Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum"

Transkript

1 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Redovisning av verksamheten 2011

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnr Publicerad mars

3 Förord På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen etablerat Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) respektive Svenskt demenscentrum(sdc) som nu är inne på sitt femte verksamhetsår. Några av centrumens viktigaste uppgifter är att samla in och sprida kunskap, sammanställa forskningsresultat och verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera tillämpbar och praktisk inriktning. Inriktningen är att god vård och omsorg också ska kunna tillämpas i det direkta mötet med de äldre och deras anhöriga. I denna rapport, som redovisar verksamheten 2011 vid såväl NkA som SDC, speglas en omfattande och efterfrågad verksamhet vars syfte för NkA primärt är att utveckla ett funktionellt och personligt präglat anhörigstöd och för SDC att ge konkret kunskapsstöd till dem som ansvarar för vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Sammantaget bidrar de båda centrumen till att på olika sätt utveckla insatser för de äldre och för deras anhöriga. Utredaren Mårten Wirén har ansvarat för denna rapport. Ansvarig chef för uppdraget har varit Ann Holmberg. Taina Bäckström Ställföreträdande myndighetschef 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Kompetenscentrumens uppdrag 8 Redovisning av 2011 års verksamhet 10 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) 10 Kunskapsspridning och konsultation 10 Blandade lärande nätverk 11 Etablera lättillgängliga kunskapskällor 11 Samverkansstudier 12 Nya uppdrag 13 Internationella kontakter 14 Organisation och medarbetare 14 Ekonomisk redovisning för 2011: 15 Svenskt demenscentrum (SDC) 16 Nationella riktlinjerna Demens ABC och Guiden 16 Informationsspridning 18 Kontakter och samarbeten i Sverige 19 Internationella kontakter och utbyten 20 Nya uppdrag 20 Organisation och medarbetare 21 Ekonomisk redovisning för Socialstyrelsens slutsatser 22 Bilaga 1 23 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga - Ekonomisk redovisning för Bilaga 2 24 Svenskt demenscentrum - Ekonomisk redovisning för

6 6

7 Sammanfattning På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen etablerat Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) med Fokus Kalmar län som samordnande huvudman. Centrumet har utvecklats enligt plan och har under året inriktat verksamheten på att etablera lättillgängliga kunskapskällor bl.a. en interaktiv webbplats. Vidare har NkA sammanställt och spridit information om aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet, anordnat regionala mötesdagar, utvecklat konsultstödet till anhöriga, personal och beslutsfattare samt initierat och lett verksamhet i lärande nätverk. Samverkansstudier har bedrivits med regionala FoUcentrum på äldreområdet samt med internationella anhörigorganisationer. Svenskt demenscentrum (SDC) med Stiftelsen Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet som gemensam huvudman. Arbetet med att sprida de nationella demensriktlinjerna har intensifierats och i december hade drygt personer genomgått den webbaserade utbildningen Demens ABC med godkänt resultat. Webbplatsens kunskapsportal utgörs av sex huvudområden: Fakta om demens, Leva med demens, Arbeta med demens, Forskning, Utbildning samt Publicerat. Under året registrerades besök på webbplatsen, en ökning med 56 procent jämfört med Utöver medverkan i seminarier och konferenser har SDC under året inlett planeringen för att på Socialdepartementets uppdrag utveckla ett utbildningsmaterial med målsättningen att minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder i vården och omsorgen. Centrumens verksamhet startade 2008 och regeringen finansierar via Socialstyrelsen verksamheten med fem miljoner kronor årligen till respektive centrum. Regeringsuppdraget var ursprungligen tvåårigt men har därefter förlängts med ett år i taget. I regleringsbrev för 2012 anvisades anslag med fem miljoner kronor till respektive centrum för fortsatt verksamhet även detta år. Under 2011 utvärderades såväl centrumbildningarna som hur Socialstyrelsen genomfört uppdraget. Linköpings Universitet, som svarade för utvärderingen, konstaterade att såväl NkA som SDC fungerat väl i alla väsentliga avseenden, framförallt när det gäller synlighet och spridning av resultat inom respektive område. Centrumen har varit aktiva och nått ut med relevant information till ett stort antal personer. Den kunskap som tagits fram har varit av hög kvalitet vilket har gjort att resultaten blivit efterfrågade och att verksamheten fått hög legitimitet. Utvärderingen rapporterades till regeringen den 20 december Socialstyrelsens har i uppdrag att avge årliga redovisningar till regeringen om hur etableringen fortskrider. Detta är den femte avrapporteringen och avser verksamhetsåret I redovisningen finner Socialstyrelsen att verksamheten vid de båda centrumbildningarna utvecklats i enlighet med uppdraget och att den verksamhet som bedrivs är efterfrågad och angelägen. 7

8 Bakgrund Regeringen beslutade den 31 augusti 2006 att Socialstyrelsen skall utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre, där anhörigfrågor och demensfrågor ingår. Socialstyrelsen finansierar verksamheten och ansvarar för den inför regeringen. Uppdraget kom efter dialog med Socialdepartementet att omfatta två nationella kompetenscentrum, det ena med inriktning på anhörigfrågor och det andra inriktat på demensfrågor. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum inledde sina verksamheter 2008 och har efter de två inledande åren bedrivit sin verksamhet utifrån ettåriga regeringsuppdrag. På regeringens uppdrag gjordes 2011 en utvärdering av verksamheten vid respektive centrum och av hur Socialstyrelsen genomfört sitt etableringsuppdrag. Utvärderingen, som genomfördes av Linköpings Universitet, rapporterades av Socialstyrelsen till regeringen den 20 december Däri konstateras att såväl NkA som SDC har fungerat väl i olika avseenden, framförallt när det gäller synlighet och spridning av resultat inom respektive område. Centrumen har varit aktiva och nått ut med relevant information till ett stort antal personer. I utvärderingen konstateras vidare att båda centrumen gjort en mängd insatser utan att hamna i en aktivitetsfälla, där fokus ligger på ett stort antal aktiviteter som lätt blir ett mål i sig. Den kunskap som tagits fram har varit av hög kvalitet vilket medfört att resultaten blivit efterfrågade och att verksamheten fått hög legitimitet. Båda centrumen har strävat efter att strategiskt påverka viktiga aktörer och organisationer och de har på det hela taget lyckats med att inta en neutral och pådrivande roll i sakfrågorna. I utvärderingen konstaterades vidare att Socialstyrelsen, utöver att fördela de ekonomiska medlen, spelat en stor roll som stödjande samarbetspartner till de båda centrumen. Ledningen för respektive centrum menade att Socialstyrelsen gett centrumen förutsättningar för en löpande vidareutveckling av sina verksamheter inom ramen för det övergripande uppdraget. Den övergripande slutsatsen i utvärderingen är enligt Linköpings universitet att det finns goda skäl för att NkA och SDC ska få fortsätta med att vidareutveckla sina verksamheter i permanenta former, vart och ett efter sina förutsättningar och med delvis skilda strategier. Båda har svarat väl upp mot behovet av ökad kunskap och stöd på sina respektive sakområden, ett behov som sannolikt kommer att bestå framöver. Kompetenscentrumens uppdrag I bilaga till regeringsbeslutet 2006 beskrevs uppdragen till de båda kompetenscentrumen som att de inom respektive sakområde ska skapa nationell överblick genom att samla in, strukturera och sprida kunskap sammanställa utvärderingar och forskningsresultat 8

9 verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera tillämpbar och praktisk inriktning vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av FoU-verksamheter. Den övergripande målsättningen för kompetenscentrumens verksamhet är att de ska bidra till en högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen om äldre. Denna redovisning avser verksamheten vid NkA och SDC år 2011 och bygger på den årsredogörelse som respektive centrum avger till Socialstyrelsen vid verksamhetsårets slut. Redovisningens detaljeringsgrad är hög i syfte att ge en så konkret bild som möjligt av centrumens mångfacetterade och utåtriktade verksamhet. Bestyrkt ekonomisk redovisning från respektive centrum lämnas i särskild ordning till Socialstyrelsen. 9

10 Redovisning av 2011 års verksamhet Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) NkA är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd och startade sin verksamhet i januari Samverkande huvudmän i NkA är Fokus Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland, Linnéuniversitetet samt Landstinget i Kalmar län. NkA:s verksamhetsidé är att utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, de äldre och deras organisationer praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg organisatorisk erfarenhet och policyerfarenhet hos beslutsfattare vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare. Verksamheten har under 2011 bedrivits med följande inriktningar. Kunskapsspridning och konsultation Information om NkA sprids via broschyrer, två sidor i varje nummer av tidskriften Äldre i Centrum samt fyra årliga nyhetsbrev som via brev och e- post skickas till fyra tusen mottagare. INKA-nytt är ett nyhetsbrev på webbplatsen som en gång per vecka ger en nationell mediabild av anhörigområdet. Verksamheten har också beskrivits i ett flertal artiklar och reportage i dagspress, i radio och TV, i facktidskrifter samt i frivilligorganisationernas tidskrifter och nyhetsbrev. Under hösten medverkade NkA även i Svenska Dagbladets artikelserie om anhörigfrågor. Medverkan i konferenser, möten och seminarier I samverkan med regionala parter arrangerade NkA fyra regionala mötesdagar 1 som totalt besöktes av mer än anhöriga, patient- och anhörigorganisationer, personal, beslutsfattare samt forskare och FoU-personal. Anhörigriksdagen, med NkA som medarrangör, besöktes av närmare 900 deltagare. Som förkonferens till Anhörigriksdagen anordnades en Workshop för anhörigkonsulenter med 146 deltagare. En sammanfattning av workshopen finns publicerad på webbplatsen. 1 Umeå, Stockholm, Borås och Malmö 10

11 En dag för anhöriga, med SDC som medarrangör, genomfördes 2011 för tredje året i följd i Stockholms stadshus med drygt 900 deltagare. NkA medverkade under året med utbildnings- och informationsinsatser vid olika konferenser som Socionomdagarna, mötesdagar för biståndshandläggare, den årliga ordförandekonferensen i Anhörigas Riksförbund, Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar etc. Konsultationsinsatser riktade till anhöriga, personal och beslutsfattare NkA får en mängd frågor från anhöriga angående vilka former av stöd som finns, hur de kan ansöka och vilka regler som gäller. Frågor från personal, studenter och beslutsfattare kan handla om aktuell forskning och litteratur på området. Alla frågor besvaras individuellt och publiceras också i lämpliga fall på NkA:s webbplats. Studiebesök är vanliga och under året har NkA besökts av bl.a. Stockholms Demensråd, företrädare för Socialstyrelsens tillsynsverksamhet, ideella organisationer, berörda personalkategorier samt enskilda anhöriga. NkA har under året bistått Anhörigas Riksförbund och Astma- och allergiförbundet vid utformandet av ansökningar om medel ur Allmänna arvsfonden respektive Vårdalstiftelsen. Vuxenskolan har konsulterat NkA om Blandade lärande nätverk (BLN) som form för Vuxenskolans arbete med anhöriga. Sveriges Pensionärsförbund har knutit NkA till organisationens nätverk för äldres välbefinnande och värdighet. Socialstyrelsen har involverat NkA i riktlinjearbetet beträffande bemanningen av särskilda boenden för personer med demenssjukdom. De fem medarbetare vid NkA som även har en lärarroll undervisar, handleder och examinerar studenter på kandidat-, magister- och doktorsnivå. En av medarbetarna medverkar i två antologier på temat förvärvsarbetande anhöriga. Blandade lärande nätverk Arbete pågår i fyra nationella blandade nätverk för anhöriga (BLN) inom följande områden: Anhörigvårdares hälsa, Förvärvsarbetande anhöriga, Anhöriga och särskilt boende samt Samtal som stöd. Arbetet i respektive nationellt nätverk leds av en forskare och en praktiker. BLN får allt mer en inriktning mot utvärdering och att stimulera bildandet av lokala nätverk som stöd till anhöriga i de medverkande kommunerna. NkA medverkade under året i 30 sådana lokala nätverk. Det finns även nätverk på olika temaområden där tidigare lokala nätverksledare ingår. De träffas fyra gånger per år via videokonferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Förberedelser görs för att 2012 utvidga antalet nätverk med Anhörigomsorg, ekonomi och arbete respektive Samverkan och partnerskap i stödet för anhöriga. Etablera lättillgängliga kunskapskällor En interaktiv webbplats. Webbplatsen är en välbesökt kunskapskälla som under det gångna året i genomsnitt haft 820 besökare per vecka, en ökning med 20 procent jämfört med samma tidsperiod För dem som saknar Inter- 11

12 net erbjuder NkA informationen genom nyhetsbrev eller personlig kontakt med kompetenscentrumet. Årlig systematisk litteraturgenomgång En litteraturgenomgång av aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet genomförs av Högskolan i Borås på centrumets uppdrag. Resultatet kommer under 2012 att bli sökbart på centrumets webbplats. Kunskapsöversikter Under året har två kunskapsöversikter publicerats: Samtal som stöd till anhöriga Etnicitet och anhörigomsorg Kunskapsöversikterna har publicerats både i fullständig rapportform och som i korta lättlästa versioner. De finns i såväl tryckt form och som i pdffiler på webbplatsen. Översikten om anhörigas hälsa har under året utvecklats till en vetenskaplig artikel 2. Arbete pågår för att under 2012 publicera ytterligare sex kunskapsöversikter: E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för anhöriga Anhöriga och särskilt boende Anhöriga till personer med funktionsnedsättning Ekonomi och anhörigomsorg Anhörigstödjares roll och förutsättningar Specialbibliotek Ett bibliotek har inrättats med aktuell litteratur på anhörigområdet med bl.a. samtliga titlar från hittills genomförda litteratursökningar, totalt titlar. Kartläggning och presentation av intressanta exempel på anhörigstöd Hittills har 75 intressanta exempel publicerats på webbplatsen. Under 2011 har fokus varit att identifiera och presentera utbildningar för anhöriga som genomförs av pensionärs- och patientföreningar. Samverkansstudier I samverkan med åtta FoU-centrum på äldreområdet 3 har en studie inletts för att i åtta kommuner 4 kartlägga och under tre år följa utvecklingen av innehåll, organisation, uppföljning, utvärdering och samverkan i stödet till 2 Erlingsson, C., Magnusson, L., Hanson, E., Family caregivers health in connection to providing care. Accepterad för publicering i Qualitative Health Research 3 FoU Jämt, FoU Regionförbundet Uppsala län, FoU Sörmland, FoU Skaraborg, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Skåne samt FoU Malmö. 4 Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Hässleholm samt Malmö. 12

13 anhöriga. Även kvalitetsaspekten i det erhållna stödet analyseras. De första resultaten publiceras Under 2011 genomfördes en studie för att kartlägga anhörigas situation vid hjälp och stöd till en äldre närstående med inkontinens. I studien, som genomfördes i samarbete med Eurocarers (Italien, Slovakien och Holland) och med ekonomiskt stöd från Svenska Cellulosa AB, SCA, medverkade även Universitetssjukhuset i Örebro. Studien finns publicerad på NkA:s webbplats. NkA medverkar också i en EU-finansierad studie CARICT för att utarbeta riktlinjer för utvärdering av e-hälsotjänster som stöd för anhöriga. Resultatet av studien, som görs tillsammans med Eurocarers och partners inom EU, publiceras under våren Planering pågår för att under 2012 medverka i det EU-finansierade projektet CarerPLUS som syftar till att utveckla en webbaserad europeisk utbildning för vård- och omsorgspersonal. Projektet genomförs tillsammans med tolv partners inom EU och med fransk projektledning. Nya uppdrag På Socialstyrelsens uppdrag har NkA utvecklat en modell för anhörig- och brukarrevision inom demensområdet. Utvecklingsarbetet har skett i samverkan med anhöriga och personer med demenssjukdom samt med personal och forskare på demensområdet. Modellen presenterades i februari Vidare har NkA fått i uppdrag att under perioden utveckla ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med en kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Stödet ska utgå från behoven hos personer som har en kombination av utvecklingsstörning, svåra kommunikationssvårigheter, rörelsehinder och dövhet eller synskada i kombination med omfattande medicinska behov. Syftet med stödet är att underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga. Stödet planeras bestå av tillgång till lättillgängliga kunskapskällor, en interaktiv webbplats, kunskapsstöd och möjlighet till konsultation och deltagande i lärande nätverk. Linnéuniversitetet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att i samverkan med NkA medverka i det nationella utvecklingsarbetet Barn som Anhöriga. Uppdraget avser perioden och syftet är att dels stödja utvecklingsarbetet för stöd till barn som anhöriga dels långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk inom området. Av Hjälpmedelsinstitutet har NkA fått i uppdrag att under 2012 utvärdera tre projekt inom området Mitt i livet: kartläggning av behov av IKT-stöd 5 hos förvärvsarbetande anhöriga samt test och utvärdering av sådant stöd. Diskussioner pågår med Socialdepartementet om att ge NkA i uppdrag att utveckla stödet till Anhöriga till personer med psykisk sjukdom och psy- 5 Informations- och kommunikationsteknik 13

14 kisk funktionsnedsättning och att NkA tillsammans med Anhörigas Riksförbund ges ett uppdrag avseende Arbetsgivare och anhöriga. Internationella kontakter International Advisory Board (IAB) är en expertgrupp som är knuten till NkA med uppdrag att ge synpunkter och strategiska råd i anhörigfrågor. Gruppen med representanter från Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna och Sverige har under året haft två telefonmöten och bidrar löpande med beskrivningar på NkA:s webbplats om anhörigas situation i respektive länder. Tre av medarbetarna vid NkA ingår i olika internationella forskarnätverk på anhörigområdet och har under året deltagit med presentationer av NkA och dess resultat vid konferenser i Australien och i England samt vid ett forskarnätverksmöte i Australien. Genom medlemskapet i Eurocarers har NkA haft presentationer på Eurocarers konferens i Dublin och workshops i Bryssel och i Rom. Inför 2013 års nordiska konferens i gerontologi i Danmark har NkA bistått med råd avseende symposium om anhörigfrågor och kommer vid konferensen att delta med två presentationer. Organisation och medarbetare Styrgrupp Ritva Gough, ordförande, Fokus, Regionförbundet i Kalmar län Åke Fagerberg, Anhörigas Riksförbund Eva Höglund, FoU Sjuhärad Välfärd Gunnel Nilsson, Landstinget i Kalmar län Göran Petersson, ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet Ingela Månsson, Hjälpmedelsinstitutet Barbro Jansson, Inger Haraldsson, Suzanne Göransson och Monica Forsberg, Länssamordnare för anhörigstöd i Norrland Ledningsgrupp och adjungerade i styrgruppen Lennart Magnusson, verksamhetschef NkA, 50 procent. Basanställning Linnéuniversitetet Elizabeth Hanson, FoU-ledare och forskare NkA, 50 procent. Basanställning Linnéuniversitetet Medarbetare Ann-Britt Sand, forskare/möjliggörare 40, procent. Basanställning Stockholms Universitet Marianne Winqvist, forskare/möjliggörare 40, procent. Basanställning FoU Välfärd Uppsala län Jenny Windahl, forskare/möjliggörare, timanställning. Basanställning Örebro Universitet Christer Erlingsson, forskare/möjliggörare, timanställning. Basanställning Linnéuniversitetet Ritva Gough, forskare, 25 procent 14

15 Birgitta Olofsson, praktiker/möjliggörare, 50 procent. Basanställning Kiruna kommun Jan-Olof Svensson, praktiker/möjliggörare, 60 procent. Basanställning Växjö kommun Eva Gustafsson, praktiker/möjliggörare, 90 procent. Basanställning Linnéuniversitetet Kerstin Weivert, praktiker/möjliggörare, timanställning. Basanställning Gävle kommun Fredrik Jansson informatör, 100 procent. Lokalisering Högskolan i Borås Anders Olsson informatör, 20 procent. Basanställning Linnéuniversitetet Annica Larsson Skoglund, administratör 75 procent. Lokalisering Högskolan i Borås PA- och EA-administratör, 10 procent. Anställning Fokus, Regionförbundet i Kalmar län Ekonomisk redovisning för 2011: Se bilaga 1. 15

16 Svenskt demenscentrum (SDC) SDC har, med Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms län Äldrecentrum som gemensam huvudman, under 2011 bedrivit verksamhet i enlighet med det övergripande uppdraget från Socialstyrelsen. Under året har verksamheten inriktats på följande fokusområden. Nationella riktlinjerna Demens ABC och Guiden Den nätbaserade utbildningen Demens ABC är kopplad till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen introducerades 2010 och arbetet med att fortsätta sprida utbildningen har fortskridit under året. Navigeringshjälpen med beskrivning av hur utbildningen genomförs, är skriven på flera olika språk medan själva utbildningen ännu bara är på svenska. Till utbildningen finns en handledarmanual. Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla. Tio kapitel ingår och efter avslutad utbildning kan ett nätbaserat kunskapstest utföras. Godkänt test ger möjlighet att skriva ut personligt diplom som bevis på avklarad utbildning. Figur 1. Antal registrerade samt antal som slutfört kursen Demens ABC till och med 31 december 2011 (antalet är ackumulerat). Personer Antal registrerade Klarat test SDC tar varje månad fram statistik kring var i landet deltagarna i utbildningen kommer ifrån. Man registrerar även deltagarnas yrkestillhörighet och arbetsgivarkategori. Antal deltagare som slutfört utbildningen, fördelade på landets kommuner och län, publiceras på SDC:s webbplats. En tävling har utlysts där län respektive kommun med flest antal utbildade i relation till förväntat antal personer med demenssjukdom, erhåller pris av HMD Silvia vid en högtidlig ceremoni i mars Fördelningen vid årsskiftet 2011/ 16

17 2012 framgår av figur 2 nedan. Uppgifterna är hämtade från SDC:s webbplats. Figur 2. Antal personer som genomgått Demens ABC vid årsskiftet 2011/2012 fördelade på län och i relation till förväntat antal personer med demenssjukdom i respektive län. Källa: Den 31 december hade personer registrerats som deltagare i utbildningen Demens ABC. Av dessa hade personer examinerats medan de övriga fortfarande deltog i utbildningen vid denna tidpunkt. Guiden är den skriftliga versionen av Demens ABC och publicerades i maj. Samtliga kapitel kan även hämtas separat från SDC:s webbplats. Vid årsskiftet 2011/2012 hade exemplar distribuerats över landet. 17

18 Informationsspridning Webbportal Under året har en fortlöpande komplettering och uppdatering genomförts av portalens sex huvudområden: Fakta om demens, Leva med demens, Arbeta med demens, Forskning, Utbildning samt Publicerat. Besöken på webbplatsen har stadigt ökat och under året registrerades besök, en ökning med 56 procent jämfört med Ett digitalt nyhetsbrev har utkommit med nio nummer under året och antalet prenumeranter var vid årsskiftet , en ökning med ca prenumeranter jämfört med föregående årsskifte. Förklaringen till denna dramatiska ökning är främst att de som examineras i Demens ABC därmed också blir prenumeranter av nyhetsbrevet. En uttalad ambition är att webbsidan ska vara lättillgänglig och informativ. Av figur 3 nedan framgår antalet besökare sedan webbsidans lansering Figur 3. Antalet unika besökare samt totala antalet besök på Svenskt demenscentrums webbplats till och med (antalet är ackumulerat). Skriftlig information Informationsbladen Om demens, Alzheimers sjukdom, Att vara anhörig, Bilkörning och demens, Vaskulär demens, Lewykroppsdemens samt Vapen och demens har utöver den svenskspråkiga versionen även spridits på serbiska, kroatiska, bosniska, finska, arabiska, spanska och ryska. Bladen finns i tryckt version och är även tillgängliga på SDC:s webbplats. I tidskriften Äldre i Centrum, som utkommer fyra gånger per år, disponerar SDC fyra sidor i varje nummer. Swedish Brain Power skriver om aktuella forskningsprojekt på en av dessa sidor. Ett nyhetsbrev i pappersformat med motsvarande information ges ut fyra gånger per år och sprids tillsammans med SDC:s informationsbroschyr. 18

19 Informationsspridning genom deltagande i regionala evenemang Under året har medarbetare från SDC medverkat vid ett stort antal konferenser och seminarier som riktat sig till berörda yrkeskategorier och till anhöriga men som även varit öppna för allmänheten. Evenemangen har ägt rum i bl.a. Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö, Ronneby, Solna, Sundsvall, Halmstad, Upplands-Bro, Lidköping, Örebro och Östersund. Medarbetare från SDC har även deltagit som talare vid konferenser i Helsingfors och Oslo. Under året har medarbetare vid SDC medverkat vid totalt 60 konferenser och seminarier med totalt cirka deltagare, vilket är en ökning jämfört med Seminarier och konferenser I april anordnades konferensen Socialt innehåll i demensvård och -omsorg i Stockholm i samarbete med Socialstyrelsen. I maj deltog SDC som medarrangör vid Svenska Demensdagarna i Örebro där över 1200 personer verksamma på demensområdet deltog. Den 15 september deltog SDC som medarrangör för Stockholms läns demensdag. En dag för anhöriga, med bl.a. NkA som medarrangör, genomfördes 2011 för tredje året i följd i Stockholms stadshus med drygt 900 deltagare vilket var något färre jämfört med Information via telefon och e-post Alla som ringer eller sänder e-brev till SDC med olika frågor får hjälp med svar eller guidas till instans som kan ge svar. De som kontaktat SDC är anhöriga, vårdpersonal, studenter inom olika utbildningar och vårdlärare men även politiker och beslutsfattare samt personer som nyligen erhållit demensdiagnos. Frågorna gäller ofta vart man ska vända sig för att få hjälp där man bor, hur man ska förhålla sig vid olika situationer relaterade till demensutvecklingen, vad säger forskningen om t.ex. nya läkemedel, är det lämpligt att flytta någon med demensdiagnos, var kan man få särskild kunskap om miljö, nutrition, aktiviteter etc.? Frågorna är mycket varierande och alla medarbetare deltar för att ge personliga svar eller hänvisa till rätt instans. Bibliotek Ett referensbibliotek finns i SDC:s lokaler med aktuell litteratur på demensområdet. Här finns facklitteratur, skönlitteratur, tidskrifter, rapporter, svenska avhandlingar m.m. En dator finns tillgänglig så att besökare kan söka i databaser. Information om ny litteratur och aktuella spel- och faktafilmer på omsorgsområdet läggs ut på webbplatsen. Kontakter och samarbeten i Sverige Referensgrupper Möten hölls för fjärde året i rad i följande referensgrupper: I februari med referensgruppen Vård och Omsorg I mars och i november med referensgruppen Utbildning 19

20 I augusti med referensgruppen FoU. Samtliga grupper har representanter från olika delar av landet för nationell överblick. I referensgruppen för vård och omsorg ingår flera olika yrkeskategorier och i utbildningsgruppen deltar representanter för olika utbildningsnivåer. Vetenskapligt råd till SDC är Swedish Brain Power som fyra gånger per år presenterar nya forskningsrön på SDC:s uppslag i tidskriften Äldre i Centrum. Verksamhetskontakter Med Socialstyrelsen angående Demensguiden, nätbaserad demensutbildning samt demenskonferens i gemensam regi Med Stockholms demensråd som medarrangör vid Stockholms läns demensdag och som deltagare i rådets referensgrupp Med det Nationella nätverket för demenssjuksköterskor för informationsutbyte och informationsspridning. Samtliga kommuner är representerade i nätverket Tillsammans med Demensförbundet har SDC instiftat och finansierat det årliga priset till Bästa demensteam i hemtjänsten SDC ingår i styrelsen för det Svenska nätverket för demenskunskap och är medarrangör för Svenska demensdagarna Tillsammans med Forum för kognitiv sjukdom (FKS) har SDC ett samarbete kring webbinformation gällande demensskalor SDC ingår i styrgruppen för Hjälpmedelsinstitutets projekt Teknik för yngre med demens SDC är representerat i Hjälpmedelsinstitutets Äldreforskargrupp Svenska Demensregistret (SveDem) och SDC samarbetar i spridningen av registret och i framtagandet av en SveDem-modul för användning i särskilda boendeformer för äldre. Internationella kontakter och utbyten Det tredje mötet med norskt respektive danskt demenscentrum ägde rum i Oslo i februari Vid mötet presenterade respektive centrum pågående arbete och en planeringsgupp tillsattes för planering av en samnordisk konferens om ledarskap i demensvård. SDC är medlem i North Sea Dementia Group för kunskapsutbyte och eventuella samarrangemang i Europa framöver. Studiebesök från Japan, Tyskland, Kina, Holland, Sydkorea, Brasilien, Danmark, England och Norge har mottagits och erfarenheter utbytts. Nya uppdrag Utbildningssatsning för en god och trygg vård och omsorg om personer med demenssjukdom SDC har av Socialdepartementet beviljats 5 mnkr för att från hösten 2011 utveckla utbildningsmaterial för olika målgrupper inom vården och omsor- 20

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Luleå den 28 mars 2011 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Birgitta Olofsson, Jan-Olof Svensson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Disposition utvärdering

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013 Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2014

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2014 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Anhörigas Riksförbund/AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för och stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder,

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre Med denna broschyr vill vi flagga för ett spännande internationellt arbete med en webbplattform

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Demens och palliativ vårdfilosofi

Demens och palliativ vårdfilosofi Demens och palliativ vårdfilosofi 9 oktober 2014 Wilhelmina Hoffman, Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum 900000 Antal 80 år och äldre i Sverige 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Blandade lärande nätverk. Ett verktyg för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Blandade lärande nätverk. Ett verktyg för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Ett verktyg för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: Eva Sennemark Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Ansvarig handläggare: Ingela Månsson Formgivning: Ordförrådet

Läs mer

Nka:s höstkonferenser 2013 Karlstad, Kalmar och Gävle Omsorgens kostnader för anhöriga

Nka:s höstkonferenser 2013 Karlstad, Kalmar och Gävle Omsorgens kostnader för anhöriga Nka:s höstkonferenser 2013 Karlstad, Kalmar och Gävle Omsorgens kostnader för anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Presentation Sysslat med anhörigfrågor

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Uppdaterad 2010-05-03 Kommunikationsstrategi - styrdokument för FoU Sjuhärad Välfärds kommunikationsaktiviteter FoU

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja Så lyfter vi måltiderna för äldre 12 november 2014 Karin Lilja Uppdraget Kompetenscentrumet får under 2014 använda 500 000 kronor för att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Employers for Carers i Storbritannien Ett forum av arbetsgivare för ett anhörigvänligt

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

Nr 14, juni 2012. Vi kan bara beklaga att de slutar men önskar samtidigt dem båda ett varmt lycka till på sina nya jobb.

Nr 14, juni 2012. Vi kan bara beklaga att de slutar men önskar samtidigt dem båda ett varmt lycka till på sina nya jobb. Nr 14, juni 2012 I det här numret 1 Personalförändringar 2 Rapport från Anhörigriksdagen i Varberg 3 Rapport från nätverket Teknik för äldre 6 Tankeväckaren - om levnadsberättelsens betydelse 8 Webbutbildning

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst är ett stöd för hemtjänstverksamheter som utför insatser för personer med demenssjukdom. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Barn som anhöriga. Rapport från Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas arbete, 2012 2014 Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson

Barn som anhöriga. Rapport från Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas arbete, 2012 2014 Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson Barn som anhöriga Rapport från Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas arbete, 2012 2014 Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson Nka Barn som anhöriga 2015:3 Nationellt kompetenscentrum

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Anhörigstöd mitt i livet

Anhörigstöd mitt i livet Anhörigstöd mitt i livet - att utforma och testa en samverkansmodell för anhörigstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga. Ett samverkansprojekt mellan näringsliv och Vallentuna och Täby kommuner. Slutrapport

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende är ett stöd för teamet som arbetar på ett särskilt boende. Den bygger på Socialstyrelsens nationella

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter Bilder: istockphoto och Stock.xchng kortversion av två projektrapporter Social dokumentation inom äldreomsorgen PROJEKTET Syfte Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Nationella kunskapscentra

Nationella kunskapscentra EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Nationella kunskapscentra OCH ANDRA NATIONELLA/REGIONALA KUNSKAPSKLUSTER INOM SOCIALTJÄNSTEN Nationella kunskapscentra 1 Nationella kunskapscentra 2 Förord I

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Gävleborg 2015-03-17

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer