Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005"

Transkript

1 Sydvästra Skånes sjukvårdsdistri Redovisning av resultat från nämndens dialogaktiviteter 2005 Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt

2 Innehållsförteckning Sid 1 Bakgrund Disposition Hur får distriktsnämndens politiker faktaunderlag inför beslut som innebär fördelning av resurser? Varför dialog med medborgarna? 3 2 Primärvård 4 3 Akutvård 5 4 Barnverksamhet 6 5 Psykiatrisk vård 7 6 Rehabiliteringsverksamhet 8 7 Samverkan mellan huvudmän 9 8 Nya svenskars (asylsökande och invandrare) möte med hälso- och sjukvård 10 9 Sammanfattning 11 2

3 1. Bakgrund 1.1 Disposition Distriktsnämnden och dess kansli har alltsedan förra mandatperioden bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus att stötta det demokratiska uppdraget genom att bedriva strukturerade medborgardialoger. Synpunkter som framkommer vid medborgardialogsaktiviteter är ett av flera underlag i den demokratiska styrprocessen. Syftet med detta dokument är att strukturera framförda synpunkter och att göra en bedömning av vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka som ytterligare bör göras. Vikigt därutöver är att en återkoppla och kommunicera resultaten till medborgarna. I detta dokument har framförda synpunkter från 2005 års aktiviteter fördelats på följande rubriker; primärvård, akutvård, barnverksamhet, psykiatrisk vård rehabiliteringsverksamhet, samverkan mellan huvudmän samt asylsökande och invandrare. 1.2 Hur får distriktsnämndens politiker faktaunderlag inför beslut som innebär fördelning av resurser? Både Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Distriktsnämnden (DN) fattar beslut om budget. Enligt nuvarande rollfördelning mellan HSN och DN vad gäller fördelning av resurser fattar DN beslut om fördelning av budget för närsjukvårdslogiken (ca 45-50% av total budget för hälso- och sjukvård) och för övriga vårdlogiker fattar HSN fördelningsbeslut. Vid framtagande av beslutsunderlag inför ett fördelningsbeslut inhämtas relevant extern kunskap från lednings- och verksamhetsansvariga inom distriktets förvaltningar, från företrädare för privata vårdgivare, från brukarorganisationer m.fl. Tillsammans med den kunskap som finns inom kansliet (inhämtad från behovsanalyser, medborgardialoger, omvärldsanalyser och från den politiska vardagen m.m.) ger detta underlag till ett beslutsförslag. I den politiska beredningsprocessen har politikerna därutöver tillgång till kunskaper utifrån diskussioner i Etik- och Prioriteringsforum, från nämndens olika beredningar och andra organ där politiker finns representerade. Detta dokument fokuserar enbart på resultat från dialog med medborgarna. Distriktsnämndens politiker träffade under 2005 års dialogaktiviteter drygt 450 personer. 1.3 Varför dialog med medborgarna? Politiker är befolkningens företrädare. Att hälso- och sjukvården är politiskt styrd är en garanti för att i samhället rådande värderingar genomsyrar vårdens utveckling. En viktig förutsättning för att skapa förtroende för en uppdrag/utförarorganisation är att politikerna utvecklar modeller för dialog med medborgarna. 3

4 Med utgångspunkt från Nämndens mål- och strategidokument Sydvästskåningarnas hälsa vårt fokus lägger nämnden stor vikt vid arbetet med att utveckla formerna för dialog med medborgarna. För att förverkliga fastställda strategier och intentioner använder nämnden under temat Medborgare och politiker i dialog kring hälso- och sjukvårdsfrågor en rad olika arbetsformer för att skapa mötesplatser med sydvästskåningarna. Syftet med medborgardialog är: Att ge medborgarna möjlighet att framföra synpunkter. Att ge nämnden tillfälle att sprida kunskap och information till medborgarna. Att ge nämnden fördjupade kunskaper om medborgarnas behov. Att öka medborgarnas möjligheter att påverka utformning och utveckling av vården. Att använda insamlade resultat från genomförda dialogaktiviteter som underlag för nämndens fortsatta planerings- och utvecklingsarbete av sjukvården i distriktet. Genomförande av dialoger Januari 2005 fastställdes en plan för nämndens aktiviteter under året (bilaga). Drygt 450 sydvästskåningar medverkade aktivt i någon av de diskussioner kring hälsooch sjukvårdsfrågor som nämnden anordnade. Från varje aktivitet har förts minnesanteckningar. Ytterligare ett stort antal deltagare tog tillfället i akt att besöka nämndens tält under sommarfestivalerna Malmöfestivalen och Palmfestivalen i Trelleborg för att samtala med politikerna. Dessutom har politikerna varit ute på vårdcentralerna en aktivitet som benämns Nämnden tar trycket. Vid nämndens seminarium 2 februari gjordes en genomgång av resultaten från medborgardialog Framförda synpunkter redovisades och politikernas egna erfarenheter diskuterades. En arbetsgrupp fick i uppdrag att tillsammans med kansliet genomföra fördjupade analyser som underlag för denna rapport. I analysgruppen har ingått: Gun-Britt Lagerkvist (s), Fredrik Thott (m), Anders Åkesson (mp) samt Birgitta Svensson (kd). Ansvarig inom kansliet för denna rapport är sjukvårdsdirektör Håkan Rundberg. 2. Primärvård 1. Förbättrad framkomlighet per telefon. 2. Förbättrad tillgänglighet för bokning av tid. 3. Åtgärder för att komma till och lista sig på den vårdcentral man själv valt. 4. Utökat antal tider för kvällsmottagningsverksamhet. 5. Åtgärder för att kunna boka tid i vårdcentralens reception vid besök. Ett antal åtgärder har redan vidtagits som separata beslut av distriktsnämnden eller genom uppdrag till Primärvården Skåne Sydväst respektive genom avtal med privata vårdgivare. 4

5 Resursmässig förstärkning av primärvården skedde från och med För Primärvården Skåne Sydväst innebar detta återgång till det förbättrade resursläge som rådde Genomförande av familjeläkarreformen från och med 2006 innebär ett nytt ersättningssystem men även ökad ram bl.a. för paramedicinsk personal. Fastställd budget förutsätter bl.a. utökat antal läkarbesök motsvarande per år. Distriktsnämnden har fattat beslut om ny vårdcentral inom stadsdelen Lindeborg och förprojektering av ny vårdcentral i Husie pågår. I avvaktan på dessa nya vårdcentraler i Malmö har provisorisk verksamhet inför ny vårdcentral Lindeborg lokaliserats till Ahlmansgatan samt motsvarande provisorisk verksamhet för Husie etablerats inom Hindby vårdcentral. Avtalet med Valens Läkargrupp kommer genom beslut 2005 fr.o.m. oktober 2006 att utökats med två allmänläkare. Ny vårdcentral för asylsökanden och flyktingar har fr.o.m. juni 2006 etablerats i ombyggda lokaler på Rolfsgatan i Malmö. Primärvårdens ledning har fått i uppdrag att redovisa förslag till översyn av öppettider för vårdcentralerna innebärande bl.a. eventuellt utvidgat öppethållande måndag fredag samt även vissa mottagningar lördag förmiddag samt utbyggd kvällsmottagningsverksamhet. Om inte beslutade uppdrag förverkligas och ger förväntad effekt, kan ytterligare åtgärder bli aktuella såsom fördjupad uppföljning och dialog med förvaltningschefen. Kommunikation och återkoppling Distriktsnämnden kommer att kommunicera framförda synpunkter till primärvården i anslutning till uppföljning av fastställd uppdragsbeskrivning av andra tertialet. Under hösten kommer nämnden att genomföra fortsatta politikerbesök på offentliga och privata vårdcentraler. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt genom återkommande medborgaraktiviteter dels via nämndens hemsida. 3. Akutvård 1. Förbättrad tillgänglighet till akutmottagningen. 2. Förbättrat vårdflöde d.v.s. minimering av väntetider. 3. Akut omhändertagande av äldre 4. Nya lokaler Ett antal separata beslut har tagits som berör förbättringsåtgärder avseende akutmottagningens lokaler. Vidare finns i uppdragsbeskrivning 2006 ett antal uppdrag vilka bl.a. har till syfte att förbättra tillgängligheten till akutmottagningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionfullmäktige har fattat beslut om förutsättningen för om- och nybyggnad av akutmottagning jämte ny infektionsklinik inom UMAS. Förbättringsåtgärder bedrivs kontinuerligt inom befintlig verksamhet. 5

6 Exempelvis har etablerats ett team för omedelbar bedömning av patienters behov (s.k. vårdtorg) under maj månad i år. Beslutet om tidig bedömning av patienter utifrån en regiongemensam triagehandbok innebär uppenbara kvalitetsförbättringar vid patienternas möte med akutsjukvården. Fortsatt bedrivs information till medborgare om att hänvända sig till familjeläkare/vårdcentral i första hand. Internationella hälsokommunikatörer har permanentats som resurs och för att informera såväl muntligt som via lättläst material till sina språkgrupper. Närsjukvårdsavdelningen NISSE ett samarbetsprojekt med Västra Innerstaden, Malmö, har inneburit betydande förbättringar för det akuta omhändertagandet av äldre. Arbetet med folkhälsa/sjukdomsförebyggande åtgärder pågår inom många områden. Kommunikation och återkoppling Kommunikation/återkoppling till medborgare sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 4. Barnverksamhet 1. Förbättrad tillgänglighet samt mer ändamålsenliga lokaler. 2. Samordning av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 3. Behov av utökad neuropsykiatrisk kompetens. Genom olika beslut i anslutning till uppdragsbeskrivning har ett antal förbättringar redan vidtagits. Exempelvis har avtal med privatpraktiserande barnpediatriker ersatts med nytt vid tidigare avtals upphörande. Primärvårdens roll för barn och ungdomar med allmänpediatriskt vårdbehov utreds bl.a. med syfte att minska antalet vårdbesök hos Barnkliniken. Detta uppdrag förutsätts avrapporteras i anslutning till tertialprognos 2. Särskilda EU-medel Mål 3 för att stärka vårdkedjan barn och ungdom kommer att behandlas av EFS-rådet under september. EU-projektet kommer att innebära en bättre verksamhetsintegration och därmed en mer välfungerande verksamhet för barn och ungdomar och deras familjer. Behovet av neuropsykiatrisk kompetens till barnpsykiatrin utreds för närvarande. Ätstörningssjukvården inom distriktet har förstärkts genom dels uppdrag till distriktets båda sjukhus att etablera öppenvårdsverksamhet för unga, och unga vuxna, dels genom upphandling av behandlingsverksamhet Malmö stad. Därutöver genomförs ett omfattande folkhälso-/sjukdomsförebyggande arbete i samverkan med primärkommunerna. som kan bli aktuella är att Beredningen för Behovsanalys och Prioritering identifierar prioriterade behov, som för närvarande ej tillgodoses. Detta kan bl.a. gälla neuropsykiatrisk kompetens för utredning av barn och ungdomar. 6

7 Kommunikation och återkoppling Kommunikation kommer att ske i anslutning tertialuppföljning 2. Bl.a. kommer UMAS att redovisa diagnosgrupper som för närvarande söker vård på Barnklinikens akutmottagning men som istället kan överföras till primärvården. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 5. Psykiatrisk vård 1. Förbättrat brukarinflytande. 2. Förbättrat samarbetet mellan psykiatriska kliniker och primärkommuner. 3. Förbättrad tillgänglighet. 4. Behov av ökad tillgång till psykoterapi och andra terapeutiska metoder ex. kognitiv terapi m.m. samt tillämpningsrutiner för förbättring kring avropsavtal. 5. Förbättring av anhörigstöd samt förändring av att den offentliga psykiatrin upplevs vara alltför biomedicinskt inriktat. 6. Behov av utökade rehabiliteringsresurser. 7. Behov av utökade resurser neuropsykiatri, vuxna Med utgångspunkt från separata beslut har ett antal förbättringsåtgärder redan genomförts. Detta gäller de s.k. Milton-projekten, som innebär ett fördjupat samarbete mellan hälso- och sjukvården och primär-kommunerna med avseende på gruppen psykiskt funktionshindrade. Resurser för psykoterapi i primärvården har bibehållits oaktat att psykologkompetensen i primärvården har förstärkts genom inrättande av sju psykologtjänster. Distriktsnämnden har fattat beslut om etablering av ett särskilt brukarråd /referensgrupp för psykiskt sjuka och/alt funktionshindrade. Organisatoriska förändringar pågår inom allmänpsykiatrin. Verksamhet med föräldrastöd (COPE) håller på att utvecklas. Inom ramen för Milton-projekten etableras en vardagsnära, tydlig samverkan VITS för patienter med neuropsykiatrisk problematik/diagnos. Ett antal folkhälso-/sjukdomsförebyggande åtgärder pågår inom området. som kan bli aktuella är, att framförda förbättringsområden redovisas för Distriktsnämndens Psykiatriråd. Behovet av strukturerat konsultstöd i primärvården kan synliggöras och av ökat inslag av olika terapeutiska metoder t.ex. kognitiv terapi samt rutiner för tillämpning av träffat avropsavtal för psykoterapi ses över. Extern utvärdering av upphandlad privat vård (INM) kommer att genomföras. Resultatet av utvärderingen kan ligga till grund för överväganden om INM:s arbetsmodell ska implementeras inom sjukvårdsdistriktets psykiatriska verksamheter. 7

8 Kommunikation och återkoppling Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt dokument angående psykiatrins roll i närsjukvården. Styrgruppen för närsjukvård kommer under hösten att arbeta med att implementera fastställt arbetssätt. Kommunikation och återkoppling kommer bl.a. att ske genom att ett psykiatrins brukarråd kommer att etableras under hösten. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker i övrigt dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via DN:s hemsida. 6. Rehabiliteringsverksamhet 1. Behov av förstärkta rehabiliteringsresurser för strokepatienter och patienter med andra neurologiska sjukdomar, nutidssjukdomar, smärtpatienter m.fl. 2. Behov av utökade rehabiliteringsresurser inom psykiatrin. 3. Behov av dagsjukvårds- och slutenvårdsplatser för rehabilitering. 4. Behov av kiropraktorverksamhet. Ett antal åtgärder har redan vidtagits som separata distriktsnämndsbeslut alternativt i uppdragsbeskrivningar Sålunda har rehabiliteringsresurser i primärvården förstärkts fr.o.m vad gäller bl.a. psykolog, arbetsterapeut och dietist. Upphandling av kiropraktorverksamhet har genomförts och avtal har tecknats under våren Inom ramen för närsjukvårdsuppdraget har tagits fram en handlingsplan för förverkligande av för Hälso- och sjukvårdsnämndens redovisat hälso- och sjukvårdsprogram Stroke. Utredning av resursbehovet för rehabiliteringsverksamhet i närsjukvården pågår. Nämndskansliet har utvecklat ett välfungerande samarbete med Försäkringskassan för vård och behandling. Inom ett antal områden pågår projekt- och utvecklingsarbete. Detta gäller bl.a. etablering av försäkringskassekompetens på ett antal vårdcentraler, etablering av ett nytt arbetssätt för att möta patienter med nutidssjukdomar samt stöd åt privata vårdgivare vad gäller kompetens för sjukskrivningar för att därmed sänka ohälsotal. som kan bli aktuella är att i anslutning till höstens presidieöverläggningar med kommunerna diskutera behovet av bättre samordning av rehabiliteringsresurser samt att rutin för samordnad vårdplanering och rehabplan implementeras. Nämnden kommer preliminärt vid oktobersammanträdet att ta ställning till ett utredningsförslag angående etablering av en dagvårds/ dagsjukvårdsenhet för patienter yngre än 65 år med neurologisk och/eller ortopedisk sjukdom. Kommunikation och återkoppling Kommunikation/återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 8

9 7. Samverkan mellan huvudmän 1. Behov av samordning av vårdplanering för patienter. 2. Behov av ännu bättre rutiner vid överföring av patienter från sjukhus till primärvård. 3. Önskan om att undvika att patienter ramlar mellan stolarna genom att patientansvarig läkare ej alltid utses. 4. Förbättrat samarbetet mellan psykiatriska kliniken och primärkommunerna. Ett antal åtgärder har redan vidtagits bl.a. inom uppdragsbeskrivning 2006 för distriktets vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsledningen har fastställt rutiner för samordnad vårdplanering vilka förutsätts tillämpas av distriktets vårdgivare. Nämndskansliet håller på att utveckla en ökad integrering mellan distriktets olika vårdgivare privata och offentliga inom ramen för den s.k. rådslagsmodellen. En handlingsplan för konkretisering av samarbetet mellan psykiatriska kliniken UMAS och Malmö stad är under utarbetande. Ett nätverkssamarbete mellan sjukhusledningen UMAS och primärvårdsledningen är etablerat. I närsjukvårdsavdelningen NISSE inom UMAS ges förutsättningar för inte bara ett snabbare akut omhändertagande utan även fördjupat samarbete kring rehabiliteringsbehov. Ett omfattande folkhälso-/sjukdomsförebyggande arbete pågår inom många områden. som kan bli aktuella är, att berörda vårdgivare bjuds in till Arbetsutskottet alternativt Beredningen för Uppföljning för att beskriva hur ett patientfokuserat samarbete mellan sjukhuskliniker, primärvården och hemtjänsten kan utvecklas. I anslutning till presidieöverläggningar med primärkommunerna görs en uppföljning av intentionerna i träffade samarbetsöverenskommelser. På samma sätt ska samarbetsfrågorna kring ett förbättrat omhändertagande inom psykiatrin tas upp i Psykiatrirådet. Utredning angående finansiell samordning av verksamhet mellan Malmö stad, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan och sjukvårdsdistriktet pågår. Kommunikation och återkoppling Kommunikation utifrån framförda synpunkter vad gäller samarbetet mellan sjukvårdsdistriktet och primärkommunerna kommer bl.a. att ske inom ramen för pågående målbildsarbete för närsjukvården. För närvarande inventeras ett antal förbättringsområden som ska konkretiseras i en handlingsplan, vilken senare under hösten kommer att redovisas för Distriktsnämnden. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 9

10 8. Nya svenskars (asylsökande och invandrare) möte med hälso- och sjukvården 1. Bättre kulturkompetens - nya svenskar har svårt att acceptera besök på mottagning bemannad med sjuksköterska. 2. Möjlighet att beställa tid direkt i receptionen. 3. Bättre information på hemlandets språk. 4. Egenvårdsguide på olika språk. Ett antal åtgärder har redan vidtagits genom olika beslut. Verksamheten med internationella hälsokommunikatörer har permanentats genom att åtta kommunikatörer har anställts i primärvården. Finansiering sker genom avtal med Malmö stad och sjukvårdsdistriktet. En särskild vårdcentral för asylsökande och flyktingar har etablerats fr.o.m. juni på Rolfsgatan i Malmö. Ett nytt Familjens hus har etablerats i Rosengård. En närsjukvårdsmottagning har efter upphandling förlagts till Singelgatan med uppdrag att stärka samarbetet mellan parterna inom närsjukvården inom Östra Malmö. Lokal överenskommelse mellan Malmö stad, Migrationsverket, Länsarbetsnämnden och sjukvårdsdistriktet har reviderats för att förbättra den tidiga samverkan för asylsökande och flyktingar. Barnhälsovårdens särskilda projekt Herrgårdshälsan bedriver fortsatt verksamhet. För målgruppen bedrivs ett antal samarbetsprojekt på temat Folkhälsa och sjukdomsförebyggande arbete. som kan bli aktuella är att förbättra den riktade informationen till olika invandrargrupper bl.a. om hur den svenska vården fungerar och kompetensen hos de olika yrkesrollerna. Detta förutsätts ske i nära samarbete med invandrarföreningar. Här har de internationella hälsokommunikatörerna en viktig roll. Nämndskansliet kommer att söka särskilda EU-medel Växtkraft Mål 3 för att stärka kulturkompetensens och mångfaldens betydelse i mötet med nya invandrare. I denna projektansökan ingår flera enheter såväl inom primärvården, UMAS som primärkommunens verksamheter. Kommunikation och återkoppling Kommunikation och återkoppling kommer att ske genom revidering av lokal överenskommelse för asylsökande och flyktingar. Distriktsnämnden kommer även i år att genomföra sitt årliga seminarium för Nya svenskar. Kommunikation och återkoppling till medborgarna sker dels kontinuerligt vid kommande medborgardialogsaktiviteter dels via nämndens hemsida. 10

11 9. Sammanfattning Detta är den första sammanställning som distriktsnämnden gör av föregående års olika medborgardialogsaktiviteter. Redovisningen förutsätts utgöra ett viktigt underlag i den politiska beslutsprocessen. Återkoppling till medborgarna kommer kontinuerligt att ske vid de olika medborgardialogsaktiviteter som nämnden fortsatt genomför. I anslutning till att denna redovisning fastställes kan särskild pressinformation genomföras. Därutöver kan erfarenheterna tillsammans med kommande analys av 2006 års verksamhet ligga till grund för planering av nästa års (2007) medborgardialogsaktiviteter. En ständig strävan måste vara att utveckla nya metoder och verktyg för medborgardialog i syfte att allt tydligare identifiera prioriterade behov. Bl.a. är följande frågeställningar viktiga att ständigt ta upp på dagordningen: Hur kan nämnden rättvist fördela resurser mellan olika verksamhetsområden och olika diagnosgrupper? Hur utvecklar nämnden uppföljning av verksamhet med fokus på resultat? Hur kan nämnden skapa incitament för att fördela pengar (f.n. för närsjukvården) på ett bättre sätt än tidigare och därmed hålla de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård nere på befintlig nivå? Hur kan nämnden i samverkan bl.a. med primärkommuner medverka till att den framtida närsjukvården tillgodoser medborgarnas behov av en vård som präglas av (de fyra ledorden för närsjukvården) Helhet Tillgänglighet Kontinuitet Trygghet. Håkan Rundberg 11

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14.

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Hälsa är en mänsklig rättighet ingen handelsvara. Den svenska modellen för välfärd i

Läs mer

Upphandling av akut hembesöksverksamhet i Region Skåne tilldelningsbeslut

Upphandling av akut hembesöksverksamhet i Region Skåne tilldelningsbeslut Denna information redogör för beslut i de ärenden som behandlades vid avtalsutskottets sammanträde den 15 oktober. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se och välj rubriken Politik & Påverkan

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Från hälsobeskrivning till resultat Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Västra Götalandsregionen Piteå Politisk organisation och beställar-utförar modell Syfte

Läs mer

Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden

Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden 1 (7) Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden Tid 2009-04-29 Plats Östra sammanträdesrummet, Landstingshuset, Linköping Närvarande Hälsosamverkansberedningen

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

$%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%!

$%& $%! '! $%!%(!%$% %!$! $%  ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ -##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, *  -## $%%!%! Svar på interpellation Angående vårdgarantistatistik Göran Larsson (mp) har i en interpellation ställt frågor om redovisning av köns och åldersfördelning i den månatliga statistiken av hur Västra Götalandsregionen

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2.

Läs mer

Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00. Marianne Utterdahl (SIV), ej närvarande 56-57 ordförande

Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00. Marianne Utterdahl (SIV), ej närvarande 56-57 ordförande Protokoll 1 (5) Primärvårds- och psykiatriutskottet Elisabeth E Jangehammar 2014-09-04 LK/140042 Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00 Beslutande Ersättare I tjänsten

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer