Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Malmö kommun"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport

2 Beslut Malmö kommun MALMÖ (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö kommun Skolverket har genomfört inspektion i Malmö kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 18 januari till den 21 oktober Ett delbeslut fattades den 11 november 2005 för utbildningsnämndens verksamhet, vilket återfinns i bilaga. Utbildningsnämndens verksamhet redovisades då också i en övergripande rapport samt i rapporter för varje skola. Vid utbildningsinspektion tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen skall granska utbildningens kvalitet samt klargöra om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsinspektionen fokuserar på sex områden, som avser att täcka verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionen syftar dock inte till att skapa en heltäckande bild av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan fokuserar i första hand på särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och kriterier för bedömningen av respektive granskningsområde finns publicerade på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och enheter som inspekterats och hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Förutom en övergripande rapport om kommunens hela ansvarsområde för förskola, skola, skolbarnsomsorg och svenskundervisning för invandrare finns även en stadsdelsrapport för respektive stadsdel och för varje kommunal skola. Detta beslut redovisar dels områden som behöver utvecklas, förbättringsområden, dels områden där kommunen inte uppfyller författningarna, kritikområden. Senast inom tre månader från beslutsdagen, dvs. den 1 juni skall Malmö kommun redovisa till Skolverket, enheten i Lund, vilka åtgärder som vidtagits inom kritikområdena. Skolverket avser även att följa upp effekterna av inspektionen inom cirka två år. Inför denna uppföljning kommer Skolverket att begära en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten inom förbättringsområdena. Postadress: Gasverksgatan Lund Besöksadress: Gasverksgatan 1 Telefon: vx Fax:

3 Beslut (18) Skolverkets beslut med anledning av inspektionen Skolverksamheten i Malmö kommun präglas av ytterligheter i såväl resultat som förutsättningar. Inspektionen kan i sin bedömning framhålla såväl goda resultat och processer som sådant som är i starkt behov av förbättring. Det finns även allvarliga brister som strider mot författningarna och som snarast skall åtgärdas. Den kommuninterna variationen är stor. Av de tio stadsdelarna har några likvärdiga eller bättre resultat jämfört med riket såväl när det gäller genomsnittligt meritvärde, andel elever med fullständiga betyg som andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program. Andra stadsdelar har mycket svaga resultat. Det finns också stora variationer mellan stadsdelarna när det gäller försörjningsstöd, förvärvsarbetande och barn med utländsk härkomst, vilket är väl synligt i stadsdelarnas varierande välfärdsindex. Dessa faktorer har givetvis betydelse för såväl undervisningsprocessen som de resultat som redovisas genom betyg och nationella prov. Förskolornas verksamhet uppvisar i huvudsak en god miljö där både omsorg och lärande får utrymme. Även grundskolorna lägger ofta stor vikt vid värdegrundsarbetet. I huvudsak ger eleverna uttryck för att de trivs på sina skolor, de känner sig trygga och tar avstånd från kränkande behandling. Majoriteten av eleverna fungerar bra i ett socialt sammanhang och har god förmåga att ta ansvar för sin miljö och sitt skolarbete. Satsningen på språkutveckling är tydligt märkbar och språksatsningarna i några stadsdelar är storskaliga. De har förankrats i skolorna genom kompetensutveckling och språkprogram med det tydliga syftet att anpassa undervisningen i alla ämnen efter elevernas språkkunskaper. Det pågår ett medvetet och aktivt arbete i dessa grundskolor för att bättre kunna stödja elevernas språkutveckling. Arbetet med elevernas språkutveckling här är av god, i några skolor mycket god kvalitet. Kunskapsresultaten för de deltagare inom svenskundervisning för invandrare som fullföljer utbildningen bedöms vara av god kvalitet. Flera av kommunens stadsdelar och skolor har under lång tid varit föremål för olika satsningar och projekt, såväl från nationell som från kommunal nivå, till vilka även ekonomiska medel har tillförts. Kommunens syfte har varit att både höja kompetensen i organisationen och att finns nya vägar att lösa de problem som finns. Kommunövergripande förbättringsområden I den övergripande kommunrapporten, i stadsdelsrapporterna och i skolrapporterna finns närmare redovisat vad som behöver förbättras inom respektive granskningsområde. Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i hela kommunen eller vid ett flertal stadsdelar är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Möjligheten för elever med svårigheter i skolan att få särskilt stöd liksom upplevelsen av trygghet och arbetsro kan variera mycket mellan skolor i de olika stadsdelarna men även mellan skolor inom en stadsdel. De skilda förutsättningarna och resultaten uppvisar en sådan variation att det finns skäl för Malmö kommun att följa upp, analysera

4 Beslut (18) och överväga hur man avser att komma tillrätta med den bristande likvärdighet som konstaterats. Kunskaper, utveckling och lärande - Ett mer aktivt värdegrundsarbete bör bedrivas i såväl förskolor som grundskolor. Det goda förhållningssätt avseende värderingar och ansvar som ofta grundläggs i förskolan och i de tidigare årskurserna i grundskolan, bör på ett bättre sätt tas tillvara i elevernas fortsatta skolgång. - De totala kunskapsresultaten behöver uppmärksammas och förbättras och andelen elever med fullständigt slutbetyg bör öka. Kommunen bör också analysera varför resultaten i de naturorienterande ämnena så ofta bidrar till att eleverna inte får fullständiga betyg. - Uppföljning av elevernas kunskaper i alla ämnen, i relation till kursplanernas mål för årskurs 5, behöver stärkas. Kommunen bör se till att eleverna ges tillräckliga förutsättningar för att nå målen för årskurs 5 i samtliga ämnen. Elevernas kunskapsutveckling bör följas ur ett mera långsiktigt perspektiv. - Åtgärder för att de för flera stadsdelar låga resultaten i nationella ämnesprov i matematik i årskurs 9 skall förbättras bör vidtas. - Svenskundervisningen för invandrare bör bättre prioritera arbetet med att minska andelen avbrott samt skapa tydliga rutiner för uppföljning och redovisning av kunskapsresultat. Arbetsmiljö och delaktighet - Inflytandet för barn, elever och studerande bör öka. Förskolorna bör stärka arbetet med att se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt. Grundskolorna bör ge eleverna inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Även elevernas kunskap om skolans mål och betygskriterier bör förbättras. Svenskundervisning för invandrare bör se över formerna för studerandeinflytandet. Kommunen måste tydligare följa upp hur elev- och studerandeinflytandet genomförs hos respektive utbildningsanordnare. - Alla grundskolor bör ha handlingsprogram som omfattar alla former av kränkande behandling och det bör även framgå hur såväl eleven som skolan skall agera om en vuxen kränker en elev. Kontakt mellan hemmen och skolan vid eventuella kränkningar bör förekomma. - I de stadsdelar som har en stor andel elever med utländsk bakgrund bör förskolor och grundskolor se över sin samverkan med föräldrar och utveckla och stärka de former som i högre grad kan engagera och involvera föräldrarna. - Utvecklingssamtalens kvalitet och frekvens bör ses över inom förskoleverksamheten för att stärka att alla förskolor erbjuder kontinuerliga utvecklingssamtal av god kvalitet.

5 Pedagogisk verksamhet och undervisning Beslut (18) - Arbetet med gemensamma och övergripande strategier inom grundskolorna, i exempelvis aktuella arbetsplaner, för hur utbildningen skall bedrivas för att nå de nationella målen bör förbättras och undervisningen bör i högre grad inriktas mot målen i läroplanen. - Grundskolorna bör på ett bättre sätt tillrättalägga undervisningen och anpassa läromedlen till elevernas behov och förutsättningar. I synnerhet gäller detta i de skolor där majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska. - Samverkan mellan de olika skolformerna och verksamheterna bör förbättras. För att stödja barnens och elevernas utveckling och lärande bör också förskolornas och grundskolornas samarbete kring elevernas långsiktiga lärande öka. - Kommunen bör på olika sätt stimulera elever med utländsk bakgrund till att delta i modersmålsundervisningen, exempelvis genom att erbjuda modersmål även som språkval. - Ett helhetsgrepp bör tas över hur ämnet engelska bäst bör hanteras för elever med utländsk bakgrund inom kommunens grund- och gymnasieskolor. Rådande ordning är problematisk eftersom eleverna inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program och de kan inte heller få ett slutbetyg från gymnasieskolan. - Särskoleelevernas skolgång bör också ses över i ett helhetsperspektiv så att inte två möjliga utbildningsår blir outnyttjade. - För att stärka en likvärdig bedömning och betygssättning bör gemensamma diskussioner bland lärarpersonalen förekomma mer frekvent. Bedömningsdiskussionerna bör bl.a. behandla vilka kriterier man arbetar efter. Ett arbete inom svenskundervisning för invandrare bör initieras för att utveckla likvärdiga bedömningar av deltagarnas kunskapsnivå mellan olika utbildningsanordnare. Styrning, ledning och kvalitetsarbete - Kvalitetsarbetet från kommunnivå över stadsdelsnivå och till förskole- och skolnivå bör förbättras. Skolornas kvalitetsredovisningar bör förbättras. Analyser av måluppfyllelsen utifrån nationella mål förekommer i begränsad omfattning vilket får som konsekvens att förslag på åtgärder saknas eller blir för abstrakta och otydliga. Kommunen bör i större utsträckning efterfråga uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten. Skolbarnsomsorgen bör följas upp och utvärderas. - Rektorernas förutsättningar för att utöva sitt ledarskap bör ses över. Även otydligheter i ansvarsfördelning förekommer och bör därför ses över. Det pedagogiska ledarskapet i förskolorna bör förtydligas. Rektorns förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap kan förbättras på flera skolor. Rektorns pedagogiska viljeinriktning bör på några skolor bli tydligare.

6 Beslut (18) - Kommunen bör, förutom att uppmärksamma sitt ansvar att tillse att skolplikten efterlevs, i de enskilda fallen ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas. Dessutom bör samverkan med de sociala myndigheterna utvecklas. - Rektorsansvaret bör klargöras på Östergård och Vårsången skoldaghem. Det är oklart vem som är ansvarig rektor för varje enskild elev, vilket bland annat avspeglas i osäkerhet beträffande vem som skriver under betyg och vilken rektor som tar beslut om exempelvis anpassad studiegång. - Strukturen för styrning och ledning av verksamheten med svenskundervisning för invandrare bör ses över. Tillgång till utbildning och omsorg - Kommunen bör noggrant undersöka att eleverna i förberedelseklasserna får undervisning i alla ämnen om det inte med hänsyn till den enskilde elevens behov eller förutsättningar finns anledning att anpassa studiegången. - Avgifter och kostnader som förekommer inom verksamheterna måste ses över så att dessa överensstämmer med skollagens krav på en avgiftsfri utbildning. Resurser - Sammansättningen av barngrupperna och även barngruppernas storlek i förskolan bör följas och inför beslut som påverkar personaltäthet, gruppstorlekar och gruppsammansättningar bör ekonomiska och pedagogiska konsekvensutredningar göras. Vidare bör uppmärksamhet ägnas åt den oregelbundna vistelse i förskolan som barn till arbetslösa eller föräldralediga erbjuds. Kommunen bör undersöka och överväga om grupperna inom skolbarnsomsorgen är lämpligt stora och lämpligt sammansatta. - Lärarnas kompetenser bör utnyttjas på ett bättre sätt så att de i högre grad används för de ämnen som de fått sin utbildning i. Särskilt gäller detta inom årskurserna 3-6. Variationen mellan skolorna när det gäller tillgång till specialpedagogisk kompetens bör uppmärksammas liksom ämnesbehörigheten i svenska som andraspråk. I svenskundervisning för invandrare bör tillgången på behöriga lärare i utbildningen stärkas.

7 Beslut (18) Kommunövergripande kritikområden I den övergripande kommunrapporten, i stadsdelsrapporterna och i skolrapporterna finns närmare redovisat vad som snarast skall åtgärdas. Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i hela kommunen eller vid ett flertal stadsdelar inte uppfyller författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. Arbetsmiljö och delaktighet - Arbetet för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling är, mot bakgrund av frekvensen av kränkningar och upplevd otrygghet, inte tillräckligt aktivt och systematiskt vid Johannesskolan och Sofielundsskolan (1 kap. 2 skollagen och avsnitten 1, 2.1 samt 2.6 i läroplan för det obligatoriska skolväsendet). Pedagogisk verksamhet och undervisning - Alla förskolebarn och alla elever i grundskolan inte får det stöd som de behöver (4 kap. 1 skollagen, 5 kap. 1 grundskoleförordningen samt avsnitt 2.2 i läroplan för förskolan). - Åtgärdsprogram upprättas inte för alla elever som är i behov av särskilda stödåtgärder (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Modersmålsstöd i förskolan ges inte till alla barn som är i behov av det. Barn med annat modersmål än svenska får inte möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (2 a kap. 3 skollagen och avsnitt 1 läroplan för förskolan). - Studiehandledning på modersmålet ges inte till alla elever som är i behov av det (5 kap. 2 grundskoleförordningen, 5 kap. 2 särskoleförordningen). - Undervisning i svenska som andraspråk ges inte till alla elever som är i behov av det. Undervisningen bedrivs inte alltid som ett eget ämne med kursplan (2 kap. 15 grundskoleförordningen). - Eleverna på Hindby skoldaghem och Östergårds skola får enbart engelska eller svenska som språkval. Minst två av språkvalen tyska, franska eller spanska skall erbjudas (2 kap. 17 grundskoleförordningen). Styrning, ledning och kvalitetsarbete - Kommunens kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass och obligatorisk skola saknar en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser vidta om målen inte har uppnåtts. Det saknas också kvalitetsredovisning vid ett antal skolor och några uppfyller inte förordningens krav. Svenskundervisning för invandrare måste upprätta en gemensam kvalitetsredovisning i enlighet med förordningen (1 och 2 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet i dess lydelse före den 15 augusti 2005). - Beslut som fattats på delegation återrapporteras inte alltid till stadsdelsfullmäktige och beslut som fattas av rektorn för svenskundervisning för invandrare på delega-

8 Beslut (18) tion av stadsdelarna måste återrapporteras till respektive stadsdel (2 kap. 1 skollagen, 6 kap. 35 kommunallagen). - Beslut om anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp saknas i flera fall eller har tagits av annan än elevens rektor (5 kap. 5 grundskoleförordningen). - Antagning av sökande till svenskundervisning för invandrare sker utan beslut av rektorn (13 kap. 12 skollagen). Tillgång till utbildning och omsorg - Barn till arbetslösa eller föräldralediga erbjuds inte förskoleverksamhet minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan i alla förskolor (2a kap. 6 a och b skollagen). - Plats i förskoleverksamheten erbjuds inte alla barn utan oskäligt dröjsmål (2 a kap. 7 skollagen). - Elevens val bedrivs inte enligt författningarna på alla skolor (2 kap grundskoleförordningen). - Undervisning ges inte i alla ämnen och i den omfattning som följer av skollagen (bilaga 3 skollagen, 2 kap. 6 grundskoleförordningen). - Möjligheten att läsa modersmål som språkval erbjuds inte i de flesta stadsdelar (2 kap. 18 grundskoleförordningen). - Kommunen erbjuder inte alltid plats inom svenskundervisning för invandrare inom tre månader (13 kap. 3 skollagen).

9 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Centrum Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Centrum är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Variationen i resultat mellan skolorna och mellan pojkar och flickor bör analyseras liksom skillnaderna i resultat på nationella prov i årskurs 5 och 9 och slutbetygen i samma ämnen i årskurs 9. - Förskolan bör i högre utsträckning arbeta för att motverka traditionella könsmönster. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Magistratskolan tillämpar disciplinära åtgärder som strider mot grundskoleförordningen (6 kap grundskoleförordningen).

10 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Fosie Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Fosie är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Trots att flertalet elever upplever trygghet i skolmiljön finns det på flera av skolorna i stadsdelen stora behov av att förbättra elevernas trygghet och för att öka elevernas motivation för skolarbetet. - Stadsdelen bör se till att samverkan mellan de sociala myndigheterna och skolan utvecklas. - Åtgärdsprogrammen bör bygga på bättre analyser och innehålla mera konkreta åtgärdsbeskrivningar. - Utvecklingssamtalen bör förbättras på flera skolor så att de på ett tydligare sätt beskriver elevens kunskapsutveckling. - Tillgången till läromedel bör förbättras så att eleverna på alla skolor har läromedel och annat stöd av god kvalitet för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. Även några skolmiljöer bör få en utformning som på ett bättre sätt kan ge stöd åt elevernas ansvarstagande och skolarbete.

11 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Husie Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Husie är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Utvecklingssamtalen bör utformas så att de på ett tydligare sätt beskriver elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. - Personalsituationen på särskolan Kärnhuset bör ses över. - Skolornas arbete bör i större utsträckning riktas mot kunskapsinnehåll. Vidare bör arbetet i högre grad inriktas mot läroplanernas och kursplanernas mål. - Det bör göras en analys av skillnader i bedömningen mellan nationella ämnesproven och slutbetygen. - Åtgärdsprogrammen bör bygga på bättre analyser och innehålla mera konkreta åtgärdsbeskrivningar. - Eleverna på alla skolor bör ges lokalmässig möjlighet att arbeta i olika grupperingar och få tillgång till studieplatser och skolbibliotek.

12 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Hyllie Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Hyllie är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Den kraftiga försämringen av resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 på Stadions rektorsområde bör noggrant analyseras och relevanta åtgärder bör tas fram. - I arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver en samsyn utvecklas bland personalen på alla nivåer i organisationen. - Språkundervisningen i tyska och franska bör uppmärksammas och förbättras. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Rektorn ingår inte i elevvårdskonferensen på alla skolor (3 kap. 4 grundskoleförordningen). - Alla skolor har inte en egen arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen). - Föräldrarna kontaktas inte om deras barn utsätter andra eller själva utsätts för kränkande behandling på Lindeborgsskolans rektorsområde (avsnitt 2.4 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet).

13 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Kirseberg Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Kirseberg är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Arbetet mot kränkande behandling måste stärkas och verksamheten behöver tydliggöras inom Kirsebergs rektorsområde, bland annat genom struktur i kvalitetsarbete och dokumentation. - Vid Kirsebergsskolan bör rutiner för förandet av betygskataloger och beslut om placering i särskild undervisningsgrupp förbättras. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Eleverna ges inte möjligheter att nå alla mål, eftersom lokalerna inte är ändamålsenliga på Segevångsskolan (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och kursplanerna för naturorienterande ämnen).

14 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Limhamn - Bunkeflo Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Limhamn - Bunkeflo är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltning bör klaras ut. På Bergaskolan skolår F-5 bör ansvarsfördelningen mellan rektorn och skolans två skolutvecklare göras tydligare. - Bergaskolan 6-9 och Linnéskolan bör förbättra sina rutiner för hantering av betygskatalogerna. - Skolornas arbetsplaner bör aktualiseras och även tas fram i samverkan med elever, föräldrar och personal. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Utvecklingssamtalen på Linnéskolan och Sundsbroskolan följer inte författningarnas krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen). - På Linnéskolan sätts sammanfattande betyg i naturorienterande ämnen trots att undervisningen inte är ämnesövergripande (7 kap. 3 grundskoleförordningen).

15 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Oxie Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Oxie är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Stadsdelen bör analysera vad som ligger bakom variationerna i resultaten av de nationella ämnesproven i årskurs 5 som finns mellan skolorna och de betygsskillnader som finns mellan flickor och pojkar. - Inom förskolan bör genusperspektivet föras in i personalens pedagogiska diskussioner. - Verksamheten vid fritidshemmet för de äldre barnen bör utvecklas så att den framstår som ett reellt alternativ för föräldrar och barn. Styrningen av fritidshemmet bör förbättras - Träningsskolan bör fortsätta utveckla det pedagogiska innehållet i verksamheten kopplat till kursplanerna och ge personalen möjlighet till stöd. I ett längre perspektiv bör kommunen genom stadsdelen se över lärarbehörigheten i träningsskolan.

16 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Rosengård Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Rosengård är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Möjligheterna till att utnyttja det internationella perspektivet i undervisningen och stödet till förskolebarnen att utveckla en flerkulturell tillhörighet bör användas bättre. - Arbetet för att motverka traditionella könsmönster behöver stärkas på alla skolor och i förskolorna och situationen för flickor respektive pojkar bör uppmärksammas i stadsdelen. - Skolbarnsomsorgens verksamhet bör förbättras så att man i högre grad lever upp till kraven om att erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Lokalernas ändamålsenlighet behöver ses över utifrån fritidshemmens behov. - Elevernas språkval bör stimuleras i stadsdelen. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Betyg sätts i vissa fall på andra grunder än som anges i skolförfattningarna och sammanfattande betyg ges trots att undervisningen inte är ämnesövergripande (7 kap. 3 och 8 grundskoleförordningen).

17 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Södra Innerstaden Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Södra Innerstaden är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Möjligheterna att i förskolan bidra till att barnen utvecklar en flerkulturell tillhörighet bör användas bättre. - Språkvalet vid Nya Stenkulaskolan bör analyseras och ses över. - I Sorgenfriskolan bör samarbetet mellan arbetslagen förbättras. - Skolorna bör i större utsträckning sträva efter att eleverna får möjlighet till fysisk aktivitet varje dag. - I Sorgenfriskolan bör fritidshemmets lokaler anpassas till antalet barn. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - I Sofielundsskolan saknas lokal arbetsplan (2 kap. 23 grundskoleförordningen).

18 Beslut (18) Utöver de kommunövergripande förbättrings- och kritikområdena redovisas här de områden som är specifika för Stadsdel Västra Innerstaden Förbättringsområden Skolverket bedömer att följande områden som gäller den granskade verksamheten i stadsdel Västra Innerstaden är i behov av förbättringsinsatser, nämligen: - Informationen om skolans uppdrag och mål till elever och föräldrar bör förbättras. - Åtgärder bör vidtas för att förhindra kränkningar mellan flickor och pojkar. - Ämnet teknik behöver få en tydligare framtoning i verksamheterna när det gäller innehåll och betygssättning. - Kommunen bör se till att återkopplingen från tjänstemän till den politiska nivån förbättras i syfte att öka de ansvariga politikernas insikter om skolans inre arbete. - Åtgärdsprogrammen på flera enheter bör ses över så att de bygger på bättre analyser och innehåller mera konkreta åtgärdsbeskrivningar. - Förutsättningarna för att kunna arbeta mot läroplanens mål och skollagens krav bör förbättras inom skolbarnsomsorgen för årskurs 4-6 på Dammfriskolan. Information bör ges till föräldrar på Mellanhedens rektorsområde om möjlighet till morgonomsorg vid behov för åringar. - Balettskolan vid Dammfriskolan bör tydliggöra uppdraget. Dessutom bör balettskolans ledningsorganisation ses över liksom elevernas arbetssituation så att denna får en rimlig omfattning. - Det hälsofrämjande arbetet behöver ses över. Kritikområden Följande områden uppfyller inte författningarnas krav och skall därför snarast åtgärdas. - Stadsdelen informerar inte föräldrar om möjligheten till modersmålsstöd i förskolan. och det faktiska arbetet med modersmålsstöd i förskolan har allvarliga brister. (5 kap. 2 grundskoleförordningen). Skolverkets vägnar Marie-Hélène Ahrnborg Tf Avdelningschef Sonja Arnman Undervisningsråd

19 Beslut (18) I ärendets slutliga handläggning har också deltagit avdelningsjurist Alf Johansson och enhetschef Björn Persson. Kopia till Enligt fastställd sändlista.

20 Bilaga 1 Beslut Malmö stad Malmö (7) Dnr :2787 Genomförd utbildningsinspektion i Malmö kommun, delbeslut för gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda Skolverket genomför under 2005 inspektion i Malmö kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, grundskolan och den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen. Skolverkets utbildningsinspektion redovisas i ett kommunövergripande beslut, som lämnas våren 2006, samt detta delbeslut som avser den verksamhet som delegerats till utbildningsnämnden. Båda besluten riktas till Malmö kommun såsom huvudman och ytterst ansvarig för den delegerade verksamheten. Detta beslut avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Besök i verksamheterna genomfördes under perioden den 18 januari till den 1 juni Vid utbildningsinspektionen tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen skall granska utbildningens kvalitet samt klargöra om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsinspektionen behandlar sex områden, som avser att täcka verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionen syftar dock inte till att skapa en heltäckande bild av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan fokuserar i första hand på särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och kriterier för bedömningen av respektive granskningsområde finns publicerade på Skolverkets hemsida (www. Skolverket.se) Av bilagda rapporter framgår vilka skolor som inspekterats och hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Förutom den övergripande rapporten om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda finns även rapporter om varje kommunal skola. Detta beslut redovisar dels områden som behöver utvecklas, förbättringsområden, dels områden där kommunen inte uppfyller författningarna, kritikområden. Postadress: Gasverksgatan Lund Besöksadress: Gasverksgatan 1 Telefon: vx Fax:

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö stad Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Malmö stad Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Inspektionsrapport från Skolverket 2005:76 Utbildningsinspektion i Malmö stad Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Delbelsut Rapport till utbildningsnämnden Skolrapporter Innehåll Delbeslut

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Eksjö kommun

Utbildningsinspektion i Eksjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:67 Utbildningsinspektion i Eksjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter grundskolan Grevhagsskolan F 6 Hultskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn Dnr : (39)

Regelbunden tillsyn Dnr : (39) Regelbunden tillsyn 2009 2010-06-07 Dnr 40-2010:3711 1 (39) 2 (39) Sammanfattning Skolinspektionen fattade beslut för 978 grundskolor och 166 gymnasieskolor samt i 73 kommuner med tillhörande verksamhetsformer

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Norrköpings kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Beslut Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping 2008-05-06 1 (4) Dnr 53-2007:1393 Genomförd utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Skolverket har genomfört inspektion i Norrköpings kommun av förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Rinkaby och Viby skola Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Rinkaby skola Förskoleklass, Grundskola årskurserna 1 5 Viby skola Förskoleklass,

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:1946 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Bes lut Skolrapport Beslut Antonskolan AB Lasarettsboulevarden 22 291 33 Kristianstad

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vilhelmina kommun

Utbildningsinspektion i Vilhelmina kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3606 Utbildningsinspektion i Vilhelmina kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskoleverksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mölndals kommun

Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:81 Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskola Almåsskolan Balltorpsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun

Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Björndalsskolan Dalkjusans skola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan Motala kommun Datum 2009-06-26 Dnr

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Varbergs kommun

Utbildningsinspektion i Varbergs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3405 Utbildningsinspektion i Varbergs kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolorna Halltorps-, Hagby-, Påryds- och Tvärskogsskolan

Utbildningsinspektion i grundskolorna Halltorps-, Hagby-, Påryds- och Tvärskogsskolan Utbildningsinspektion i grundskolorna UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer