Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005"

Transkript

1 Sydvästra Skånes sjukvårdsdistri Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005 Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt

2 Innehållsförteckning Sid 1 Bakgrund Disposition Hur får distriktsnämndens politiker faktaunderlag inför beslut som innebär fördelning av resurser? Varför dialog med medborgarna? 3 2 Primärvård 4 3 Akutvård 5 4 Barnverksamhet 6 5 Psykiatrisk vård 7 6 Rehabiliteringsverksamhet 8 7 Samverkan mellan huvudmän 9 8 Nya svenskars (asylsökande och invandrare) möte med hälso- och sjukvård 10 9 Sammanfattning 11 2

3 1. Bakgrund 1.1 Disposition Distriktsnämnden och dess kansli har alltsedan förra mandatperioden bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus att stötta det demokratiska uppdraget genom att bedriva strukturerade medborgardialoger. Synpunkter som framkommer vid medborgardialogsaktiviteter är ett av flera underlag i den demokratiska styrprocessen. Syftet med detta dokument är att strukturera framförda synpunkter och att göra en bedömning av vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka som ytterligare bör göras. Vikigt därutöver är att en återkoppla och kommunicera resultaten till medborgarna. I detta dokument har framförda synpunkter från 2005 års aktiviteter fördelats på följande rubriker; primärvård, akutvård, barnverksamhet, psykiatrisk vård rehabiliteringsverksamhet, samverkan mellan huvudmän samt asylsökande och invandrare. 1.2 Hur får distriktsnämndens politiker faktaunderlag inför beslut som innebär fördelning av resurser? Både Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Distriktsnämnden (DN) fattar beslut om budget. Enligt nuvarande rollfördelning mellan HSN och DN vad gäller fördelning av resurser fattar DN beslut om fördelning av budget för närsjukvårdslogiken (ca 45-50% av total budget för hälso- och sjukvård) och för övriga vårdlogiker fattar HSN fördelningsbeslut. Vid framtagande av beslutsunderlag inför ett fördelningsbeslut inhämtas relevant extern kunskap från lednings- och verksamhetsansvariga inom distriktets förvaltningar, från företrädare för privata vårdgivare, från brukarorganisationer m.fl. Tillsammans med den kunskap som finns inom kansliet (inhämtad från behovsanalyser, medborgardialoger, omvärldsanalyser och från den politiska vardagen m.m.) ger detta underlag till ett beslutsförslag. I den politiska beredningsprocessen har politikerna därutöver tillgång till kunskaper utifrån diskussioner i Etik- och Prioriteringsforum, från nämndens olika beredningar och andra organ där politiker finns representerade. Detta dokument fokuserar enbart på resultat från dialog med medborgarna. Distriktsnämndens politiker träffade under 2005 års dialogaktiviteter drygt 450 personer. 1.3 Varför dialog med medborgarna? Politiker är befolkningens företrädare. Att hälso- och sjukvården är politiskt styrd är en garanti för att i samhället rådande värderingar genomsyrar vårdens utveckling. En viktig förutsättning för att skapa förtroende för en uppdrag/utförarorganisation är att politikerna utvecklar modeller för dialog med medborgarna. 3

4 Med utgångspunkt från Nämndens mål- och strategidokument Sydvästskåningarnas hälsa vårt fokus lägger nämnden stor vikt vid arbetet med att utveckla formerna för dialog med medborgarna. För att förverkliga fastställda strategier och intentioner använder nämnden under temat Medborgare och politiker i dialog kring hälso- och sjukvårdsfrågor en rad olika arbetsformer för att skapa mötesplatser med sydvästskåningarna. Syftet med medborgardialog är: Att ge medborgarna möjlighet att framföra synpunkter. Att ge nämnden tillfälle att sprida kunskap och information till medborgarna. Att ge nämnden fördjupade kunskaper om medborgarnas behov. Att öka medborgarnas möjligheter att påverka utformning och utveckling av vården. Att använda insamlade resultat från genomförda dialogaktiviteter som underlag för nämndens fortsatta planerings- och utvecklingsarbete av sjukvården i distriktet. Genomförande av dialoger Januari 2005 fastställdes en plan för nämndens aktiviteter under året (bilaga). Drygt 450 sydvästskåningar medverkade aktivt i någon av de diskussioner kring hälsooch sjukvårdsfrågor som nämnden anordnade. Från varje aktivitet har förts minnesanteckningar. Ytterligare ett stort antal deltagare tog tillfället i akt att besöka nämndens tält under sommarfestivalerna Malmöfestivalen och Palmfestivalen i Trelleborg för att samtala med politikerna. Dessutom har politikerna varit ute på vårdcentralerna en aktivitet som benämns Nämnden tar trycket. Vid nämndens seminarium 2 februari gjordes en genomgång av resultaten från medborgardialog Framförda synpunkter redovisades och politikernas egna erfarenheter diskuterades. En arbetsgrupp fick i uppdrag att tillsammans med kansliet genomföra fördjupade analyser som underlag för denna rapport. I analysgruppen har ingått: Gun-Britt Lagerkvist (s), Fredrik Thott (m), Anders Åkesson (mp) samt Birgitta Svensson (kd). Ansvarig inom kansliet för denna rapport är sjukvårdsdirektör Håkan Rundberg. 2. Primärvård 1. Förbättrad framkomlighet per telefon. 2. Förbättrad tillgänglighet för bokning av tid. 3. Åtgärder för att komma till och lista sig på den vårdcentral man själv valt. 4. Utökat antal tider för kvällsmottagningsverksamhet. 5. Åtgärder för att kunna boka tid i vårdcentralens reception vid besök. Ett antal åtgärder har redan vidtagits som separata beslut av distriktsnämnden eller genom uppdrag till Primärvården Skåne Sydväst respektive genom avtal med privata vårdgivare. 4

5 Resursmässig förstärkning av primärvården skedde från och med För Primärvården Skåne Sydväst innebar detta återgång till det förbättrade resursläge som rådde Genomförande av familjeläkarreformen från och med 2006 innebär ett nytt ersättningssystem men även ökad ram bl.a. för paramedicinsk personal. Fastställd budget förutsätter bl.a. utökat antal läkarbesök motsvarande per år. Distriktsnämnden har fattat beslut om ny vårdcentral inom stadsdelen Lindeborg och förprojektering av ny vårdcentral i Husie pågår. I avvaktan på dessa nya vårdcentraler i Malmö har provisorisk verksamhet inför ny vårdcentral Lindeborg lokaliserats till Ahlmansgatan samt motsvarande provisorisk verksamhet för Husie etablerats inom Hindby vårdcentral. Avtalet med Valens Läkargrupp kommer genom beslut 2005 fr.o.m. oktober 2006 att utökats med två allmänläkare. Ny vårdcentral för asylsökanden och flyktingar har fr.o.m. juni 2006 etablerats i ombyggda lokaler på Rolfsgatan i Malmö. Primärvårdens ledning har fått i uppdrag att redovisa förslag till översyn av öppettider för vårdcentralerna innebärande bl.a. eventuellt utvidgat öppethållande måndag fredag samt även vissa mottagningar lördag förmiddag samt utbyggd kvällsmottagningsverksamhet. Om inte beslutade uppdrag förverkligas och ger förväntad effekt, kan ytterligare åtgärder bli aktuella såsom fördjupad uppföljning och dialog med förvaltningschefen. Kommunikation och återkoppling Distriktsnämnden kommer att kommunicera framförda synpunkter till primärvården i anslutning till uppföljning av fastställd uppdragsbeskrivning av andra tertialet. Under hösten kommer nämnden att genomföra fortsatta politikerbesök på offentliga och privata vårdcentraler. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt genom återkommande medborgaraktiviteter dels via nämndens hemsida. 3. Akutvård 1. Förbättrad tillgänglighet till akutmottagningen. 2. Förbättrat vårdflöde d.v.s. minimering av väntetider. 3. Akut omhändertagande av äldre 4. Nya lokaler Ett antal separata beslut har tagits som berör förbättringsåtgärder avseende akutmottagningens lokaler. Vidare finns i uppdragsbeskrivning 2006 ett antal uppdrag vilka bl.a. har till syfte att förbättra tillgängligheten till akutmottagningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionfullmäktige har fattat beslut om förutsättningen för om- och nybyggnad av akutmottagning jämte ny infektionsklinik inom UMAS. Förbättringsåtgärder bedrivs kontinuerligt inom befintlig verksamhet. 5

6 Exempelvis har etablerats ett team för omedelbar bedömning av patienters behov (s.k. vårdtorg) under maj månad i år. Beslutet om tidig bedömning av patienter utifrån en regiongemensam triagehandbok innebär uppenbara kvalitetsförbättringar vid patienternas möte med akutsjukvården. Fortsatt bedrivs information till medborgare om att hänvända sig till familjeläkare/vårdcentral i första hand. Internationella hälsokommunikatörer har permanentats som resurs och för att informera såväl muntligt som via lättläst material till sina språkgrupper. Närsjukvårdsavdelningen NISSE ett samarbetsprojekt med Västra Innerstaden, Malmö, har inneburit betydande förbättringar för det akuta omhändertagandet av äldre. Arbetet med folkhälsa/sjukdomsförebyggande åtgärder pågår inom många områden. Kommunikation och återkoppling Kommunikation/återkoppling till medborgare sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 4. Barnverksamhet 1. Förbättrad tillgänglighet samt mer ändamålsenliga lokaler. 2. Samordning av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 3. Behov av utökad neuropsykiatrisk kompetens. Genom olika beslut i anslutning till uppdragsbeskrivning har ett antal förbättringar redan vidtagits. Exempelvis har avtal med privatpraktiserande barnpediatriker ersatts med nytt vid tidigare avtals upphörande. Primärvårdens roll för barn och ungdomar med allmänpediatriskt vårdbehov utreds bl.a. med syfte att minska antalet vårdbesök hos Barnkliniken. Detta uppdrag förutsätts avrapporteras i anslutning till tertialprognos 2. Särskilda EU-medel Mål 3 för att stärka vårdkedjan barn och ungdom kommer att behandlas av EFS-rådet under september. EU-projektet kommer att innebära en bättre verksamhetsintegration och därmed en mer välfungerande verksamhet för barn och ungdomar och deras familjer. Behovet av neuropsykiatrisk kompetens till barnpsykiatrin utreds för närvarande. Ätstörningssjukvården inom distriktet har förstärkts genom dels uppdrag till distriktets båda sjukhus att etablera öppenvårdsverksamhet för unga, och unga vuxna, dels genom upphandling av behandlingsverksamhet Malmö stad. Därutöver genomförs ett omfattande folkhälso-/sjukdomsförebyggande arbete i samverkan med primärkommunerna. som kan bli aktuella är att Beredningen för Behovsanalys och Prioritering identifierar prioriterade behov, som för närvarande ej tillgodoses. Detta kan bl.a. gälla neuropsykiatrisk kompetens för utredning av barn och ungdomar. 6

7 Kommunikation och återkoppling Kommunikation kommer att ske i anslutning tertialuppföljning 2. Bl.a. kommer UMAS att redovisa diagnosgrupper som för närvarande söker vård på Barnklinikens akutmottagning men som istället kan överföras till primärvården. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 5. Psykiatrisk vård 1. Förbättrat brukarinflytande. 2. Förbättrat samarbetet mellan psykiatriska kliniker och primärkommuner. 3. Förbättrad tillgänglighet. 4. Behov av ökad tillgång till psykoterapi och andra terapeutiska metoder ex. kognitiv terapi m.m. samt tillämpningsrutiner för förbättring kring avropsavtal. 5. Förbättring av anhörigstöd samt förändring av att den offentliga psykiatrin upplevs vara alltför biomedicinskt inriktat. 6. Behov av utökade rehabiliteringsresurser. 7. Behov av utökade resurser neuropsykiatri, vuxna Med utgångspunkt från separata beslut har ett antal förbättringsåtgärder redan genomförts. Detta gäller de s.k. Milton-projekten, som innebär ett fördjupat samarbete mellan hälso- och sjukvården och primär-kommunerna med avseende på gruppen psykiskt funktionshindrade. Resurser för psykoterapi i primärvården har bibehållits oaktat att psykologkompetensen i primärvården har förstärkts genom inrättande av sju psykologtjänster. Distriktsnämnden har fattat beslut om etablering av ett särskilt brukarråd /referensgrupp för psykiskt sjuka och/alt funktionshindrade. Organisatoriska förändringar pågår inom allmänpsykiatrin. Verksamhet med föräldrastöd (COPE) håller på att utvecklas. Inom ramen för Milton-projekten etableras en vardagsnära, tydlig samverkan VITS för patienter med neuropsykiatrisk problematik/diagnos. Ett antal folkhälso-/sjukdomsförebyggande åtgärder pågår inom området. som kan bli aktuella är, att framförda förbättringsområden redovisas för Distriktsnämndens Psykiatriråd. Behovet av strukturerat konsultstöd i primärvården kan synliggöras och av ökat inslag av olika terapeutiska metoder t.ex. kognitiv terapi samt rutiner för tillämpning av träffat avropsavtal för psykoterapi ses över. Extern utvärdering av upphandlad privat vård (INM) kommer att genomföras. Resultatet av utvärderingen kan ligga till grund för överväganden om INM:s arbetsmodell ska implementeras inom sjukvårdsdistriktets psykiatriska verksamheter. 7

8 Kommunikation och återkoppling Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt dokument angående psykiatrins roll i närsjukvården. Styrgruppen för närsjukvård kommer under hösten att arbeta med att implementera fastställt arbetssätt. Kommunikation och återkoppling kommer bl.a. att ske genom att ett psykiatrins brukarråd kommer att etableras under hösten. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker i övrigt dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via DN:s hemsida. 6. Rehabiliteringsverksamhet 1. Behov av förstärkta rehabiliteringsresurser för strokepatienter och patienter med andra neurologiska sjukdomar, nutidssjukdomar, smärtpatienter m.fl. 2. Behov av utökade rehabiliteringsresurser inom psykiatrin. 3. Behov av dagsjukvårds- och slutenvårdsplatser för rehabilitering. 4. Behov av kiropraktorverksamhet. Ett antal åtgärder har redan vidtagits som separata distriktsnämndsbeslut alternativt i uppdragsbeskrivningar Sålunda har rehabiliteringsresurser i primärvården förstärkts fr.o.m vad gäller bl.a. psykolog, arbetsterapeut och dietist. Upphandling av kiropraktorverksamhet har genomförts och avtal har tecknats under våren Inom ramen för närsjukvårdsuppdraget har tagits fram en handlingsplan för förverkligande av för Hälso- och sjukvårdsnämndens redovisat hälso- och sjukvårdsprogram Stroke. Utredning av resursbehovet för rehabiliteringsverksamhet i närsjukvården pågår. Nämndskansliet har utvecklat ett välfungerande samarbete med Försäkringskassan för vård och behandling. Inom ett antal områden pågår projekt- och utvecklingsarbete. Detta gäller bl.a. etablering av försäkringskassekompetens på ett antal vårdcentraler, etablering av ett nytt arbetssätt för att möta patienter med nutidssjukdomar samt stöd åt privata vårdgivare vad gäller kompetens för sjukskrivningar för att därmed sänka ohälsotal. som kan bli aktuella är att i anslutning till höstens presidieöverläggningar med kommunerna diskutera behovet av bättre samordning av rehabiliteringsresurser samt att rutin för samordnad vårdplanering och rehabplan implementeras. Nämnden kommer preliminärt vid oktobersammanträdet att ta ställning till ett utredningsförslag angående etablering av en dagvårds/ dagsjukvårdsenhet för patienter yngre än 65 år med neurologisk och/eller ortopedisk sjukdom. Kommunikation och återkoppling Kommunikation/återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 8

9 7. Samverkan mellan huvudmän 1. Behov av samordning av vårdplanering för patienter. 2. Behov av ännu bättre rutiner vid överföring av patienter från sjukhus till primärvård. 3. Önskan om att undvika att patienter ramlar mellan stolarna genom att patientansvarig läkare ej alltid utses. 4. Förbättrat samarbetet mellan psykiatriska kliniken och primärkommunerna. Ett antal åtgärder har redan vidtagits bl.a. inom uppdragsbeskrivning 2006 för distriktets vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsledningen har fastställt rutiner för samordnad vårdplanering vilka förutsätts tillämpas av distriktets vårdgivare. Nämndskansliet håller på att utveckla en ökad integrering mellan distriktets olika vårdgivare privata och offentliga inom ramen för den s.k. rådslagsmodellen. En handlingsplan för konkretisering av samarbetet mellan psykiatriska kliniken UMAS och Malmö stad är under utarbetande. Ett nätverkssamarbete mellan sjukhusledningen UMAS och primärvårdsledningen är etablerat. I närsjukvårdsavdelningen NISSE inom UMAS ges förutsättningar för inte bara ett snabbare akut omhändertagande utan även fördjupat samarbete kring rehabiliteringsbehov. Ett omfattande folkhälso-/sjukdomsförebyggande arbete pågår inom många områden. som kan bli aktuella är, att berörda vårdgivare bjuds in till Arbetsutskottet alternativt Beredningen för Uppföljning för att beskriva hur ett patientfokuserat samarbete mellan sjukhuskliniker, primärvården och hemtjänsten kan utvecklas. I anslutning till presidieöverläggningar med primärkommunerna görs en uppföljning av intentionerna i träffade samarbetsöverenskommelser. På samma sätt ska samarbetsfrågorna kring ett förbättrat omhändertagande inom psykiatrin tas upp i Psykiatrirådet. Utredning angående finansiell samordning av verksamhet mellan Malmö stad, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan och sjukvårdsdistriktet pågår. Kommunikation och återkoppling Kommunikation utifrån framförda synpunkter vad gäller samarbetet mellan sjukvårdsdistriktet och primärkommunerna kommer bl.a. att ske inom ramen för pågående målbildsarbete för närsjukvården. För närvarande inventeras ett antal förbättringsområden som ska konkretiseras i en handlingsplan, vilken senare under hösten kommer att redovisas för Distriktsnämnden. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 9

10 8. Nya svenskars (asylsökande och invandrare) möte med hälso- och sjukvården 1. Bättre kulturkompetens - nya svenskar har svårt att acceptera besök på mottagning bemannad med sjuksköterska. 2. Möjlighet att beställa tid direkt i receptionen. 3. Bättre information på hemlandets språk. 4. Egenvårdsguide på olika språk. Ett antal åtgärder har redan vidtagits genom olika beslut. Verksamheten med internationella hälsokommunikatörer har permanentats genom att åtta kommunikatörer har anställts i primärvården. Finansiering sker genom avtal med Malmö stad och sjukvårdsdistriktet. En särskild vårdcentral för asylsökande och flyktingar har etablerats fr.o.m. juni på Rolfsgatan i Malmö. Ett nytt Familjens hus har etablerats i Rosengård. En närsjukvårdsmottagning har efter upphandling förlagts till Singelgatan med uppdrag att stärka samarbetet mellan parterna inom närsjukvården inom Östra Malmö. Lokal överenskommelse mellan Malmö stad, Migrationsverket, Länsarbetsnämnden och sjukvårdsdistriktet har reviderats för att förbättra den tidiga samverkan för asylsökande och flyktingar. Barnhälsovårdens särskilda projekt Herrgårdshälsan bedriver fortsatt verksamhet. För målgruppen bedrivs ett antal samarbetsprojekt på temat Folkhälsa och sjukdomsförebyggande arbete. som kan bli aktuella är att förbättra den riktade informationen till olika invandrargrupper bl.a. om hur den svenska vården fungerar och kompetensen hos de olika yrkesrollerna. Detta förutsätts ske i nära samarbete med invandrarföreningar. Här har de internationella hälsokommunikatörerna en viktig roll. Nämndskansliet kommer att söka särskilda EU-medel Växtkraft Mål 3 för att stärka kulturkompetensens och mångfaldens betydelse i mötet med nya invandrare. I denna projektansökan ingår flera enheter såväl inom primärvården, UMAS som primärkommunens verksamheter. Kommunikation och återkoppling Kommunikation och återkoppling kommer att ske genom revidering av lokal överenskommelse för asylsökande och flyktingar. Distriktsnämnden kommer även i år att genomföra sitt årliga seminarium för Nya svenskar. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 10

11 9. Sammanfattning Detta är den första sammanställning som distriktsnämnden gör av föregående års olika medborgardialogsaktiviteter. Redovisningen förutsätts utgöra ett viktigt underlag i den politiska beslutsprocessen. Återkoppling till medborgarna kommer kontinuerligt att ske vid de olika medborgardialogsaktiviteter som nämnden fortsatt genomför. I anslutning till att denna redovisning fastställes kan särskild pressinformation genomföras. Därutöver kan erfarenheterna tillsammans med kommande analys av 2006 års verksamhet ligga till grund för planering av nästa års (2007) medborgardialogsaktiviteter. En ständig strävan måste vara att utveckla nya metoder och verktyg för medborgardialog i syfte att allt tydligare identifiera prioriterade behov. Bl.a. är följande frågeställningar viktiga att ständigt ta upp på dagordningen: Hur kan nämnden rättvist fördela resurser mellan olika verksamhetsområden och olika diagnosgrupper? Hur utvecklar nämnden uppföljning av verksamhet med fokus på resultat? Hur kan nämnden skapa incitament för att fördela pengar (f.n. för närsjukvården) på ett bättre sätt än tidigare och därmed hålla de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård nere på befintlig nivå? Hur kan nämnden i samverkan bl.a. med primärkommuner medverka till att den framtida närsjukvården tillgodoser medborgarnas behov av en vård som präglas av (de fyra ledorden för närsjukvården) Helhet Tillgänglighet Kontinuitet Trygghet. Håkan Rundberg 11

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer