Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg"

Transkript

1 Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande rapport redovisar genomförande, resultat och erfarenheter av projektet. Bakgrunden till projektet är att alla verksamheterna inom Energihamnen har fått riskklass 1 på grund av långvarig oljehantering samt att det konstaterats allvarliga föroreningar på flera platser inom området. Det har skett en del underökningar och saneringar inom området men det saknades överblick av föroreningssituationen liksom en övergripande strategi. Syftet med projektet var att öka kunskapen om föroreningssituationen och dess risker samt att ta fram riktlinjer för hantering av markföroreningar inom Energihamnen. Detta ska underlätta arbetet för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter genom bättre planeringsunderlag samt smidigare, enhetligare och effektivare ärendehantering. På sikt ska detta bidra till en bättre miljö. Projektförslag Inom Energihamnen i Göteborg finns en Samarbetskommitté för aktuella frågor som rör planering, drift, säkerhet miljö m.m. Samarbetskommittén består av samtliga företag inom Energihamnen och Göteborgs Hamn AB (GHAB) samt Länsstyrelsen och kommunen i egenskap av tillsynsmyndigheter. Förslaget om ett samarbetsprojekt för att arbeta med föroreningssituationen i Energihamnen presenterades för Samarbetskommittén. Förslaget innebar att företagen tillsammans med GHAB skulle finansiera konsultkostnaderna för att göra en sammanställning av föroreningssituationen och en miljöriskbedömning inklusive platsspecifika riktvärden inom området. Länsstyrelsen skulle sedan i samverkan med en arbetsgrupp ta fram riktlinjer för hantering av föroreningar inom området. Förslaget godkändes i Samarbetskommittén och det beslutades att en arbetsgrupp skulle sättas ihop. Genomförande En arbetsgrupp bildades bestående av representanter för företagen, GHAB, Göteborgs miljöförvaltning, Länsstyrelsen och senare även miljökonsulten Sweco. Representanterna från företagen hade olika kompetenser och roller där en del arbetade med miljöfrågor i företaget, andra i drift eller med ekonomistyrning. Länsstyrelsen har varit projektledare och sammankallat till mötena. På arbetsgruppsmötena har arbetet stämts av, aktuella frågor diskuterats och synpunkter tagits in. På mötena med Samarbetskommittén har Länsstyrelsen löpande redovisat resultaten av arbetet samt tagit in synpunkter.

2 Projektplan I början av projektet togs en projektplan för arbetet fram, se bilaga 2. Här beskrivs projektets syfte och mål, projektavgränsningar, projektorganisation, aktivitetsplan, möten med arbetsgruppen och Samarbetskommittén m.m. Totalt hölls 6 möten med arbetsgruppen. Minnesanteckningar från samtliga möten finns dokumenterade hos Länsstyrelsen. Tidsplan och aktivitetsplan har reviderats efterhand på grund av att konsultens arbete försenats samt att det har behövts mer tid för arbetet med riktlinjerna. Slutpresentationen i Samarbetskommittén hölls den 12 december Innan projektet startade hölls två förberedande möten under våren 2012 med GHAB och miljöförvaltningen. Vid sista mötet var Sweco närvarande. Ytterligare fem möten hölls under hösten 2012 och våren 2013 med GHAB, Sweco och miljöförvaltningen angående arbetet med sammanställningen av föroreningssituation, riskbedömningen och de nya riktvärdena. Mötesanteckningar från dessa möten finns dokumenterade. Arbetet med riktlinjerna i arbetsgruppen Inledningsvis definierades övergripande åtgärdsmål för hela området. Detta gjordes gemensamt i arbetsgruppen. Dessa benämns lokala miljömål för mark inom Energihamnen och togs fram för att skapa en gemensam ambitionsnivå för området och utgöra ramar för det fortsatta arbetet med de nya riktvärdena för mark och riktlinjerna. Sweco presenterade samanställningen av tidigare utförda undersökningar och det bestämdes att detta utgjorde ett tillräckligt underlag för det fortsatta arbetet. Mot bakgrund av de riskbaserade platsspecifika riktvärden som Sweco beräknat, de lokala miljömålen samt viljan att samma riktvärden skulle gälla inom hela området togs så kallade områdesspecifika riktvärden för mark inom Energihamnen fram. Dessa godkändes i arbetsgruppen och inarbetades sedan i riktlinjerna. Innehåll och utformning av riktlinjerna diskuterades vid flera arbetsgruppsmöten. Vid ett tillfälle anordnades en workshop för att diskutera utgångspunkterna för riktlinjerna. Det framkom att företagen främst vill veta vad som gäller och hur arbetsgången ser ut vid olika ärenden; man vill veta när man ska kontakta tillsynsmyndigheten, på vilket sätt kontakten ska ske samt vilken information tillsynsmyndigheten vill ha eller kräver. Därtill önskades en utveckling av relevant lagstiftning. Ett förslag till riktlinjer togs sedan fram av Länsstyrelsen och skickades på remiss till arbetsgruppen. De synpunkter som inkom diskuterades i arbetsgruppen och slutsatserna inarbetades sedan i riktlinjerna. Ett slutligt förslag skickades sedan ut för godkännande. Arbetet i arbetsgruppen kan beskrivas som en process: Från början upplevdes en negativ inställning, troligtvis på grund av att det var otydligt vad projektet skulle innebära för verksamhetsutövarna när det gällde kostnader, arbetsinsats och resultat. Efterhand som detta blev mer konkret kunde mötena bli mer produktiva med mer diskussion, frågor, funderingar och förslag som ledde arbetet framåt. I slutet av projektet hade ett bra och tryggt diskussionsklimat skapats i gruppen; ett bra forum för fortsatt arbete med EBH-frågorna. Riktlinjerna Sammanfattningsvis omfattar riktlinjerna: Beskrivning av arbetsgången vid markarbeten, saneringsarbeten och vid avveckling av verksamhet.

3 Vad som gäller vid saneringsarbeten, vid påträffande av föroreningar, vid spill och olyckor samt vid hantering av förorenade massor. Hur och när tillsynsmyndigheten ska kontaktas i dessa ärenden. Områdesspecifika riktvärden för mark. Sammanfattningsvis bör riktlinjerna användas vid: Undersökningar, saneringar och åtgärder avseende föroreningar i mark. Hantering av förorenade massor. Markarbeten, ny- och ombyggnation eller annan form av exploatering. Avveckling av hela eller delar av verksamheter. Påträffande av förorening. Spill eller olycka. Riktlinjerna finns att ladda ned från Länsstyrelsens webbsida. Utvärdering, erfarenheter och lärdomar Utvärdering Vid sista mötet med projektgruppen genomfördes en utvärdering av projektet. Sammanfattningsvis framkom följande: Vad hade kunna gjorts annorlunda eller kan förbättras? Tydliggöra kostnader innan projektstart. Tydligare uppdragsbeskrivning till konsult. Projektet var otydligt i början. Sedan blev det bättre struktur och mer konkret. Tight och optimistisk tidsplan redan från början. Företagen har lagt mycket tid. Det gick lång tid mellan möten så det var lätt att glömma vad som sades sist. Vad har varit bra med projektet och vad har det gett? Företagen har sedan tidigare erfarenhet av gemensamt projektarbete, vilket var positivt för projektet. Projektet har bidragit till bättre och närmare relation mellan myndigheter och företag och har ökat förståelse för varandras roller. Företagen har kunnat vara med och påverka. Lättare att genomföra ett projekt då och ger mer goodwill än om man får ett föreläggande. Mycket engagemang. Stor delaktighet. Mycket tid har investerats, framför allt initialt, men var bra investerat. Effektivt att sitta ihop och diskutera. Dels för att alla hör på samma gång, dels för att dela erfarenheter. Det har tagit mycket tid på vägen med riktlinjer, men om man väl är överens så kan det spara tid framöver.

4 Bra att ha med miljöförvaltningen i Göteborg med mycket erfarenhet. Bra för miljöförvaltningen att fått bättre inblick i Energihamnen samt att det blir mer i linje med arbete i andra delar av staden. Bra med givande diskussioner. Erfarenheter och lärdomar Länsstyrelsens viktigaste erfarenheter och lärdomarna från projektet är: Det var både för- och nackdelar med att dela upp rollerna som projektledare (Länsstyrelsen) och beställare av konsulten (GHAB). Att inte vara uppdragsgivare blev problematiskt när konsultens arbete försenades och projektet i vissa delar var beroende av resultatet för att komma vidare i processen. På så vis hade inte Länsstyrelsen kontroll över hela projektet. Fördelen med att GHAB var beställare var att de har företagens förtroende och är vana sedan tidigare att samordna och fördela kostnader mellan företagen. Att ta fram lokala miljömål (övergripande åtgärdsmål) för området var tidskrävande men att göra detta i början av projektet var bra eftersom det sedan fick utgöra ramar och en utgångspunkt för riskbedömningen, de nya riktvärdena och riktlinjerna. Detta fick stor betydelse för de nya riktvärdena eftersom målen fick utgöra en bedömningsgrund tillsammans med de beräknade riskbaserade platsspecifika riktvärdena. Detta innebar att halterna skärptes på grund av den högre ambitionsnivå för markföroreningar som uttryckts i de lokala miljömålen för området. Tidsplanen var optimistisk. Inledningsvis tog det mycket tid med planering och förberedande diskussioner om projektets innehåll och utförande. Det blev förseningar i projektet eftersom konsultens arbete försenades, men även på grund att det tog mycket tid att diskutera vissa frågor. Det har dock varit bra att reda ut viktiga frågeställningar för tydlighetens skull. Det har även bidragit till ökad kunskap hos verksamhetsutövarna. Därtill har EBH-frågorna lyfts och diskuterats både i samarbetskommittén, i arbetsgruppen och förhopningsvis i respektive organisation, varvid vi hoppas att frågorna fått ett ökat fokus. Arbetsgruppen fungerade bra. Arbetsgruppsmötena var ett viktigt forum för förankringen av projektet och riktlinjerna, för att skapa delaktighet samt för att få in synpunkter från verksamhetsutövarna. Diskussionerna på arbetsgruppsmötena har utgjort ett viktigt underlag för utformningen av riktlinjerna och bidragit med ett verksamhetsutövarperspektiv så att riktlinjerna anpassas till deras verksamhet och därmed blir tillämpliga. Workshopen i arbetsgruppen om utgångspunkterna för riktlinjerna var väldigt givande och gav en bra bild av vad förtagen tycker är viktigt. Att personer med olika kompetenser deltog i arbetsgruppen var också bra för att få ett brett perspektiv men också för att öka kunskapen hos dem som vanligen inte berörs av den här typen av frågor. Det var bra med referenspersoner/grupper inom olika organisationer, som kunde bidra med bra input. Det som varit mest positivt med projektet: Projektet har bidragit till ökad kunskap hos verksamhetsutövarna och ökad förståelse för varandras roller; det har stärkt relation och förtroendet mellan verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet; det har varit givande diskussioner och bra

5 synpunkter i arbetsgruppen; arbetet i arbetsgruppen har känts konstruktivt; det har varit effektivt att arbeta i grupp där många kan dela med sig av sina erfarenheter. Projektidén verkar dessutom ha spridit sig! Malmö Stad har visat intresse för projektet och har startat ett liknande med verksamhetsutövare inom oljehamnen i Malmö. Fortsatt arbete Nästa steg för företagen är att implementera riktlinjerna i sina rutiner. Som ett resultat av projektet arbetar GHABmed att ta fram ett GIS-system där undersökningar och saneringsåtgärder kan registreras. Först ska den sammanställning av tidigare utförda undersökningar och åtgärder som Sweco har digitaliseras och föras in i systemet. Systemet kommer sedan att uppdateras löpande allt eftersom undersökningar och åtgärder utförs. Det kommer att förbättra överblicken och öka möjligheterna att i framtiden dra nytta av framtagen information inom området. Länsstyrelsen ska ta fram en strategi för det fortsatta arbetet med undersökningar och åtgärder vid enskilda verksamheter inom området. Under våren 2014 ska en ny bedömning av riskklasserna göras för alla verksamheterna. Detta görs mot bakgrund av tidigare undersökningar och åtgärder i området samt den riskbedömning som genomförts inom projektet. Det kan bli aktuellt med ytterligare undersökningar inom vissa områden för att få tillräckligt med underlag för en ny bedömning. Om ett år kommer Länsstyrelsen att sammankalla arbetsgruppen till ett möte för att utvärdera riktlinjerna och tillämpningen av dem. Informationsinsatser Resultaten från projektet och riktlinjerna redovisades på möte med Samarbetskommittén 12 december Riktlinjerna har publicerats i Länsstyrelsens rapportserie och finns att ladda ned från webben Alla verksamhetsutövarna och fastighetsägarna i Energihamnen, Göteborgs Hamn AB samt miljöförvaltningen har informerats om projektet och fått mail med länk till rapporten på länsstyrelsen webb. Ett pressmeddelande om projektet och riktlinjerna har publicerats. Information om projektet och riktlinjerna finns på vår webbsida om förorenade områden. En artikel om projektet och riktlinjerna har publicerats i Länsstyrelsens kundtidning Länsfokus nr 1/2014. Nyheten om projektet har uppmärksamtas genom artiklar i Göteborgs Hamns nyhetsblad Nytt från Göteborgs Hamn och PortGotNews. Nytt från Göteborgs Hamn har 2300 prenumeranter och riktar sig främst till opinionsbildare, politiker och företrädare för statliga verk. Det engelska nyhetsbrevet PortGotNews är branschorienterat och går ut till runt prenumeranter, varav majoriteten är kunder till Göteborgs Hamn. Presentation av projektet på Länsstyrelsernas Sydlänsträff våren 2012 Presentation av projektet på lync seminarium om förorenade områden för alla länsstyrelserna mars En artikel i EBH-bladet nr

6 Ytterligare informationsinsatser planeras: Presentation om resultatet av projektet och riktlinjerna på lync-seminarium om förorenade områden för alla länsstyrelserna och/eller en artikel i EBH- Bladet. Bilagor Bilaga 1. Ansökan om bidragsmedel Bilaga 2. Projektplan

7 Bilaga 1 Tillsynsprojekt för Göteborgs oljehamn Ansökan om bidragsmedel Arbetstid för Länsstyrelsens personal 125 dagar = 125/185= 69 % av en Åa. Dvs ca kr. Undersökningar, sammanställningar etc. bekostas av VU och GHAB. Rapport, tryckning och spridning av riktlinjer kr. Möten kr Ansökt summa kr Kortfattad beskrivning av projektet Bakgrund och syfte Göteborgs oljehamn består av ett stort antal olika verksamheter. Inom oljehamnen hanteras och lagras olja i cisterner ovan och under jord och i bergrum. Det finns även andra verksamheter, t.ex. tanktvätt (tankcontainers) och en avfallsanläggning. Totalt finns det minst 25 objekt som klassas i riskklass 1. Olja har hanterats i över 100 år. Inom oljehamnen finns ett dagvattensystem med kontroll innan utsläpp till Göta älv. Det finns även ett OFA-system (oljeförorenat avloppsvatten) som renas innan utsläpp till Göta älv. Enskilda verksamheter har egna kontrollprogram. Det finns för närvarande ingen överblick av föroreningsituationen. En del markundersökningar är gjorda med bl.a. grundvattenrör. En del av de grundvattenrör som sattes i samband med de undersökningar som utfördes inför att handlingsplanen togs fram år 2000 används idag. Det finns en miljögrupp samt en samarbetskommitté bestående av verksamhetsutövare inom oljehamnen och Göteborgs Hamn AB (GHAB). GHAB är fastighetsägare inom nästan hela oljehamnen. Det är viktigt att ta ett samlat grepp för oljehamnen med avseende på förorenad mark och grundvatten. Detta mot bakgrund av att oljehamnen fått riskklass 1 i den MIFO-inventering som genomfördes under 2009/2010 och att vi gjort den bedömningen att oljehamnen är ett område som behöver undersökas ytterligare för att få en bättre bild av föroreningssituationen. Det finns områden som har mycket höga halter av oljeföroreningar i grundvattnet. Troligen finns det också olja i fri fas i marken. Ansvarsförhållandena är mycket svåra att utreda då det både är gamla och nya föroreningar samt att de är lättrörliga. Det är också svårt att sanera ett område utan att det riskera att återkontamineras av föroreningar från grannen. Det finns idag ett stort behov av överblick och förbättrad kunskap för att snabbare och mer likartat hantera de ärenden som uppkommer inom området. Både Länsstyrelsen och kommunen är tillsynsmyndigheter. Projektet syftar till att sammanställa alla undersökningar som finns. Hur ser behovet av nya undersökningar ut? Finns ett generellt behov eller är det större/mindre för vissa områden? Krav bör ställas på de kompletterande undersökningar som behövs. För vissa områden bör troligen undersökningar göras av flera verksamhetsutövare och fastighetsägaren gemensamt. För detta krävs samarbete mellan VU, fastighetsägare och två tillsynsmyndigheter. 23

8 När föroreningssituationen är kartlagd kommer riktlinjer att tas fram för hur markföroreningarna ska hanteras i olika situationer. T.ex. vid nya spill, vid nya ledningsdragningar och andra byggnationer. Den handlingsplan som finns kan troligen ligga till grund för nya riktlinjer. Nya riktlinjer kommer att väsentligt påskynda hanteringen av ärenden inom området och påskynda olika byggprojekt. Sammanställningen av föroreningssituationen kan också visa på om det finns områden som behöver/kan åtgärdas av miljöriskskäl. Andra länsstyrelser och kommuner bör kunna dra nytta av projektet genom att dels använda arbetssättet för att ta fram egna riktlinjer i komplexa områden samt också använda en del slutsatser. Målsättning Ta fram gemensamma riktlinjer för hantering av markföroreningarna i olika situationer. Ta fram platsspecifika riktvärden. Kartlägga om det finns områden där krav på sanering bör ställas av miljöriskskäl. Visa hur man kan arbeta med ett större förorenat område där det finns många verksamhetsutövare, i huvudsak en slags förorening samt svårt att bevisa vem som är ansvarig för föroreningarna eftersom de är flytande och av olika ålder. Deltagare och målgrupper I projektet bör tillsynsmyndigheterna miljöförvaltningen och Länsstyrelsen, GHAB och eventuellt fler fastighetsägare samt berörda verksamhetsutövare ingå. Eventuellt kan det räcka med den miljögrupp eller den samarbetskommitté bestående av verksamhetsutövare inom oljehamnen och GHAB som redan finns. Från Länsstyrelsen kommer flera personer att delta eftersom det är flera som har tillsynsobjekt i oljehamnen. Projektets målgrupp är både verksamhetsutövare, fastighetsägare, entreprenörer samt tillsynsmyndigheter. Tidsplan Projektstart Februari 2012 Sammanställningar av tidigare undersökningar Mars-maj 2012 Avstämningsmöten Ca varannan månad mars maj 2013 Kompletterande undersökningar Sept- dec 2012 Miljöriskbedömning med förslag till platsspecifika riktvärden Dec febr 2013 Framtagande av riktlinjer, förankring Dec 2012 april 2013 Rapportskrivning, tryckning av riktlinjer April- maj 2013 Projektavslut Maj 2013 Det mesta av sammanställningsarbetet, undersökningar och förslag till platsspecifika riktlinjer bör göras av konsulter anlitade av berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare. Riktlinjerna bör däremot tas fram av myndigheterna. Detta beräknas ta 25 dagar för länsstyrelsen. Därtill tillkommer tid för förberedelser, kontakter med VU, möten och annan tid som läggs i projektet, ca 100 dagar, för Länsstyrelsens personal. Förskjutningar i tidsplanen kan uppkomma beroende på hur omfattande de kompletterande undersökningarna blir. 24

9 Uppföljning och redovisning Uppföljningen kommer att bestå av att redovisa riktlinjerna med platsspecifika riktvärden. Detta tillsammans med redovisning av nedlagd tid och kostnader, samt en rapport som beskriver arbetsättet kommer att redovisas till Naturvårdsverket senast den 28 februari Projektet kommer att redovisas på TVL-portalen för kommunerna i Västra Götalands län samt på EBH-portalen för övriga länsstyrelser. En lättillgänglig information om riktlinjerna kommer att tas fram och redovisas för verksamhetsutövare, media och allmänheten. 25

10 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Projektplan för projekt Markföroreningar i Energihamnen Bakgrund Miljömålen är fastställda av Sveriges riksdag och är samhällets gemensamt bestämda mål för miljöarbetet. Ett av dessa är målet Giftfri Miljö som bland annat innebär att åtgärda de mest prioriterade förorenade områdena. Arbetet med detta måste öka. För att prioritera inom länsstyrelsens arbete med förorenade områden används Naturvårdverkets MIFO- metodik (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) som resulterar i en riskklass för varje område. I Västra Götaland finns cirka 200 områden med den allvarligaste riskklassen, riskklass 1. Av dessa är 24 objekt belägna i Energihamnen. Grunden för riskklassen är att stora mängder olja har hanterats i området under lång tid, närheten till Göta älv och osäkerhet kring föroreningsnivåerna. Därmed är Energihamnen ett av länets mest prioriterade områden. En hel del markundersökningar är gjorda inom området men det finns ett stort behov av överblick och förbättrad kunskap om föroreningssituationen för hela området. Den stora spridningsrisken mellan olika verksamheter och till Göta Älv innebär att det är viktigt att ta ett samlat grepp om frågorna gällande förorenad mark och grundvatten i Energihamnen. Syfte Syftet med projektet är dels att öka kunskapen om föroreningssituationen inom Energihamnen, dels att skapa ett gemensamt förhållningssätt för att hantera markföroreningar inom området. Detta ska underlätta arbetet för berörda aktörer genom bättre planeringsunderlag samt smidigare, enhetligare och effektivare ärendehantering. Ökad kunskap om föroreningssituationen kan även minska risken för återkontaminering. På sikt bidrar detta till en bättre miljö. Mål 1. Kartläggning av föroreningssituationen inom Energihamnen (inklusive Statoil oljenäset och Stena Oil)*. 2. Riktlinjer för hantering av markföroreningar inom Energihamnen (inklusive Statoil oljenäset och Stena Oil)*. * Se definition av området under rubrik Avgränsningar 1

11 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Avgränsningar Projektets geografiska område avgränsas till Energihamnen (Skarvikshamnen och Ryahamnen) samt Statoil oljenäsets och Stena Oils (depå Dalanäs) verksamhetsområden. I första hand är det staketen som omgärdar dessa områden samt Göta älv som utgör gränserna. Sekundärt gäller illustrerade gränser, se bilaga 1. Föroreningar i sediment ingår inte inom ramen för detta projekt. Eventuella kompletterande undersökningar genomförs utanför men parallellt med projektet. Tids- och aktivitetsplan Projektet pågår under tiden juni 2012-juni Huvudsakliga insatser som ska genomföras i projektet, se aktivitetsplanen i bilaga 2. Projektorganisation Projektledare Uffe Schultz, Länsstyrelsen. Från och med februari Jan Ahlbom, Länsstyrelsen. Från juni 2012 till februari Arbetsgrupp Det finns en arbetsgrupp med representanter från åtta företag/verksamhetsutövare inom området, Göteborgs Hamn AB (GHAB), Göteborgs miljöförvaltning samt miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen. Syftet med arbetsgruppen är att inkludera alla berörda aktörers perspektiv för att nå bästa möjliga resultat. Arbetsgruppens roll är att under olika faser i projektet träffas för att diskutera olika insatser, belysa eventuella svårigheter, lösa uppkomna problem samt verka för att förankra och sprida information om projektet i de olika verksamheterna. Under projekttiden kommer vi att ha ca 4-5 arbetsgruppsmöten. Arbetsgruppen består av: Björn Sigström (GHAB) Marianne Risel (St 1 Refinery AB) 2

12 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Jonas Rylander (St 1 Energy AB) Martin Guldhed (Stena Oil) John Engelsen (Preem) Eva Bergström (Vopak Sweden AB) Ted Olausson Westerhäll (Statoil Fuel and Retail) Gösta Nygren (Nynäs) Jonas Lindal (Räddningstjänsten Storgöteborg) Anders Svensson (miljöförvaltningen Göteborgs stad) Uffe Schultz (miljöskyddsenheten Länsstyrelsen) Anna Malmros (miljöskyddsenheten Länsstyrelsen) Målgrupper Projektet behöver kommuniceras och förankras för att kunskapssammanställningen och riktlinjerna ska användas. Följande målgrupper ska informeras om arbetet i projektet: Företagen inom området: VD, chefer, miljöansvariga, driftansvariga och andra berörda. Kan variera mellan olika företag beroende på organisation. Göteborgs Hamn AB: Chefer och andra berörda på port development och port operation. Miljöförvaltningen Göteborg: handläggare och chefer på berörda enheter. Länsstyrelsen: miljöskyddsenhetens ledningsgrupp, funktionen för förorenade områden, funktionen för tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt funktionen för prövning av miljöfarlig verksamhet. Kommunikationsvägar: Samarbetskommittén Mail. Deltagare i arbetsgruppen ansvarar för att informationen skickas vidare och når berörda personer inom respektive organisation. Referenspersoner och referensgrupper Länsstyrelsen - Urban Lindqvist, funktion förorenade områden 3

13 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Länsstyrelsen Monica Norrby handläggare tillsynsärenden Energihamnen Miljöförvaltningen Göteborg Malin Göthensten handläggare tillsynsärenden Energihamnen Miljögruppen i Energihamnen Resurser och kostnader Alla aktörer bidrar mer eller mindre genom sin arbetstid. Kostnader för konsultuppdrag inom projektet fördelas mellan företagen i området enligt överenskommelse som Göteborgs Hamn AB ansvarar för. Göteborgs Hamn AB kommer att täcka 40 % av dessa kostnader. Eventuella kostnader för kompletterande undersökningar genomförs utanför men parallellt med projektet och bekostas av berörd verksamhetsutövare. 4

14 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Bilaga 1 Illustration av projektets geografiska område 5

15 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Bilaga 2 Projektets aktivitetsplan Aktivitetsplan Tidsperiod Aktivitet Aktör Syfte Juni 2012 Samarbetskommitté (SK) SK, Lst Beslut om projekt Juni 2012 Upphandling av konsult GHAB Sammanställning av undersökningar samt miljöriskbedömning Juli dec 2012 Sammanställning av undersökningar Konsult Sept Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp, konsult Uppstartsmöte Sept SK SK, Lst Information om sammanställning Nov Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp, konsult Lägesavstämning Dec SK SK, Lst, konsult Information om projektarbetet Jan-feb 2012 Ev. kompletterande undersökningar Lst, enskilda företag, konsult Feb 2012 Miljöriskbedömning Lst, konsult, GHAB Miljöriskbedömning med förslag till platsspecifika riktvärden 6

16 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Feb Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Genomgång och diskussion om utgångspunkter för miljöriskbedömning Mars SK SK, Lst, konsult Genomgång av slutgiltig sammanställning inklusive ev. nytillkomna kompletterande undersökningar samt utgångspunkter för miljöriskbedömning. Mars- April Genomförande av riskbedömning Konsult April Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Presentation av riskbedömning. Diskussion om utgångspunkter för riktlinjer. Maj-juni 2013 Ta fram förslag till riktlinjer Lst Juni SK SK, Lst, konsult Presentation av riskbedömning och utgångspunkter av riktlinjer. Slutet av juni Kommunicering av förslag Lst, arbetsgrupp Få in allas synpunkter. på riktlinjer till arbetsgruppen. Slutet av augusti Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Presentation och diskussion om riktlinjer. Augusti-september Rapportskrivning Lst September September 2013 SK SK, Lst Presentation av slutgiltiga riktlinjer Projektavslut. Slutrapport och tryckning av riktlinjer Projektutvärdering 7

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016 Förslag Verksamhetsplan jan - aug 2016 De flesta företag och verksamheter påverkar miljön och klimatet, och exempel är växthuseffekten, förlust av biologisk mångfald, utsläpp av kemikalier och andra förorenande

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 1(9) Lisa Arnwald Storm Direkt: 010-224 86 62 lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet 1 Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet Bakgrund Under 2011 har ovanstående projekt samordnats genom Miljösamverkan Sydost (MSO). Projektet valdes under 2010 av

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 2015-08-14 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 Sedan 2009 har det varit möjligt för länsstyrelserna att från Naturvårdsverket ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte:

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte: PROJEKTiL 1(19) Projektplan Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015 Projektägare: Agneta Martinsson Projektplanens syfte: - Beskriva hur projektet ska genomföras utifrån de ramar och förutsättningar

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014

PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014 PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014 LOVA PROJEKTET MAGASINERA FÖRDRÖJA ETT HELHETSGREPP Samverkan Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö, Plan och Tekniska gata /park och kommunledningskontoret.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun P r o j e k t p l a n 2009-11-16 2010-07-15 Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun Mäns våld mot kvinnor måste uppmärksammas som ett hot mot hälsa, jämlikhet och demokrati för kvinnor och flickor i hela världen

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Vattenskyddsområden

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Vattenskyddsområden sid 1(6) delprojekt Vattenskyddsområden Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Projektplan för Optimal Behovsutredning

Projektplan för Optimal Behovsutredning Projektplan för Optimal Behovsutredning Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp ANTECKNINGAR 2013-01-25 Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp Närvarande: Carl Mikael Strauss (CMS), Naturvårdsverket, Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Karin Sigvardsson (KS), Lst Östergötland, Magnus

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden

DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden En utbildning i tiden för dig som vill jobba med sanering av förorenad mark. DISTANSUTBILDNING Vad innebär Miljö & förorenade områden? Detta är en tidsenlig

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer