Dubbelt upp! Lokala K2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dubbelt upp! Lokala K2020"

Transkript

1 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010

2 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K Ale kommun 12 Alingsås kommun 16 Härryda kommun 20 Kungsbacka kommun 24 Kungälvs kommun 28 Lerums kommun 32 Lilla Edets kommun 36 Mölndals kommun 40 Orust kommun 44 Partille kommun 48 Stenungsunds kommun 52 Tjörns kommun 56 Vårgårda kommun 60 Öckerö kommun 64 2 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

3 XXX Förord Dubbelt upp! Lokala K2020 är en enhetlig presentation av Göteborgs kranskommuners lokala K2020-utredningar. Rapporten är framtagen i samverkan mellan Västtrafik och kommunrepresentanter i Göteborgsområdet. Avstämningar har också gjorts med företrädare för Västra Götalandsregionen. Syftet med rapporten är att beskriva vilken trafik som krävs för att nå K2020:s resandemål. Efter en inledande text som beskriver vad kommunernas önskemål och förväntningar innebär för resandet, trafiken och ekonomin i sin helhet följer en detaljerad presentation för var och en av de fjorton kommunerna. I rapporten förekommer en del lokala önskemål angående tågstopp och järnvägssträckningar som senare måste prövas i ett helhetsperspektiv. Kommunpresentationerna visar i text och kartor hur resandet, turutbudet och trafikarbetet bör förändras från år 2008, som är basår för denna rapport, till år En slutsats av Dubbelt upp! Lokala K2020 är att en omfattande utbyggnad av järnvägens infrastruktur är en förutsättning för att klara K2020:s resandemål och nödvändiga trafikökningar. Rapporten utgör ett av flera underlag att utveckla kollektivtrafiken för att nå de resandemål som tagits fram i K2020. Göteborg VÄSTTRAFIK Roger Vahnberg vice vd Jan Efraimsson/Maria Lindqvist Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

4 XXX Orust Tjörn Stenungsund Lilla Edet Ale Vårgårda Kungälv Alingsås Lerum Öckerö Göteborg Partille Härryda Mölndal Kungsbacka 14 kommuner redovisar sina framtidsplaner för kollektivtrafiken i Lokala K2020. Trafik inom Göteborgs stad ingår inte i sammanställningen.

5 XXX Med full fart i mål Lokala K2020 Kollektivtrafikprogrammet K2020 är en framtidsbild som ska användas som underlag vid planering och beslut om kollektivtrafikens utveckling. Målet är att minst 40 procent av resorna i Göteborgsområdet görs med kollektivtrafik senast Når vi målet kommer vi upp i den nivå som till exempel Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo har i. Generellt gäller att basåret för föreliggande utredning är Motiven bakom K2020 Kollektivtrafikprogrammet K2020 tar avstamp i GRs ambition att skapa en stark och långsiktigt hållbar region. Befolkningen ska öka med minst invånare per år och antalet arbetsplatser med fram till år Invånarna efterfrågar en större region för arbete och studier och fortsatt specialisering inom näringslivet ökar behovet av längre förbindelser. Med ens trend finns risk att dessa nya resor till stor del kommer att göras med bil. Samtidigt finns tendenser i samhället som kan öka efterfrågan på kollektivtrafik som till exempel en ändrad syn på hälsa och livskvalitet, omsorg om miljön och stigande priser på olja och energi. Den långsiktiga visionen för Göteborgsregionen som en attraktiv, hållbar och växande region förutsätter ett historiskt trendbrott bilresornas andel av det totala resandet måste minska. Fokus på inpendlingen till Göteborg Mellan år 1997 och 2008 ökade biltrafiken över Göteborgs kommungräns med drygt 25 procent. Om ökningstrenden fortsätter kommer biltrafiken att ha ökat med ytterligare 40 procent till Under 2008 och 2009 har dock biltrafiken minskat. Ett skäl kan vara lågkonjunkturen. Eftersom inpendlingen med bil till Göteborg är så omfattande från kranskommunerna måste dessa kommuner också verka för att öka kollektivtrafikens andel över Göteborgs kommungräns. Detta återspeglas i kommunernas planer i denna rapport; samtliga kommuner lyfter fram behovet av en betydande ökning av kollektivtrafikutbudet till och från Göteborg. 14 kommuners kollektivtrafikplaner Kommunerna i Göteborgsregionen har tidigare i en underlagsrapport till K2020 (K2020 Lokalt, augusti 2008) redovisat förslag till lokala trafiklösningar som stödjer inriktningen i K2020. I föreliggande rapport har Västtrafik på ett enhetligt sätt sammanställt dessa kommuners planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken. I sammanställningen ingår även Orust och Vårgårda kommuner som formellt sett inte ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Ambitionen har även varit att redovisa en förväntad förändring av trafikeringskostnader och ägarersättning för år men inte Göteborgs stad Observera att trafiken i Göteborgs stad inte ingår i de sammanställningar som redovisas i denna rapport. För Göteborg och dess närhet görs särskilda utredningar bland annat inom ramen för det Västsvenska infrastrukturpaketet, VIP. Vem står bakom denna rapport? Utformningen av de förslag som presenteras har gjorts i nära dialog mellan Västtrafik och kommunerna. Västtrafik har i denna rapport konkretiserat K2020s resandemål i nödvändig trafik och infrastrukturåtgärder. Notera dock att materialet i rapporten är just förslag och därför kan komma att förändras med tiden. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

6 Fem fokusområden för Det goda livet i Västra Götalandsregionen oo oo oo oo oo Ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Ledande i kompetens och kunskapsutveckling. Infrastruktur och kommunikationer med hög standard. En ledande kulturregion. En god hälsa. Dessa områden ska prioriteras i det långsiktiga arbetet att stärka utvecklingen i Västra Götaland. En viktig inslag i visionen om ett gemensamt Västra Götaland är kortare avstånd attraktiva lokala arbetsmarknader med ökad tillgänglighet till arbete, utbildning och sociala kontakter. GRs fem strategier för att utveckla regionens struktur oo oo oo oo oo Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter som en fortsatt regionförstoring ger. Stärka de kvaliteter som gör att vi vill bo, leva och verka i Göteborgsregionen. Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter. Utveckla en långsiktigt hållbar infrastruktur med en attraktiv kollektivtrafik. Fördjupa samarbetet ytterligare mellan alla inblandade aktörer.

7 XXX KOLLEKTIVTRAFIKEN DET NATURLIGA VALET Kunderna ska hjälpa oss att prioritera En konkurrenskraftig kollektivtrafik får vi när vi kan erbjuda en trafik som är snabb, enkel och pålitlig. En förutsättning är att vi är lyhörda för kundernas behov, att vi utvecklar nya produkter och tjänster och att Västtrafik har ett starkt varumärke. Det är resenärens behov av kollektivtrafikresor som avgör graden av trafikering. En förutsättning för att människor ska ändra sina resvanor är att kollektivtrafiken blir så bra i resenärens ögon att den vinner över bilen. Om kollektivtrafiken ska bli det naturliga valet måste dess konkurrenskraft öka. Det handlar om att kollektivtrafiken i resenärens ögon ska betraktas som det moderna sättet att resa och att resenären väljer kollektivtrafiken för alla dess fördelar. Vi kan också få draghjälp av åtgärder som minskar bilens attraktionskraft som till exempel trängselskatt, förändrade parkeringsvillkor samt ändrad förmånsbeskattning när det gäller bil och kollektivtrafik. Styr ande åtgärder i form av medveten fysisk planering som stödjer bebyggelse i anslutning till kollektivtrafikstråk har också stor betydelse. År 2025 kör vi nästan dubbelt så mycket trafik som i. Det betyder totalt kollektivtrafikresor per i kranskommunerna. Av dessa görs över Göteborgs kommungräns, mellan kranskommuner och lokalt inom en och samma kranskommun. Med hjälp av en utbyggd infrastruktur, ett bra utbud, god trafikering, hög kvalitet och lämpliga styrmedel kan vi nå målen om ett fördubblat resande Resor i Göteborgsområdet Resor per Ökn.fakt Inom kranskommunerna ,3 Mellan kranskommunerna ,9 Över Göteborgs kommungräns ,8 Inom Göteborgs kommun* ,2 SUMMA ,5 * på regionala linjer Tågresor och bussresor per i Göteborgs kranskommuner och över Göteborgs kommungräns 2008, 2018 samt : Tågresorna har ökat med 4,2 jämfört med år : Bussresorna har ökat med 2,0 jämfört med Varav tågresor över Göteborgs kommungräns Varav bussresor över Göteborgs kommungräns samt resor med spårvagnslinje 4 från Mölndal Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

8 XXX TÅGET ÄR STOMMEN I EN KAPACITETSSTARK KOLLEKTIVTRAFIK För att klara det ambitiösa resandemålet i K2020 krävs en kapacitetsstark kollektivtrafik. Västtrafiks övertygelse är att tåget måste vara stommen i framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Om kranskommunernas resandeökning skulle tillgodoses enbart med buss skulle det krävas cirka fyrahundra bussar i maxtimmen. Det motsvarar en åtta kilometer lång busskaravan över kommungränsen till Göteborg. Exemplet gör det tydligt att inte heller privatbilismen på sikt kan tillgodose samhällets behov av resor. Att utveckla kollektivtrafiken och fördubbla resandet är i högsta grad en fråga om samverkan. Når vi målet är det ett resultat av samsyn samt insikten att om helheten ska bli bra så måste alla delar fungera. En utbyggd, kapacitetsstark tågtrafik kräver exempelvis lokal matartrafik med buss i kranskommunerna och en fungerande infrastruktur i form av stationer, pendelparkeringar och gångvägar. I denna rapport ligger fokus på de åtgärder som kranskommunerna planerar i K2020s anda. Om inte också den lokala trafiken byggs ut når vi inte resandemålen. Resenären föredrar tåg I resenärens ögon är inget färdmedel så attraktivt som tåget snabbt och komfortabelt och bland annat därför är tåget det trafikslag som har störst potential att få fler att resa med den regionala kollektivtrafiken. Det är inom tågtrafiken som de största satsningarna för att ta emot ett ökat resande kommer att genomföras. Mycket av resandet in mot Göteborg kommer att flyttas över från regionbuss till tåg. En konsekvens av detta är att den lokala busstrafiken i kommunerna måste öka för att mata till tåg och regionbuss. Detta framgår också av kartorna i de följande avsnitten. Genomgående tåglinjer under Göteborg Med Västlänken blir det möjligt att skapa genomgående linjer under Göteborg: Alingsåspendeln kan knytas ihop med Kungsbackapendeln och Tvåstadståget och Bohuståget kan slås samman med Borås tåget. Längre högtrafikperiod För att kollektivtrafiken ska passa kundernas behov förlänger vi högtrafiktiden från sammanlagt sex timmar per till åtta timmar år Vi förlänger också trafikdygnet till 20 timmar så att det går att resa såväl tidigare på morgonen som senare på kvällen. Även helger får utökad trafik. Tätare tågtrafik Fler turer, det vill säga tätare trafik, är en viktig satsning för att locka fler resenärer. Exempelvis kommer Kungsbackapendeln och Alingsåspendeln (mellan Floda och Göteborg) gå i 7,5-minuterstrafik under högtrafik. PENDELTÅG OCH REGIONTÅG: Dagens 14 turer i maxtimmen in mot Göteborg blir 33 turer år BOHUSBANAN Bohuståget 2008: 1 (2009: 2) 2025: 2 2 Göteborg 11 VÄSTKUSTBANAN Kungsbackapendeln 2008: : 8 NORGE/VÄNERBANAN Alependeln Tvåstadståget 2008: : : : Öresundståg 2008: : 3 VÄSTRA STAMBANAN Alingsåspendeln 2008: : 4 8 Regiontåg: 2008: : 2 KUST TILL KUST/ GÖTALANDSBANAN Boråståget 2008: : 4 EXPRESS- OCH REGIONBUSSAR: Dagens 122 turer i maxtimmen in mot Göteborg blir 147 turer år VÄG : : E6 2008: : Göteborg 8 VÄG : : E : : VÄG 190/ Gråbovägen 2008: : 8 E : : 36 RV : : 8 E6, Toltorpsgatan & Göteborgsvägen 2008: : 46 8 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

9 XXX SÅ HÄR KÖR VI 2025 Snabba regionala förbindelser med hög turtäthet i tunga stråk in mot Göteborg. oo oo oo oo oo Tågtrafiken har ersatt en stor andel av ens regionala busstrafik. Längre tåg och tätare trafik i samtliga tågstråk. Den nya tågpendeln från Ale och regiontågen från Tvåstad samt Borås via Landvetter flygplats är väl etablerade. Flera pendeltågslinjer fortsätter, tack vare Västlänken, igenom Göteborg. Kommunerna knyts bättre samman. Expressbusstrafiken in mot Göteborg går med hög turtäthet i områden där tåg saknas. Även övrig region busstrafik har hög turtäthet. Den lokala busstrafiken matar. oo Den lokala busstrafiken i kranskommunerna fungerar i hög grad som matartrafik och har också ökat i omfattning. IDÉSKISS FÖR TÅGTRAFIKEN 2025 Mot Strömstad 1 Mot Oslo Mot Karlstad/ Norge Mot Lidköping förutsätter elektrifiering, annars byte Mot Örebro/Stockholm Katrineholm/Stockholm Uddevalla Uddevalla Ö Ljungskile Svenshögen Stenungsund Jörlanda Stora höga Kode Ytterby (Kungälv) Brunnsbo Höghastighetståg Interrcity-/snabbtåg Regiontåg Pendeltåg På längre sikt X Turer i en riktning i maxtimmen Stationsuppehåll Göteborg Vänersborg Öxnered Trollhättan Lödöse Älvängen Nol Nödinge Bohus Surte Gamlestaden Mölndal Kållered Lindome Anneberg Hede Kungsbacka Åsa Varberg Falköping Floby Herrljunga Vårgårda Alingsås V Bodarna Norsesund Floda Stenkullen Lerum Aspedalen Aspen Jonsered Partille Sävenäs Mölndal Landvetter flygplats Landvetter S Mölnlycke Bollebygd Mot Skövde Borås Ulricehamn Mot Värnamo Mot Jönköping Jönköping Mot Jönköping Mot Malmö Falkenberg Halmstad 9

10 XXX OFFENSIVA SATSNINGAR KRÄVER EN UTBYGGD INFRASTRUKTUR Järnvägens infrastruktur måste byggas ut Med fler tåg följer behovet av högre kapacitet på järnvägen och en utbyggd infrastruktur. För att på kort sikt bereda fler resenärer plats ombord på pendeltågen kommer dessa att köras med längre tåg. En förutsättning är tillräckligt långa perronger. År 2013 ska Trafikverket ha förlängt perrongerna vid stationerna längs Kungsbacka- och Alingsåspendlarna till 225 meter. Även Bohusbanan måste på sikt få längre perronger. En annan förutsättning för att nå målen är Västlänken under Göteborg och att Västkustbanan och Västra stambanan byggs ut med exempelvis förbigångsspår eller fyrspår. Egna utrymmen för busstrafiken Precis som tåget som har egen banvall kommer busstrafiken få sin gräddfil i form av fler busskörfält in mot Göteborg. Även i Göteborg ska busskörfält ge hög framkomlighet. Knutpunkter mitt i byn Framtidens knut- och bytespunkter ligger väl placerade nära bostäder och arbetsplatser. Med hög standard och tillgång till butiker och annan service blir de attraktiva mötesplatser som bidrar till ökat resande. Pendelparkeringar för bil och cykel underlättar byten mellan olika färdmedel. Västtrafiks pendelparkeringsplatser i kranskommunerna, det vill säga exklusive Göteborg, byggs ut från ens till K2020:s ambition är dock något högre, år NÖDVÄNDIG INFRASTRUKTUR ÅR 2025 För att klara nödvändiga trafikökningar krävs en utbyggd infrastruktur, exempelvis: oo Västlänken är byggd och gör det möjligt med genomgående tåglinjer. oo oo oo oo oo oo Längre och/eller bredare perronger medger ökad kapacitet på Västkustbanan och Västra stambanan inklusive Göteborgs central och på sikt även på Bohusbanan. Götalandsbanan är utbyggd på sträckan Borås Göteborg med station under Landvetter flygplats. Dubbelspår på Norge/Vänerbanan med sex till sju nya stationer. Utbyggd spårkapacitet på delar av Västkustbanan och Västra Stambanan med exempelvis förbigångsspår eller fyrspår. Separata busskörfält på in- och utfarterna till Göteborg och i Göteborgs stad. Pendelparkeringar för bilar och cyklar. OCH FÖRDUBBLAT EKONOMISKT TILLSKOTT Det är omöjligt att bygga ut framtidens kollektivtrafik utan ökat ekonomiskt tillskott från samhället. Beräkningarna visar att tillskottet för trafikeringen måste öka från 510 miljoner kronor per år 2008 till 1050 miljoner kronor per år i 2008 års prisnivå. Ökningsfaktorn blir 2,1. Det är värt att poängtera att tillskottet endast avser lokal trafik i kranskommunerna samt regional tåg- och busstrafik in till Göteborgs centrum. Tillskottet omfattar därmed inte Göteborgs stadstrafik med undantag av spårvagns- och stombusslinjer till Mölndal. Vidare avser tillskottet enbart själva driften av kollektivtrafiken. Kostnader för att bygga ut kollektivtrafikens infrastruktur terminaler, knutpunkter, pendelparkeringar, busskörfält, depåer, järnvägar med mera tillkommer. Hänsyn har inte heller tagits till ökade kostnader i samband med nya upphandlingar. Ökade kostnader för inköp av nya pendeltåg har dock tagits med i beräkningarna. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTORER 2025 jämfört med 2008 Resor Tidtabellskilometer Ale 2,3 1,4 Alingsås 2,3 2,2 Härryda 3,5 3,5 Kungsbacka 2,5 2,5 Kungälv 2,5 1,5 Lerum 3,0 2,6 Lilla Edet 1,9 1,8 Mölndal 2,7 1,6 Orust 1,5 1,8 Partille 2,5 1,7 Stenungsund 2,6 1,6 Tjörn 2,5 2,9 Vårgårda 2,0 1,8 Öckerö 2,8 1,4 TOTALT 2,5 1, Mkr Mkr För att nå målen krävs ett fördubblat ekonomiskt tillskott; det årliga tillskottet på 510 Mkr måste öka till 1050 Mkr. 10 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

11 XXX NYA SAMVERKANSFORMER OCH SPELREGLER Nuvarande ägares inriktning är att Västra Götalandsregionen ska ta över kollektivtrafikansvaret från januari Vidare får vi en ny kollektivtrafiklag, också från januari För att nå våra mål måste vi utveckla nya samverkansformer mellan kollektivtrafikens aktörer. Det gäller såväl mellan kommuner och region som med trafikföretagen, det nybildade Trafikverket samt med näringslivets aktörer. En helhet Kollektivtrafiken utvecklas med hjälp av olika strategiska dokument, målbilder mm. Denna rapport utgör ett av flera viktiga underlag i den fortsatta dialogen om kollektivtrafikens utveckling för länet. För att den politiska styrningen av kollektivtrafikens utveckling ska bli verkningsfull behöver alla målbildsdokument förenas till en helhet för hela Västtrafikområdet. Kollektivtrafikens utbyggnad måste gå hand i hand med kommunernas samhällsplanering i övrigt. Samråd Med utgångspunkt i den långsiktiga samhällsplaneringen i kommunerna utgör Lokala K2020 ett värdefullt stöd för Västtrafiks fortsatta arbete att skapa en kostnadseffektiv och väl anpassad kollektivtrafik. En förutsättning för att lyckas är att regelbundna samråd sker mellan kommuner, väghållare, trafikföretag och företrädare för kollektivtrafikens utveckling. Mer än bara trafikkostnader I den ekonomiska sammanställningen som redovisas i denna rapport har schablonberäkningar gjorts för ökade trafikkostnader. Västtrafiks ägare har också högt ställda mål vad gäller förnybara bränslen, andra miljöåtgärder, utbyggnad av infrastruktur samt förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Dessa kostnader har inte beaktats här men måste vägas in i den framtida prioriteringen av åtgärder. Kommersiella aktörer Den nya kollektivtrafiklagen innebär helt nya spelregler och en marknadsöppning för kommersiella aktörer att konkurrera med och komplettera den samhällsköpta trafiken. Konsekvenserna är svåra att förutse både vad gäller det utbud som kommer att erbjudas resenären och hur ekonomin för den samhällsköpta kollektivtrafiken kommer att påverkas. Kalkylerna i denna rapport bör därför tolkas med försiktighet. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

12 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I ALE KOMMUN ALE (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer KOLLEKTIVTRAFIKEN 2025 o o Alependeln trafikerar med 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. Alependeln utgör stommen i den regionala trafiken mot Göteborg. o o Regiontågstrafiken mellan Göteborg och Vänersborg erbjuder snabba förbindelser mellan Ale kommun och Tvåstadsregionen. oo Ny regional tvärförbindelse mellan Ytterby Kungälv Bohus Angered Lerum. o o Den lokala busstrafiken är anpassad till pendel tågets tidtabell. o o Nytt resecentrum i Älvängen i anslutning till stationen. ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,3 Tidtabellskilometer/ 1,4 Turutbud/var 2,4 12 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

13 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I ALE KOMMUN Alependeln ersätter ens regionala busstrafik ALE FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I samband med att dubbelspårsutbyggnaden mellan Öxnered och Göteborg färdigställs år 2012 etableras en ny pendeltågslinje, Alependeln, mellan Älvängen och Göteborg. Alependeln utgör stommen i det framtida kollektivtrafiknätet. Ambitionen är att trafikera med 15-minuterstrafik redan från trafikstart Alependeln kommer att stanna i Älvängen, Nol, Nödinge, Bohus, Surte, Gamlestaden och Göteborgs C. Regiontågen från Vänersborg/Trollhättan till Göteborg kommer att trafikera med 30-minuterstrafik och göra uppehåll i Älvängen och vid Lödöse Södra i Lilla Edets kommun strax norr om Alvhem. Dessutom diskuteras möjligheterna att även stanna tåget i Nödinge och/ eller Bohus. Merparten av den regionala busstrafiken mellan Ale och Göteborg kommer att ersättas av Alependeln. Det som kvarstår är en bussförbindelse från Bohus till södra Hisingen via Kungälv samt en förbindelse från Ytterby till Lerum via Bohus och nordöstra Göteborg. Även den lokala busstrafiken i kommunen kommer att byggas ut med fler turer och nya linjer som för lokala resor i stor utsträckning ersätter ens regionala linjer. Den lokala busstrafiken kommer att anpassas till tågtrafiken med korta bytestider. Därmed får i stort sett alla invånare i kommunen goda förbindelser till kommunens tätorter och till tågtrafik mot Göteborg och Vänersborg/ Trollhättan. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Ale när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTURSATSNINGAR Norge/Vänerbanan byggs ut med dubbelspår mellan Öxnered och Göteborg, vilket möjliggör en utökning av tågtrafiken från och med december I samband med denna utbyggnad byggs fem nya pendeltågsstationer i Ale: Älvängen, Nol, Nödinge, Bohus och Surte, som kommer att trafikeras av bland annat den nya Alependeln. Därmed bli Alestråket det tredje pendeltågsstråket i Göteborgsregionen. I Älvängen byggs dessutom ett resecentrum med sju bussplatser, cirka 135 pendelparkeringsplatser samt parkering för cirka 200 cyklar. Till år 2025 bedöms antalet pendelparkeringsplatser i kommunen behöva utökas med cirka 900 bilplatser. Investeringen i Göta Älvdalen innebär att Ale knyts närmare Göteborg genom en förkortad restid, vilket bidrar till regionförstoring. X61, nästa generations pendeltåg som startar i Ale kommun år Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

14 DAGENS TRAFIK I ALE KOMMUN ALE DAGENS TRAFIKERING Kollektivtrafiken i Ale kommun består av regional och lokal busstrafik. Dessutom stannar regiontåget mellan Vänersborg och Göteborg i Älvängen. De regionala linjerna Lila Express och linje 403, som båda går mellan Skepplanda och Göteborg, är de två största linjerna med avseende på antal resenärer. Lila Express, som förbinder norra delen av Ale med Göteborg, har inga hållplatsstopp mellan Nödinge och Nils Ericson Terminalen. Vissa turer startar i Getås och vissa turer är förlängda till Lilla Varholmen. Linje 403 trafikerar mera lokalt inom Ale kommun innan den fortsätter mot Göteborg. Övriga regionala förbindelser mot Göteborg utgörs av ytterligare tre linjer med främst lokala uppdrag innan de går vidare mot Göteborg samt av två expressbusslinjer mellan Vänersborg respektive Trollhättan och Göteborg med stopp i Alvhem och Älvängen. Utöver dessa linjer förekommer ett antal lokala linjelagda skolskjutslinjer. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Ale. Gångbron över järnvägen i Nol lyfts på plats i juli Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Ale kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

15 DAGENS TRAFIK I ALE KOMMUN 2008 ALE (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

16 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I ALINGSÅS KOMMUN ALINGSÅS (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Alingsåspendeln trafikerar med 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. o o Utbudet mellan Alingsås och Göteborg kompletteras av regiontåg som trafikerar mellan Göteborg och Skaraborg med 30-minuterstrafik i högtrafik. o o Alingsås tätortstrafik kommer att utökas och anpassas utifrån pendeltågets tidtabell. o o Framkomligheten för busstrafiken har säkerställts genom infrastrukturåtgärder. ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,3 Tidtabellskilometer/ 2,2 Turutbud/var 2,2 16 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

17 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I ALINGSÅS KOMMUN Förtätad trafik på Alingsåspendeln ALINGSÅS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Tågtrafiken mellan Alingsås och Göteborg utgör stommen i den regionala trafiken. För att klara de stora pendlingsströmmarna mot Lerum, Partille och Göteborg förtätas trafiken på Alingsåspendeln till 15-minuterstrafik mellan Alingsås och Göteborg. Alingsåspendeln kompletteras av regiontåg som avgår med två tåg per timme mellan Skaraborg och Göteborg. En förutsättning för att resandet med Alingsåspendeln ska öka i den omfattning som erfordras enligt K2020 är att det finns ett effektivt och väl fungerande kollektivtrafiksystem inom Alingsås kommun. All busstrafik i kommunen ska därför vara anpassad utifrån pendeltågets tidtabell. Efterfrågan på resor i relationen Alingsås Borås väntas öka, varför utbudet under främst högtrafik bör utökas till 30-minuterstrafik. Orange Express mellan Göteborg och Lerum förlängs till Brobacka i Alingsås kommun där samordnade byten ska kunna ske med linje 560 mot Alingsås eller Sollebrunn. Utbudet på linje 560 kommer att utökas både - och kvällstid. Tätortstrafiken inom Alingsås kommer att byggas ut och turtätheten bör vara densamma som för pendeltåget, det vill säga 15-minuterstrafik. Alingsås kommun kommer även att satsa på Närtrafik, främst i områden med lågt resandeunderlag, men det finns även önskemål om att kunna komplettera tätortstrafiken med Närtrafik på kvällar och helger. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Alingsås när resandemålen i K2020 ska uppnås. INFRASTRUKTUR: Busskörfält i Alingsås Enligt den trafikeringsprognos som Alingsås kommun har tagit fram för år 2020 kommer biltrafiken inom staden öka så pass mycket att köbildning väntas uppstå i de centrala delarna av staden där merparten av Alingsås kommuns busslinjer trafikerar. För kollektivtrafiken innebär det att den framtida framkomligheten för busstrafiken måste säkerställas. Alingsås kommun har därför utarbetat ett antal konkreta infrastrukturförslag för de mest belastade stråken, exempelvis busskörfält och signalprioritering för kollektivtrafiken. Ytterligare infrastruktursatsningar planeras för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken, som exempelvis att bygga nya och utöka antalet befintliga pendelparkeringar med cirka 200 samt bättre gång- och cykelförbindelser till och från hållplatser. En förutsättning för att kapaciteten på Alingsåspendeln ska kunna utökas är att samtliga perronger förlängs så att pendeltåget kan trafikeras med längre tågset. Dessutom måste Alingsåsterminalen byggas ut och anpassas för att kunna ta emot den utökade trafiken och det antal resenärer som planeras för i K2020. För att öka kapaciteten på Västra stambanan behöver eventuellt Alingsåsterminalen byggas om. Dessutom behöver stationen förses med gångpassager över eller under spåren. Alingsås kommun har önskemål om att öppna en ny pendeltågsstation vid Stadsskogen/Lövkulle. En ny pendeltågsstation kommer att kräva stora infrastruktursatsningar både inom och i anslutning till det nya stationsområdet. För att klara framtida trafik på Västra stambanan krävs en utökad spårkapacitet på sträckan Alingsås Göteborg med exempelvis förbigångsspår eller fyrspår. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

18 DAGENS TRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN ALINGSÅS DAGENS TRAFIKERING Alingsåspendeln trafikerar i med i princip 30-minuterstrafik hela en utom sent på kvällen då turutbudet minskas till 60-minuterstrafik. Tågtrafiken mellan Alingsås och Göteborg kompletteras dessutom av regiontåg mellan Göteborg Skövde ( Stockholm) och Göteborg Nässjö som sammantaget gör uppehåll en gång i timmen i Alingsås. Den regionala busstrafiken består av åtta linjer som bland annat sammanbinder Alingsås med Trollhättan, Nossebro, Vårgårda och Borås. Den särskilda skolbusstrafiken har samordnats med den ordinarie linjetrafiken, vilket innebär att mer kollektivtrafik erbjuds till fler invånare och i områden som inte har haft förbindelser tidigare. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Alingsås. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Alingsås kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

19 DAGENS TRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN (0) Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer ALINGSÅS Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

20 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I HÄRRYDA KOMMUN HÄRRYDA (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING OCH STÖRRE INFRASTRUKTURÅT- GÄRDER TILL ÅR 2025: o o Regiontåg mellan Göteborg och Borås på nybyggd Götalandsbana via Landvetter flygplats trafikerar med 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. o o Nya stationer på Götalandsbanan vid Landvetter Södra, Landvetter flygplats samt Kråktorp strax öster om Rävlanda. o o Ny spårtrafik mellan Landvetter C och Landvetter S med matning till tågen. o o Spårtrafik på gamla Kust-till-kust-banan mellan Rävlanda och Landvetter med anslutning till Landvetter Södra. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 3,5 Tidtabellskilometer/ 3,5 Turutbud/var 2,2 20 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

21 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I HÄRRYDA KOMMUN Fler tåg till Göteborg HÄRRYDA FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING En förutsättning för det förslag som presenteras här är att järnvägen mellan Borås och Göteborg har byggts ut och trafikeras med regiontåg mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg. Regiontågstrafiken, som ersätter nuvarande busslinje 100 mellan Borås och Göteborg samt i princip all busstrafik mellan Härryda kommun och Göteborg, trafikerar med 15-minuterstrafik. Inom Härryda kommun föreslås tåget göra uppehåll i Mölnlycke, Landvetter Södra och Landvetter flygplats. Dessutom tillkommer ytterligare en ny station i Kråktorp/Bollebygd strax öster om Rävlanda. Mellan Landvetter Centrum och den planerade bostadsutbyggnaden i Landvetter Södra kommer ny spårväg att anläggas och trafikeras med tät trafik mellan samhällena. Gamla Kust-till-kust-banan trafikeras med någon form av spårtrafik, exempelvis lightrail. Banan kopplas i Landvetter C samman med den nya banan till Landvetter S. Någon form av tätortstrafik kommer att utvecklas i de två samhällena Mölnlycke och Landvetter S där huvudsyftet är att mata resenärerna till och från Boråståget. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Härryda när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Götalandsbanan och moderna resecentrum För att kunna införa den trafik som föreslås är en förutsättning att Götalandsbanan mellan Borås och Göteborg är byggd och att all nödvändig infrastruktur kopplat till Götalandsbanan finns på plats till år 2025, exempelvis utbyggnad av spårväg mellan Landvetter C och det nya samhället Landvetter S samt nya och/eller ombyggda tågstationer vid Landvetter S och Mölnlycke. Landvetter S är ett helt nytt samhälle söder om ens Landvetter centrum. Valet av denna plats är naturlig med tanke på kommunens förutsättningar med en stor flygplats och de reservat som finns kopplade till flygplatsen. I planarbetet för det nya samhället Landvetter S finns stor potential att i ett tidigt skede ta hänsyn till kollektivtrafiken och dess behov. Genomtänkta infrastrukturlösningar från början medför att samhället kan utformas så att alla boende och verksamma får god tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet. Redan år 2012 kommer det att finnas ett nytt modernt resecentrum i Landvetter. Resecentrat omfattar bland annat nio bussplatser med dockning till huvudbyggnaden samt två motorvägshållplatser utmed Riksväg 40, se skiss nedan. Övriga infrastruktursatsningar i Härryda kommun omfattar främst ombyggnad av befintliga knutpunkter, anläggning av nya bytespunkter vid Mölnlyckemotet, Landvettermotet och Flygplatsmotet, nya pendelparkeringar (cirka platser) samt övriga nödvändiga anpassningar till ett större resande. Skissförslag Landvetter Resecentrum Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

22 DAGENS TRAFIK I HÄRRYDA KOMMUN HÄRRYDA DAGENS TRAFIKERING Härryda är en långsträckt kommun, där de västra delarna genom sin närhet till Göteborg och Mölndal har en väl utbyggd kollektivtrafik som tillgodoser arbets- och utbildningspendling mellan främst Mölnlycke/Landvetter och Göteborg. Över tre fjärdedelar av de Härrydabor som reser med kollektivtrafiken bor i tätorterna Mölnlycke eller Landvetter. Röd och Grön Express, som går från Landvetter respektive Mölnlycke till Göteborg, utgör stommen i kommunens kollektivtrafik. Grön Express trafikerar med 15-minuterstrafik större delen av trafikdygnet medan Röd Express trafikerar med 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. Under maxtimmarna förstärks trafiken ytterligare. Övrig regionbusstrafik förbinder Härryda kommun med Partille, Göteborg, Mölndal/Frölunda samt Marks kommun. Härryda kommun har tågtrafik i form av regiontåg mellan Göteborg och Borås med stationsuppehåll i Rävlanda, Hindås och Mölnlycke samt Kust-till-kust-tåget med stationsuppehåll i Mölnlycke. Tågtrafiken är dock inte konkurrenskraftig på sträckan Göteborg Borås gentemot expressbusstrafiken på linje 100, varken när det gäller restid eller antal avgångar. Till skillnad från regiontåget stannar inte linje 100 inom Härryda kommun. Från Landvetter flygplats trafikerar flygbussar till Göteborg och Borås. Flygbussarna har inga övriga stopp inom kommunen. Inom Härryda kommun trafikerar dessutom fyra lokala landsbygdslinjer samt en tätortslinjer inom Mölnlycke. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Härryda. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Härryda kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg Lokal busstrafik* Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA *Inkl lightrail och spårvagn. 22 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

23 DAGENS TRAFIK I HÄRRYDA KOMMUN 2008 HÄRRYDA (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

24 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I KUNGSBACKA KOMMUN KUNGSBACKA (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o I princip samma linjenät som i, men högre utbud i tätbebyggda områden. o o Kungsbackapendeln trafikerar med 7,5-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. o o Regiontåg stannar i Kungsbacka tre gånger per timme och i Åsa en gång per timme i högtrafik. o o Blå Express ersätts av två nya expressbusslinjer från Kungsbacka respektive Kullavik samt en matarbusslinje som trafikerar via Särö. o o Nytt tätortstrafiksystem med anknytning till Kungsbacka och Hede station. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,5 Tidtabellskilometer/ 2,5 Turutbud/var 2,2 24 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

25 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I KUNGSBACKA KOMMUN Kungsbackapendeln förstärks KUNGSBACKA FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING För att klara framtidens stora pendlingsströmmar mot Mölndal och Göteborg förtätas utbudet på Kungsbackapendeln till 7,5-minuterstrafik i högtrafik. Högtrafikperioden förlängs och trafiken förtätas även under kvällar och helger. En utökad tågtrafik innebär att kapaciteten på Västkustbanan måste utökas. Kapaciteten kan på kort sikt höjas genom att förlänga befintliga perronger och därmed köra med längre tåg. Först efter att Västlänken är byggd samt att en del av Västkustbanan fått utökad kapacitet kan det bli möjligt att trafikera Kungsbackapendeln med 7,5-minuterstrafik. Parallell busstrafik på E6 kan behövas fram tills dess att pendeltågstrafiken kan förtätas. Dagens Blå Express kommer att ersättas av tre nya busslinjer där stommen är en ny snabb expressbusslinje som trafikerar längs väg 158 mellan Göteborg och Kungsbacka. Från Kullavik kompletteras linjen av ytterligare en expressbusslinje. En ny busslinje trafikerar även från Lindåsmotet via Kullavik till en motorvägshållplats vid Särö för att mata resenärer från berörda samhällen ut till den snabba busslinjen på väg 158. De linjer som trafikerar västra Onsalahalvön ansluter till knutpunkten Vallda trekant för byte till andra busslinjer mot främst västra Göteborg, men även Kungsbacka centrum. Utbudet kommer mer än fördubblas jämfört med i. I området kring Åsa och Frillesås kommer linjenätet och utbudet i stort sett förbli det samma som i, med undantag av att regiontågen mellan Halmstad och Göteborg kommer att stanna i Åsa en gång varje timme i högtrafik. Busslinjernas avgångstider kommer att anpassas därefter. Utbudet mellan Fjärås och Kungsbacka centrum kommer att mer än fördubblas jämfört med i. För övriga linjer i området kommer utbudet eventuellt att utökas något. I stråket utmed Älvsåkersvägen in mot Anneberg kommer utbudet att utökas med anropsstyrd trafik, främst i lågtrafik. Kungsbacka tätortstrafik kommer att baseras på tre genomgående linjer som alla anknyter till de två pendeltågsstationerna Kungsbacka station och Hede station. Den framtida kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun bygger i princip på samma linjenät som i, men med högre utbud i tätbebyggda områden. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Kungsbacka när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Fler kör bil till tåget För att klara en resandeökning på Kungsbackapendeln måste kapaciteten utökas, dels genom perrongförlängningar, dels genom utbyggd kapacitet på en del av Västkustbanan. Kungsbacka kommun planerar att till år 2025 bygga ut befintliga pendelparkeringar samt anlägga nya pendelparkeringar (cirka platser) vid Bukärr, Klovsten, Rösan, Lindås, Åsa station och Hede station östra. Nya motorvägshållplatser kommer att anläggas vid Klovsten och Lindåsmotet samt att hållplatserna vid Vallda trekant och Särö centrum kommer att byggas ut. Anläggning av nya samt ombyggnad av befintliga gångoch cykelbanor planeras i Särö, mellan Åsa centrum och Åsa station samt inom Onsala och Vallda. Kungsbacka station har i små möjligheter att ta emot ett ökat resande och fler busslinjer. Framtida trafikökningar kommer därmed troligtvis att ske vid Hede station istället. Behov finns därmed för att bygga ut fler busshållplatser samt pendelparkeringsplatser för bil och cykel i anslutning till Hede station. Ett ökat resande ställer dessutom krav på en väl fungerande servicebyggnad samt tillgängliga och säkra anslutningar till stationen för gång- och cykeltrafik. I matar lokala busslinjer till pendeltåget. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

26 DAGENS TRAFIK I KUNGSBACKA KOMMUN KUNGSBACKA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIK Kungsbackapendeln utgör stommen i ens kollektivtrafik i Kungsbacka, varför samtliga lokala busslinjer är anpassade till tågets avgångs- och ankomsttider. Kungsbackapendeln trafikerar i med 15-minuterstrafik i högtrafik och halvtimmestrafik övrig tid. De stråk som i har en väl utbyggd kollektivtrafik är främst stråken till Kungsbacka tätort från övriga områden med stor befolkning, som Onsala och Åsa/Frillesås. Stråken trafikeras med 15- respektive 30-minuterstrafik kompletterat med några ytterligare turer i högtrafik. Från Onsala går även Onsalasnabben, en snabbusslinje till Hede station, som endast trafikerar i högtrafik och då med 15-minuterstrafik. Mellan Kullavik och Göteborg trafikerar Blå Express med 15-minuterstrafik i högtrafik. På sträckan Kullavik Kungsbacka halveras turutbudet till 30-minuterstrafik med Blå Express. Vallda trafikeras av två busslinjer som i princip trafikerar med 60-minuterstrafik, men med några extrainsatta turer i högtrafik. Linjerna trafikerar samma väg större delen av sträckan, vilket ger 30-minuterstrafik för dem som bor vid hållplatser som trafikeras av båda linjerna. Från Åsa och Frillesås till Kungsbacka avgår i princip en tur i halvtimmen med några extra turer i högtrafik. Övriga linjer, som främst trafikerar östra och sydöstra Kungsbacka, är linjelagda skolskjutsar. Från de flesta orter ska det finnas ett basutbud med åtta avgångar per. Vissa av dessa turer trafikerar endast på skolar. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Kungsbacka. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Kungsbacka kommun samt tätortstrafik. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

27 DAGENS TRAFIK I KUNGSBACKA KOMMUN 2008 KUNGSBACKA (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

28 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I KUNGÄLVS KOMMUN KUNGÄLV (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Tågtrafiken på Bohusbanan och expressbusstrafiken på E6 utgör stommen i kollektivtrafiknätet. o o Bussmatning till knutpunkterna Kode, Ytterby och Kungälv. o o Ny tvärförbindelse Ytterby Kungälv Bohus Angered med koppling till Alependeln i Bohus. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,5 Tidtabellskilometer/ 1,5 Turutbud/var 1,7 28 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

29 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I KUNGÄLVS KOMMUN Bohuståget får mer trafik KUNGÄLV FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Kollektivtrafikstrukturen i Kungälv bygger främst på två parallella stråk till och från Göteborg. Det är tågtrafik på Bohusbanan, med stationer i Kode och Ytterby, och busstrafik på E6 med stopp vid Kodemotet och Kungälvsmotet/Eriksdal utökades tågtrafiken kraftigt på Bohusbanan. På sikt kommer tågtrafiken på Bohusbanan att behöva utökas ännu mer och därmed ersätta en allt större del av busstrafiken i E6-stråket. Ett tredje stråk till Göteborg kan skapas via Kornhalls färja och Säve med koppling till Bohusbanan och Norrleden på Hisingen. Kungälvs kommun består till stor del av utspridd småhusbebyggelse med stort inslag av barnfamiljer med höga krav på tillgänglighet till service, arbete och bostad, vilket försvårar möjligheterna att bedriva effektiv kollektivtrafik. För att stärka kollektivtrafiken föreslår kommunen satsningar på åtgärder som gör kommunens huvudstråk och knutpunkter mer attraktiva och ökar tillgängligheten till dessa genom exempelvis pendelparkeringar och matarbussar. Till bytespunkterna Ytterby, Kode och Kungälv ska matning ske från övriga serviceorter och kustområden. Detta sker i fyra stråk: Kärna Ytterby Kungälv Marstrand/Instön Tjuvkil Ytterby Kungälv Ödsmålsmosse/Aröd Kode Kungälv Romelanda Kungälv. Det finns idéer om att eventuellt förlänga linje 309 från Aröd till Jörlanda via Timmervik för att på så sätt binda samman samhällena bättre samt att effektivisera trafiken. Åtgärden kräver infrastrukturåtgärder för att det ska gå att köra busstrafik på väglänken mellan Aröd och Timmervik. Med en tvärförbindelse mellan Ytterby Kungälv Bohus Angered Lerum får Kungälvsborna en bra koppling till Alependeln i Bohus för vidare resa mot Älvängen och Tvåstad. Ur ett Kungälvsperspektiv skulle ett regiontågstopp på Norge/Vänernbanan i Bohus vara önskvärt för att erbjuda Kungälvsborna en snabb förbindelse till Tvåstadsregionen. Om Nödinge blir den regionala bytespunkten blir det viktigt med goda kollektivförbindelser mellan Ytterby/Kungälv Bohus Nödinge. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Kungälv när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Nytt resecentrum Kungälvs kommun planerar att ersätta ens busstation med ett nytt resecentrum i anslutning till Kungälvs motorvägshållplats för att bättre samordna den lokala och regionala busstrafiken. Kungälv kommuns viktigaste bytespunkter är, förutom Kungälvs resecentrum, Ytterby och Kode samt Eriksdal i Göteborgs kommun. Det finns dock även behov av infrastrukturåtgärder för att utveckla bytespunkter vid kommunens övriga serviceorter som Diseröd, Kärna och Marstrand. Kungälvs knutpunkter bör förbättras och kompletteras med bland annat ändamålsenliga pendelparkeringar för både bil (cirka nya platser) och cykel samt gång- och cykelstråk för att öka tillgängligheten till knutpunkterna. Övriga infrastrukturinvesteringar som kommunen vill satsa på är att öka framkomligheten för matarbussar mellan Aröd respektive Ödsmålsmosse och Kode. För en kommande tvärförbindelse mellan Ytterby Kungälv Bohus Angered Lerum behövs infrastruktursatsningar i form av bussgator och signalprioriteringar genom Ytterby och Kungälv samt att berörda hållplatser byggs om. För att kunna utöka kapaciteten och tågtrafiken på Bohusbanan krävs det stora infrastruktursatsningar i form av exempelvis förlängda perronger och utbyggd spårkapacitet. En framtidsvision är att Bohusbanan dras om i ny sträckning via Kungälv med gemensamt resecentrum för tåg- och busstrafik. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

30 DAGENS TRAFIK I KUNGÄLVS KOMMUN KUNGÄLV DAGENS TRAFIKERING En stor andel av Kungälvsbornas kollektiva resande utgörs av pendling till och från grannkommunerna, och då främst till Göteborg. Den övervägande delen av dessa resor sker med Bohuståget och expressbusstrafiken. Bohuståget stannar inom Kungälvs kommun vid stationerna i Kode och Ytterby. Det faktum att Bohusbanan är enkelspårig och tågen endast kan mötas på vissa ställen är en begränsande faktor vid utformningen av trafikstruktur, turutbud och tidtabell. Grön Express, mellan (Kärna) Ytterby Kungälvs bussstation Göteborg Mölnlycke, är den viktigaste förbindelsen för Kungälvsbornas resor mot Göteborg, men linjen har även en betydande andel lokalt resande mellan Kärna/ Ytterby och Kungälv. Vid Kungälvsmotet stannar regionbussar och expressbussar från Marstrand, Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och övriga Bohuslän, vilka tillsammans ger ett stort turutbud i både nordlig och sydlig riktning. Inom Kungälvs kommun trafikerar sju landsbygdslinjer som förbinder landsbygden och kusten med Kungälv eller annan bytespunkt som Kärna, Kode och Diseröd. Dessa linjer trafikerar vanligtvis mer sällan och tidtabellen är ofta anpassad efter när flest vill resa, exempelvis när skolor börjar och slutar. Tätortstrafik förekommer inom Kungälv och Ytterby tätorter. Inom kommunen bedrivs även färjetrafik till Marstrandsön och mellan Kornhall och Hisingen (Trafikverket) samt begränsad båttrafik från Rörtången till närliggande öar. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Kungälv. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Kungälvs kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg* Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA * Utökning av trafik på Bohusbanan 1/ är inte medräknad. 30 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

31 DAGENS TRAFIK I KUNGÄLVS KOMMUN 2008 KUNGÄLV (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

32 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I LERUMS KOMMUN LERUM (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Alingsåspendeln trafikerar med 7,5-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. o o Ett enkelt och tydligt lokalbussystem matar till pendeltåg och expressbusstrafik. o o En expressbusslinje ersätter ens regionala busslinjer mellan Göteborg Gråbo Sjövik. o o Ny tvärförbindelse Lerum Angered Bohus Kungälv Ytterby med koppling till Alependeln i Bohus. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 3,0 Tidtabellskilometer/ 2,6 Turutbud/var 2,1 32 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

33 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I LERUMS KOMMUN Pendeltågtrafiken utökas LERUM FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Pendeltågstrafiken mellan Alingsås och Göteborg utgör stommen i den regionala trafiken i Lerums kommun. En utökad satsning på Alingsåspendeln är nödvändig för att öka resandet till de nivåer som förespråkas i K2020. Turutbudet mellan Floda och Göteborg utökas till 7,5-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. I kommunens lokala K2020-arbete framgår att kollektivtrafiken måste bli enkel och lätt att förstå och använda. För att underlätta byten föreslås att alla lokala linjer får samma turutbud, 15-minuterstrafik, och styva tidtabeller som är anpassade utifrån Alingsåspendelns tidtabell. De regionala förbindelserna mot Göteborg kommer i framtiden att, som i, utgöras av Alingsåspendeln samt expressbusstrafik på väg 190. Lerums kommun vill även att regiontågen ska stanna i Lerum. Dessutom tillkommer en ny tvärförbindelse som förbinder Lerum med Kungälv via Olofstorp, Angered och Bohus. Orange Express mellan Göteborg och Lerum förlängs till Brobacka i Alingsås kommun där samordnade byten ska kunna ske med linje 560 mot Alingsås eller Sollebrunn. Under högtrafik kommer trafiken mellan Lerum och Partille att utökas med en ny busslinje som trafikerar parallellt med Alingsåspendeln. Den lokala busstrafiken tydliggörs genom att flera mindre lokala linjer slås samman till ett färre antal linjer. Dessutom tillkommer en ny tätortslinje som förbinder områdena Hallsås, Aspenäs, Lerums centrum och Stamsjöområdet. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Lerum när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Ombyggnad av stationer och bytespunkter Lerums kommun planerar för att bygga ett nytt resecentrum. Förutom det vanliga utbudet som exempelvis bra bytesmöjligheter till buss, pendelparkering, kiosk och vänthall planerar kommunen att även verksamheter som bibiliotek, kulturskola och caféer ska knytas till det nya resecentrat. För att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv måste främst tillgängligheten till stationerna längs Alingsåspendeln samt knutpunkterna Gråbo och Sjövik förbättras. De främsta åtgärderna som måste vidtas är en utbyggnad av cykelnätet samt att pendelparkeringarna anpassas för både cykel och fler bilar. Stationerna bör utformas så att de busslinjer som ska mata resenärer till och från Alingsåspendeln stannar i direkt anslutning till pendeltåget för att möjliggöra snabba och effektiva byten. För att öka standarden på den lokala busstrafiken föreslås nya bussgator vid Nordåsen, Floda, Höjden och Norra Hallsås samt bussprioritering för norrgående Orange Express vid anslutning till riksväg 190 i Olstorp. Dessutom bör hållplatser och knutpunkter rustas upp för att öka tillgängligheten och för att höja den allmänna standarden. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

34 DAGENS TRAFIK I LERUMS KOMMUN LERUM DAGENS TRAFIKERING Stommen för kollektivtrafiken i Lerums kommun utgörs av Alingsåspendeln som utnyttjas för regionala resor men även för lokala resor mellan stationsorterna inom kommunen: Aspen, Aspedalen, Lerum, Floda och Norsesund. Pendeltåget trafikeras med minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik under övrig tid. Den regionala busstrafiken mot Göteborg består av Orange Express mellan Sjövik/Gråbo och Göteborg samt linje 520 som är ett komplement till expressbusslinjen. Övrig regional busstrafik utgörs av två busslinjer som binder samman Lerums och Alingsås kommun, norr respektive söder om sjön Mjörn. Sju lokala busslinjer trafikerar inom och mellan tätorterna i kommunen, varav två utgörs av linjelagda skolturer. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Lerum. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Lerums kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

35 DAGENS TRAFIK I LERUMS KOMMUN 2008 LERUM (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

36 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I LILLA EDETS KOMMUN LILLA EDET (0) Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Tågstationen i Lödöse är kommunens viktigaste kollektivtrafikknutpunkt. o o Regiontåget, kompletterat med Alependeln mellan Älvängen och Göteborg, blir kommunens viktigaste förbindelse mot Göteborg. o o Bussmatning till tåg i Lödöse och Älvängen. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 1,9 Tidtabellskilometer/ 1,8 Turutbud/var 2,5 36 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

37 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I LILLA EDETS KOMMUN Bussmatning till Lödöse och Älvängen LILLA EDET FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I samband med att dubbelspårsutbyggnaden mellan Göteborg och Öxnered färdigställs år 2012 kommer regiontåget mellan Vänersborg och Göteborg att trafikera sträckan med i princip halvtimmestrafik i båda riktningar. I Lödöse anläggs en ny station där regiontåget från Tvåstad kommer att göra uppehåll, vilket innebär att Lödöse kommer att bli kommunens främsta kollektivtrafikknutpunkt i framtiden. Regiontåget kommer i stor utsträckning ersätta ens busstrafik mellan Trollhättan och Göteborg, det vill säga linje 600/610. Pendeltågstrafiken mellan Älvängen och Göteborg, som också planeras att starta år 2012, får även den stor betydelse för Lilla Edets kommun då pendeltåget möjliggör resor till tätorterna i Ale samt att det utgör ett komplement till regiontåget för resor till Göteborg. Från Lilla Edets tätort införs matartrafik till tågstationerna i Lödöse och Älvängen. Det är av stor vikt att linjerna stannar vid pendelparkeringarna i Lilla Edet, Ström, Göta och Lödöse. Nuvarande lokaltrafik mellan Prässebo/ Nygård och Lödöse utökas och anpassas till tågtiderna vid Lödöse station. Det finns också planer på att binda samman linje 420 mellan Lödöse och Prässebo med linjen mellan Hålanda och Skepplanda/Älvängen till en ringlinje. Förslaget kräver dock ytterligare utredning samt infrastrukturåtgärder. För regionala resor till Tvåstadsregionen kan boende i de södra delarna av kommunen välja att resa med regiontåget från Lödöse station. Från övriga delar av kommunen kommer två regionbusslinjer att trafikera mellan Göta/ Lilla Edet och Trollhättan på ömse sidor om Göta älv. Vissa av dessa turer kan, främst under lågtrafik, bli aktuella att trafikera med anropsstyrd trafik. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Lilla Edet när resandemålen i K2020 uppnås. 12 (28) INFRASTRUKTUR: Lilla Edet får järnvägsstation Lilla Edets tätort utgör i en naturlig knutpunkt för kollektivtrafiken i kommunen. I samband med att Lödöse station öppnar när ombyggnaden av Norge/Vänerbanan är klar kommer även Lödöse att bli en viktig knutpunkt inom kommunen. Vid Lödöse station planeras för en stationsbyggnad och vindskyddade busshållplatser anpassade för byte mellan tåg och buss. Dessutom kommer cirka pendelparkeringsplatser att byggas i anslutning till stationen. I Lilla Edet och Ström är en viktig fråga hur man löser utrymmesbehovet för framtida pendelparkeringar i anslutning Föreslagna till matarbusstrafiken förändringar till Lödöse station samt för byte till Stationsområdet norrgående busslinjer. Kommunen bedömmer att det finns behov av cirka 80 bilplatser i Lilla Edet, 30 i Göta och 50 i Ström. lämpliga anslutningar för bil, buss och fotgängare finnas. Pendelparkering Det finns dessutom behov av att bygga ut gång- och cykelvägnätet, nordvästra sidan. antalet cykelparkeringar samt nya hållplatser i Lilla Edet och Ström. En järnvägsstation planeras anläggas söder om Lödöse tätort. Till stationen ska anordnas på båda sidor om spåret, och en hållplats för bussar iordningsställs på den Illustration över framtida stationsområde, Norconsult Illustration över framtida stationsområde Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010 I samband med att järnvägen får nytt läge söder om Lödöse så måste väg 37 E45 läggas om så att en planskild korsning kan anordnas. Stationsområdet angörs på

38 DAGENS TRAFIK I LILLA EDETS KOMMUN LILLA EDET DAGENS TRAFIKERING: Linje 600/610 är stommen Stommen i Lilla Edets kollektivtrafiksystem utgörs av de genomgående regionbusslinjerna (600/610) mellan Vänersborg/Trollhättan och Göteborg. Förutom den regio nala funktionen har dess linjer även en viktig betydelse för det lokala resandet inom kommunen. Utöver dessa linjer trafikeras kommunen av ytterligare fyra regionbusslinjer som dock har störst betydelse för lokala resor inom delsträckor på respektive linje. Dessa linjer trafikerar endast med ett fåtal turer per och är främst avsedda för grundskole- och gymnasieresor. Lokal busstrafik förekommer mellan Prässebo, Nygård och Lödöse. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Lilla Edet. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Lilla Edets kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg 0 900* Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA * I stannar inte tåget i Lilla Edets kommun. 38 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

39 DAGENS TRAFIK I LILLA EDETS KOMMUN (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer LILLA EDET Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

40 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I MÖLNDALS KOMMUN MÖLNDAL (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Utvecklade bytespunkter vid Fässbergsmotet och Bifrost gör kollektivtrafiksystemet mer effektivt. o o Spårburen trafik utgör stommen i kollektivtrafiksystemet och kompletteras främst av snabba bussförbindelser. o o Trafikeringstråken kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet och enkelhet. o o Knutpunkten vid Mölndals centrum har stor betydelse i kollektivtrafiksystemet i Göteborgsområdet. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,7 Tidtabellskilometer/ 1,6 Turutbud/var 1,8 40 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

41 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I MÖLNDALS KOMMUN Mölndal blir järnvägsknutpunkt MÖLNDAL FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Den nya Götalandsbanan kommer med stor sannolikhet att dras via Mölndal. Mölndal blir därmed en viktig järnvägsknutpunkt mellan Götalandsbanan och Västkustbanan, och kommer att få snabba direktförbindelser till Mölnlycke, Landvetter flygplats, Bollebygd och Borås. Regiontågsystemet erbjuder dessutom snabba direktförbindelser till Halmstad, Falkenberg, Varberg, Ulricehamn, Jönköping och Trollhättan. Kungsbackapendeln trafikerar med 7,5-minuterstrafik i högtrafik och är med stationer i Lindome, Kållered och Mölndal kommunens tyngsta regionala och lokala stråk. Med pendeltåget erbjuds, tack vare Västlänken, en direktförbindelse till Kungsbacka, Korsvägen, Haga, Göteborg C och sannolikt även till Partille, Lerum och Alingsås. Till dess att tågtrafiken kan utökas till denna omfattning kan det finnas behov av snabb parallell busstrafik på E6. För denna trafik ställs i så fall höga krav på god framkomlighet, exempelvis i form av busskörfält på E6. Kollektivtrafiken i de norra delarna av Mölndal kommer mer och mer att integreras med Göteborgs stadstrafik genom utökning av spårvagnstrafiken och stombusslinjer samt snabba expressbussförbindelser. Dagens spårvagnstrafik mellan Mölndals centrum och Göteborg ingår som en självklar del i den framtida stadstrafiken mellan Mölndal och Göteborg. I övrigt kompletteras trafiken mot Göteborg av busslinjer med mycket hög turtäthet. Busslinjerna knyter samman Göteborg och Mölndal via fyra stråk: Göteborgvägen/Mölndalsvägen, Toltorpsdalen via Sahlgrenska, Toltorpsdalen via Johanneberg samt genom Fässbergsdalen. Matartrafik till tåget införs i Kållered respektive Lindome vars främsta uppgift är att mata resenärerna till Kungsbackapendeln. En utbyggnad av Fässbergsdalen söder om Söderleden mellan Sisjön och Åbro samt Västra Balltorp måste trafikförsörjas, men hur linjedragningen bör gå är ännu inte utrett. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Mölndal när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Stor ombyggnad i Mölndal Om Götalandsbanan kommer att gå via Mölndals station kommer det att innebära stor ombyggnad av ens stationsområde. För att klara en resandeökning på Kungsbackapendeln måste kapaciteten utökas, dels genom perrongförlängningar, dels genom utbyggnad av spår. Fyrspår kommer att behövas i Mölndalsåns dalgång mellan Almedal och Mölndal samt fler förbigångsspår längsmed hela sträckan Göteborg Kungsbacka. Dagens pendeltågsstationer kommer att få en allt viktigare roll i framtiden med ett ökat resande, varför de måste byggas ut med pendelparkeringar med hög standard för både cykel och bil. Kommunen planerar att fram till år 2016 ha utökat antalet pendelparkeringsplatser för bil med cirka i Kållered och 50 i Lindome. Bohovet av utökat antal pendelparkeringsplatser i Mölndals tätort bör utredas. En utökning av busstrafiken innebär att antalet hållplatslägen vid Mölndalsbro kan behöva utökas. Dessutom finns det behov av att uppgradera övriga bytespunkter samt bygga nya cykelvägar som ansluter till kollektivtrafikens bytespunkter. Kommunen planerar för busskörfält vid Mölndals Kråka (Kvarnbygatan), framkomlighetsåtgärder vid Fässbergsmotet och korsningen Pepparedsleden/Aminogatan samt signalprioritering i ett antal övriga korsningar i kommunen. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

42 DAGENS TRAFIK I MÖLNDALS KOMMUN MÖLNDAL DAGENS TRAFIKERING: Pendeltåg, spårvagn, buss Den spårburna trafiken utgör stommen i Mölndals kommuns kollektivtrafikförsörjning. Busslinjenätet har en god yttäckning med anslutningar till den spårburna trafiken och möjliggör resor inom och till grannkommunerna i huvudstråken. Linjenätet har successivt anpassats utifrån de önskemål som resenärerna framfört. Uppbyggnaden innebär att kollektivtrafiken erbjuder direktresor både inom kommunen och i de större stråken mot såväl Göteborg som övriga grannkommuner. Mölndals kollektivtrafik har i starka kopplingar till Göteborgs stadstrafik tack vare spårvagnslinje 4 och stombusslinje 19. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Mölndal. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Mölndals kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

43 DAGENS TRAFIK I MÖLNDALS KOMMUN 2008 MÖLNDAL (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

44 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I ORUSTS KOMMUN ORUST (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Orust Express utgör stommen i nätet och binder samman Orust med Uddevalla, Stenungsund och Göteborg. o o Direktresor till Göteborg med Orust Express i högtrafik. o o Anslutning till Bohuståget i Stenungsund och Uddevalla. o o Samtliga linjer har anslutning till Orust Express. o o Utvecklade bytespunkter vid Henån, Varekil, Säckebäck, Vräland och Gåre torg. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 1,5 Tidtabellskilometer/ 1,8 Turutbud/var 1,8 44 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

45 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I ORUSTS KOMMUN Lokala linjer matar till Orust Express ORUST FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Framtidens kollektivtrafiksystem på Orust strävar efter att vara enkel, tydlig och strukturerat uppbyggd. Linjenätet består av en tung regional linje, Orust Express, med åtta anslutande lokala linjer. Linjenätet är i huvudsak uppbyggt för att ansluta till Bohuståget i Stenungsund och Uddevalla samt för att erbjuda snabbare direktturer till Myggenäs och Göteborg under högtrafik. Orust Express utgör stommen i kollektivtrafiksystemet på Orust. Linjen kör från Uddevalla till Stenungsund via Henån och Myggenäs, med passning till Bohuståget i Stenungsund och Uddevalla. Mellan Uddevalla och Henån trafikerar Orust Express med 30-minuterstrafik i högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid. Mellan Henån och Stenungsund avgår Orust Express var 30:e minut både i hög- och lågtrafik. Under högtrafik körs dessutom två extraturer med Orust Express som går direkt från Myggenäs till Göteborg. Övriga busslinjer binder samman de större samhällena på Orust med anslutning till Orust Express vid bytespunkterna längsmed väg 160. Linjerna trafikerar främst i högtrafik med 60-minuterstrafik. En förlängning av Röd Express till Kolhättan innebär att färre busslinjer måste gå över Svanesundsfärjan. Genom att samordna tidtabellerna för färjan med Röd Express och de lokala busslinjerna på Orust kan goda resmöjligheter erbjudas mellan Orust och Stenungsund/ Göteborg även via Svanesundsfärjan. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken på Orust när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Fler terminaler och bytespunkter För att kunna ta emot den föreslagna ökningen av busstrafiken behöver bussterminalen i Varekil byggas ut med 2 3 hållplatslägen. Det finns även behov av en utökning av antalet pendelparkeringar, varför kommunen planerar för ytterligare 20 platser vid Henån och 80 nya platser vid Varekil. En ny terminal för både buss- och färjetrafik planeras stå klar i Tuvesvik år Terminalen är anpassad utifrån de trafikeringsbehov som förväntas i K2020 samt att det finns goda parkeringsmöjligheter i anslutning till terminalen, varför inga ytterligare infrastrukturåtgärder planeras. Nya bytespunkter planeras vid Säckebäck, Vräland och Gåre torg. Vid Säckebäck på södra Orust planeras det för cirka nya pendelparkeringsplatser i samband med att väg 160 byggs om. Även vid Gåre torg finns det behov av cirka nya pendelparkeringsplatser. Att flytta Stenungsunds station alternativt öppna en ny station längre söderut i höjd med Nösnäs skulle ge Orustborna många fördelar när det gäller kortare restider och bättre anslutningar mellan tåg och buss. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

46 DAGENS TRAFIK I ORUSTS KOMMUN ORUST DAGENS TRAFIKERING Orust kommun trafikeras i av tolv busslinjer, varav fem är lokala och sju regionala linjer. Dessutom trafikeras Orust av två färjelinjer till Kärringön respektive Gullholmen. Vid Svanesund binds Orust samman med fastlandet via Trafikverkets färja. Linje 371 från Hällevikstrand och Ellös samt Orustexpressen från Henån trafikerar till Göteborg via Tjörn och Stenungsund. Övriga regionala linjer binder samman Orust med Stenungsund och Uddevalla, antingen via Henån eller Varekil. Busslinjerna på Orust trafikerar främst under högtrafik och är i stor utsträckning anpassade utifrån när och hur skolungdomarna reser. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken på Orust. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Orusts kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

47 DAGENS TRAFIK I ORUSTS KOMMUN (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Färja Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer ORUST Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

48 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I PARTILLE KOMMUN PARTILLE (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Goda möjligheter till direktresor mellan olika delar av Partille och Göteborg. o o Stommen utgörs av Alingsåspendeln och snabba bussförbindelser, så kallade stadsbussexpresser, för direktresor in till Göteborg. o o Regiontågen stannar vid Partille station. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,5 Tidtabellskilometer/ 1,7 Turutbud/var 1,9 48 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

49 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I PARTILLE KOMMUN Pendeltåget ger direktförbindelser PARTILLE FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Partille kommun värnar om de resenärer som i har en direktresa mellan olika delar av Partille och Göteborg. Dessa resenärer måste få behålla den möjligheten även i framtiden om inte reshastigheten kan ökas markant. Partilles framtida regionala kollektivtrafik kommer som i till stor del att utgöras av Alingsåspendeln, med stationsuppehåll i Jonsered och Partille. Med pendeltåget erbjuds en direktförbindelse mellan Partille och Lerum, Alingsås samt Göteborg. Pendeltåget utökas till 7,5-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. Partille kommun vill att även regiontågen utmed Västra stambanan ska göra ett uppehåll inom kommunen, vilket skulle medföra direktförbindelse mellan Partille och Vårgårda, Herrljunga, Falköping respektive Skövde. Med Västlänken och Götalandsbanan utbyggd skulle, beroende på trafikeringsupplägg, antalet direktförbindelser kunna öka väsentligt. I avvaktan på att Landvetter flygplats får järnvägsförbindelse skulle ett tågstopp på regiontåget i kombination med en bussförbindelse från Partille till flygplatsen innebära att tillgängligheten till flygplasten ökar väsentligt för främst kommunerna längs med Västra stambanan. Från Partille in mot de centrala delarna av Göteborg utgörs trafiken av snabba bussförbindelser med ett stort turutbud. På sträckningen Partille C Vallhamra torg centrala Göteborg kommer busslinjerna tillsammans erbjuda 5-minuterstrafik i högtrafik och på den direkta sträckan Partille Göteborg erbjuds 3,5-minuterstrafik. För att trafikförsörja det planerade Jerikoområdet behövs dels en linje med många hållplatsstopp som ansluter till Jonsereds pendeltågsstation, dels en snabb bussförbindelse som ansluter såväl till Partille centrum som till Lerum. Vid utbyggnaden av Råhult bör det planeras för ett centralt och gent kollektivtrafikstråk genom området. Inledningsvis kan det trafikeras med buss som ansluter till det övriga nätet i Furulund. Linjesträckningar utmed Göteborgsvägen, Brattåskärrsvägen, Oxledsvägen och Ugglumsleden i Sävedalen samt områdena Öjersjö, Lexby, Kåhög och Jonsered kommer att trafikeras av linjer med relativt många hållplatsstopp. Turutbudet kommer att variera från 10- till 60-minuterstrafik beroende på efterfrågan. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Partille när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Resecentrum och tågstation knyts samman Området mellan Partille resecentrum och Partille station behöver utvecklas för att skapa nya och förbättrade resrelationer. Kopplingen mellan bussterminalen i Allum och stationen bör göras tydligare genom att en ny ingång till köpcentret skapas ut mot Åtorget, vilket ger en visuell kontakt mellan stationen och resecentrum samt att gångavståndet förkortas något. Gångvägen däremellan bör förbättras med väderskydd och ett nytt övergångsställe. För att öka kapaciteten på Alingsåspendeln måste befintliga perronger förlängas samt att spårkapaciteten behöver byggas ut. Stationsvägen kommer att förlängas med en bro över Säveån för att koppla samman trafiken på Stationsvägen och Gamla Kronvägen. Två nya hållplatslägen bör byggas i slutet av Stationsvägen. Detta kommer att ta i anspråk några av de befintliga platserna på pendelparkeringen, varför nya och eventuellt ytterligare platser behöver anläggas i området. Därutöver behövs en ny och förbättrad cykelparkering. För att skapa en bra in- och utfart från Stationsvägen till Kung Göstas väg kommer åtgärder som förbättrar framkomligheten för busstrafiken att behövas. För att framkomligheten ska kunna säkerställas utmed E20 från Partille och in till Göteborg behövs ytterligare kollektivkörfält från kommungränsen och in till Svingeln. Nya motorvägshållplatser längsmed E20 planeras vid Jerikomotet och vid Partille C. Vid Furulund behövs en cirkulationsplats på Landvettervägen med anslutning till Timmerslätt samt en ny hållplats. I Jonsered behövs förbättrade möjligheter att nå pendeltågsstationen med buss. I den fördjupade översiktsplanen för Jerikoområdet bör det behandlas hur kopplingen till bytespunkten i Jonsered bäst utformas. Vid Öjersjö behövs åtgärder för att underlätta omstigning mellan linjerna i området. En bussgata med ett kör- Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

50 DAGENS TRAFIK I PARTILLE KOMMUN PARTILLE fält i anslutning till busshållplatsen Brasebacken behöver troligtvis byggas ut för att möjliggöra möten. I samband med att trängselskatter införs i Göteborg år 2013 finns det risk att biltrafiken kommer att öka på Landvettervägen mellan Partille och Landvetter. Framkomligheten för busstrafiken måste därför säkerställas, främst vid Partille- och Landvettermotet. På några platser kan det bli aktuellt att bygga nya pendelparkeringar, samt att komplettera ens anläggningar med ytterligare platser. Totalt kan det bli aktuellt med cirka 250 p-platser. Vid knutpunkter/bytespunkter och större hållplatser finns det behov av högklassiga cykelparkeringsanläggningar. DAGENS TRAFIKERING: Snabba förbindelser Stommen i Partille kommuns regionala kollektivtrafik utgörs av Alingsåspendeln och snabba bussförbindelser längsmed E20. Pendeltåget trafikerar med minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. På sträckan Jonsered Partille C NET/Göteborg C kompletteras utbudet av Blå express och linje 59, vilket innebär minst 15-minuterstrafik i högtrafik. Partille ingår som en integrerad del i Göteborg stadstrafik då ens busstrafik till och från Partille i många relationer erbjuder direktresor till centrala Göteborg. Det gäller från såväl Partille C som områdena Björndammen, Furulund, Öjersjö, Jonsered och Kåhög. Busstrafiken i Partille har i huvudsak styv tidtabell och bytespassning vid Partille centrum. Merparten av linjerna erbjuder 30-minuterstrafik. I högtrafik kompletteras utbudet mellan Partille och Göteborg av ett antal högtrafiklinjer. Mellan Partille och Landvetter centrum erbjuds 30-minuterstrafik i högtrafik och 60-minuterstrafik i lågtrafik. I högtrafik erbjuds även direktförbindelse mellan Partille C och Mölnlycketerminalen. Utöver ovan nämnda linjer finns inom Partille kommun två servicelinjer som trafikerar enligt tidtabell och är öppna för alla, en i Sävedalen och en i Furulund. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Partille. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Partille kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

51 DAGENS TRAFIK I PARTILLE KOMMUN 2008 PARTILLE (0) Regional busstrafik mot Göteborg Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

52 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUND (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Tågtrafiken på Bohusbanan kompletterat med expressbusstrafik utgör stommen i den regionala trafiken. o o Tätortslinjer matar till den regionala trafiken o o Tätortslinjer utgör effektiv kollektivtrafik mellan bostadsområden och centrum. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,6 Tidtabellskilometer/ 1,6 Turutbud/var 1,9 52 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

53 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I STENUNGSUNDS KOMMUN Resandet med Bohusbanan ökar mest STENUNGSUND FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Tågtrafik på Bohusbanan kompletterat med expressbusstrafik utgör stommen i Stenungsunds regionala trafik. Bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg trafikeras med 30-minuterstrafik i högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid. På längre sikt kommer tågtrafiken på Bohusbanan mellan Stenungsund och Göteborg att behöva utökas och därmed ersätta en allt större del av busstrafiken in mot Göteborg. Expressbusstrafik mellan Kolhättans färjeläge Stenungsund Göteborg kommer att utökas och kompletterar tågtrafiken, dels av kapacitetsskäl, dels för att nå Jörlanda, Kungälv och Hisingen där tåget inte stannar. Stenungsunds kommun ser tillsammans med Kungälvs kommun över möjligheterna att förlänga linje 309 från Aröd till Jörlanda via Timmervik för att på så sätt binda samman samhällena bättre samt effektivisera trafiken. Förslaget kräver dock att infrastrukturåtgärder vidtas för att det ska gå att köra busstrafik på väglänken mellan Aröd och Timmervik. Stenungsunds tätortslinjer har tidtabeller som är anpassade för att mata till den regionala trafiken. En eller flera nya busslinjer av tätortskaraktär kommer att införas i Stenungsund för att binda samman huvudortens stadsdelar med bland annat Jörlanda, Stora Höga, Myggenäs och Höviksnäs. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Stenungsund när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Längre perronger, mer spår För att kunna utöka kapaciteten och tågtrafiken på Bohusbanan krävs det stora infrastruktursatsningar i form av exempelvis förlängda perronger, fler mötesspår eller partiella fyrspår. I Stenungsund finns flera centralt placerade plankorsningar mellan väg och järnväg, vilket medför bomfällningar varje gång ett tåg passerar. Med tätare tågavgångar ökar antalet bomfällningar, vilket medför ökade trafikstörningar. Bomfällningarna medför även att centrala Stenungsund är helt avskärmat från brandkår och ambulans under den tid då bommarna ligger nere. Stenungsunds kommun har avsatt medel för att utreda utformning och läge för en planskild korsning med Bohusbanan samt att i samband med detta även utreda möjligheten att samlokalisera en planskild korsning med ett nytt resecentrum. Det nya resecentrat kommer troligtvis att placeras i höjd med Stenungstorg, men även ett läge vid Nösnäs utreds. Pendelparkeringarna i Stora Höga och Jörlanda har i hög beläggning och behöver byggas ut med cirka 150 platser. Stenungsunds kommun planerar även för nya pendelparkeringar i Ödsmål samt i Kolhättan. Även inne i Stenungsund behöver antalet parkeringsplatser byggas ut med cirka 650 platser. Stenungsunds kommun planerar för en utbyggnad av gång- och cykelbanor, bland annat inom Stenungsund på Inre ringleden samt mellan Ödsmål och Kolhättans färjeläge. Kommunen har dessutom avsatt medel för tillgänglighetsanpassning av hållplatser och gångstråk. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

54 DAGENS TRAFIK I STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUND Skiss över förslag till nytt resecentrum i centrala Stenungsund DAGENS TRAFIKERING Bohuståget stannar inom Stenungsunds kommun i orterna Svenshögen, Stenungsund och Stora höga. I januari 2009 gjordes en kraftig utökning av trafiken. Mellan Stenungsund och Göteborg trafikeras Bohuståget parallellt av Röd Express. Inom Stenungsunds kommun stannar Röd Express förutom vid flertalet hållplatser inom Stenungsunds tätort även i Stora Höga och Jörlanda. Röd Express trafikerar med 30-minuterstrafik i lågtrafik och 15-minuterstrafik i högtrafik. Röd Express är i, tack vare bättre turutbud än Bohuståget, det primära alternativet för dem som vill ta sig mellan Stenungsund och Kungälv respektive Göteborg. Övrig regional busstrafik består av expressbusstrafik mellan Tjörn/Orust och Göteborg, en linje som går gamla E6:an mellan Stenungsund och Kungälv samt en linje mellan Stenungsund och Uddevalla. Ett fåtal av expressbussarna mellan Uddevalla/Torp och Göteborg stannar dessutom vid Munkeröd på E6:an öster om Stenungsund. De tre tätortslinjerna Tättingen, Hallingen och Kopplingen sammanbinder bostadsområden och industriområdena med den regionala trafiken vid Stenungsunds station. Utöver ovan nämnda linjer finns ett antal lokala linjer som i huvudsak är anpassade till skoltiderna. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Stenungsund. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Stenungsunds kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg* Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA * Utökning av trafik på Bohusbanan 1/ är inte medräknad. 54 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

55 DAGENS TRAFIK I STENUNGSUNDS KOMMUN 2008 STENUNGSUND (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

56 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I TJÖRNS KOMMUN TJÖRN (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Fåtal starka linjer/stråk med god framkomlighet, hög turtäthet och få stopp. o o Direktresor till Göteborg med Tjörnexpressen i högtrafik. o o Snabba busslinjer som ansluter till Bohuståget i Stenungsund. o o Utvecklad bytespunkt vid Myggenäs. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,5 Tidtabellskilometer/ 2,9 Turutbud/var 2,8 56 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

57 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I TJÖRNS KOMMUN Snabba linjer konkurrerar med bilen TJÖRN FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Framtidens kollektivtrafiksystem för Tjörn bygger på ett fåtal starka linjer/stråk där kollektivtrafiken kan konkurrera med bilen genom bättre framkomlighet, hög turtäthet och få hållplatsuppehåll. Tjörn Express och linje 355 utgör stommen i kollektivtrafiksystemet på Tjörn och kompletteras främst under skoltid av två lokala busslinjer. En eller flera nya busslinjer av tätortskaraktär kommer att införas i Stenungsund med förlängning till Myggenäs och Höviksnäs. Även i framtiden kommer resor till och från Göteborg att vara viktiga för Tjörnborna. För att kunna erbjuda snabba och attraktiva resor till och från Göteborg kommer Tjörn Express och linje 355 att ansluta till Bohuståget, helst vid en ny station vid Nösnäs, söder om Stenungsund. Under högtrafik körs dessutom två extraturer var på både Tjörn och Orust Express som går direkt från Myggenäs till Göteborg. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken på Tjörn när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Myggenäs blir resecentrum Att utveckla och bygga bra bytespunkter inom Tjörns och Stenungsunds kommuner är en viktig förutsättning för att kunna utveckla trafiken och öka resandet inom samt till och från Tjörn. Exempelvis bör bytespunkten vid Myggenäs utvecklas till ett resecentrum för bättre service och bytesmöjligheter för dem som reser till och/eller från Orust, Tjörn och Stenungsunds kommun. Att flytta Stenungsunds station till ett läge längre söder ut, gärna i höjd med Nösnäs, skulle ge Tjörnborna många fördelar när det gäller kortare restider och bättre anslutningar mellan tåg och buss. I framtiden kommer det att finnas ett ökat behov av pendelparkeringar för bil och cykel i anslutning till de av kommunen utpekade kollektivtrafikstråken längsmed väg 169 och 721/723. I samband med utbyggnaden av Myggenästerminalen byggs ett antal nya pendelparkeringsplatser, nya platser planeras vid Wallhamnskrysset och pendelparkeringen vid Häggevalle damm kommer att rustas upp. Därutöver planerar kommunen för cirka nya platser fram till år 2025, exempelvis vid Kållekärr Centrum, Fagerfjäll korsväg och i Långekärr. Separata busskörfält krävs för bättre framkomlighet i stråk med snabba busslinjer för att dessa ska kunna bli mer konkurrenskraftiga gentemot bilen, exempelvis på Tjörnbroarna. Tjörns kommun ser även ett behov av att öka resenärernas service genom att införa realtids- och störningsinformation vid större hållplatser. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

58 DAGENS TRAFIK I TJÖRNS KOMMUN TJÖRN DAGENS TRAFIKERING: Flera parallella linjer Tjörns kommun trafikeras i av tio busslinjer och två färjelinjer. Dessutom passeras kommunen av ytterligare tre linjer som trafikerar mellan Orust och fastlandet. Tjörn Express mellan Rönnäng och Göteborg samt linje 350 mellan Rönnäng och Stenungsund är de mest frekventa busslinjerna inom kommunen och genomför ungefär hälften av kommunens kollektiva resor. Turutbudet mellan Tjörn och Stenungsund kompletteras i främst högtrafik av ytterligare regionala busslinjer. Linje 355, 356 och 357 är främst skolbusslinjer, men är öppna för alla. Det finns också en närbusslinje som är öppen för alla och som bokas via telefon minst två timmar före avgång. Kommunens två färjelinjer trafikerar mellan Rönnäng Åstol Dyrön Tjörnökalv samt Kyrkesund Härön. Färjorna avgår i princip en gång per timme med något tätare turutbud i högtrafik. Utbudet utökas ytterligare under sommaren för att klara av den ökade efterfrågan från turister och sommarboende. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken på Tjörn. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Tjörns kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

59 DAGENS TRAFIK I TJÖRNS KOMMUN 2008 TJÖRN (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

60 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I VÅRGÅRDA KOMMUN VÅRGÅRDA (0) Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer (2) TRAFIKERING ÅR 2025: o o Regiontågstrafiken utgör stommen i trafiksystemet. Trafikerar med 30-minuterstrafik. o o Bussförbindelse mellan Alingsås och Vårgårda via Autoliv viktig. o o Busstrafik möjliggör goda förbindelser för arbetspendling både till och från Borås. o o Goda förbindelser för arbetspendling både till och från Trollhättan. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR Resor/ 2,0 Tidtabellskilometer/ 1,8 Turutbud/var 1,6 60 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

61 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I VÅRGÅRDA KOMMUN Bra förbindelser möjliggör pendling VÅRGÅRDA FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Även i framtiden kommer tågtrafiken på Västra stambanan att utgöra stommen i Vårgårdas kollektivtrafik. Utbudet bör utökas till minst 30-minuterstrafik i högtrafik. Om inte regiontågen stannar i Lerum och Partille är det av stor vikt att tågen har bra passning till Alingsåspendeln i Alingsås med korta bytestider för att skapa attraktiva resmöjligheter mellan Vårgårda och Partille respektive Lerums kommun. Autoliv är en av Vårgårda kommuns viktigaste arbetsgivare och bedöms vara det även i framtiden. Många av Autolivs medarbetare bor i i Alingsås, men företaget rekryterar personal från ett allt större upptagningsområde. Det är därför av stor vikt att det finns bra kollektivtrafikförbindelser dels till och från Vårgårda kommun, men även mellan Alingsås Autoliv Vårgårda som är anpassade utifrån de tider då Autolivs medarbetare vill resa. I framtiden bedöms behovet av förbindelser för arbetspendling mellan Vårgårda och Borås öka, varför minst 30-minuterstrafik bör erbjudas i högtrafik. Även mellan Trollhättan och Vårgårda är det av stor vikt att det finns bra förbindelser för att möjliggöra pendling. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Vårgårda när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Pendelparkering för bil och cykel Vårgårda kommun har som ambition att utveckla stationsområdet till ett resecentrum till år 2013 ihop med Trafikverket och Västtrafik. I arbetet ingår att tillgodose behovet av pendelparkering, både för bilar och för cyklar, främst på den norra sidan av järnvägen. Trafiksäkerheten för gångtrafikanter till och från stationsområdet kommer att förbättras under de kommande åren. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

62 DAGENS TRAFIK I VÅRGÅRDA KOMMUN VÅRGÅRDA DAGENS TRAFIKERING Dagens kollektivtrafik i Vårgårda utgörs främst av regiontågstrafiken på Västra stambanan. Trafiken kompletteras av regionbusslinjer till Alingsås, Autoliv, Nossebro och Borås. Utbudet är generellt lågt och linjerna trafikerar främst under högtrafik. Lokala busslinjer inom Vårgårda utgörs främst av skolbusslinjer som är öppna för allmänheten. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken i Vårgårda. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Vårgårda kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Tåg Lokal busstrafik Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

63 DAGENS TRAFIK I VÅRGÅRDA KOMMUN 2008 VÅRGÅRDA (0) Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Tåg Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

64 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Trafikverkets färja Färja Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Linjenummer TRAFIKERING ÅR 2025: o o Prioritering av busstrafik vid avkörning av färja. o o Direktförbindelse från Fotö/Hönö samt Burö/Öckerö till Göteborg. o o Bättre förbindelse mellan Öckerö kommun och Göteborgs sydvästra stadsdelar och Mölndal. o o Snabbare lokal linje mellan Hälsö Öckerö Hönö Fotö. o o God samordning mellan bussar och färjor inom kommunen. NYCKELTAL ÖKNINGSFAKTOR* Resor/ 2,8 Tidtabellskilometer/ 1,4 Turutbud/var 1,6 * Exkl. förändringar i båttrafiken 64 Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

65 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING I ÖCKERÖ KOMMUN Snabbfärja förbinder öarna ÖCKERÖ FÖRSLAG TILL FRAMTIDA TRAFIKERING Direktförbindelser från Fotö/Hönö och Burö/Öckerö till Göteborg utgör under högtrafik stommen i Öckerö kommuns kollektivtrafiksystem. Prioritering vid avkörning av färjan vid främst Lilla Varholmen för busslinje från Hönö och Fotö samt från Björkö ger betydligt kortare restider med kollektivtrafiken då bussarna kör före bilköerna på den västligaste delen av väg 155. Det finns behov av bättre förbindelse från Öckerö kommun till Göteborgs västra delar. Vid Amhult ansluter buss 290 och 291 till Orange Express som trafikerar vidare till Frölunda torg och Mölndal. En lokal lågtrafiklinje mellan Hönö Fotö Öckerö Hälsö som inte måste anpassas till färjetrafiken kommer medföra att den lokala busstrafiken blir mer attraktiv än i. Det finns behov av en förbättring av färjetrafiken mellan de sammanbyggda öarna och Björkö, där kommunen har sin största markreserv och där befolkningen därmed förväntas öka som mest. Förslagsvis ersätts ens färja av en ny snabbgående färja som får utökat trafikområde från Grötö till Björkö Skarvik via Öckerö, med eventuell förlängning till Källö-Knippla. Samordningen mellan buss- och färjelinjer inom kommunen måste förbättras. År 2025 kommer cirka resor per att genomföras med kollektivtrafiken i Öckerö kommun när resandemålen i K2020 uppnås. INFRASTRUKTUR: Knutpunkterna utvecklas Fler direktförbindelser med buss mellan Öckerö kommun och Göteborg innebär att Lilla Varholmen kommer att få en mindre viktig roll som knutpunkt och utformningen bör anpassas därefter. Ivarsbergsmotet och Bräckemotet kommer därmed få en ökad betydelse för byten till Göteborg stadslinjer, varför dessa bör utvecklas. Likaså bör knutpunkten vid Amhult etableras. På Björkö planerar Öckerö kommun att bygga ut pendelparkeringen med nya platser. Kommunen har dessutom reserverat mark för en eventuell utbyggnad i framtiden av pendelparkeringen på Hönö. Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

66 DAGENS TRAFIK I ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ DAGENS TRAFIKERING Öckerö kommun trafikeras i av en regionbusslinje som går mellan de sammanhängande öarna och centrala Göteborg, via Älvsborgsbron. Linjen trafikerar endast i högtrafik och med 16 dubbelturer per. Vid Lilla Varholmen finns dock flertalet linjer, exempelvis Lila Express, som ger goda förbindelser in till olika delar av Göteborg. Mellan Öckerö kommun och Lilla Varholmen trafikerar bilfärjor från både Hönö och Björkö. Färjorna trafikerar med 10- respektive 15-minuterstrafik i högtrafik och 15- respektive 30-minuterstrafik övrig tid. Inom kommunen trafikerar tre lokala busslinjer, två på de sammanhängande öarna och en på Björkö. Linjen mellan Burö och Hönö trafikerar endast med ett fåtal turer i lågtrafik som ett komplement till den regionala busslinjen. De övriga lokala busslinjerna trafikerar med 30-minuterstrafik i högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid. Kommunen trafikeras dessutom av tre båtlinjer som binder samman de olika öarna i kommunen, där utbudet varierar från fem turer per till 30-minuterstrafik. I genomförs cirka resor per med kollektivtrafiken på Öckerö. Resande, utbud och tidtabellskilometer för den trafik som presenteras i kartorna för Öckerö kommun. Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Resor/ Tidtabkm/ Dubbelturer/ Lokal busstrafik Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik SUMMA Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december 2010

67 DAGENS TRAFIK I ÖCKERÖ KOMMUN 2008 ÖCKERÖ (0) Regional busstrafik mot Göteborg Övrig regional busstrafik Lokal busstrafik Trafikverkets färja Färja Dubbelturer i maxtimmen Dubbelturer/var Dubbelt upp! Lokala K2020 Utbud och trafikeringskostnader, december

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Pressträff onsdag 23 januari

Pressträff onsdag 23 januari Pressträff onsdag 23 januari -Restiderna minskar -Resandet ökar -Punktligheten är stabil - Marknadsandelen E6Norr har ökat Restider utvalda expressbussar 14-18 januari Restider expressbussar Kl 06.30-08.30

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER

KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER Maj 2007 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Göteborg SWECO VBB AB Trafik Nina Galligani Uppdragsnummer

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 5 Reducerad busstrafik 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 5: Reducerad busstrafik. Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland

Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland J ÖNKÖPING I NTERNATIONAL B USINESS S CHOOL JÖNKÖPING UNIVERSITY Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland Lokala arbetsmarknader 1970 1990 2004 En av Västtrafiks huvudprocesser

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Jag tänkte prata om: Kort om cykel i nationell plan Varför har vi genomfört studien? Presentation av genomförd

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan

Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan Sektorn för samhällsbyggnad Henrik Yngve Trafikverket 405 33 Göteborg TRV 2015/23954 Datum 2016-12-06 2016KS620 530 Dnr Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro 2012-04-04 Yttrande över program ny Bangårds- och Älvförbindelse..måste utformas för ett kapacitetsstärkt, robust och flexibelt kollektivtrafiksystem

Läs mer

s : Vändplats Alme

s : Vändplats Alme s. 84-89: Vändplats Alme dal Vändplats Almedal Jag har redan vittnat om min oro för Olskroken. Vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar

Läs mer

Postnummer Postort HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD

Postnummer Postort HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD Postnummer Postort 302 20 HALMSTAD 302 21 HALMSTAD 302 22 HALMSTAD 302 23 HALMSTAD 302 24 HALMSTAD 302 25 HALMSTAD 302 26 HALMSTAD 302 27 HALMSTAD 302 29 HALMSTAD 302 30 HALMSTAD 302 31 HALMSTAD 302 32

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 2: Tågtrafikering Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR 1(7)

MINNESANTECKNINGAR 1(7) MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid 2012-10-11, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Bohus Servicehus Lennart Dahl, ordförande Ingalill Andersson, 1:e vice ordförande Daniel Mörner, 2:e vice

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 delresor med expressbussar och stombussar fortsätter att öka under de tre första kvartalen

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer

Kunskapsseminarium om kollektivtrafik. Satsningar och förändringar inför 2013 2012-11-07

Kunskapsseminarium om kollektivtrafik. Satsningar och förändringar inför 2013 2012-11-07 Kunskapsseminarium om kollektivtrafik Satsningar och förändringar inför 2013 2012-11-07 Körschema 17.30-17.50: Fika 17.50-17.55 Moderator Åke Wessman (prel) hälsar välkomna 17.55-18.10: Västsvenska paketet

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03 Titel: Mölnlycke, Linjeutredning Datum: 2012-09-27 Beställare: Härryda kommun Kontakt: Björn Sundén, 031-724

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2015

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2015 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik Redovisning av 2015 Under 2015 låg kollektivresandet på en något högre nivå än 2014, med en ökning på 1 procent totalt i hela Västra Götalandsregionen.

Läs mer

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Delregionalt kollektivtrafikråd Fyrbodal 2015 03 19 Dialog om nuvarande och reviderat trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran nsson 2007-04-19 Styrgruppen för det sociala området Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Styrgruppen beslutade vid sitt möte 3 april att göra en uppdatering

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Effektivisering av lågfrekventa linjer

Effektivisering av lågfrekventa linjer Effektivisering av lågfrekventa linjer 124 Hjuvik - Volvo Torslanda Berörda kommuner: Göteborg Linjen fyller ingen unik funktion och kan avvecklas då parallell trafik finns. Effekter: Parallell trafik

Läs mer

Trafikplan 2014 Sammanställning av trafikförändringar för trafikår 2014

Trafikplan 2014 Sammanställning av trafikförändringar för trafikår 2014 Trafikplan 2014 Sammanställning av trafikförändringar för trafikår 2014 Godkänd av Västtrafiks styrelse 2013-06-27 Innehållsförteckning SPÅRVAGN... 6 Inställd utökning till 8-minuterstrafik i högtrafik...

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar.

VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar. VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar. 1 E45 E20 Göta älv Gullbergsvass EN KARTA ÖVER FRAMTIDEN. Station C entralen Skansen Lejonet Västlänken är en åtta kilometer lång tågförbindelse genom centrala Göteborg.

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

Västra Stambanans kritiska flaskhals mellan Göteborg och Floda måste byggas bort

Västra Stambanans kritiska flaskhals mellan Göteborg och Floda måste byggas bort Västra Stambanans kritiska flaskhals mellan Göteborg och Floda måste byggas bort www.järnvägsföreningen.ilerum.com jarnvagsforeningen@ilerum.com Järnvägsföreningen, Hilleforsvägen 2, 443 61 Stenkullen

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg Underlagsrapport PM 6: Infrastrukturåtgärder Detta är en åtgärd som också Trafikverket har fört fram i Kapacitetsutredningen.Arbetet

Läs mer

Trafikering Västlänken. Sammanfattning RAPPORT 1 (17)

Trafikering Västlänken. Sammanfattning RAPPORT 1 (17) RAPPORT 1 (17) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Dokumenttitel Trafikering Västlänken Sammanfattning För att nå målen om en kraftigt ökad andel av kollektivtrafikresor

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

September 2004. Målbild 2010 och 2020 för storregional trafik och pendeltågstrafik

September 2004. Målbild 2010 och 2020 för storregional trafik och pendeltågstrafik September 2004 Målbild 2010 och 2020 för storregional trafik och pendeltågstrafik Förord En av de grundläggande idéerna när Västtrafik bildades var att kollektivtrafiken skulle samordnas och vidareutvecklas

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Valid as of 1 January Subject to changes without prior notice. 1/12

Valid as of 1 January Subject to changes without prior notice. 1/12 Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/12 Country code Terminal Zip code City TUF zon SACT PRICE ZON Route Unit Deadline shipments ready for carrige Departur terminal 1

Läs mer

Genomförandeavtal Hede stationshus

Genomförandeavtal Hede stationshus TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Ekonomi och finans Åke Bengtsson Finanschef Datum Diarienummer 2017-03-07 RS160602 Regionstyrelsen Genomförandeavtal Hede stationshus Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Deadline shipments ready for carrige. Departur terminal

Deadline shipments ready for carrige. Departur terminal Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/12 Country code Terminal Zip code City TUF zon SACT PRICE ZON Route Unit Deadline shipments ready for carrige Departur terminal 1

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Regional persontrafik i Västsverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Västsverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Västsverige Möjliga strategier på längre sikt Torsby OSLO Lilleström Charlottenberg Arvika Filipstad Moss Sarpsborg Fredrikstad Halden

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1 Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare 1 Övergripande mål Långsiktigt hållbar utveckling i Göteborgsområdet Ekologiskt hållbar utveckling

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Remissutgåva 18 december 2008

Remissutgåva 18 december 2008 VERKSAMHETSPLAN2010-2012 Remissutgåva 18 december 2008 2008-12-18 Verksamhetsplan 2010-2012 1 INNEHÅLL 1. Västtrafik skapar samhällsnytta................................................ 5 2. Vision och

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

PRISER STORSTADSTILLÄGG FÖRTECKNING STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG. Gäller från och med 2013-01-01. Gäller från och med 2013-01-01

PRISER STORSTADSTILLÄGG FÖRTECKNING STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG. Gäller från och med 2013-01-01. Gäller från och med 2013-01-01 PRISER STORSTADSTILLÄGG FÖRTECKNING STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG 40006 GÖTEBORG 40007 GÖTEBORG 40010 GÖTEBORG 40012 GÖTEBORG 40013 GÖTEBORG 40014 GÖTEBORG 40015 GÖTEBORG 40016 GÖTEBORG 40018 GÖTEBORG 40020

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten PTS bredbandskartläggning 2012. Ser man till andelen boende som har tillgång till fiber så ligger Halland näst sist. Se nedan. Bottenstriden!

Läs mer

Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen

Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen, 2015-10-01 2 (82) Datum 2015-10-01 Diarienummer RS 03273-2014 Västra Götalandsregionen Handläggare: Max Falk Telefon: 010-441 16 33 E-post:

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

PARTILLE, LOKAL K2020

PARTILLE, LOKAL K2020 Partille kommun PARTILLE, LOKAL K2020 Göteborg ra02s 2005-11-11 Uppdragsnummer 2391521 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Sammanfattning

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Regional infrastrukturplan Remissynpunkter. 18 oktober 2017

Regional infrastrukturplan Remissynpunkter. 18 oktober 2017 Regional infrastrukturplan 2018-2029 Remissynpunkter 18 oktober 2017 Återkommande synpunkter Vad menar vi när vi säger hållbart? Tidigareläggande av namngivna åtgärder Väg 153 & 154, Samfinansiering järnväg

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram - kompletteringar

Trafikförsörjningsprogram - kompletteringar 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering 0722-45 03 75 Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-05-23 RS 110489 Regionstyrelsen Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ]

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Trafikvanor och -attityder Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Innehåll Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?

Läs mer

Vad vill vi uppnå? En konkurrenskraftig tillväxtregion i norra Europa. Det goda livet. Regionförstoring

Vad vill vi uppnå? En konkurrenskraftig tillväxtregion i norra Europa. Det goda livet. Regionförstoring Vad vill vi uppnå? En konkurrenskraftig tillväxtregion i norra Europa Det goda livet Regionförstoring Visionen Det Goda livet Fem fokusområden Ett livskraftigt näringsliv Ledande i kunskapsoch kompetensutveckling

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Tågstopp i Säve. Liten ort stort bidrag

Tågstopp i Säve. Liten ort stort bidrag Tågstopp i Säve Liten ort stort bidrag Nätverket för tågstopp i säve Göteborg 2015-02-10 Presentation för Kollektivtrafiknämnden Ulrika Frick (MP) & Leif Blomqvist (S) www.tagstoppsave.se Arbetet för ett

Läs mer