Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för redovisning av avloppsledningsnätets"

Transkript

1 Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Version Ämne Miljö och hälsa

2 2(22) Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Länsstyrelsen i Skåne Län Susanne Eriksson och Lennart Höglind Länsstyrelsen i Skåne Län Miljöavdelningen MALMÖ Tfn:

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Definitioner 5 Miljömål 6 Lagstiftning 6 Saneringsplan 8 Klassificering av bräddavlopp 8 Klassificering av nödavlopp 9 Sammanfattning av klassificeringen 9 Beskrivning av avloppsreningsverket 10 Beskrivning av ledningsnätet samt pumpstationer 11 Förnyelseplan 12 Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter 13 Uppföljning 14 Organisation 14 Buller och lukt 14 Planfrågor 14 Bilagor Exempel 1 15 Exempel 2 16 Exempel 3 17 Exempel 4 18 Exempel 5 19 Exempel 6 20 Referenser 22

4 4(22) Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Inledning Vattenledningsnätet i Sverige har en sammantagen längd på km vilket motsvarar nästan två varv runt ekvatorn. Motsvarande längder för avloppsnätet är km vilket motsvarar drygt två varv runt ekvatorn. Av avloppsnätet utgörs km av dagvattenledningar. I dessa siffror ingår inte de privata servisledningarna. Det sammanlagda återskaffningvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten uppskattas till 350 miljarder, vilket utgör ca 70 % av återskaffningsvärdet för hela VAsystemet. En huvuvduppgift inom rörnätsområdet är att verka för att dessa investeringar ska skötas och förnyas på ett optimalt sätt. Med stöd av miljöbalken ställs krav på verksamhetsutövaren att redovisa hur kommunen sköter sitt ledningsnät och hur brister skall åtgärdas. Mycket material finns framtaget om hur underlaget bör tas fram men få om hur det bör presenteras för tillsynsmyndigheten. Vi har med denna policy försökt fylla detta utrymme och undvikit att beskriva hur underlaget bör tas fram förutom att poängtera vikten av TV-inspektioner. Frågan om utläckage av spillvatten behandlas inte speciellt i denna policy men bör särskilt beaktas om risk finns för påverkan av drickvattentäkter. Inte heller tas frågan om strategi för förnyelse av spillvattennätet upp i någon större omfattning. En sådan strategi behövs emellertid för den långsiktiga förvaltningen av ledningsnätet medan saneringsplanen hanterar den kortsiktiga. Vidare bör det utvecklas praktiska normer för vilken kvalité på ledningsnätet som kan anses uppfylla miljöbalkens bestämmelser. Eller med andra ord när är det bra? Ett stort tack för alla synpunkter som har varit till stor hjälp. Susanne Eriksson Länsstyrelsen i Skåne län Lennart Höglind

5 5(22) Definitioner Avloppsvatten: Består av hushållsspillvatten (spillvatten) och tillskottsvatten. Tillskottsvatten: Summan av nedanstående flöden. Basflöde: Kan bestämmas genom nattmätningar under torrvädersperioder med grundvattennivå över ledningsnivå. En lång utdragen och konstant inläckning kan utgöra stora volymer. Orsaken till basflödet kan vara grundvatteninläckage och läckande vattenledningar. Direkt nederbördspåverkan: Flödets storlek bestäms av direktanslutna ytor (gatumark, tak etc) samt nederbördens intensitet och varaktighet. Detta flödesbidrag orsakar snabba flödestoppar vid häftiga regn. Även om flödesförhålladena under regntillfället helt kan domineras av denna flödeskomponent, ger denna avrinning på årsbasis mindre totalvolymer, oftast mindre än 5 % av årstillrinningen, ref nr 1. Indirekt nederbördspåverkan: Flöden som, utöver direkt nederbördspåverkan, belastar avloppssystemet i samband med nederbörd. Flödet kan orsakas av överläckning från dag- till spillvattenledningar eller via snabb grundvattenbildning som dräneras. Läck- och dränvatten, total: Summa basflöde och indirekt nederbördspåverkan. Avloppsvatten Spillvatten Tillskottsvatten Direkt nederbördspåverkan Läck- och dränvatten, total Basflöde Indirekt nederbördspåverkan

6 6(22) Miljömål Svenska miljömål Proposition 2000/01:130 sid 83. Regeringen har i proposition 2000/01:130 (Svenska miljömål) bedömt åtgärder på ledningsnätet för att minska volymen tillskottsvatten som nödvändig för att uppnå delmålen gällande Ingen övergödning. Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram, sid 34 Viktiga åtgärder i Skåne: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten vid exempelvis häftiga regn fortsätter att minskas genom bland annat ökat lokalt omhändertagande av dagvatten och förbättrat ledningsnät för minskad volym tillskottsvatten. Lagstiftning Exempel på aktuell lagstiftning som i tillämpliga delar beaktas vid upprättandet av saneringsplaner. Hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse; SNFS (1990:14) Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätning och provtagningar i vissa verksamheter; NFS 2000:15 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m; SNFS (1990:11) Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter: NFS 2000:13 Naturvårdsverkets föreskrifter om tidpunkt för anmälan av anmälningspliktig verksamhet; NFS 2000:14 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

7 7(22) Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten; NFS 2002:6 Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Lagstiftning som rör dränering/markavvattning Vattenförvaltningsförordningen, SFS 2004:660 (Vattendirektivet)

8 8(22) Saneringsplan Saneringsplanen är uppbyggd enligt följande schema och de olika delarna förklaras närmare nedan. Klassificering av brädd- och nödavlopp Beskrivning av reningsverket Beskrivning av Ledningsnätet/ pumpstationer Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter Uppföljning Klassificering av bräddavlopp De åtgärder som skall vidtas på ledningsnätet bestäms bl.a. utifrån hur känsliga recipienten (hav, sjö, åar och diken) är ur miljösynpunkt och skall därför kartläggas och klassificeras. Beskrivning av bräddavloppens påverkansområde med klassificering Påverkansområdet är från bräddpunkten till havet men blir i vissa fall kortare beroende på hur långt från havet utsläppet sker eller om en sjö eller sjösystem ligger i sträckningen. Recipienten vid bräddpunkten beskrivs, exempelvis fiskeintressen inkl ev. fisk och kräftodlingar, natur- och fritidsområden, badplatser, närhet till skola och lekplatser för barn, dricksvattentäkter (behov av grundvattenskydd). Vidare näringsstatus, vattenföring, syretillstånd m.m. Se exempel 1 i bilaga.

9 9(22) Som underlag för denna beskrivning kan t.ex. vattenvårdsförbundens rapporter användas, information hämtas från lokala fiskeföreningar och naturvårdsorganisationer, miljö- och hälsoskyddskontor samt länsstyrelse. Varje bräddpunkt klassificeras enligt nedan med en motivering till vald klass. Röd: Ingen bräddning får förekomma. Gul: Miljöpåverkan är inte acceptabel. Bräddningarna (frekvens och/eller mängd) skall därför minskas. Grön: Bräddpunkten är inte prioriterad för åtgärder. De klassificerade bräddavloppen redovisas på karta - om möjligt - med färgmarkeringar som visar klassificeringen (grön, gul, röd). Med hjälp av kartorna skall platsen kunna besökas. Klassificering av nödavlopp Klassificeringen görs på samma sätt som för bräddavloppen. Nödavloppen kan i vissa fall vara många och arbetet med klassificeringen kan då - i samråd med tillsynsmyndigheten behöva göras under en längre period. Varje nödavlopp klassificeras enligt nedan med en motivering till vald klass. Gul: Risken för miljöpåverkan är inte acceptabel. Möjligheter till åtgärder bör utredas Grön: Nödavloppet är inte prioriterat för åtgärder. Sammanfattning av klassificeringen Underlaget för klassificering av brädd- och nödavlopp kan sedan sammanfattas enligt tabellen nedan, se vidare exempel 1 i bilaga.

10 10(22) Bräddpunkt Recipient Områdesbeskrivning Klassificering Storån Mölledammar Rödåkraån/ Storaviken Mölledammar/ Grönbäcken/ Mölleviken Storån är hårt belastad av näringsämnen Badplats/Friluftsområde Gul Röd Bräddfrekvens (ant/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Bräddvolym (m3/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Beskrivning av avloppsreningsverket Tillskottsvatten leder till att onödigt stora flöden måste behandlas i reningsverken, vilket innebär ett ökat utsläpp av föroreningar och en ökad energi- och kemikalieförbrukning. Reningsprocessens känslighet för variationer i flöde och temperatur beror på många parametrar såsom belastnings-/kapacitetsförhållanden, processutformningar och driftstrategier. Börja med att kort beskriva reningsprocesserna (t.ex. hämtas beskrivningar ur miljörapporterna) och om förbiledning/ bräddning sker vid verket ange omfattningen och vid vilket flöde. Vidare beskrivs kortfattat de problem som höga flöden till avloppsreningsverket orsakar och hur detta påverkar reningsresultatet. För att redovisa omfattningen av höga flöden tas lämpligen ett varaktighetsdiagram fram för inkommande flöde, se exempel 3 i bilaga. Detta diagram kan också användas vid uppföljning av om t.ex. bortkopplad hårdgjord yta har minskat topparna. Dessutom kan påverkan på reningsresultatet visas genom att flödet plottas mot halten totalfosfor eller susp i utgående renat avloppsvatten, se exempel 2 i bilaga. Att tillskottsvattnet kan medföra ett ökat utsläpp av näringsämnen visas i exempel 6. Exemplet visar flöden och utgående mängd totalfosfor från ett skånskt avloppsreningsverk vars utsläppsmängd ökar proportionellt mot flödet.

11 11(22) Beskrivning av ledningsnätet samt pumpstationer För att kunna göra en prioritering bör alla områden vara undersökta. Tillskottvattnet i de olika områdena bör redovisas som fyra olika flödestyper - basflöde, direkt nederbördspåverkan, indirekt nederbördspåverkan och det egentliga spillvattnet. Denna uppdelning ger en överblick över tillskottsvattnets fördelning, orsak till tillskottsvattnet och vilken typ av åtgärd som kan bli aktuell. Exempelvis visar ett högt basflöde på otäta ledningar och en stor direkt nederbördspåverkan visar en hög anslutning av hårdgjorda ytor. Nedan följer exempel på hur beskrivningen av ledningsnätet kan sammanfattas. Delområde/ledningssträcka Avloppsvatten Spillvatten Tillskottsvatten m 3 /år m 3 /år m 3 /år Mölledammar Storån Summa Delområde/ Delområdets Procentuell fördelning av inkommande till avloppsreningsverket. Ledningssträcka andel av totala Spillvatten Basflöde Indirekt Direkt tillskottsvattnet nederbördspåverkan nederbördspåverkan % Mölledammar Storån För varje delområde/ledningssträcka bör dessutom följande uppgifter redovisas: Total spillvattenlängd samt självfallsledningarnas längd. Tillskottsflöde per ledningslängd (l/m*d). Andel duplikat-, kombinerat- resp separat system. Omfattningen av takanslutningar, ansluten hårdgjord yta samt dräneringar kopplade till spillvattennätet. Eventuellt inläckage vid högvatten från åar och hav.

12 12(22) Sammanfattning av de geohydrologiska förhållandena inom området som kan påverka volymen tillskottsvatten. Visa då också vilka ledningar som ligger under respektive över grundvattennivån gärna på särskild karta. Vid mätning av basflöde bör även grundvattennivån dokumenteras. Risken för förorening av grundvatten p.g.a. utläckage från spillvattennätet bör granskas i de områden där det finns risk för att kommunal eller enskilda täkter kan påverkas. Eventuella skyddsområden för vattentäkt redovisas. Beskriv för respektive bräddavlopp hur bräddvolymen mäts eller beräknas. I de fall pumpstationer behöver åtgärdas redovisas dessa särskilt. Beskriv orsaken till behovet av upprustning exempelvis inläckage, frätskador (svavelväte), reservkraft, behov av dubbla pumpar, behov av självrensande galler, behov av att flytta brädd- eller nödavlopp. Ytterligare ett sätt att åskådliggöra olika ledningssträckors del av den totala mängden tillskottsvatten i förhållande till varandra är att grafiskt plotta det ackumulerade inläckaget (basflöde) mot ackumulerad ledningssträcka. Vidare kan tillskottsvattnet per delområde visas, se exempel 4 i bilaga. Detaljeringsgraden behöver inte vara enskilda ledningssträckor utan kan i ett första skeende t.ex. vara orter (om flera är kopplade till ett verk), kvarter etc. eller blandat. TV-inspektion är nödvändigt för att fastställa statusen på ledningsnätet. Varje ledningssträcka bör inspekteras med lämpligt intervall, t.ex. vart tionde år. TVinspektion och utvärdering bör genomföras enligt Svenskt Vatten P93 TVinspektion av avloppsledningar i mark. Förnyelseplan En förnyelseplan bör vara en långsiktigt utarbetad strategi för utbyte och renovering av ledningsnätet i syfte att ligga i fas med ledningsnätets åldrande. Faktorer som påverkar detta är t.ex. ledningsnätets ålder, hur noggrant läggningen har utförts, material, rotinträngningar, fettavlagringar, tvärförskjutningar etc. Som underlag för denna förnyelseplan är det lämpligt att använda TV-inspektioner. I publikation, Svenskt Vatten P93 TV-inspektion av avloppsledningar i mark beskrivs hur TVinspektioner skall dokumenteras och hur observationer skall beskrivas och graderas. När saneringsplanen upprättas bör hänsyn tas till det behov som förnyelseplanen visar.

13 13(22) Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter Med stöd av det underlaget som tagits fram enligt ovan kan nu åtgärder, miljöeffekter och prioriteringar tas fram. Följande bör redovisas. Beskriv alla utredda åtgärder med kostnader. Motivera planerade åtgärder. I de fall åtgärder har utretts och förkastats men ändå kan ha betydelse ur miljösynpunkt bör bortprioritering motiveras. Det planerade åtgärdspaketet skall även jämföras med det behov som finns av förnyelse av ledningsnätet. Förväntade effekter av planerade åtgärder på ledningsnätet såsom t.ex. minskad volym tillskottsvatten, minskade bräddfrekvenser och bräddvolymer, lägre andel av höga flöden till avloppsreningsverket etc. I de fall pumpstationer behöver åtgärdas redovisas dessa särskilt. Beskriv orsak till upprustningsbehov. Ange i vilken omfattning åtgärderna kommer att förbättra avloppsreningsverkets drift och reningsresultat. Tidplan för åtgärderna. Utifrån den klassificering som gjorts av recipienterna bedöms om miljöeffekterna av föreslagna åtgärder är tillfyllest. T.ex. om en halvering av bräddvolym ger tillräckligt skydd för miljön i vattendraget. Uppföljning I saneringsplanen anges olika åtgärder som förväntas ge förbättringar. Utfallet bör följas upp dels för att kontrollera att förväntad effekt har uppnåtts och dels för att få erfarenheter i det fortsatta arbetet med saneringsplaner. Resultatet av uppföljningen redovisas t.ex. i saneringsplanen för nästa period. Se exempel 5 rörande uppföljning av tillskottsvatten, ref 2.

14 14(22) Organisation Beskriv den organisation och de personella resurser som finns tillgängliga för arbetet med ledningsnät och pumpstationer. Vidare hur joursystemet är uppbyggt. Buller och lukt Pumpstationer kan orsaka lukt- och bullerolägenheter och bör därför inte placeras i närheten av t.ex. bostäder eller kontor. Även vid ombyggnader kan lukt- och bullerproblem skapas t.ex. när pumpen flyttas upp till marknivå. Tänk på att villkoren för avloppsreningsverken även kan gälla ledningsnätet (lukt- och bullervillkor). Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för arbete bör skyddsavståndet till pumpstationer som betjänar mer än 25 pe vara minst 50 meter. Länsstyrelsen anser att detta skyddsavstånd bör vara tillräckligt när det inte finns risk för lukt och då bullernivån kan hållas inom tillåtna gränser vid bostäders fastighetsgränser. Upprättas däremot pumpstationer där lukt kan uppkomma bör skyddsavståndet ökas till minst 100 meter och utgående luft renas från lukt för att minimera riskerna för eventuella luktolägenheter. Planfrågor Grundtanken med en saneringsplan är att man skall få ett instrument för en effektivare och mer långsiktig planering av åtgärder för att förbättra samhällets avloppsvattenhantering, såväl på ledningsnätet som vid reningsverket. Detta arbete främjar också vattenkvaliteten i vårt vatten. Många problem kan förhindras eller mildras om va-frågorna tas med i ett tidigt skede av den fysiska planeringen. Detta ger också förutsättningar för en bättre boendemiljö. Såväl kortsiktigt som långsiktigt kan kostnaderna reduceras.

15 15(22) Bilagor med exempel Exempel 1 Beskrivning av bräddavloppens påverkansområde samt klassificering Storån Bräddning sker i Storån som mynnar i Storviken. Ån har normalt har ett mycket högt flöde (medelflöde XXX). Nedströms bräddpunkten finns inga särskilda värden för natur-, fiske, friluftsliv eller jordbruk. Inte heller finns något skyddsbehov av dricksvattentäkter. Storån är hårt belastad av fosfor och kväve jordbruk och avloppsreningsverk som främsta utsläppskälla. Bräddvolymerna är dock så pass stora att dessa bör minskas. Mölledammar Bräddning sker till Mölledammar som via Lillaån mynnar i Mölleviken. Bräddpunkten ligger 1 km uppströms Mölleviken där det ligger en badplats vid mynningen. Bräddning bör inte ske med hänsyn till badplatsen. Bräddpunkt Recipient Områdesbeskrivning Klassifi cering Storån Mölledammar Rödåkraån/ Storaviken Mölledammar/ Grönbäcken/ Mölleviken Storån är hårt belastad av näringsämnen Badplats/Friluftsområde Gul Röd Bräddfrekvens (ant/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Bräddvolym (m3/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Beskriv kort vilket underlag som används för redovisningen av bräddvolymer och bräddfrekvenser.

16 16(22) Exempel 2 mg totalfosfor/l eller susp Flödet

17 Exempel 3 17(22)

18 18(22) Delområde 6 Delområde 5 Delområde 4 Delområde 3 Delområde 2 Delområde 1 Tillskottsvattenmängder inom respektive delområde. Delområden/Ledningssträcka Exempel 4

19 19(22) Exempel 5 (ref nr 2) Delområde Hallarna, Karlskrona Dräneringsdiket som använts har gett betydande effekt på volymen tillskottsvatten. År Årsnederbörd (mm) Medelvärde (mm) Årsvolym Tillskottsvatten (m 3 ) Medelvärde (m 3 ) Delområde Horn, Karlskrona Fogtätningar som använts har inte gett någon större effekt på volymen tillskottsvattnet. År Årsnederbörd (mm) Medelvärde (mm) Årsvolym Tillskottsvatten (m 3 ) Medelvärde (m 3 )

20 20(22) Exempel 6 Utgående renat avloppsvatten från ett Skånskt avloppsreningsverk Flöde m 3 /d Totalfosfor kg/d Flöde m 3 /d Totalfosfor kg/d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24

21 21(22) Medelv ,2 Medelv ,4 I tabellen nedan plottas ovanstående medelvärden för mängden totalfosfor kg/d (yaxel) mot flödet m 3 /d x-axel. 2,6 Scatterplot (flöde mot fosfor.sta 12v*10c) Var3 = -0,4156+0,0003*x 2,4 2,2 2,0 Var3 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, Var1

22 22(22) Referenser 1. Studien Tillskottsvatten i avloppsnät. Att utreda och värdera av Claes Hernebring och Mats Andréasson. Studien ingick i projektet Bedömningsgrunder för ledningsnät på uppdrag av Naturvårdsverket 2. Dessutom har vi hämtat idéer från saneringsplan Helsingborgs Stad och äldre utredningar gjorda av Karlskrona kommun.

23 Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad Kungsgatan 13, Malmö Tel 044/ , Fax 044/ Epost

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening Riskanalys Yttre Miljö. Stockholm 2015-03-02 Korta Gatan 7 171 54 Solna +46 (0)8-56 200 300 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Riskanalys

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Rapport Nr 2013 03 Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer