Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum"

Transkript

1 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Redovisning av verksamheten 2011

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnr Publicerad mars

3 Förord På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen etablerat Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) respektive Svenskt demenscentrum(sdc) som nu är inne på sitt femte verksamhetsår. Några av centrumens viktigaste uppgifter är att samla in och sprida kunskap, sammanställa forskningsresultat och verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera tillämpbar och praktisk inriktning. Inriktningen är att god vård och omsorg också ska kunna tillämpas i det direkta mötet med de äldre och deras anhöriga. I denna rapport, som redovisar verksamheten 2011 vid såväl NkA som SDC, speglas en omfattande och efterfrågad verksamhet vars syfte för NkA primärt är att utveckla ett funktionellt och personligt präglat anhörigstöd och för SDC att ge konkret kunskapsstöd till dem som ansvarar för vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Sammantaget bidrar de båda centrumen till att på olika sätt utveckla insatser för de äldre och för deras anhöriga. Utredaren Mårten Wirén har ansvarat för denna rapport. Ansvarig chef för uppdraget har varit Ann Holmberg. Taina Bäckström Ställföreträdande myndighetschef 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Kompetenscentrumens uppdrag 8 Redovisning av 2011 års verksamhet 10 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) 10 Kunskapsspridning och konsultation 10 Blandade lärande nätverk 11 Etablera lättillgängliga kunskapskällor 11 Samverkansstudier 12 Nya uppdrag 13 Internationella kontakter 14 Organisation och medarbetare 14 Ekonomisk redovisning för 2011: 15 Svenskt demenscentrum (SDC) 16 Nationella riktlinjerna Demens ABC och Guiden 16 Informationsspridning 18 Kontakter och samarbeten i Sverige 19 Internationella kontakter och utbyten 20 Nya uppdrag 20 Organisation och medarbetare 21 Ekonomisk redovisning för Socialstyrelsens slutsatser 22 Bilaga 1 23 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga - Ekonomisk redovisning för Bilaga 2 24 Svenskt demenscentrum - Ekonomisk redovisning för

6 6

7 Sammanfattning På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen etablerat Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) med Fokus Kalmar län som samordnande huvudman. Centrumet har utvecklats enligt plan och har under året inriktat verksamheten på att etablera lättillgängliga kunskapskällor bl.a. en interaktiv webbplats. Vidare har NkA sammanställt och spridit information om aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet, anordnat regionala mötesdagar, utvecklat konsultstödet till anhöriga, personal och beslutsfattare samt initierat och lett verksamhet i lärande nätverk. Samverkansstudier har bedrivits med regionala FoUcentrum på äldreområdet samt med internationella anhörigorganisationer. Svenskt demenscentrum (SDC) med Stiftelsen Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet som gemensam huvudman. Arbetet med att sprida de nationella demensriktlinjerna har intensifierats och i december hade drygt personer genomgått den webbaserade utbildningen Demens ABC med godkänt resultat. Webbplatsens kunskapsportal utgörs av sex huvudområden: Fakta om demens, Leva med demens, Arbeta med demens, Forskning, Utbildning samt Publicerat. Under året registrerades besök på webbplatsen, en ökning med 56 procent jämfört med Utöver medverkan i seminarier och konferenser har SDC under året inlett planeringen för att på Socialdepartementets uppdrag utveckla ett utbildningsmaterial med målsättningen att minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder i vården och omsorgen. Centrumens verksamhet startade 2008 och regeringen finansierar via Socialstyrelsen verksamheten med fem miljoner kronor årligen till respektive centrum. Regeringsuppdraget var ursprungligen tvåårigt men har därefter förlängts med ett år i taget. I regleringsbrev för 2012 anvisades anslag med fem miljoner kronor till respektive centrum för fortsatt verksamhet även detta år. Under 2011 utvärderades såväl centrumbildningarna som hur Socialstyrelsen genomfört uppdraget. Linköpings Universitet, som svarade för utvärderingen, konstaterade att såväl NkA som SDC fungerat väl i alla väsentliga avseenden, framförallt när det gäller synlighet och spridning av resultat inom respektive område. Centrumen har varit aktiva och nått ut med relevant information till ett stort antal personer. Den kunskap som tagits fram har varit av hög kvalitet vilket har gjort att resultaten blivit efterfrågade och att verksamheten fått hög legitimitet. Utvärderingen rapporterades till regeringen den 20 december Socialstyrelsens har i uppdrag att avge årliga redovisningar till regeringen om hur etableringen fortskrider. Detta är den femte avrapporteringen och avser verksamhetsåret I redovisningen finner Socialstyrelsen att verksamheten vid de båda centrumbildningarna utvecklats i enlighet med uppdraget och att den verksamhet som bedrivs är efterfrågad och angelägen. 7

8 Bakgrund Regeringen beslutade den 31 augusti 2006 att Socialstyrelsen skall utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre, där anhörigfrågor och demensfrågor ingår. Socialstyrelsen finansierar verksamheten och ansvarar för den inför regeringen. Uppdraget kom efter dialog med Socialdepartementet att omfatta två nationella kompetenscentrum, det ena med inriktning på anhörigfrågor och det andra inriktat på demensfrågor. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum inledde sina verksamheter 2008 och har efter de två inledande åren bedrivit sin verksamhet utifrån ettåriga regeringsuppdrag. På regeringens uppdrag gjordes 2011 en utvärdering av verksamheten vid respektive centrum och av hur Socialstyrelsen genomfört sitt etableringsuppdrag. Utvärderingen, som genomfördes av Linköpings Universitet, rapporterades av Socialstyrelsen till regeringen den 20 december Däri konstateras att såväl NkA som SDC har fungerat väl i olika avseenden, framförallt när det gäller synlighet och spridning av resultat inom respektive område. Centrumen har varit aktiva och nått ut med relevant information till ett stort antal personer. I utvärderingen konstateras vidare att båda centrumen gjort en mängd insatser utan att hamna i en aktivitetsfälla, där fokus ligger på ett stort antal aktiviteter som lätt blir ett mål i sig. Den kunskap som tagits fram har varit av hög kvalitet vilket medfört att resultaten blivit efterfrågade och att verksamheten fått hög legitimitet. Båda centrumen har strävat efter att strategiskt påverka viktiga aktörer och organisationer och de har på det hela taget lyckats med att inta en neutral och pådrivande roll i sakfrågorna. I utvärderingen konstaterades vidare att Socialstyrelsen, utöver att fördela de ekonomiska medlen, spelat en stor roll som stödjande samarbetspartner till de båda centrumen. Ledningen för respektive centrum menade att Socialstyrelsen gett centrumen förutsättningar för en löpande vidareutveckling av sina verksamheter inom ramen för det övergripande uppdraget. Den övergripande slutsatsen i utvärderingen är enligt Linköpings universitet att det finns goda skäl för att NkA och SDC ska få fortsätta med att vidareutveckla sina verksamheter i permanenta former, vart och ett efter sina förutsättningar och med delvis skilda strategier. Båda har svarat väl upp mot behovet av ökad kunskap och stöd på sina respektive sakområden, ett behov som sannolikt kommer att bestå framöver. Kompetenscentrumens uppdrag I bilaga till regeringsbeslutet 2006 beskrevs uppdragen till de båda kompetenscentrumen som att de inom respektive sakområde ska skapa nationell överblick genom att samla in, strukturera och sprida kunskap sammanställa utvärderingar och forskningsresultat 8

9 verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera tillämpbar och praktisk inriktning vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av FoU-verksamheter. Den övergripande målsättningen för kompetenscentrumens verksamhet är att de ska bidra till en högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen om äldre. Denna redovisning avser verksamheten vid NkA och SDC år 2011 och bygger på den årsredogörelse som respektive centrum avger till Socialstyrelsen vid verksamhetsårets slut. Redovisningens detaljeringsgrad är hög i syfte att ge en så konkret bild som möjligt av centrumens mångfacetterade och utåtriktade verksamhet. Bestyrkt ekonomisk redovisning från respektive centrum lämnas i särskild ordning till Socialstyrelsen. 9

10 Redovisning av 2011 års verksamhet Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) NkA är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd och startade sin verksamhet i januari Samverkande huvudmän i NkA är Fokus Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland, Linnéuniversitetet samt Landstinget i Kalmar län. NkA:s verksamhetsidé är att utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, de äldre och deras organisationer praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg organisatorisk erfarenhet och policyerfarenhet hos beslutsfattare vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare. Verksamheten har under 2011 bedrivits med följande inriktningar. Kunskapsspridning och konsultation Information om NkA sprids via broschyrer, två sidor i varje nummer av tidskriften Äldre i Centrum samt fyra årliga nyhetsbrev som via brev och e- post skickas till fyra tusen mottagare. INKA-nytt är ett nyhetsbrev på webbplatsen som en gång per vecka ger en nationell mediabild av anhörigområdet. Verksamheten har också beskrivits i ett flertal artiklar och reportage i dagspress, i radio och TV, i facktidskrifter samt i frivilligorganisationernas tidskrifter och nyhetsbrev. Under hösten medverkade NkA även i Svenska Dagbladets artikelserie om anhörigfrågor. Medverkan i konferenser, möten och seminarier I samverkan med regionala parter arrangerade NkA fyra regionala mötesdagar 1 som totalt besöktes av mer än anhöriga, patient- och anhörigorganisationer, personal, beslutsfattare samt forskare och FoU-personal. Anhörigriksdagen, med NkA som medarrangör, besöktes av närmare 900 deltagare. Som förkonferens till Anhörigriksdagen anordnades en Workshop för anhörigkonsulenter med 146 deltagare. En sammanfattning av workshopen finns publicerad på webbplatsen. 1 Umeå, Stockholm, Borås och Malmö 10

11 En dag för anhöriga, med SDC som medarrangör, genomfördes 2011 för tredje året i följd i Stockholms stadshus med drygt 900 deltagare. NkA medverkade under året med utbildnings- och informationsinsatser vid olika konferenser som Socionomdagarna, mötesdagar för biståndshandläggare, den årliga ordförandekonferensen i Anhörigas Riksförbund, Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar etc. Konsultationsinsatser riktade till anhöriga, personal och beslutsfattare NkA får en mängd frågor från anhöriga angående vilka former av stöd som finns, hur de kan ansöka och vilka regler som gäller. Frågor från personal, studenter och beslutsfattare kan handla om aktuell forskning och litteratur på området. Alla frågor besvaras individuellt och publiceras också i lämpliga fall på NkA:s webbplats. Studiebesök är vanliga och under året har NkA besökts av bl.a. Stockholms Demensråd, företrädare för Socialstyrelsens tillsynsverksamhet, ideella organisationer, berörda personalkategorier samt enskilda anhöriga. NkA har under året bistått Anhörigas Riksförbund och Astma- och allergiförbundet vid utformandet av ansökningar om medel ur Allmänna arvsfonden respektive Vårdalstiftelsen. Vuxenskolan har konsulterat NkA om Blandade lärande nätverk (BLN) som form för Vuxenskolans arbete med anhöriga. Sveriges Pensionärsförbund har knutit NkA till organisationens nätverk för äldres välbefinnande och värdighet. Socialstyrelsen har involverat NkA i riktlinjearbetet beträffande bemanningen av särskilda boenden för personer med demenssjukdom. De fem medarbetare vid NkA som även har en lärarroll undervisar, handleder och examinerar studenter på kandidat-, magister- och doktorsnivå. En av medarbetarna medverkar i två antologier på temat förvärvsarbetande anhöriga. Blandade lärande nätverk Arbete pågår i fyra nationella blandade nätverk för anhöriga (BLN) inom följande områden: Anhörigvårdares hälsa, Förvärvsarbetande anhöriga, Anhöriga och särskilt boende samt Samtal som stöd. Arbetet i respektive nationellt nätverk leds av en forskare och en praktiker. BLN får allt mer en inriktning mot utvärdering och att stimulera bildandet av lokala nätverk som stöd till anhöriga i de medverkande kommunerna. NkA medverkade under året i 30 sådana lokala nätverk. Det finns även nätverk på olika temaområden där tidigare lokala nätverksledare ingår. De träffas fyra gånger per år via videokonferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Förberedelser görs för att 2012 utvidga antalet nätverk med Anhörigomsorg, ekonomi och arbete respektive Samverkan och partnerskap i stödet för anhöriga. Etablera lättillgängliga kunskapskällor En interaktiv webbplats. Webbplatsen är en välbesökt kunskapskälla som under det gångna året i genomsnitt haft 820 besökare per vecka, en ökning med 20 procent jämfört med samma tidsperiod För dem som saknar Inter- 11

12 net erbjuder NkA informationen genom nyhetsbrev eller personlig kontakt med kompetenscentrumet. Årlig systematisk litteraturgenomgång En litteraturgenomgång av aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet genomförs av Högskolan i Borås på centrumets uppdrag. Resultatet kommer under 2012 att bli sökbart på centrumets webbplats. Kunskapsöversikter Under året har två kunskapsöversikter publicerats: Samtal som stöd till anhöriga Etnicitet och anhörigomsorg Kunskapsöversikterna har publicerats både i fullständig rapportform och som i korta lättlästa versioner. De finns i såväl tryckt form och som i pdffiler på webbplatsen. Översikten om anhörigas hälsa har under året utvecklats till en vetenskaplig artikel 2. Arbete pågår för att under 2012 publicera ytterligare sex kunskapsöversikter: E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för anhöriga Anhöriga och särskilt boende Anhöriga till personer med funktionsnedsättning Ekonomi och anhörigomsorg Anhörigstödjares roll och förutsättningar Specialbibliotek Ett bibliotek har inrättats med aktuell litteratur på anhörigområdet med bl.a. samtliga titlar från hittills genomförda litteratursökningar, totalt titlar. Kartläggning och presentation av intressanta exempel på anhörigstöd Hittills har 75 intressanta exempel publicerats på webbplatsen. Under 2011 har fokus varit att identifiera och presentera utbildningar för anhöriga som genomförs av pensionärs- och patientföreningar. Samverkansstudier I samverkan med åtta FoU-centrum på äldreområdet 3 har en studie inletts för att i åtta kommuner 4 kartlägga och under tre år följa utvecklingen av innehåll, organisation, uppföljning, utvärdering och samverkan i stödet till 2 Erlingsson, C., Magnusson, L., Hanson, E., Family caregivers health in connection to providing care. Accepterad för publicering i Qualitative Health Research 3 FoU Jämt, FoU Regionförbundet Uppsala län, FoU Sörmland, FoU Skaraborg, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Skåne samt FoU Malmö. 4 Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Hässleholm samt Malmö. 12

13 anhöriga. Även kvalitetsaspekten i det erhållna stödet analyseras. De första resultaten publiceras Under 2011 genomfördes en studie för att kartlägga anhörigas situation vid hjälp och stöd till en äldre närstående med inkontinens. I studien, som genomfördes i samarbete med Eurocarers (Italien, Slovakien och Holland) och med ekonomiskt stöd från Svenska Cellulosa AB, SCA, medverkade även Universitetssjukhuset i Örebro. Studien finns publicerad på NkA:s webbplats. NkA medverkar också i en EU-finansierad studie CARICT för att utarbeta riktlinjer för utvärdering av e-hälsotjänster som stöd för anhöriga. Resultatet av studien, som görs tillsammans med Eurocarers och partners inom EU, publiceras under våren Planering pågår för att under 2012 medverka i det EU-finansierade projektet CarerPLUS som syftar till att utveckla en webbaserad europeisk utbildning för vård- och omsorgspersonal. Projektet genomförs tillsammans med tolv partners inom EU och med fransk projektledning. Nya uppdrag På Socialstyrelsens uppdrag har NkA utvecklat en modell för anhörig- och brukarrevision inom demensområdet. Utvecklingsarbetet har skett i samverkan med anhöriga och personer med demenssjukdom samt med personal och forskare på demensområdet. Modellen presenterades i februari Vidare har NkA fått i uppdrag att under perioden utveckla ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med en kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Stödet ska utgå från behoven hos personer som har en kombination av utvecklingsstörning, svåra kommunikationssvårigheter, rörelsehinder och dövhet eller synskada i kombination med omfattande medicinska behov. Syftet med stödet är att underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga. Stödet planeras bestå av tillgång till lättillgängliga kunskapskällor, en interaktiv webbplats, kunskapsstöd och möjlighet till konsultation och deltagande i lärande nätverk. Linnéuniversitetet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att i samverkan med NkA medverka i det nationella utvecklingsarbetet Barn som Anhöriga. Uppdraget avser perioden och syftet är att dels stödja utvecklingsarbetet för stöd till barn som anhöriga dels långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk inom området. Av Hjälpmedelsinstitutet har NkA fått i uppdrag att under 2012 utvärdera tre projekt inom området Mitt i livet: kartläggning av behov av IKT-stöd 5 hos förvärvsarbetande anhöriga samt test och utvärdering av sådant stöd. Diskussioner pågår med Socialdepartementet om att ge NkA i uppdrag att utveckla stödet till Anhöriga till personer med psykisk sjukdom och psy- 5 Informations- och kommunikationsteknik 13

14 kisk funktionsnedsättning och att NkA tillsammans med Anhörigas Riksförbund ges ett uppdrag avseende Arbetsgivare och anhöriga. Internationella kontakter International Advisory Board (IAB) är en expertgrupp som är knuten till NkA med uppdrag att ge synpunkter och strategiska råd i anhörigfrågor. Gruppen med representanter från Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna och Sverige har under året haft två telefonmöten och bidrar löpande med beskrivningar på NkA:s webbplats om anhörigas situation i respektive länder. Tre av medarbetarna vid NkA ingår i olika internationella forskarnätverk på anhörigområdet och har under året deltagit med presentationer av NkA och dess resultat vid konferenser i Australien och i England samt vid ett forskarnätverksmöte i Australien. Genom medlemskapet i Eurocarers har NkA haft presentationer på Eurocarers konferens i Dublin och workshops i Bryssel och i Rom. Inför 2013 års nordiska konferens i gerontologi i Danmark har NkA bistått med råd avseende symposium om anhörigfrågor och kommer vid konferensen att delta med två presentationer. Organisation och medarbetare Styrgrupp Ritva Gough, ordförande, Fokus, Regionförbundet i Kalmar län Åke Fagerberg, Anhörigas Riksförbund Eva Höglund, FoU Sjuhärad Välfärd Gunnel Nilsson, Landstinget i Kalmar län Göran Petersson, ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet Ingela Månsson, Hjälpmedelsinstitutet Barbro Jansson, Inger Haraldsson, Suzanne Göransson och Monica Forsberg, Länssamordnare för anhörigstöd i Norrland Ledningsgrupp och adjungerade i styrgruppen Lennart Magnusson, verksamhetschef NkA, 50 procent. Basanställning Linnéuniversitetet Elizabeth Hanson, FoU-ledare och forskare NkA, 50 procent. Basanställning Linnéuniversitetet Medarbetare Ann-Britt Sand, forskare/möjliggörare 40, procent. Basanställning Stockholms Universitet Marianne Winqvist, forskare/möjliggörare 40, procent. Basanställning FoU Välfärd Uppsala län Jenny Windahl, forskare/möjliggörare, timanställning. Basanställning Örebro Universitet Christer Erlingsson, forskare/möjliggörare, timanställning. Basanställning Linnéuniversitetet Ritva Gough, forskare, 25 procent 14

15 Birgitta Olofsson, praktiker/möjliggörare, 50 procent. Basanställning Kiruna kommun Jan-Olof Svensson, praktiker/möjliggörare, 60 procent. Basanställning Växjö kommun Eva Gustafsson, praktiker/möjliggörare, 90 procent. Basanställning Linnéuniversitetet Kerstin Weivert, praktiker/möjliggörare, timanställning. Basanställning Gävle kommun Fredrik Jansson informatör, 100 procent. Lokalisering Högskolan i Borås Anders Olsson informatör, 20 procent. Basanställning Linnéuniversitetet Annica Larsson Skoglund, administratör 75 procent. Lokalisering Högskolan i Borås PA- och EA-administratör, 10 procent. Anställning Fokus, Regionförbundet i Kalmar län Ekonomisk redovisning för 2011: Se bilaga 1. 15

16 Svenskt demenscentrum (SDC) SDC har, med Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms län Äldrecentrum som gemensam huvudman, under 2011 bedrivit verksamhet i enlighet med det övergripande uppdraget från Socialstyrelsen. Under året har verksamheten inriktats på följande fokusområden. Nationella riktlinjerna Demens ABC och Guiden Den nätbaserade utbildningen Demens ABC är kopplad till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen introducerades 2010 och arbetet med att fortsätta sprida utbildningen har fortskridit under året. Navigeringshjälpen med beskrivning av hur utbildningen genomförs, är skriven på flera olika språk medan själva utbildningen ännu bara är på svenska. Till utbildningen finns en handledarmanual. Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla. Tio kapitel ingår och efter avslutad utbildning kan ett nätbaserat kunskapstest utföras. Godkänt test ger möjlighet att skriva ut personligt diplom som bevis på avklarad utbildning. Figur 1. Antal registrerade samt antal som slutfört kursen Demens ABC till och med 31 december 2011 (antalet är ackumulerat). Personer Antal registrerade Klarat test SDC tar varje månad fram statistik kring var i landet deltagarna i utbildningen kommer ifrån. Man registrerar även deltagarnas yrkestillhörighet och arbetsgivarkategori. Antal deltagare som slutfört utbildningen, fördelade på landets kommuner och län, publiceras på SDC:s webbplats. En tävling har utlysts där län respektive kommun med flest antal utbildade i relation till förväntat antal personer med demenssjukdom, erhåller pris av HMD Silvia vid en högtidlig ceremoni i mars Fördelningen vid årsskiftet 2011/ 16

17 2012 framgår av figur 2 nedan. Uppgifterna är hämtade från SDC:s webbplats. Figur 2. Antal personer som genomgått Demens ABC vid årsskiftet 2011/2012 fördelade på län och i relation till förväntat antal personer med demenssjukdom i respektive län. Källa: Den 31 december hade personer registrerats som deltagare i utbildningen Demens ABC. Av dessa hade personer examinerats medan de övriga fortfarande deltog i utbildningen vid denna tidpunkt. Guiden är den skriftliga versionen av Demens ABC och publicerades i maj. Samtliga kapitel kan även hämtas separat från SDC:s webbplats. Vid årsskiftet 2011/2012 hade exemplar distribuerats över landet. 17

18 Informationsspridning Webbportal Under året har en fortlöpande komplettering och uppdatering genomförts av portalens sex huvudområden: Fakta om demens, Leva med demens, Arbeta med demens, Forskning, Utbildning samt Publicerat. Besöken på webbplatsen har stadigt ökat och under året registrerades besök, en ökning med 56 procent jämfört med Ett digitalt nyhetsbrev har utkommit med nio nummer under året och antalet prenumeranter var vid årsskiftet , en ökning med ca prenumeranter jämfört med föregående årsskifte. Förklaringen till denna dramatiska ökning är främst att de som examineras i Demens ABC därmed också blir prenumeranter av nyhetsbrevet. En uttalad ambition är att webbsidan ska vara lättillgänglig och informativ. Av figur 3 nedan framgår antalet besökare sedan webbsidans lansering Figur 3. Antalet unika besökare samt totala antalet besök på Svenskt demenscentrums webbplats till och med (antalet är ackumulerat). Skriftlig information Informationsbladen Om demens, Alzheimers sjukdom, Att vara anhörig, Bilkörning och demens, Vaskulär demens, Lewykroppsdemens samt Vapen och demens har utöver den svenskspråkiga versionen även spridits på serbiska, kroatiska, bosniska, finska, arabiska, spanska och ryska. Bladen finns i tryckt version och är även tillgängliga på SDC:s webbplats. I tidskriften Äldre i Centrum, som utkommer fyra gånger per år, disponerar SDC fyra sidor i varje nummer. Swedish Brain Power skriver om aktuella forskningsprojekt på en av dessa sidor. Ett nyhetsbrev i pappersformat med motsvarande information ges ut fyra gånger per år och sprids tillsammans med SDC:s informationsbroschyr. 18

19 Informationsspridning genom deltagande i regionala evenemang Under året har medarbetare från SDC medverkat vid ett stort antal konferenser och seminarier som riktat sig till berörda yrkeskategorier och till anhöriga men som även varit öppna för allmänheten. Evenemangen har ägt rum i bl.a. Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö, Ronneby, Solna, Sundsvall, Halmstad, Upplands-Bro, Lidköping, Örebro och Östersund. Medarbetare från SDC har även deltagit som talare vid konferenser i Helsingfors och Oslo. Under året har medarbetare vid SDC medverkat vid totalt 60 konferenser och seminarier med totalt cirka deltagare, vilket är en ökning jämfört med Seminarier och konferenser I april anordnades konferensen Socialt innehåll i demensvård och -omsorg i Stockholm i samarbete med Socialstyrelsen. I maj deltog SDC som medarrangör vid Svenska Demensdagarna i Örebro där över 1200 personer verksamma på demensområdet deltog. Den 15 september deltog SDC som medarrangör för Stockholms läns demensdag. En dag för anhöriga, med bl.a. NkA som medarrangör, genomfördes 2011 för tredje året i följd i Stockholms stadshus med drygt 900 deltagare vilket var något färre jämfört med Information via telefon och e-post Alla som ringer eller sänder e-brev till SDC med olika frågor får hjälp med svar eller guidas till instans som kan ge svar. De som kontaktat SDC är anhöriga, vårdpersonal, studenter inom olika utbildningar och vårdlärare men även politiker och beslutsfattare samt personer som nyligen erhållit demensdiagnos. Frågorna gäller ofta vart man ska vända sig för att få hjälp där man bor, hur man ska förhålla sig vid olika situationer relaterade till demensutvecklingen, vad säger forskningen om t.ex. nya läkemedel, är det lämpligt att flytta någon med demensdiagnos, var kan man få särskild kunskap om miljö, nutrition, aktiviteter etc.? Frågorna är mycket varierande och alla medarbetare deltar för att ge personliga svar eller hänvisa till rätt instans. Bibliotek Ett referensbibliotek finns i SDC:s lokaler med aktuell litteratur på demensområdet. Här finns facklitteratur, skönlitteratur, tidskrifter, rapporter, svenska avhandlingar m.m. En dator finns tillgänglig så att besökare kan söka i databaser. Information om ny litteratur och aktuella spel- och faktafilmer på omsorgsområdet läggs ut på webbplatsen. Kontakter och samarbeten i Sverige Referensgrupper Möten hölls för fjärde året i rad i följande referensgrupper: I februari med referensgruppen Vård och Omsorg I mars och i november med referensgruppen Utbildning 19

20 I augusti med referensgruppen FoU. Samtliga grupper har representanter från olika delar av landet för nationell överblick. I referensgruppen för vård och omsorg ingår flera olika yrkeskategorier och i utbildningsgruppen deltar representanter för olika utbildningsnivåer. Vetenskapligt råd till SDC är Swedish Brain Power som fyra gånger per år presenterar nya forskningsrön på SDC:s uppslag i tidskriften Äldre i Centrum. Verksamhetskontakter Med Socialstyrelsen angående Demensguiden, nätbaserad demensutbildning samt demenskonferens i gemensam regi Med Stockholms demensråd som medarrangör vid Stockholms läns demensdag och som deltagare i rådets referensgrupp Med det Nationella nätverket för demenssjuksköterskor för informationsutbyte och informationsspridning. Samtliga kommuner är representerade i nätverket Tillsammans med Demensförbundet har SDC instiftat och finansierat det årliga priset till Bästa demensteam i hemtjänsten SDC ingår i styrelsen för det Svenska nätverket för demenskunskap och är medarrangör för Svenska demensdagarna Tillsammans med Forum för kognitiv sjukdom (FKS) har SDC ett samarbete kring webbinformation gällande demensskalor SDC ingår i styrgruppen för Hjälpmedelsinstitutets projekt Teknik för yngre med demens SDC är representerat i Hjälpmedelsinstitutets Äldreforskargrupp Svenska Demensregistret (SveDem) och SDC samarbetar i spridningen av registret och i framtagandet av en SveDem-modul för användning i särskilda boendeformer för äldre. Internationella kontakter och utbyten Det tredje mötet med norskt respektive danskt demenscentrum ägde rum i Oslo i februari Vid mötet presenterade respektive centrum pågående arbete och en planeringsgupp tillsattes för planering av en samnordisk konferens om ledarskap i demensvård. SDC är medlem i North Sea Dementia Group för kunskapsutbyte och eventuella samarrangemang i Europa framöver. Studiebesök från Japan, Tyskland, Kina, Holland, Sydkorea, Brasilien, Danmark, England och Norge har mottagits och erfarenheter utbytts. Nya uppdrag Utbildningssatsning för en god och trygg vård och omsorg om personer med demenssjukdom SDC har av Socialdepartementet beviljats 5 mnkr för att från hösten 2011 utveckla utbildningsmaterial för olika målgrupper inom vården och omsor- 20

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Luleå den 28 mars 2011 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Birgitta Olofsson, Jan-Olof Svensson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Disposition utvärdering

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Karlstad den 25 januari 2017 Carin Wallman, Lennart Magnusson, Arvid Karsvall, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Medlem i Eurocarers och International

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2014

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2014 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Anhöriga en viktig samverkanspart i vård och omsorg

Anhöriga en viktig samverkanspart i vård och omsorg Anhöriga en viktig samverkanspart i vård och omsorg Socialchefsdagarna i Östersund Torsdagen den 28 september 2017 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Parterna samt

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013 Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga

Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga Sigtuna 130322 Lennart Magnusson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Uppdrag skapa nationell överblick inom anhörigområdet

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Redovisning av verksamheten 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m.

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Regeringsbeslut II:3 2015-05-07 S2015/3491/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKT DEMENSCENTRUM (SDC)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKT DEMENSCENTRUM (SDC) VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKT DEMENSCENTRUM (SDC) 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UPPDRAGET FRÅN SOCIALSTYRELSEN... 1 2. FOKUSOMRÅDEN 2016... 2 3. INFORMATIONSSPRIDNING... 2 3.1 Webbportal... 2 3.2 Medverkan

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKT DEMENSCENTRUM (SDC)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKT DEMENSCENTRUM (SDC) VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKT DEMENSCENTRUM (SDC) 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UPPDRAGET FRÅN SOCIALSTYRELSEN... 1 2. FOKUSOMRÅDEN 2017... 2 3. INFORMATIONSSPRIDNING... 3 3.1 Webbportal... 3 3.2 Medverkan

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av 2015 års verksamhet

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av 2015 års verksamhet Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av 2015 års verksamhet Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anna Lilja Qvarlander Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-03-23 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare

Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare Elizabeth Hanson, FoU-ledare professor Lennart Magnusson, verksamhetschef docent Frida Andréasson, projektkoordinator

Läs mer

Framåtblick anhörigstöd

Framåtblick anhörigstöd Framåtblick anhörigstöd Länsgemensamma demensdagen Oskarshamn, 26 april 2016 Frida Andréasson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet Lennart Magnusson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga,

Läs mer

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Anhörigas Riksförbund/AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för och stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder,

Läs mer

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet - Men hur når vi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum & Stiftelsen Silviahemmet Demens betyder - Att jag behöver din hjälp - Att jag behöver

Läs mer

Ettdemensvänligtsamhälle

Ettdemensvänligtsamhälle Ettdemensvänligtsamhälle Men hurnårvi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum& Stiftelsen Silviahemmet Vad innebär då ett demensvänligt samhälle? Demens betyder -Att jag behöver din hjälp - Att

Läs mer

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre Med denna broschyr vill vi flagga för ett spännande internationellt arbete med en webbplattform

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Socialstyrelsens bedömning av att långsiktigt säkerställa verksamheten

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Socialstyrelsens bedömning av att långsiktigt säkerställa verksamheten Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum Socialstyrelsens bedömning av att långsiktigt säkerställa verksamheten Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2019 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2019 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

Socialförvaltningen Sida 0 (5) Verksamhetsplan

Socialförvaltningen Sida 0 (5) Verksamhetsplan Sida 0 (5) Forum CARPE 2017-04-01 Verksamhetsplan 2017-04-01 2018-03-31 Forum Carpe - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (5) Verksamhetsidé och övergripande

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Stjärnmärkt. Från nationella riktlinjer till implementering av personcentrerad vård. Wilhelmina Hoffman Svenskt Demenscentrum

Stjärnmärkt. Från nationella riktlinjer till implementering av personcentrerad vård. Wilhelmina Hoffman Svenskt Demenscentrum Stjärnmärkt Från nationella riktlinjer till implementering av personcentrerad vård 2018 Wilhelmina Hoffman Svenskt Demenscentrum www.stjarnmarkt.se www.demenscentrum.se www.demenscentrum.se FÖR ETT DEMENSVÄNLIGT

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (3) HSN 2016-1149 Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Jag vill vara en del av lösningen inte en del av problemet

Jag vill vara en del av lösningen inte en del av problemet Jag vill vara en del av lösningen inte en del av problemet Inspirationsmaterial med Erfarenheter av att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa och deras behov av stöd Eva Gustafson Universitetsadjunkt/Möjliggörare

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre- i Sjuhärad, Södra Älvsborg

Bättre liv för sjuka äldre- i Sjuhärad, Södra Älvsborg Bättre liv för sjuka äldre- i Sjuhärad, Södra Älvsborg AKTIVITETSPLAN för hösten 2012, Sjuhärad, Södra Älvsborg Allmänt: Nedan följer de mål och aktiviteter som är planerade under höstterminen 2012, inom

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg Katrineholm 29/1 2016 Betydelsefulla stödinsatser och bemötande till anhöriga Blandade Lärande Nätverk en metod att utveckla stödet till anhöriga/närstående

Läs mer

ARVSFONDENS PROJEKT VI ÄR MED! -

ARVSFONDENS PROJEKT VI ÄR MED! - ARVSFONDENS PROJEKT VI ÄR MED! - UTVECKLING AV EN NY MODELL FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH SJÄLVSTÄNDIGHET FÖR VUXNA MED FLERFUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH OMFATTANDE INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING PROJEKTETS

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet

Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet 6th International Carers Conference Göteborg 4-6 september, 2015 Lisbeth Nilsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV 2014-12-03 1 1. Bakgrund Den gemensamma satsningen av Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland och Landstinget

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Verksamhetsplan Spin-off

Verksamhetsplan Spin-off Verksamhetsplan Spin-off 2017-18-19 Spin-off är en förening, som arbetar på ideell grund, är riksomfattande, fristående, politiskt och religiöst obunden. Spin-off s ändamål är att verka för förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet

Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet Socialstyrelsen Regler och tillstånd 2012-03-20 Dnr 6.2.9-30813/2011-41(5) Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet apiai 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011 Socialstyrelsen 2012-04-11 Dnr 5.2-1807/2011 :2% 1(8) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman socialst elsen.se yq JZ Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport

Läs mer

NOLLVISION. För en demensvård utan tvång och begränsningar. Hur kan vi förebygga att svåra situationer uppstår?

NOLLVISION. För en demensvård utan tvång och begränsningar. Hur kan vi förebygga att svåra situationer uppstår? NOLLVISION För en demensvård utan tvång och begränsningar Hur kan vi förebygga att svåra situationer uppstår? Gunilla Nordberg & Ann-Christin Kärrman Göteborg 26 maj 2016 Fakta om demenssjukdom I Sverige

Läs mer

Demens och palliativ vårdfilosofi

Demens och palliativ vårdfilosofi Demens och palliativ vårdfilosofi 9 oktober 2014 Wilhelmina Hoffman, Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum 900000 Antal 80 år och äldre i Sverige 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Läs mer

Intresseanmälan. till deltagande i ett nationellt utvecklingsarbete gällande samordnat stöd. till barn och föräldrar i familjer med missbruk

Intresseanmälan. till deltagande i ett nationellt utvecklingsarbete gällande samordnat stöd. till barn och föräldrar i familjer med missbruk Sida 1 av 7 2012-09-05 Dnr 5.3-37722/2011 Avdelningen för Kunskapsstyrning Marie Nyman marie.nyman@socialstyrelsen.se Till Socialchef eller motsvarande Intresseanmälan till deltagande i ett nationellt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Välkommen. Nätverksträff Sjuksköterskor och läkare Värmland. 11oktober 2018

Välkommen. Nätverksträff Sjuksköterskor och läkare Värmland. 11oktober 2018 Välkommen Nätverksträff Sjuksköterskor och läkare Värmland 11oktober 2018 torsdag 11 oktober Förväntningar? Förutsättningar? Sjuksköterskor och läkare träffas för ett gemensamt fokus på personer med demenssjukdom

Läs mer

Hur arbetar en anhörigstrateg?

Hur arbetar en anhörigstrateg? Hur arbetar en anhörigstrateg? Anhörigfunktioner Anhörigkonsulent: 26 500 träffar Anhörigsamordnare: 15 000 träffar Anhörigstödjare: 11 100 träffar Anhörigkurator: 2 720 träffar Anhörigombud: 2 190 träffar

Läs mer

Barn som är omsorgsgivare

Barn som är omsorgsgivare Barn som är omsorgsgivare Stockholm den 5 december 2018 Rosita Brolin Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland FUB ingår i styrgruppen Medlem i Eurocarers och International Alliance Carers Organisation (IACO)

Läs mer

En demensstrategi för Sverige hur jobbar vi vidare? Frida Nobel, medicinskt sakkunnig

En demensstrategi för Sverige hur jobbar vi vidare? Frida Nobel, medicinskt sakkunnig En demensstrategi för Sverige hur jobbar vi vidare? Frida Nobel, medicinskt sakkunnig Underlag till en nationell strategi för demenssjukdom Sju övergripande problemområden Många viktiga delområden 21 prioriterade

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för baspersonal inom

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2015. VERKSAMHETSPLAN 2015. Bufff SVERIGE (fd BRYGGAN) Organisationsnummer: 866001-3239 VERKSAMHETSPLAN 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Mötesdag om anhörigfrågor

Mötesdag om anhörigfrågor Mötesdag om anhörigfrågor 21 november Gävle Stöd för anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa Mats Ewertzon Nationellt kompetenscentrum anhöriga Institutionen för vårdvetenskap Ersta Sköndal högskola Evidensbaserat

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja Så lyfter vi måltiderna för äldre 12 november 2014 Karin Lilja Uppdraget Kompetenscentrumet får under 2014 använda 500 000 kronor för att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Sammanfattande rapport för projektåren 2011-2012 Cecilia Werge och Nina Isbäck, projektledare Projekt

Läs mer

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-02-10 Sida 1 (1) Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 15 Diarienummer KN160098 Regional biblioteksplan Beslut 1. Kulturnämnden

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Nationella kompetenscentra som intermediär mellan forskning och praktik

Nationella kompetenscentra som intermediär mellan forskning och praktik Utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Nationella kompetenscentra som intermediär mellan forskning och praktik Tre år med Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Slutrapport från

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Cirkulärnr: 11:08 Diarienr: 11/1188 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Camilla Sköld Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2011-03-07 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen Individ-

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Marie Kelpe Telefon: 08 508 20583 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Ansökan

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer