Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB"

Transkript

1 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

2 Schibsted ASA, org. nr , ( Schibsted ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspiro AB, org. nr , ( Aspiro eller Bolaget ), om förvärv av samtliga aktier i Aspiro i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling ( Erbjudandet ). Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller NASDAQ OMX Stockholms ( NASDAQ OMX ) regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna. Schibsted har, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 9 januari 2012 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa takeover-reglerna och att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan besluta om vid överträdelse av takeover-reglerna. Schibsted har den 12 januari 2012 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot NASDAQ OMX. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Denna erbjudandehandling har godkänts och registrerats av Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 kap 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap 9 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Erbjudandehandlingen har upprättats i en svensk och en engelsk språkversion. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna skall den svenska versionen äga tolkningsföreträde. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Schibsted kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken denna erbjudandehandling eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Schibsted kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Information i denna erbjudandehandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden bedöms, avses, förväntas, tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Schibsteds och Aspiros kontroll. All sådan framtidsinriktad information lämnas per dagen erbjudandehandlingen offentliggörs och Schibsted har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Vissa siffror i denna erbjudandehandling har avrundats. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Nordea Corporate Finance, en del av Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ), är finansiell rådgivare till Schibsted, och ingen annan, i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Schibsted med avseende på det skydd som ges till Nordeas kunder eller för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i denna erbjudandehandling har tillhandahållits av Schibsted. Nordea Corporate Finance har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

3 Innehåll Erbjudande till aktieägarna i Aspiro... 2 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 4 Villkor och anvisningar... 5 Beskrivning av Schibsted och Erbjudandets finansiering... 7 Uttalande från Aspiros styrelse... 8 Värderingsutlåtande Information om Aspiro Finansiell information i sammandrag Aktiekapital och ägarstruktur Styrelse, ledning och revisor Aspiros bolagsordning Aspiros delårsrapport januari september Redogörelse från styrelsen i Aspiro Revisors rapport avseende sammandrag av historisk finansiell information Skattefrågor i Sverige Adresser Erbjudandet i sammandrag Pris per aktie 1,65 kronor kontant Acceptperiod 18 januari februari 2012 Beräknad dag för utbetalning av vederlag 21 februari 2012 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 1

4 Erbjudande till aktieägarna i Aspiro Schibsted ASA ( Schibsted ) offentliggjorde den 12 januari 2012 ett rekommenderat erbjudande till aktie ägarna i Aspiro AB ( Aspiro eller Bolaget ) om förvärv av samtliga aktier i Aspiro till ett pris av 1,65 kronor kontant per aktie ( Erbjudandet ). 1) Aktierna i Aspiro är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm ( NASDAQ OMX ), Small Cap. Erbjudandet innebär en premie om: cirka 33 procent jämfört med stängningskursen om 1,24 kronor den 11 januari 2012, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet (motsvarande premie justerad för Aspiros nettokassa är cirka 40 procent) 2) ; cirka 34 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 1,23 kronor under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 11 januari 2012 (motsvarande premie justerad för Aspiros nettokassa är cirka 42 procent) 2) ; och cirka 29 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 1,28 kronor under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 11 januari 2012 (motsvarande premie justerad för Aspiros nettokassa är cirka 35 procent) 2). I enlighet med undantag beviljat av Aktiemarknadsnämnden 3) inkluderar Erbjudandet inte teckningsoptioner utgivna inom ramen för Aspiros personaloptionsprogram (teckningsoptionerna innehas av ett dotterbolag för att möjliggöra för Bolaget att fullgöra sina åtaganden enligt personaloptionsprogrammen). Schibsted kommer att samarbeta med Aspiro för att erbjuda personaloptionsinnehavare en skälig behandling. Acceptperioden löper från och med den 18 januari 2012 till och med den 15 februari Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Schibsted har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Schibsted annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 17 februari 2012 beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 21 februari Courtage utgår ej i Erbjudandet. Förvärvet av Aspiro medför anmälningsskyldighet till, i första hand, norska konkurrensmyndigheter. Bekräftelse på att förvärvet inte föranleder några åtgärder från de norska konkurrensmyndigheterna, samt övriga relevanta bekräftelser och godkännanden, beräknas erhållas före utgången av acceptperioden. För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sidan 5 i denna erbjudandehandling. Rekommendation från Aspiros styrelse Aspiros styrelse rekommenderar enhälligt 5) Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet (se vidare avsnittet Uttalande från Aspiros styrelse på sidorna 8 10). Styrelsen i Aspiro har erhållit ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Pareto Öhman AB, enligt vilket, utifrån de antaganden och förutsättningar som görs i värderingsutlåtandet, det erbjudna vederlaget ur ett finansiellt perspektiv är skäligt för aktieägarna i Aspiro (se vidare avsnittet Värderingsutlåtande på sidorna 11 12). Positiva uttalanden från aktieägare i Aspiro SEB Enskilda AS, Platekompaniet AS och Orkla ASA, som tillsammans innehar cirka 32,4 procent av kapitalet och rösterna i Aspiro, har förklarat att de ställer sig positiva till Erbjudandet. Erbjudandet värderar aktiekapitalet i Aspiro till cirka 340 miljoner kronor 4). 1) Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Aspiro genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan vederlag har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. 2) Premien justerad för nettokassan innebär att Aspiros nettokassa om cirka 47 miljoner kronor (baserad på rapporterad nettokassa per den 30 september 2011 om 38 miljoner kronor och vederlag om cirka 9 miljoner kronor som Aspiro erhöll i samband med slutförandet av försäljningen av Mobile Solutions den 14 oktober 2011, under antagande om en valutakurs om NOK/SEK 1,1818) har subtraherats från såväl det totala värdet på Erbjudandet som Aspiros börsvärde och att det justerade värdet på Erbjudandet sedan har dividerats med Aspiros justerade börsvärde. 3) Uttalande 2012:3, tillgängligt på 4) Baserat på utestående aktier i Aspiro inklusive de av Schibsted innehavda aktierna per tidpunkten för Erbjudandet. 5) Trond Berger och Gisle Glück Evensen har inte deltagit i Aspiros styrelses utvärdering av, eller beslut i samband med, Erbjudandet. För ytterligare information se avsnittet Viss information om närstående på sidan 3. 2 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

5 Erbjudande till aktieägarna i Aspiro Schibsteds aktieägande i Aspiro Schibsted är den näst största aktieägaren i Aspiro och äger, direkt eller indirekt, aktier representerande 18,3 procent av kapitalet och rösterna. Schibsted har inte förvärvat några aktier i Aspiro under de senaste sex månaderna före det att Erbjudandet offentliggjordes. Schibsted har sedan 2009 ett swap-arrangemang med SEB Enskilda AS ( Enskilda ), i samband med vilket Enskilda har förvärvat aktier i Aspiro motsvarande 21,3 procent av det totala antalet aktier ( Underliggande Aktier ). Schibsted förfogar inte över sådana Underliggande Aktier och Enskilda kan överlåta eller annars avyttra de Underliggande Aktierna utan begränsningar. Erbjudandets finansiering Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet kommer att finansieras av Schibsted genom befintliga likvida medel och befintliga rörelsekrediter. Viss information om närstående Trond Berger är CFO för Schibsted och styrelseordförande i Aspiro, och Gisle Glück Evensen var fram till nyligen anställd hos Schibsted och är styrelseledamot i Aspiro. Trond Berger och Gisle Glück Evensen har inte deltagit, och kommer inte att delta, i Aspiros styrelses utvärdering av, och beslut i samband med, Erbjudandet. Due diligence Schibsted har genomfört en begränsad due diligence av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Aspiro har bekräftat att ingen information som inte tidigare har offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Aspiros aktier har lämnats till Schibsted inom ramen för due diligence-processen. Tillämplig lag och iakttagande av takeover-reglerna Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller NASDAQ OMX regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna. Schibsted har, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa takeover-reglerna och att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan besluta om vid överträdelse av takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 3

6 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Schibsted har varit ägare i Aspiro sedan Aspiros strategi och verksamhet har sedan dess förändrats väsentligt genom att Bolaget har etablerat sig i nya segment och lämnat andra. Sedan 2009 har Aspiro genomgått en omfattande förändringsprocess för att i allt större utsträckning fokusera verksamheten på streaming-lösningar för musik och mobil-tv. Även om Bolaget har uppvisat stark tillväxt inom affärsområde Music, befinner sig Bolaget fortfarande i en investeringsfas inom Music och TV, och upplever en negativ tillväxttrend inom Mobile Search. Schibsted är övertygat om att streaming kommer att vara en viktig plattform inom musikdistribution i framtiden och tror därför att Aspiro har god tillväxtpotential på lång sikt. Schibsted konstaterar dock samtidigt att marknaden för streaming av musik är en konkurrensutsatt internationell marknad, och att Aspiro har begränsade finansiella resurser för att uppnå den storlek som krävs för att göra detta till en lönsam verksamhet. Schibsted anser att den strategiska förändringen mot streaming-lösningar kommer att kräva fortsatta investeringar för att potentiellt uppnå ett positivt kassaflöde. Vidare är Aspiro ett litet bolag i ett börsnoterat sammanhang, vars aktie erbjuder begränsad likviditet för aktieägare. Det skulle därför sannolikt vara utmanande att på ett kostnadseffektivt sätt inhämta nödvändigt kapital (potentiellt vid flera tillfällen), särskilt i dagens volatila marknadsklimat. Schibsted ser Aspiro som en attraktiv förvärvsmöjlighet och är övertygat om att Schibsteds kunskap om, samt erfarenhet av, att driva och utveckla Internetbaserade verksamheter skulle öka Aspiros förmåga att framgångsrikt implementera sin nya strategi. Även om Schibsteds kärnverksamhet är Internetbaserade tidningar och annonsverksamheter har Schibsted utvecklat en rad andra framgångsrika Internetbaserade företag inom flera olika områden. Schibsted anser sig därför inneha en unik kunskap om Internetrelaterad media samt att detta kan vara till stor nytta för Aspiros framtida utveckling. Vidare skulle Schibsteds ledande marknadsposition inom Internetrelaterad media i Norge och Sverige samt starka närvaro inom Internetrelaterad media på flera europeiska marknader kunna bidra till Aspiros framtida expansion inom streaming-lösningar för musik. För att ytterligare öka Aspiros värde kan Schibsted även komma att söka strategiska partners i framtiden i syfte att ytterligare utveckla potentialen inom WiMPs streaming-lösningar för musik. Avslutningsvis är Schibsted en finansiellt stark strategisk partner som är villig att investera i och utveckla Aspiro på lång sikt. Som en del av Schibsted-koncernen skulle Aspiro erbjudas nödvändig finansiell flexibilitet för att uppnå sina långsiktiga mål. Schibsted sätter stort värde på Aspiros företagsledning och övriga medarbetare, och förutser endast begränsade effekter av Erbjudandets genomförande för Aspiros anställda och ledning. Erbjudandets genomförande förutses inte heller medföra några väsentliga förändringar för Schibsteds ledning eller anställda. Schibsted har för närvarande inte för avsikt att göra några väsentliga förändringar avseende Aspiro-anställdas anställningsvillkor. Sammantaget förutses endast begränsade effekter av Erbjudandets genomförande för sysselsättningen och de platser där Bolaget idag bedriver verksamhet. I övrigt hänvisas till redogörelsen i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av Schibsted med anledning av Erbjudandet. Redogörelsen för Aspiro på sidorna i erbjudandehandlingen har, i enlighet med vad som framgår av sidan 48, granskats av styrelsen i Aspiro. I enlighet med vad som framgår av sidan 49 har Aspiros revisor granskat och uttalat sig avseende den historiska finansiella informationen i sammandrag som presenteras på sidorna Förutom den nyss nämnda informationen försäkrar styrelsen i Schibsted att, såvitt styrelsen känner till, de uppgifter avseende Schibsted som förekommer i erbjudandehandlingen överensstämmer med de faktiska förhållandena. Oslo den 17 januari 2012 Schibsted ASA Styrelsen 4 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

7 Villkor och anvisningar Erbjudandet Schibsted erbjuder 1,65 kronor kontant för varje aktie i Aspiro. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Aspiro genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan vederlag har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Courtage utgår ej i Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Erbjudandet är villkorat av att: 1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Schibsted blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Aspiro efter full utspädning; 2. samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Schibsted acceptabla villkor; 3. inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Aspiro på villkor som för aktieägarna i Aspiro är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet; 4. varken Erbjudandet eller förvärvet av Aspiro helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, och som Schibsted inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 5. inga omständigheter, som Schibsted inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Aspiros försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; 6. ingen information som offentliggjorts av Aspiro eller lämnats av Aspiro till Schibsted är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Aspiro har offentliggjort all information som skall ha offentliggjorts av Aspiro; samt 7. Aspiro inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande. Schibsted förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 7 får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Schibsteds förvärv av Aspiro. Schibsted förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Accept Aktieägare i Aspiro som omfattas av Erbjudandet vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear Sweden ) och som önskar acceptera Erbjudandet skall under perioden från och med den 18 januari 2012 till och med den 15 februari 2012 underteckna och skicka in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till: Nordea Bank AB Svarspost Stockholm Anmälningssedeln måste skickas, gärna i bifogat frankerat kuvert, i god tid före sista dagen av acceptperioden för att kunna vara Nordea tillhanda senast klockan den 15 februari Erbjudandehandling och anmälningssedel sänds till aktieägare vars innehav i Aspiro var direktregistrerat hos Euroclear Sweden den 13 januari VP-konto och aktuellt innehav av aktier framgår av den förtryckta anmälningssedeln. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av Nordea på telefon Information och anmälningssedlar finns även tillgängliga på Nordeas hemsida (www.nordea.se/ placera) och Schibsteds hemsida (www.schibsted.com). Aktieägare i Aspiro som accepterar Erbjudandet bemyndigar och uppdrar åt Nordea att leverera deras aktier i Aspiro till Schibsted enligt villkoren för Erbjudandet. Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 5

8 Villkor och anvisningar Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare i Aspiro vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Accept skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatta innehav Om aktierna är pantsatta måste även panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln som skickas in. Bekräftelse av accept Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats kommer aktierna att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear Sweden en avi ( VP-avi ) som visar antalet aktier som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som visar antalet aktier som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot, i ägarens namn. Utbetalning av vederlag Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Schibsted har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Schibsted annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 17 februari 2012 beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 21 februari Utbetalning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Vederlaget betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Till aktieägare i Aspiro som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller om kontot är felaktigt sker utbetalning genom utbetalningsavi. I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i Aspiro ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Rätt till återkallelse av accept Aktieägare i Aspiro äger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet. För att återkallelsen skall kunna göras gällande skall en skriftlig återkallelse ha kommit Nordea (adress enligt ovan) tillhanda innan Schibsted har offentliggjort att samtliga villkor för Erbjudandet uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptperioden, senast klockan sista dagen av acceptperioden. Aktieägare i Aspiro vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet skall göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som Schibsted förbehållit sig rätten att frånfalla, gäller rätten att återkalla avgiven accept på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Inlösen och avnotering Snarast möjligt efter det att Schibsted förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Aspiro avser Schibsted att begära inlösen av resterande aktier i Aspiro. I samband härmed avser Schibsted att verka för att Aspiros aktie avnoteras från NASDAQ OMX. Frågor angående Erbjudandet Frågor rörande Erbjudandet kan ställas till Nordea på telefon Information finns även tillgänglig på Nordeas hemsida (www.nordea.se/placera) och Schibsteds hemsida (www.schibsted.com). Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer utbetalningen att ske till förvaltaren. Observera att om aktierna i Aspiro är pantsatta sker utbetalningen till avkastningskontot som är anslutet till pantkontot. Rätt till förlängning av Erbjudandet m.m. Schibsted förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. 6 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

9 Beskrivning av Schibsted och Erbjudandets finansiering Beskrivning av Schibsted Schibsted är en skandinavisk mediekoncern baserad i Oslo med cirka anställda i 25 länder. Koncernen är en av de ledande internationella aktörerna inom snabbväxande rubrik annonsverksamheter. Bolaget äger några av de största mediehusen i Norge och Sverige, och publicerar tidningar med en bred publik i både tryckt och digital form. Bolaget är även verksamt inom nyhetsmedia i Frankrike, Spanien och Estland. Schibsteds mediehus är en av pionjärerna inom Internettidningar, Internetbaserad TV, mobila tjänster och Internetbaserade prenumerationstjänster. Schibsted har två strategiska hörnstenar: Online Classifieds och Media Houses: Schibsted redovisade en omsättning och ett rörelseresultat om cirka 13,8 miljarder norska kronor respektive 3,4 miljarder norska kronor för Schibsted är noterat på Oslo Børs och marknadsvärdet är cirka 16,7 miljarder norska kronor. Schibsted har organisationsnummer , bolaget har sitt säte i Oslo och dess adress är P.O. Box 490, NO-0105 Oslo, Norge. Erbjudandets finansiering Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet kommer att finansieras av Schibsted genom befintliga likvida medel och befintliga rörelsekrediter. Online Classifieds: Schibsted har väletablerade marknadsledande positioner med god tillväxt och hög lönsamhet i Norge, Sverige, Spanien, Frankrike och Irland, där viktiga varumärken innefattar Finn.no, Blocket.se, Segundamano.es, Infojobs.net, Leboncoin.fr och DoneDeal.ie. Vidare har bolaget etablerat nya verksamheter i ett flertal länder baserat på framgångsrika koncept på etablerade marknader. Media Houses: I Norge äger Schibsted bland annat Verdens Gang, Norges största tidning och bland de största hemsidorna, de regionala tidningarna Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad och Fædrelandsvennen samt bokförläggaren Schibsted Forlag AS. Den svenska verksamheten består bland annat av Aftonbladet och Svenska Dagbladet samt ett antal Internetbaserade företag såsom Hitta.se, Prisjakt och Lendo. Viktiga internationella verksamheter är 20 Minutes, de mest lästa dagstidningarna i Frankrike och Spanien, samt Eesti Media Group, det ledande mediabolaget i Estland. Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 7

10 Uttalande från Aspiros styrelse PRESSMEDDELANDE 12 JANUARI 2012 Uttalande från styrelsen för Aspiro i anledning av Schibsteds offentliga uppköpserbjudande Aspiros styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Schibsteds offentliga uppköpserbjudande. 1 Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen ( Styrelsen ) för Aspiro AB (publ) ( Aspiro eller Bolaget ) i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ). Schibsted ASA ( Schibsted ) har idag den 12 januari 2012 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspiro att överlåta samtliga sina aktier i Aspiro till Schibsted ( Erbjudandet ). 2 Schibsted erbjuder 1,65 kronor kontant för varje aktie i Aspiro. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Bolaget till omkring 340 miljoner kronor. Erbjudandets fullföljande är villkorat av bland annat att det accepteras i sådan utsträckning att Schibsted blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Aspiro efter full utspädning. Erbjudandets fullföljande är inte föremål för något finansieringsvillkor. Enligt den preliminära tidplan som finns intagen i det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes förväntas acceptperioden för Erbjudandet inledas omkring den 18 januari 2012 och avslutas omkring den 15 februari Förutsatt att Schibsted senast den 17 februari 2012 offentliggör att Erbjudandet fullföljs beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 21 februari För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Schibsteds pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag. Styrelsen har medgivit Schibsted att genomföra en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande slag före offentliggörandet av Erbjudandet. Schibsted har inte inom ramen för denna due diligence-undersökning erhållit någon icke offentliggjord information som rimligen kan förväntas vara kurspåverkande för Aspiro-aktien. LEGAL# v8 1 Trond Berger är CFO för Schibsted och styrelseordförande i Aspiro, och Gisle Glück Evensen var fram till nyligen anställd hos Schibsted och är styrelseledamot i Aspiro. Trond Berger och Gisle Glück Evensen har inte deltagit, och kommer inte att delta, i Aspiros styrelses utvärdering av, och beslut i samband med, Erbjudandet. 2 I enlighet med undantag beviljat av Aktiemarknadsnämnden inkluderar Erbjudandet inte teckningsoptioner utgivna inom ramen för Aspiros personaloptionsprogram (teckningsoptionerna innehas av ett dotterbolag för att möjliggöra för Bolaget att fullgöra sina åtaganden enligt personaloptionsprogrammen). 8 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

11 Uttalande från Aspiros styrelse 2(3) I anledning av Erbjudandet har Aspiros styrelse beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Aspiros bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras den 3 februari Styrelsen har anlitat Mannheimer Swartling som legal rådgivare i anledning av Erbjudandet. Styrelsens rekommendation Styrelsen grundar sitt uttalande på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer innefattar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker. Enligt det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes harseb Enskilda AS, Platekompaniet AS och Orkla ASA, som tillsammans innehar cirka 32,4 procent av kapitalet och rösterna i Aspiro, förklarat att de ställer sig positiva till Schibsteds Erbjudande. Styrelsen har också noterat den premie i förhållande till Aspiro-aktiens börskurs som Erbjudandet innebär. Styrelsen har vidare inhämtat ett utlåtande från Pareto Öhman AB avseende skäligheten, från finansiell synpunkt, för aktieägarna i Aspiro av Erbjudandet. Pareto Öhman AB:s uppfattning, som biläggs detta pressmeddelande, är att Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Aspiro. 3 Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Aspiro, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Schibsteds strategiska planer för Aspiro och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Aspiro bedriver sin verksamhet. Styrelsen har därvid noterat att Schibsted uttalat att Schibsted sätter stort värde på Aspiros företagsledning och övriga medarbetare, och förutser inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande på Bolagets medarbetare, inklusive anställningsvillkor, eller för de platser där Aspiro idag bedriver verksamhet. Aspiros styrelse utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning. Mot denna bakgrund rekommenderar Aspiros styrelse enhälligt aktieägarna i Aspiro att acceptera Erbjudandet. 4 Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Malmö den 12 januari 2012 Aspiro AB (publ) Styrelsen LEGAL# v8 3 Pareto Öhman AB:s ersättning för detta utlåtande är fast och är inte beroende av storleken på det erbjudna vederlaget, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej. 4 Se not 1. Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 9

12 Uttalande från Aspiros styrelse 3(3) För ytterligare information kontakta: Peter Pay, styrelseledamot i Aspiros styrelse Telefon: Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lag om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2012 kl LEGAL# v8 10 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

13 Värderingsutlåtande Stockholm den 11 januari 2012 Styrelsen Aspiro AB (publ) Gråbrödersgatan Malmö Fairness Opinion från Pareto Öhman AB Styrelsen för Aspiro AB (publ) ( Aspiro eller Bolaget ) har uppdragit åt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) att avge ett utlåtande rörande skäligheten, ur ett finansiellt perspektiv, av det offentliga erbjudande från Schibsted ASA ( Schibsted ) att förvärva samtliga utestående aktier i Aspiro, som förväntas offentliggöras den 12 januari 2012, ( Erbjudandet ). Erbjudandet innebär i huvudsak att för varje aktie i Aspiro erbjuds SEK 1,65 kontant. Pareto Öhman har till grund för detta utlåtande bland annat beaktat följande: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Utkast till pressmeddelande i vilket Erbjudandet avses offentliggöras, publikt tillgänglig finansiell information om Aspiro, innefattande bland annat offentliggjorda årsredovisningar och delårsrapporter, diskussioner med ledande befattningshavare i Aspiro avseende Bolagets historiska och nuvarande verksamhet och finansiella ställning samt investeringsbehov, diskussioner med ledande befattningshavare i Aspiro avseende framtida utsikter, publikt tillgänglig information avseende aktiekurs och omsättning i Aspiro-aktien, samt annan information som Pareto Öhman bedömt vara relevant som underlag för detta utlåtande. Grundat på det ovan anförda är det Pareto Öhmans bedömning per dagen för detta utlåtande att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i Aspiro. Pareto Öhman ger ej härigenom uttryck för någon rekommendation om innehavare av aktier i Aspiro bör acceptera Erbjudandet eller ej. Pareto Öhman har inte påtagit sig ansvar för att oberoende verifiera, och har inte heller oberoende verifierat, riktigheten i någon information rörande Aspiro som tillhandahållits Pareto Öhman eller annars funnits publikt tillgänglig. Pareto Öhman har således förlitat sig på att all finansiell och övrig information som legat till grund för utlåtandet är korrekt och fullständig. Pareto Öhman har vidare antagit att de finansiella och operativa prognoser som tillhandahållits av ledande befattningshavare i Aspiro är välgrundade samt baserade på korrekta och riktiga antaganden. Förhållanden som lagts till grund för utlåtandet kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas av Pareto Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 11

14 Värderingsutlåtande Öhman i detta utlåtande och Pareto Öhman påtar sig inte något ansvar för att uppdatera eller revidera utlåtandet på grund av sådana händelser. Pareto Öhman bedriver värdepappersrörelse i enlighet med svensk lagstiftning. Pareto Öhman kan, i värdepappersrörelsen, komma att handla med eller ta positioner för egen eller kunds räkning i värdepapper som direkt eller indirekt skulle kunna påverka eller påverkas av Erbjudandet. Pareto Öhman har inte varit finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet utan har endast anlitats av Aspiros styrelse för att avge detta utlåtande. Pareto Öhmans ersättning för detta utlåtande är fast och är inte beroende av storleken på det erbjudna vederlaget, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej. Detta utlåtande är riktat uteslutande till styrelsen för Aspiro för att tjäna som underlag för dess ställningstagande i fråga om Erbjudandet och ingen annan part har rätt att åberopa detta utlåtande. Pareto Öhman medger att styrelsen för Aspiro hänvisar till utlåtandet och låter publicera utlåtandet i sin helhet i en erbjudandehandling avseende Erbjudandet. Pareto Öhman accepterar inte något ansvar gentemot någon annan person än styrelsen för Aspiro för innehållet i detta utlåtande. Utlåtandet är underkastat svensk rätt. PARETO ÖHMAN AB 12 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

15 Information om Aspiro Informationen om Aspiro på sidorna i erbjudandehandlingen är hämtad från Aspiros årsredovisning för 2010 och delårsrapport för perioden januari september 2011, samt från Aspiros hemsida, om inte annat anges. Verksamheten i korthet Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streaming-tjänster för TV och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänsten WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader. Därutöver erbjuder Aspiro personsöktjänster via sms. Aspiro grundades 1998 och har mer än tio års erfarenhet inom mobilteknik och detaljhandel i norra Europa, och tjänster levereras till partners över hela världen. Koncernen har cirka 100 medarbetare. Aspiros omsättning 2010 per land 12% 3% 4% 7% 27% 1% 46% Norge Avyttrad verksamhet 1) Övriga länder Danmark Baltikum Sverige Finland 1) Avyttrad verksamhet exkluderar Mobile Solutions. Historiska milstolpar för Aspiro 1998 Aspiro grundas 2000 Aspiro förvärvar Midab Data, InfoCreator i Höganäs och Sundbybergs ITcenter Aspiros aktier noteras på Stockholmsbörsen, Nya Marknaden 2001 Aspiros aktier börjar handlas på Stockholmsbörsen, O-listan Aspiro förvärvar Mgage Systems 2002 Aspiro förvärvar Picofun 2003 Aspiro förvärvar Melody Interactive Solutions 2004 Aspiro förvärvar Emode och Cellus 2005 Aspiro förvärvar Schibsted Mobile (Inpoc). I och med förvärvet blir Schibsted den största ägaren i Aspiro med ett innehav om 44,5 procent av kapitalet och rösterna Aspiro förvärvar Boomi 2006 Aspiro förvärvar Mobile Avenue och Rubberduck Aspiro avvecklar verksamheten i Storbritannien och Spanien Aspiro påbörjar satsningar inom tillväxtområdena mobil-tv, musik, söktjänster, community och mobil marknadsföring 2007 Aspiro förvärvar 51 procent av andelarna i Voolife och 25,5 procent av aktierna i Mobile Entry Aspiro omorganiseras i tre verksamhetsområden: Mobile Entertainment, Business Solutions och Search Services 2008 Aspiro förvärvar resterande aktier i Mobile Entry Mobile Solutions skiljs ut som ett eget affärsområde 2009 Aspiro utvecklar en ny lösning för streaming av musik. Aspiro startar joint venture med Platekompaniet för lansering i Norge Sammanslagning av affärsområdena för mobil marknadsföring och mobila företagslösningar i Mobile Solutions Aspiro bygger upp nysatsningar inom tillväxtområdena Mobile TV och Music och riktar sig allt mer mot den professionella företagsmarknaden Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 13

16 Information om Aspiro 2010 Ompositionering av Aspiro från ringsignalsbolag till ledare inom streaming-tjänster WiMP lanseras i Danmark i samarbete med Telenor WiMP lanseras i Norge i samarbete med Platekompaniet och Telenor Aspiro avyttrar affärsområdet Mobile Entertainment i Skandinavien Aspiro Music lanseras i Portugal av Portugal Telekom 2011 WiMP lanseras i Sverige Canal Digital erbjuder WiMP till hushåll i Norge Aspiro avyttrar affärsområde Mobile Solutions Aspiro förvärvar resterande 50 procent av aktierna i norska WiMP Music Affärsidé Aspiro skapar och tillhandahåller mobila tjänster till konsumenter och företag. Med mer än tio års erfarenhet av utveckling och försäljning av mobila tjänster har Aspiro en unik marknadsposition i Norden med starka relationer till operatörer, skivbolag och andra mediepartners. Aspiro fokuserar särskilt på streaming-tjänster inom musik och TV. Vision Aspiro skall tillhandahålla mobila upplevelser i världsklass, som verkligen gör skillnad i människors vardag. Aspiro levererar till konsumenter och företagspartners, med tydligt fokus på kvalitet. Aspiros kunder skall ha tillgång till Aspiros tjänster var som helst, när som helst. Strategisk inriktning I linje med Aspiros mål och strategiska inriktning ökar omsättningen inom affärsområdena TV och Music kraftigt och Aspiro kommer att fortsätta utveckla dessa affärsområden, medan Aspiro inom Mobile Search fokuserar på effektiv drift och maximerad lönsamhet. Affärsområden Aspiro består av de tre affärsområdena Music, TV och Mobile Search. Aspiros omsättning 2010 per affärsområde 14% 14% 22% 2% 48% 1) Avyttrad verksamhet inkluderar Mobile Solutions. Avyttrad verksamhet 1) Mobile Search Music TV Eliminering/ej fördelat Affärsområde Music Affärsområdet Music utvecklar och hanterar digitala musiklösningar som låter användarna lyssna till miljontals olika låtar direkt över sin Internetanslutning. Lösningarna säljs antingen direkt till konsument via Aspiros eget varumärke WiMP, eller till partners såsom operatörer, bredbandsbolag, kabel-tv-bolag och andra som själva står för distribution av tjänsten. Aspiros musiktjänst fungerar på datorer, mobiltelefoner, läsplattor, nätverksradio och TV-boxar. WiMP finns tillgängligt i Norge, Sverige, Danmark och Portugal (i Portugal under annat varumärke). WiMP skall lanseras i Tyskland i början av första kvartalet Vidare finns också ett så kallat letter of intent för lansering i ett av Beneluxländerna och Irland. Vid slutet av tredje kvartalet 2011 hade Aspiros streaming-tjänst för musik betalande användare. Affärsområdet Music redovisade en omsättning om 50 miljoner kronor och ett resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) om 20 miljoner kronor för räkenskapsåret ) 1) Informationen är hämtad från Aspiros delårsrapport för perioden januari september En summering av samtliga (Music, TV och Mobile Search) affärsområdenas intäkter och resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för räkenskapsåret 2010 kommer ej att överensstämma fullt ut med koncernens totala intäkter och EBITDA för räkenskapsåret 2010 på grund av avsaknad av Elimineringar/ej fördelat och affärsområdet Mobile Solutions (som avyttrades under räkenskapsåret 2011). 14 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

17 Information om Aspiro Marknad Den digitala musikmarknaden växer i en mycket snabb takt och under 2010 stod digital musik för 29 procent av världens musikförsäljning. IFPIs Digital Music Report (2011) beräknar att värdet på den digitala musikmarknaden har tiodubblats under perioden Samtidigt ökar intäkterna från streaming-tjänster markant och analysbyrån Ovum är en bland flera som uppskattar att streaming-tjänster kommer att vara tongivande för den framtida utvecklingen på området. Den snabba ökningen på den digitala musikmarknaden styrs framför allt av två huvudfaktorer, teknologi och efterfrågan. Forskning tyder på att konsumenter i allt högre grad tar till sig mobilapplikationer och musikstreaming samt går bortom traditionella musikplattformar, i sitt letande efter ny musik och nya sätt att lyssna på musik. Mobiltelefonen som musikkanal vinner mark. Ny teknologi inom telefoni och musiktjänster bidrar också till stark tillväxt på marknaden. Enligt en världsomspännande undersökning genomförd 2010 av analysbyrån Nielsen, är musik- och streamingapplikationer de mest populära mobilapplikationerna på marknaden. Månatliga abonnemangstjänster visar på en stor potential och hälften av alla respondenter i den globala undersökningen uppger att de definitivt eller möjligtvis kommer att betala för att prenumerera på en streamingtjänst i framtiden. Aspiros konkurrenter på streaming-marknaden inkluderar Spotify, Simfy, We7 och Deezer. Andra bolag som har eller antas lansera streaming-tjänster globalt, men som framför allt finns på den amerikanska marknaden än så länge, är bland andra Google, Apple/iTunes, Sony Qriosity, Rdio, Mog, Real Networks och Amazon. Affärsområde TV Affärsområdet TV utvecklar och hanterar digitala TV- och videolösningar som låter användarna titta på TV och video direkt över mobilnätet eller via sin Internetanslutning. Lösningarna säljs framför allt till mobiloperatörer, men även till TV- och mediebolag. Aspiro erbjuder sina partners att ta hand om hela processen, från utveckling och avtal med innehållsleverantörer till drift av tjänsten samt statistik och rapportering. Affärsområdet TV redovisade en omsättning om 53 miljoner kronor och ett resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) om 15 miljoner kronor för räkenskapsåret ) Marknad Forskning på användandet av digitala TV- och videotjänster avslöjar en komplex marknad med ständigt ändrade användarbeteenden. Konsumenter ställer inte bara allt högre krav på innehållet som erbjuds på plattformar som mobiltelefon och läsplattor, utan de ställer även nya krav på kontext och teknologi. Det blir allt viktigare för konsumenterna att få uppdaterad information, oberoende av var de befinner sig eller när de vill ha det. Detta skapar en mycket dynamisk marknad med allt mer fokus på innovation och mobilitet. Undersökningar visar att den stora massan äntligen har fått upp ögonen för mobil-tv och videoklipp. Enligt marknadsanalytikerna på IBM Research har cirka 20 procent av alla amerikaner antingen sett TV- eller videoklipp på sin mobiltelefon eller en bärbar videoenhet under 2010, en siffra som förväntas öka markant under de närmsta åren. Samtidigt som tillväxten inom mobil-tv är stor, ökar TV-streaming på nya plattformar i takt med högre efterfrågan, ny teknologi och höga försäljningssiffror för läsplattor. Enligt analysbyrån Gartner förväntas försäljningen av läsplattor tredubblas det närmsta året och att 55 miljoner läsplattor därmed kommer omsättas globalt. TV som traditionellt medie utmanas också av en utökad satsning på video som levereras via Internet direkt till användaren, så kallad OTT-TV (Over The Top-TV). Multimedia Research Group fastslår att antal prenumeranter på Internet-TV kommer att växa från 26,7 miljoner till 81 miljoner innan utgången av Konkurrenter på mobil-tv och videomarknaden är bland andra Vantrix, Alcatel Lucent, Mobi-TV, Ericsson, Qualcomm och Quickplay. Affärsområde Mobile Search Affärsområdet Mobile Search tillhandahåller personsöktjänster och har en stark position inom nummerupplysning via sms i Norge, genom Bolagets kortnummer 1985 och Aspiros norska kortnummer utgör också varumärken som marknadsförs genom olika kampanjer i radio och TV, genom events och Internetmarknadsföring. 1) Informationen är hämtad från Aspiros delårsrapport för perioden januari september En summering av samtliga (Music, TV och Mobile Search) affärsområdenas intäkter och resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för räkenskapsåret 2010 kommer ej att överensstämma fullt ut med koncernens totala intäkter och EBITDA för räkenskapsåret 2010 på grund av avsaknad av Elimineringar/ej fördelat och affärsområdet Mobile Solutions (som avyttrades under räkenskapsåret 2011). Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 15

18 Information om Aspiro Affärsområdet Mobile Search redovisade en omsättning om 79 miljoner kronor och ett resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) om 39 miljoner kronor för räkenskapsåret ) Marknad Marknaden för nummerupplysning via sms är fallande och Aspiro räknas som näst största leverantör i Norge efter Opplysningen Marknaden präglas av hård konkurrens och kräver en aggressiv marknadsföring. Smarta telefoner och mobilt Internet bidrar också till att marknaden för sms-sök minskar. Affärsområdena i korthet Music TV Mobile Search Verksamhetsbeskrivning Utveckling och försäljning av kompletta musiklösningar för streaming och nedladdning, dels direkt till slutkunder och dels till företagsmarknaden Utveckling och drift av kompletta TV- och videolösningar till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten Erbjuder personsöktjänster via sms Tjänster Streaming och nedladdning av musik Redaktionell guidning TV- och videostreaming (mobil och web) till olika typer av skärmar Användarvänliga klienter Nummerupplysningstjänster via sms genom de två stora norska kortnumren 1985 och 2100 Kunder Konsumenter, operatörer, bredbandsbolag, TV- och kabeldistributörer, musikdistributörer och handsetleverantörer, såsom Telenor, Canal Digital och Platekompaniet Mobila nätverksoperatörer, broadcasters och mediebolag såsom Deutsche Telekom, Hi3G, Telenor och MTV Konsumenter Affärsmodell Från konsument: månatlig prenumerationsintäkt, oftast 99 kr/mån Från partners: initial startavgift, månatlig driftsavgift samt volymbaserad intäktsdelning Initial startavgift, månatlig driftsavgift samt volymbaserad intäktsdelning Intäkt per sök Marknadstrender Mycket stark tillväxt inom digital musik och nya modeller som drivs av streaming-tjänster Stöds av spridningen av nya smarta telefoner och skivbolagens behov av nya kanaler Kraftig tillväxt i takt med utvecklingen av handhållna enheter som läsplattor och mobiltelefoner med större skärmar som ägnar sig bättre för att se TV och video Konvergens mellan mobil- och webstreaming Fallande trend och prisökning Strategisk inriktning Aggressiv tillväxtstrategi på befintliga och nya marknader Organisk tillväxt på existerande och nya marknader Nära samarbete med partners på nya marknader Aggressiv tillväxtstrategi på befintliga och nya geografiska marknader där målet är att vara en av de betydande leverantörerna globalt Organisk tillväxt Upprätthålla positionen på marknaden och fokusera på operationell effektivitet 1) Informationen är hämtad från Aspiros delårsrapport för perioden januari september En summering av samtliga (Music, TV och Mobile Search) affärsområdenas intäkter och resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för räkenskapsåret 2010 kommer ej att överensstämma fullt ut med koncernens totala intäkter och EBITDA för räkenskapsåret 2010 på grund av avsaknad av Elimineringar/ej fördelat och affärsområdet Mobile Solutions (som avyttrades under räkenskapsåret 2011). 16 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

19 Finansiell information i sammandrag Vissa siffror i denna erbjudandehandling har avrundats. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Nedanstående information avseende Aspiro är hämtad från den reviderade årsredovisningen för 2010 samt från den ej reviderade eller granskade delårsrapporten för perioden januari september Aspiros koncernredovisning för räkenskapsåren 2010, 2009 och 2008 är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Aspiros delårsrapport för perioden januari september 2011 respektive januari september 2010 är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Delårsrapporten för perioden januari september 2011 som återges i dess helhet på sidorna har inte granskats av Bolagets revisor. För perioderna januari september 2011 och 2010 visas information för kvarvarande verksamheter per den 30 september 2011 (det vill säga exklusive Mobile Solutions, Miles Ahead och Mobile Search Finland). För räkenskapsåren 2010 och 2009 visas information för kvarvarande verksamheter per den 31 december 2010 (det vill säga exklusive Mobile Entertainment Danmark, Norge och Sverige samt Mobile Entertainment Finland). Sammandrag av resultaträkningar för koncernen 1) Januari september (ej reviderad finansiell information) Januari december (reviderad finansiell information) Mkr Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet Periodens resultat från avyttrad verksamhet Periodens resultat ) Finansiell information år 2008 är ej omräknade enligt nya redovisningsprinciper. Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB 17

20 Finansiell information i sammandrag Sammandrag av balansräkningar för koncernen 1) Per den 30 september (ej reviderad finansiell information) Per den 31 december (reviderad finansiell information) Mkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga fodringar Likvida medel Tillgångar till försäljning 28 Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till försäljning 30 Summa eget kapital och skulder Sammandrag av kassaflödesanalyser för koncernen Januari september (ej reviderad finansiell information) Januari december (reviderad finansiell information) Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansierings verksamheten 3 0 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut ) Finansiell information år 2008 är ej omräknade enligt nya redovisningsprinciper. 18 Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Viktig information Allmänt Project Panther Bidco Ltd ( Panther ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Aspiro AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin

Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin Aspiros kunder i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Storbritannien, Tyskland, Portugal, Österrike, Chile, USA,

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats med anledning av

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer