Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer 512080"

Transkript

1 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer Tryck Bruksanvisningen har publicerats av Voltcraft Ingen reproducering (inklusive översättning) är tillåten av hela eller delar av publikationen, t.ex. genom fotokopiering, mikrofilmning eller elektronisk lagring utan uttryckligt skriftligt medgivande från utgivaren. Bruksanvisningen återspeglar de aktuella tekniska specifikationer som gällde vid publiceringen. Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska eller fysiska specifikationerna. Copyright 2003 av Voltcraft Denna bruksanvisning tillhör produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning och användning av produkten. Detta bör också beaktas när produkten överlåtes till tredje part. Behåll därför denna bruksanvisning för framtida referens! Innehållsförteckning med tillhörande sidohänvisning finns på sidan 2. Inledning Kära kund, Tack för att du har köpt denna laddare. När du köpte denna laddare fick du en produkt som återspeglar det senaste tekniska kunnandet. Konstruktionen motsvarar skyddsklass 2. Produkten uppfyller kraven i de gällande europeiska och nationella riktlinjerna. Dess CE-konformitet har godkänts och dokumentation som styrker detta finns tillgänglig hos tillverkaren. För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Avsedd användning Denna laddare är endast avsedd för att ladda upp till åtta uppladdningsbara nickel-kadmium respektive nickel-metallhydrid rundcellsbatterier i storlekarna R20 (mono), R14 (baby), R6 (mignon), och R03 (micro) samtidigt. 1

2 Dessutom kan du ladda två 9 V-blockbatterier av nickel-kadmium respektive nickelmetallhydrid i facken som finns för detta ändamål. Dessa blockbatterier kan bestå av 6, 7 eller 8 celler. Det finns ingen begränsning beträffande den högsta nominella kapaciteten (anges i mah eller Ah) för batterierna som ska laddas. Denna laddare är endast avsedd att ladda de ovan nämnda uppladdningsbara batterierna. Du får inte ladda andra typer av uppladdningsbara batterier! Du får inte heller ladda eller urladda uppladdningsbara litium-jon-batterier, uppladdningsbara alkaliska eller torrbatterier (primärceller) med denna laddare. Icke uppladdningsbara batterier får inte laddas upp. Denna laddare är konstruerad i skyddsklass II. Laddaren kan anslutas till växelspänningsnät från 100 V ~ upp till 240 V ~. Nätfrekvensen måste vara 50 eller 60 Hz. Användning är endast tillåten i slutna rum, alltså inte utomhus. Kontakt med fukt t.ex. i badrum måste till varje pris undvikas. Annan användning än den ovan beskrivna leder till skador på produkten och innebär också risk för faror som kortslutning, brand, elektrisk chock etc. Det är inte tillåtet att bygga om eller ändra produkten och höljet får inte öppnas. Säkerhetsföreskrifterna måste iakttas under alla förhållanden! Innehållsförteckning Inledning 1 Avsedd användning 1 Säkerhetsföreskrifter 3 Handhavande 5 Underhåll 6 Allmänt 6 Egenskaper 7 Driftsättning 10 Felsökning 15 Översikt 16 Tekniska data 17 2

3 Omgivningsförhållanden 18 Bortskaffande av laddningsapparaten 18 Bortskaffande av batterier/uppladdningsbara batterier 18 Säkerhetsföreskrifter Skador som orsakats av att man underlåtit att iaktta föreskrifterna i bruksanvisningen gör att garantin upphävs. Vi frånsäger oss ansvaret för alla följdskador! Vi har ingen skadeståndsskyldighet för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig användning eller underlåtenhet att iaktta säkerhetsföreskrifterna! I sådana fall upphävs garantin! Av säkerhets- och licensskäl (CE) är det inte tillåtet att modifiera eller bygga om produkten! Denna laddare är konstruerad i skyddsklass II. Laddaren kan anslutas till ett vägguttag i det allmänna elnätet ( V AC, 50 till 60 Hz). Se till att driftsättningen av laddaren utförs på rätt sätt. Följ bruksanvisningen! Driftsättningen av laddaren måste utföras av en kvalificerad person för att säker drift av den ska kunna säkerställas. Förvissa dig om att strömkabeln inte kläms eller skadas av skarpa kanter vid installationen av produkten. Placera aldrig laddaren i närheten av brännbara respektive lättantändliga material som t.ex. gardiner. Utsätt inte laddaren för hög temperatur, kraftiga vibrationer eller hög luftfuktighet. Apparater som drivs med nätspänning hör inte hemma i barns händer. Var därför extra försiktig då barn befinner sig i närheten. Inom kommersiell verksamhet måste branschorganisationens säkerhetsföreskrifter för förebyggande av olyckor gällande elektriska system och elektrisk utrustning iakttas. Inom skolor, utbildningsinrättningar, hobby- och gör det själv -verkstäder måste användningen av produkten ske under uppsikt av tekniskt utbildad personal. 3

4 VARNING! Laddaren och batterier/uppladdningsbara batterier hör inte hemma i barns händer. Se till att de uppladdningsbara batterierna sätts i med polerna åt rätt håll. Lämna inte batterier och uppladdningsbara batterier liggande framme. Husdjur och små barn kan svälja dem. Om detta skulle inträffa ska läkare omedelbart kontaktas. Läckande och skadade batterier kan leda till brännsår på huden vid beröring. Därför ska lämpliga skyddshandskar användas. Se till att du inte kortsluter batterierna/ de uppladdningsbara batterierna. Släng dem inte i elden. Ladda inte upp vanliga batterier. Explosionsfara! Denna laddare är endast avsedd för att ladda upp till åtta uppladdningsbara nickel-kadmium respektive nickel-metallhydrid cylindriska batterier i storlekarna R20 (mono), R14 (baby), R6 (mignon), och R03 (micro) samtidigt. Dessutom kan du ladda två 9 V-blockbatterier av nickel-kadmium respektive nickelmetallhydrid i facken som finns för detta ändamål. Dessa blockbatterier kan bestå av 6, 7 eller 8 celler. Det finns ingen begränsning beträffande den högsta nominella kapaciteten (anges i mah eller Ah) för batterierna som ska laddas. Du får inte ladda eller urladda uppladdningsbara litium-jon-batterier med denna laddare! Du får inte ladda torrbatterier (primärceller) med denna laddare. Du får inte ladda uppladdningsbara alkaliska batterier med denna laddare. Du får inte ladda icke uppladdningsbara batterier med denna laddare. Följ VDE-anvisningarna särskilt DIN VDE 0700, stycke 29. På laddningsapparatens kontakter ligger högst 15 V likspänning. Apparaten är kortslutningssäker. Apparaten får endast användas vid omgivningstemperatur mellan 0 till + 40 grader Celsius. Fläkten är alltid igång när apparaten är påslagen. Så snart några isatta uppladdningsbara batterier laddas upp eller urladdas (känns igen på att I visas på displayen vid flytande laddnings/urladdningsström) måste fläkten slå om till högsta kapacitet. Den snabbare hastigheten hörs tydligt (ljudet låter mycket högre). 4

5 Om inte fläkten alls är igång eller inte ökar hastigheten vid laddningen/urladdningen måste du omedelbart stänga av apparaten och skydda den mot oavsiktlig användning. Under laddningsprocessen rekommenderar ledande batteritillverkare en omgivningstemperatur på 20 ºC. Dessutom måste direkt solstrålning undvikas. Denna laddare använder en ny laddningsteknik som förhindrar minneseffekten och garanterar 100 % uppladdning av de uppladdningsbara batterierna. I POWER-läget har uppladdningsbara R03 (micro) batterier en minsta nominell kapacitet på 700 mah, R6 (mignon) min mah, R14 (baby)- min mah! Undvik drift i omedelbar närhet till starka magnetiska fält (högtalare, magneter), elektromagnetiska fält (transformatorer, motorer, spolar, relä, skydd, elektromagneter) elektrostatiska fält (laddning, urladdning). Dessa kan ha en negativ inverkan på laddarens drift. Om apparaten inte längre reagerar efter att den utsatts för magnetiska fält, ska den stängas av med strömbrytaren och sättas på igen. Se också avsnittet Felsökning. Handhavande Slå aldrig på laddaren omedelbart efter att du har flyttat den från ett kallt till ett varmt rum. Kondensationen kan förstöra apparaten under ogynnsamma förhållanden. Låt laddaren vara frånkopplad tills den når rumstemperatur. Se till att ventilationen är tillräcklig under driften. Ventilationshålen på höljets bak- och framsida får aldrig täckas över! Placera apparaten på en hård, flamsäker yta. Placera aldrig apparaten på en bordsduk eller på en matta! Laddaren kyls ner med den integrerade fläkten som aldrig stängs av. Vid användningen måste apparaten ha tillräckligt stort avstånd till väggen och till andra föremål för luftcirkulationen inte ska minska. Laddaren får inte användas på människor eller djur. Använd aldrig laddaren och de isatta uppladdningsbara batterierna utan uppsikt! Ha inte på dig några metallföremål eller ledande material som smycken (kedjor, ringar armband etc.) när du använder laddaren. Kabelutläggning med metallkablar och kontakter är förbjudet. 5

6 Underhåll Kontrollera den tekniska säkerheten för laddaren regelbundet. Var observant på t.ex. skador på strömkabeln och höljet. Om inte säker användning längre är möjlig måste du ta apparaten ur drift och skydda den mot oavsiktlig användning! Dra ur strömkabeln ur vägguttaget. Man kan förmoda att säker användning inte längre är möjlig när - apparaten uppvisar synliga skador - apparaten inte fungerar längre - efter lång förvaring under ogynnsamma förhållanden - apparaten har utsatts för avsevärd påfrestning under transport Före rengöring eller underhåll av produkten måste du se till att följande säkerhetsföreskrifter följs: När du öppnar höljet eller avlägsnar delar av det kan spänningsförande delar blottas. Därför måste du frånkoppla apparaten från alla spänningskällor innan underhåll eller reparationer utförs. Kondensatorerna i apparaten kan fortfarande vara laddade, även om apparaten har frånkopplats från alla spänningskällor. Reparationer får endast utföras av experter som känner till vilka risker som finns och som är bekanta med gällande säkerhetsföreskrifter. Om du behöver byta säkring ska du se till att du endast använder säkringar av angiven sort och med angiven nominell ampere. Det är inte tillåtet att reparera säkringar eller att överbrygga säkringshållaren. Vid arbete med spänningssatt utrustning får endast verktyg användas som uttryckligen är godkända för sådant arbete. Endast en kvalificerad tekniker får byta ut en skadad ledning. Allmänt Uppladdningsbara batterier består av två elektroder som är placerade i en elektrolyt; det uppladdningsbara batteriet är således ett kemiskt element. Kemiska processer pågår inuti detta element. Då dessa processer är omvändbara är det möjligt att återladda uppladdningsbara batterier. För att ladda det uppladdningsbara batteriet krävs den så kallade laddningsspänningen, vilken måste vara högre än cellspänningen. Dessutom måste energin (mah) som laddningsprocessen ger vara högre än den som kan användas senare. Förhållandet mellan den tillhandahållna energin och den som sedan används kallas effektgrad. 6

7 Kapaciteten som kan användas är i hög grad beroende av urladdningsströmmen och är avgörande för batteriets kondition. Den tillförda laddningen kan inte användas som mått, eftersom en del av den går förlorad (t.ex. i form av värme). Kapacitetsdata som anges av tillverkaren är den högsta teoretiska laddningskvantiteten som batteriet kan avge. Detta innebär t.ex. att ett batteri på 2000 mah teoretiskt kan tillhandahålla en ström på 1000 ma (= 1 Ampere) under 2 timmar. Detta värde beror i hög grad på många faktorer (batteriets kondition, urladdningsström, temperaturen etc.). Termen C-grad är mycket vanlig för laddningsapparater. C-graden är strömvärdet som vanligen anges för laddnings- och urladdningsprocesserna. Detta aktuella värde angivet i Ampere motsvarar den nominella kapaciteten i Ampere-timmar. Detta betyder att 1C= 2,0 A för ett uppladdningsbart batteri på 2000 mah. Observera att batterikapaciteten som kan användas i huvudsak beror på urladdningsströmmen. Ju lägre urladdningsström desto högre användbar kapacitet. Med denna laddare kan en urladdningsström på 850 ma flyta i början av urladdningsprocessen. För ett uppladdningsbart batteri med 850 mah, är redan 850 ma 1C, medan detta endast är C/2 för ett batteri med 1700 mah. Etablerade batteritillverkare anger C/3 som batterikapacitet. Det betyder t.ex. att ett batteri på 2500 mah uppnår dessa 2500 mah vid en urladdningsström på 850 ma (= ca. C3). Men om en tillverkare anger en urladdningsström på C/10 (=250 ma) för ett batteri på 2500 mah kan du vara säker på att detta batteri inte kan ge 2500 mah vid en urladdningsström på 850 ma! Därför är batteriet försett med angivelsen C/10 och är det sämsta batteriet. Batteriet laddar ur sig självt över tiden. Denna egenskap kallas självurladdning. Egenskaper Detta är en snabb laddare för uppladdningsbara nickel-kadmium och nickel-metallhydridbatterier. Den mikroprocessorstyrda snabbladdningen laddar batterierna till 100 %. 100 % betyder upp till 115 % av angiven kapacitet för nya batterier och mindre än 100 % för äldre batterier. För uppladdningsbara batterier med en kapacitet på mindre än 500 mah kan inte urladdningskapaciteten (D) nå 100%. Men detta urladdningsvärde måste vara högre än 80 % annars är batteriet defekt (testa det med ALIVE-programmet). Med denna laddare kräver inte urladdning innan laddningsprocessen påbörjas. Det uppladdningsbara batteriet laddas från sin aktuella laddningsstatus till dess nuvarande möjliga 100 %. Laddnings- och urladdningscykeln kontrolleras oberoende av batteriets laddningsstatus. Laddnings- och urladdningsströmmen är mikrocomputer-styrd. 7

8 Laddarens urladdningsström har valts ut med 16 ma till 850 ma. Laddaren är försedd med automatisk underhållsladdning. Laddaren har en automatiskt styrd fläkt. Fläkten som endast körs långsamt i standby-läget, accelererar automatiskt till högsta hastighet vid laddning och urladdning av ett batteri. Om laddaren känner av att fläkten är defekt avbryts alla program och ett felmeddelande visas (FAN ERROR) och laddaren fungerar inte längre. Laddaren har ett automatiskt batteriövervakningssystem (laddningsspänning och laddningskvantitet). Den automatiska batteriavkänningen registrerar om ett batteri sätts i eller tas bort. Inga minneseffekter orsakas (laddnings- och urladdningsströmmen är pulsartad). På så sätt minskas en hög inre resistans hos batteriet och dess strömbärande kapacitet ökar. Batteriets effektgrad förbättras (förhållandet mellan mängd laddningsström och den kapacitet som kan användas). Laddaren har minnes-backup. I händelse av strömavbrott sparas de uppladdningsbara batteriernas data och de aktuella funktionerna i upp till två dagar. När laddaren åter ansluts till elnätet återupptas programmet. För att detta ska ske måste laddaren ha varit ansluten till elnätet i åtminstone två timmar sedan tidigare och vara påslagen. LCD-skärmen (alfanumerisk) visar: - programmet (CHA, DIS, CHK, CYC, ALV) - det uppladdningsbara batteriets sort (R20 (mono), R14 (baby), R6 (mignon), R03 (micro), och 9 V-blockbatteri) - det uppladdningsbara batteriets laddningsstatus (batterisymbol) - den aktuella batterispänningen (U) - den aktuella laddnings- respektive urladdningsströmmen (I) - aktuella, respektive sparade laddningsdata (C) och urladdningsdata (D) i mah eller Ah - den erforderliga tiden i timmar och minuter (TIME hh:mm) Laddaren har tre stycken funktionsknappar för inmatningar av programmen och inställningarna. Huvudmeny Om inga uppladdningsbara batterier finns isatta kan du slå på POWER-läget. Displayens kontrast kan ändras när som helst (också under laddning). Laddningsprogram CHA LADDNING -(CHARGE) = laddning respektive återladdning endast en gång CHARGE betyder att det isatta batteriet ska laddas upp DIS URLADDNING -(DISCHARGE) =urladdning endast en gång DISCHARGE betyder att det isatta batteriet endast urladdas CHK TEST - (CHECK) = urladdning en gång och sedan återladdning 8

9 CHECK betyder att det isatta batteriet ska urladdas och återladdas CYC -CYKEL -(CYCLE) = laddning/ urladdning /laddning CYCLE betyder att det isatta batteriet först laddas, sedan urladdas och till sist återladdas ALV AKTIVERA -(ALIVE) = laddning/ urladdning/ laddning/ urladdning/ laddning ALIVE-programmet har som uppgift att aktivera nya uppladdningsbara batteriet som har lagrats under lång tid. Om redan ett uppladdningsbart batteri behandlas i fack 1, startar utväljandet med samma program som för det batteriet (SAME AS SLOT 1); annars startar utväljandet med CHARGE. Notera att nya och möjligen felaktigt behandlade uppladdningsbara batterier endast avger 30 % av sin kapacitet. Denna dåliga effektgrad visar sig som en hög laddningskapacitet (C) och en mycket låg urladdningskapacitet (D). Ladda dessa batterier med ALIVE-programmet. Efter några cykler ökar den användbara kapaciteten (D). NiCd och NiMH-batterier bör laddas med C/3 till 1C. Batterispänning Batterispänningen anges i det obelastade tillståndet (och kan därför inte mätas under driften). Om ingen spänning (U) visas har inte laddaren bestämt den ännu. Batteristatus För att kunna få en grov överblick över tillståndet för batteriet som ska laddas respektive urladdas visar denna apparat en batterisymbol. Avsikten med symbolen är att man ska kunna avgöra om laddnings- respektive urladdningsprocessen har fortskridit genom att kasta en blick på apparaten. Batterisymbolen fylls underifrån mot toppen vid laddning medan den töms från överifrån mot botten under urladdning. Det går dock inte att dra några slutsatser från symbolen beträffande resterande tid för programmet. När laddningsstatus för batteriet inte bestämts ännu visas ett frågetecken på batterisymbolens plats (i denna bruksanvisning representeras batterisymbolen i allmänhet med ett? ). Laddnings- och urladdningsström Strömmen I som flyter genom batteriet vid laddning och urladdning visas på skärmen. Om ingen ström fastställs i början av programmet eller om ingen ström flyter i slutet av programmet visas (READY/ERROR), I = A. Tider Hela tiden i timmar och minuter för perioden då batteriet laddades och urladdades visas i timmar och minuter (TIME hh:mm). Tiden för underhållsladdningen (TRICKLE) och under avbrott (BREAK) räknas inte in. Om ett uppladdningsbart batteri överskrider ca. 80 % av sin högsta kapacitet vid laddningen omvandlas en del av strömmen till värme. Batteriet kan bli hett till följd av detta. 9

10 Laddningstyper Det finns två laddningstyper: snabb laddning och POWER-läget. Vid snabb laddning är laddningsströmmen ca. 350 upp till 2000 ma. I POWER-läget dubblas laddningsströmmen för rundceller. För de två uppladdningsbara 9 V-blockbatterierna har POWER-läget ingen funktion (laddningsströmmen förblir den samma). OBSERVERA! När POWER-läget är tillkopplat kan uppladdningsbara NiCd och NiMH-batterier laddas med högst 1C. Därför måste alla isatta R03 (micro)-batterierna ha en nominell kapacitet på lägst 700 mah, R6 (mignon)- lägst 2000 mah, R14(baby)- lägst 4000 ma i POWER-läget. Den totala laddningsströmmen för denna laddare är 16 Ampere. Så snart dessa 16 Ampere total laddningsström uppnås ställs ett batteri som sätts i därefter på BREAK och behandlas först när den totala laddningsströmmen minskar (när ett annat uppladdningsbart batteri är klart). Laddningsström i POWER-läget utan POWER-läget R20(mono)/R14(baby): 4000 ma (fack 1-4) 2000 ma R6 (mignon): 2000 ma 1000 ma R03 (micro): 700 ma 350 ma 9V: 21 ma 21 ma Laddnings- och urladdningsdata Den uppladdade kapaciteten i batteriet (C) och den urladdade kapaciteten (D) anges i milliamperetimmar (mah) eller amperetimmar (Ah). I programmen CYCLE och ALIVE raderas de gamla värdena vid den nya laddningen och urladdningen. Kapaciteten under underhållsladdningen beräknas inte, visas inte och räknas inte in i laddningskapaciteten. Driftsättning Avlägsna alla eventuellt isatta uppladdningsbara batterier, sätt i laddarens kontakt och slå på apparaten med POWER-knappen på apparatens baksida. På skärmen visas följande i ca 2 sekunder: 10

11 Under denna tid utför laddaren en självtest och för att upptäcka eventuellt isatta uppladdningsbara batterier. Detta är nödvändigt för spara alla data i händelse av strömavbrott (minnes-backup). Nu ska du lämna laddaren påslagen i åtminstone 2 timmar så att den integrerade goldcapen kan fulladdas. Denna goldcap sparar all data i 48 timmar när laddaren är avstängd eller i händelse av strömavbrott. Laddaren går naturligtvis att använda under denna tid. Utan isatta uppladdningsbara batterier visas standby-visningen: Linjerna --- betyder att inga uppladdningsbara batterier är isatta i dessa fack, Nummerna 1 till 8 betecknar de 8 facken där du kan sätta i R20(mono)-, R14(baby)-, R6 (mignon)- eller R03 (micro)-batterierna. Ordningen på skärmen motsvarar ordningen på batterifacken. Bokstaven A motsvarar det vänstra 9 V-facket och bokstaven B motsvarar det högra 9 V- facket. Om inga uppladdningsbara batterier är isatta kan du slå på och av POWER-läget med de två SELECT-knapparna (UP och DOWN) och justera skärmkontrasten i tre nivåer. POWER.läget innebär att alla åtta rundcellsbatterierna laddas med dubbel ström. OBSERVERA! Alla isatta rundscellsbatterier måste ha snabbladdningsförmåga i POWER-läget! Observera att alla isatta R03 (micro)-batterierna måste ha en nominell kapacitet på lägst 700 mah, R6 (mignon)- lägst 2000 mah, R14(baby)- lägst 4000 ma i POWERläget. Du kan välja POWER-läget med de två SELECT-knapparna (UP och DOWN) och bekräfta med OK-knappen. Efter att du tryckt på OK-knappen kan du justera skärmkontrasten. 11

12 Under laddningen kan du inte ändra POWER-läget. När du trycker ner OK-knappen kommer du direkt till menyn för displaykontrasten. Du kan ställa in kontrasten till LOW, MID och HIGH med de två SELECT-knapparna (UP och DOWN) och bekräfta inmatningen med OK-knappen. Sätt nu in de uppladdningsbara batterierna i storlekarna R20 (mono), R14 (baby), R6 (mignon) eller R03 (micro) i ett av de 8 facken. Se till att polerna kommer åt rätt håll: Batteriets positiva pol måste alltid peka inåt mot laddaren och den negativa polen utåt. Batteriladdaren känner av batteriet och börjar fråga programinställningarna. Nu ska du välja laddningsprogram med de två SELECT-knapparna (UP och DOWN). Fem olika program finns tillgängliga. Dessa program har följande funktioner: CHA (CHARGE) betyder att det isatta uppladdningsbara batteriet snabbladdas DIS (DISCHARGE) betyder att det isatta uppladdningsbara batteriet endast urladdas. CHK (CHECK) betyder att det isatta uppladdningsbara batteriet urladdas och sedan laddas CYC (CYCLE) betyder att det isatta uppladdningsbara batteriet först laddas, sedan urladdas och till sist laddas på nytt. ALV (ALIVE) betyder att det isatta uppladdningsbara batteriet laddas/ urladdas/ laddas/ urladdas/ och laddas igen. ALIVE-programmet har som uppgift att aktivera nya uppladdningsbara batterier och uppladdningsbara batterier som lagrats under en längre tid. Du har nu 5 sekunder på dig att välja ett program. Efter varje knapptryckning som ändrar programmen har du ytterligare 5 sekunder på dig. Efter dessa 5 sekunder mottas inställningen och programmet aktiveras. Du kan också trycka OK för att bekräfta. 12

13 Utan inmatning startas CHARGE-programmet. Om redan ett program har startats i fack 1 visas -ADJ SAME AS SLOT 1. Detta betyder att detta batteri laddas med samma program som batteriet som finns i fack 1. Om du vill ladda flera batterier med samma program ska du först sätta i ett batteri i fack 1 och välja önskat program. Sedan ska du sätta i resterande batterier som sedan laddas med samma program utan att någon knapp behöver tryckas ner. Den inbyggda fläkten körs med högsta hastighet när apparaten startas. Med programmen CHA, CYC, och ALV startar apparaten med laddning. Med programmen DIS och CHK startas urladdningen. All tillgänglig batteri-information kan visas. Du kan se batteri-information för alla batterierna som sitter i facken med de två SELECT-knapparna (UP och DOWN). Om all data för facken där batterierna sitter har visats kan du se översikten på nytt efter nästa knapptryck. Vid visningen av individuella batteridata visas översikten på nytt när man trycker på OKknappen. I den allmänna översikten används OK-knappen för att justera display-kontrasten. Översiktsvisning: Här kan du se översikten över alla isatta batterier med motsvarande program och laddningstatus (batterisymbol). Om laddningsstatusen för batteriet inte har fastställts ännu visas ett frågetecken (? ). När batteriet behandlas visas batterisymbolen eller en pil växelvis. När laddningen äger rum pekar pilen uppåt. Om batteriet urladdas pekar pilen nedåt. Om POWER-läget är påslaget blinkar *PM* i mitten på den andra raden. Visning av batteridata: Laddningsprogrammet (t.ex. CHARGE) och laddningskapaciteten (C) visas på första raden. POWER-lägets status visas på den andra raden, batterisymbolen (?) visar den ungefärliga laddningsstatusen för batteriet och urladdningskapaciteten (D) visas. När laddning pågår blinkar en pil framför C och om urladdning blinkar en pil framför D. På tredje raden visas batterityp och den uppmätta batterispänningen. Den fjärde och sista raden visar förfluten bearbetningstid (TIME) i formatet hh:mm. Laddnings- respektive urladdningsströmmen visas också. 13

14 OBSERVERA! Avlägsna batterierna omedelbart om felaktig batterityp visas (R20 (mono), R14 (baby), R6 (mignon), eller R03 (micro)). Se till att batterierna sätts i korrekt. Om ingen spänning har bestämts ännu visas: Ett program som körs kan endast avbrytas genom att man tar ur batteriet. Om batteriet tas ur under laddning eller urladdning kan ERR för ERROR eller RDY för READY visas en kort stund, eftersom apparaten känner av att ingen ström flyter respektive att urladdningsspänningen understigs. Om ett program har slutförts visas RDY respektive READY och displayen slutar blinka. Nu kan du ta ur det uppladdningsbara batteriet. Om du lämnar batteriet i laddaren och om batteriet har behov av det startas underhållsladdningen automatiskt TRICKLE (TRI). Detta betyder att batteriet återladdas (detta gäller naturligtvis inte om batteriet endast urladdades med programmet DISCHARGE.) Underhållsladdningens kapacitet (C) och tiden som tas i anspråk för detta visas inte och adderas heller inte. Endast spänningen och strömmen uppdateras kontinuerligt. Därför syftar laddningskapaciteten, urladdningskapaciteten och tiden alltid på det utförda programmet. När laddningen inte utfördes framgångsrikt visas ett felmeddelande ERR respektive ERROR och laddaren behandlar inte detta batteri ytterligare. Om den totala laddningsströmmen på 16 A redan har uppnåtts sätts varje nytt batteri på BREAK. Dessa batterier laddas automatiskt så snart ett annat batteri är färdigt. Batteriladdaren har minnes-backup, vilket innebär att programmet och de tillförda 14

15 kapacitetsvärdena för batterierna sparas i händelse av strömavbrott. Därför ska du aldrig byta batterier när laddaren är avstängd eftersom det då tar över värdena som inte längre gäller och fastställer därmed felaktiga värden för det nya batteriet! Om laddaren stängs av under programvalet, startas valet på nytt. Programmen kan endast fortsätta om den integrerade goldcapen har laddats i förväg ( för att detta ska ske är det nödvändigt att laddaren har varit påslagen i åtminstone två timmar). OBSERVERA! Alla isatta rundscellsbatterier måste ha snabbladdningsförmåga i POWER-läget! Observera att alla isatta R03 (micro)-batterierna måste ha en nominell kapacitet på lägst 700 mah, R6 (mignon)- lägst 2000 mah, R14(baby)- lägst 4000 ma i POWERläget. Felsökning När du köpte denna batteriladdare fick du en produkt som återspeglar det senaste tekniska kunnandet och är säker att använda. Trots detta kan problem och funktionsfel uppstå. Därför beskrivs här nedan hur du på egen hand enkelt kan avhjälpa möjliga fel. Problem Ingen funktion eller visning Fläkten fungerar inte (oavsett om ett uppladdningsbart batteri laddas eller inte) Apparaten reagerar inte längre på inmatning Inget batteri identifierat Felaktiga eller osannolika värden på displayen ERROR-visning med isatt batteri Åtgärd - Är kontrasten riktigt inställd? - Är apparaten påslagen? - Är kontakten isatt i vägguttaget? - Kontrollera uttaget med en annan elektrisk apparat. - Stäng av apparaten omedelbart och lämna in den för reparation. - Om laddaren känner av att fläkten är ur funktion avbryts alla program och ett felmeddelande visas (FAN ERROR) och laddaren reagerar inte längre. - Har du lagt i de uppladdningsbara batterierna med polerna åt rätt håll? - Är kontakterna smutsiga (laddarens eller batteriets)? - Du bytte uppladdningsbara batterier när apparaten var avstängd. Detta medför felaktiga laddningskapaciteter (C) respektive urladdningskapaciteter (D) och kan också skada de uppladdningsbara batterierna! - R20 (mono) eller R14 (baby)-batterier har satts i facken 5 till 8 i POWER-läget. Sätt i dessa batterisorter i fack 1 till 4. - Batterispänningen är för hög (batteriet möjligen isatt) - Batterispänningen är för låg (defekt batteri) - Djupurladdat uppladdningsbart batteri urladdat med 15

16 Omedelbar READY-visning med DISCHARGEprogrammet eller omedelbar start av laddningen med CHECK-programmet Låg laddningskapacitet (C) även om det uppladdningsbara batteriet har laddats ur EMC impuls, elektrostatisk urladdning= ESD, ojämn puls eller kabelförsedd inferensimmunitet Avsevärd temperaturökning i höljet DISCHARGE eller CHECK - Hårdvarufel hos apparaten: Ladda ett fungerande batteri i samma fack. Om felet uppstår igen måste apparaten repareras - Djupurladdade uppladdningsbara batterier: Avbryt urladdningen för att skydda det uppladdningsbara batteriet. - Behandla det uppladdningsbara batteriet med ALIVEprogrammet. Om laddningskapaciteten C fortfarande är för låg tyder detta på att det uppladdningsbara batteriet är defekt. - Ingen visning eller ingen respons. Stäng av apparaten med strömbrytaren och slå på den på nytt - Felmeddelande: Batteriavkänningen har svarat för att skydda batteriet. Ta ur batteriet och sätt i det på nytt och starta programmet. -På grund av apparatens höga effektivitet kan den övre och nedre sidan av höljet hettas upp. Det är inget fel på apparaten. Se till att ventilationen är god. (se kapitel Säkerhetsföreskrifter). OBSERVERA! Andra reparationer än de ovan beskrivna får endast utföras av en auktoriserad tekniker. Översikt Kontrast Displayens avläsningsvinkel beror på laddarens placering. Beroende på synvinkel kan du justera läsbarheten på texten med menyn DISPLAY CONTRAST då laddarens position är högt uppe eller långt ner. POWER-läge Om inget uppladdningsbart batteri är isatt kan du aktivera POWER-läget: detta fördubblar laddningsströmmen för åtta cylindriska celler. De isatta R03 (micro)-batterierna måste ha en nominell kapacitet på lägst 700 mah, R6 (mignon)- lägst 2000 mah, R14(baby)- lägst 4000 ma i POWER-läget. Du kan endast ladda R20 (mono) eller R14 (baby) i fack 1 till 4 medan apparaten befinner sig i POWER-läget. Processen Sätt i det uppladdningsbara batteriet. Om det inte känns av automatiskt ska du kontrollera polariteten. 16

17 Ställ sedan in programmet med de två SELECT-knapparna och bekräfta med OK. Om fel program skulle ha valts, ska du ta ur de uppladdningsbara batterierna och sätta in dem på nytt och sedan ställa in programmet på nytt! Det går att välja följande laddningstyper CHA, DIS, CHK, CYC och ALV. Vid programstarten slår fläkten (som först arbetar långsamt) över till högsta hastighet och dess ljud blir märkbart högre. READY (RDY) visas när laddningen av de uppladdningsbara batterierna är färdig. Nu kan du ta ur de uppladdningsbara batterierna. De tre knapparna har som funktion att visa de olika facken under ett program. Du kan också justera displaykontrasten med dessa. I händelse av strömavbrott eller när apparatens kontakt inte sitter i vägguttaget eller när apparaten är avstängd bevaras datan och inställningarna så länge som batterierna inte tas ur. ERROR (ERR) Detta visas om ett R20 (mono) eller R14 (baby) satts i fack 5 till 8 i POWER-läget eller om ett vanligt batteri som inte kan laddas upp har satts i eller om något annat fel har uppstått. BREAK (BRK) Den totala laddningsströmmen på 16 A har överskridits. Det uppladdningsbara batteriet laddas automatiskt när det andra uppladdningsbara batteriet är färdigt. Tekniska data Denna laddare är endast avsedd för att ladda upp till åtta uppladdningsbara nickel-kadmium respektive nickel-metallhydrid cylindriska batterier i storlekarna R20 (mono), R14 (baby), R6 (mignon), och R03 (micro) samtidigt. Dessutom kan du ladda två 9 V-blockbatterier av nickel-kadmium respektive nickelmetallhydrid i facken som finns för detta ändamål. Dessa blockbatteri kan bestå av 6, 7 eller 8 celler. Nätdel: Ingång: Utgång: Fack 1 till 8: Fack A och B: V AC, 50 till 60 Hz Högst 75 W 3 VDC /högst 4A 15 VDC / högst 21 ma Skyddsklass: 2 17

18 Skyddstyp: Säkringar: Laddningsström: Total laddningsström: Laddningsström fack 1-4: Laddningsström fack 5-8: Rundceller utan POWER-läge: Rundceller med POWER-läge: 9V-Blockbatteri: Urladdningsström: Rundceller: 9V-Blockbatteri: Högsta spänning på kontakterna: IP20 1 * 3 A trög högst 16 A högst 4 A högst 2 A 300 ma till högst 2A 600 ma till högst 4A 21 ma högst 850 ma 16 ma 3V till 15 VDC (likspänning) Omgivningsförhållanden Driftstemperaturområde: 0 ºC till + 40 ºC Relativ luftfuktighet: högst 85 % Bortskaffande av laddningsapparaten När produkten har blivit obrukbar släng den enligt gällande lagföreskrifter. Bortskaffande av batterier/uppladdningsbara batterier Som slutanvändare är du skyldig att, enligt Naturvårdsverkets förordning (batteriförordningen), lämna in alla använda batterier/uppladdningsbara batterier. Att slänga använda batterier/uppladdningsbara batterier i hushållsavfallet är förbjudet! Batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller gifter är märkta med passande symboler som indikerar att det är förbjudet att slänga dem i hushållsavfallet. Beteckningen för tungmetaller är: Cd=kadmium, Hg = kvicksilver, Pb=bly (Beteckningen finns på batterierna under symbolen med soptunnan. Se bild ovan.) Du kan lämna in använda batterier/ uppladdningsbara batterier utan kostnad till miljöstationer, våra försäljningsställen eller till affärer som säljer batterier/uppladdningsbara batterier. På så vis handlar du enligt föreskrifterna i lagen och hjälper till att skydda miljön. 18

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin

100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin 100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin Dessa användarinstruktioner är utgivna av Voltcraft, 92242 Hirschau, Tel: 0180/586 582 723 8. Alla rättigheter, inklusive översättning, är reserverade. Ingen

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning.

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. ANVÄNDARINSTRUKTIONER Universell batteriladdare 150 1500 ma 900011 CE Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. Varning! Viktiga

Läs mer

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING Avsedd användning Den här produkten läser och lagrar information från upp till fyra simkort. Informationen kan sedan skyddas med hjälp av lösenord. Den har också en backupfunktion

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SCI6 Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SVENSKA Modell: SCI6 Batteriladdare/underhållare ÄGARHANDBOK Läs handboken innan du använder produkten. Utsätt inte enheten för regn och snö. Skydda ögonen. Rök

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för MT-5 soldator (skärm) Passande till: Tracer RN laddningsregulator V 1.60 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Digital Ljudnivåmätare SL-50 Bruksanvisning www.voltcraft.de Artikelnummer: 10 06 77

Digital Ljudnivåmätare SL-50 Bruksanvisning www.voltcraft.de Artikelnummer: 10 06 77 Digital Ljudnivåmätare SL-50 Bruksanvisning www.voltcraft.de Artikelnummer: 10 06 77 Avsedd användning Ljudnivåmätaren är ett digitalt mätinstrument för mätning av ljudnivån i enheten decibel (db). Ljudnivåmätaren

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

BATTERILADDARE BC300

BATTERILADDARE BC300 BATTERILADDARE BC300 Lämplig för 12 V bly-syrabatterier, förslutna batterier, fritidsbatterier eller gelbatterier med en kapacitet mellan 4 och 100 Ah. 29 INLEDNING Pro-User BC300 ingår i en serie avancerade

Läs mer

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare Förnybar energi Komma igång med LEGO Energimätare registradas de LEGO Group. 2010 LEGO Group. 1 Innehållsförteckning 1. Energimätare översikt... 3 2. Ansluta energilagret... 3 3. Ladda och ladda ut energimätaren...

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon Modeller DUF, DUR och DTU 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista... 3 2.1 Reservdelar... 3 3 Handhavande... 5 3.1 Montering av telefon på helmask (modell

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 Smart

Läs mer

Bruksanvisning. Läs-TV Handläsglas Looky+

Bruksanvisning. Läs-TV Handläsglas Looky+ Bruksanvisning Läs-TV Handläsglas Looky+ Handläsglaset Looky+ är ett förstoringshjälpmedel med kamera. Med en handtag som är infällbart är den lämplig att ha med sig i väskan eller i fickan. 3,5 tum bildskärm

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Tackvare att Odyssey till fullo utnyttjar alla fördelar med AGM-teknologin (Absorbed Glass Mat) så får man två batterier i ett. Batteriet kan djupurladdas i cykliska

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 PPA 20 Operating instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации en da no fi ru Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 1 2 Printed: 24.03.2014

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL NHB

INSTRUKTIONSMANUAL NHB INSTRUKTIONSMANUAL NHB Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Handhavande sid. 4 3.1 Nollställning sid. 4 3.2 Tarering sid. 4 3.3 Väga ett prov sid. 4 3.4 Procentvägning sid. 4

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer