Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18"

Transkript

1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:

2 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) föreskrivs att kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Regionfullmäktige beslutade den 22 april 2008 att nämnder, styrelser och bolag årligen ska redovisa säkerhetsläget och säkerhetsarbetet till regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutade den 26 maj 2009 att nämnd och styrelse minst vartannat år ska genomföra en risk- och sårbarhetsanalys i syfte att stärka krishanteringsförmågan. Från och med 1 januari 2011 gäller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners och landstings risk och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6). I föreskriften anges att kommuner och landstingen årligen ska inrapportera det sammanställda resultatet utifrån identifierade risker och särskilt viktiga resurser som kommuner och landsting kan disponera, för att hantera extraordinära händelser. Rapporten baserar sig på Västra Götalandsregionens förvaltningars/bolags inventering och gradering av identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden Genomförd regional risk- och sårbarhetsanalys utifrån scenario kärnkraftshaveri med efterföljande elbortfall Rapporten har utarbetats av Säkerhetsstrategiska avdelningen i samverkan med följande samhällsviktiga förvaltningar och bolag: Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Folktandvården Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs Sjukhus NU-Sjukvården Primärvården (Skaraborg, Södra Älvsborg, Fyrbodal, Göteborg och Södra Bohuslän) Regionkansliet (Informationsavdelningen, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum och Säkerhetsstrategiska enheten) Regionservice Sahlgrenska Universitetssjukhuset Smittskyddsenheten Skaraborgs Sjukhus Södra Älvsborgs Sjukhus Västfastigheter Västtrafik 2

3 Sammanfattning Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån redovisas enligt de sju punkter som anges i MSB:s föreskrifter MSBFS 2010:6 Den samlade analysen godkändes av regionstyrelsen Arbetet bygger på Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolags tidigare genomförda risk- och sårbarhetsanalyser, årliga redovisningar av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter samt en inventering genomförd 2011 av säkerhetsstrategiska enheten. Den regionala Risk- och sårbarhetsanalysen har baserats på Mångdimensionell Verksamhetsanalys (MVA). Arbetet har genomförts i samverkan med regionens förvaltningar/bolag och Malmö Högskola. Analysen genomfördes I rapporten finns svaren redovisade i diagramform. Sammanfattningsvis visar rapporten att att Västra Götalandsregionen har förmåga att skapa samverkan mellan olika förvaltningar, bolag och myndigheter, för att på bästa sätt kunna hantera en inträffad eller hotande extraordinär händelse. Regionens förvaltningar och bolag har påvisat följande särskilt viktiga resurser inom regionen: Intern och extern kommunikation Personalkompetens Ledning Lokaler Mediaförsörjning Regionala och lokala ledningar Transportmöjligheter Den sammanvägda bedömningen för Västra Götalandsregionen är att förmågan hantera extraordinära händelser, allmänt och i samhällsviktigverksamhet, är i huvudsak god, men har vissa brister avseende: Möjlighet till omlokalisering av samhällsviktiga verksamheter till annan plats Osäkerhet avseende lagerhållning av läkemedel, kost, material etc. Otillräcklig kontinuitetsplanering avseende IT/Teleavbrott Tillgång till reservkraft främst utan för sjukhusen Tillgång till reservvatten vid avbrott/förorening Övning Under de närmaste åren planeras det fortsatta arbetet med att stärka regionens krishanteringsförmåga. Planerade åtgärder är bland annat: Implementera regional krishanterings- och kriskommunikationsplan Regionala och lokala risk- och sårbarhetsanalyser Tydliggöra regionala ledningsförhållandena Utarbeta lokala krishanterings- och kriskommunikationsplaner Utarbeta ny regional strategi för säkerhetsarbete för Utbildningar och övningar 3

4 Uppdrag Den samlade analysen godkändes av regionstyrelsen den XX juni 2011 och redovisas senast Den 30 september 2011 skriftligen till Socialstyrelsen med kopia till länsstyrelsen i Västra Götalands län och Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Disposition Västra Götalandsregionens regionala risk- och sårbarhetsanalys redovisas enligt de sju punkter som anges i MSB:s föreskrifter (2010:6) 1. Övergripande beskrivning av Västra Götalandsregionen. 2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod. 3. Övergripande beskrivning av Västra Götalandsregionens identifierade samhällsviktiga verksamhet. 4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden för Västra Götalandsregionen och dess verksamhet. 5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som Västra Götalandsregionen kan disponera, för att hantera extraordinära händelser. 6. Bedömning av Västra Götalandsregion förmåga att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse. 7. Planerade och genomförda åtgärder med anledning av den regionala risk- och sårbarhetsanalysens resultat. Redovisning av resultat 1. Övergripande beskrivning av Västra Götalandsregionen. Västra Götaland är Sveriges främsta transport- och industriregion och ett genomfartsområde för gods från hela Skandinavien. Länet har 1,5 miljoner invånare och 49 kommuner, varav Göteborg är den största. I Västra Götaland ingår allt från storstad och medelstora städer till småorter och glesbygd. Länet har de senaste åren haft en stadigt ökande befolkning. Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom sammanslagning av Bohuslandstinget, Landstinget Skaraborg, Älvsborgs läns landsting samt delar av Göteborgs Stad. Regionens uppdrag är att bidra till ett livskraftigt Västra Götaland där det är gott att leva, bo och verka. Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare med drygt anställda. Uppgiften är att erbjuda bra sjukvård och tandvård samt ge förutsättningar för god folkhälsa, ett rikt kulturliv, god miljö, jobb, forskning, utbildning och bra kommunikationer. Tillsammans med de 49 kommunerna, näringslivet, organisationer och utbildningsvärlden driver Västra Götalandsregionen utvecklingen med Västra Götalands bästa som mål. 4

5 När Västra Götalandsregionen bildades fick den också ansvar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor som tidigare sköttes av staten genom länsstyrelserna. Det innebär bland annat ett större inflytande över regionala samhällsfrågor, till exempel infrastruktur och miljö. Det högsta beslutande organet är regionfullmäktige. Regionfullmäktige sammanträder i Vänersborg där den politiska organisationen har sitt huvudsäte. Regionstyrelsen leder och samordnar Västra Götalandsregionens politiska arbete. De flesta av regionens kanslier, sekretariat och gemensamma förvaltningar finns i Regionens Hus i Vänersborg, Göteborg, Skövde, Mariestad, Uddevalla och Borås. I Västra Götalandsregionen finns 17 sjukhus däribland Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är norra Europas största sjukhus och svarar för specialiserad diagnostik och behandling. I regionen finns över 120 vårdcentraler och 170-tal tandvårdskliniker. Dessutom finns privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen äger tillsammans med kommunerna Västtrafik AB, som med bussar, spårvagnar, tåg och båtar ansvarar för kollektivtrafiken. I regionen finns även folkhögskolor, naturbruksskolor och kulturell verksamhet vilket innefattande bland annat museer, Film i Väst och GöteborgsOperan. 2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod. Västra Götalandsregionens regionala risk- och sårbarhetsanalys bygger på sammanställning av den inventering som ovannämnda förvaltningar och bolag genomfört gällande: skyddsvärden (värderingar, resurser, funktioner) oönskade händelser risker, som på ett negativt sätt kan påverka regionens möjlighet att bedriva sin verksamhet. bedömning av krishanteringsförmåga, konsekvenser för regionen och samhället åtgärdsförslag för att minska sårbarheten i Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag För att få en bild över vad som anses vara skyddsvärt, vilka oönskade händelser, risker och sårbarheter som kan påverka de 21 förvaltningar och bolag som anses vara samhällsviktig verksamhet inom Västa Götalandsregionen skickades en enkät ut till dessa förvaltningar och bolag. (se bilaga 1) Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes i samverkan med representanter från förvaltningar/bolag som ingår i Västra Götalandsregionens krisledningsorganisation, Länsstyrelsen i Västra Götaland och två representanter från två kommuner. Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen har baserats på Mångdimensionell Verksamhetsanalys (MVA). Processledare var professor Per-Olof Hallin, Niclas Guldåker och Jerry Nilsson från Malmö högskola. Analysen genomfördes (Sammanfattning se bilaga 2) 3. Övergripande beskrivning av Västra Götalandsregionens identifierade samhällsviktig verksamhet. Följande förvaltningar/bolag är utpekade som samhällsviktiga verksamheter och ska uppfylla kraven på robusthet vid hot om eller vid extraordinära händelser. Hälso- och sjukvård (sjukhus, primärvård och tandvård) Smittskydd Västtrafik 5

6 Regionservice (logistik, tele, IT kost och städ) Västfastigheter (fastighetsunderhåll, leverans av el, värme, vatten) Ledningsfunktioner (strategisk och operativ) Informationsfunktionen 3.1 Skyddsvärt i Västra Götalandsregionen Förvaltningarna och bolagen har besvarat enkät där de fick beskriva och gradera (från 1-5) vilka fem värden och objekt, som de anser är mest skyddsvärda inom/förvaltningen/bolaget. I diagrammet visas de värden och objekt som flest förvaltningar anser är mest skyddsvärt. Diagram 1. Skyddsvärt i Västra Götalandsregionen Skyddsvärt i Västra Götalandsregionen 1% 2% 5% 5% 27% Patienter, kunder, brukare (27%) Personal (24%) 13% 6% Fastigheter/Miljö (17%) Tekniska system och utrustning (13%) Varumärke/ förtroende (6%) Värderingar (5%) 17% 24% Ledningsfunktion (5%) Tillgång till material (läkemedel etc.) (2%) Information/Kommunikation (1%) I framställandet av diagrammet har hänsyn tagits till gradering och svaren har delats in i kategorier. Om respondenterna skrivit flera alternativ på samma fråga, valdes det första alternativet. Frågan besvarades av 21 av 21 förvaltningar och bolag som deltog i enkäten. 3.2 Oönskade händelser I samband med de lokala inventeringarna har följande oönskade händelser identifierats. Dessa händelser är allvarliga och kan skada regionen och dess verksamheter. Naturrelaterat naturkatastrofer, översvämning, väderleksproblem Sjukdomar Olyckor Systemsammanbrott Sociala risker Övrigt pandemi/smitta, okontrollerad smittspridning större tåg, flyg/vägolycka, stor kemikalieolycka, attentat, brand på sjukhuset, sabotage livsmedelstopp, brist på el/värmevatten och/eller förorenat vatten, bränslebrist, stort IT-haveri, datavirus hot och våld, sabotage/social oro, strukturförändringar förtroendekris (kopplat till det som är skyddsvärt), medicinsk skandal, dålig krismedvetenhet, flera saker som inträffar samtidigt 6

7 4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden för Västra Götalandsregionen och dess verksamheter I enkäten fick förvaltningarna bolagen beskriva fem kritiska beroenden, som avgörande/viktiga för att verksamheten ska kunna fungera. I diagrammet visas de kritiska beroenden som flest respondenter anser är viktiga 4.1 Kritiska beroenden Kritiska beroenden i Västra Götalandsregionen 7% 4% 21% Personal/kompetens (21%) 7% Elförsörjning (17%) IT (16%) 8% Transport/leveranser (11%) Telefoni (9%) 17% Vattenförsörjning (8%) 9% Övrigt (7%) 11% 16% Lokaler (7%) Förtroende (4%) Svaren har delats in i kategorier som bygger på de alternativ som förekom flera gånger. I kategorin övrigt har svar som endast angetts en gång sammanförts 4.2 Risker utifrån kritiska beroenden I enkäten fick förvaltningarna/bolagen beskriva fem identifierade risker, utifrån de kritiska beroenden som angivits ovan Risker utifrån kritiska beroenden 7% 2% 2% 18% IT-avbrott (18%) Personalbrist (14%) 7% Störningar i elförsörjningen (13%) Vattenbrist/förorenat vatten (10%) 8% 14% Störning i leveranser/transport (10%) Teleavbrott (9%) Övrigt (8%) 9% 10% 10% 13% Sjukdomsutbrott (calici, pandemi) (7%) Skador på fastighet (brand etc.) (7%) Bristande patientsäkerhet (2%) Skadat förtroende (2%) Svaren har delats in i kategorier som bygger på de alternativ som förekom flera gånger. I kategorin övrigt har svar som endast angetts en gång sammanförts 7

8 4.3 Sårbarheter utifrån kritiska beroenden I enkäten så fick förvaltningarna ange vilka sårbarheter som finns i deras verksamheter, utifrån de kritiska beroenden som tidigare angivits. Nedanstående svar är en sammanställning av de mest förekommande sårbarheterna. Vid IT-avbrott uppger flera förvaltningar, att de saknar helt eller delvis rutiner för hur de ska agera vid IT-avbrott. Avseende personalbrist uppger flera förvaltningar, att det finns en sårbarhet i att de är beroende av kompentent personal, för att kunna bedriva sin verksamhet. Gällande störningar i elförsörjningen uppger flera förvaltningar, att de saknar reservkraft eller att reservkraften är bristfällig. Flera av förvaltningarna anger att det i situationer med vattenbrist/förorenat vatten saknas reservvatten och rutiner, samt är beroende av externa aktörer vid dessa tillfällen. På grund av kort lagerhållning inom förvaltningarna/bolag, anses en störning av leveranstransport utgöra en sårbarhet. Flera förvaltningar anger, att de saknar kontinuitetsplanering gällande tele-avbrott. Övriga sårbarheter, som kunde lyftas fram, är sjukdomsutbrott, skador på fastighet, patientsäkerhet och förtroende. 5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som Västra Götalandsregionen kan disponera för att hantera extraordinära händelser. Västra Götalandsregionen har förmåga att skapa samverkan mellan olika förvaltningar/bolag och myndigheter, för att på bästa sätt möta kunna hantera en inträffad eller hotande extraordinär händelse. Följande viktiga resurser har påvisats att regionen har tillgång till: Intern och extern kommunikation Kompetens personal Ledning Lokaler Mediaförsörjning Regionala och lokala ledningar Transportmöjligheter 8

9 6. Bedömning av Västra Götalandsregionens förmåga att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse. 6.1 Krishanteringsförmåga Utifrån inkomna svar från regionens förvaltningar och bolag har följande sammanställning gjorts, avseende förmågebedömning gällande krishanteringsförmåga. Ledning, samverkan och information Förmågan är i huvudsak god, med brister avseende övning och nätverksbildande aktiviteter med samverkande myndigheter och organisationer Informationssäkerhet En viss förmåga att upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Larm I huvudsak god Omvärldsbevakning I huvudsak god Materiella resurser Det finns delvis materiella resurser, däremot en viss osäkerhet om uthållighet om minst en vecka Personella resurser I huvudsak god Praktisk erfarenhet En viss praktisk erfarenhet finns, däremot upplevs en större avsaknad av övningar Sammanvägd bedömning utifrån indikationer på krishanteringsförmåga Sammanvägd bedömning utifrån indikatorer på krishanteringsförmåga Antal Förmågan är god Förmågan är i huvudsak god men har vissa brister Det finns en viss förmåga men den är bristfällig 0 Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga Av 21 enkäter inkom 20 svar. 9

10 6.2 Förmåga i samhällsviktiga verksamheter att motstå allvarlig störning. Informationssäkerhet En viss osäkerhet finns, avseende redundans och robusthet gällande olika former av kommunikationssystem inom regionen. Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur En viss osäkerhet gällande redundans och robusthet i infrastruktur. Reservkraft Sjukhusen påvisar att det finns reservkraft med uthållighet om minst en vecka. Däremot har övriga verksamheter väsentliga brister. Möjlighet att flytta samhällsviktiga verksamheter till annan plats Klara brister finns, avseende förberedelser och övning för flytt till alternativa platsen. Materiella resurser Det finns delvis materiella resurser. Däremot en viss osäkerhet om uthållighet om minst en vecka. Personella resurser I huvudsak god. Samverkan Delvis god. Praktisk erfarenhet En viss praktisk erfarenhet finns. Däremot upplevs en större avsaknad av övningar. Sammanvägd bedömning på förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarlig störning Sammanvägd bedömning på förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarlig störningar Antal Förmågan är god Förmågan är i huvudsak god men har vissa brister Det finns en viss förmåga men den är bristfällig 0 Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga Av 21 enkäter inkom 20 svar. 10

11 7. Planerade och genomförda åtgärder med anledning av den regionala risk- och sårbarhetsanalysens resultat. Regionens förvaltningar har skyldighet att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), i syfte att förbättra förmågan att hantera olika typer av händelser och kriser, samt att förbereda sig för en hantering av extraordinära händelser. Enligt regionala krishanteringsplanen ska dessa genomföras vart annat år i varje förvaltning och bolag. 7.1 Genomförda RSA Utöver förvaltnings- och verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser, har det i Västra Götalandsregionen under 2008/2010 genomförts regionövergripande RSA inom följande områden: AmbuAlarm, inför avtalsskrivning (regionens enhet för styrning, utveckling och uppföljning av regionens prehospitala akutsjukvård, inklusive reservcentral för SOS Alarm) Regionledning med IT-problematik som scenario Informationshantering vid pandemi Pandemi RSA/övningar med samverkande myndigheter - Tele 09 - Isstorm Utöver ovanstående regionövergripande analyser, har bland annat följande analyser med ett förvaltningsperspektiv genomförts inom följande områden: Avspärrat sjukhus Dåligt väder och vattenläcka Gängkriminalitet Hot och dödsbrand Hot och IT problematik Pandemi Socialstyrelsens förmågeanalys avseende Storstad, Mellanstad Strömförsörjning Vattenförsörjning 7.2 Genomförda åtgärder Revidering av nuvarande katastrofplaner, där begreppet risk- och krishantering i allt större utsträckning lyfts fram. Etablering av olika former av risk- och krishanteringsråd, där frågor av medicinsk karaktär fortfarande har hög prioritet, men där även andra risk och sårbarheter inom t. ex IT/tele, medieförsörjning, miljöpåverka och social oro lyfts fram. Flera förvaltningar har inrättat en lokal tjänsteman i beredskap (L-TiB) för att öka sin förmåga att hantera incident/händelse både i ett före och under perspektiv. Genomförande av ytterligare risk- och sårbarhetsanalyser inom egen förvaltning. Framtagande av regional Krishanteringsplan Framtagande av regional Kriskommunikationsplan Nya regionala riktlinjer för informationssäkerhet Nya regionala riktlinjer för personsäkerhet Utveckling av regionens regionala ledningsplats Uppbyggnad av AmbuAlarm Tillskapande av ett samarbetsforum för regionala och lokala tjänstemän i beredskap 11

12 7.3 Planerade RSA och övriga åtgärder Under de närmaste åren planeras det fortsatta arbetet med att stärka regionens krishanteringsförmåga. Planerade åtgärder är bland annat: Fortsatt arbete med årlig uppföljning av förvaltningarnas och bolagens Framtagande och implementering av regional katastrofmedicinsk beredskapsplan Följa upp arbetet med Styrel och dess påverkan på Västra Götalandsregionens Förstärkning av den prehospitala organisationen på regional nivå förvaltningar och bolag Genomföra en ny förmågeanalys Storstad Göteborg Genomföra regionala risk- och sårbarhetsanalyser Implementera regional krishanterings- och kriskommunikationsplan Initiera arbete med lokala krishanterings- och kriskommunikationsplaner Initiera och genomföra utbildningar och övningar Initiera och medverka vid lokala risk- och sårbarhetsanalyser redovisning av sitt säkerhetsarbete utifrån de strategiska målen Uppföljning av förmågeanalyser Utarbeta ny regional strategi för säkerhetsarbete för Utveckla samarbetet med kommuner och länsstyrelse 12

13 Bilaga 1 MSB Föreskriftsarbete Frågor till förvaltningar/bolag I Västra Götalansregionen Frågedokument enligt MSBFS 2010:6 Beskriv och gradera vad är skyddsvärt (värden och objekt) inom förvaltningen/bolaget Ange typ av oönskade händelser som kan påverka förvaltningens/bolagets verksamhet: Naturrelaterade: Sjukdomar: Olyckor: Systemsammanbrott: Sociala risker: Övrigt: Beskriv fem kritiska beroenden som avgörande för att verksamheten ska kunna fungera Beskriv fem identifierade risker utifrån kritiska beroenden Beskriv fem sårbarheter utifrån kritiska beroenden Beskriv planerade och genomförda åtgärder

14 Indikatorer på krishanteringsförmåga Ledning, samverkan och information - det finns en aktuell kris/katastrofhanteringsplan som är känd i organisationen. - det finns en regelbundet utbildad och övad kris/katastrofledningsorganisation - krishanteringsorganisationen disponerar nödvändiga resurser i form av lokaler samt tekniska system för bland annat kommunikation och lägesbild och den kan verka dygnet runt under minst en veckas tid - det finns rutiner och tekniskt stöd för information till allmänheten och till media, samt för intern kommunikation - det finns nätverk (t.ex. med andra myndigheter, kommuner, landsting eller näringsliv) för samverkan och att samverkansövningar genomförs regelbundet - behov av samverkan med andra aktörer är identifierade och tillgodosedda 14

15 Informationssäkerhet - Det finns tillräcklig förmåga inom förvaltningen/bolaget att upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet Larm - det finns övade larmrutiner - förvaltningen/bolaget har en utbildad och övad tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande som har beredskap dygnet runt alla dagar på året Omvärldsbevakning - det finns en omvärldsbevakning som tidigt kan varna för allvarliga kriser som kan leda till extraordinära händelser. Det finns rutiner och tekniskt stöd för att snabbt sprida informationen till den egna organisationen och andra aktörer Materiella resurser - det finns materiella resurser för krishantering som kan tas i bruk med kort varsel och som har en uthållighet om minst en vecka 15

16 - det finns en förmåga att omfördela interna materiella resurser samt en förmåga att ta emot externa materiella förstärkningsresurser Personella resurser - det finns en regelbundet utbildad och övad personal som är tillgänglig med kort varsel och som kan verka under minst en vecka - det finns möjlighet att omfördela personal inom regionen samt ta emot extern personal som förstärkning Praktisk erfarenhet - inträffad skarp händelse som hade beröringspunkter med det beskrivna scenariot - genomförd övning som hade beröringspunkter med det beskrivna scenariot Sammanvägd bedömning utifrån indikatorer på krishanteringsförmåga Det finns ingen eller Det finns en viss Förmågan är i Förmågan är god mycket bristfällig förmåga förmåga men den är bristfällig huvudsak god men har vissa brister O 16

17 Indikatorer på förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar Informationssäkerhet - det finns redundans och robusthet inom förvaltningens/bolagets kommunikationssystem (IT, tele, radio) - det finns tillräcklig förmåga hos förvaltningen/bolaget att upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet tillgänglighet och spårbarhet Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur - det finns en redundans och robusthet i infrastruktur Reservkraft - det finns testad reservkraft med uthållighet om minst en vecka Möjlighet att flytta samhällsviktiga verksamheter till annan plats - det finns genomförda förberedelser på den alternativa platsen - flytt av verksamheten till alternativ plats är övad 17

18 Materiella resurser - det finns materiella resurser för att motstå allvarliga störningar, vilka kan tas i bruk med kort varsel efter att scenariot har inträffat och som har en uthållighet om minst en vecka - det finns en förmåga att omfördela interna materiella resurser samt en förmåga att ta emot förstärkningsresurser Personella resurser - det finns regelbundet utbildad och övad personal som är tillgänglig med kort varsel och som kan verka under minst en vecka - det finns möjlighet att omfördela personal inom förvaltningen/bolaget samt ta emot förstärkningsresurser Samverkan - Behov av samverkan med andra aktörer är identifierade och tillgodosedda Praktisk erfarenhet - inträffad skarp händelse som hade beröringspunkter med det beskrivna scenariot 18

19 - genomförd övning som hade beröringspunkter med det beskrivna scenariot Sammanvägd bedömning utifrån indikatorer på förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar Det finns ingen eller Det finns en viss Förmågan är i Förmågan är god mycket bristfällig förmåga förmåga men den är bristfällig huvudsak god men har vissa brister O 19

20 Sammanfattning regional risk- och sårbarhetsanalys Bilaga 2 genomförd 4 april 2011 Scenario Bakgrund Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden. Höstens torka har lett till att vattennivåerna i vattenkraftverkens magasin är låga. Två av de svenska kärnkraftsreaktorerna en i Oskarshamn och en i Forsmark har varit avställda för revision sedan september. Onsdagen 2 februari uppstår det på morgontimmarna isbildning i kylvattenintaget till reaktor 1 (R1) och reaktor (R2) på Ringhals. R1 klarar sig utan större problem men problem uppstår med kylningen av härden i R2. Situationen förvärras genom att totalstopp i kylvattenintaget försvårar kylningen av härden på R2. Problemen är av sådan karaktär att kriterierna för beslut om höjd beredskap uppfylls och därigenom påbörjas automatiska mätningar i drabbat län. Klockan förvärras situationen på Ringhals. Det yttre nätet faller bort vilket innebär att Kraftverkshalvön blir utan ström. Reservkylsystemet för reaktorerna träder i kraft. Däremot startar inte gasturbinerna. Efterhand slutar kylkedjorna att fungera en efter en. När samtliga kylningsaggregat har slutat att fungera uppstår risk för utsläpp och därmed en situation med haverilarm. Akut skede Klockan 01.30, natten till den 3 februari meddelar Ringhals att så kallad tankgenomsmältning har ägt rum på R2 vilket innebär utsläpp till omgivningen som pågår under hela natten. Utsläppet är radioaktivt men begränsat. Dock är ett större antal anställda kontaminerade. Förfrågan riktas till VGR om hjälp att ta hand om dem. Morgonen den 3 februari meddelar Svenska Kraftnät att det råder effektbrist och kl tas beslut om manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Oskarshamn och Forsmark (som också har driftsproblem) meddelar att produktionen kan återupptas fullt ut tidigast om en månad. Inomhusvistelse rekommenderas minst ett dygn, men många människor ger sig av från området. Förhöjda men inte hälsofarliga strålvärden uppmäts i snö i Göteborg. Det bedöms emellertid inte finnas behov av utrymning inom Västra Götalandsregionen. Uthållighet Efter fem dagar bedöms risken för nya utsläpp från Ringhals vara över. Mätningar fortgår. Behov av miljösanering och omflyttning är fortfarande osäkert. Många av de människor som akut lämnat området runt Ringhals vill ännu inte återvända. Ringhals kärnkraftverk kommer att vara obrukbart det närmaste året. Den manuella förbrukningsfrånkopplingen innebär att roterande bortkoppling kommer att ske de kommande månaderna. Till en början kan det handla om 50-75% bortkoppling för att sedan gå ned till 30 %. Det drabbar flera äldre- och LSS-boende, förskolor, skolor, gymnasier, särskilda boenden, öppenvård, primärvård, sjukvård, livsmedelsproduktion, postterminaler samt TV och tryckt media. 20

21 Slutsatser Krisberedskapsförmågan (krishanteringsförmåga och förmåga att motstå allvarliga störningar) för en kärnkraftsolycka bedömdes 4 april 2011 av en analysgrupp bestående av representanter för region, länsstyrelse och kommuner i Västra Götalandsregionen. Scenariot delades in i tre tidsperioder Bakgrund, Akut skede, Uthållighet. Baserat på de uppgifter och den bedömning av krishanteringsförmåga som gjordes dras följande slutsatser: Strategiskt, normativa beslut Många aktörer börjar agera med olika beslutsmandat. Det behöver klargöras vem och inom vilka områden som strategiska beslut fattas på nationell, regional och lokal nivå. Inom Västra Götalandsregionen är det oklart vem och på vilka grundvalar övergripande strategiska beslut skall fattas och prioriteringar göras. Samverkan Det finns många nationella, regionala och lokala aktörer som börjar agera. Vissa har upparbetade samverkanskanaler. Det är emellertid oklart hur samverkan skall se ut på olika nivåer. Risken är stor att myndigheter strikt agerar inom sina ansvarsområden. Intern information/kommunikation Information sprids inom respektive organisationer, men kan med hänsyn till det snabba tidsförloppet vara svårt att nå ut till alla nivåer. Massmedier kommer att vara en viktig informationskanal för anställda. Det är emellertid oklart hur dessa skall användas för detta ändamål. Extern information/kommunikation Inledningen av händelseförloppet kommer sannolikt att kännetecknas av informationskaos. Många hemsidor kommer att ge information och det är viktigt men inte sannolikt att den till en början är samordnad. Det saknas en regional version av Massmedier kommer att agera uppsökande och risken är stor att uttalanden från enskilda sprids utan tillräcklig kunskapsbas. Medborgare kommer aktivt att söka information med risk att hemsidor och telefonväxlar blir överbelastade. Operativ ledning Inom vissa delar av organisationerna finns lång erfarenhet, upparbetade rutiner och god samverkansförmåga vid medicinska katastrofer. Dessa har goda förutsättningar att fungera väl. Det är emellertid oklart hur den operativa ledningen skall fungera övergripande, inom andra förvaltningar, samt inte minst hur den skall samordnas med aktörer utanför Västra Götalandsregionen. Operativa uppgifter Operativa uppgifter kopplade till katastrofmedicinsk verksamhet bör ha goda förutsättningar att fungera väl. Det är emellertid oklart hur andra operativa uppgifter kommer att fungera särskilt under den inledande fasen av händelseförloppet. Situationsförståelse Under de inledande faserna kommer med största sannolikhet situationsförståelsen inom alla verksamheter och aktörer att vara bristfällig. Att skaffa sig och kommunicera en lägesbild kommer att vara en prioriterad uppgift för alla organisationer. Situationsförståelsen inom den egna verksamheten kommer sannolikt att vara lättare att utveckla, men troligtvis kommer en samlad och övergripande lägesbild för hela Västra Götalandsregionen samt situationen i länet att ta lång tid att utveckla. 21

Välkomna till möte om Elprio och Styrel

Välkomna till möte om Elprio och Styrel Välkomna till möte om Elprio och Styrel 18 augusti 2014 Syfte och mål med dagens möte Syfte: Redovisa utvärdering av samverkansövning El Prio 2013 Information och samtal kring den andra planeringsomgången

Läs mer

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges beslut 2011-02-01 Dnr RSK 136-2010 1 Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation.

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Borgholms kommun har 10 654 invånare (1/7 2011) och ligger på den norra delen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Indikatorer på krisberedskapsförmåga. Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007

Indikatorer på krisberedskapsförmåga. Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007 Indikatorer på krisberedskapsförmåga Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007 Anna Wolrath 2007-09-27 0433/2007 Titel: Indikatorer på krisberedskapsförmåga Utgiven

Läs mer

Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015

Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015 Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 mars 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Borås lasarett, lokal: Svante

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare i Västra Götalandsregionen Verksamhetsrapport 2011 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Sammanfattning Under 2011 larmades regional tjänsteman

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete föreläsare. Lennart Melin Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelningen för Verksamhetsstöd / Verksamhetsområde Säkerhet Avdelningen för Bakteriologi

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Klimatförändringar. Samverkan. Hälsa. Regional risk- och sårbarhetsanalys år 2013. Diarienummer: 451-11688-12

Klimatförändringar. Samverkan. Hälsa. Regional risk- och sårbarhetsanalys år 2013. Diarienummer: 451-11688-12 Klimatförändringar Samverkan Hälsa Regional risk- och sårbarhetsanalys år 2013 Diarienummer: 451-11688-12 Titel Regional risk- och sårbarhetsanalys år 2013. Länsstyrelsens rapportserie nr 17/2013. Författare:

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Samhällets krisberedskapsförmåga vid isstorm

Samhällets krisberedskapsförmåga vid isstorm Samhällets krisberedskapsförmåga vid isstorm Kontaktpersoner: Enheten för planerings- och analysstöd Björn Andersson 010-240 54 16 bjorn.andersson@msb.se Enheten för strategisk analys CG Erixon 010-240

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet Information för EKO på Södertuna slott den 24 maj 2012 Michael Patrickson Kort om MSB Vi är cirka 850 anställda Vi finns i Karlstad, Kristinehamn,

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys 2015 Ragunda kommun. KS beslutad 2015-XX-XX

Risk- och Sårbarhetsanalys 2015 Ragunda kommun. KS beslutad 2015-XX-XX Risk- och Sårbarhetsanalys 2015 Ragunda kommun KS beslutad 2015-XX-XX Inledning... 3 1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.... 3 1.1 Kommunens ansvarsområde och uppgifter Samhällsskydd

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011

Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011 Länsstyrelsen Västernorrland 2011-11-11 Sid 1 (63) Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011 Analys av risker och sårbarheter ur ett krisberedskapsperspektiv Länsstyrelsen Västernorrland 2011-11-11

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys För verksamhetsåret 2009 Rapport: 2009:76 Rapportnr: 2009:76 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Anders Frelek Text: Anders Frelek, Denny Johansson, Kajsa Pettersson och Patrik

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen Kamedo IT-haverier i vården Johan Carlstedt Socialstyrelsen Katastrofmedicinska observatörsstudier Vad är Kamedo? Vad studeras? Hur bedrivs arbetet? Varför den här rapporten? Ökande antal IT-haverier inom

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:22. Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2014

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:22. Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2014 Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:22 Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2014 Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie Rapport nr 2014:22 ISSN 1403-624 Denna rapport går att

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

Revidering av riktlinjer för Informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde

Revidering av riktlinjer för Informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde Högskoledirektör Beslut 2015-03-01 Dnr Revidering av riktlinjer för Informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde Härmed fastställs reviderad version av informationssäkerhetspolicyn vid Högskolan i Skövde.

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Plan för Extraordinär händelse

Plan för Extraordinär händelse Plan för Extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 0. Förkortningar och definitioner... 3 1. Inledning... 4 1.1 Krisledningsplan... 4 1.2 Kriskommunikationsplan... 5 2. Vad säger lagen?...

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81 Pandemiplan Vännäs kommun Antagen Ks 2009 05 04, 81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 1.1 Lagstiftning Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer