Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005"

Transkript

1 Sydvästra Skånes sjukvårdsdistri Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005 Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt

2 Innehållsförteckning Sid 1 Bakgrund Disposition Hur får distriktsnämndens politiker faktaunderlag inför beslut som innebär fördelning av resurser? Varför dialog med medborgarna? 3 2 Primärvård 4 3 Akutvård 5 4 Barnverksamhet 6 5 Psykiatrisk vård 7 6 Rehabiliteringsverksamhet 8 7 Samverkan mellan huvudmän 9 8 Nya svenskars (asylsökande och invandrare) möte med hälso- och sjukvård 10 9 Sammanfattning 11 2

3 1. Bakgrund 1.1 Disposition Distriktsnämnden och dess kansli har alltsedan förra mandatperioden bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus att stötta det demokratiska uppdraget genom att bedriva strukturerade medborgardialoger. Synpunkter som framkommer vid medborgardialogsaktiviteter är ett av flera underlag i den demokratiska styrprocessen. Syftet med detta dokument är att strukturera framförda synpunkter och att göra en bedömning av vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka som ytterligare bör göras. Vikigt därutöver är att en återkoppla och kommunicera resultaten till medborgarna. I detta dokument har framförda synpunkter från 2005 års aktiviteter fördelats på följande rubriker; primärvård, akutvård, barnverksamhet, psykiatrisk vård rehabiliteringsverksamhet, samverkan mellan huvudmän samt asylsökande och invandrare. 1.2 Hur får distriktsnämndens politiker faktaunderlag inför beslut som innebär fördelning av resurser? Både Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Distriktsnämnden (DN) fattar beslut om budget. Enligt nuvarande rollfördelning mellan HSN och DN vad gäller fördelning av resurser fattar DN beslut om fördelning av budget för närsjukvårdslogiken (ca 45-50% av total budget för hälso- och sjukvård) och för övriga vårdlogiker fattar HSN fördelningsbeslut. Vid framtagande av beslutsunderlag inför ett fördelningsbeslut inhämtas relevant extern kunskap från lednings- och verksamhetsansvariga inom distriktets förvaltningar, från företrädare för privata vårdgivare, från brukarorganisationer m.fl. Tillsammans med den kunskap som finns inom kansliet (inhämtad från behovsanalyser, medborgardialoger, omvärldsanalyser och från den politiska vardagen m.m.) ger detta underlag till ett beslutsförslag. I den politiska beredningsprocessen har politikerna därutöver tillgång till kunskaper utifrån diskussioner i Etik- och Prioriteringsforum, från nämndens olika beredningar och andra organ där politiker finns representerade. Detta dokument fokuserar enbart på resultat från dialog med medborgarna. Distriktsnämndens politiker träffade under 2005 års dialogaktiviteter drygt 450 personer. 1.3 Varför dialog med medborgarna? Politiker är befolkningens företrädare. Att hälso- och sjukvården är politiskt styrd är en garanti för att i samhället rådande värderingar genomsyrar vårdens utveckling. En viktig förutsättning för att skapa förtroende för en uppdrag/utförarorganisation är att politikerna utvecklar modeller för dialog med medborgarna. 3

4 Med utgångspunkt från Nämndens mål- och strategidokument Sydvästskåningarnas hälsa vårt fokus lägger nämnden stor vikt vid arbetet med att utveckla formerna för dialog med medborgarna. För att förverkliga fastställda strategier och intentioner använder nämnden under temat Medborgare och politiker i dialog kring hälso- och sjukvårdsfrågor en rad olika arbetsformer för att skapa mötesplatser med sydvästskåningarna. Syftet med medborgardialog är: Att ge medborgarna möjlighet att framföra synpunkter. Att ge nämnden tillfälle att sprida kunskap och information till medborgarna. Att ge nämnden fördjupade kunskaper om medborgarnas behov. Att öka medborgarnas möjligheter att påverka utformning och utveckling av vården. Att använda insamlade resultat från genomförda dialogaktiviteter som underlag för nämndens fortsatta planerings- och utvecklingsarbete av sjukvården i distriktet. Genomförande av dialoger Januari 2005 fastställdes en plan för nämndens aktiviteter under året (bilaga). Drygt 450 sydvästskåningar medverkade aktivt i någon av de diskussioner kring hälsooch sjukvårdsfrågor som nämnden anordnade. Från varje aktivitet har förts minnesanteckningar. Ytterligare ett stort antal deltagare tog tillfället i akt att besöka nämndens tält under sommarfestivalerna Malmöfestivalen och Palmfestivalen i Trelleborg för att samtala med politikerna. Dessutom har politikerna varit ute på vårdcentralerna en aktivitet som benämns Nämnden tar trycket. Vid nämndens seminarium 2 februari gjordes en genomgång av resultaten från medborgardialog Framförda synpunkter redovisades och politikernas egna erfarenheter diskuterades. En arbetsgrupp fick i uppdrag att tillsammans med kansliet genomföra fördjupade analyser som underlag för denna rapport. I analysgruppen har ingått: Gun-Britt Lagerkvist (s), Fredrik Thott (m), Anders Åkesson (mp) samt Birgitta Svensson (kd). Ansvarig inom kansliet för denna rapport är sjukvårdsdirektör Håkan Rundberg. 2. Primärvård 1. Förbättrad framkomlighet per telefon. 2. Förbättrad tillgänglighet för bokning av tid. 3. Åtgärder för att komma till och lista sig på den vårdcentral man själv valt. 4. Utökat antal tider för kvällsmottagningsverksamhet. 5. Åtgärder för att kunna boka tid i vårdcentralens reception vid besök. Ett antal åtgärder har redan vidtagits som separata beslut av distriktsnämnden eller genom uppdrag till Primärvården Skåne Sydväst respektive genom avtal med privata vårdgivare. 4

5 Resursmässig förstärkning av primärvården skedde från och med För Primärvården Skåne Sydväst innebar detta återgång till det förbättrade resursläge som rådde Genomförande av familjeläkarreformen från och med 2006 innebär ett nytt ersättningssystem men även ökad ram bl.a. för paramedicinsk personal. Fastställd budget förutsätter bl.a. utökat antal läkarbesök motsvarande per år. Distriktsnämnden har fattat beslut om ny vårdcentral inom stadsdelen Lindeborg och förprojektering av ny vårdcentral i Husie pågår. I avvaktan på dessa nya vårdcentraler i Malmö har provisorisk verksamhet inför ny vårdcentral Lindeborg lokaliserats till Ahlmansgatan samt motsvarande provisorisk verksamhet för Husie etablerats inom Hindby vårdcentral. Avtalet med Valens Läkargrupp kommer genom beslut 2005 fr.o.m. oktober 2006 att utökats med två allmänläkare. Ny vårdcentral för asylsökanden och flyktingar har fr.o.m. juni 2006 etablerats i ombyggda lokaler på Rolfsgatan i Malmö. Primärvårdens ledning har fått i uppdrag att redovisa förslag till översyn av öppettider för vårdcentralerna innebärande bl.a. eventuellt utvidgat öppethållande måndag fredag samt även vissa mottagningar lördag förmiddag samt utbyggd kvällsmottagningsverksamhet. Om inte beslutade uppdrag förverkligas och ger förväntad effekt, kan ytterligare åtgärder bli aktuella såsom fördjupad uppföljning och dialog med förvaltningschefen. Kommunikation och återkoppling Distriktsnämnden kommer att kommunicera framförda synpunkter till primärvården i anslutning till uppföljning av fastställd uppdragsbeskrivning av andra tertialet. Under hösten kommer nämnden att genomföra fortsatta politikerbesök på offentliga och privata vårdcentraler. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt genom återkommande medborgaraktiviteter dels via nämndens hemsida. 3. Akutvård 1. Förbättrad tillgänglighet till akutmottagningen. 2. Förbättrat vårdflöde d.v.s. minimering av väntetider. 3. Akut omhändertagande av äldre 4. Nya lokaler Ett antal separata beslut har tagits som berör förbättringsåtgärder avseende akutmottagningens lokaler. Vidare finns i uppdragsbeskrivning 2006 ett antal uppdrag vilka bl.a. har till syfte att förbättra tillgängligheten till akutmottagningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionfullmäktige har fattat beslut om förutsättningen för om- och nybyggnad av akutmottagning jämte ny infektionsklinik inom UMAS. Förbättringsåtgärder bedrivs kontinuerligt inom befintlig verksamhet. 5

6 Exempelvis har etablerats ett team för omedelbar bedömning av patienters behov (s.k. vårdtorg) under maj månad i år. Beslutet om tidig bedömning av patienter utifrån en regiongemensam triagehandbok innebär uppenbara kvalitetsförbättringar vid patienternas möte med akutsjukvården. Fortsatt bedrivs information till medborgare om att hänvända sig till familjeläkare/vårdcentral i första hand. Internationella hälsokommunikatörer har permanentats som resurs och för att informera såväl muntligt som via lättläst material till sina språkgrupper. Närsjukvårdsavdelningen NISSE ett samarbetsprojekt med Västra Innerstaden, Malmö, har inneburit betydande förbättringar för det akuta omhändertagandet av äldre. Arbetet med folkhälsa/sjukdomsförebyggande åtgärder pågår inom många områden. Kommunikation och återkoppling Kommunikation/återkoppling till medborgare sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 4. Barnverksamhet 1. Förbättrad tillgänglighet samt mer ändamålsenliga lokaler. 2. Samordning av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 3. Behov av utökad neuropsykiatrisk kompetens. Genom olika beslut i anslutning till uppdragsbeskrivning har ett antal förbättringar redan vidtagits. Exempelvis har avtal med privatpraktiserande barnpediatriker ersatts med nytt vid tidigare avtals upphörande. Primärvårdens roll för barn och ungdomar med allmänpediatriskt vårdbehov utreds bl.a. med syfte att minska antalet vårdbesök hos Barnkliniken. Detta uppdrag förutsätts avrapporteras i anslutning till tertialprognos 2. Särskilda EU-medel Mål 3 för att stärka vårdkedjan barn och ungdom kommer att behandlas av EFS-rådet under september. EU-projektet kommer att innebära en bättre verksamhetsintegration och därmed en mer välfungerande verksamhet för barn och ungdomar och deras familjer. Behovet av neuropsykiatrisk kompetens till barnpsykiatrin utreds för närvarande. Ätstörningssjukvården inom distriktet har förstärkts genom dels uppdrag till distriktets båda sjukhus att etablera öppenvårdsverksamhet för unga, och unga vuxna, dels genom upphandling av behandlingsverksamhet Malmö stad. Därutöver genomförs ett omfattande folkhälso-/sjukdomsförebyggande arbete i samverkan med primärkommunerna. som kan bli aktuella är att Beredningen för Behovsanalys och Prioritering identifierar prioriterade behov, som för närvarande ej tillgodoses. Detta kan bl.a. gälla neuropsykiatrisk kompetens för utredning av barn och ungdomar. 6

7 Kommunikation och återkoppling Kommunikation kommer att ske i anslutning tertialuppföljning 2. Bl.a. kommer UMAS att redovisa diagnosgrupper som för närvarande söker vård på Barnklinikens akutmottagning men som istället kan överföras till primärvården. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 5. Psykiatrisk vård 1. Förbättrat brukarinflytande. 2. Förbättrat samarbetet mellan psykiatriska kliniker och primärkommuner. 3. Förbättrad tillgänglighet. 4. Behov av ökad tillgång till psykoterapi och andra terapeutiska metoder ex. kognitiv terapi m.m. samt tillämpningsrutiner för förbättring kring avropsavtal. 5. Förbättring av anhörigstöd samt förändring av att den offentliga psykiatrin upplevs vara alltför biomedicinskt inriktat. 6. Behov av utökade rehabiliteringsresurser. 7. Behov av utökade resurser neuropsykiatri, vuxna Med utgångspunkt från separata beslut har ett antal förbättringsåtgärder redan genomförts. Detta gäller de s.k. Milton-projekten, som innebär ett fördjupat samarbete mellan hälso- och sjukvården och primär-kommunerna med avseende på gruppen psykiskt funktionshindrade. Resurser för psykoterapi i primärvården har bibehållits oaktat att psykologkompetensen i primärvården har förstärkts genom inrättande av sju psykologtjänster. Distriktsnämnden har fattat beslut om etablering av ett särskilt brukarråd /referensgrupp för psykiskt sjuka och/alt funktionshindrade. Organisatoriska förändringar pågår inom allmänpsykiatrin. Verksamhet med föräldrastöd (COPE) håller på att utvecklas. Inom ramen för Milton-projekten etableras en vardagsnära, tydlig samverkan VITS för patienter med neuropsykiatrisk problematik/diagnos. Ett antal folkhälso-/sjukdomsförebyggande åtgärder pågår inom området. som kan bli aktuella är, att framförda förbättringsområden redovisas för Distriktsnämndens Psykiatriråd. Behovet av strukturerat konsultstöd i primärvården kan synliggöras och av ökat inslag av olika terapeutiska metoder t.ex. kognitiv terapi samt rutiner för tillämpning av träffat avropsavtal för psykoterapi ses över. Extern utvärdering av upphandlad privat vård (INM) kommer att genomföras. Resultatet av utvärderingen kan ligga till grund för överväganden om INM:s arbetsmodell ska implementeras inom sjukvårdsdistriktets psykiatriska verksamheter. 7

8 Kommunikation och återkoppling Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt dokument angående psykiatrins roll i närsjukvården. Styrgruppen för närsjukvård kommer under hösten att arbeta med att implementera fastställt arbetssätt. Kommunikation och återkoppling kommer bl.a. att ske genom att ett psykiatrins brukarråd kommer att etableras under hösten. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker i övrigt dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via DN:s hemsida. 6. Rehabiliteringsverksamhet 1. Behov av förstärkta rehabiliteringsresurser för strokepatienter och patienter med andra neurologiska sjukdomar, nutidssjukdomar, smärtpatienter m.fl. 2. Behov av utökade rehabiliteringsresurser inom psykiatrin. 3. Behov av dagsjukvårds- och slutenvårdsplatser för rehabilitering. 4. Behov av kiropraktorverksamhet. Ett antal åtgärder har redan vidtagits som separata distriktsnämndsbeslut alternativt i uppdragsbeskrivningar Sålunda har rehabiliteringsresurser i primärvården förstärkts fr.o.m vad gäller bl.a. psykolog, arbetsterapeut och dietist. Upphandling av kiropraktorverksamhet har genomförts och avtal har tecknats under våren Inom ramen för närsjukvårdsuppdraget har tagits fram en handlingsplan för förverkligande av för Hälso- och sjukvårdsnämndens redovisat hälso- och sjukvårdsprogram Stroke. Utredning av resursbehovet för rehabiliteringsverksamhet i närsjukvården pågår. Nämndskansliet har utvecklat ett välfungerande samarbete med Försäkringskassan för vård och behandling. Inom ett antal områden pågår projekt- och utvecklingsarbete. Detta gäller bl.a. etablering av försäkringskassekompetens på ett antal vårdcentraler, etablering av ett nytt arbetssätt för att möta patienter med nutidssjukdomar samt stöd åt privata vårdgivare vad gäller kompetens för sjukskrivningar för att därmed sänka ohälsotal. som kan bli aktuella är att i anslutning till höstens presidieöverläggningar med kommunerna diskutera behovet av bättre samordning av rehabiliteringsresurser samt att rutin för samordnad vårdplanering och rehabplan implementeras. Nämnden kommer preliminärt vid oktobersammanträdet att ta ställning till ett utredningsförslag angående etablering av en dagvårds/ dagsjukvårdsenhet för patienter yngre än 65 år med neurologisk och/eller ortopedisk sjukdom. Kommunikation och återkoppling Kommunikation/återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 8

9 7. Samverkan mellan huvudmän 1. Behov av samordning av vårdplanering för patienter. 2. Behov av ännu bättre rutiner vid överföring av patienter från sjukhus till primärvård. 3. Önskan om att undvika att patienter ramlar mellan stolarna genom att patientansvarig läkare ej alltid utses. 4. Förbättrat samarbetet mellan psykiatriska kliniken och primärkommunerna. Ett antal åtgärder har redan vidtagits bl.a. inom uppdragsbeskrivning 2006 för distriktets vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsledningen har fastställt rutiner för samordnad vårdplanering vilka förutsätts tillämpas av distriktets vårdgivare. Nämndskansliet håller på att utveckla en ökad integrering mellan distriktets olika vårdgivare privata och offentliga inom ramen för den s.k. rådslagsmodellen. En handlingsplan för konkretisering av samarbetet mellan psykiatriska kliniken UMAS och Malmö stad är under utarbetande. Ett nätverkssamarbete mellan sjukhusledningen UMAS och primärvårdsledningen är etablerat. I närsjukvårdsavdelningen NISSE inom UMAS ges förutsättningar för inte bara ett snabbare akut omhändertagande utan även fördjupat samarbete kring rehabiliteringsbehov. Ett omfattande folkhälso-/sjukdomsförebyggande arbete pågår inom många områden. som kan bli aktuella är, att berörda vårdgivare bjuds in till Arbetsutskottet alternativt Beredningen för Uppföljning för att beskriva hur ett patientfokuserat samarbete mellan sjukhuskliniker, primärvården och hemtjänsten kan utvecklas. I anslutning till presidieöverläggningar med primärkommunerna görs en uppföljning av intentionerna i träffade samarbetsöverenskommelser. På samma sätt ska samarbetsfrågorna kring ett förbättrat omhändertagande inom psykiatrin tas upp i Psykiatrirådet. Utredning angående finansiell samordning av verksamhet mellan Malmö stad, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan och sjukvårdsdistriktet pågår. Kommunikation och återkoppling Kommunikation utifrån framförda synpunkter vad gäller samarbetet mellan sjukvårdsdistriktet och primärkommunerna kommer bl.a. att ske inom ramen för pågående målbildsarbete för närsjukvården. För närvarande inventeras ett antal förbättringsområden som ska konkretiseras i en handlingsplan, vilken senare under hösten kommer att redovisas för Distriktsnämnden. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 9

10 8. Nya svenskars (asylsökande och invandrare) möte med hälso- och sjukvården 1. Bättre kulturkompetens - nya svenskar har svårt att acceptera besök på mottagning bemannad med sjuksköterska. 2. Möjlighet att beställa tid direkt i receptionen. 3. Bättre information på hemlandets språk. 4. Egenvårdsguide på olika språk. Ett antal åtgärder har redan vidtagits genom olika beslut. Verksamheten med internationella hälsokommunikatörer har permanentats genom att åtta kommunikatörer har anställts i primärvården. Finansiering sker genom avtal med Malmö stad och sjukvårdsdistriktet. En särskild vårdcentral för asylsökande och flyktingar har etablerats fr.o.m. juni på Rolfsgatan i Malmö. Ett nytt Familjens hus har etablerats i Rosengård. En närsjukvårdsmottagning har efter upphandling förlagts till Singelgatan med uppdrag att stärka samarbetet mellan parterna inom närsjukvården inom Östra Malmö. Lokal överenskommelse mellan Malmö stad, Migrationsverket, Länsarbetsnämnden och sjukvårdsdistriktet har reviderats för att förbättra den tidiga samverkan för asylsökande och flyktingar. Barnhälsovårdens särskilda projekt Herrgårdshälsan bedriver fortsatt verksamhet. För målgruppen bedrivs ett antal samarbetsprojekt på temat Folkhälsa och sjukdomsförebyggande arbete. som kan bli aktuella är att förbättra den riktade informationen till olika invandrargrupper bl.a. om hur den svenska vården fungerar och kompetensen hos de olika yrkesrollerna. Detta förutsätts ske i nära samarbete med invandrarföreningar. Här har de internationella hälsokommunikatörerna en viktig roll. Nämndskansliet kommer att söka särskilda EU-medel Växtkraft Mål 3 för att stärka kulturkompetensens och mångfaldens betydelse i mötet med nya invandrare. I denna projektansökan ingår flera enheter såväl inom primärvården, UMAS som primärkommunens verksamheter. Kommunikation och återkoppling Kommunikation och återkoppling kommer att ske genom revidering av lokal överenskommelse för asylsökande och flyktingar. Distriktsnämnden kommer även i år att genomföra sitt årliga seminarium för Nya svenskar. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 10

11 9. Sammanfattning Detta är den första sammanställning som distriktsnämnden gör av föregående års olika medborgardialogsaktiviteter. Redovisningen förutsätts utgöra ett viktigt underlag i den politiska beslutsprocessen. Återkoppling till medborgarna kommer kontinuerligt att ske vid de olika medborgardialogsaktiviteter som nämnden fortsatt genomför. I anslutning till att denna redovisning fastställes kan särskild pressinformation genomföras. Därutöver kan erfarenheterna tillsammans med kommande analys av 2006 års verksamhet ligga till grund för planering av nästa års (2007) medborgardialogsaktiviteter. En ständig strävan måste vara att utveckla nya metoder och verktyg för medborgardialog i syfte att allt tydligare identifiera prioriterade behov. Bl.a. är följande frågeställningar viktiga att ständigt ta upp på dagordningen: Hur kan nämnden rättvist fördela resurser mellan olika verksamhetsområden och olika diagnosgrupper? Hur utvecklar nämnden uppföljning av verksamhet med fokus på resultat? Hur kan nämnden skapa incitament för att fördela pengar (f.n. för närsjukvården) på ett bättre sätt än tidigare och därmed hålla de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård nere på befintlig nivå? Hur kan nämnden i samverkan bl.a. med primärkommuner medverka till att den framtida närsjukvården tillgodoser medborgarnas behov av en vård som präglas av (de fyra ledorden för närsjukvården) Helhet Tillgänglighet Kontinuitet Trygghet. Håkan Rundberg 11

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

MISSIV OXELÖSUNDSPROJEKTET LA5

MISSIV OXELÖSUNDSPROJEKTET LA5 Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2007-08-27 HN-HOS07-281 Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV OXELÖSUNDSPROJEKTET LA5 I Oxelösund är ohälsotalet betydligt högre än i resten av länet. Fler kvinnor än

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Styrkortens relationer 2006

Styrkortens relationer 2006 VISION VISION VISION VISION VISION Styrkortens relationer 2006 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Vision Strategier Huvudmannastyrning 3-årsbudget m.m Vision (LF) Strategier (LF) Hälso- och sjukvårds

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1(6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Social- och omsorgsnämnden Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen 2004 Fördelningen av statsbidraget 2001 1 miljard till Gotland 7mkr 2002 1

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting

Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting 29 LS 2016-1572 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-21 7(25) 151 Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård Dnr 2011/11 INLEDNING Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnden BILAGA PsB 11/08 DATUM DIARIENR Göran Gustavsson 2008-02-15 HN-HOS08-021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Inledning Psykiatriberedningen är ett beredande

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 88-99

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 88-99 sjukvård 88-99 Tid: 2015-08-24, kl 08:00-09:30 90 RJL 2015/ 1466 s tjänsterum, Regionens hus Utvecklade arbetsformer för dialog med patientföreningar Beslut Presidiet beslutar att föreslå nämnden för Folkhälsa

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt.

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt. Samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet angående Socialstyrelsens stimulansmedel för 2007 när det gäller vården av äldre, 2007-08-24 Ledningen för Landstingets Primärvård bjöd in representanter

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-10-30 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar 2012-09-12 Samarbetsavtal Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommun genom liktydande bestämmelser i HSL (8 a ) och SoL (5 kap

Läs mer

Åtgärdsplan, förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, Fyrbodal

Åtgärdsplan, förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, Fyrbodal Åtgärdsplan, förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, Fyrbodal Bakgrund Sjukskrivningsprocessen har de senaste åren belysts ur flera aspekter. Förhållanden inom hälsooch sjukvården som negativt påverkar

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (6) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 P 14 Handläggare: Andreas Falk Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på

Läs mer

Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord

Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord Gunnar Ramstedt Ärendenr HSN 2012/364 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord Sammanfattning

Läs mer

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans.

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. SamKom Ett Miltonprojekt i Södra Älvsborg 10 kommuner Primärvården i Södra Älvsborg Brukarorganisationer

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Oxelösunds kommun, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenska Kyrkan, SSAB, Hamnen och andra privata företagare vill

Läs mer

Hans Liljeberg /cf 2016-12-16 Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning för Falun Mötesplan 2017 Sammanträde Lokal Onsdag 22 februari Kullan, plan 2 Onsdag 31 maj Kullan, plan 2 Tisdag 19 september Kullan, plan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Programberedning 4-2014-10-15 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Datum 2014-10-15 Tid 14.30 16.20 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) (KD) (M) (FP) (S)

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-08 1 (2) Handläggare: Moa Isacsson 2017-12-19 Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen Vårdproduktionsberedningen DAGORDNING Datum 2013-03-26 1 (9) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till sammanträde.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer