Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för redovisning av avloppsledningsnätets"

Transkript

1 Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Version Ämne Miljö och hälsa

2 2(22) Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Länsstyrelsen i Skåne Län Susanne Eriksson och Lennart Höglind Länsstyrelsen i Skåne Län Miljöavdelningen MALMÖ Tfn:

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Definitioner 5 Miljömål 6 Lagstiftning 6 Saneringsplan 8 Klassificering av bräddavlopp 8 Klassificering av nödavlopp 9 Sammanfattning av klassificeringen 9 Beskrivning av avloppsreningsverket 10 Beskrivning av ledningsnätet samt pumpstationer 11 Förnyelseplan 12 Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter 13 Uppföljning 14 Organisation 14 Buller och lukt 14 Planfrågor 14 Bilagor Exempel 1 15 Exempel 2 16 Exempel 3 17 Exempel 4 18 Exempel 5 19 Exempel 6 20 Referenser 22

4 4(22) Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Inledning Vattenledningsnätet i Sverige har en sammantagen längd på km vilket motsvarar nästan två varv runt ekvatorn. Motsvarande längder för avloppsnätet är km vilket motsvarar drygt två varv runt ekvatorn. Av avloppsnätet utgörs km av dagvattenledningar. I dessa siffror ingår inte de privata servisledningarna. Det sammanlagda återskaffningvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten uppskattas till 350 miljarder, vilket utgör ca 70 % av återskaffningsvärdet för hela VAsystemet. En huvuvduppgift inom rörnätsområdet är att verka för att dessa investeringar ska skötas och förnyas på ett optimalt sätt. Med stöd av miljöbalken ställs krav på verksamhetsutövaren att redovisa hur kommunen sköter sitt ledningsnät och hur brister skall åtgärdas. Mycket material finns framtaget om hur underlaget bör tas fram men få om hur det bör presenteras för tillsynsmyndigheten. Vi har med denna policy försökt fylla detta utrymme och undvikit att beskriva hur underlaget bör tas fram förutom att poängtera vikten av TV-inspektioner. Frågan om utläckage av spillvatten behandlas inte speciellt i denna policy men bör särskilt beaktas om risk finns för påverkan av drickvattentäkter. Inte heller tas frågan om strategi för förnyelse av spillvattennätet upp i någon större omfattning. En sådan strategi behövs emellertid för den långsiktiga förvaltningen av ledningsnätet medan saneringsplanen hanterar den kortsiktiga. Vidare bör det utvecklas praktiska normer för vilken kvalité på ledningsnätet som kan anses uppfylla miljöbalkens bestämmelser. Eller med andra ord när är det bra? Ett stort tack för alla synpunkter som har varit till stor hjälp. Susanne Eriksson Länsstyrelsen i Skåne län Lennart Höglind

5 5(22) Definitioner Avloppsvatten: Består av hushållsspillvatten (spillvatten) och tillskottsvatten. Tillskottsvatten: Summan av nedanstående flöden. Basflöde: Kan bestämmas genom nattmätningar under torrvädersperioder med grundvattennivå över ledningsnivå. En lång utdragen och konstant inläckning kan utgöra stora volymer. Orsaken till basflödet kan vara grundvatteninläckage och läckande vattenledningar. Direkt nederbördspåverkan: Flödets storlek bestäms av direktanslutna ytor (gatumark, tak etc) samt nederbördens intensitet och varaktighet. Detta flödesbidrag orsakar snabba flödestoppar vid häftiga regn. Även om flödesförhålladena under regntillfället helt kan domineras av denna flödeskomponent, ger denna avrinning på årsbasis mindre totalvolymer, oftast mindre än 5 % av årstillrinningen, ref nr 1. Indirekt nederbördspåverkan: Flöden som, utöver direkt nederbördspåverkan, belastar avloppssystemet i samband med nederbörd. Flödet kan orsakas av överläckning från dag- till spillvattenledningar eller via snabb grundvattenbildning som dräneras. Läck- och dränvatten, total: Summa basflöde och indirekt nederbördspåverkan. Avloppsvatten Spillvatten Tillskottsvatten Direkt nederbördspåverkan Läck- och dränvatten, total Basflöde Indirekt nederbördspåverkan

6 6(22) Miljömål Svenska miljömål Proposition 2000/01:130 sid 83. Regeringen har i proposition 2000/01:130 (Svenska miljömål) bedömt åtgärder på ledningsnätet för att minska volymen tillskottsvatten som nödvändig för att uppnå delmålen gällande Ingen övergödning. Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram, sid 34 Viktiga åtgärder i Skåne: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten vid exempelvis häftiga regn fortsätter att minskas genom bland annat ökat lokalt omhändertagande av dagvatten och förbättrat ledningsnät för minskad volym tillskottsvatten. Lagstiftning Exempel på aktuell lagstiftning som i tillämpliga delar beaktas vid upprättandet av saneringsplaner. Hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse; SNFS (1990:14) Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätning och provtagningar i vissa verksamheter; NFS 2000:15 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m; SNFS (1990:11) Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter: NFS 2000:13 Naturvårdsverkets föreskrifter om tidpunkt för anmälan av anmälningspliktig verksamhet; NFS 2000:14 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

7 7(22) Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten; NFS 2002:6 Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Lagstiftning som rör dränering/markavvattning Vattenförvaltningsförordningen, SFS 2004:660 (Vattendirektivet)

8 8(22) Saneringsplan Saneringsplanen är uppbyggd enligt följande schema och de olika delarna förklaras närmare nedan. Klassificering av brädd- och nödavlopp Beskrivning av reningsverket Beskrivning av Ledningsnätet/ pumpstationer Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter Uppföljning Klassificering av bräddavlopp De åtgärder som skall vidtas på ledningsnätet bestäms bl.a. utifrån hur känsliga recipienten (hav, sjö, åar och diken) är ur miljösynpunkt och skall därför kartläggas och klassificeras. Beskrivning av bräddavloppens påverkansområde med klassificering Påverkansområdet är från bräddpunkten till havet men blir i vissa fall kortare beroende på hur långt från havet utsläppet sker eller om en sjö eller sjösystem ligger i sträckningen. Recipienten vid bräddpunkten beskrivs, exempelvis fiskeintressen inkl ev. fisk och kräftodlingar, natur- och fritidsområden, badplatser, närhet till skola och lekplatser för barn, dricksvattentäkter (behov av grundvattenskydd). Vidare näringsstatus, vattenföring, syretillstånd m.m. Se exempel 1 i bilaga.

9 9(22) Som underlag för denna beskrivning kan t.ex. vattenvårdsförbundens rapporter användas, information hämtas från lokala fiskeföreningar och naturvårdsorganisationer, miljö- och hälsoskyddskontor samt länsstyrelse. Varje bräddpunkt klassificeras enligt nedan med en motivering till vald klass. Röd: Ingen bräddning får förekomma. Gul: Miljöpåverkan är inte acceptabel. Bräddningarna (frekvens och/eller mängd) skall därför minskas. Grön: Bräddpunkten är inte prioriterad för åtgärder. De klassificerade bräddavloppen redovisas på karta - om möjligt - med färgmarkeringar som visar klassificeringen (grön, gul, röd). Med hjälp av kartorna skall platsen kunna besökas. Klassificering av nödavlopp Klassificeringen görs på samma sätt som för bräddavloppen. Nödavloppen kan i vissa fall vara många och arbetet med klassificeringen kan då - i samråd med tillsynsmyndigheten behöva göras under en längre period. Varje nödavlopp klassificeras enligt nedan med en motivering till vald klass. Gul: Risken för miljöpåverkan är inte acceptabel. Möjligheter till åtgärder bör utredas Grön: Nödavloppet är inte prioriterat för åtgärder. Sammanfattning av klassificeringen Underlaget för klassificering av brädd- och nödavlopp kan sedan sammanfattas enligt tabellen nedan, se vidare exempel 1 i bilaga.

10 10(22) Bräddpunkt Recipient Områdesbeskrivning Klassificering Storån Mölledammar Rödåkraån/ Storaviken Mölledammar/ Grönbäcken/ Mölleviken Storån är hårt belastad av näringsämnen Badplats/Friluftsområde Gul Röd Bräddfrekvens (ant/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Bräddvolym (m3/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Beskrivning av avloppsreningsverket Tillskottsvatten leder till att onödigt stora flöden måste behandlas i reningsverken, vilket innebär ett ökat utsläpp av föroreningar och en ökad energi- och kemikalieförbrukning. Reningsprocessens känslighet för variationer i flöde och temperatur beror på många parametrar såsom belastnings-/kapacitetsförhållanden, processutformningar och driftstrategier. Börja med att kort beskriva reningsprocesserna (t.ex. hämtas beskrivningar ur miljörapporterna) och om förbiledning/ bräddning sker vid verket ange omfattningen och vid vilket flöde. Vidare beskrivs kortfattat de problem som höga flöden till avloppsreningsverket orsakar och hur detta påverkar reningsresultatet. För att redovisa omfattningen av höga flöden tas lämpligen ett varaktighetsdiagram fram för inkommande flöde, se exempel 3 i bilaga. Detta diagram kan också användas vid uppföljning av om t.ex. bortkopplad hårdgjord yta har minskat topparna. Dessutom kan påverkan på reningsresultatet visas genom att flödet plottas mot halten totalfosfor eller susp i utgående renat avloppsvatten, se exempel 2 i bilaga. Att tillskottsvattnet kan medföra ett ökat utsläpp av näringsämnen visas i exempel 6. Exemplet visar flöden och utgående mängd totalfosfor från ett skånskt avloppsreningsverk vars utsläppsmängd ökar proportionellt mot flödet.

11 11(22) Beskrivning av ledningsnätet samt pumpstationer För att kunna göra en prioritering bör alla områden vara undersökta. Tillskottvattnet i de olika områdena bör redovisas som fyra olika flödestyper - basflöde, direkt nederbördspåverkan, indirekt nederbördspåverkan och det egentliga spillvattnet. Denna uppdelning ger en överblick över tillskottsvattnets fördelning, orsak till tillskottsvattnet och vilken typ av åtgärd som kan bli aktuell. Exempelvis visar ett högt basflöde på otäta ledningar och en stor direkt nederbördspåverkan visar en hög anslutning av hårdgjorda ytor. Nedan följer exempel på hur beskrivningen av ledningsnätet kan sammanfattas. Delområde/ledningssträcka Avloppsvatten Spillvatten Tillskottsvatten m 3 /år m 3 /år m 3 /år Mölledammar Storån Summa Delområde/ Delområdets Procentuell fördelning av inkommande till avloppsreningsverket. Ledningssträcka andel av totala Spillvatten Basflöde Indirekt Direkt tillskottsvattnet nederbördspåverkan nederbördspåverkan % Mölledammar Storån För varje delområde/ledningssträcka bör dessutom följande uppgifter redovisas: Total spillvattenlängd samt självfallsledningarnas längd. Tillskottsflöde per ledningslängd (l/m*d). Andel duplikat-, kombinerat- resp separat system. Omfattningen av takanslutningar, ansluten hårdgjord yta samt dräneringar kopplade till spillvattennätet. Eventuellt inläckage vid högvatten från åar och hav.

12 12(22) Sammanfattning av de geohydrologiska förhållandena inom området som kan påverka volymen tillskottsvatten. Visa då också vilka ledningar som ligger under respektive över grundvattennivån gärna på särskild karta. Vid mätning av basflöde bör även grundvattennivån dokumenteras. Risken för förorening av grundvatten p.g.a. utläckage från spillvattennätet bör granskas i de områden där det finns risk för att kommunal eller enskilda täkter kan påverkas. Eventuella skyddsområden för vattentäkt redovisas. Beskriv för respektive bräddavlopp hur bräddvolymen mäts eller beräknas. I de fall pumpstationer behöver åtgärdas redovisas dessa särskilt. Beskriv orsaken till behovet av upprustning exempelvis inläckage, frätskador (svavelväte), reservkraft, behov av dubbla pumpar, behov av självrensande galler, behov av att flytta brädd- eller nödavlopp. Ytterligare ett sätt att åskådliggöra olika ledningssträckors del av den totala mängden tillskottsvatten i förhållande till varandra är att grafiskt plotta det ackumulerade inläckaget (basflöde) mot ackumulerad ledningssträcka. Vidare kan tillskottsvattnet per delområde visas, se exempel 4 i bilaga. Detaljeringsgraden behöver inte vara enskilda ledningssträckor utan kan i ett första skeende t.ex. vara orter (om flera är kopplade till ett verk), kvarter etc. eller blandat. TV-inspektion är nödvändigt för att fastställa statusen på ledningsnätet. Varje ledningssträcka bör inspekteras med lämpligt intervall, t.ex. vart tionde år. TVinspektion och utvärdering bör genomföras enligt Svenskt Vatten P93 TVinspektion av avloppsledningar i mark. Förnyelseplan En förnyelseplan bör vara en långsiktigt utarbetad strategi för utbyte och renovering av ledningsnätet i syfte att ligga i fas med ledningsnätets åldrande. Faktorer som påverkar detta är t.ex. ledningsnätets ålder, hur noggrant läggningen har utförts, material, rotinträngningar, fettavlagringar, tvärförskjutningar etc. Som underlag för denna förnyelseplan är det lämpligt att använda TV-inspektioner. I publikation, Svenskt Vatten P93 TV-inspektion av avloppsledningar i mark beskrivs hur TVinspektioner skall dokumenteras och hur observationer skall beskrivas och graderas. När saneringsplanen upprättas bör hänsyn tas till det behov som förnyelseplanen visar.

13 13(22) Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter Med stöd av det underlaget som tagits fram enligt ovan kan nu åtgärder, miljöeffekter och prioriteringar tas fram. Följande bör redovisas. Beskriv alla utredda åtgärder med kostnader. Motivera planerade åtgärder. I de fall åtgärder har utretts och förkastats men ändå kan ha betydelse ur miljösynpunkt bör bortprioritering motiveras. Det planerade åtgärdspaketet skall även jämföras med det behov som finns av förnyelse av ledningsnätet. Förväntade effekter av planerade åtgärder på ledningsnätet såsom t.ex. minskad volym tillskottsvatten, minskade bräddfrekvenser och bräddvolymer, lägre andel av höga flöden till avloppsreningsverket etc. I de fall pumpstationer behöver åtgärdas redovisas dessa särskilt. Beskriv orsak till upprustningsbehov. Ange i vilken omfattning åtgärderna kommer att förbättra avloppsreningsverkets drift och reningsresultat. Tidplan för åtgärderna. Utifrån den klassificering som gjorts av recipienterna bedöms om miljöeffekterna av föreslagna åtgärder är tillfyllest. T.ex. om en halvering av bräddvolym ger tillräckligt skydd för miljön i vattendraget. Uppföljning I saneringsplanen anges olika åtgärder som förväntas ge förbättringar. Utfallet bör följas upp dels för att kontrollera att förväntad effekt har uppnåtts och dels för att få erfarenheter i det fortsatta arbetet med saneringsplaner. Resultatet av uppföljningen redovisas t.ex. i saneringsplanen för nästa period. Se exempel 5 rörande uppföljning av tillskottsvatten, ref 2.

14 14(22) Organisation Beskriv den organisation och de personella resurser som finns tillgängliga för arbetet med ledningsnät och pumpstationer. Vidare hur joursystemet är uppbyggt. Buller och lukt Pumpstationer kan orsaka lukt- och bullerolägenheter och bör därför inte placeras i närheten av t.ex. bostäder eller kontor. Även vid ombyggnader kan lukt- och bullerproblem skapas t.ex. när pumpen flyttas upp till marknivå. Tänk på att villkoren för avloppsreningsverken även kan gälla ledningsnätet (lukt- och bullervillkor). Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för arbete bör skyddsavståndet till pumpstationer som betjänar mer än 25 pe vara minst 50 meter. Länsstyrelsen anser att detta skyddsavstånd bör vara tillräckligt när det inte finns risk för lukt och då bullernivån kan hållas inom tillåtna gränser vid bostäders fastighetsgränser. Upprättas däremot pumpstationer där lukt kan uppkomma bör skyddsavståndet ökas till minst 100 meter och utgående luft renas från lukt för att minimera riskerna för eventuella luktolägenheter. Planfrågor Grundtanken med en saneringsplan är att man skall få ett instrument för en effektivare och mer långsiktig planering av åtgärder för att förbättra samhällets avloppsvattenhantering, såväl på ledningsnätet som vid reningsverket. Detta arbete främjar också vattenkvaliteten i vårt vatten. Många problem kan förhindras eller mildras om va-frågorna tas med i ett tidigt skede av den fysiska planeringen. Detta ger också förutsättningar för en bättre boendemiljö. Såväl kortsiktigt som långsiktigt kan kostnaderna reduceras.

15 15(22) Bilagor med exempel Exempel 1 Beskrivning av bräddavloppens påverkansområde samt klassificering Storån Bräddning sker i Storån som mynnar i Storviken. Ån har normalt har ett mycket högt flöde (medelflöde XXX). Nedströms bräddpunkten finns inga särskilda värden för natur-, fiske, friluftsliv eller jordbruk. Inte heller finns något skyddsbehov av dricksvattentäkter. Storån är hårt belastad av fosfor och kväve jordbruk och avloppsreningsverk som främsta utsläppskälla. Bräddvolymerna är dock så pass stora att dessa bör minskas. Mölledammar Bräddning sker till Mölledammar som via Lillaån mynnar i Mölleviken. Bräddpunkten ligger 1 km uppströms Mölleviken där det ligger en badplats vid mynningen. Bräddning bör inte ske med hänsyn till badplatsen. Bräddpunkt Recipient Områdesbeskrivning Klassifi cering Storån Mölledammar Rödåkraån/ Storaviken Mölledammar/ Grönbäcken/ Mölleviken Storån är hårt belastad av näringsämnen Badplats/Friluftsområde Gul Röd Bräddfrekvens (ant/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Bräddvolym (m3/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Beskriv kort vilket underlag som används för redovisningen av bräddvolymer och bräddfrekvenser.

16 16(22) Exempel 2 mg totalfosfor/l eller susp Flödet

17 Exempel 3 17(22)

18 18(22) Delområde 6 Delområde 5 Delområde 4 Delområde 3 Delområde 2 Delområde 1 Tillskottsvattenmängder inom respektive delområde. Delområden/Ledningssträcka Exempel 4

19 19(22) Exempel 5 (ref nr 2) Delområde Hallarna, Karlskrona Dräneringsdiket som använts har gett betydande effekt på volymen tillskottsvatten. År Årsnederbörd (mm) Medelvärde (mm) Årsvolym Tillskottsvatten (m 3 ) Medelvärde (m 3 ) Delområde Horn, Karlskrona Fogtätningar som använts har inte gett någon större effekt på volymen tillskottsvattnet. År Årsnederbörd (mm) Medelvärde (mm) Årsvolym Tillskottsvatten (m 3 ) Medelvärde (m 3 )

20 20(22) Exempel 6 Utgående renat avloppsvatten från ett Skånskt avloppsreningsverk Flöde m 3 /d Totalfosfor kg/d Flöde m 3 /d Totalfosfor kg/d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24

21 21(22) Medelv ,2 Medelv ,4 I tabellen nedan plottas ovanstående medelvärden för mängden totalfosfor kg/d (yaxel) mot flödet m 3 /d x-axel. 2,6 Scatterplot (flöde mot fosfor.sta 12v*10c) Var3 = -0,4156+0,0003*x 2,4 2,2 2,0 Var3 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, Var1

22 22(22) Referenser 1. Studien Tillskottsvatten i avloppsnät. Att utreda och värdera av Claes Hernebring och Mats Andréasson. Studien ingick i projektet Bedömningsgrunder för ledningsnät på uppdrag av Naturvårdsverket 2. Dessutom har vi hämtat idéer från saneringsplan Helsingborgs Stad och äldre utredningar gjorda av Karlskrona kommun.

23 Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad Kungsgatan 13, Malmö Tel 044/ , Fax 044/ Epost

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

Handläggarstöd bräddningar

Handläggarstöd bräddningar Handläggarstöd bräddningar Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Allmänt om bräddningar Lagstiftningen Myndigheter, verksamhetsutövare, andra aktörer och deras roller Kontrollmetoder, kartläggning

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

RAPPORT. SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24

RAPPORT. SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24 RAPPORT SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24 Upprättad av: Kristina Berlin Granskad av: Fredrik Kastberg Godkänd av: Anders Lidemyr 2 (31) RAPPORT

Läs mer

Bräddning av avloppsvatten

Bräddning av avloppsvatten Bräddning av avloppsvatten i Sverige och Gävleborgs län Rapport 2009:1 Bräddning av avloppsvatten i Sverige och Gävleborgs län Fotograf omslagsbilden: Allan Wallberg/pixonnet.com. INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är

Läs mer

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat lars-göran gustafsson @ dhi Möjliga källor till tillskottsvatten Anslutna ytor Överläckning Inläckage Dränering Flödets tidsvariation Geohydrologin

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Elin Jansson Uppsala Vatten och Avfall AB Marie Falk Kretslopp och vatten, Göteborg Om Berlin 3, 4 miljoner invånare, bara

Läs mer

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1 I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1 Byggsektorn den 40-procentiga sektorn 2014-09-11 NCC AB 2 Förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna 2014-09-11

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016. Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning

ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016. Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016 Åtgärdens benämning: Förbättring av vattenkvaliteten i Stettin Myndighet som ansvarar för genomförandet Namn: Adress: Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson 2010-09-29 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS.

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. 1(6) YTTRANDE Dnr 537-9859-2014 2015-04-29 Vattenmyndigheten Bottenvikens vattendistrikt 971 86 Luleå Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehåll FÖRORD... 3 BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR...

Läs mer

Teknisk beskrivning. Stockholms framtida avloppsrening. Ledningsnät- spillvatten. Rapport Stockholm 2015-06-01

Teknisk beskrivning. Stockholms framtida avloppsrening. Ledningsnät- spillvatten. Rapport Stockholm 2015-06-01 Teknisk beskrivning Stockholms framtida avloppsrening Ledningsnät- spillvatten Rapport Stockholm 2015-06-01 Stockholms framtida avloppsrening - Spillvattenförande avloppsledningsnät Teknisk beskrivning

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Kontroll av grundvattentillskott till spillvattensystem

Kontroll av grundvattentillskott till spillvattensystem V A-F O R S K R A P P O R T N r 4 s e p t e m b e r 2 0 0 2 Kontroll av grundvattentillskott till spillvattensystem Ulf Lundblad VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik.

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Meetings with farmers and industry 7. 28/03/12, Östra Göinge Kommun

Meetings with farmers and industry 7. 28/03/12, Östra Göinge Kommun Meetings with farmers and industry 7 28/03/12, Östra Göinge Kommun Godkänt protokoll Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Minnesanteckningar vid möte Klockaregården,

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer. för utsläpp. av avloppsvatten. från industrier. och andra. verksamheter. i Dalarna

Riktlinjer. för utsläpp. av avloppsvatten. från industrier. och andra. verksamheter. i Dalarna Riktlinjer 2 0 0 8 för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter i Dalarna Innehållsförteckning 1. Förord 5 2. Allmänt 5 3. Begreppsförklaringar 6 4. Avloppsreningsprocess 8 5. Lagar,

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner 06 FS 2014:7 Utkom från trycket den 21 mars

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe september 2005 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 Plan Antagen av tekniska nämnden 2010-01-18 3 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA i Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 i Telefax: 0322-600 960

Läs mer

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN BEGÄRAN OM KOMPLETTERING 1(1) 2012-06-26 500-11875-2012 STRÅLSÄKERHETS MYNDIGHETEN Vår referens Enheten for Samhällsskydd och Beredskap Gert Jacobsson 040/044-25 23 33 Strålskyddsmyndigheten!

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer