått i pension under de närmaste åren, personer som har examen inom social- och hälsovårdsbranchen och jobbar hemma eller annanstans rekryteras vid behov. 4. Socialarbete Om socialarbetets tjänster under pandemin informeras på stadens internet-sidor och eventuellt via annonser i lokaltidningarna. Telefonrådgivning, information om service och tillgången till dessa samt mottagning av meddelanden och tidsreserveringar har en central position och man strävar till att reservera en socialarbetare för ändamålet. Detta gäller hela socialarbetet. Om Östra Nylands socialjour under pandemin inte klarar av det extra arbetet, är socialarbetarna i tur och ordning i reserv som bakjour utanför tjänstetiden gällande Lovisa. Barnskydd Endast akuta fall sköts, övrig normal verksamhet (t.ex. vårdplansförhandlingar o.a. klient- och samarbetsmöten) inhiberas. Man koncentrerar sig förutom på det brådskande barnskyddsarbetet enbart på skötsel av det behov av barnskydd som pandemin orsakar. Hembesök görs endast i nödfall. Om hembesök görs till insjuknade/utsatta personer, bör man ombesörja att personalen skyddas mot smitta. Då båda föräldrar insjuknar så, att de inte kan sköta sina barn och annan vårdplats för barnen inte finns (t.ex. släktingar, grannar osv.) kan tillfällig vård ordnas dygnet runt i Märlax daghem. När pandemin framskrider ökar behovet av barnskydd då familjernas vårdnadshavare, speciellt ensamförsörjare, behöver sjukhusvård eller vårdnadshavare avlider. Då vårdnadshavare intas för sjukhusvård/avlider, utreder man om barnet har en annan vårdnadshavare och om denna har möjlighet att ta emot barnet/barnen. Barnatillsyningsmannen utreder omständigheterna som hänför sig till barnets vårdnad och kontaktar den vårdnadshavare som bor skilt från barnet. Om det inte finns en annan vårdnadshavare/förälder eller denna inte har möjlighet att ta emot barnet/barnen, strävar man till att i första hand placera barnen, både i fall av sjukhusvård och dödsfall, åtminstone till en början hos släktingar eller för barnet/barnen annars närstående vuxna personer. I annat fall placeras de barn som är i behov av placering i på området befintliga privata familjehem eller barnskyddsanstalter. För barn som saknar vårdnadshavare skickas utredningar till tingsrätten för fastställande av vårdnadshavare. Lovisa stad har inte barnskyddsanstalter som egen verksamhet. Utkomststöd Vuxensocialarbetets resurser koncentreras under pandemin på tryggande av brådskande utkomstskydd samt psykosocialt krisarbete. Utkomsten tryggas för personer som insjuknar, för dem som jobbar genom lön för sjukdomstiden och för övriga vuxna med sjukförsäkringens dagpeng. Behandlingen av Sf-dagpengsansök-

5 ningar kan dra ut på tiden i folkpensionsanstalten, vilket ökar behovet av tillfälligt utkomststöd. Beviljat utkomststöd krävs tillbaka från kommande förmån. Anskaffning av mediciner för pandemivård samt resor till läkare eller t.ex. barnens vårdarrangemang kan orsaka behov av utkomststöd för låginkomsttagare. Utkomststöd beviljas på basen av skriftliga ansökningar. För erhållande av nödvändiga mediciner koncentreras i brådskande fall en socialarbetare/utkomststödsbehandlare dagligen kl att per telefon behandla beviljande av betalningsförbindelser till apoteket. Beviljade betalningsförbindelser skickas dagligen per fax som lista till apoteket. Handikappservice Lovisa stad har inte som egen verksamhet varken serviceboende för handikappade eller anstaltseller rehabiliteringstjänster. Övrigt allmänt socialarbete Den normala verksamheten avbryts och personalresurserna överförs enligt behov till den verksamhet (barnskydd, tryggande av utkomstskydd eller psykosocialt stöd) där resurserna mest behövs.a-klinikens och familjerådgivningens normala verksamhet avbryts och personalen överförs till övriga uppgifter. Psykosocialt stöd Familjekliniken,hälsocentralpsykologen och hälsocentralens psykiatriska sjukskötare, skolpsykologerna och skolkuratorerna (samt från år vuxensocialarbetare) koncentrerar sig enligt behov och möjligheter på psykosocialt arbete som stöd för anhöriga till insjuknade och avlidna samt arbetstagarna. Som hjälp finns dessutom församlingarnas arbetstagare. Familjekliniken koordinerar det psykosociala arbetet. Till det psykosociala arbetet hör även en lokal kristelefon, som ordnats som stöd för invånarnas mentala välmående. 5. Hemvård Verksamhetsmiljö Klienter, antal ca 120 av vilka stadens 80 Esperis köptjänst 40 Stadens personal, antal 20 Esperis personal, antal 10 I närståendevård, antal 30 Verksamheten Fastän man inom hemvården under pandemin bemöter endast det mest nödvändiga behovet av hjälp, antar man att antalet klienter inom hemvården ökar under pandemin. En del av hemvårdens klienter insjuknar och från sjukhuset skriver man fortare ut personer, som inte behöver sjukhusvård, till hemvård Man antar att ca klienter inom närståendevården kommer att behöva hemvård, därav behöver hälften vård dygnet runt. Personer i behov av flera besök per dag / klienter med minnesstörningar överförs tillfälligt att vårdas (i hemvårdens personals regi) i massinkvartering i Gyllene Tiders hem i Valkom (ca 10 personer), Servicehuset Esplanad (ca 10 personer), Ulrikahemmet (ca 10 personer) och Antby

6 pensionärshus (ca 5 personer). Även utbildningsväsendets utrymmen (gymnastiksalar m.fl.) kan vid behov utnyttjas för ordnade av massinkvartering. I Esplanads dagverksamhet kan tillfälligt placeras flera personer med minnesstörningar, vilka inte insjuknat i influensa. 6. Boendesrvice Hambergska hemmet Verksamhetsomgivning och verksamhet Klienter max, antal Personal, antal Tar emot övriga, antal* 15 9,5 5 6 *långtidspatienter, som överförs från sjukhuset och hälsocentralen I Hambergska hemmets kök kan man vid behov tillreda mat för bl.a. personer i massinkvartering. Privat serviceproduktion Klienter max, antal Personal, antal Tar emot övriga, antal Esplanads grupphem 10 6,5 * Esplanads servicebostäder 36 - * Esplanads dagcentral och mötesutrymmen Ulrika-Eleonora * Rantakartano Gyllene Tiders hem Rauhalankaari * 1 klienter inom hemvården och närståendevården i behov av vård dygnet runt * långtidspatienter, som överförs från sjukhuset och hälsocentralen 7. Daghemmen Information När det första sjukdomsfallet uppdagats sätts enligt situationen överenstämmande infon på dörrarna åt alla klienter inom dagvården. Som bilaga till pandemiplanen finns från hälsovården givna direktiv till daghemspersonalen och barnens föräldrar speciellt inför svininfluensa (bilaga 2). Verksamhetsomgivning Barn, antal Personal, antal Fredsby daghem och familjedagvård Villekulla daghem Ryhmis 20 6 Valkom daghem och familjedagvård Määrlax daghem 35 9

7 Verksamhet Endast de barn som absolut nödvändigt behöver dagvård tas emot till daghemmen. Halvdagsvården stängs och förskolan stängs för de barn som inte behöver dagvård (förälder / annan anhörig kan sköta). I familjedagvården placeras vid behov extra barn. För barn i behov av vård dygnet runt (t.ex. båda föräldrarna har insjuknat) ordnas vård i Märlax daghem, i vilket finns de bästa utrymmmena och möjlighet till isolering. I ordnandet av dagvård dygnet runt deltar personal från alla daghem i mån av möjlighet. Daghemsgrupperna finns på sina egna avdelningar, gemensamma sångstunder o.dyl. ordnas inte, ej heller föräldrakvällar. Man följer noggrant hygiendirektiven och städningen utökas. Alla extra saker, spel, leksaker, o.a. lagras och de som är i användning tvättas ofta. Besök i köket övergår på köksansvariga. 8. Källor a. Nationelll beredskapsplan för en influensapandemi; Förslag av arbetsgruppen för nationell beredskap för en pandemi SHM 2006; Social- och hälsovårdsministeriets utredningar 2006:11. b. Guide för beredskapsplanering inom socialväsendet SHM 2008; Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2008:12. c. Beredskap inför en eventuell svininfluensaepidemi, Social- ja hälsovårdsministeriets brev, d. Beredskap inför en ny influensa A(H1N1) epidemi. Social- och hälsovårdsministeriets lägesbrev 2, e. Säkrande av den regionala pandemiberedskapens funktionsduglighet. Social- och hälsovårdsministeriets brev, Linkar a. b. uksesta

8 Bilaga 1 Råd om vård av influensa A(H1N1)v -patienter i hemmet och anvisningar om när man bör söka läkarhjälp Den nya influensan A(H1N1)v påminner till sin svårighetsgrad i allt högre grad om en vanlig säsongsinfluensa. Majoriteten av dem som insjuknat behöver ingen läkemedelsbehandling eller sjukhusvård. Den nya influensan väntas ändå drabba en större andel av befolkningen än en säsongsinfluensa. Smittorisken kan minskas genom enkla åtgärder: Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Kasta den använda näsduken i soporna. Om du inte har en näsduk, ska du hosta eller nysa mot din blusärms övre del och inte i dina händer. Tvätta händerna med tvål och vatten eller rengör händerna med alkoholbaserat desinfektionsmedel, speciellt om du just har hostat eller nyst. Undvik att röra ögon, näsa eller mun, om du inte alldeles nyss tvättade dina händer. Influensa A(H1N1)v-viruset orsakar liknande symtom som andra typer av influensavirus. De vanligaste symtomen är plötslig feber (38 C eller mer, barn under 3 år över 38,5 C), halsont, hosta och snuva. Andra möjliga symtom är ont i kroppen, huvudvärk, frossbrytningar och trötthet. Uppkastningar och diarré är inte vanligt vid influensa, men de här symtomen kan också förekomma. Barn kan också drabbas av magont. Behandling av influensan hemma När du insjuknar Om dina symtom är lindriga och du inte hör till någon riskgrupp (se nedan), behövs vanligen varken läkardiagnos eller behandling med antivirala läkemedel och du kan stanna hemma. Undvik nära kontakt med andra människor och stanna hemma så länge symtomen kvarstår. Det är viktigt att du vilar och dricker tillräckligt när du är sjuk. Du kan lindra febern och värken med receptfria mediciner från apoteket. Vanligen tillfrisknar man från influensa efter ungefär en veckas vila i hemmet. Gå inte till arbetet eller skolan om du är sjuk. Undvik att sköta små barn när du är sjuk. Be någon annan att gå till butiken eller att uträtta andra ärenden på dina vägnar, om det är möjligt. Följ ditt hälsotillstånd och kontakta vid behov en hälsovårdscentral per telefon. Om du måste uppsöka läkare, täck din mun och näsa med en engångsnäsduk eller använd munskydd, om ett sådant finns att tillgå. Råd till den som vårdar en influensapatient Vid vård av en influensapatient i hemmet kan de som bor i samma hushåll eller tar hand om patienten minska smittrisken genom att undvika nära kontakt med den sjuke. Det här är särskilt viktigt för dem som hör till en riskgrupp (se nedan). Se till att alla i hushållet iakttar god handhygien. Speciellt barn bör påminnas om att tvätta händerna tillräckligt ofta. Att tvätta händerna är särskilt viktigt när man har varit i kontakt med den sjuke, varit i samma rum som denne eller hanterat näsdukar eller smutstvätt.

9 När det i hemmet finns en person som insjuknat i influensa, kan de andra som bor i hushållet minska smittrisken genom följande utöver det ovannämnda: Om möjligt, bör endast en person ta hand om den sjuke. Om man hör till en riskgrupp, bör man inte vara den som i första hand tar hand om den sjuke. Om du hör till en riskgrupp men inte kan undvika nära kontakt med den sjuke, bör du överväga att använda munskydd, om ett sådant finns att tillgå. Bjud inte hem gäster, när någon i hushållet är sjuk. Använd pappershanddukar för att torka händerna. Man kan också ge alla i hushållet egna handdukar i olika färger. Se till att ventilationen i gemensamma utrymmen är god (öppna fönstret t.ex. i köket och badrummet och på toaletten). Om möjligt bör den sjuke vistas i ett annat rum än andra personer i samma hushåll. Följ den sjukes hälsotillstånd och kontakta vid behov en hälsovårdscentral per telefon. Råd till den som vårdar ett sjukt barn Om möjligt bör endast en person ta hand om den sjuke. En person som hör till en riskgrupp, bör inte vara den som i första hand tar hand om den sjuke Vid vård av ett barn med influensa gäller samma anvisningar som ovan. Se till att barnet får tillräckligt med vätska. Om maten inte smakar pga. till exempel halsont, ger en sockerhaltig dryck energi. När du håller ett sjukt barn i famnen, bör du lägga barnet med hakan mot din axel så att det inte hostar rakt på dig. Hos barn (i synnerhet små barn) kan smittsamheten kvarstå långt efter det att symtomen har gått över. Därför ska man inte föra barn som varit sjuka till dagvård förrän det har gått minst 7 dygn sedan symtomen började. Även andra kontakter med personer utanför den egna familjen bör undvikas under en veckas tid. Följ barnets hälsotillstånd och kontakta vid behov en hälsovårdscentral per telefon. Städning, tvätt och renhållning Släng använda näsdukar och andra engångsprodukter i soporna. Kom ihåg att tvätta dina händer, om du har hanterat använda näsdukar och liknande. Torka dagligen av bordsskivor och andra beröringsytor med vanligt rengöringsmedel. Sängkläder och handdukar som använts av sjuka personer behöver inte tvättas separat. Detsamma gäller bestick och kärl. Det är dock viktigt att alla använda sängkläder och handdukar tvättas och allt använt husgeråd diskas ordentligt, innan andra personer rör vid dem. Tvätta sängkläder och handdukar på vanligt sätt. För att undvika smitta bör du inte hålla tvätten i famnen när du fyller tvättmaskinen. När du har hanterat smutstvätt, bör du tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och vatten eller rengöra dem med desinfektionsmedel. När ska man söka vård? Barnpatienter med symtom som kräver omedelbar behandling Läkarhjälp bör sökas så fort som möjligt, om ett barn insjuknar med något av följande symtom:

10 andningssvårigheter blåaktig eller grå hudfärg barnet dricker inte tillräckligt mycket barnet har häftiga eller fortsatta kräkningar barnet vaknar inte eller reagerar inte barnet är så irriterat att det inte vill vara i famnen de influensaliknande symtomen försvinner, men återkommer senare i förening med feber och svårare hosta Vuxenpatienter med symtom som kräver omedelbar behandling Läkarhjälp bör sökas så fort som möjligt, om en vuxen person insjuknar med något av följande symtom: andningssvårigheter smärta eller tryckkänsla över bröstet plötslig känsla av yrsel eller omtöckning häftiga eller fortsatta kräkningar de influensaliknande symtomen försvinner, men återkommer senare i förening med feber och svårare hosta Personer som hör till riskgrupperna bör kontakta en hälsovårdscentral eller läkare redan vid lindrigare symtom än de ovannämnda. Om du/barnet hör till någon av de nedannämnda riskgrupperna och får plötslig feber (38 C eller mer, barn under 3 år över 38,5 C) med halsont, hosta eller snuva, bör du kontakta närmaste hälsovårdscentral per telefon eller uppsöka en läkarmottagning för att få veta om du/barnet behöver behandling mot influensa: barnet är yngre än 3 år du är gravid du lider av någon av följande kroniska sjukdomar: hjärtsjukdom (exkl. lindrig blodtryckssjukdom) som kräver regelbunden läkemedelsbehandling, lungsjukdom (t.ex. astma) samt diabetes kronisk lever- eller njurinsufficiens en sjukdom som försämrar motståndskraften, t.ex. leukemi, lymfom, hiv-infektion en sjukdom för vilken du får behandling som försämrar din motståndskraft (organtransplantation, behandling med cytostatika, TNF-alfahämmare eller kortikosteroider >15 mg/dygn i 2 4 veckors tid, eller någon annan immunsupprimerande behandling) kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom sjuklig övervikt (BMI, Body Mass Index över 40).

11 Bilaga 2 VIKTIG INFORMATION BARNENS DAGVÅRD OCH SVININFLUENSA Man kan ha insjuknat i influensa A (H1N1) virus, eller svininfluensa, om man får plötslig feber, ont i halsen, hosta eller snuva samt ofta även huvudvärk, värk i lederna, trötthet och frossbrytningar. Man kan ha blivit smittad även i hemlandet. Sjukdomen smittar mycket lätt via beröring samt vid droppsmitta. Personer som insjuknat kan föra viruset vidare ungefär ett dygn innan symptomen uppkommer, samt upptill 7 dagar efter insjuknandet, barn och personer med någon annan grundsjukdom även en längre tid. Smittorisken är störst under de första dygnen. Omedelbara åtgärder samt isolering: Ett barn eller dagvårdspersonal som har symptom hemma får inte komma till dagvårdsplatsen. På dagvårdplatsen bör personalen följa med barnens hälsotillstånd. Om barnet uppvisar symptom passande på influensa placeras barnet skilt från övriga barn, barnet skall genast sökas hem. Enbart personer med symptom stannar hemma i frivillig isolering, deras friska anhöriga kan leva normalt. Det är orsak att poängtera för föräldrarna att barnet bör vara borta så länge febern håller i + 1 feberfri dag. Om dagvårdspersonal insjuknar, bör man genast stanna hemma tills man har varit feberfri och symptomfri minst ett dygn. Infektionen varar ungefär en vecka. Under epidemin bör man undvika att kräva sjukfrånvarointyg av småbarnsföräldrar samt dagvårdspersonal. Vård: Sjukdomen sköts med att vila hemma. I regel bör man inte använda mediciner för influensan. Man kan dock använda febernedsättande medicin från apoteket. Sjukdomen är inte speciellt farlig för dem som inte hör till någon riskgrupp, vilket de flesta barn inte gör. Personer som hör till riskgrupperna är diabetiker, astmatiker med symptom och fortgående medicinering, personer som använder medicin som nedsätter immunförsvaret. Om dessa personer insjuknar bör de ta kontakt med vårdande enhet eller hälsocentralen, tel De insjuknade som hör till riskgrupperna kan eventuellt behöva medicin mot influensan. Den insjuknade bör undvika alla offentliga utrymmen, även hälsostationer, sjukhusens förstahjälp och mottagningsutrymmen samt apotek. Nödvändiga kontakter bör ske per telefon eller med hjälp av friska anhöriga. Preventiva åtgärder: De första vaccinen anländer troligtvis i slutet på september början på oktober till Finland. Till att börja med vaccineras enbart riskgrupperna, dit räknas bland annat hälsovårdspersonal och barn under 3 år. Bästa sättet att begränsa epidemin är att iaktta god handhygien, lära barnen att hosta-nysa hygieniskt, samt att omedelbart skicka hem ett barn/arbetstagare som insjuknat. Dagvården bör speciellt fästa uppmärksamhet vid handtvätt, ex. före och efter att man hanterat gemensamma leksaker och böcker. Om minst 3 barn/arbetstagare insjuknar i influensaliknande sjukdom inom en vecka, bör man meddela om saken till hälsocentralens hygienskötare eller infektionsansvariga läkare, tel Källa: social- och hälsovårdsministeriets direktiv Lovisa Katariina Borup, överläkare, infektionsansvarig läkare Tero Taipale, ansvarig överläkare

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Minskning av infektionsrisken

Minskning av infektionsrisken Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2005:29 Minskning av infektionsrisken inom dagvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2005 3 SAMMANDRAG Minskning av infektionsrisken inom dagvården.

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Säkerhetsplanen 5 2.1 Lagstiftning 5 3. Allmänna uppgifter för verksamhetens enheter 7 3.1 Verksamhetsenhetens

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Innebandyförbundet Infektion och smitta Bakgrund. De vanligaste infektionerna är förkylning från virus (virala infektioner, t.ex. influensa) och drabbar vuxna ca 2-3 ggr per år (barn 2-5). Det finns mer än 200 olika förkylningsvirus

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009 Förkylning 25 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Förkylning Förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvägarna, som går över av sig själv. Vuxna finländare drabbas i medeltal av 1 5 förkylningar

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Undersökning och vård av personer som utsatts för sexuellt våld

Undersökning och vård av personer som utsatts för sexuellt våld Undersökning och vård av personer som utsatts för sexuellt våld Akut hjälp för våldtagna Handboken innehåller A Akutvård av person som utsatts för sexuellt våld B Undersöknings- och vårdprotokoll för undersökning

Läs mer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37 1:a

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer