Behandling av infektiösa diarrésjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling av infektiösa diarrésjukdomar"

Transkript

1 Behandlingsrekommendation Behandling av infektiösa diarrésjukdomar Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Statens legemiddelkontroll i Norge ett expertmöte om infektiösa diarrésjukdomar den november Rekommendationerna från mötet presenteras här. Huvudbudskap Var restriktiv med antibiotika. Bakteriella diarrésjukdomar är som regel självläkande inom en vecka. Endast svår enterit skall empiriskt behandlas med antibiotika. Antibiotikaprofylax mot turistdiarré rekommenderas ej. Medicinska riskgrupper kan erbjudas möjlighet till tidig självbehandling vid turistdiarré Ge loperamid för symtomatisk behandling av turistdiarré. Epidemiologi Tarminfektioner utgör ett betydande medicinskt problem i stora delar av världen, framför allt i de fattiga länderna där infektiös diarré också svarar för en betydande mortalitet. Även i industrialiserade länder som Sverige är infektioner i tarmkanalen en stor sjukdomsgrupp, men sjukdomsförloppet är som regel kortvarigt och godartat och epidemisk spridning är mindre vanlig. Diarré är dock en mycket vanlig orsak till sjukvårdskontakt och tillståndet kan leda till hög sjukfrånvaro från arbete eller skola. I utvecklingsländerna är morbiditeten högst hos mellan sex och tolv månaders ålder, med ett genomsnittligt antal av 4,3 diarréepisoder per och år. Motsvarande siffror för industrialiserade länder är dåligt kända, men det är uppenbart att talen är betydligt lägre. Globalt sett är infektiös diarrésjukdom en av de vanligaste dödsorsakerna. Årligen inträffar mer än 3 miljoner dödsfall bland i Asien, Afrika och Latinamerika. Virusinfektioner är sannolikt den vanligaste orsaken till inhemsk diarré i industrialiserade länder, medan bakterier som enterotoxinbildande E. coli (ETEC), salmonella, shigella och campylobacter svarar för den största delen av utlandsförvärvad sjukdom. Under senare år har ett ökande antal fall av diarrésjukdom rapporterats från industrialiserade länder. Bland tänkbara förklaringar kan nämnas förändringar inom födoämneshantering och livsmedelsteknologi, innefattande global produktion och distribution. Ett ökat resande och förändrade matvanor bidrar också till ändrade infektionsrisker. Med tilltagande bruk av bredspektrumantibiotika ökar också risken för antibiotikaassocierad diarré, såsom toxinutlöst enterokolit orsakad av Clostridium difficile. Även förändringar i samhällslivet kan öka förutsättningarna för spridning av tarminfektioner, t ex genom tillkomsten av fler och större grupper inom omsorgen eller genom omorganisation av sjukvården. Dessutom har allt fler personer i befolkningen nedsatt infektionsförsvar till följd av exempelvis HIV-infektion och immunsuppressiv behandling, vilket innebär större mottaglighet för tarminfektioner. Rotavirus är den viktigaste orsaken till akut gastroenterit hos under två år och orsakar närmare 1 miljon dödsfall i världen/år. I industrialiserade länder föreligger en hög morbiditet. Cirka

2 50% av diarréerna under vintermånaderna orsakas av rotavirus. Calicivirus är en viktig orsak till nosokomiala och födoämnesburna diarréutbrott och har under de senaste åren orsakat ett stort antal gastroenteritutbrott i Sverige. Klinik Sjukdomsbilden vid infektiösa tarmsjukdomar är mycket varierande men kan grovt indelas i följande tre kliniska grupper: Icke-inflammatorisk sjukdom Kardinalsymtom är frekventa, vattentunna och voluminösa diarréer utan blod eller slem. Ibland förekommer illamående och kräkningar. Patienten har vanligen varken feber eller tenesmer. Sjukdomen orsakas av bakteriella enterotoxiner, protozo- eller virusinfektion i tunntarmen (Tabell I). Globalt sett är ETEC, kolera och rotavirus de viktigaste orsakerna till "icke-inflammatorisk" sjukdom, medan födoämnesrelaterade bakteriella toxiner och virus dominerar i Norden. Inflammatorisk sjukdom Avföringarna är ofta slemmiga och blodiga men ej så voluminösa. I regel föreligger feber, buksmärtor och ibland tenesmer. En mikrobiell invasion av kolons mukosa ger upphov till en inflammatorisk skada. Den kliniska bilden kan påminna om den man ser vid inflammatorisk tarmsjukdom, t ex ulcerös kolit. Globalt dominerar campylobacter, salmonella och shigella som orsak till infektiös kolit (Tabell I). I tempererade områden tillkommer dessutom Yersinia enterocolitica. Entamoeba histolytica förekommer framför allt efter utomeuropeiska resor. Antibiotikaassocierad diarré orsakad av C. difficile är ett ökande nosokomialt problem. Systemisk infektion Vid systemisk spridning av bakterierna domineras tillståndet av feber och allmänpåverkan. Buksmärtor och diarré kan förekomma. Septisk sjukdom orsakas framför allt av salmonellabakterier, t ex S. typhi och S. paratyphi. Entamoeba histolytica kan sprida sig extraintestinalt och ge upphov till bland annat leverabscess.

3 Tabell I. Icke-inflammatorisk Inflammatorisk sjukdom Systemisk infektion sjukdom Bakterier Bakterier Bakterier Enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC) Vibrio cholerae (Aeromonas, Plesiomonas) Campylobacter Shigella Salmonella Yersinia enterocolitica Clostridium difficile Salmonella typhi Salmonella paratyphi (övrig Salmonella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica) Preformerade toxiner Staphylococcus aureus Bacillus cereus Clostridium perfringens Enterohemorragisk E. coli (EHEC) Enteroinvasiv E. coli (EIEC) Vibrio parahaemolyticus Protozoer Protozoer Protozoer Giardia intestinalis Cryptosporidium parvum Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica (Extraintestinal infektion) Virus Rotavirus Calicivirus (t ex Norwalk) Enteriska adenovirus Astrovirus Diagnostik Diagnostiken av infektiösa diarrésjukdomar baseras huvudsakligen på epidemiologisk anamnes, klinisk bild (se ovan) och mikrobiologisk undersökning. För avgränsning mot icke-infektiös inflammatorisk tarmsjukdom fordras ibland rektosigmoidoskopi. Mikrobiell diagnostik blir aktuell i de fall specifik behandling kan vara indicerad eller då epidemiologiska skäl föreligger. I regel genomförs bakteriologisk fecesodling 1-3 gånger. Man bör vara frikostig med att odla på prover från personer som insjuknat efter utlandsresa eller i samband med diarréutbrott hos flera personer, liksom på patienter med misstänkt EHEC-infektion (misstanken måste preciseras i remissen). Även för personer som tillhör s k riskgrupper, dvs de som handhar oförpackade livsmedel, vårdpersonal som arbetar företrädesvis med späd, åldringar eller immunsupprimerade individer, <5 år på institution och personer som uppenbart inte kan iaktta adekvat personlig hygien, bör provtagningen vara generös. Rutinmässig bakteriologisk undersökning av feces omfattar: salmonella, shigella, campylobacter och Y. enterocolitica. Odling avseende andra enteropatogena mikroorganismer förutsätter i regel särskilda kliniska och epidemiologiska indikationer. Undersökning avseende virus (immunologiska, t ex ELISA, och elektronmikroskopiska tekniker) är indicerad framför allt vid utbrott av

4 diarrésjukdom. Diagnostiken avseende protozoer bygger främst på mikroskopi av feces. Serologiska undersökningar har liten plats vid rutindiagnostik av infektiösa tarmsjukdomar utom vid komplikationer såsom reaktiv artrit eller vid misstänkt invasiv amöbainfektion. Vid sporadiska fall av okomplicerad diarrésjukdom saknas i regel indikation för bakteriologisk utredning. Vid långvarig diarré och/eller efter utlandsresa rekommenderas bakteriologisk undersökning och i utvalda fall protozodiagnostik. Vid inflammatorisk sjukdomsbild med feber och blodig diarré tas rutinmässigt bakterieodling och dessutom utförs protozodiagnostik vid sannolik utomeuropeisk smitta. Clostridium difficiletoxinanalys på feces bör ske vid nosokomial diarrésjukdom samt vid diarré i samband med antibiotikabruk. Vid anhopning av diarréfall bör bakterie- och virusdiagnostik utföras på ett begränsat antal nyinsjuknade patienter tills etiologin är klarlagd. Om det anses nödvändigt att undersöka ytterligare patienter för att karakterisera och avgränsa utbrottet, begränsas undersökningarna till den påvisade etiologin. Vid nosokomiala utbrott kan det vara aktuellt att inkludera C. difficile-diagnostik. Vid misstanke om systemisk infektion kompletteras undersökningarna enligt ovan med blod- och urinodling. Om invasiv amöbainfektion misstänks utföres även serologi. Icke antimikrobiell behandling Vätskebehandling Ersättning av vätska och elektrolyter är det mest angelägna vid behandling av diarré och intorkning. I inledningen av en diarréepisod samt i fortsatt lindriga fall är valet av dryck inte så väsentligt. Det viktigaste är att patienten dricker; ml efter varje lös avföring kan vara lämpligt för i åldern 2-10 år. Saft, te, fil- och yoghurtprodukter, men även mjölk och vatten, är exempel på drycker som är acceptabla. Läskedrycker, sportdrycker och juicer är vanligen hypertona (över 700 mosm/l) på grund av sitt höga kolhydratinnehåll och ger därmed en osmotisk diarré. I allmänhet innehåller de också otillräckliga mängder salter för att vara av värde vid uppvätskning. Om man väljer att i ett tidigt skede använda dem för att förebygga intorkning bör de spädas med lika delar rent dricksvatten. Buljong och salta kex kan vara bra alternativ som saltkälla. Om diarrén pågått ett tag och intorkning föreligger, bör en balanserad socker-saltlösning (Oral Rehydration Salts, ORS) användas. Se ruta! Optimal sammansättning av ORS-lösning enligt WHO/Unicef mmol/l Glukos * Natrium Kalium Citrat 8-12 Klorid Total osmolalitet *) minst samma koncentration som natrium

5 Ett flertal alternativ finns tillgängliga på apotek, exempelvis Semper Vätskeersättning (Sverige) och Gem Nycomed Pharma (Norge). Små föredrar ofta en rismjölsbaserad produkt. Vuxna bör även nyttja ORS, t ex i form av Resorbtabletter. En hemlagad vätskeersättning kan bestå av en halv tesked (2,5 ml) bordssalt och två matskedar (30 ml) druvsocker (alternativt tre matskedar - 45 ml - vanligt socker) på en liter vatten. Dehydrering hos korrigeras beroende på grad av intorkning. Vid måttligt svåra fall ges ml ORS/kg under 4-6 timmar. Börja att med sked ge ml var 15-20:e minut och öka sedan gradvis mängden tills et kan dricka normalt. Om et kräks, ge endast en tesked varannanvar tredje minut. Fortsatta förluster noteras och ersätts t ex genom att ge 5-10 ml ORS/kg efter varje lös avföring. Så snart rehydreringen är genomförd kan patienten börja äta normalkost. Även mjölk och mjölkbaserade produkter kan då användas, dvs laktosfria produkter är ej nödvändiga. Amning bör fortgå som vanligt. Även hos vuxna bör förlusterna värderas och ersättas. En inledande uppvätskning av en svårt intorkad vuxen individ kan kräva ersättning med upp till 4-5 liter/6 timmar men oftast är halva mängden tillräcklig. Om diarrén fortsätter ges t ex en ORS-lösning motsvarande 200 ml vätska/lös avföring. Inte heller hos vuxna är särskild "skonkost" - annat än undantagsvis - nödvändig. Vid svår dehydrering eller när peroral tillförsel inte fungerar skall vätska och elektrolyter ges intravenöst. Behandlingen bör individualiseras efter elektrolytstatus och grad av intorkning. Vid uppvätskning av en måttligt intorkad (5%) men i övrigt frisk patient ges 12,5 ml/kg/timme under fyra timmar. Exempel på lämpliga infusionslösningar är Ringer-acetat, Rehydrex med glukos 25 mg/ml och Ringer-glucos. Motilitetshämmande medel Loperamid är en syntetisk opioid som absorberas i mycken liten grad och har dokumenterad antisekretorisk och motilitetshämmande effekt. Den har inte heller övriga opiaters CNS-effekter och är därför det enda preparat i denna grupp som kan rekommenderas. Effekten är bäst dokumenterad hos vuxna med turistdiarré och ses tydligast om medlet sätts in tidigt - inom det första dygnet i sjukdomsförloppet. Effekten är ej visad vid akut infektiös diarré hos under tolv år. Det bör understrykas att behandlingen endast är symtomatisk och att rehydrering vid behov bör forsätta. Loperamidoxid, som också finns på marknaden är en prodrug till loperamid Övriga medel Aktivt kol och kaolin har ingen dokumenterad effekt vid diarré. Vismutsubsalicylat, som ej är godkänt läkemedel i Sverige eller Norge, har en måttlig effekt både som behandling och som profylax vid turistdiarré. Vinsterna är dock små varför det ej kan rekommenderas. Kolestyramin, som prövats vid antibiotikaassocierad diarré, har inte någon dokumenterad effekt. Bioterapeutika (probiotika) Mjölksyraproducerande bakterier såsom laktobakterier, bifidobakterier och fekala streptokocker har endast en låggradig och varierande effekt som profylax mot turistdiarré och vid behandling av akut infektiös diarré. Jästsvampen Saccharomyces boulardii kan ha viss skyddande effekt mot antibiotikaassocierad diarré men knappast av sådan omfattning att den generellt kan rekommenderas för kliniskt bruk.

6 Antibiotikabehandling vid bakteriella tarminfektioner Bakteriella diarrésjukdomar är i regel självläkande inom en vecka och behöver sällan behandlas med antibiotika. Understödjande behandling med vätska och salter är oftast tillräckligt. Patienten är vanligen betydligt förbättrad när ett eventuellt odlingssvar föreligger och i de flesta fall har antibiotika endast marginell effekt på symtomen. Globalt ses ett ökande antal isolat av flertalet bakteriella tarmpatogener, som är resistenta mot äldre antibiotika, t ex ampicillin och trimetoprim-sulfa. Detta innebär att kinoloner blivit förstahandsmedel vid de svåra bakteriella enteriter som bör behandlas. Dessvärre har en utbredd användning av kinoloner - inom såväl human- som veterinärmedicinen - lett till en kraftigt ökande resistens hos framför allt campylobacter i många delar av världen, inklusive Sverige, där upp emot % av stammarna är resistenta. Kinolonresistens hos shigella och salmonella är fortfarande ovanlig, men ett ökande antal resistenta isolat har rapporterats under senare år. Denna oroande utveckling är ytterligare ett skäl till att antibiotika skall användas restriktivt vid bakteriella tarminfektioner. Empirisk behanding Endast svår akut enterit (t ex kolitbild med frekventa, blodiga, slemmiga diarréer och hög feber) skall behandlas empiriskt med antibiotika. Dessa patienter bör i första hand behandlas peroralt med ciprofloxacin 500 mg x 2 eller norfloxacin 400 mg x 2 i fem dygn efter det att blod- och fecesodling tagits. Patienter som ej kan ta tabletter erhåller ciprofloxacin intravenöst i dosen 400 mg x 2. Idag saknas bra behandlingsalternativ, men i de fall kinoloner ej bör användas kan trimetoprim-sulfa prövas - 160/800 mg x 2 till vuxna och 6/30 mg/kg/dygn till (obs resistensproblematik). Vid svår sjukdomsbild kan ciprofloxacin användas även till i dosen 20 mg/kg/dygn uppdelad på två doser. Vid klinisk misstanke om C. difficile-infektion och svår enterit, se nedan. Salmonella Antibiotikabehandling är alltid indicerad vid septisk salmonellos inklusive tyfoid/paratyfoid och fokal extraintestinal infektion. Ciprofloxacin ges i regel per os i dosen mg x 2 till vuxna och intravenöst i dosen 400 mg x 2 till svårt påverkade patienter. Barn behandlas i första hand med trimetoprim-sulfa 6/30 mg/kg/dygn om bakterien är känslig. Då resistenssituationen och sjukdomsbilden så kräver kan ciprofloxacin 20 mg/kg/dygn användas till och vid tyfoidfeber är ceftriaxon 2 g x 1 till vuxna samt mg/kg/dygn till ett alternativ. Cefalosporiner är dock ej optimala behandlingsalternativ då de ej är verksamma intracellulärt. Kloramfenikol i dosen 50 mg/kg/dygn är ett annat alternativ, som kan ges både till vuxna och (max 3 g/dygn). Behandlingstiden vid tyfoidfeber bör vara dagar. Vid extraintestinal infektion måste behandlingstiden individualiseras. Vid salmonellaenterit skall antibiotikabehandling endast övervägas till patienter med svår sjukdom (se ovan). Man bör dock vara liberal med antibiotikabehandling till immunsupprimerade individer, patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, proteser, kärlgrafter eller kända aneurysm. Behandlingen är då ciprofloxacin 500 mg x 2 eller norfloxacin 400 mg x 2 i minst fem dygn. Vid långvarigt smittbärarskap (>3-6 månader), framför allt hos personer med riskyrken, kan behandling med norfloxacin 400 mg x 2 eller ciprofloxacin mg x 2 i tre veckor prövas. Inför ställningstagande till behandling av långvarigt bärarskap hos bör infektionsläkare/pediatriker kontaktas.

7 Shigella Shigellainfektion behandlas med norfloxacin eller ciprofloxacin i tre dygn i doser som ovan. Då resistensmönstret tillåter ges trimetoprim-sulfa eller ampicillin - behandlingstid 5 dygn. Om bakterien är resistent mot trimetoprim-sulfa och ampicillin kan även behandlas med ciprofloxacin 20 mg/kg/dygn uppdelat i två doser. Campylobacter Antibiotikabehandling av campylobacterinfektion är endast indicerad vid svåra diarrétillstånd och då ges erytromycin i dosen 500 mg x 2 i 5-10 dagar (dosen är 40 mg/kg/dygn). Septiska infektioner behandlas med ledning av resistensmönstret. Yersinia enterocolitica Dokumenterad effekt av antibiotikabehandling vid okomplicerad yersinios saknas liksom vid reaktiv artrit. Vid svår eller långdragen sjukdomsbild kan ett kinolonpreparat, doxycyklin eller trimetoprimsulfa prövas. EHEC Med nuvarande kunskap om eventuella effekter eller bieffekter av antibiotika bör man avstå från antibiotikabehandling av EHEC. Clostridium difficile Om möjligt seponeras pågående antibiotikabehandling. Vid lättare symtom bör man avvakta med behandling, eftersom 25% av patienterna tillfrisknar inom 2-3 dygn utan specifik terapi. Vid måttligt svår infektion ges metronidazol 400 mg x 3 i tio dygn. Allvarlig pseudomembranös kolit behandlas peroralt med vankomycin mg x 4 i tio dygn. Vid ileus/toxisk dilatation ges metronidazol 500 mg x 3 intravenöst i kombination med vankomycin 500 mg x 4 via duodenalsond eller rektalt. I dessa svåra fall skall kirurgi övervägas. Vid recidiv upprepas den primära behandlingen i tio dygn. Vid upprepade recidiv finns ingen etablerad behandling. Bäst effekt tycks ha uppnåtts med vankomycin i nedtrappningsdosering eller rektal instillation av bakteriesuspensioner. Effekten av S. boulardii är knappast av sådan omfattning att den kan rekommenderas för rutinmässigt bruk. Patienter med upprepade recidiv bör remitteras till infektionsläkare.

8 Tabell III. Patogen Manifestation Preparatval Dos Behandlings-duration Salmonella sepsis och fokal infektion ciprofloxacin mg x 2 minst dygn enterit (endast utvalda fall, se texten) norfloxacin ciprofloxacin 400 mg x mg x 2 minst 5 dygn minst 5 dygn bärarskap (>3-6 månader) norfloxacin ciprofloxacin 400 mg x mg x 2 3 veckor 3 veckor Shigella enterit norfloxacin ciprofloxacin 400 mg x mg x 2 3 dygn 3 dygn enterit (endast Campylobacter utvalda fall, se texten) erytromycin 500 mg x dygn Yersinia enterocolitica enterit se texten Clostridium difficile lätta fall (se texten) medelsvåra fall metronidazol 400 mg x 3 10 dygn svåra fall metronidazol vankomycin 400 mg x mg x 4 10 dygn 10 dygn metronidazol 500 mg x 3 i.v. 10 dygn ileus/toxisk kombinerat 500 mg x 4 via dilatation med duodenalsond vankomycin eller rektalt Profylax och behandling av turistdiarré Diarrrésjukdomar är det vanligaste hälsoproblemet hos turister och drabbar cirka en tredjedel av alla resenärer i u-länderna. Sjukdomen är i regel lindrig och hälften av de insjuknade är symtomfria inom två dygn. Feber och kräkningar förekommer i 10-15% av fallen, medan en inflammatorisk sjukdomsbild med blodig och slemmig avföring ses hos 5-10%. Etiologin till turistdiarré är oftast bakteriell. ETEC anses vara orsaken i cirka 40% av fallen, medan salmonella, shigella och campylobacter vardera endast förekommer i 5-10%. Virus och protozoer tycks mera sällan vara orsak till turistdiarré.

9 Profylax Generell profylax avseende föda och dryck. I princip gäller det klassiska rådet "cook it, boil it, peel it - or forget it" Levande laktobakterier har en låggradig och varierande skyddseffekt mot turistdiarré. Antibiotika bör inte rutinmässigt ges som profylax p g a risk för resistensutveckling och biverkningar. Vissa medicinska riskgrupper kan i stället erbjudas möjlighet till tidig självbehandling (se nedan). Vaccination har generellt sett begränsad effekt mot turistdiarré. Oralt koleravaccin ger gott skydd mot kolera under minst tre år och ett cirka 60-70%-igt skydd mot ETEC-orsakad diarré under tre månader. Vaccinets skyddseffekt mot turistdiarré generellt är endast 20-25%. Vaccin mot tyfoidfeber finns tillgängligt i såväl oral som parenteral form. Skyddseffekten anses vara upp till 70% för båda vaccintyperna och varar i 2-3 år. Hur kostnadseffektivt det är med vaccinering beror på vilka orsaker till turistdiarrén som dominerar på det aktuella resmålet. Det är knappast indicerat att vaccinera mot tyfoidfeber vid resor inom Europa och vid charterresor till vanliga resmål i andra världsdelar. Behandling Upprätthåll vätske- och saltbalansen (se tidigare avsnitt). Loperamid rekommenderas vid lindrig till medelsvår diarré och bör insättas tidigt. Dosen får ej överskrida 8 tabletter (16 mg) per dygn och behandlingen bör ej pågå >48 timmar vid kontinuerlig självbehandling. Om besvären kvarstår efter denna tid bör patienten söka läkare. Försiktighet rekommenderas vid inflammatorisk sjukdomsbild. Loperamid skall ej ges till <12 år eller till gravida. Tidigt insatt självbehandling med antibiotika (ciprofloxacin 500 mg x 2 alternativt norfloxacin 400 mg x 2 under tre dygn) bör efter individuell bedömning övervägas till vuxna patienter som tillhör medicinska riskgrupper, t ex inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Mb Crohn) svårinställd insulinkrävande diabetes mellitus tidigare reaktiv artrit måttlig till svår hjärt-kärlsjukdom symtomgivande HIV-infektion immunsuppression Möjlighet till självbehandling med antibiotika kan också erbjudas personer som reser under primitiva förhållanden inom högriskområden (Latinamerika, Afrika och Asien) långt från god sjukvård. Denna behandling sätts in om symtomen inte lindras inom 24 timmar vid icke-inflammatorisk sjukdom och snarast vid inflammatorisk sjukdomsbild. Det saknas dokumentation som stöd för användning av kol och olika bakteriepreparat vid behandling av turistdiarré.

10 Behandling av viral enterit Under de senaste 25 åren har virus visat sig vara viktiga agens till akuta gastroenteriter hos och vuxna. Fyra kategorier av virus har identifierats: rotavirus (grupp A, B, C), astrovirus, calicivirus och enteriska adenovirus. Specifik antiviral terapi saknas och behandlingen är således symtomatisk med vätskeersättning (se tidigare avsnitt). Immunterapi De immunologiska mekanismerna för induktion av ett protektivt immunsvar mot rotavirus är ännu inte identifierade. Hos med rotavirusinfektion har oral administrering av humant gammaglobulin, komjölk och kolostrum innehållande hög halt av rotavirusantikroppar dock visat sig ha en gynnsam effekt på det kliniska förloppet och förkortat diarréduration och virusutsöndring. Ett intressant alternativ är bioterapeutika/probiotika i form av laktobaciller som möjligen har en skyddande och immunstimulerande effekt. Dokumentationen är dock ännu för sparsam för att vara underlag för generella behandlingsrekommendationer. Vacciner Den kliniska betydelsen av rotavirus har resulterat i utvecklandet av ett flertal levande orala vaccinkandidater. Ett oralt tetravalent (4-serotyper) vaccin har i inledande studier visat sig ge ett 80%-igt skydd mot svår diarré i u-land såväl som i i-land. Vaccinet planeras att ges i tre doser före sex månaders ålder. Om förhoppningarna på detta vaccin infrias kommer sannolikt den höga morbiditeten och mortaliteten i i- respektive u-land att kunna reduceras betydligt. Intestinala protozosjukdomar Patogena intestinala protozoer kan framkalla sjukdom i människans tunn- eller tjocktarm eller i båda. Många infektioner är självbegränsande och fordrar ej behandling. Flera intestinala protozoinfektioner har emellertid fått ökad aktualitet och spridning, då de ofta drabbar individer med nedsatt immunförsvar, t ex patienter med AIDS. Entamoeba histolytica är invasiv och kan åstadkomma infektion såväl i kolon som extraintestinalt. Man kan genetiskt särskilja den apatogena Entamoeba dispar från den morfologiskt identiska patogena Entamoeba histolytica. Enligt rekommendationer från WHO/PAHO/UNESCO (1997) är behandling ej nödvändig om E. dispar kan identifieras. De flesta infestationer (90%) anses orsakade av E. dispar, men ännu finns inga diagnostiska rutinmetoder. Så länge sådana metoder saknas bör fynd av entamöba i feces föranleda behandling. Entamoeba coli anses vara apatogen, men påvisas ibland hos individer med långvariga diarrétillstånd. Behandling med luminala amöbicider har vid dessa tillstånd använts med framgång. Giardia intestinalis (lamblia, duodenalis) är den vanligast förekommande tarmparasiten, som kan ge upphov till tunntarmsdiarré. Obehandlad leder diarrén ibland till långvariga malabsorptionstillstånd. Infektionen är emellertid ofta självbegränsande. Behandlingssvikt är ej helt ovanlig och kan i vissa fall bero på terapiresistens, varvid byte av preparat rekommenderas. Blastocystis hominis klassificeras numera som protozo. Dess kliniska relevans är tveksam men den påvisas ibland vid diarrétillstånd och kan då eventuellt behandlas efter konsultation med infektionsklinik. Balantidium coli kan orsaka allvarlig och livshotande kolit eller ge upphov till kronisk infektion. Behandling bör ske i samråd med infektionsspecialist.

11 Cryptosporidium parvum ger upphov till tunntarmsdiarréer. Vattenburna epidemier förekommer och infektionen ses emellanåt hos och hos resenärer från varma klimat. Allvarlig infektion ses hos individer med kongenital immunbrist och immunsuppressiv behandling samt hos HIVinfekterade. Tillståndet är svårbehandlat och kroniska tillstånd förekommer. Isospora belli åstadkommer en självbegränsande tunntarmsinfektion hos immunkompetenta individer men skall behandlas vid kroniskt förlopp hos den immunsupprimerade värden. Cyclospora cayetanensis kan påvisas hos individer med långdragen tunntarmsdiarré samt hos HIVinfekterade. Microsporidia utgör en egen klass av protozoer av vilka ett fåtal species förekommer hos människa. Parasiten framkallar tunntarmsinfektion hos HIV-infekterade. Några arter ger även symtom från luftvägar, gallvägar, urinvägar, CNS och ögats medier. Behandling har viss effekt. Postinfektiös malabsorption eller tropisk sprue. Flertalet intestinala protozoinfektioner drabbar tunntarmen, vars morfologi därvid förändras, vilket i sin tur kan medföra malabsorptionssyndrom. Tillståndet blir ofta kroniskt och fordrar specifik behandling. BEHANDLING AV INTESTINALA PROTOZOSJUKDOMAR Entamoeba histolytica

12 Tabell IV. BEHANDLING AV INTESTINALA PROTOZOSJUKDOMAR Entamoeba histolytica Asymtomatiskt bärarskap Diloxanidfuroat p.o. (licenspreparat) vuxna 500 mg x 3 x X 20 mg/kg/d (delat på 3 doser) x X Paromomycin p.o. (licenspreparat) 25 mg/kg/d (delat på 3 doser) x X Akut intestinal infektion Metronidazol p.o. vuxna 800 mg var 8:e tim x X mg/kg/d (delat på 3 doser) x X (max 2,4 g/d) Tinidazol p.o. vuxna 2 g x 1 x III mg/kg x 1 x III, max 2 g båda följda av Diloxanidfuroat p.o. (licenspreparat) vuxna 500 mg x 3 x X 20 mg/kg/d (delat på 3 doser) x X Extraintestinal infektion Dränage av leverabscess Metronidazol p.o/ i.v vuxna mg var 8:e tim x X mg/kg (delat på 3

13 doser) x X (max 2,4 g/d) Tinidazol p.o. vuxna 2 g x 1 x III-V mg/kg x 1 x III, max 2 g ev tillsammans med Klorokin p.o. vuxna 500 mg x 1 x XXI 8 mg/kg (av saltet) x 1 x XXI och/eller Tetracykliner p.o. t ex lymecyklin vuxna 300 mg x 2 x X men alltid åtföljt av Diloxanidfuroat p.o. (licenspreparat) vuxna 500 mg x 3 x X 20 mg/kg/d (delat på 3 doser) x X Graviditet Paromomycin p.o. (licenspreparat) mg/kg/d (delat på 3 doser) x X Entamoeba coli (Se text!) Diloxanidfuroat p.o. (licenspreparat) vuxna 500 mg x 3 x X 25 mg/kg/d (delat på 3 doser) x X Giardia intestinalis (lamblia, duodenalis) Metronidazol p.o. vuxna 600 mg x 2 x VI (<25 kg) 12,5 mg/kg/ x 2 x VI Tinidazol p.o. vuxna och >25 kg 2 g x 1 x I

14 vuxna Furazolidon p.o. (licenspreparat) och mg x 4 x VI >25 kg Graviditet Paromomycin p.o. (licenspreparat) mg x 3 x V-X Andra preparat med viss effekt mot Giardia intestinalis är albendazol, meflokin, doxycyklin, rifampicin, azitromycin. Blastocystis hominis (Se text!) mg/kg/d (delat på 3 Metronidazol p.o. doser) x VII (max 2,4 g/d) Balantidium coli vuxna Tetracykliner, t ex p.o. p.o. doxycyklin lymecyklin och >12 år 100 mg x 2 x X 300 mg x 2 x X vuxna Viss effekt ses även med bacitracin, ampicillin, metronidazol, paromomycin. Cryptosporidium parvum Albendazol p.o. (licenspreparat) 400 mg x 2 x X Paromomycin p.o. (licenspreparat) mg/kg x 3 x X Spiramycin p.o. (licenspreparat 3-4 g/d x XXX Azitromycin p.o. vuxna 500 mg x 1 x V 10 mg/kg x 1 x V Isospora belli Sulfametoxazol-trimetoprim p.o. 800 mg/160 mg 1 tabl x 2 till symtomfrihet och lika länge till

15 Pyrimetamin-sulfadoxin p.o. 1 g x 4 x III-IV Cyclospora cayetanensis Ingen effektiv behandling finns. Microsporidia Albendazol p.o. (licenspreparat) 400 mg x 2 x XXVIII Postinfektiös malabsorption eller tropisk sprue Disackaridfri kost vuxna Tetracykliner t ex p.o. doxycyklin och > mg x 2 x XIV år vuxna p.o. lymecyklin och > mg x 2 x XIV år tillsammans med 10 mg x 3 x X, följt av 10 mg x 2 x X och därefter 5 Folsyra p.o. mg dagligen i underhållsdos till symtomfrihet eller längre; reducerad dos efter ålder Smittskyddsaspekter Livsmedel - föda och vatten - är den dominerande smittkällan vid bakteriell infektiös diarré. För att hindra livsmedelsburna infektioner är korrekt förvaring och beredning av mat viktig, liksom den personliga hygienen. (Se faktaruta med WHOs "Ten golden rules for safe food preparation".) Produktions- och distributionskedjan bör såväl nationellt som internationellt organiseras så att konsumenten säkras livsmedel som är fria från sjukdomsframkallande mikroorganismer. Detta innebär att regler och kontrollsystem måste följas och att sådana regler omfattar både djur- och livsmedelssidan. Personer med pågående diarré ska som regel stanna hemma från arbetet. För att minska risken för

Akuta tarminfektioner hos vuxna

Akuta tarminfektioner hos vuxna REGIONALT VÅRDPROGRAM Akuta tarminfektiner hs vuxna reviderad upplaga 2014 författare B Svenungssn REGIONALT VÅRDPROGRAM Akuta tarminfektiner hs vuxna reviderad upplaga 2014 författare B Svenungssn ISBN

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner srekommendation De flesta infektioner orsakade av herpes simplexvirus (HSV) och varicellazostervirus (VZV) är lindriga. De terapeutiska

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Sydostasien och Oceanien Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv Rapport nr 6-2012 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder av Rikard Dryselius LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning...

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar 483 Magnus Gisslén, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, SU/Sahlgrenska, Göteborg Inledning Till begreppet STI Sexually Transmitted Infections hänförs

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Bakterier, virus, mögel och parasiter

Bakterier, virus, mögel och parasiter Bakterier, virus, mögel och parasiter Bacillus cereus I jord och jorddamm. Bakterien finns i form av s.k. sporer överallt i vår omgivning inklusive på de råvaror som vi använder vid matlagningen. Det gäller

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Nr 2 2011 Volym 15. Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion

Nr 2 2011 Volym 15. Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion Nr 2 2011 Volym 15 Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast

Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast Fästingar igenkänns numera av snart sagt varje svensk. Sverige är ett av de fästingtätaste länderna i världen, och incidensen av borreliainfektion

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation Behandling av osteoporos Under de senaste åren har ny kunskap om osteoporos tillkommit och förutom östrogenbehandling har behandling med bisfosfonater visats ha effekt vid osteoporos.

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1 (H 120) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer