Redovisning Lilla Vik Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling"

Transkript

1 KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson

2 Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till baseras på överenskommelse mellan Kommunförbundet i Skåne och Framtidsutbildning AB. Undertecknad har vid möte med styrgruppen presenterat förslag till genomförande, se bilaga 1. Utvärderingsuppdraget omfattar KTU projektet i sin helhet. Under den inledande fasen av utvärderingsarbetet har fokus dock i huvudsak legat på att följa delprogram 2, ägar- /generationsväxling i små och medelstora företag. Föreliggande rapport utgör en lägesbeskrivning baserad på redovisning av genomförd utvärdering under perioden januari mars Arbetet har kunnat utföras i enlighet med gjord planering. Följande informationskällor utgör grund för redovisning och reflektioner. Kommunförbundets beskrivning av delprogrammet. Överenskommelse mellan Kommunförbundet i Skåne och Företagarna i Skåne beträffande genomförande av programmet. Företagarnas genomförandeplanering (skriftlig plan och närvaro vid uppföljningsmöten). Närvaro vid informations-/rådgivningsträff i Helsingborg. Intervjuer av projektledaren. Intervjuer av samverkanspartners. Utfrågning av ett urval mötesdeltagare med hjälp av enkät. Intervjuer av företagare som genomfört ägar-/generationsskifte. Genomgång av rapporter samt information tillgänglig på Internet rörande ägar- /generationsskifte, se bilaga 2. Utifrån insamlad information relateras planerade och genomförda insatser till överenskommelsen mellan Kommunförbundet och Företagarna samt hur genomförda informationsoch rådgivningsinsatser har fungerat. För att kunna förstå ägar-/generationsskiftesfrågorna har undertecknad inhämtat grundkunskaper genom att ta del av aktuella rapporter i frågan och genom informationssökning på Internet. En scanning av vilka aktiviteter som genomförts i andra delar av Sverige med anledning av ägar-/generationsskiftesfrågan har också företagits. De hittills företagna uppföljnings- och utvärderingsinsatserna ger inte underlag för en djupare analys men ger ändå en god bild av hur hittills genomförda insatser utfallit. Delprogrammets intentioner och Företagarnas uppdrag Intentionerna med delprogrammet ägar-/generationsväxling framgår av beskrivning i ansökan till ESF Rådet samt av skriftlig överenskommelse kring genomförande av uppdraget mellan Kommunförbundet i Skåne och Företagarna i Skåne. Uppdraget består av följande delar: 1. Informera företagare om ägar-/generationsskiftesfrågor. 2. Informera anställda/arbetslösa som är villiga att ta över. 3. Undersöka behovet av stöd och särskilda insatser kring överlämnande frågorna hos överlämnande företagare samt att ta fram förslag till stödprogram om sådana behov finns. 2

3 4. Ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för övertagande blivande företagare samt genomföra en testomgång för en generell satsning på genomförande av ett sådant kompetensutvecklingsprogram. Utifrån överenskommelsen har Företagarna gjort en projektplan, se bilaga 3, som omfattar de inledande informationsaktiviteterna. I denna plan beskrivs målet med projektet på följande sätt: Projektets mål är att minska effekterna av de stora pensionsavgångarna framöver i det skånska näringslivet och därmed bidra till den ekonomiska tillväxten. Att inspirera nya grupper till företagande och ge kunskap kring nyföretagande och att ta över befintliga företag. Två målgrupper definieras enligt följande: Företagare som står inför ett ägarskifte. Nyföretagare segment enlig nedan. - svenskar med invandrarbakgrund - kvinnor - anställda - generationsskifte - arbetslösa akademiker - inflyttning till Skåne I projektplanen beskrivs vidare det planerade upplägget av informations- och rådgivningsträffar på tio orter i Skåne samt anges vilka samverkanspartners som behöver medverka. Det finns också ett avsnitt kring planeringen av marknadsföringen. Genomförda aktiviteter och synpunkter på dessa Projektansvarig/projektledning Företagarna förde nationellt upp frågan om ägar-/generationsskiften på agendan med rapporten Vem vill ta över? De företagsamma 40-talisterna går snart i pension 1. Rapporten har i mars 2005 publicerats i en uppdaterad version. I rapporten konstateras bl.a. att: Var fjärde företagare i Sverige är född på 40-talet. 40-talisternas pensionsavgångar kommer att leda till cirka ägarskiften företag riskerar att försvinna. I hälften av dessa fall planerar företagaren för nedläggning i samband med pensionering och en lika stor andel skiften kommer sannolikt att misslyckas. Drygt var tredje företagare vet inte hur de skulle kunna hitta en köpare av företaget vid en eventuell försäljning. 1 Sofia Linder, Företagarna, juli

4 Den nationella rapporten har kompletterats med länsvisa beskrivningar. Rapporten Vem vill ta över i Skåne? genomfördes år 2004 av Företagarna i Skåne tillsammans med Länsarbetsnämnden i Skåne på uppdrag av det Regionala Kompetensrådet. I Skåne är nära tre av tio företagare födda på 40-talet företagare står inför någon form av ägarskifte företag riskerar att försvinna i denna process. Rapporterna innehöll en rad förslag på hur ägarskiften skulle kunna underlättas, alltifrån förändring av lagstiftning till behov av att föra ut information om problematiken i samband med ägarskiften samt att skapa mötesplatser för köpare och säljare. De aktiviteter som nu genomförts i KTU projektet ligger i linje med de diskussioner som initierades genom de nämnda rapporterna. Marknadsföring av de informations- och rådgivningsträffar som nu genomförts av Företagarna har skett genom DR utskick, websida, annonsering och nätverkskontakter. Aktiviteter genomfördes slutligen på sju orter; Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm. Uppskattningsvis har cirka 400 personer deltagit i träffarna. Planerade träffar i Tomelilla, Landskrona och Hörby ställdes in då bedömning gjordes att företagarna i dessa områden skulle ha möjlighet att delta på andra närliggande orter. De projektansvariga inklusive projektledaren anser att det upplägg av mötena som man haft har fungerat bra. Det har i stort bestått av följande delar: Inledning Seminarier Tidsbokad rådgivning Övrig rådgivning Matchmaking Mingel Under inledningen har företrädare för Företagarna beskrivit bakgrund och problematik. Dessutom har någon företagare med erfarenhet av ägar-/generationsväxling medverkat. Seminarier har genomförts av Lindebergs Grant Thornton, Svensk Företagsförmedling och Skatteverket. Olika seminarier har vänt sig till köpare respektive säljare. Förutom ovan nämnda aktörer har också följande organisationer medverkat med rådgivning på olika sätt (i vissa fall möjligt med tidsbokad rådgivning): Affärsskolan ALMI Kommunerna på de berörda orterna Kompetenta småföretag Kunskapsbron Lokala banker Nyföretagarcentra Kommunernas näringslivskontor har stått för lokaler och andra praktiska arrangemang på respektive ort. 4

5 För att uppmuntra till kontakter mellan köpare och säljare fick deltagarna vid registreringen välja en färgplupp gul för säljare, röd för köpare och vit för neutral. Besökarna uppmanades också lägga sina visitkort i olika skålar för säljare respektive köpare. Alla kategorier har varit representerade men de neutrala har övervägt. Efter mötesserien har ett arbete påbörjats med att arrangera en matchmaking mellan köpare och säljare. I övrigt hänvisas beträffande projektägarens och projektledningens synpunkter till deras egen rapportering av genomfört uppdrag direkt till Kommunförbundet. Samverkansparter Representanter för de samverkansparter som deltagit i genomförandet av Företagarnas informations- och rådgivningsinsatser på de sju ovan nämnda orterna har intervjuats på telefon. Vilka personer som intervjuats samt vilka frågor som ställts redovisas i bilaga 4. De mest frekventa åsikterna som framkommit är i korthet följande. Samverkansparterna tycker att anordnade möten haft ett bra innehåll och en vettig struktur. Konceptet med mötesplats, rådgivning och seminarier har fungerat utmärkt. De praktiska arrangemangen har varit utan anmärkning. Mötena har präglats av en positiv stämning. Antalet besökare har varierat. Flest besökare har det varit i Malmö, Helsingborg och Lund. Åsikterna om nivån på volymen skiftar. De flesta intervjuade anser att antalet deltagare har legat på en förväntad nivå medan några menar att det borde kommit betydligt fler deltagare med tanke på problematikens dignitet. Olika näringslivsstruktur kan ha påverkat hur många som kommit till respektive ort. De som erbjudit tidsbokad rådgivning uppger sig ha haft fullt upp med bokade tider. Marknadsföringen av evenemangen anses ha varit mycket bra. Flera för fram att det genomförda informationsprogrammet är en bra start på något som man måste arbeta med under en lång rad av år. Det behövs återkommande informations- och mötesarrangemang. Andra åsikter som kommit fram i intervjuerna är: Det hade varit bättre med möten på kvällstid. Folk har svårt att komma ifrån på dagtid. Det finns många små företagare som man inte når med den här typen av arrangemang. Därför måste informationsmötena kompletteras med uppsökande verksamhet. Kanske ett eget litet projekt? Det är viktigt att koppla ihop arbetslösa med företagare som inte har en naturlig efterträdare. Det behövs mer aktivitet även på detta område. Det är bra att det finns en web plats för generationsskiftesfrågorna men den kan utvecklas mer. Flera aktörer förbereder olika aktiviteter eller diskussioner kring frågan; Nutek, ALMI, SÖSK. 5

6 Mötesdeltagare Ett urval mötesdeltagare, sammanlagt 62 personer, har tillsänts en enkät som kunnat besvaras antingen på papper eller på Internet. Frågeformuläret redovisas som bilaga 5. Sammanlagt har 21 personer besvarat enkäten. Svaren redovisas nedan. 1 I vilken stad var du deltagare i Företagarnas mötesplats? Svarskategori Antal Andel (%) Ystad 6 21,4 Trelleborg 0 0,0 Malmö 8 28,6 Lund 5 17,9 Helsingborg 2 7,1 Kristianstad 1 3,6 Hässleholm 6 21,4 Ej svar 0 0,0 Totalt ,0 2 Hur uppmärksammades du på att arrangemanget skulle äga rum? Svarskategori Antal Andel (%) Annons i dagspressen 5 17,9 Information/Inbjudan direkt från Företagarna 17 60,7 Information/inbjudan från annan organisation 1 3,6 Information från kollega/bekant 3 10,7 På annat sätt 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Totalt ,0 Kommentarer till svaren Även fått inbjudan direkt från Företagarna Internet 3 Vilka av följande programpunkter/erbjudanden tog du del av? Svarskategori Antal Andel (%) Inledning Företagarna 23 82,1 Seminarium - Lindebergs Grant Thornton 15 53,6 Seminarium - Svensk Företagsförmedling 20 71,4 Seminarium Skatteverket 15 53,6 Rådgivning 4 14,3 Tidsbokad rådgivning 2 7,1 Annat 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Flervalsfråga (Andel beräknad per kategori) 6

7 Kommentarer till svaren Synd att några seminarier gick parallellt. Seminarium skatteverket dålig information om vad seminariet gick ut på. Skatteverkets rådgivning var tyvärr felriktad, men diskussionen blev bra trots det. 4 Fick du den information du sökte? Svarskategori Antal Andel (%) Ja 17 60,7 Nej 7 25,0 Ej svar 4 14,3 Totalt ,0 Kommentarer till svaren Delvis Ja av Svensk Företagsförmedling - Nej av Skatteverket Sökte ej speciell information utan allmän kompetenshöjning Uppkom inte mycket nytt men stärkte den information jag fått tidigare. Nja Ganska basic-information Hittade ingen säljare av lämplig verksamhet Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 5 Knöt du några nya kontakter på mötesplatsen som berör ägarskiftesfrågan? Svarskategori Antal Andel (%) Nej 20 71,4 Ja, med eventuell köpare 0 0,0 Ja, med eventuell säljare 1 3,6 Ja, med rådgivare/annan resursperson som 1 3,6 kan hjälpa mig att sälja mitt företag Ja, med rådgivare/annan resursperson som 0 0,0 kan hjälpa mig att köpa ett företag Ja, med annan 5 17,9 Ej svar 1 3,6 Totalt ,0 Kommentarer till svaren Medtog planerad köpare Köparna var nog inte informerade om mötet Nja Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 7

8 6 Har du sedan mötet gått vidare i köp-/säljprocessen? Svarskategori Antal Andel (%) Ja 6 21,4 Nej 22 78,6 Ej svar 0 0,0 Totalt ,0 Kommentarer till svaren Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 7 Tycker du att arrangemanget hade ett bra innehåll? Svarskategori Antal Andel (%) I mycket hög utsträckning 0 0,0 I hög utsträckning 21 75,0 I liten utsträckning 5 17,9 I mycket liten utsträckning 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Totalt ,0 Kommentarer till svaren Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. För grundläggande 8 Tycker du att arrangemanget var väl organiserat? Svarskategori Antal Andel (%) I mycket hög utsträckning 1 3,6 I hög utsträckning 20 71,4 I liten utsträckning 5 17,9 I mycket liten utsträckning 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Totalt ,0 Kommentarer till svaren Synd att några seminarier gick parallellt. Seminarier gick parallellt och det var svårt att välja. Skulle besökt ett seminarium till men passade ej tidsmässigt (väntetid). Med undantag av att säljare och köpare inte med lätthet kunde hitta varandra Man höll inte programtiderna vilket gjorde att man kom för sent till vissa programpunkter. 8

9 9 Tycker du att dina kunskaper om ägarskiftesfrågor har ökat genom att du deltog i mötet? Svarskategori Antal Andel (%) I mycket hög utsträckning 0 0,0 I hög utsträckning 10 35,7 I liten utsträckning 14 50,0 I mycket liten utsträckning 3 10,7 Ej svar 1 3,6 Totalt ,0 Kommentarer till svaren Var redan bra påläst. Har kryssat i både i hög utsträckning och i liten utsträckning. Värdering av företag var mest intressant för oss. 10 Vad gör du idag? Svarskategori Antal Andel (%) Driver ett eget företag 22 75,9 Anställd 6 20,7 Arbetssökande 0 0,0 Annat 0 0,0 Ej svar 1 3,6 Totalt ,0 11 Vad tycker du behöver göras mer i ägarskiftesfrågan? Generellt eller specifikt i mitt fall? Mer information om överförande till barn olika alternativ. Även mer info om skattemässig värdering vid försäljning. Man borde samla köpare och säljare. Informationen hade nog varit bristfällig på den punkten. Kom på en utmärkt affärsidé när jag svarade på denna fråga. Därför avstår jag från att svara. Tyckte att föredragshållare 1+2 var väldigt bra med bra innehåll. Svensk Företagsförmedling urusel. Sista tjejen från Skatteverket var bra men innehållet passade ej (starta eget) Det händer redan omändringar angående arv och gåvor. Register för köpare och säljare så att de/vi kan finna varandra. Bankerna bör engagera sig mer och på ett tidigare stadium. Tryggheten att vara anställd jämfört med egen företagare är ljusår. Samhället bör öka upp skyddsnätet för företag. Minskar skyddsnätet att vara anställd, kan det bli intressantare att välja att bli företagare. Informera om vilka företag som kan vara aktuella för försäljning. 9

10 Vad gör andra? Regeringen har gett Nutek i uppdrag att utforma och genomföra ett nationellt program för att underlätta ägarskiften i små företag. En rad aktiviteter önskas genomförda. Grundläggande information/seminarier Fördjupande seminarier Utbildning av både köpare och säljare Metodutveckling/Pilotprojekt Mötesplats/Marknadsplats Analys av regelverk som påverkar ägarskiften I rapporten Vem vill ta över? föreslås följande åtgärder för att förhindra massutslagning av företag. God planering och framförhållning från företagarna själva. Politiska reformer som underlättar överlåtelse och nystart av företag. Företagarna och andra näringslivsorganisationer informerar om vikten av att planera ägarskiften i god tid samt påverkar beslutsfattare om att det måste skapas bättre förutsättningar för överlåtelse och nystart av företag. Vid sökning på Internet får man snabbt en bild av att det för närvarande genomförs en hel del aktiviteter som rör ägar-/generationsskifte. Över hela landet uppmärksammas frågan i informationsmöten, seminarier och utbildningar. Mest frekvent är informationsmöten av samma typ som Företagarna nu genomfört i Skåne. Nutek har genomfört ett större seminarium där generationsskiftesfrågan satts in i ett större perspektiv. Vad har vi egentligen för attityder till entreprenörskap och företagande? Vem vill bli företagare? Att starta företag en fråga om regler, attityder eller pengar? Generationsskifte vad händer med företaget? I Kronobergs län genomför Svenskt Näringsliv, Företagarna, Länsarbetsnämnden och utbildningsföretaget Drivkraft en företagarskola med fokus på de problemställningar och möjligheter som finns vid generations- och ägarskiften i företag. Områden som behandlas i kursen är: - entreprenörskap - information & kommunikation - företagsekonomi - marknadsföring & försäljning - finansiering - affärsjuridik - kvalitet, miljö & jämställdhet - internationalisering - IT som verktyg - projekt & projektledning - organisation & ledarskap - affärsutveckling ur ett lokalt och globalt perspektiv 10

11 Utvärderarens reflektioner De aktiviteter som genomförts i delprogram 2, ägar-/generationsväxling, under det första kvartalet 2005 avser i huvudsak punkterna 1 2 i överenskommelsen med Kommunförbundet (se sidan 2). Beträffande punkt 3 undersöks för närvarande behovet av en matchmaking funktion mellan säljare och köpare. Fokus har hittills legat på den stora informationsinsats som gjorts med möten på sju orter i Skåne kring ägar-/generationsskiftesfrågan. Tanken är, såvitt undertecknad förstår, att denna breda insats ska följas av mer riktade/specifika insatser under resten av året. I Företagarnas rapport till Kommunförbundet, som presenteras i samband med styrgruppens möte , föreslås en testomgång av ett kompetensutvecklingsprogram för köpare samt utveckling av webplatsen och medverkan i ett samverkansprogram med fyra skånska kommuner samt ALMI. Av föreliggande redovisning har framgått att de aktörer som berörts av genomförda informations-/rådgivningsinsatser i hög grad är nöjda med hur dessa utfallit. Projektägaren har genomfört planerade insatser på sju av tio orter med en struktur och innehåll som i hög grad förefaller ha motsvarat ställda förväntningar. Undertecknad har framförallt tillfrågat två aktörsgrupper om deras synpunkter, dels de samverkansparter som tillsammans med Företagarna genomfört informationsmötena och dels de som besökt mötena. Samverkansparterna är genomgående nöjda med arrangemangen medan mötesdeltagarnas åsikter skiljer sig åt på vissa punkter även om huvudintrycket är att de flesta är nöjda med mötenas innehåll och utformning. Mötesaktiviteterna har uppenbarligen haft en kunskapsgenererande effekt då 36 % av de mötesdeltagare som besvarat utsänd enkät 2 anser att deras kunskaper om ägarskiftesfrågan har ökat genom att de deltagit i de seminarier som ingick i mötesprogrammet eller fått rådgivning. Nära två tredjedelar uppger att de fått den information de sökte genom att delta. De flesta enkätrespondenterna tyckte att det möte de deltagit i hade ett bra innehåll och var väl arrangerat, dock inte alla. Flera uttrycker irritation över att seminarier varit lagda så att man inte kunde ta del av alla som man ville vara med på. En annan negativ synpunkt, som uttrycks av ett fåtal, är att informationen varit för grund. De flesta har dock motsatt åsikt och ger de som hållit i seminarierna beröm för både innehåll och genomförande. De som besökt en mötesplats har i stor utsträckning tagit del av flertalet erbjudna seminarieaktiviteter. En femtedel av enkätrespondenterna har utnyttjat de rådgivningsmöjligheter som erbjöds. En enkätrespondent uppger sig ha knutit en kontakt kopplad till ägarskifte. Att det funnits både köpare och säljare representerade på mötena framgår av att sex respondenter uppger sig vara inne i en sälj-/köp process. Tre fjärdedelar av de som besvarat enkäten är företagare och har i stor utsträckning uppmärksammats på mötena direkt genom Företagarna eller genom kollegor. En femtedel har fått vetskap om informationsmötet genom annons i dagspress. Några av de som besvarat enkäten är anställda medan ingen är arbetssökande. Visserligen har tillgången på adressuppgifter på de som besökt mötena styrt urvalet av respondenter men av genomförda intervjuer med projektledningen och samverkansparterna kan man dra slutsatsen att målgrupp 2, dvs. potentiella nyföretagare, framförallt arbetslösa varit allt för svagt representerade på mötena av 62 kontaktade deltagare har besvarat enkäten. Då det sammanlagt har varit cirka 400 besökare på de sju orter där möten genomförts utgör de som svarat 7 % av mötesdeltagarna. 11

12 I intervjuerna med samverkansparterna förs flera utvecklingsförslag fram som bör diskuteras. Bör genomförda informations-/rådgivningsmöten kompletteras med uppsökande verksamhet? Behöver ytterligare ansträngningar göras för att nå målgruppen arbetssökande? Kan web platsen utvecklas och i så fall hur? Vad kan mer göras för att underlätta för köpare och säljare att hitta varandra? Inför den fortsatta utvecklingen av programmet är också följande frågor av intresse. Hur få fler att se företagande som en möjlighet? Vilket stöd behöver överlämnande företagare? Hur kan ett kompetensutvecklingsprogram för övertagande blivande företagare se ut? Enligt uppdrag Helsingborg Bo Eriksson 12

13 Bilaga 1 Förslag till utformning av uppföljning och utvärdering av projektet Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Bakgrund Kommunförbundet Skåne genomför under perioden ett projekt med temat Kompetens Tillväxt Utvecklingskraft (KTU). De synsätt som projektet bygger på är att kompetensutveckling måste byggas in i ordinarie strukturer och verksamheter, att de lokala aktörerna, processerna och strukturerna ska vara basen för utvecklingsarbetet samt att det behöver skapas möjligheter och resurser för att stödja den lokala utvecklingen. En förstudie 1 har redan genomförts för att skapa en överblick över de näringslivsrelaterade arenor som finns i Skånes 33 kommuner samt på delregional nivå och som arbetar med kompetensutvecklingsfrågor. En styrgrupp har bildats med representation från Kommunförbundet Skåne, Företagarna i Skåne, Länsarbetsnämnden i Skåne, ESF - Rådet i Skåne samt Region Skåne. Kommunförbundet Skåne är projektägare men organisationerna som ingår i styrgruppen ansvarar för de delprogram som genomförs inom ramen för projektet. Projektets huvudmål är att: Stimulera offentliga och privata arbetsplatser till kompetensutvecklingsinsatser. Stödja former för att utveckla lokala befintliga mötesplatser. Samverka med lokala aktörer. Tre tematiskt strukturerade delprogram ingår i projektet. Varje delprogram har definierade mål och målgrupper för respektive program. De tre delprogrammen har följande teman: Utbildning av förändringsledare. Kompetensutveckling vid ägar-/generationsskifte i små och medelstora företag. Arbetsmarknadsnämnderna som lokala kompetensråd/lokala partnerskapför kompetensutveckling. Var och en av dessa program innefattar en rad olika aktiviteter. Därutöver kommer följande speciella aktiviteter att genomföras: Kompetensagenter inventerar och sammanställer kompetens- och utbildningsbehov. Resurser för att stödja lokala behov tillhandahålles. Information ges om möjligheterna i det reviderade Växtkraft Mål 3 Programmet. Presentation av lokala eller externa goda exempel på kompetensutvecklingsinsatser. 1 Förstudien redovisad i rapport skriven av Ulrika Forsgren, Artcom AB,

14 Bilaga 1 Uppdrag Projektledaren för KTU, Mats Persson, har bett undertecknad att presentera ett förslag till uppföljning och utvärdering av projektet. Det förslag till genomförande som jag beskriver nedan bygger på följande uppfattade premisser. Utvärderaren ska utföra såväl uppföljnings- som utvärderingsaktiviteter 2 och finnas med i projektprocessen under tidsperioden Utvärderaren föreslår lämpliga uppföljnings- och utvärderingsmetoder och presenterar en struktur för arbetet som kan utgöra diskussionsunderlag för slutligt fastställande av hur uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska bedrivas. Utvärderarens arbete ska efterhand generera kunskap (lärande och utvecklande intention) om hur de olika projektverksamheternas fungerar och vilka effekter som uppnås. Uppföljnings- och utvärderingsinformation ska kontinuerligt delges projektledare och projektledningsgrupp för att möjliggöra anpassningar av delprogrammen så att de fungerar på bästa sätt (interaktiv intention). Uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska generera skriftlig dokumentation som kan utgöra redovisning och analys av genomförda aktiviteter och deras effekter (legitimerande samt lärande intention). Förslag till genomförande Projektets uppbyggnad, karaktär och syfte gör det lämpligt att använda en uppföljnings- och utvärderingsmetodik som till stor del bygger på utvärderarens närvaro på ett urval av de lokala mötesplatserna vid genomförande av olika aktiviteter. Genom deltagande observation kombinerat med enkäter och intervjuer, där så är lämpligt, skapas löpande ett kunskapsunderlag som snabbt kan delges projektledare och projektledningsgrupp. Hela projektkonceptet ingår i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Delprogrammen och övriga angivna speciella aktiviteter följs upp var för sig upp utifrån sina förutsättningar. I dagsläget finns inget behov av att följa upp delprogram 1. Projektet och de ingående aktiviteterna beskrivs, förklaras och värderas i relation till förutsättningar, processer och resultat. Under projektets gång är verksamheternas processer i fokus för uppföljning och utvärdering och allteftersom aktiviteterna genomförs görs också resultatutvärderingar. De centrala frågorna i uppföljnings- och utvärderingsarbetet är följande: Hur når KTU projektet ut och hur tas det emot på det lokala planet? I vilken utsträckning och på vilket sätt når delprojekten sina respektive målgrupper? På vilket sätt genomförs delprojektens uppdrag, vilka yttre omständigheter påverkar genomförandet och hur tas projektens aktiviteter emot av deltagarna? Hur fungerar KTUs samt delprojektens organisation, arbetsmetoder, beslutsfattande, kontakterna med målgruppen, information, kommunikation och andra viktiga processer? 2 Med uppföljning avser undertecknad att identifiera och löpande beskriva projektets förutsättningar, processer och prestationer. Utvärdering innebär att försöka finna effekter dvs. förklara och värdera utförda prestationer och händelseförlopp samt beskriva faktorer som påverkat utfallet. 2

15 Bilaga 1 Vilka resultat uppnås i relation till mål och förväntade resultat såväl sett till hela KTU projektet som respektive delprojekt? Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan iakttas i relation till vad som förväntas uppnås såväl sett till hela KTU projektet som respektive delprojekt? Vilka är de tydligaste effekterna av KTU projektet och hur har dessa uppstått? Vilka liknande verksamheter bedrivs i andra tillväxtregioner i Sverige och vilka skillnader finns mellan KTU och dessa verksamheters i utförande och resultat? Vad kan de berörda aktörerna lära sig av de erfarenheter som görs i KTU projektet? En övergripande struktur för de uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter som föreslås redovisas i bilaga 1. Av skissen framgår föreslagna uppföljnings- och utvärderingsområden, vilka metoder som jag föreslår för informationsinsamling samt vilka intressenter som bör komma till tals. En aspekt som behöver beaktas vid urvalet av studerade lokala mötesplatser och enkät- samt intervjurespondenter är att få ett representativt urval med hänsyn till för respektive delprogram relevanta faktorer. Vid analysen av insamlat material anser jag det vara mest ändamålsenligt att i det löpande arbetet använda SWOT analys som metod och att i slutfasen av uppföljnings- och utvärderingsarbetet komplettera denna analys med mål - resultat analys samt orsak -verkan analys. Dessutom bör de lokala aktiviteterna i viss utsträckning jämföras med liknande aktiviteter i andra delar av landet genom en enkel benchmarking studie. Förslaget till genomförande bygger vidare på en tät kontakt mellan utvärderare och projektledare, muntliga avrapporteringar till projektledningsgruppen med den frekvens som önskas samt en skriftlig utvärderingsrapport levererad senast Vid de muntliga redovisningarna för projektledningsgruppen föreslås OH presentationer och kortare PM användas som underlag. 3

16 Bilaga 2 Referenser Vem vill ta över? De företagsamma 40 talisterna går snart i pension, Företagarna, juli 2003 samt uppdaterad mars Vem vill ta över i Skåne?, Företagarna, Länsarbetsnämnden, Regionala Kompetensrådet, maj Ägarskiften och ledarskiften i företag en fördjupad analys, NUTEK, 2004:

17 Bilaga 4 Telefonintervjuer med samverkansparterna Genomförda telefonintervjuer Britt Fäldt, Ystad kommun Guy Rambech, Nyföretagarcentrum, Helsingborg Marianne Bergdahl, Kristianstad kommun Fredrik Axler, Svensk Företagsförmedling, Malmö Anne Loström, ALMI, Malmö Cecilia Elofsson, ALMI, Helsingborg Björn Mannerfeldt, SEB, Malmö Kristina af Klinteberg, Lunds kommun Mats Pålsson, Lindebergs Grant Thornton Kristin Hjortsberg, Skatteverket Frågor På vilka mötesplatser har organisationen medverkat? På vilket sätt har ni medverkat? Vad har er organisation velat uppnå genom att delta i dessa informationsmöten? (Syfte? - Mål? Förväntat resultat?) Har mötena varit lyckade? Positiva och negativa faktorer? Har förberedelserna: organisation, kommunikation och information inför mötena fungerat bra? I vilken utsträckning tycker du att målgrupperna för mötena nåtts? Är antalet deltagare rimligt i relation till volymen berörda och andra faktorer? Har marknadsföringsinsatser varit tillräckliga? Vad har deltagarna tyckt om informationsmötenas uppläggning och innehåll? Var det många som beställde tid för enskild konsultation med er? Vad tog de upp för slags frågeställningar? Hur allvarlig är den påtalade problematiken kring ägarskiften ur er organisations perspektiv? Behövs ytterligare insatser för att mildra problematiken? Vem bör i så fall göra vad? Hur tänker er organisation jobba vidare med den här problematiken?

18 Enkät mötesplats, rådgivning och seminarium kring generations-/ägarskiftesfrågor Vänligen kryssa i tillämpliga alternativ på respektive fråga. Du har också möjlighet att göra korta egna kommentarer på varje fråga. 1 I vilken stad var du deltagare i Företagarnas mötesplats? Ystad Trelleborg Malmö Lund Helsingborg Kristianstad Hässleholm Egna kommentarer 2 Hur uppmärksammades du på att arrangemanget skulle äga rum? Annons i dagspressen Information/Inbjudan direkt från Företagarna Information/inbjudan från annan organisation Information från kollega/bekant På annat sätt Egna kommentarer 3 Vilka av följande programpunkter/erbjudanden tog du del av? Inledning - Företagarna Seminarium - Lindebergs Grant Thornton Seminarium - Svensk Företagsförmedling Seminarium Skatteverket Rådgivning Tidsbokad rådgivning Annat Egna kommentarer 1

19 4 Fick du den information du sökte? Ja Nej Egna kommentarer 5 Knöt du några nya kontakter på mötesplatsen som berör ägarskiftesfrågan? Nej Ja, med eventuell köpare Ja, med eventuell säljare Ja, med rådgivare/annan resursperson som kan hjälpa mig att sälja mitt företag Ja, med rådgivare/annan resursperson som kan hjälpa mig att köpa ett företag Ja, med annan Egna kommentarer 6 Har du sedan mötet gått vidare i köp-/säljprocessen? Ja Nej Egna kommentarer 7 Tycker du att arrangemanget hade ett bra innehåll? I mycket hög utsträckning I hög utsträckning I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Egna kommentarer 8 Tycker du att arrangemanget var väl organiserat? I mycket hög utsträckning I hög utsträckning I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Egna kommentarer 2

20 9 Tycker du att dina kunskaper om ägarskiftesfrågor har ökat genom att du deltog i mötet? I mycket hög utsträckning I hög utsträckning I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Egna kommentarer 10 Vad gör du idag? Driver ett eget företag Anställd Arbetssökande Annat Egna kommentarer 11 Vad tycker du behöver göras mer i ägarskiftesfrågan? 3

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Slutrapport Nytag ägarskifte genom generationsväxling

Slutrapport Nytag ägarskifte genom generationsväxling Slutrapport Nytag ägarskifte genom generationsväxling Gävle juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Projektet... 3 Projektutvärdering... 5 Metod... 5 Resultat... 7 Måluppfyllnad... 7 Analys...

Läs mer

Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor

Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor Sammanställning av åren 2011-2012 Stockholm april 2013 Almi Företagspartner AB Cassandra Bota, Nationell projektsamordnare Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Handledning till projektorganisation

Handledning till projektorganisation 2016-02-10 1(5) Handledning till projektorganisation Vem styr vem i insatsen/projektet Vi rekommenderar att insatsägare genomför ett arbetsmöte på temat vem styr vem, där styrgruppsmedlemmarna uppmanas

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation ENTRIS 2.0 - Innehåll Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Webundersökning Company matchmaking Malmö November 2008. Danska vägen 8, 412 66 Göteborg 031-40 30 90 www.worldwideresearch.se

Webundersökning Company matchmaking Malmö November 2008. Danska vägen 8, 412 66 Göteborg 031-40 30 90 www.worldwideresearch.se Webundersökning Company matchmaking Malmö November 2008 Danska vägen 8, 412 66 Göteborg 031-40 30 90 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 61 Antal inkomna svar 51 Total svarsfrekvens 83,6

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Svensk dagspress en betydande källa för VDs beslutsfattande

Svensk dagspress en betydande källa för VDs beslutsfattande Svensk dagspress en betydande källa för VDs beslutsfattande Regi har nyligen genomfört en undersökning hos viktiga beslutsfattare i Sverige, en av frågorna var Bortsett från interna och/eller externa rådgivare.

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer