Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg"

Transkript

1 Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande rapport redovisar genomförande, resultat och erfarenheter av projektet. Bakgrunden till projektet är att alla verksamheterna inom Energihamnen har fått riskklass 1 på grund av långvarig oljehantering samt att det konstaterats allvarliga föroreningar på flera platser inom området. Det har skett en del underökningar och saneringar inom området men det saknades överblick av föroreningssituationen liksom en övergripande strategi. Syftet med projektet var att öka kunskapen om föroreningssituationen och dess risker samt att ta fram riktlinjer för hantering av markföroreningar inom Energihamnen. Detta ska underlätta arbetet för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter genom bättre planeringsunderlag samt smidigare, enhetligare och effektivare ärendehantering. På sikt ska detta bidra till en bättre miljö. Projektförslag Inom Energihamnen i Göteborg finns en Samarbetskommitté för aktuella frågor som rör planering, drift, säkerhet miljö m.m. Samarbetskommittén består av samtliga företag inom Energihamnen och Göteborgs Hamn AB (GHAB) samt Länsstyrelsen och kommunen i egenskap av tillsynsmyndigheter. Förslaget om ett samarbetsprojekt för att arbeta med föroreningssituationen i Energihamnen presenterades för Samarbetskommittén. Förslaget innebar att företagen tillsammans med GHAB skulle finansiera konsultkostnaderna för att göra en sammanställning av föroreningssituationen och en miljöriskbedömning inklusive platsspecifika riktvärden inom området. Länsstyrelsen skulle sedan i samverkan med en arbetsgrupp ta fram riktlinjer för hantering av föroreningar inom området. Förslaget godkändes i Samarbetskommittén och det beslutades att en arbetsgrupp skulle sättas ihop. Genomförande En arbetsgrupp bildades bestående av representanter för företagen, GHAB, Göteborgs miljöförvaltning, Länsstyrelsen och senare även miljökonsulten Sweco. Representanterna från företagen hade olika kompetenser och roller där en del arbetade med miljöfrågor i företaget, andra i drift eller med ekonomistyrning. Länsstyrelsen har varit projektledare och sammankallat till mötena. På arbetsgruppsmötena har arbetet stämts av, aktuella frågor diskuterats och synpunkter tagits in. På mötena med Samarbetskommittén har Länsstyrelsen löpande redovisat resultaten av arbetet samt tagit in synpunkter.

2 Projektplan I början av projektet togs en projektplan för arbetet fram, se bilaga 2. Här beskrivs projektets syfte och mål, projektavgränsningar, projektorganisation, aktivitetsplan, möten med arbetsgruppen och Samarbetskommittén m.m. Totalt hölls 6 möten med arbetsgruppen. Minnesanteckningar från samtliga möten finns dokumenterade hos Länsstyrelsen. Tidsplan och aktivitetsplan har reviderats efterhand på grund av att konsultens arbete försenats samt att det har behövts mer tid för arbetet med riktlinjerna. Slutpresentationen i Samarbetskommittén hölls den 12 december Innan projektet startade hölls två förberedande möten under våren 2012 med GHAB och miljöförvaltningen. Vid sista mötet var Sweco närvarande. Ytterligare fem möten hölls under hösten 2012 och våren 2013 med GHAB, Sweco och miljöförvaltningen angående arbetet med sammanställningen av föroreningssituation, riskbedömningen och de nya riktvärdena. Mötesanteckningar från dessa möten finns dokumenterade. Arbetet med riktlinjerna i arbetsgruppen Inledningsvis definierades övergripande åtgärdsmål för hela området. Detta gjordes gemensamt i arbetsgruppen. Dessa benämns lokala miljömål för mark inom Energihamnen och togs fram för att skapa en gemensam ambitionsnivå för området och utgöra ramar för det fortsatta arbetet med de nya riktvärdena för mark och riktlinjerna. Sweco presenterade samanställningen av tidigare utförda undersökningar och det bestämdes att detta utgjorde ett tillräckligt underlag för det fortsatta arbetet. Mot bakgrund av de riskbaserade platsspecifika riktvärden som Sweco beräknat, de lokala miljömålen samt viljan att samma riktvärden skulle gälla inom hela området togs så kallade områdesspecifika riktvärden för mark inom Energihamnen fram. Dessa godkändes i arbetsgruppen och inarbetades sedan i riktlinjerna. Innehåll och utformning av riktlinjerna diskuterades vid flera arbetsgruppsmöten. Vid ett tillfälle anordnades en workshop för att diskutera utgångspunkterna för riktlinjerna. Det framkom att företagen främst vill veta vad som gäller och hur arbetsgången ser ut vid olika ärenden; man vill veta när man ska kontakta tillsynsmyndigheten, på vilket sätt kontakten ska ske samt vilken information tillsynsmyndigheten vill ha eller kräver. Därtill önskades en utveckling av relevant lagstiftning. Ett förslag till riktlinjer togs sedan fram av Länsstyrelsen och skickades på remiss till arbetsgruppen. De synpunkter som inkom diskuterades i arbetsgruppen och slutsatserna inarbetades sedan i riktlinjerna. Ett slutligt förslag skickades sedan ut för godkännande. Arbetet i arbetsgruppen kan beskrivas som en process: Från början upplevdes en negativ inställning, troligtvis på grund av att det var otydligt vad projektet skulle innebära för verksamhetsutövarna när det gällde kostnader, arbetsinsats och resultat. Efterhand som detta blev mer konkret kunde mötena bli mer produktiva med mer diskussion, frågor, funderingar och förslag som ledde arbetet framåt. I slutet av projektet hade ett bra och tryggt diskussionsklimat skapats i gruppen; ett bra forum för fortsatt arbete med EBH-frågorna. Riktlinjerna Sammanfattningsvis omfattar riktlinjerna: Beskrivning av arbetsgången vid markarbeten, saneringsarbeten och vid avveckling av verksamhet.

3 Vad som gäller vid saneringsarbeten, vid påträffande av föroreningar, vid spill och olyckor samt vid hantering av förorenade massor. Hur och när tillsynsmyndigheten ska kontaktas i dessa ärenden. Områdesspecifika riktvärden för mark. Sammanfattningsvis bör riktlinjerna användas vid: Undersökningar, saneringar och åtgärder avseende föroreningar i mark. Hantering av förorenade massor. Markarbeten, ny- och ombyggnation eller annan form av exploatering. Avveckling av hela eller delar av verksamheter. Påträffande av förorening. Spill eller olycka. Riktlinjerna finns att ladda ned från Länsstyrelsens webbsida. Utvärdering, erfarenheter och lärdomar Utvärdering Vid sista mötet med projektgruppen genomfördes en utvärdering av projektet. Sammanfattningsvis framkom följande: Vad hade kunna gjorts annorlunda eller kan förbättras? Tydliggöra kostnader innan projektstart. Tydligare uppdragsbeskrivning till konsult. Projektet var otydligt i början. Sedan blev det bättre struktur och mer konkret. Tight och optimistisk tidsplan redan från början. Företagen har lagt mycket tid. Det gick lång tid mellan möten så det var lätt att glömma vad som sades sist. Vad har varit bra med projektet och vad har det gett? Företagen har sedan tidigare erfarenhet av gemensamt projektarbete, vilket var positivt för projektet. Projektet har bidragit till bättre och närmare relation mellan myndigheter och företag och har ökat förståelse för varandras roller. Företagen har kunnat vara med och påverka. Lättare att genomföra ett projekt då och ger mer goodwill än om man får ett föreläggande. Mycket engagemang. Stor delaktighet. Mycket tid har investerats, framför allt initialt, men var bra investerat. Effektivt att sitta ihop och diskutera. Dels för att alla hör på samma gång, dels för att dela erfarenheter. Det har tagit mycket tid på vägen med riktlinjer, men om man väl är överens så kan det spara tid framöver.

4 Bra att ha med miljöförvaltningen i Göteborg med mycket erfarenhet. Bra för miljöförvaltningen att fått bättre inblick i Energihamnen samt att det blir mer i linje med arbete i andra delar av staden. Bra med givande diskussioner. Erfarenheter och lärdomar Länsstyrelsens viktigaste erfarenheter och lärdomarna från projektet är: Det var både för- och nackdelar med att dela upp rollerna som projektledare (Länsstyrelsen) och beställare av konsulten (GHAB). Att inte vara uppdragsgivare blev problematiskt när konsultens arbete försenades och projektet i vissa delar var beroende av resultatet för att komma vidare i processen. På så vis hade inte Länsstyrelsen kontroll över hela projektet. Fördelen med att GHAB var beställare var att de har företagens förtroende och är vana sedan tidigare att samordna och fördela kostnader mellan företagen. Att ta fram lokala miljömål (övergripande åtgärdsmål) för området var tidskrävande men att göra detta i början av projektet var bra eftersom det sedan fick utgöra ramar och en utgångspunkt för riskbedömningen, de nya riktvärdena och riktlinjerna. Detta fick stor betydelse för de nya riktvärdena eftersom målen fick utgöra en bedömningsgrund tillsammans med de beräknade riskbaserade platsspecifika riktvärdena. Detta innebar att halterna skärptes på grund av den högre ambitionsnivå för markföroreningar som uttryckts i de lokala miljömålen för området. Tidsplanen var optimistisk. Inledningsvis tog det mycket tid med planering och förberedande diskussioner om projektets innehåll och utförande. Det blev förseningar i projektet eftersom konsultens arbete försenades, men även på grund att det tog mycket tid att diskutera vissa frågor. Det har dock varit bra att reda ut viktiga frågeställningar för tydlighetens skull. Det har även bidragit till ökad kunskap hos verksamhetsutövarna. Därtill har EBH-frågorna lyfts och diskuterats både i samarbetskommittén, i arbetsgruppen och förhopningsvis i respektive organisation, varvid vi hoppas att frågorna fått ett ökat fokus. Arbetsgruppen fungerade bra. Arbetsgruppsmötena var ett viktigt forum för förankringen av projektet och riktlinjerna, för att skapa delaktighet samt för att få in synpunkter från verksamhetsutövarna. Diskussionerna på arbetsgruppsmötena har utgjort ett viktigt underlag för utformningen av riktlinjerna och bidragit med ett verksamhetsutövarperspektiv så att riktlinjerna anpassas till deras verksamhet och därmed blir tillämpliga. Workshopen i arbetsgruppen om utgångspunkterna för riktlinjerna var väldigt givande och gav en bra bild av vad förtagen tycker är viktigt. Att personer med olika kompetenser deltog i arbetsgruppen var också bra för att få ett brett perspektiv men också för att öka kunskapen hos dem som vanligen inte berörs av den här typen av frågor. Det var bra med referenspersoner/grupper inom olika organisationer, som kunde bidra med bra input. Det som varit mest positivt med projektet: Projektet har bidragit till ökad kunskap hos verksamhetsutövarna och ökad förståelse för varandras roller; det har stärkt relation och förtroendet mellan verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet; det har varit givande diskussioner och bra

5 synpunkter i arbetsgruppen; arbetet i arbetsgruppen har känts konstruktivt; det har varit effektivt att arbeta i grupp där många kan dela med sig av sina erfarenheter. Projektidén verkar dessutom ha spridit sig! Malmö Stad har visat intresse för projektet och har startat ett liknande med verksamhetsutövare inom oljehamnen i Malmö. Fortsatt arbete Nästa steg för företagen är att implementera riktlinjerna i sina rutiner. Som ett resultat av projektet arbetar GHABmed att ta fram ett GIS-system där undersökningar och saneringsåtgärder kan registreras. Först ska den sammanställning av tidigare utförda undersökningar och åtgärder som Sweco har digitaliseras och föras in i systemet. Systemet kommer sedan att uppdateras löpande allt eftersom undersökningar och åtgärder utförs. Det kommer att förbättra överblicken och öka möjligheterna att i framtiden dra nytta av framtagen information inom området. Länsstyrelsen ska ta fram en strategi för det fortsatta arbetet med undersökningar och åtgärder vid enskilda verksamheter inom området. Under våren 2014 ska en ny bedömning av riskklasserna göras för alla verksamheterna. Detta görs mot bakgrund av tidigare undersökningar och åtgärder i området samt den riskbedömning som genomförts inom projektet. Det kan bli aktuellt med ytterligare undersökningar inom vissa områden för att få tillräckligt med underlag för en ny bedömning. Om ett år kommer Länsstyrelsen att sammankalla arbetsgruppen till ett möte för att utvärdera riktlinjerna och tillämpningen av dem. Informationsinsatser Resultaten från projektet och riktlinjerna redovisades på möte med Samarbetskommittén 12 december Riktlinjerna har publicerats i Länsstyrelsens rapportserie och finns att ladda ned från webben Alla verksamhetsutövarna och fastighetsägarna i Energihamnen, Göteborgs Hamn AB samt miljöförvaltningen har informerats om projektet och fått mail med länk till rapporten på länsstyrelsen webb. Ett pressmeddelande om projektet och riktlinjerna har publicerats. Information om projektet och riktlinjerna finns på vår webbsida om förorenade områden. En artikel om projektet och riktlinjerna har publicerats i Länsstyrelsens kundtidning Länsfokus nr 1/2014. Nyheten om projektet har uppmärksamtas genom artiklar i Göteborgs Hamns nyhetsblad Nytt från Göteborgs Hamn och PortGotNews. Nytt från Göteborgs Hamn har 2300 prenumeranter och riktar sig främst till opinionsbildare, politiker och företrädare för statliga verk. Det engelska nyhetsbrevet PortGotNews är branschorienterat och går ut till runt prenumeranter, varav majoriteten är kunder till Göteborgs Hamn. Presentation av projektet på Länsstyrelsernas Sydlänsträff våren 2012 Presentation av projektet på lync seminarium om förorenade områden för alla länsstyrelserna mars En artikel i EBH-bladet nr

6 Ytterligare informationsinsatser planeras: Presentation om resultatet av projektet och riktlinjerna på lync-seminarium om förorenade områden för alla länsstyrelserna och/eller en artikel i EBH- Bladet. Bilagor Bilaga 1. Ansökan om bidragsmedel Bilaga 2. Projektplan

7 Bilaga 1 Tillsynsprojekt för Göteborgs oljehamn Ansökan om bidragsmedel Arbetstid för Länsstyrelsens personal 125 dagar = 125/185= 69 % av en Åa. Dvs ca kr. Undersökningar, sammanställningar etc. bekostas av VU och GHAB. Rapport, tryckning och spridning av riktlinjer kr. Möten kr Ansökt summa kr Kortfattad beskrivning av projektet Bakgrund och syfte Göteborgs oljehamn består av ett stort antal olika verksamheter. Inom oljehamnen hanteras och lagras olja i cisterner ovan och under jord och i bergrum. Det finns även andra verksamheter, t.ex. tanktvätt (tankcontainers) och en avfallsanläggning. Totalt finns det minst 25 objekt som klassas i riskklass 1. Olja har hanterats i över 100 år. Inom oljehamnen finns ett dagvattensystem med kontroll innan utsläpp till Göta älv. Det finns även ett OFA-system (oljeförorenat avloppsvatten) som renas innan utsläpp till Göta älv. Enskilda verksamheter har egna kontrollprogram. Det finns för närvarande ingen överblick av föroreningsituationen. En del markundersökningar är gjorda med bl.a. grundvattenrör. En del av de grundvattenrör som sattes i samband med de undersökningar som utfördes inför att handlingsplanen togs fram år 2000 används idag. Det finns en miljögrupp samt en samarbetskommitté bestående av verksamhetsutövare inom oljehamnen och Göteborgs Hamn AB (GHAB). GHAB är fastighetsägare inom nästan hela oljehamnen. Det är viktigt att ta ett samlat grepp för oljehamnen med avseende på förorenad mark och grundvatten. Detta mot bakgrund av att oljehamnen fått riskklass 1 i den MIFO-inventering som genomfördes under 2009/2010 och att vi gjort den bedömningen att oljehamnen är ett område som behöver undersökas ytterligare för att få en bättre bild av föroreningssituationen. Det finns områden som har mycket höga halter av oljeföroreningar i grundvattnet. Troligen finns det också olja i fri fas i marken. Ansvarsförhållandena är mycket svåra att utreda då det både är gamla och nya föroreningar samt att de är lättrörliga. Det är också svårt att sanera ett område utan att det riskera att återkontamineras av föroreningar från grannen. Det finns idag ett stort behov av överblick och förbättrad kunskap för att snabbare och mer likartat hantera de ärenden som uppkommer inom området. Både Länsstyrelsen och kommunen är tillsynsmyndigheter. Projektet syftar till att sammanställa alla undersökningar som finns. Hur ser behovet av nya undersökningar ut? Finns ett generellt behov eller är det större/mindre för vissa områden? Krav bör ställas på de kompletterande undersökningar som behövs. För vissa områden bör troligen undersökningar göras av flera verksamhetsutövare och fastighetsägaren gemensamt. För detta krävs samarbete mellan VU, fastighetsägare och två tillsynsmyndigheter. 23

8 När föroreningssituationen är kartlagd kommer riktlinjer att tas fram för hur markföroreningarna ska hanteras i olika situationer. T.ex. vid nya spill, vid nya ledningsdragningar och andra byggnationer. Den handlingsplan som finns kan troligen ligga till grund för nya riktlinjer. Nya riktlinjer kommer att väsentligt påskynda hanteringen av ärenden inom området och påskynda olika byggprojekt. Sammanställningen av föroreningssituationen kan också visa på om det finns områden som behöver/kan åtgärdas av miljöriskskäl. Andra länsstyrelser och kommuner bör kunna dra nytta av projektet genom att dels använda arbetssättet för att ta fram egna riktlinjer i komplexa områden samt också använda en del slutsatser. Målsättning Ta fram gemensamma riktlinjer för hantering av markföroreningarna i olika situationer. Ta fram platsspecifika riktvärden. Kartlägga om det finns områden där krav på sanering bör ställas av miljöriskskäl. Visa hur man kan arbeta med ett större förorenat område där det finns många verksamhetsutövare, i huvudsak en slags förorening samt svårt att bevisa vem som är ansvarig för föroreningarna eftersom de är flytande och av olika ålder. Deltagare och målgrupper I projektet bör tillsynsmyndigheterna miljöförvaltningen och Länsstyrelsen, GHAB och eventuellt fler fastighetsägare samt berörda verksamhetsutövare ingå. Eventuellt kan det räcka med den miljögrupp eller den samarbetskommitté bestående av verksamhetsutövare inom oljehamnen och GHAB som redan finns. Från Länsstyrelsen kommer flera personer att delta eftersom det är flera som har tillsynsobjekt i oljehamnen. Projektets målgrupp är både verksamhetsutövare, fastighetsägare, entreprenörer samt tillsynsmyndigheter. Tidsplan Projektstart Februari 2012 Sammanställningar av tidigare undersökningar Mars-maj 2012 Avstämningsmöten Ca varannan månad mars maj 2013 Kompletterande undersökningar Sept- dec 2012 Miljöriskbedömning med förslag till platsspecifika riktvärden Dec febr 2013 Framtagande av riktlinjer, förankring Dec 2012 april 2013 Rapportskrivning, tryckning av riktlinjer April- maj 2013 Projektavslut Maj 2013 Det mesta av sammanställningsarbetet, undersökningar och förslag till platsspecifika riktlinjer bör göras av konsulter anlitade av berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare. Riktlinjerna bör däremot tas fram av myndigheterna. Detta beräknas ta 25 dagar för länsstyrelsen. Därtill tillkommer tid för förberedelser, kontakter med VU, möten och annan tid som läggs i projektet, ca 100 dagar, för Länsstyrelsens personal. Förskjutningar i tidsplanen kan uppkomma beroende på hur omfattande de kompletterande undersökningarna blir. 24

9 Uppföljning och redovisning Uppföljningen kommer att bestå av att redovisa riktlinjerna med platsspecifika riktvärden. Detta tillsammans med redovisning av nedlagd tid och kostnader, samt en rapport som beskriver arbetsättet kommer att redovisas till Naturvårdsverket senast den 28 februari Projektet kommer att redovisas på TVL-portalen för kommunerna i Västra Götalands län samt på EBH-portalen för övriga länsstyrelser. En lättillgänglig information om riktlinjerna kommer att tas fram och redovisas för verksamhetsutövare, media och allmänheten. 25

10 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Projektplan för projekt Markföroreningar i Energihamnen Bakgrund Miljömålen är fastställda av Sveriges riksdag och är samhällets gemensamt bestämda mål för miljöarbetet. Ett av dessa är målet Giftfri Miljö som bland annat innebär att åtgärda de mest prioriterade förorenade områdena. Arbetet med detta måste öka. För att prioritera inom länsstyrelsens arbete med förorenade områden används Naturvårdverkets MIFO- metodik (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) som resulterar i en riskklass för varje område. I Västra Götaland finns cirka 200 områden med den allvarligaste riskklassen, riskklass 1. Av dessa är 24 objekt belägna i Energihamnen. Grunden för riskklassen är att stora mängder olja har hanterats i området under lång tid, närheten till Göta älv och osäkerhet kring föroreningsnivåerna. Därmed är Energihamnen ett av länets mest prioriterade områden. En hel del markundersökningar är gjorda inom området men det finns ett stort behov av överblick och förbättrad kunskap om föroreningssituationen för hela området. Den stora spridningsrisken mellan olika verksamheter och till Göta Älv innebär att det är viktigt att ta ett samlat grepp om frågorna gällande förorenad mark och grundvatten i Energihamnen. Syfte Syftet med projektet är dels att öka kunskapen om föroreningssituationen inom Energihamnen, dels att skapa ett gemensamt förhållningssätt för att hantera markföroreningar inom området. Detta ska underlätta arbetet för berörda aktörer genom bättre planeringsunderlag samt smidigare, enhetligare och effektivare ärendehantering. Ökad kunskap om föroreningssituationen kan även minska risken för återkontaminering. På sikt bidrar detta till en bättre miljö. Mål 1. Kartläggning av föroreningssituationen inom Energihamnen (inklusive Statoil oljenäset och Stena Oil)*. 2. Riktlinjer för hantering av markföroreningar inom Energihamnen (inklusive Statoil oljenäset och Stena Oil)*. * Se definition av området under rubrik Avgränsningar 1

11 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Avgränsningar Projektets geografiska område avgränsas till Energihamnen (Skarvikshamnen och Ryahamnen) samt Statoil oljenäsets och Stena Oils (depå Dalanäs) verksamhetsområden. I första hand är det staketen som omgärdar dessa områden samt Göta älv som utgör gränserna. Sekundärt gäller illustrerade gränser, se bilaga 1. Föroreningar i sediment ingår inte inom ramen för detta projekt. Eventuella kompletterande undersökningar genomförs utanför men parallellt med projektet. Tids- och aktivitetsplan Projektet pågår under tiden juni 2012-juni Huvudsakliga insatser som ska genomföras i projektet, se aktivitetsplanen i bilaga 2. Projektorganisation Projektledare Uffe Schultz, Länsstyrelsen. Från och med februari Jan Ahlbom, Länsstyrelsen. Från juni 2012 till februari Arbetsgrupp Det finns en arbetsgrupp med representanter från åtta företag/verksamhetsutövare inom området, Göteborgs Hamn AB (GHAB), Göteborgs miljöförvaltning samt miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen. Syftet med arbetsgruppen är att inkludera alla berörda aktörers perspektiv för att nå bästa möjliga resultat. Arbetsgruppens roll är att under olika faser i projektet träffas för att diskutera olika insatser, belysa eventuella svårigheter, lösa uppkomna problem samt verka för att förankra och sprida information om projektet i de olika verksamheterna. Under projekttiden kommer vi att ha ca 4-5 arbetsgruppsmöten. Arbetsgruppen består av: Björn Sigström (GHAB) Marianne Risel (St 1 Refinery AB) 2

12 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Jonas Rylander (St 1 Energy AB) Martin Guldhed (Stena Oil) John Engelsen (Preem) Eva Bergström (Vopak Sweden AB) Ted Olausson Westerhäll (Statoil Fuel and Retail) Gösta Nygren (Nynäs) Jonas Lindal (Räddningstjänsten Storgöteborg) Anders Svensson (miljöförvaltningen Göteborgs stad) Uffe Schultz (miljöskyddsenheten Länsstyrelsen) Anna Malmros (miljöskyddsenheten Länsstyrelsen) Målgrupper Projektet behöver kommuniceras och förankras för att kunskapssammanställningen och riktlinjerna ska användas. Följande målgrupper ska informeras om arbetet i projektet: Företagen inom området: VD, chefer, miljöansvariga, driftansvariga och andra berörda. Kan variera mellan olika företag beroende på organisation. Göteborgs Hamn AB: Chefer och andra berörda på port development och port operation. Miljöförvaltningen Göteborg: handläggare och chefer på berörda enheter. Länsstyrelsen: miljöskyddsenhetens ledningsgrupp, funktionen för förorenade områden, funktionen för tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt funktionen för prövning av miljöfarlig verksamhet. Kommunikationsvägar: Samarbetskommittén Mail. Deltagare i arbetsgruppen ansvarar för att informationen skickas vidare och når berörda personer inom respektive organisation. Referenspersoner och referensgrupper Länsstyrelsen - Urban Lindqvist, funktion förorenade områden 3

13 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Länsstyrelsen Monica Norrby handläggare tillsynsärenden Energihamnen Miljöförvaltningen Göteborg Malin Göthensten handläggare tillsynsärenden Energihamnen Miljögruppen i Energihamnen Resurser och kostnader Alla aktörer bidrar mer eller mindre genom sin arbetstid. Kostnader för konsultuppdrag inom projektet fördelas mellan företagen i området enligt överenskommelse som Göteborgs Hamn AB ansvarar för. Göteborgs Hamn AB kommer att täcka 40 % av dessa kostnader. Eventuella kostnader för kompletterande undersökningar genomförs utanför men parallellt med projektet och bekostas av berörd verksamhetsutövare. 4

14 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Bilaga 1 Illustration av projektets geografiska område 5

15 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Bilaga 2 Projektets aktivitetsplan Aktivitetsplan Tidsperiod Aktivitet Aktör Syfte Juni 2012 Samarbetskommitté (SK) SK, Lst Beslut om projekt Juni 2012 Upphandling av konsult GHAB Sammanställning av undersökningar samt miljöriskbedömning Juli dec 2012 Sammanställning av undersökningar Konsult Sept Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp, konsult Uppstartsmöte Sept SK SK, Lst Information om sammanställning Nov Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp, konsult Lägesavstämning Dec SK SK, Lst, konsult Information om projektarbetet Jan-feb 2012 Ev. kompletterande undersökningar Lst, enskilda företag, konsult Feb 2012 Miljöriskbedömning Lst, konsult, GHAB Miljöriskbedömning med förslag till platsspecifika riktvärden 6

16 Projekt Markföroreningar i Energihamnen Feb Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Genomgång och diskussion om utgångspunkter för miljöriskbedömning Mars SK SK, Lst, konsult Genomgång av slutgiltig sammanställning inklusive ev. nytillkomna kompletterande undersökningar samt utgångspunkter för miljöriskbedömning. Mars- April Genomförande av riskbedömning Konsult April Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Presentation av riskbedömning. Diskussion om utgångspunkter för riktlinjer. Maj-juni 2013 Ta fram förslag till riktlinjer Lst Juni SK SK, Lst, konsult Presentation av riskbedömning och utgångspunkter av riktlinjer. Slutet av juni Kommunicering av förslag Lst, arbetsgrupp Få in allas synpunkter. på riktlinjer till arbetsgruppen. Slutet av augusti Arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Presentation och diskussion om riktlinjer. Augusti-september Rapportskrivning Lst September September 2013 SK SK, Lst Presentation av slutgiltiga riktlinjer Projektavslut. Slutrapport och tryckning av riktlinjer Projektutvärdering 7

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer