Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för redovisning av avloppsledningsnätets"

Transkript

1 Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Version Ämne Miljö och hälsa

2 2(22) Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Länsstyrelsen i Skåne Län Susanne Eriksson och Lennart Höglind Länsstyrelsen i Skåne Län Miljöavdelningen MALMÖ Tfn:

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Definitioner 5 Miljömål 6 Lagstiftning 6 Saneringsplan 8 Klassificering av bräddavlopp 8 Klassificering av nödavlopp 9 Sammanfattning av klassificeringen 9 Beskrivning av avloppsreningsverket 10 Beskrivning av ledningsnätet samt pumpstationer 11 Förnyelseplan 12 Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter 13 Uppföljning 14 Organisation 14 Buller och lukt 14 Planfrågor 14 Bilagor Exempel 1 15 Exempel 2 16 Exempel 3 17 Exempel 4 18 Exempel 5 19 Exempel 6 20 Referenser 22

4 4(22) Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Inledning Vattenledningsnätet i Sverige har en sammantagen längd på km vilket motsvarar nästan två varv runt ekvatorn. Motsvarande längder för avloppsnätet är km vilket motsvarar drygt två varv runt ekvatorn. Av avloppsnätet utgörs km av dagvattenledningar. I dessa siffror ingår inte de privata servisledningarna. Det sammanlagda återskaffningvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten uppskattas till 350 miljarder, vilket utgör ca 70 % av återskaffningsvärdet för hela VAsystemet. En huvuvduppgift inom rörnätsområdet är att verka för att dessa investeringar ska skötas och förnyas på ett optimalt sätt. Med stöd av miljöbalken ställs krav på verksamhetsutövaren att redovisa hur kommunen sköter sitt ledningsnät och hur brister skall åtgärdas. Mycket material finns framtaget om hur underlaget bör tas fram men få om hur det bör presenteras för tillsynsmyndigheten. Vi har med denna policy försökt fylla detta utrymme och undvikit att beskriva hur underlaget bör tas fram förutom att poängtera vikten av TV-inspektioner. Frågan om utläckage av spillvatten behandlas inte speciellt i denna policy men bör särskilt beaktas om risk finns för påverkan av drickvattentäkter. Inte heller tas frågan om strategi för förnyelse av spillvattennätet upp i någon större omfattning. En sådan strategi behövs emellertid för den långsiktiga förvaltningen av ledningsnätet medan saneringsplanen hanterar den kortsiktiga. Vidare bör det utvecklas praktiska normer för vilken kvalité på ledningsnätet som kan anses uppfylla miljöbalkens bestämmelser. Eller med andra ord när är det bra? Ett stort tack för alla synpunkter som har varit till stor hjälp. Susanne Eriksson Länsstyrelsen i Skåne län Lennart Höglind

5 5(22) Definitioner Avloppsvatten: Består av hushållsspillvatten (spillvatten) och tillskottsvatten. Tillskottsvatten: Summan av nedanstående flöden. Basflöde: Kan bestämmas genom nattmätningar under torrvädersperioder med grundvattennivå över ledningsnivå. En lång utdragen och konstant inläckning kan utgöra stora volymer. Orsaken till basflödet kan vara grundvatteninläckage och läckande vattenledningar. Direkt nederbördspåverkan: Flödets storlek bestäms av direktanslutna ytor (gatumark, tak etc) samt nederbördens intensitet och varaktighet. Detta flödesbidrag orsakar snabba flödestoppar vid häftiga regn. Även om flödesförhålladena under regntillfället helt kan domineras av denna flödeskomponent, ger denna avrinning på årsbasis mindre totalvolymer, oftast mindre än 5 % av årstillrinningen, ref nr 1. Indirekt nederbördspåverkan: Flöden som, utöver direkt nederbördspåverkan, belastar avloppssystemet i samband med nederbörd. Flödet kan orsakas av överläckning från dag- till spillvattenledningar eller via snabb grundvattenbildning som dräneras. Läck- och dränvatten, total: Summa basflöde och indirekt nederbördspåverkan. Avloppsvatten Spillvatten Tillskottsvatten Direkt nederbördspåverkan Läck- och dränvatten, total Basflöde Indirekt nederbördspåverkan

6 6(22) Miljömål Svenska miljömål Proposition 2000/01:130 sid 83. Regeringen har i proposition 2000/01:130 (Svenska miljömål) bedömt åtgärder på ledningsnätet för att minska volymen tillskottsvatten som nödvändig för att uppnå delmålen gällande Ingen övergödning. Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram, sid 34 Viktiga åtgärder i Skåne: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten vid exempelvis häftiga regn fortsätter att minskas genom bland annat ökat lokalt omhändertagande av dagvatten och förbättrat ledningsnät för minskad volym tillskottsvatten. Lagstiftning Exempel på aktuell lagstiftning som i tillämpliga delar beaktas vid upprättandet av saneringsplaner. Hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse; SNFS (1990:14) Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätning och provtagningar i vissa verksamheter; NFS 2000:15 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m; SNFS (1990:11) Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter: NFS 2000:13 Naturvårdsverkets föreskrifter om tidpunkt för anmälan av anmälningspliktig verksamhet; NFS 2000:14 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

7 7(22) Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten; NFS 2002:6 Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Lagstiftning som rör dränering/markavvattning Vattenförvaltningsförordningen, SFS 2004:660 (Vattendirektivet)

8 8(22) Saneringsplan Saneringsplanen är uppbyggd enligt följande schema och de olika delarna förklaras närmare nedan. Klassificering av brädd- och nödavlopp Beskrivning av reningsverket Beskrivning av Ledningsnätet/ pumpstationer Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter Uppföljning Klassificering av bräddavlopp De åtgärder som skall vidtas på ledningsnätet bestäms bl.a. utifrån hur känsliga recipienten (hav, sjö, åar och diken) är ur miljösynpunkt och skall därför kartläggas och klassificeras. Beskrivning av bräddavloppens påverkansområde med klassificering Påverkansområdet är från bräddpunkten till havet men blir i vissa fall kortare beroende på hur långt från havet utsläppet sker eller om en sjö eller sjösystem ligger i sträckningen. Recipienten vid bräddpunkten beskrivs, exempelvis fiskeintressen inkl ev. fisk och kräftodlingar, natur- och fritidsområden, badplatser, närhet till skola och lekplatser för barn, dricksvattentäkter (behov av grundvattenskydd). Vidare näringsstatus, vattenföring, syretillstånd m.m. Se exempel 1 i bilaga.

9 9(22) Som underlag för denna beskrivning kan t.ex. vattenvårdsförbundens rapporter användas, information hämtas från lokala fiskeföreningar och naturvårdsorganisationer, miljö- och hälsoskyddskontor samt länsstyrelse. Varje bräddpunkt klassificeras enligt nedan med en motivering till vald klass. Röd: Ingen bräddning får förekomma. Gul: Miljöpåverkan är inte acceptabel. Bräddningarna (frekvens och/eller mängd) skall därför minskas. Grön: Bräddpunkten är inte prioriterad för åtgärder. De klassificerade bräddavloppen redovisas på karta - om möjligt - med färgmarkeringar som visar klassificeringen (grön, gul, röd). Med hjälp av kartorna skall platsen kunna besökas. Klassificering av nödavlopp Klassificeringen görs på samma sätt som för bräddavloppen. Nödavloppen kan i vissa fall vara många och arbetet med klassificeringen kan då - i samråd med tillsynsmyndigheten behöva göras under en längre period. Varje nödavlopp klassificeras enligt nedan med en motivering till vald klass. Gul: Risken för miljöpåverkan är inte acceptabel. Möjligheter till åtgärder bör utredas Grön: Nödavloppet är inte prioriterat för åtgärder. Sammanfattning av klassificeringen Underlaget för klassificering av brädd- och nödavlopp kan sedan sammanfattas enligt tabellen nedan, se vidare exempel 1 i bilaga.

10 10(22) Bräddpunkt Recipient Områdesbeskrivning Klassificering Storån Mölledammar Rödåkraån/ Storaviken Mölledammar/ Grönbäcken/ Mölleviken Storån är hårt belastad av näringsämnen Badplats/Friluftsområde Gul Röd Bräddfrekvens (ant/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Bräddvolym (m3/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Beskrivning av avloppsreningsverket Tillskottsvatten leder till att onödigt stora flöden måste behandlas i reningsverken, vilket innebär ett ökat utsläpp av föroreningar och en ökad energi- och kemikalieförbrukning. Reningsprocessens känslighet för variationer i flöde och temperatur beror på många parametrar såsom belastnings-/kapacitetsförhållanden, processutformningar och driftstrategier. Börja med att kort beskriva reningsprocesserna (t.ex. hämtas beskrivningar ur miljörapporterna) och om förbiledning/ bräddning sker vid verket ange omfattningen och vid vilket flöde. Vidare beskrivs kortfattat de problem som höga flöden till avloppsreningsverket orsakar och hur detta påverkar reningsresultatet. För att redovisa omfattningen av höga flöden tas lämpligen ett varaktighetsdiagram fram för inkommande flöde, se exempel 3 i bilaga. Detta diagram kan också användas vid uppföljning av om t.ex. bortkopplad hårdgjord yta har minskat topparna. Dessutom kan påverkan på reningsresultatet visas genom att flödet plottas mot halten totalfosfor eller susp i utgående renat avloppsvatten, se exempel 2 i bilaga. Att tillskottsvattnet kan medföra ett ökat utsläpp av näringsämnen visas i exempel 6. Exemplet visar flöden och utgående mängd totalfosfor från ett skånskt avloppsreningsverk vars utsläppsmängd ökar proportionellt mot flödet.

11 11(22) Beskrivning av ledningsnätet samt pumpstationer För att kunna göra en prioritering bör alla områden vara undersökta. Tillskottvattnet i de olika områdena bör redovisas som fyra olika flödestyper - basflöde, direkt nederbördspåverkan, indirekt nederbördspåverkan och det egentliga spillvattnet. Denna uppdelning ger en överblick över tillskottsvattnets fördelning, orsak till tillskottsvattnet och vilken typ av åtgärd som kan bli aktuell. Exempelvis visar ett högt basflöde på otäta ledningar och en stor direkt nederbördspåverkan visar en hög anslutning av hårdgjorda ytor. Nedan följer exempel på hur beskrivningen av ledningsnätet kan sammanfattas. Delområde/ledningssträcka Avloppsvatten Spillvatten Tillskottsvatten m 3 /år m 3 /år m 3 /år Mölledammar Storån Summa Delområde/ Delområdets Procentuell fördelning av inkommande till avloppsreningsverket. Ledningssträcka andel av totala Spillvatten Basflöde Indirekt Direkt tillskottsvattnet nederbördspåverkan nederbördspåverkan % Mölledammar Storån För varje delområde/ledningssträcka bör dessutom följande uppgifter redovisas: Total spillvattenlängd samt självfallsledningarnas längd. Tillskottsflöde per ledningslängd (l/m*d). Andel duplikat-, kombinerat- resp separat system. Omfattningen av takanslutningar, ansluten hårdgjord yta samt dräneringar kopplade till spillvattennätet. Eventuellt inläckage vid högvatten från åar och hav.

12 12(22) Sammanfattning av de geohydrologiska förhållandena inom området som kan påverka volymen tillskottsvatten. Visa då också vilka ledningar som ligger under respektive över grundvattennivån gärna på särskild karta. Vid mätning av basflöde bör även grundvattennivån dokumenteras. Risken för förorening av grundvatten p.g.a. utläckage från spillvattennätet bör granskas i de områden där det finns risk för att kommunal eller enskilda täkter kan påverkas. Eventuella skyddsområden för vattentäkt redovisas. Beskriv för respektive bräddavlopp hur bräddvolymen mäts eller beräknas. I de fall pumpstationer behöver åtgärdas redovisas dessa särskilt. Beskriv orsaken till behovet av upprustning exempelvis inläckage, frätskador (svavelväte), reservkraft, behov av dubbla pumpar, behov av självrensande galler, behov av att flytta brädd- eller nödavlopp. Ytterligare ett sätt att åskådliggöra olika ledningssträckors del av den totala mängden tillskottsvatten i förhållande till varandra är att grafiskt plotta det ackumulerade inläckaget (basflöde) mot ackumulerad ledningssträcka. Vidare kan tillskottsvattnet per delområde visas, se exempel 4 i bilaga. Detaljeringsgraden behöver inte vara enskilda ledningssträckor utan kan i ett första skeende t.ex. vara orter (om flera är kopplade till ett verk), kvarter etc. eller blandat. TV-inspektion är nödvändigt för att fastställa statusen på ledningsnätet. Varje ledningssträcka bör inspekteras med lämpligt intervall, t.ex. vart tionde år. TVinspektion och utvärdering bör genomföras enligt Svenskt Vatten P93 TVinspektion av avloppsledningar i mark. Förnyelseplan En förnyelseplan bör vara en långsiktigt utarbetad strategi för utbyte och renovering av ledningsnätet i syfte att ligga i fas med ledningsnätets åldrande. Faktorer som påverkar detta är t.ex. ledningsnätets ålder, hur noggrant läggningen har utförts, material, rotinträngningar, fettavlagringar, tvärförskjutningar etc. Som underlag för denna förnyelseplan är det lämpligt att använda TV-inspektioner. I publikation, Svenskt Vatten P93 TV-inspektion av avloppsledningar i mark beskrivs hur TVinspektioner skall dokumenteras och hur observationer skall beskrivas och graderas. När saneringsplanen upprättas bör hänsyn tas till det behov som förnyelseplanen visar.

13 13(22) Beskrivning av åtgärder och miljöeffekter Med stöd av det underlaget som tagits fram enligt ovan kan nu åtgärder, miljöeffekter och prioriteringar tas fram. Följande bör redovisas. Beskriv alla utredda åtgärder med kostnader. Motivera planerade åtgärder. I de fall åtgärder har utretts och förkastats men ändå kan ha betydelse ur miljösynpunkt bör bortprioritering motiveras. Det planerade åtgärdspaketet skall även jämföras med det behov som finns av förnyelse av ledningsnätet. Förväntade effekter av planerade åtgärder på ledningsnätet såsom t.ex. minskad volym tillskottsvatten, minskade bräddfrekvenser och bräddvolymer, lägre andel av höga flöden till avloppsreningsverket etc. I de fall pumpstationer behöver åtgärdas redovisas dessa särskilt. Beskriv orsak till upprustningsbehov. Ange i vilken omfattning åtgärderna kommer att förbättra avloppsreningsverkets drift och reningsresultat. Tidplan för åtgärderna. Utifrån den klassificering som gjorts av recipienterna bedöms om miljöeffekterna av föreslagna åtgärder är tillfyllest. T.ex. om en halvering av bräddvolym ger tillräckligt skydd för miljön i vattendraget. Uppföljning I saneringsplanen anges olika åtgärder som förväntas ge förbättringar. Utfallet bör följas upp dels för att kontrollera att förväntad effekt har uppnåtts och dels för att få erfarenheter i det fortsatta arbetet med saneringsplaner. Resultatet av uppföljningen redovisas t.ex. i saneringsplanen för nästa period. Se exempel 5 rörande uppföljning av tillskottsvatten, ref 2.

14 14(22) Organisation Beskriv den organisation och de personella resurser som finns tillgängliga för arbetet med ledningsnät och pumpstationer. Vidare hur joursystemet är uppbyggt. Buller och lukt Pumpstationer kan orsaka lukt- och bullerolägenheter och bör därför inte placeras i närheten av t.ex. bostäder eller kontor. Även vid ombyggnader kan lukt- och bullerproblem skapas t.ex. när pumpen flyttas upp till marknivå. Tänk på att villkoren för avloppsreningsverken även kan gälla ledningsnätet (lukt- och bullervillkor). Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för arbete bör skyddsavståndet till pumpstationer som betjänar mer än 25 pe vara minst 50 meter. Länsstyrelsen anser att detta skyddsavstånd bör vara tillräckligt när det inte finns risk för lukt och då bullernivån kan hållas inom tillåtna gränser vid bostäders fastighetsgränser. Upprättas däremot pumpstationer där lukt kan uppkomma bör skyddsavståndet ökas till minst 100 meter och utgående luft renas från lukt för att minimera riskerna för eventuella luktolägenheter. Planfrågor Grundtanken med en saneringsplan är att man skall få ett instrument för en effektivare och mer långsiktig planering av åtgärder för att förbättra samhällets avloppsvattenhantering, såväl på ledningsnätet som vid reningsverket. Detta arbete främjar också vattenkvaliteten i vårt vatten. Många problem kan förhindras eller mildras om va-frågorna tas med i ett tidigt skede av den fysiska planeringen. Detta ger också förutsättningar för en bättre boendemiljö. Såväl kortsiktigt som långsiktigt kan kostnaderna reduceras.

15 15(22) Bilagor med exempel Exempel 1 Beskrivning av bräddavloppens påverkansområde samt klassificering Storån Bräddning sker i Storån som mynnar i Storviken. Ån har normalt har ett mycket högt flöde (medelflöde XXX). Nedströms bräddpunkten finns inga särskilda värden för natur-, fiske, friluftsliv eller jordbruk. Inte heller finns något skyddsbehov av dricksvattentäkter. Storån är hårt belastad av fosfor och kväve jordbruk och avloppsreningsverk som främsta utsläppskälla. Bräddvolymerna är dock så pass stora att dessa bör minskas. Mölledammar Bräddning sker till Mölledammar som via Lillaån mynnar i Mölleviken. Bräddpunkten ligger 1 km uppströms Mölleviken där det ligger en badplats vid mynningen. Bräddning bör inte ske med hänsyn till badplatsen. Bräddpunkt Recipient Områdesbeskrivning Klassifi cering Storån Mölledammar Rödåkraån/ Storaviken Mölledammar/ Grönbäcken/ Mölleviken Storån är hårt belastad av näringsämnen Badplats/Friluftsområde Gul Röd Bräddfrekvens (ant/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Bräddvolym (m3/år) T.ex. min och maxvärden de senaste 5 åren. Beskriv kort vilket underlag som används för redovisningen av bräddvolymer och bräddfrekvenser.

16 16(22) Exempel 2 mg totalfosfor/l eller susp Flödet

17 Exempel 3 17(22)

18 18(22) Delområde 6 Delområde 5 Delområde 4 Delområde 3 Delområde 2 Delområde 1 Tillskottsvattenmängder inom respektive delområde. Delområden/Ledningssträcka Exempel 4

19 19(22) Exempel 5 (ref nr 2) Delområde Hallarna, Karlskrona Dräneringsdiket som använts har gett betydande effekt på volymen tillskottsvatten. År Årsnederbörd (mm) Medelvärde (mm) Årsvolym Tillskottsvatten (m 3 ) Medelvärde (m 3 ) Delområde Horn, Karlskrona Fogtätningar som använts har inte gett någon större effekt på volymen tillskottsvattnet. År Årsnederbörd (mm) Medelvärde (mm) Årsvolym Tillskottsvatten (m 3 ) Medelvärde (m 3 )

20 20(22) Exempel 6 Utgående renat avloppsvatten från ett Skånskt avloppsreningsverk Flöde m 3 /d Totalfosfor kg/d Flöde m 3 /d Totalfosfor kg/d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24

21 21(22) Medelv ,2 Medelv ,4 I tabellen nedan plottas ovanstående medelvärden för mängden totalfosfor kg/d (yaxel) mot flödet m 3 /d x-axel. 2,6 Scatterplot (flöde mot fosfor.sta 12v*10c) Var3 = -0,4156+0,0003*x 2,4 2,2 2,0 Var3 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, Var1

22 22(22) Referenser 1. Studien Tillskottsvatten i avloppsnät. Att utreda och värdera av Claes Hernebring och Mats Andréasson. Studien ingick i projektet Bedömningsgrunder för ledningsnät på uppdrag av Naturvårdsverket 2. Dessutom har vi hämtat idéer från saneringsplan Helsingborgs Stad och äldre utredningar gjorda av Karlskrona kommun.

23 Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad Kungsgatan 13, Malmö Tel 044/ , Fax 044/ Epost

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Arbete med bräddar i Trollhättan Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Spill- och dagvattentunnlar i Trollhättan Ledningsnät inklusive pumpstationer Fällningskemikalier Arvidstorps avloppsreningsverk

Läs mer

Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter

Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter 1 Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter 2 Bräddning Vad, när och varför? Problemets omfattning i Svenska tätorter: Ca 20 % av bräddavloppen står för ca 80 % av total bräddad avloppsvattenmängd

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk

PROJEKT. Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk PROJEKT Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk 2016-09-14 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Sara Eriksson,

Sara Eriksson, Att vara Utredningsingenjör VA Hur funkar hydraulisk modellering? Vilka utmaningar har VA-huvudmännen med de befintliga näten och vad är viktigt för framtiden? Sara Eriksson, 2015-05-19 1 Planen för denna

Läs mer

Planprogram för Norra Borstahusen

Planprogram för Norra Borstahusen , Helsingborg Planprogram för Norra Borstahusen 1 Utredning av kapacitet för avloppsnät och anslutnings möjligheter på VA system , Helsingborg Anslutningsförhållenden: Inom Norra Borstahusens planområde

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Tillsammans för världens mest hållbara stad

Tillsammans för världens mest hållbara stad Tillsammans för världens mest hållbara stad Bräddning i Stockholm från kombinerat ledningsnät BERÄKNINGAR, PROPORTIONER OCH ÅTGÄRDSNIVÅ MATHIAS VON SCHERLING, PROJEKT UTREDNING OCH UTVECKLING Nödbrädd

Läs mer

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30 Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 21-12-3 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden?

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Jonathan Mattsson 1, Ann Mattsson 2, Fredrik Davidsson 2 1 Stadens Vatten LTU 2 GRYAAB Avloppsvatten som informationskälla

Läs mer

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN FÖR NYBYGGNATION ANLEDNING TILL NYBYGGNATION 1. Avloppsvattenrening i Västra Orust sker idag i åldersstigna anläggningar i Hälleviksstrand, Barrevik

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Handläggarstöd bräddningar

Handläggarstöd bräddningar Handläggarstöd bräddningar Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Allmänt om bräddningar Lagstiftningen Myndigheter, verksamhetsutövare, andra aktörer och deras roller Kontrollmetoder, kartläggning

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden. Ängelholms kommun. November Mattias Haraldsson, revisionskonsult

PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden. Ängelholms kommun. November Mattias Haraldsson, revisionskonsult PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden Ängelholms kommun November 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 3 2. Inledning... 4 Bakgrund

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern?

Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern? Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern? Vatten och avlopp i siffror 150 mil ledningar (62 mil vatten-, 41 mil spillvatten- och 43 mil dagvattenledningar, plus

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Styrmedel för ökad rening i kommunala avloppsreningsverk Ert dnr. M2012/2665/Nm

Styrmedel för ökad rening i kommunala avloppsreningsverk Ert dnr. M2012/2665/Nm 1(7) Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Styrmedel för ökad rening i kommunala avloppsreningsverk Ert dnr. M2012/2665/Nm Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Naturvårdsverkets

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat lars-göran gustafsson @ dhi Möjliga källor till tillskottsvatten Anslutna ytor Överläckning Inläckage Dränering Flödets tidsvariation Geohydrologin

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

RAPPORT. SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24

RAPPORT. SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24 RAPPORT SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24 Upprättad av: Kristina Berlin Granskad av: Fredrik Kastberg Godkänd av: Anders Lidemyr 2 (31) RAPPORT

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Vi tittar på Kan vi leverera hälsomässigt säkert vatten idag och i framtiden? Status,

Läs mer

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2010 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Rörnätskonferens 20120327--28

Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Rörnätskonferens 20120327--28 Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Rörnätskonferens 20120327--28 1 Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten Referensgrupp Tomas Wolf VASyd Jan Nilsson NSVA Roland

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Dagvattenpolicy för Danderyds kommun

Dagvattenpolicy för Danderyds kommun 1(5) Tekniska nämnden Dagvattenpolicy för Danderyds kommun Bakgrund Danderyds kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy. Avsaknad av rutiner i dagvattenrelaterade frågor har resulterat i merarbete för

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden

Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden Vattenmyndigheten Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalanda län Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden 2015-2021 Bakgrund VIVAB har tillfrågats om synpunkter

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Bräddning av avloppsvatten

Bräddning av avloppsvatten Bräddning av avloppsvatten i Sverige och Gävleborgs län Rapport 2009:1 Bräddning av avloppsvatten i Sverige och Gävleborgs län Fotograf omslagsbilden: Allan Wallberg/pixonnet.com. INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Egenkontrollprogram för Nacka kommuns avloppsanläggningar 2013

Egenkontrollprogram för Nacka kommuns avloppsanläggningar 2013 Egenkontrollprogram för Nacka kommuns avloppsanläggningar 2013 Upprättad av VA- och avfallsenheten. Anders Lindh POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter DECEMBER 2017 RIKTLINJER för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Olika typer av avloppsvatten... 6 Allmänt om rening av avloppsvatten...

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Elin Jansson Uppsala Vatten och Avfall AB Marie Falk Kretslopp och vatten, Göteborg Om Berlin 3, 4 miljoner invånare, bara

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. 1(5) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Egenkontroll och tillsyn Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Agenda Verksamhetsutövare Egenkontroll Tillsyn Exempel Verksamhetsutövare (VU) Vem som är utövaren av miljöfarlig verksamhet

Läs mer