PM, medicinsk riktlinje Akut barnkirurgi, SÄS, Borås, Kirurgkliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM, medicinsk riktlinje Akut barnkirurgi, SÄS, Borås, Kirurgkliniken"

Transkript

1 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 1 (9) SKALLTRAUMA (Se separat PM skalltrauma på barn - omhändertagande) Anamnes: Typ av trauma. Högenergivåld? När inträffade traumat? Vittnen? Försök värdera våldets energi. Medvetslöshet? Kräkning, illamående? Trötthet? Amnesi? Huvudvärk? Misshandelsmisstanke? Andra skador? Status: Andning? Andningspåverkan? Lungfunktion? RLS (medvetandegrad). Allmäntillstånd? Pupillreaktion och övrig neurologstatus? Amnesi? Agiterad? Rädd? Blödning ur näsa, öra, mun? Likvorré? Hemotympanon? Svullnad? Sårskada? Buktande fontanell? Nacke - smärta, stelhet? Överväg alltid CT-skalle om: Om barnet är allmänpåverkat och eller har sänkt medvetandenivå. Barnet varit avsvimmad och eller amnesi. Positivt neurologiskt statusfynd. Oklarhet kring hur skadan uppkommit (misshandel, brist på uppsikt). Stor lokal svullnad, ex kefalhematom, buktande fontanell, likvorré. Vid högenergivåld även om barnet ser välmående ut. Vid inläggning: Överväg inläggning vid samma indikationer som CT-skall och även kriterierna i anamnes eller status uppfylls. Lägg in vid misstanke om misshandel. Överväg IVA vård. Övervaka - RLS, BT, puls, pupillreaktion (avgör kontrollfrekvensen individuellt). OM MISSHANDEL MISSTÄNKS (Se separat PM, barnmisshandel) Försök alltid motivera föräldern och barnet till inläggning. Remiss till barnmedicin för bedömning.

2 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 2 (9) AKUT BUK Anamnes: Epidemiologi. Feber? ÖLI? Kräkningar? Trauma? Avföring; frekvens, konsistens, färg. Smärta duration, förlopp, ntervaller, karaktär, kontinuerlig, molande, hastighet, intensitet, lokalisation, utstrålning. Smärtutveckling senaste tim/dygn. Allmänpåverkan? Miktion - frekvens, obehag, nykturi? Aptit? Åt senast? Varit utomlands? Tidigare operationer? Andra sjukdomar? Status: Tålamod, tid och varma händer. Smärtpåverkad? Slö? Ligger stilla? Iakttag kroppsspråk. Perioral blekhet? Acetondoft? Näsvingeandning (pneumoni)? Inspektera svalg, öron, hud. Auskultera - hjärta och lungor. Bukpalpation inklusive ljumska och yttre genitalia. Om suspekt obstipation kan rectalundersökning vara av värde utföres mycket försiktigt. Giv därefter K.Clyx, 120 ml, per rectum på vida indikationer. Ompalpation av buken efter K.Clyx. Övrigt: Urintest, Hb, LPK, diff, CRP, leverstatus, B-glukos, S-amylas, Streptock A, S-Kreatinin och elstatus. Överväg - BÖS, ultraljud, pulmröntgen, urografi och coloningjutning. DIFFERENTIAL DIAGNOSER VID AKUT BUK Körtelbuk, lymfadenitis mesenterica acuta. Oftast virusinfektion. Feber, buksmärtor, illamående, ont i höger fossa. Följ förloppet - frikostig ompalpation. Ofta god aptit. Vanligen ÖLI med snuva och halsont. Kan utan obehag hoppa jämfota. Ultraljud buk, Mb, kan ge diagnosen.

3 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 3 (9) APPENDICIT Sjukdomen är extremt sällsynt hos barn före ett års ålder och ovanligt hos barn före fyra års ålder. Appendiciten har ofta ett snabbare och lömskare förlopp hos små barn och leder oftare till perforation. Barn <4 år har perforation i % vid operation. Defense är svårbedömt på barn. Aptitlöshet. Trötthet. Feber. Diarré vanligt. Täta urinträngningar. Molande, kontinuerlig smärta. Perioral blekhet. Allmänpåverkade. Vill ligga still. Rörelseprovocerad smärta. Positivt hopptest - ont när patienten hoppar. Rehydrering 5 % av kroppsvikten Ringer-acetat lösning, intravenöst. Analgetika. Preoperativ antibiotika enligt PM. Operation. GASTROENTERIT Subfebril - hög feber. Kräkningar och diarré, ofta frekventa. Mjuk buk. Ofta fler sjuka i familj och omgivning. OBSTIPATION Vanlig genes till knip i magen. Kolikartade smärtor i oregelbundna intervaller. Sällan obstipationsanamnes. Ofta god aptit, ibland illamående. Smärtdebut, ofta efter måltid. Inte ovanligt med diarré (=paradoxal diarré). Sällan feber. Barnet kan ha haft normal avföring samma dag men ändå ha obstipation. Status: Hård avföring i ampullen. Öm i vänster fossa. Ibland palperas colon descendens -fylld, ömmande. K.Clyx, 120 ml, per rectum (ej Microlax som svider) eller S.Resulax per rectum.

4 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 4 (9) INVAGINATION Vanligast mellan 3 mån och 3 år. Sällsynt efter 4 års ålder, men förekommer. Ju äldre barn desto mer observant måste man vara på bakomliggande sjukdom (Meckel, polyp, tumör, lymfom, ulcerös colit). Intervallsmärtor. Blod per rectum. Kräkningar. Tympanism och uppspänd buk. Statusfynd: Ofta blankt bukstatus, men ibland kan invaginatet palperas som en långsträckt resistens. Palpera bråckportar. Diagnos: BÖS och coloningjutning (kan även vara terapeutiskt). Normal BÖS utesluter inte invagination. Coloningjutning. Operation. Alltid inläggning. Giv utsköljningslavemang efter colonröntgen. Kontakta narkos för upp vätskning. PYLORUSSTENOS (Se separat PM, Pylorusstenos) Vanligen debut vid 4 v - 6 mån, fler pojkar än flickor. Numera sällsynt. Kaskadkräkningar kort stund efter måltid i ökande frekvens. Aldrig gallfärgade kräkningar. Viktminskning. Feberfri. Diagnos: Palpation. Kontraströntgen av ventrikeln. Ultraljud. Hypokloremi. Hypokalemisk alkalos. Behandling. Sond Uppvätskning och elektrolytbalanskorrigering. (Kontakta narkos för ordination). Operation enligt Ramstedt = pyloromyotomi.

5 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 5 (9) INKLÄMT LJUMSKBRÅCK Uteslutande laterala, indirekta bråck. Fler pojkar än flickor. Intervallsmärtor. Buktande palpabelt bråck som inte är reponibelt. Nedsatt aptit, ibland kräkning. Diagnos: Anamnes Palpation. DIFFERENTIAL DIAGNOSER Hydrocele testis. Testistorsion. Adenit. Kan oftast reponeras efter analgetika och sedativa samt barnet i bäckenhögläge. Operation utförs en vecka därefter. Om man ej lyckas - akut operation, bråcksäcksextirpation. PYELONEFRIT Feber. Illamående. Ont imagen, utstrålning till ljumskregionen och mot ryggen. Dunköm över njurlogen. Sällan täta trängningar. Diagnos: Patologiskt sediment. Kliniskt status. Eventuellt positiv nitrit. Förhöjt CRP. Antibiotika. Uppföljning: Remiss till barnmedicin. Ultraljud njurar och urinvägar, eventuellt urografi.

6 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 6 (9) PNEUMONI Buksmärta. Feber. Inte alltid ÖLI. Kräkning är vanlig. Näsvingeandning. Mjuk buk. Pulmröntgen ger diagnos. NEDSVALDA SAKER Röntgen thorax-buköversikt. Om föremålet är kvar i oesophagus utförs scopi i narkos med exstirpation, akut. Om föremålet är kvar i ventrikeln eller tarm, expektans upp till 10 dagar. Kontrollera avföringen. Nedsvalda batterier (Se separat PM) Om batteri finns i esophagus utförs scopi och exstirpation snarast. ÖVRIGA DIFFERENTIAL DIAGNOSER Malrotation. Ulcus. Gallsten. Njursten. Meckels divertikel. Mb Hirshsprung. Psykiska orsaker. Akut tonsillit. Diabetes mellitus. BARNUROLOGI AKUT Överväg urologisk utredning vid: Pyelonefrit. UVI (alltid hos pojkar). Hematuri. Missbildningar i yttre genitalia. Trauma mot buken. Urininkontinens. Palpabel bukresistens. Oklara recidiverande buksmärtor. Epididymit.

7 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 7 (9) BALANIT (Se separat PM, Phimosis) Behandlas med Kr. Emla eller Xylocaingel 2 % lokalt i 20 minuter, spola med kranvatten. Rekommenderas sittbad i akuta läget an gång per dygn, de första två dygnen och smörj med vaselin efteråt. Om recidiverande infektioner och phimosis förhudsplastik eller Dermovatbehandling. Förebygg recidiv med att undvika uttorkning, smörj dagligen med vaselin/fetsalva. FLYTNING HOS FLICKOR Främmande kropp? Svampinfektion? Odla (behandla om streptococcer). Överväg colposcopi i narkos särskilt om blodig flytning. Rabdomyosarcom? Incest och övergrepp. AKUT SCROTUM Unilateral ömhet och svullnad om testistorsion ej kan uteslutas, skall patienten direkt till operation! Ofta relateras obehaget till något trauma. Vanligt att man söker för buksmärta. DIFFERENTIAL DIAGNOSER Testistorsion. Vid operation - detorkvera. Avvakta i 15 min och invänta normaliserad cirkulation och färg. Om ingen förbättring göres ablatio. Om tveksamt - spara och kontrollera kliniskt om 6-12 mån. Fäst även kontralaterala testikel. Torsion av Morgagnis hydatid = appendicis epididymis. Exstirperas. Även icke torkverad Morgagni exstirperas. Inklämt bråck. Blödning intrascrotalt efter trauma. Behandla koncervation, begär ultraljud testikelskada? Om exploration, utrym hematomet och värdera testikeln. Tumör Ultraljud öppen biopsi om misstanke. Epididymit. Svullen och ödematös epididymis. Antibiotika - ex Bactrim, Eusaprim, Zinacef, enligt FASS. Efter utläkning bör barnet följas upp, då det finns ett visst samband med urinvägsmissbildningar, remiss till barnmedicin och ultraljud urinvägar. Idiopatiskt scrotalödem, oklar genes. Unilateralt ödem, diffus avgränsning fram mot ljumsken och bak mot anus och med svullnad av hela scrotum. Ingen behandling. (vanligt i cykelsäsongens början.)

8 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 8 (9) FÄSTINGAR Borttages med valfri metod. Om liten rest finns kvar i såret - vänta ett dygn till rodnad uppkommer, tvätta då med tvål och vatten, varvid den lilla resten lätt avlägsnas. Alternativt Duodermplatta över området ett dygn, varefter man tvättar rent. Borreliareaktion uppkommer först efter 1 vecka. Rodnaden är då > 5 kronas storlek. SÅR OCH ÖVRIGT Informera alltid lugnt och sakligt både barn och föräldrar om bedömning och planerad åtgärd. Om barnet är mycket rädd - se nedan * Överväg åtgärd i narkos. PREMEDICINERA MED* (Se separat PM-Premedicinering med Dormicum) Dormicum rectalt 0,3 mg/kg (max 7,5 mg), främst till barn under 6 år. Dormicum peroralt 0,4 mg/kg (max 10 mg), (blandas med stark saft). Smärtstillande (diclofenak och paracetamol). LOKALBEDÖVNINGS ALTERNATIV Droppa 4 % Xylocainlösning (40mg/ml) - 0,1 ml/kg direkt i såret (känns kallt). 2 % Carbocainlösning på kompress, läggs på såret i minst 30 minuter. Xylocaingel 2 % på såret. Kr. EMLA, därefter infiltrationsanestesi lokalt. SKRAPSÅR Lokalbedöva enligt ovan. Såret tvättas och därefter förband som inte fastnar, t ex Mepitel, Solvaline, Unitull. Om det förekommer mycket grus och smuts i såret (gäller ej ansikte) - tvätta ytligt, därefter Duoderm-platta i 1-1, 5 dygn. Såret kan därefter enkelt rentvättas. Överväg sövning. Smutsiga sår i ansiktet kan erfordra sövning. GLIPANDE SÅR Panna, haka, fingrar - kan ofta tejpas, långa tejpar. Raka aldrig ett ögonbryn! Hårbotten - Islandsmetoden - tvinna en tunn hårtuss vid vardera sårkanten och knyt, alt en enkel sutur utan bedövning. Större sår - lokalbedövning enligt ovan eller sövning, (kan eventuellt förbehandlas med Xylokainlösning 40 mg/ml, (0,1 ml/kg), som droppas i såret, varefter man infiltrerar med injektion via såret till kanterna). Suspekt främmande kropp, senskador, nervskador - sövning. Sår i munnen, på tungan - lämnas oftast öppna om de erfodrar sutur, sövs patienten.

9 Upprättad av: Katherina Hanson Sida 9 (9) PARONYCHIER Fingerbad i minuter, tvållösning i kranvatten. Dagliga omläggningar. Om ej bättre på några dagar eller vid försämring - överväg evulsio. Paronychi hos nyfödda - aldrig Alsolsprit. Överväg antibiotika peroralt vid djup infektion med progredierande rodnad. Lägg förband med antibiotikasalva (t ex Nebacetin). FINGERTOPPSSKADOR Revidera sårytorna eventuellt i narkos. Frikostigt evulsio. Sy ej i nagelbädden. Första omläggning eventuellt i narkos (mindre barn).

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON Lars Jonsson är överläkare och docent vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har under många år arbetat med undervisning för läkare i öppenvården,

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 5 Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar EVA ELLEGÅRD, KUNGSBACKA SJUKHUS, KUNGSBACKA KRISTIAN ROOS, LUNDBY SJUKHUS, GÖTEBORG INLEDNING Diagnostiken av sjukdomar

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer