ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014"

Transkript

1 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är börsen (NASDAQ OMX Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

2 ZINZINO ZINZINO Handlingar införlivade genom hänvisning Denna bolagsbeskrivning består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning och ska läsas som en del av bolagsbeskrivningen Delårsrapport januari september 2014 Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013 Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2012 Ovanstående handlingar finns tillgängliga på Bolagets webbplats, Certified Adviser Zinzino har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till Bolagets Certified Adviser. Erik Penser Bankaktiebolag innehar inga aktier i Bolaget. Information om aktien Handelsplats: Nasdaq First North Första dag för handel: 11 december 2014 Kortnamn: ZZ B ISIN-kod: SE Antal aktier: varav A-aktier och B-aktier Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké februari 2015 Årsstämma 5 maj 2015 Definitioner Med Zinzino eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, Zinzino AB (publ), org. nr , den koncern som Zinzino AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Zinzino AB (publ). Med Erik Penser Bankaktiebolag avses Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org. nr Med Bolagsbeskrivning avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Zinzinos listning på First North. Disclaimer Denna bolagsbeskrivning har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Zinzinos B-aktier på Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen innehåller information som rör framtida förhållanden, såsom bedömningar och antaganden avseende Zinzinos framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Sådan framtidsinriktad information baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av denna Bolagsbeskrivning. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med osäkerhet eftersom den beror på omständigheter som kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar och antaganden som görs i Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. En investering i aktier är alltid förenad med risk, vilket kan innebära möjligheter till god värdetillväxt vid en positiv utveckling, men också, vid negativ utveckling, att värdet på aktierna minskar och att en aktieägare därmed kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Mot bakgrund av detta rekommenderas såväl befintliga som presumtiva aktieägare att, utöver den information som lämnas i denna bolagsbeskrivning, göra en självständig bedömning av Zinzino och dess framtidsutsikter, inklusive effekten av eventuella omvärldsfaktorer.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riskfaktorer 4 Bakgrund och motiv till listning på Nasdaq First North 6 VD har ordet 7 Marknadsöversikt 9 Verksamhetsbeskrivning 10 Produkter 12 Historik 15 Finansiell översikt 16 Aktien, aktiekapital och ägarstruktur 20 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 22 Legala frågor och kompletterande information 24 Skattefrågor i Sverige 27 Bolagsordning 28 Adresser 29 Zinzino Bolagsbeskrivning

4 RISKFAKTORER En investering i aktier är förenad med risk. Zinzinos verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer utanför Zinzinos kontroll. Sådana risker kan såväl vara hänförliga till Zinzino som sakna specifikt samband med Zinzino. Nedan följer en övergripande redogörelse för de mest väsentliga riskfaktorerna som styrelsen för Zinzino har bedömt kan ha betydelse för bedömningen av Zinzinos verksamhet, finansiella ställning och resultat. Riskfaktorerna är beskrivna utan inbördes rangordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär att det även kan finnas andra faktorer som för närvarande inte är kända för Zinzino vilka kan få väsentlig betydelse för Zinzinos verksamhet, finansiella ställning och resultat. Utöver de risker som anges nedan bör investerare även noggrant beakta övrig information i denna Bolagsbeskrivning samt göra en allmän omvärldsbedömning. Marknads- och verksamhetsrelaterade risker Risker relaterade till inköp En stor utmaning för Zinzino vid hög expansionstakt är Zinzinos planering av inköp. Ledningen jobbar aktivt med inköpsprognoser och lageroptimering för att möta utmaningen på ett effektivt sätt och undvika onödig kapitalbindning i lager. Risker relaterade till fluktuationer i råvarupriser Zinzinos produktsortiment baseras i stor utsträckning på råvaror som fiskolja, olivolja och kaffe. Kraftigt höjda råvarupriser kan medföra ökade kostnader för Zinzino. Råvaruprisernas utveckling beror huvudsakligen på utbud och efterfrågan men även på tillgången till råvaran, det ekonomiska läget, växelkurs, räntenivåer, energipriser och lönekostnader. Skatter, lagar och tullar är andra faktorer som påverkar, liksom exempelvis jordbrukspolitiska beslut och finansiella investerares aktiviteter på råvarubörser, spekulationer och förväntningar. Samtliga dessa faktorer ligger utanför Zinzinos kontroll. Även om Zinzino kontinuerligt övervakar och arbetar med att minska sin exponering kan en förändring av priset på en eller flera väsentliga råvaror komma att påtagligt påverka Zinzinos verksamhet, resultat och finansiella ställning. Den diversifiering av Zinzinos produktsortiment som ägt rum på senare tid har spridit Zinzinos risk i relation till prisförändringar på fler råvaror än enbart kaffe. Risker relaterade till leverantörer Cirka 95 procent av Zinzinos inköp sker från ett fåtal leverantörer. Zinzino är beroende av dessa leverantörer och att leverantörerna kan producera varor i den takt som Zinzinos omsättning kräver. Om samarbetet med någon av leverantörerna, eller rättigheterna till följd av sådant samarbete, skulle upphöra utan möjlighet för Zinzino att ersätta produkterna med andra utan merkostnad, skulle detta under viss tid kunna få påverkan på Zinzinos omsättning och produktsortiment. Zinzino är även beroende av att kvaliteten på de produkter som köps in är god. Om leverantörerna brister i sina åtaganden gentemot Zinzino kan det leda till stora negativa konsekvenser för Zinzino. För att fortsatt vara ett konkurrenskraftigt bolag är Zinzino vidare till stor del beroende av sina leverantörers samarbetsvilja till produktutveckling eller att, där så är möjligt, finna nya alternativa samarbeten för produktutveckling. Oflexibilitet och ovilja, eller svårigheter att finna alternativa samarbeten, kan hämma produktutvecklingen vilket kan komma att påverka Zinzino negativt. Risker relaterade till IT Prioritering av IT-resurser vid hög tillväxt är en utmaning för Zinzino men Zinzino arbetar med att optimera och fördela resurserna på bästa sätt. Zinzinos befintliga IT-system har bedömts vara underdimensionerat för Zinzinos växande verksamhet. Av denna anledning genomför Zinzino för närvarande ett byte av IT-system till ett affärssystem som är bättre anpassat till Zinzinos verksamhet och behov. Att byta affärssystem innebär alltid en risk, särskilt mot bakgrund av att Zinzinos verksamhet är IT-orienterad. Eventuella driftsstörningar kan komma att negativt påverka Zinzinos omsättning, kunder, partners och personal i hög utsträckning. Risker relaterade till nyckelpersoner och partners Zinzino baserar sin framgång på ett fåtal personer, deras kunskap, erfarenhet och kreativitet. Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Zinzino kan det inte uteslutas att det skulle kunna få negativa effekter för Zinzinos verksamhet. Zinzino arbetar hårt med att minska beroendet av nyckelpersoner genom god dokumentation, rutiner och arbetsmetoder. Zinzinos framtida utveckling beror även i hög grad på Zinzinos förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Se vidare under rubriken Risker relaterade till konkurrenter. På samma sätt är Zinzino för sin verksamhet och omsättning beroende av vissa partners, däribland Saele Invest & Consult AS, som på egen hand eller genom de partners de rekryterat genererar stor omsättning och/eller är ledare som driver övriga partners och tillser att Zinzinos försäljning fortsätter att öka. Ett tiotal av Zinzinos bäst presterande partners erhåller cirka 25 procent av den totala provisionsersättning som utbetalas, vilket baseras på partnerns egen försäljning och den försäljning som sker genom de partners de rekryterat. Om någon av de partners som starkt bidrar till Zinzinos verksamhet och omsättning, eller de partners de rekryterat skulle lämna Zinzino kan detta med kort varsel påverka Zinzino negativt. Se vidare nedan under rubriken Aktieägare med betydande innehav av aktier samt Legala frågor och kompletterande information. Risker relaterade till produktansvar och ansvar gentemot konsument För företag som säljer och/eller tillverkar produkter föreligger det alltid en risk att produkterna på grund av fel eller brist behöver återkallas eller orsakar skada. Zinzino arbetar aktivt med kvalitetskontroll för att minska sådan risk. Vidare lämnar producenterna och leverantörerna vissa kvalitetsgarantier I 4 Zinzino Bolagsbeskrivning 2014

5 händelse av att någon av Zinzinos produkter behöver återkallas eller orsakar skada kan skadeståndskrav riktas mot Zinzino. Sådana krav kan påverka Zinzinos finansiella ställning och resultat om inte eventuellt slutligt ansvar för skada till fullo täcks av försäkring eller regressrätt. Krav mot Zinzino kan även komma att påverka Zinzinos varumärke negativt. Risker relaterade till konkurrenter Zinzino har identifierat två typer av konkurrenter som primärt kan komma att få negativ inverkan på Zinzinos verksamhet; dels andra direktförsäljningsbolag till vilka det finns en risk att Zinzinos partners och/eller medarbetare väljer att ansluta sig istället för Zinzino, dels andra bolag som konkurrerar med samma eller liknande produkter som Zinzino. Vidare kan konkurrenternas innovation och produktutveckling utgöra en risk mot Zinzinos verksamhet. Styrelsen för Zinzino bedömer dock att tillgången till Rombouts & Malongos produktprogram, samt den nya produktlinjen Zinzino Food med det speciella konceptet med omega3-produkter i kombination med blodtest, är tillräckligt för att Zinzino fortsatt ska vara ett konkurrenskraftigt och attraktivt bolag. För att säkerställa att Zinzinos partners och medarbetare inte väljer att ansluta sig till andra direkförsäljningsbolag istället för Zinzino, arbetar Zinzino med att erbjuda delägarskap/incitamentsprogram och attraktiva kompensationsplaner. Även om styrelsen för Zinzino bedömer att Zinzinos produkter, erbjudande och incitament är attraktiva kan konkurrensen från konkurrenter påverka Zinzinos verksamhet, omsättning, finansiella ställning och resultat. Risk relaterad till etablering på nya utländska marknader Zinzinos verksamhet växer kraftigt genom etablering av verksamhet på nya utländska marknader. Etablering i nya länder och regioner kan medföra risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra inkomstbortfall, begränsningar eller pålagor uppkomma för verksamheten genom tillämpliga lagar och regler. Därutöver kan möjligheten att hitta rätt partners för verksamheten påverka utlandsetablering. Genom att Zinzinos verksamhet redan är etablerad på ett flertal utländska marknader har Zinzino enligt egen bedömning skapat sig väl etablerade rutiner och strategier för lyckade utlandsetableringar. Etablering på ny marknad sker genom lågkostnadssatsningar i syfte att minimera risk. Det finns inga garantier för att etableringar på nya marknader blir lyckade eller kan genomföras enligt plan vilket kan påverka Zinzinos verksamhet, omsättning, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till valuta Zinzino har sina intäkter i en rad olika valutor varav NOK och EUR utgör de största. Samtidigt har Zinzino merparten av sina kostnader i SEK, NOK och EUR avseende operativa kostnader och varuinköp. Därmed exponeras Zinzino för valutarisker när de olika valutorna fluktuerar. Zinzino terminssäkrar eller hedgar inte sina valutaflöden, men arbetar istället aktivt med valutaflödesprognoser och valutaväxling vid gynnsamma tillfällen. Därutöver gör mängden olika valutor på intäkts- och kostnadssidan att valutarörelserna tar ut varandra och att valutarisken därmed blir lägre. Risker relaterade till aktien Begränsad likviditet i Zinzinos aktier En förutsättning för väl fungerande handel med aktier är att det finns tillräcklig efterfrågan och utbud som medför att det löpande ställs köp- respektive säljpriser i aktien. Under sådana förhållanden är förutsättningarna goda för aktieägare att omsätta sitt innehav i likvida medel, det vill säga likviditeten i aktien är god. Zinzinos aktier har tidigare varit föremål för handel genom AktieTorget. Denna handel kommer att avslutas i samband med att aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North. Styrelsen för Zinzino bedömer att likviditeten i aktien kommer att förbättras genom listningen på Nasdaq First North. Det är dock inte möjligt att lämna några garantier för att likviditeten i Zinzinos aktier kommer att vara tillfredsställande. Bristande likviditet kan medföra svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav till ett acceptabelt pris och vid önskvärd tidpunkt. Fluktuationer i aktiekursen Zinzinos aktiekurs kan komma att fluktuera kraftigt som en följd av bland annat resultatvariationer i Zinzinos delårsrapporter, det allmänna konjunkturläget, politiska utspel, marknadens intresse för Zinzinos aktie och uppfattningen om marknadens utveckling. Vidare kan större aktieägare komma att sälja sina aktier i Zinzino, vilket kan få negativa effekter på aktiekursen. Aktiemarknadsrisk En potentiell investerare bör beakta att en investering i Zinzinos aktier är förknippad med en hög grad av risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen utvecklas i gynnsam riktning. Både aktiemarknadens generella utveckling och utvecklingen av aktiekurser för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Utöver utvecklingen av Zinzinos verksamhet påverkas marknadspriset på Zinzinos aktier av ett stort antal faktorer såsom t.ex. det allmänna ekonomiska klimatet, politisk osäkerhet, kapitalflöden, marknadsräntor samt marknads- och beteendepsykologi. Även om Zinzinos verksamhet utvecklas positivt går det inte att utesluta att en investerare gör en förlust vid avyttring av Zinzinos aktier. En investering i Zinzinos aktier bör därför föregås av en noggrann analys. Framtida utdelning Storleken på eventuella framtida utdelningar är beroende av Zinzinos framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och andra faktorer. Det är inte säkert att utdelningsbara medel kommer att finnas tillgängliga under visst räkenskapsår och det finns inga garantier för att utdelning kommer att lämnas framöver. Aktieägare med betydande innehav av aktier Zinzinos två största aktieägare, Örjan Saele med bolag och Peter Sørensen med bolag, innehar en väsentlig del av Zinzinos aktier och röster vilket motsvarade tillsammans cirka 48 procent av kapitalet och cirka 81 procent av rösterna per den 30 september Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och kapitalanskaffning. Detta inflytande kan vara till nackdel för aktieägare vars intressen skiljer sig ifrån de större aktieägarnas intressen. Zinzino Bolagsbeskrivning

6 BAKGRUND OCH MOTIV till listning på Nasdaq First North Kärnan i Zinzinos verksamhet är produktutveckling, marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter. Zinzino använder sig av direktmarknadsföring som försäljningsmodell, varvid affärsmodellen vilar på att Zinzinos nätverk av oberoende säljare och säljteam marknadsför Zinzinos produkter och tjänster gentemot konsumenter. Zinzinos eget marknadsarbete är inriktat på att ta fram och tillhandahålla attraktiva produkter och erbjudanden samt de försäljningsverktyg som säljarna behöver. Under de senaste åren har Zinzino haft stark omsättningstillväxt och gynnsam resultatutveckling. Koncernen har växt organiskt genom etablering av dotterbolag i Baltikum, på Island och i USA. Stora investeringar har gjorts inom produktutveckling, IT, logistik och kompetensutveckling inom organisationen. Samtliga investeringar har finansierats genom egna likvida medel utan behovet att tillföra externt kapital. Sammantaget har de senaste åren varit mycket gynnsamma för Zinzino som i nuläget visar god lönsamhet och besitter en stark finansiell bas, ett företag redo att ta nästa steg på aktiemarknaden. Styrelsen för Zinzino har ansökt om, och erhållit, godkännande för upptagande till handel med Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel planerad till den 11 december B-aktierna har tidigare varit föremål för handel genom AktieTorget och denna handel avslutas den 10 december Aktieägare i Zinzino behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på First North. Styrelsen bedömer att listningen kommer att resultera i ett ökat intresse för Zinzino och dess verksamhet hos allmänheten, kunder och partners och att bilden av Zinzino som en långsiktig och stark aktör på marknaden för direktmarknadsföring därigenom förstärks. Styrelsen bedömer även att listningen underlättar för intressenter i framförallt USA att handla och investera i aktien. Styrelsen för Zinzino är ansvarig för den information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Zinzino som skapas genom Bolagsbeskrivningen. Göteborg den 5 december 2014 Zinzino AB (publ) Styrelsen 6 Zinzino Bolagsbeskrivning 2014

7 Vi är väldigt stolta och nöjda med utvecklingen i Zinzinokoncernen sedan lansering av nuvarande koncept Tillväxt och grundläggande förbättringar ligger djupt förankrat i Zinzinos strategi och företagskultur. Dag Bergheim Pettersen, VD: VD HAR ORDET Vi har successivt öppnat marknad efter marknad. Vi har lyckats utveckla varje nyöppnad marknad och samtidigt bibehålligt tillväxten på redan existerande marknader. Tolv marknader som representeras av elva olika länder med över 400 miljoner potentiella kunder. I slutet av förra året öppnade vi i USA och i september hade vi säljstart i Polen och Holland. Sedan tidigare var vi etablerade i Norden, Baltikum och Färöarna. Det är med stor glädje jag konstaterar att samtliga marknader haft en positiv utveckling och visar tillväxt under Tillväxten i Zinzino har blivit något av vårt signum och finns stark förankrat i vår långsiktiga strategi. Totalt visar årets tre första kvartal på 41% tillväxt i jämförelse med 2013 och det gör mig både ödmjuk och stolt. Den svenska marknaden visar en tillväxt vi inte sett på flera år och vi tror att Sverige kommer att visa betydligt bättre tillväxt framöver. Zinzino USA bidrar redan till den totala omsättningen och vårt fokus ligger under sista kvartalet på att stimulera omsättningen via kraftfulla marknadskampanjer och stora konvent för våra partners. Vi följer utveckligen noggrant och hyser stora förhoppningar om att USA kommer att positionera sig som näst största marknad inom Zinzino efter Norge under Under 2015 planerar vi att öppna både Tyskland och Kanada, två stora marknader som har potential att addera mycket till vår försäljningstillväxt. Våra balanceprodukter inom Zinzino Food är en stor succé och är vår viktigaste produktlinje som står för cirka 63% av nettoomsättningen i koncernen. Som en effekt av den ändrade produktmixen har vi fått en väsentligt bättre bruttovinst genom lägre varukostnader. De två sista åren har vi sett en markant sänkning av varukostnaderna med hela 7 procentenheter från 35% ner till 28%. Vår organisation har samtidigt förbättrat sig på flera områden och är mer optimerad och effektiv än någonsin. Sammantaget ger detta ett förbättrat resultat på sista raden och starkare finansiell bas, ett verktyg till att investera i tillväxtfrämjande åtgärder såsom nya marknader, nya produkter och nya system inom IT. Under september hade vi säljstart både i Holland och Polen. De är två stora marknader som vi ser potential i och vi hyser stora förhoppningar om att de skall bli nya tillväxtmarknader inom Zinzino. Jag är mycket stolt och nöjd över att vi klarar av att öppna två nya marknader innanför våra operativa budget, precis som vi gjort med USA. Dessutom klarar vi detta utan att vi tappar fokus på tillväxten i de redan existerande marknaderna. Jag ser en styrka i den kompetens vår organisiation utvecklat i att resurseffektivt öppna nya marknader med hög akuratess och kvalitet. Det ger självtillit till organisaitionen, styrelsen och ägarna till att satsa vidare och följa drömmen om vidare tillväxt och avkastning. Zinzino Bolagsbeskrivning

8 Vi har under 2014 övergått till extern lagerhantering och logistikpartner. Vår samarbetspartner på området kan bidra till ytterligare tillväxt inom Zinzino genom sin spetskompetens inom logistik på 150 marknader världen runt. Vi ser framför oss att öppna 3-5 nya marknader de närmaste två åren. Tyskland är nästa land vi planerar att etablera verksamhet i och detta under första halvåret Vi har investerat och använt stora resurser på IT de senaste åren, vilket vi fortsatt med under 2014 och kommer fortsätta med under de kommande åren. Bra IT-system är en förutsättning för att öppna och driva nya marknader effektivt utan ökade kostnader i organisationen. Investeringar som initialt verkar stora kan i gengäld ge större skalfördelar på längre sikt. Vår produktportfölj är under förändring och vi fortsätter satsa på att utveckla nya unika produkter för att stärka varumärket Zinzino men även för att ytterligare förbättra våra marginaler. Vi har redan lanserat en ny produkt i år, BalanceOil Capsules, som vi förväntar oss skall bidra till ökad försäljning och vidare tillväxt. Under oktober lanserades även BalanceXtender, ett komplement till BalanceOil. Vi planerar att lansera flera produktnyheter inom vårt eget varumärke under de närmaste två åren. Vi har en helt unik produkt inom funktionell mat och hälsa. Vi är pionjärer med våra balanserande oljor och shakes med kombination av olivolja. Vi har redan tillsammans med externa laboratorier genomfört analyser av människors fettsyrebalans. Detta ger oss unik information som vi återanvänder i förädlingen av produkterna vi erbjuder våra säljare och kunder. I förlängningen kan detta resultera i varaktig tillväxt, ökad lönsamhet och därigenom ett ökat värde av Zinzino. Zinzino vill forsätta utvecklingen av kultur och organisation för att ta oss från de cirka kunder vi har idag till vårt mål på 1 miljon kunder år Vår etablering på nya internationella marknader gör att vi tror på att ett listbyte till First North skall ge oss mer synlighet och är det rätta steget för oss att ta. En mer internationellt känd listägare skapar också större trygghet för utländska investerare i Zinzino. I enlighet med kommunicerad förväntad total omsättning i delårsrapport för tredje kvartalet 2014 förväntar vi oss nå en total omsättning för 2014 som uppgår till mellan 340 och 360 MSEK i kombination med en rörelsemarginal överstigande 4 %. Med det sagt förväntar vi oss även för 2014 att dela ut delar av vinsten till våra aktieägare och de kommande åren framöver. Aktieägare i Zinzino skall förvänta sig tillväxt och utveckling, det är fast förankrat i vår ryggrad. Dag Bergheim Pettersen VD, Zinzino 8 Zinzino Bolagsbeskrivning 2014

9 MARKNADSÖVERSIKT Direkthandel internationellt 1 Direkthandel bygger på personliga kontakter och utgör en betydelsefull och växande bransch, inte bara i Sverige, utan över hela världen. Försäljningsformen har sitt ursprung i USA vilket också utgör den största marknaden. Direkthandelsföreningarnas samarbetsorgan WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) har samlat och sammanställt statistik från hela världen för att kartlägga marknaden. Den globala direktförsäljningen uppgår i konsumentledet till totalt nära 800 miljarder SEK per år bland de företag som är medlemmar i sina respektive länders branschorganisationer. Japan och USA står för de största enskilda försäljningssiffrorna bland medlemsföretagen. Tillsammans ligger deras årliga försäljning på mer än 500 miljarder SEK. WFSDA räknar med att drygt 40 miljoner människor världen över arbetar med direktförsäljning. Största marknaderna i Europa är Frankrike med en omsättning på 33 miljarder SEK. Den tyska och brittiska marknaden kommer därefter med knappt 30 respektive knappt 20 miljarder SEK i årlig försäljning. Det är värt att notera att försäljningen av produkter uppgår till mer än 100 miljarder SEK inom EU varav upp till 85 procent är producerade inom EU. Direkthandeln sysselsätter direkt och indirekt nära fyra miljoner människor inom EU. Direkthandeln i Sverige 1 Direkthandeln har i Sverige ökat med i genomsnitt 10% per år under den senaste femårsperionden. 95% är på deltid och 5% på heltid sysselsatta med direkthandel. 75% är kvinnor och 25% är män. De drygt femtio direkthandelsföretag som finns i Sverige sysselsätter idag uppemot personer varav 20 procent arbetar heltid medan övriga har direktförsäljning som deltidsarbete. Totalt sysselsätter direkthandeln mer än 10 procent av den svenska detaljhandelns arbetskraft. Svensk direkthandel omsätter cirka 1,5 miljarder SEK och är Nordens största direkthandelsmarknad. Branschens speciella struktur gör den också intressant på flera sätt. Organisationer i nätverk ger framför allt sina säljare stor personlig frihet på ett sätt som få andra branscher kan. Aktiviteter i nätverk kan oftast bedrivas helt på säljarens egna villkor. Allt från hårt fokuserat arbete på mer än heltid till lättsam fritidsverksamhet förekommer. Franchiseformen, där man visserligen bedriver egen verksamhet, men utifrån ett fixt och färdigt affärskoncept, gör också direkthandel attraktivt för många och den är möjlig att bedriva såväl i glesbygd som i tätort. Konkurrenter Konkurrenterna till Zinzino kan delas upp i olika grupper. Dels finns det konkurrenter i form av andra direktförsäljningsbolag dit Zinzino kan riskera att tappa partners (återförsäljare). Exempel på dessa kan vara Oriflame, Herbalife och PartyLite. På kundsidan är det istället produktkonkurrenter och där kan man dela in konkurrenterna i två olika grupper likt Zinzinos produktlinjer Zinzino Coffee och Zinzino Food. För Zinzino Coffee identifierar Bolaget konkurrens från övriga podsmatade espressomaskiner och deras tillverkare. Största konkurrenten anser Bolaget vara Nespresso men även lokalt i Sverige utgörs detta av Tassimo tillsammans med Gevalia. Det finns ingen annan aktör inom direktförsäljningsbranchen i Sverige som har samma produkt som Zinzino. För Zinzino Food har Bolaget, med hänsyn till sitt speciella koncept med omega3-produkter i samband med blodtest inte identifierat några konkurrenter i Sverige. Däremot är utbudet av omega3-produkter enormt på den svenska marknaden. Därmed ser Bolaget viss konkurrens från hälsokostaktörer med butiks och internetförsäljning. Ett antal befintliga direktförsäljningsbolag i Sverige säljer omega3-produkter men inte i kombination med ett blodtest och analys av detta såsom på Zinzino. Noter: 1 Direkthandelns Förening, Zinzino Bolagsbeskrivning

10 VERKSAMHETSÖVERSIKT Affärsmodell Zinzino använder oberoende säljare som marknadsför och säljer produkter genom så kallad direktförsäljning. Kärnan i Zinzinos verksamhet är därför marknadsföring och försäljning. Zinzinos nätverk av oberoende säljare marknadsför Zinzinos produkter och tjänster gentemot konsumenter, medan Bolagets eget marknadsarbete är inriktat på att ta fram och tillhandahålla säljarna med de verktyg som de behöver. I Zinzino kallas oberoende säljare för partners. Partners erhåller provision baserat på den försäljning de genererar vilket regleras av det avtal som föreligger mellan en partner och Zinzino. Marknadsföringsarbetet innebär primärt att tillhandahålla produktinformation, kampanjmaterial, grundläggande utbildningsmaterial, samt ett effektivt informationsflöde via webb, sociala medier och utskick. Därutöver har ledningen i Zinzino en nära dialog med det så kallade ledarrådet som består av representanter från säljnätverket, vilket är mycket uppskattat hos båda parter. Mål Bolaget avser att uppnå nedanstående finansiella mål och nyckeltal under de kommande åren: MÅL Under perioden skall den genomsnittliga tillväxten av försäljningen vara minst 25%. Under perioden ska nettomarginalen öka till lägst >6%. Utdelningen skall utgöra 30% av nettoresultatet så länge som likviditet och soliditet tillåter. PROGNOS För 2014 är Bolagets prognos att total omsättning skall uppgå till mellan 340 MSEK och 360 MSEK med en rörelsemarginal överstigande 4%. Vad är direktförsäljning? Direktförsäljning är personlig försäljning av produkter och tjänster direkt till konsumenten. Försäljningen sker oftast i kundens hem, på homepartys, på kundens arbetsplats eller på andra offentliga platser som inte är permanenta detaljhandelsbutiker. Direkthandel sker vanligtvis genom produktdemonstrationer där säljaren ger sina kunder relevant information och personlig service. Direkthandel är en välorganiserad och lagstadgad form av handel som erbjuder kvalitetsprodukter och kvalitetstjänster mot en lämplig ersättning. Till skillnad från vanlig detaljhandelsbutik baseras direkthandel på försäljning av produkter och tjänster direkt till konsumenten. Det innebär oftast en omfattande produktpresentation vilket ger kunden möjlighet att ta del av produktens funktioner, prova produkten och bilda sig en egen uppfattning om den. Direktförsäljning har en flexibilitet som gör det möjligt att utveckla en oberoende verksamhet efter personliga mål, behov, tid mm. De flesta direktförsäljare bygger upp sin verksamhet på deltid, men en del väljer att ägna betydligt mer tid och kraft åt sin verksamhet. Det är alltid återförsäljaren själv som väljer. All provisionsersättning som en återförsäljare får baseras på den försäljning av produkter som han genomför mot kunder och i den försäljningsorganisation som byggs upp. Partners I Zinzino kallas direktsäljarna för partners. Förutom att rekommendera produkten till tänkbara kunder, kan en partner i Zinzino också bygga upp en egen säljorganisation tillsammans med andra direktförsäljare och på så sätt bygga upp en egen verksamhet. För entreprenörer erbjuder Zinzino också en spännande affärsmöjlighet med försäljning, marknadsföring och personlig utveckling i centrum. Utbildning och träning i detta arbete organiseras av nätverket av oberoende partners i samarbete med företaget. Dessutom vill Zinzino att de partners som väljer att ta sig an Zinzinos affärserbjudande ska känna att de arbetar i ett levande, varmt nätverk där man blir väl omhändertagen och får stöd och råd av erfarna oberoende partners. Det egna nätverket är stommen i affärsformen, men bakom står alltid företaget Zinzino och stöttar verksamheten framåt. Partners får ta del av ett etablerat varumärke, välutvecklade produkter och ett system för utbildning och marknadsföring tillsammans med andra oberoende partners i nätverket. Zinzino får engagerade marknadsförare medan partners får tillgång 10 Zinzino Bolagsbeskrivning 2014

11 Koncernstruktur Zinzino AB Zinzino Nordic AB 93% SIA Zinzino (Lettland) 100% Zinzino Ehf (Island) 100% Zinzino Sverige AB 100% Zinzino Oy (Finland) 100% Zinzino Aps (Danmark) 100% Zinzino AS (Norge) 100% Zinzino UAB (Litauen) 100% Zinzino OÜ (Estland) 100% Zinzino LLC (USA) 100% Zinzino Sp. Z.o.o. (Polen) 100% Zinzino B.V (Holland) 100% till exklusiva produkter av mycket hög kvalitet utan att behöva köpa på sig stora lager. Som partner i Zinzino är flexibiliteten stor och en partner väljer själv sina arbetstider och arbetsintensitet. Zinzino tillhandahåller verktygen och förutsättningarna för en partner att skapa sin egen framgång som styrs av personliga ambitioner, livsstil och mål. Zinzino tecknade under 2013 avtal med st (9812 st) nya partners och st ( st) kunder. Direkthandelns Förening Zinzino är medlem i Direkthandelns Förening och har i många år arbetat aktivt för en öppen och ärlig direktförsäljningsbransch. Zinzino innehar medlemskap i de nationella direkthandelsföreningarna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och USA. Zinzino kommer att ansöka om medlemskap i de nationella direkthandelsföringarna på alla nya marknader som Bolaget går in på. Att vara medlem i direkthandelsföreningarna är en kvalitetsstämpel för Zinzino som företag. Direkthandelsföreningarna huvuduppgifter är att skydda konsumenten, att verka för god affärssed samt att verka för ett gott anseende både för direkthandeln som distributionsform samt dess utövare. De ska också verka för att branschens etiska regler blir kända och tillämpas, samt att säljare och distributörer blir välutbildade. Direkthandelsföreningarna är även remissorgan vid all lagstiftning som påverkar direkthandeln. De nationella Direkthandelsföreningarna lyder under SELDIA (The European Direct Selling association). SELDIA representerar 25 europeiska nationella direkthandelsföreningar och direkt eller indirekt genom sina associerade bolagsmedlemmar mer än direkthandelsföretag med en total årsomsättning på mer än 20 miljarder Euro och med mer än sju miljoner direktsäljare. Av dessa är nära sex miljoner kvinnor. Förstärkning av organisationen Zinzino arbetar kontinuerligt med att effektivisera affärssystemen och rutiner för att fortsatt hantera den ökade omsättningen på ett stabilt och tillfredställande sätt. Organisationen har under 2013 förstärkts med ytterligare resurser på i princip samtliga avdelningar på huvudkontoret i Göteborg. Även på säljkontoret i Florida, USA, har organisationen förstärkts med fler anställda på supportavdelningen, som tillsammans med Bolagets operativa chef för USA har hand om det dagliga arbetet. Koncernstruktur Zinzinos koncernstruktur framgår av matrisen ovan. Förutom Zinzino Nordic AB ingår följande helägda bolag i koncernen: Zinzino OÜ i Estland, Zinzino UAB i Litauen, SIA Zinzino i Lettland, Zinzino Ehf på Island, Zinzino LLC i Jupiter, Florida, USA samt de bolag som etablerades under 2014, Zinzino B.V i Holland och Zinzino Sp. Z o.o. i Polen. Utöver detta äger Zinzino Nordic AB 100% av bolagen Zinzino Sverige AB, Zinzino OY (Finland), Zinzino AS (Norge) och Zinzino ApS (Danmark), samt de vilande svenska dotterbolagen PG Two AB, Poxian AB och 2Think AB. Extern leverantör av lager och logistik För att kunna hantera de ökade försäljningsvolymerna har Zinzino avvecklat den egna lagerhanteringen som tidigare varit verksam i samma byggnad. I juli 2013 inleddes ett samarbete med en extern leverantör som idag sköter både lager och logistik från sina lokaler i Trollhättan. Reklamation och returhantering kvarstår internt i Bolaget. Huvudkontoret Idag arbetar ett 50-tal medarbetare på Zinzino och antalet anställda har ökat med över 300 procent under de senaste åren. Medelåldern på de anställda är i dagsläget 33 år. Under våren 2013 växte Zinzino ur de lokaler som de flyttade till under vintern 2010 och fick därmed tillgång till ytterligare en lokal på våningen ovanför. I augusti 2013 flyttade delar av personalstyrkan upp till de nya arbetsplatserna som ligger högst upp i huset och har fönster i två riktningar. På huvudkontoret sitter ledning och operativa funktioner. Den största avdelningen utgörs av support och kundtjänst där alla olika marknaders språk finns representerade. Personalens olika ursprung bidrar till en mycket givande och intressant miljö för kollegor att umgås och ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Zinzino Bolagsbeskrivning

12 Produkter Zinzino marknadsför och säljer funktionell mat och kaffe. Produktlinjen funktionell mat består av Balance-produkterna: olja, shake, test och kapslar. Produktlinjen kaffe består av espressomaskiner, kaffe, te och tillbehör. Zinzino erbjuder sina konsumenter kvalitativa produkter där hälsa, miljö och en känsla av vardagslyx står i centrum. Fokus på närheten till kunden och en aktiv produktutveckling är djupt förankrat i Bolagets vision och strategi. Inom båda produktlinjerna finns möjlighet för konsumenterna att få sin månadsförbrukning av produkten hemskickad med automatik, en väldigt smidig och uppskattad lösning. Zinzino Balance Zinzino har sedan en tid tillbaka ett samarbete med det norska bolaget BioActive Foods, produktlinje Zinzino Food. BalanceOil är en unik blandning som består av olja från noga utvalda fiskarter med hög andel EPA och DHA (omega-3 bioaktiva essentiella fettsyror) som kombineras synergiskt med en speciell, högkvalitativ olivolja, som innehåller rikliga mängder polyfenoler. BalanceOil hjälper hjälper på så sätt konsumenten att öka mängden omega-3 i kroppen för att uppnå och behålla balans mellan de essentiella fettsyrorna omega-6 och omega-3. Zinzino BalanceOil finns i flera olika smaker och finns även i pulverform som BalanceShake. Zinzino erbjuder även ett unikt test för konsumenten som vill få reda på dina balansvärden. Det är ett enkelt blodprov för hemmabruk som utförs genom ett litet stick i fingret. Förnärvarande analyseras testet av St. Olavs Hospital Universitetssjukhus i Trondheim och Vitas AS i Oslo, i Norge för att fastställa konsumentens fettsyreprofil. Bolagets samarbetspartner för analys av tester kommer framöver att vara Vitas AS, ett bolag specialiserat på kemisk analys av läkemedel. Testet visar om konsumenten har en obalanserad, delvis balanserad eller balanserad kosthållning. Testet tar mindre än en minut att genomföra och konsumenten får sedan tillgång till sitt resultat anonymt på webben inom cirka 20 dagar. Dessutom kommer konsumenten kunna ta del av en rapport för att öka sitt hälso- och kostmedvetenhet. Zinzino rekommenderar att konsumenten tar ett BalanceTest innan denne börjar använda Balance-produkterna och sedan ett till BalanceTest efter 120 dagar. Zinzinos fakta visar på balansresultat (närmare 3:1) inom 120 dagar. Under oktober 2014 har Zinzino lanserat en ny produkt, BalanceXtender. Produkten är utformad för att skydda, bevara och förnya våra celler och vävnader. Utöver detta har en ny smakvariant av BalanceOil lanserats Apelsin-citron och mintsmak. Zinzino jobbar särskilt aktivt med produktutveckling inom denna linje och planerar att introducera flera nya smaker och produkter under de kommande åren. Beställ Zinzino BalanceTest Ta blodprovet hemma Skicka ditt test på analys Börja använda Zinzinos Balanceprodukter Ditt första testsvar får du inom 20 dagar på Efter 120 dagar tar du testet igen och får svar som visar hur dina värden förändrats. 12 Zinzino Bolagsbeskrivning 2014 ZINZINO FOOD

13 Zinzino Coffee Zinzinos kaffeleverantör är kaffehuset Rombouts som grundades i Antwerpen, Belgien Malongo är dotterbolaget i Nice, Frankrike. Företaget är fortfarande familjeägt och är stolta över sina traditioner och sin passion för kaffe. Visionen är att leverera den allra högsta kvalitén på kaffe, gärna Fairtrade med unika smaker, och noggrant välja leverantörer som arbetar på små plantager. Zinzinos grundidé är att erbjuda möjligheten för konsumenten att skapa sitt eget hemmacafé med de bästa produkterna. Förutom Zinzinos professionella och lättskötta maskiner så säljer Zinzino tillhörande kaffepods och tillbehör såsom koppar, konfektyr och mjölkskummare. I Zinzinos sortiment finns även fairtrademärkt kaffe och te som tar hänsyn till både arbetsförhållande, miljö och kvalité. Zinzino är medlem i Fairtradeförbundet i Skandinavien och har valt att samarbeta med Rombouts & Malongo just för att de har goda etiska värderingar och en uttalad strategi att främst arbeta med odlare anslutna till Fairtrade. Zinzino arbetar kontinuerligt med miljöarbete och är anslutet till Elreturen som återvinner och tar hand om gamla espressomaskiner på ett säkert sätt. Rombouts & Malongo använder endast handplockade bönor som är processade med den så kallade våta metoden. Bönorna köps på plats där innehållet i varje säck inspekteras för att sedan långsamt rostas och förpackas. Detta kvalitetsarbete har gett resultat och Rombouts & Malongo är även kaffeleverantör för belgiska kungahuset, prestigefyllda hotell och flygplatser världen över såsom, Paris, New York, Tokyo och Dubai. ZINZINO COFFEE Zinzino Bolagsbeskrivning

14 USA 0,2%n/a ISLAND 8% 220% NORGE 30%21% FINLAND 18% 41% DANMARK 13%26% ESTLAND 11% 67% Geografisk fördelning av försäljning 2013 Försäljningstillväxt per marknad mot föregående år 2013 Marknader Under tredje kvartalet 2014 lanserades Zinzinos koncept genom dotterbolag i Polen och i Holland. Då Zinzino genomfört flera etableringar på liknande marknader finns mycket kunskap inom Bolaget. Detta, i kombination med många tekniska lösningar från tidigare etableringar kan återanvändas, gör att processerna löper på effektivt och enligt plan. Försäljning inleddes under september Zinzino har påbörjat ansökningsprocessen för att bli medlemmar i ländernas respektive direktförsäljningsförbund. Norge Norge är en av de tre marknader där Zinzino först startade sin försäljning Försäljningen i landet sker via dotterbolaget Zinzino AS. Norge är sedan 2010 Zinzinos största marknad sett till omsättning och är den marknad där Zinzino har flest registrerade distributörer. Norrmän står dessutom för en stor del av ägandet av Zinzino. Sverige Sverige är Zinzinos hemmamarknad och huvudkontoret ligger i Västra Frölunda, Göteborg. Sverige är ett av de tre länder som Zinzino först startade sin verksamhet. Omsättningen och tillväxten på den svenska marknaden har varit stabil under Under början av 2014 har försäljningen dessutom ökat. Den svenska marknaden har enligt Bolaget stor potential. Danmark Danmark är en av Zinzinos tre ursprungsmarknader. Den danska marknaden har visat på ihållig tillväxt under flera års tid. Zinzino satsar stora resurser för att ligga i framkant med produktcertifieringar hos de danska myndigheterna. Detta, i kombination med ett starkt försäljningsnätverk, gör att Zinzino har ett lönsamt dotterbolag i Danmark. Finland Finland var den fjärde marknaden som Zinzino öppnade, vilket var under I början var tillväxten på marknaden blygsam, men den tog ordentlig fart under Finland är den av Zinzinos marknader som visat starkast tillväxt under perioden 2011 till och med 2013 och gör Finland till Zinzinos näst största marknad. Det finska försäljningsnätverket är engagerat, energiskt och fokuserat. Zinzinos ledning jobbar aktivt med utbildning för säljnätverket och effektiv kundsupport för att minska den något höga returprocenten. SVERIGE 10% 2% LITAUEN 5%159% LETTLAND 5%176% Island Zinzino startade försäljning på den Isländska marknaden 2008 (via export) och 2011 bildades dotterbolaget Zinzino Ehf. Under de första åren på den isländska marknaden var tillväxten och omsättningen blygsam och lönsamheten nästintill obefintlig. Lanseringen av Zinzino Food bidrog dock till en drastisk förändring och det isländska säljnätverket fick ett starkt positivt gensvar på den isländska marknaden. Estland Det estniska dotterbolaget Zinzino OÜ startades under Zinzino OÜ har sedan start varit det starkaste av Zinzinos baltiska bolag och hade under 2013 en tillväxt om 67 % mot föregående år. Estland har ett starkt och strukturerat säljnätverk som dessutom i egen regi driver ett café i Tallinn. Där träffar de potentiella nya kunder och distributörer som de bjuder på välsmakande espressokaffe. På den estniska marknaden är det fortfarande produktlinjen Zinzino Coffee som står för den största andelen av försäljningen. Litauen I Litauen startades dotterbolaget Zinzino UAB under Zinzino har ett stabilt nätverk av säljare i Litauen och trots att Zinzinos premiumprodukter får anses vara högt prissatta i förhållande till medelinkomsten i landet, fortsätter marknaden att visa på en stark tillväxt. Likt övriga bolag i Baltikum säljer produktlinjen Zinzino Coffee fortfarande mer än Zinzino Food. Lettland Zinzino SIA i Lettland bildades under våren Det lettiska säljnätverket är mycket strukturerat. De gör ett stort jobb med försäljning av förhållandevis högt prissatta premiumprodukter i ett land med lägre medelinkomster än i de nordiska länderna. USA Tidigt i december 2013 påbörjades försäljningen av Zinzino Food i USA med produkterna BalanceTest, BalanceOil och BalanceShake. Försäljningen har i nuläget redan spridit sig till 26 delstater, vilket visar på stor potential inför fortsatt geografisk expansion och god försäljning. Den 8 februari 2014 öppnades marknaden officiellt. Zinzino har förlagt både ett säljkontor och ett lager i USA för att kunna erbjuda marknaden bästa möjliga service och för att hantera den snabba tillväxten som redan märks tydligt. Kontoret är lokaliserat i Jupiter, Florida, där Zinzinos medarbetare är väl rustade för att ge kundservice och support till amerikanska kunder och oberoende säljare. 14 Zinzino Bolagsbeskrivning 2014

15 Historik 2014 För att stärka sitt inflytande i Bioactive Foods AS utökade Zinzino sitt ägande i bolaget från 6 procent till 10 procent genom en investering om 2,4 MSEK. Ett utökat ägande i Bioactive Foods AS säkrar tillgång på produkter, forskarkompetens och produktion av varor inom ramen för Zinzino Food. Den 8 februari 2014 öppnades marknaden officellt i USA och Zinzino etablerades i Holland och Polen den 1 september Zinzino investerade under oktober 2014 totalt 9 MNOK i en nyemission och genom aktieförvärv i Faun Pharma AS och har därigenom erhållit 85 % av aktierna och rösterna, Faun Pharma AS är en producent av produkter inom kosmetik, hälsa och näringstillskott Zinzino gick in i 2012 med en offensiv strategi och budget. Uppsatta mål överträffades efter reviderade ersättningsmodeller till säljkåren, ökad penetrering av marknader, organisation- och systemuppgraderingar och etablering på nya marknader. Under 2012 startades bolag i Lettland och på Island. Zinzino lanserade även den nya produktlinjen Zinzino Food / Balance i samarbete med Bioctive Foods AS. Initialt lanserades två produkter, BalanceTest och BalanceOil. Zinzino investerade även i Bioctive Foods AS resulterande i en ägarandel om 6 procent som en del av samarbetet. I januari 2012 bytte koncernen VD efter det att Sophia Johansson, som var VD sedan 2004, valde att avgå. Dag Bergheim Pettersen valdes till ny VD för koncernen som tidigare haft ledande positioner på El-giganten, Alcatel och som senior Vice President i TeliaSoneras dotterbolag NetCom Zinzino AB registreras vid Bolagsverket När Zinzino gick in i 2013 hade Bolaget sitt starkaste år någonsin bakom sig. Under 2013 startades ett bolag i USA med säte i Jupiter, Florida. Utöver detta utvecklades distributionskanaler genom upphandling av extern logistik leverantör samt utveckling av ytterligare en produktlinje Under 2011 utökades koncernen med bolag i Estland och Litauen. De nya dotterbolagen blev ägda direkt av Zinzino AB till skillnad mot tidigare koncernstruktur. Dotterbolag bildades på Island Under 2009 förvärvades Zinzino Nordic AB, vilket dels skedde genom en apportemission och dels genom teckning av aktier den företrädesemission Zinzino Nordic genomförde i december Genom detta fick Zinzino AB kontroll över 97 procent av rösterna och 92 procent av kapitalet i Zinzino Nordic AB. Per den 30 juni 2014 uppgick ägarandelen i Zinzino Nordic till 93 procent av kapitalet och 97 procent av rösterna. Zinzinos lanserade sitt koncept på Island och produktsortiment utökades med ytterligare två espressomaskiner Lansering av nuvarande produktkoncept i linje med beslut om att renodla bolagets verksamhet och satsa på en produktlinje snarare än ett brett utbud samt fokusera på produktinriktad försäljning snarare än försäljning av tjänster Den nuvarande verksamheten startas dvs nätverksförsäljning, genom Zinzino Nordic AB. Zinzino Bolagsbeskrivning

16 Finansiell översikt resultaträkning i sammandrag Belopp i KSEK Intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Handelsvaror och övriga direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader RÖRELSERESULTAT Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på periodens resultat Minoritetens andel i periodens resultat PERIODENS RESULTAT Zinzino har i Sverige totalt cirka 100 MSEK i outnyttjade förlustavdrag. Sammantaget görs bedömningen att den totala skattekostnaden för koncernen 2014 kommer att vara låg. 2 Zinzino gör ingen utbrytning i delårsrapporter av minoritetsintresse. Minoriteten utgörs av cirka 7% av aktierna i Zinzino Nordic AB och ägarna till dessa har inget inflytande i koncernen. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsregler för Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2012 samt Bolagets delårsrapport för januari september 2014 överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. 16 Zinzino Bolagsbeskrivning 2014

17 balansräkning i sammandrag Belopp i KSEK TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital Fria reserver / Balanserad vinst Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL Minoritetsintresse SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Zinzino Bolagsbeskrivning

18 kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar / Nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning(-) / Minskning(+) av varulager Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+) / Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i finansiella anläggningstillgångar Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Koncernbidrag Utdelning Optionsutgivelse Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Zinzino Bolagsbeskrivning 2014

19 nyckeltal Försäljningstillväxt 41% 53% 44% 75% Bruttovinstmarginal 27,4% 25,6% 28% 24% Rörelsemarginal före avskrivningar 5,8% 3,5% 4,4% 3,2% Rörelsemarginal 5,5% 3,2% 4,1% 2,9% Vinstmarginal 5,4% 3,1% 3,5% 2,6% Avkastning på eget kapital 29,3% 28,7% 41,8% 37,10% Soliditet 45,1% 33,0% 38,0% 26,11% Utdelning, SEK 0, Omsättning Zinzino Coffee i % av nettoomsätting 36% 68% 62% N/A Omsättning Zinzino Food i % av nettoomsätting 64% 32% 38% N/A Nyckeltalsdefinitioner: Bruttovinstmarginal Totala intäkter minus kostnad för sålda varor, partnerprovisioner och utfrakter i procent av periodens totala intäkter. Rörelsemarginal före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med totala intäkter Vinstmarginal Periodens resultat dividerat med totala intäkter Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med eget kapital Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med totala intäkter Handlingar införlivade genom hänvisning Denna bolagsbeskrivning består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning och ska läsas som en del av bolagsbeskrivningen Delårsrapport januari september 2014 Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013 Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2012 Ovanstående handlingar finns tillgängliga på Bolagets webbplats, Rörelsekapital Det är styrelsen i Zinzinos bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven för den närmaste tolvmånadersperioden. Detta innebär att Bolaget kan fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Zinzino ingick den 28 oktober 2014 avtal med Faun Pharma AS, som är en producent av produkter inom kosmetik, hälsa och näringstillskott, om att investera 9 MNOK i en nyemission och erhöll därigenom 85 % av aktierna i bolaget. Zinzino Bolagsbeskrivning

20 Aktien, aktiekapital ägarstruktur & 20 Aktien och aktiekapital Aktiekapitalet i Zinzino uppgår till ,70 SEK fördelat på A-aktier och B-aktier. Antalet utestående aktier uppgår totalt till , med ett kvotvärde på 0,10 SEK per aktie. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst SEK och högst SEK och antal aktier till lägst aktier och högst aktier. Antalet A-aktier respektive B-aktier får vardera motsvara maximalt hela aktiekapitalet. Vid röstning på bolagsstämma medför A-aktier en röst per aktie och B-aktier en tiondels röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Zinzinos tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation. Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear Sweden AB. Bemyndiganden Vid årsstämman den 16 maj 2014 erhöll styrelsen ett bemyndigande, enligt vilket styrelsen äger rätt att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om företrädesemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om företrädesemission med eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor. Årsstämman bemyndigade även styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än B- aktier tillkommer via riktade nyemissioner. Optionsprogram Teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier, beslut på årsstämman den 16 maj 2014 Vid årsstämman den 16 maj 2014 beslutade bolagsstämman att emittera högst teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart Zinzinos dotterbolag Zinzino Nordic AB (org. nr ). Zinzino Nordic AB har rätt att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Zinzino. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för Zinzinos ledande befattningshavare, i första hand i USA men till viss del även i Europa, att verka för Zinzinos positiva utveckling. Samtliga teckningsoptioner har tecknats. Varje teckningsoption ger innehavaren en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie, till en teckningskurs om 16 SEK per aktie. Aktieteckning kan ske till och med den 31 maj Per den 1 december 2014 hade inga av teckningsoptionerna nyttjats för aktieteckning. Zinzino Bolagsbeskrivning 2014 Ledande befattningshavare i Zinzino ska av Zinzino Nordic AB erbjudas att förvärva teckningsoptionerna. Vid förvärven ska för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie, vilken ska fastställas genom tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Ledande befattningshavare i USA har erbjudits förvärva teckningsoptioner och i Europa teckningsoptioner, sammanlagt teckningsoptioner. Teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier, beslut på extra bolagsstämma 14 november 2011 Vid extra bolagsstämma i Zinzino den 14 november 2011 beslutade bolagsstämman att emittera högst teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av styrelsen identifierade personer i koncernens ledningsgrupp och nyckelpersoner i Zinzinos säljnätverk. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget ansåg det som betydelsefullt att skapa bestående incitament för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som bedömdes väsentliga för bolagets framtida utveckling teckningsoptioner tecknades. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att förvärva en ny B-aktie i Zinzino, envar med kvotvärde 0,10 SEK till en teckningskurs om 2,00 SEK per aktie. Aktieteckning kan ske mellan 1 augusti 2012 till och med den 1 november Per den 1 december 2014 hade teckningsoptioner nyttjats för aktieteckning. Teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier, beslut av styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 21 oktober 2009 Vid styrelsemöte i Zinzino den 21 oktober 2009 beslutade styrelsen att, med stöd av bolagsstämmans tidigare bemyndigande, emittera teckningsoptioner. Då en sammanläggning av Zinzinos aktier ägt rum sedan teckningsoptionerna utfärdades ska en omräkning av såväl antal aktier som optionerna berättigar till, som teckningskursen, ske i samband med nyttjande. Bolaget kan därmed efter omräkning emittera högst teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Partner Rewards AB, ett bolag som kontrolleras av Örjan Saele som direkt, via bolag och närstående är Zinzinos största aktieägare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att Partner Rewards AB, en underleverantör av tjänster till Zinzino, med sin kompetens inom nätverksförsäljning ansågs vara en viktig samarbetspartner till Zinzino. Styrelsen bedömde det viktigt att knyta bolaget närmare Zinzino. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en ny B-aktie i Zinzino, envar med kvotvärde 0,10 SEK till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie (efter omräkning). Aktieteckning ska ske mellan 1 augusti 2010 till och med den 1 december Samtliga teckningsoptioner tecknades av Partner Rewards AB och Partner Rewards AB har sedermera överlåtit teckningsoptionerna. Per den 1 december 2014 hade samtliga teckningsoptioner nyttjats för teckning det vill säga teckningsoptioner teckningsoptioner har registrerats hos Bolagsverket medan teckningsoptioner är under pågående registrering hos Bolagsverket.

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 FJÄRDE KVARTALET 2013. Organisationsnr. 556733-1045 INFORMATION OM FÖRETAGET FINLAND 17% 10% NORGE 28% 0%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 FJÄRDE KVARTALET 2013. Organisationsnr. 556733-1045 INFORMATION OM FÖRETAGET FINLAND 17% 10% NORGE 28% 0% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ) är ett av de snabbast växande direktförsäljningsbolagen i norra Europa, med försäljning i hela Norden, Baltikum och USA.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 oktober 31 december 2007 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättning 50,0 msek Nettoomsättning 180,6 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer