Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Malmö kommun"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport

2 Beslut Malmö kommun MALMÖ (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö kommun Skolverket har genomfört inspektion i Malmö kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 18 januari till den 21 oktober Ett delbeslut fattades den 11 november 2005 för utbildningsnämndens verksamhet, vilket återfinns i bilaga. Utbildningsnämndens verksamhet redovisades då också i en övergripande rapport samt i rapporter för varje skola. Vid utbildningsinspektion tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen skall granska utbildningens kvalitet samt klargöra om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsinspektionen fokuserar på sex områden, som avser att täcka verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionen syftar dock inte till att skapa en heltäckande bild av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan fokuserar i första hand på särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och kriterier för bedömningen av respektive granskningsområde finns publicerade på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och enheter som inspekterats och hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Förutom en övergripande rapport om kommunens hela ansvarsområde för förskola, skola, skolbarnsomsorg och svenskundervisning för invandrare finns även en stadsdelsrapport för respektive stadsdel och för varje kommunal skola. Detta beslut redovisar dels områden som behöver utvecklas, förbättringsområden, dels områden där kommunen inte uppfyller författningarna, kritikområden. Senast inom tre månader från beslutsdagen, dvs. den 1 juni skall Malmö kommun redovisa till Skolverket, enheten i Lund, vilka åtgärder som vidtagits inom kritikområdena. Skolverket avser även att följa upp effekterna av inspektionen inom cirka två år. Inför denna uppföljning kommer Skolverket att begära en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten inom förbättringsområdena. Postadress: Gasverksgatan Lund Besöksadress: Gasverksgatan 1 Telefon: vx Fax:

3 Beslut (18) Skolverkets beslut med anledning av inspektionen Skolverksamheten i Malmö kommun präglas av ytterligheter i såväl resultat som förutsättningar. Inspektionen kan i sin bedömning framhålla såväl goda resultat och processer som sådant som är i starkt behov av förbättring. Det finns även allvarliga brister som strider mot författningarna och som snarast skall åtgärdas. Den kommuninterna variationen är stor. Av de tio stadsdelarna har några likvärdiga eller bättre resultat jämfört med riket såväl när det gäller genomsnittligt meritvärde, andel elever med fullständiga betyg som andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program. Andra stadsdelar har mycket svaga resultat. Det finns också stora variationer mellan stadsdelarna när det gäller försörjningsstöd, förvärvsarbetande och barn med utländsk härkomst, vilket är väl synligt i stadsdelarnas varierande välfärdsindex. Dessa faktorer har givetvis betydelse för såväl undervisningsprocessen som de resultat som redovisas genom betyg och nationella prov. Förskolornas verksamhet uppvisar i huvudsak en god miljö där både omsorg och lärande får utrymme. Även grundskolorna lägger ofta stor vikt vid värdegrundsarbetet. I huvudsak ger eleverna uttryck för att de trivs på sina skolor, de känner sig trygga och tar avstånd från kränkande behandling. Majoriteten av eleverna fungerar bra i ett socialt sammanhang och har god förmåga att ta ansvar för sin miljö och sitt skolarbete. Satsningen på språkutveckling är tydligt märkbar och språksatsningarna i några stadsdelar är storskaliga. De har förankrats i skolorna genom kompetensutveckling och språkprogram med det tydliga syftet att anpassa undervisningen i alla ämnen efter elevernas språkkunskaper. Det pågår ett medvetet och aktivt arbete i dessa grundskolor för att bättre kunna stödja elevernas språkutveckling. Arbetet med elevernas språkutveckling här är av god, i några skolor mycket god kvalitet. Kunskapsresultaten för de deltagare inom svenskundervisning för invandrare som fullföljer utbildningen bedöms vara av god kvalitet. Flera av kommunens stadsdelar och skolor har under lång tid varit föremål för olika satsningar och projekt, såväl från nationell som från kommunal nivå, till vilka även ekonomiska medel har tillförts. Kommunens syfte har varit att både höja kompetensen i organisationen och att finns nya vägar att lösa de problem som finns. Kommunövergripande förbättringsområden I den övergripande kommunrapporten, i stadsdelsrapporterna och i skolrapporterna finns närmare redovisat vad som behöver förbättras inom respektive granskningsområde. Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i hela kommunen eller vid ett flertal stadsdelar är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Möjligheten för elever med svårigheter i skolan att få särskilt stöd liksom upplevelsen av trygghet och arbetsro kan variera mycket mellan skolor i de olika stadsdelarna men även mellan skolor inom en stadsdel. De skilda förutsättningarna och resultaten uppvisar en sådan variation att det finns skäl för Malmö kommun att följa upp, analysera

4 Beslut (18) och överväga hur man avser att komma tillrätta med den bristande likvärdighet som konstaterats. Kunskaper, utveckling och lärande - Ett mer aktivt värdegrundsarbete bör bedrivas i såväl förskolor som grundskolor. Det goda förhållningssätt avseende värderingar och ansvar som ofta grundläggs i förskolan och i de tidigare årskurserna i grundskolan, bör på ett bättre sätt tas tillvara i elevernas fortsatta skolgång. - De totala kunskapsresultaten behöver uppmärksammas och förbättras och andelen elever med fullständigt slutbetyg bör öka. Kommunen bör också analysera varför resultaten i de naturorienterande ämnena så ofta bidrar till att eleverna inte får fullständiga betyg. - Uppföljning av elevernas kunskaper i alla ämnen, i relation till kursplanernas mål för årskurs 5, behöver stärkas. Kommunen bör se till att eleverna ges tillräckliga förutsättningar för att nå målen för årskurs 5 i samtliga ämnen. Elevernas kunskapsutveckling bör följas ur ett mera långsiktigt perspektiv. - Åtgärder för att de för flera stadsdelar låga resultaten i nationella ämnesprov i matematik i årskurs 9 skall förbättras bör vidtas. - Svenskundervisningen för invandrare bör bättre prioritera arbetet med att minska andelen avbrott samt skapa tydliga rutiner för uppföljning och redovisning av kunskapsresultat. Arbetsmiljö och delaktighet - Inflytandet för barn, elever och studerande bör öka. Förskolorna bör stärka arbetet med att se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt. Grundskolorna bör ge eleverna inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Även elevernas kunskap om skolans mål och betygskriterier bör förbättras. Svenskundervisning för invandrare bör se över formerna för studerandeinflytandet. Kommunen måste tydligare följa upp hur elev- och studerandeinflytandet genomförs hos respektive utbildningsanordnare. - Alla grundskolor bör ha handlingsprogram som omfattar alla former av kränkande behandling och det bör även framgå hur såväl eleven som skolan skall agera om en vuxen kränker en elev. Kontakt mellan hemmen och skolan vid eventuella kränkningar bör förekomma. - I de stadsdelar som har en stor andel elever med utländsk bakgrund bör förskolor och grundskolor se över sin samverkan med föräldrar och utveckla och stärka de former som i högre grad kan engagera och involvera föräldrarna. - Utvecklingssamtalens kvalitet och frekvens bör ses över inom förskoleverksamheten för att stärka att alla förskolor erbjuder kontinuerliga utvecklingssamtal av god kvalitet.

5 Pedagogisk verksamhet och undervisning Beslut (18) - Arbetet med gemensamma och övergripande strategier inom grundskolorna, i exempelvis aktuella arbetsplaner, för hur utbildningen skall bedrivas för att nå de nationella målen bör förbättras och undervisningen bör i högre grad inriktas mot målen i läroplanen. - Grundskolorna bör på ett bättre sätt tillrättalägga undervisningen och anpassa läromedlen till elevernas behov och förutsättningar. I synnerhet gäller detta i de skolor där majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska. - Samverkan mellan de olika skolformerna och verksamheterna bör förbättras. För att stödja barnens och elevernas utveckling och lärande bör också förskolornas och grundskolornas samarbete kring elevernas långsiktiga lärande öka. - Kommunen bör på olika sätt stimulera elever med utländsk bakgrund till att delta i modersmålsundervisningen, exempelvis genom att erbjuda modersmål även som språkval. - Ett helhetsgrepp bör tas över hur ämnet engelska bäst bör hanteras för elever med utländsk bakgrund inom kommunens grund- och gymnasieskolor. Rådande ordning är problematisk eftersom eleverna inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program och de kan inte heller få ett slutbetyg från gymnasieskolan. - Särskoleelevernas skolgång bör också ses över i ett helhetsperspektiv så att inte två möjliga utbildningsår blir outnyttjade. - För att stärka en likvärdig bedömning och betygssättning bör gemensamma diskussioner bland lärarpersonalen förekomma mer frekvent. Bedömningsdiskussionerna bör bl.a. behandla vilka kriterier man arbetar efter. Ett arbete inom svenskundervisning för invandrare bör initieras för att utveckla likvärdiga bedömningar av deltagarnas kunskapsnivå mellan olika utbildningsanordnare. Styrning, ledning och kvalitetsarbete - Kvalitetsarbetet från kommunnivå över stadsdelsnivå och till förskole- och skolnivå bör förbättras. Skolornas kvalitetsredovisningar bör förbättras. Analyser av måluppfyllelsen utifrån nationella mål förekommer i begränsad omfattning vilket får som konsekvens att förslag på åtgärder saknas eller blir för abstrakta och otydliga. Kommunen bör i större utsträckning efterfråga uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten. Skolbarnsomsorgen bör följas upp och utvärderas. - Rektorernas förutsättningar för att utöva sitt ledarskap bör ses över. Även otydligheter i ansvarsfördelning förekommer och bör därför ses över. Det pedagogiska ledarskapet i förskolorna bör förtydligas. Rektorns förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap kan förbättras på flera skolor. Rektorns pedagogiska viljeinriktning bör på några skolor bli tydligare.

6 Beslut (18) - Kommunen bör, förutom att uppmärksamma sitt ansvar att tillse att skolplikten efterlevs, i de enskilda fallen ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas. Dessutom bör samverkan med de sociala myndigheterna utvecklas. - Rektorsansvaret bör klargöras på Östergård och Vårsången skoldaghem. Det är oklart vem som är ansvarig rektor för varje enskild elev, vilket bland annat avspeglas i osäkerhet beträffande vem som skriver under betyg och vilken rektor som tar beslut om exempelvis anpassad studiegång. - Strukturen för styrning och ledning av verksamheten med svenskundervisning för invandrare bör ses över. Tillgång till utbildning och omsorg - Kommunen bör noggrant undersöka att eleverna i förberedelseklasserna får undervisning i alla ämnen om det inte med hänsyn till den enskilde elevens behov eller förutsättningar finns anledning att anpassa studiegången. - Avgifter och kostnader som förekommer inom verksamheterna måste ses över så att dessa överensstämmer med skollagens krav på en avgiftsfri utbildning. Resurser - Sammansättningen av barngrupperna och även barngruppernas storlek i förskolan bör följas och inför beslut som påverkar personaltäthet, gruppstorlekar och gruppsammansättningar bör ekonomiska och pedagogiska konsekvensutredningar göras. Vidare bör uppmärksamhet ägnas åt den oregelbundna vistelse i förskolan som barn till arbetslösa eller föräldralediga erbjuds. Kommunen bör undersöka och överväga om grupperna inom skolbarnsomsorgen är lämpligt stora och lämpligt sammansatta. - Lärarnas kompetenser bör utnyttjas på ett bättre sätt så att de i högre grad används för de ämnen som de fått sin utbildning i. Särskilt gäller detta inom årskurserna 3-6. Variationen mellan skolorna när det gäller tillgång till specialpedagogisk kompetens bör uppmärksammas liksom ämnesbehörigheten i svenska som andraspråk. I svenskundervisning för invandrare bör tillgången på behöriga lärare i utbildningen stärkas.

7 Beslut (18) Kommunövergripande kritikområden I den övergripande kommunrapporten, i stadsdelsrapporterna och i skolrapporterna finns närmare redovisat vad som snarast skall åtgärdas. Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i hela kommunen eller vid ett flertal stadsdelar inte uppfyller författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. Arbetsmiljö och delaktighet - Arbetet för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling är, mot bakgrund av frekvensen av kränkningar och upplevd otrygghet, inte tillräckligt aktivt och systematiskt vid Johannesskolan och Sofielundsskolan (1 kap. 2 skollagen och avsnitten 1, 2.1 samt 2.6 i läroplan för det obligatoriska skolväsendet). Pedagogisk verksamhet och undervisning - Alla förskolebarn och alla elever i grundskolan inte får det stöd som de behöver (4 kap. 1 skollagen, 5 kap. 1 grundskoleförordningen samt avsnitt 2.2 i läroplan för förskolan). - Åtgärdsprogram upprättas inte för alla elever som är i behov av särskilda stödåtgärder (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Modersmålsstöd i förskolan ges inte till alla barn som är i behov av det. Barn med annat modersmål än svenska får inte möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (2 a kap. 3 skollagen och avsnitt 1 läroplan för förskolan). - Studiehandledning på modersmålet ges inte till alla elever som är i behov av det (5 kap. 2 grundskoleförordningen, 5 kap. 2 särskoleförordningen). - Undervisning i svenska som andraspråk ges inte till alla elever som är i behov av det. Undervisningen bedrivs inte alltid som ett eget ämne med kursplan (2 kap. 15 grundskoleförordningen). - Eleverna på Hindby skoldaghem och Östergårds skola får enbart engelska eller svenska som språkval. Minst två av språkvalen tyska, franska eller spanska skall erbjudas (2 kap. 17 grundskoleförordningen). Styrning, ledning och kvalitetsarbete - Kommunens kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass och obligatorisk skola saknar en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser vidta om målen inte har uppnåtts. Det saknas också kvalitetsredovisning vid ett antal skolor och några uppfyller inte förordningens krav. Svenskundervisning för invandrare måste upprätta en gemensam kvalitetsredovisning i enlighet med förordningen (1 och 2 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet i dess lydelse före den 15 augusti 2005). - Beslut som fattats på delegation återrapporteras inte alltid till stadsdelsfullmäktige och beslut som fattas av rektorn för svenskundervisning för invandrare på delega-

8 Beslut (18) tion av stadsdelarna måste återrapporteras till respektive stadsdel (2 kap. 1 skollagen, 6 kap. 35 kommunallagen). - Beslut om anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp saknas i flera fall eller har tagits av annan än elevens rektor (5 kap. 5 grundskoleförordningen). - Antagning av sökande till svenskundervisning för invandrare sker utan beslut av rektorn (13 kap. 12 skollagen). Tillgång till utbildning och omsorg - Barn till arbetslösa eller föräldralediga erbjuds inte förskoleverksamhet minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan i alla förskolor (2a kap. 6 a och b skollagen). - Plats i förskoleverksamheten erbjuds inte alla barn utan oskäligt dröjsmål (2 a kap. 7 skollagen). - Elevens val bedrivs inte enligt författningarna på alla skolor (2 kap grundskoleförordningen). - Undervisning ges inte i alla ämnen och i den omfattning som följer av skollagen (bilaga 3 skollagen, 2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Möjligheten att läsa modersmål som språkval erbjuds inte i de flesta stadsdelar (2 kap. 18 grundskoleförordningen). - Kommunen erbjuder inte alltid plats inom svenskundervisning för invandrare inom tre månader (13 kap. 3 skollagen).

9 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Centrum Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Centrum är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Variationen i resultat mellan skolorna och mellan pojkar och flickor bör analyseras liksom skillnaderna i resultat på nationella prov i årskurs 5 och 9 och slutbetygen i samma ämnen i årskurs 9. - Förskolan bör i högre utsträckning arbeta för att motverka traditionella könsmönster. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Magistratskolan tillämpar disciplinära åtgärder som strider mot grundskoleförordningen (6 kap grundskoleförordningen).

10 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Fosie Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Fosie är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Trots att flertalet elever upplever trygghet i skolmiljön finns det på flera av skolorna i stadsdelen stora behov av att förbättra elevernas trygghet och för att öka elevernas motivation för skolarbetet. - Stadsdelen bör se till att samverkan mellan de sociala myndigheterna och skolan utvecklas. - Åtgärdsprogrammen bör bygga på bättre analyser och innehålla mera konkreta åtgärdsbeskrivningar. - Utvecklingssamtalen bör förbättras på flera skolor så att de på ett tydligare sätt beskriver elevens kunskapsutveckling. - Tillgången till läromedel bör förbättras så att eleverna på alla skolor har läromedel och annat stöd av god kvalitet för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. Även några skolmiljöer bör få en utformning som på ett bättre sätt kan ge stöd åt elevernas ansvarstagande och skolarbete.

11 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Husie Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Husie är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Utvecklingssamtalen bör utformas så att de på ett tydligare sätt beskriver elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. - Personalsituationen på särskolan Kärnhuset bör ses över. - Skolornas arbete bör i större utsträckning riktas mot kunskapsinnehåll. Vidare bör arbetet i högre grad inriktas mot läroplanernas och kursplanernas mål. - Det bör göras en analys av skillnader i bedömningen mellan nationella ämnesproven och slutbetygen. - Åtgärdsprogrammen bör bygga på bättre analyser och innehålla mera konkreta åtgärdsbeskrivningar. - Eleverna på alla skolor bör ges lokalmässig möjlighet att arbeta i olika grupperingar och få tillgång till studieplatser och skolbibliotek.

12 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Hyllie Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Hyllie är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Den kraftiga försämringen av resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 på Stadions rektorsområde bör noggrant analyseras och relevanta åtgärder bör tas fram. - I arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver en samsyn utvecklas bland personalen på alla nivåer i organisationen. - Språkundervisningen i tyska och franska bör uppmärksammas och förbättras. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Rektorn ingår inte i elevvårdskonferensen på alla skolor (3 kap. 4 grundskoleförordningen). - Alla skolor har inte en egen arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Föräldrarna kontaktas inte om deras barn utsätter andra eller själva utsätts för kränkande behandling på Lindeborgsskolans rektorsområde (avsnitt 2.4 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet).

13 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Kirseberg Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Kirseberg är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Arbetet mot kränkande behandling måste stärkas och verksamheten behöver tydliggöras inom Kirsebergs rektorsområde, bland annat genom struktur i kvalitetsarbete och dokumentation. - Vid Kirsebergsskolan bör rutiner för förandet av betygskataloger och beslut om placering i särskild undervisningsgrupp förbättras. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Eleverna ges inte möjligheter att nå alla mål, eftersom lokalerna inte är ändamålsenliga på Segevångsskolan (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och kursplanerna för naturorienterande ämnen).

14 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Limhamn - Bunkeflo Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Limhamn - Bunkeflo är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltning bör klaras ut. På Bergaskolan skolår F-5 bör ansvarsfördelningen mellan rektorn och skolans två skolutvecklare göras tydligare. - Bergaskolan 6-9 och Linnéskolan bör förbättra sina rutiner för hantering av betygskatalogerna. - Skolornas arbetsplaner bör aktualiseras och även tas fram i samverkan med elever, föräldrar och personal. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Utvecklingssamtalen på Linnéskolan och Sundsbroskolan följer inte författningarnas krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - På Linnéskolan sätts sammanfattande betyg i naturorienterande ämnen trots att undervisningen inte är ämnesövergripande (7 kap. 3 grundskoleförordningen).

15 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Oxie Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Oxie är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Stadsdelen bör analysera vad som ligger bakom variationerna i resultaten av de nationella ämnesproven i årskurs 5 som finns mellan skolorna och de betygsskillnader som finns mellan flickor och pojkar. - Inom förskolan bör genusperspektivet föras in i personalens pedagogiska diskussioner. - Verksamheten vid fritidshemmet för de äldre barnen bör utvecklas så att den framstår som ett reellt alternativ för föräldrar och barn. Styrningen av fritidshemmet bör förbättras - Träningsskolan bör fortsätta utveckla det pedagogiska innehållet i verksamheten kopplat till kursplanerna och ge personalen möjlighet till stöd. I ett längre perspektiv bör kommunen genom stadsdelen se över lärarbehörigheten i träningsskolan.

16 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Rosengård Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Rosengård är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Möjligheterna till att utnyttja det internationella perspektivet i undervisningen och stödet till förskolebarnen att utveckla en flerkulturell tillhörighet bör användas bättre. - Arbetet för att motverka traditionella könsmönster behöver stärkas på alla skolor och i förskolorna och situationen för flickor respektive pojkar bör uppmärksammas i stadsdelen. - Skolbarnsomsorgens verksamhet bör förbättras så att man i högre grad lever upp till kraven om att erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Lokalernas ändamålsenlighet behöver ses över utifrån fritidshemmens behov. - Elevernas språkval bör stimuleras i stadsdelen. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Betyg sätts i vissa fall på andra grunder än som anges i skolförfattningarna och sammanfattande betyg ges trots att undervisningen inte är ämnesövergripande (7 kap. 3 och 8 grundskoleförordningen).

17 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Södra Innerstaden Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Södra Innerstaden är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Möjligheterna att i förskolan bidra till att barnen utvecklar en flerkulturell tillhörighet bör användas bättre. - Språkvalet vid Nya Stenkulaskolan bör analyseras och ses över. - I Sorgenfriskolan bör samarbetet mellan arbetslagen förbättras. - Skolorna bör i större utsträckning sträva efter att eleverna får möjlighet till fysisk aktivitet varje dag. - I Sorgenfriskolan bör fritidshemmets lokaler anpassas till antalet barn. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - I Sofielundsskolan saknas lokal arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen).

18 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Västra Innerstaden Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Västra Innerstaden är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Informationen om skolans uppdrag och mål till elever och föräldrar bör förbättras. - Åtgärder bör vidtas för att förhindra kränkningar mellan flickor och pojkar. - Ämnet teknik behöver få en tydligare framtoning i verksamheterna när det gäller innehåll och betygssättning. - Kommunen bör se till att återkopplingen från tjänstemän till den politiska nivån förbättras i syfte att öka de ansvariga politikernas insikter om skolans inre arbete. - Åtgärdsprogrammen på flera enheter bör ses över så att de bygger på bättre analyser och innehåller mera konkreta åtgärdsbeskrivningar. - Förutsättningarna för att kunna arbeta mot läroplanens mål och skollagens krav bör förbättras inom skolbarnsomsorgen för årskurs 4-6 på Dammfriskolan. Information bör ges till föräldrar på Mellanhedens rektorsområde om möjlighet till morgonomsorg vid behov för åringar. - Balettskolan vid Dammfriskolan bör tydliggöra uppdraget. Dessutom bör balettskolans ledningsorganisation ses över liksom elevernas arbetssituation så att denna får en rimlig omfattning. - Det hälsofrämjande arbetet behöver ses över. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Stadsdelen informerar inte föräldrar om möjligheten till modersmålsstöd i förskolan. och det faktiska arbetet med modersmålsstöd i förskolan har allvarliga brister. (5 kap. 2 grundskoleförordningen). Skolverkets vägnar Marie-Hélène Ahrnborg Tf Avdelningschef Sonja Arnman Undervisningsråd

19 Beslut (18) I ärendets slutliga handläggning har också deltagit avdelningsjurist Alf Johansson och enhetschef Björn Persson. Kopia till Enligt fastställd sändlista.

20 Bilaga 1 Beslut Malmö stad Malmö (7) Dnr :2787 Genomförd utbildningsinspektion i Malmö kommun, delbeslut för gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda Skolverket genomför under 2005 inspektion i Malmö kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, grundskolan och den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen. Skolverkets utbildningsinspektion redovisas i ett kommunövergripande beslut, som lämnas våren 2006, samt detta delbeslut som avser den verksamhet som delegerats till utbildningsnämnden. Båda besluten riktas till Malmö kommun såsom huvudman och ytterst ansvarig för den delegerade verksamheten. Detta beslut avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Besök i verksamheterna genomfördes under perioden den 18 januari till den 1 juni Vid utbildningsinspektionen tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen skall granska utbildningens kvalitet samt klargöra om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsinspektionen behandlar sex områden, som avser att täcka verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionen syftar dock inte till att skapa en heltäckande bild av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan fokuserar i första hand på särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och kriterier för bedömningen av respektive granskningsområde finns publicerade på Skolverkets hemsida (www. Skolverket.se) Av bilagda rapporter framgår vilka skolor som inspekterats och hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Förutom den övergripande rapporten om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda finns även rapporter om varje kommunal skola. Detta beslut redovisar dels områden som behöver utvecklas, förbättringsområden, dels områden där kommunen inte uppfyller författningarna, kritikområden. Postadress: Gasverksgatan Lund Besöksadress: Gasverksgatan 1 Telefon: vx Fax:

Utbildningsinspektion i Malmö stad Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Malmö stad Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Inspektionsrapport från Skolverket 2005:76 Utbildningsinspektion i Malmö stad Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Delbelsut Rapport till utbildningsnämnden Skolrapporter Innehåll Delbeslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:118 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Aspöskolan och Rosenfeldtskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:65 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Simrislundsenheten F 6 Simrislundsskolan

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Huddinge kommun

Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:41 Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Beslut Huddinge kommun 141 85 Huddinge 2005-06-29 1 (6) Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3234 Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Skolområde Norr Högelidsskolan,

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:23 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Fosie Utbildningsinspektion i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:21 Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Anders-Olof skolan Hansåkerskolan och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL BESLUT 2004-03-08 1 (3) Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL Genomförd utbildningsinspektion i Lysekils kommun Skolverket har genomfört inspektion i Lysekils kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg Inspektionsrapport från Skolverket 2006:27 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg Stadsdelsrapport Skolrapporter Stadsdel Kirseberg Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Kirseberg

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Utbildningsinspektion i Täby kommun

Utbildningsinspektion i Täby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:53 Utbildningsinspektion i Täby kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Byleskolan och Kyrkskolan Drakskeppsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum Inspektionsrapport från Skolverket 2006:24 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Centrum Utbildningsinspektion

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:399 Innehåll Kommunbeslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuxenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Innehåll Beslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuenutbildning Skolrapporter

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Folkungaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun

Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:51 Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Beslut Norrtälje kommun Box 803 761 28 Norrtälje 2004-09-28 1 (4) Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3754 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:53 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Beslut Kommunrapport Beslut Helsingborgs kommun Bildningsnämnden Utvecklingsnämnden 2004-10-08 1 (10) Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Vålbergsskolan Nors skolområde 660 50 Vålberg 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Karlstad kommun 651 84 Karlstad Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Skola; Vålbergsskolan

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut. Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG. 2005-09-06 1(6) Dnr 53-2004:1600

Beslut. Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG. 2005-09-06 1(6) Dnr 53-2004:1600 Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-09-06 1(6) Genomförd utbildningsinspektion i Göteborgs kommun, delbeslut gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolverket genomför under hösten 2004 och våren

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer