lynx dynamic i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lynx dynamic i korthet"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012

2 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson, Svante Bergström, Anders Holst, Jesper Sandin och Martin Sandquist. Förvaltningsmål Avkastningsmål: Avkastningsnivå: Risk (standardavvikelse): Korrelation: Absolut avkastning. Hög riskjusterad avkastning procent i genomsnittlig årsavkastning. 18 procent i årlig standardavvikelse. Låg eller negativ korrelation med aktiemarknaden. Avgifter och teckning Fast arvode: 1,5 procent per år. Prestationsbaserat arvode: 20 procent av den del av avkastningen som överstiger avkastningströskeln. 1 Inträdesavgift: Framgår av aktuell anmälningssedel. Teckning/inlösen av andelar: Dagligen. Tillsyn Tillståndsgivande myndighet: Förvaringsinstitut: Revisor: Finansinspektionen. Fondbolaget har stått under Finansinspektionens tillsyn sedan den 19 april Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Carl Lindgren, KPMG AB och Mats Nordebäck, SN:s Revisorer AB. Förvaltande bolag Fondbolag: Lynx Asset Management AB Organisationsnummer: Fonder under förvaltning: Lynx, Lynx Dynamic, Lynx (Bermuda) Ltd. och Lynx 1.5 (Bermuda) Ltd. Ägare: Bolaget ägs av vissa nyckelmedarbetare samt Brummer & Partners AB. Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 12, Box 7060, SE Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Styrelse: Jonas Bengtsson (förvaltare Lynx Asset Management AB), Svante Bergström (vd och förvaltare Lynx Asset Management AB), Svante Elfving (ordförande, delägare Brummer & Partners), Ola Paulsson (vice vd B & P Fund Services AB) och Martin Sandquist (förvaltare Lynx Asset Management AB). Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf, B & P Fund Services AB Oberoende Riskkontrollansvarig: Sam Nylander, B & P Fund Services AB 1 Definieras som genomsnittet av Riksbankens fixing av 3-månaders statsskuldväxlar på föregående kalenderkvartals tre sista bankdagar efter high watermark. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats.

3 Årsberättelse 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande årsberättelse för Lynx Dynamic för verksamhetsåret

4 innehåll Förvaltarna har ordet Marknadernas utveckling... 7 Ett år med få trender... 7 Resultatanalys... 7 Värdeutveckling sedan Lynx start... 9 Förvaltningsarbetet... 9 Utökat team Nya exekveringsalgoritmer Förvaltningskapacitet Utsikter Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Fondförmögenhet Fondens kostnader Fondens risker Outsourcing av administration Utdelning Övriga förvaltningsuppdrag Kommunikation med andelsägarna Fondbestämmelser Övrigt Räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Fondförmögenhet (finansiella instrument) Redovisningsprinciper Förändring av fondförmögenheten Andelsvärde Andelsägares kostnader Revisionsberättelse Ansvariga förvaltare...22 Brummer & Partners...23 Brummer Multi-Strategy Ordlista

5 Lynx Dynamic är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Sålunda är Lynx Dynamic inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Lynx Dynamic har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Lynx Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar investerare att tillse att dennes investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av bolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Lynx Asset Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. I enlighet med ett undantag beviljat av amerikanska Commodities Futures Trading Commission (CFTC) gällande så kallade fonder och kundportföljer bestående av Qualified Eligible Persons behöver denna broschyr eller detta fonddokument inte vara, och har inte varit, registrerad/registrerats hos CFTC. CFTC har inte uttalat sig om fördelar med att delta i ett tradingprogram eller om giltigheten eller riktigheten gällande information publicerad av Lynx. Följaktligen har CFTC inte gått igenom eller godkänt detta tradingprogram eller denna broschyr eller detta fonddokument. 6

6 Förvaltarna har ordet En del av texten i denna årsberättelse är hämtad från årsberättelsen för fonden Lynx. Lynx Dynamic förvaltas parallellt med fonden Lynx som har en betydligt längre historik. Skillnaderna mellan de två fonderna (som beskrivs i sin helhet i informationsbroschyren för Lynx Dynamic) är relativt små och fonderna kommer därför att uppvisa en likartad värdeutveckling över tiden. Värderingspriserna för Lynx Dynamic är det senast betalda priset svensk tid, medan värderingspriserna för Lynx är respektive marknads stängningspris. Över tiden kommer skillnaden i värderingstidpunkt inte att utgöra någon materiell skillnad i värdeutveckling utvecklade sig till ett år med många utmaningar för Lynx. Många marknader uppvisade slagig prisutveckling och låg volatilitet vilket gav få möjligheter för fonden att tjäna pengar. Avkastningen för Lynx Dynamic under 2012 blev -5,19 procent. Fonden Lynx totala avkastning sedan starten i maj 2000 har uppgått till 350 procent efter kostnader vilket ger en genomsnittlig årsavkastning på 12,6 procent. Under samma period har ett brett börsindex (MSCI World NDTR Index) genererat en genomsnittlig årsavkastning om 0,5 procent. Korrelationen mellan Lynx och detta index har varit -0,31 sedan fondstart vilket innebär att en investering i Lynx har både minskat risken och höjt avkastningen i en traditionell värdepappersportfölj under denna period. Marknadernas utveckling Efter ett turbulent 2011 återvände ett visst lugn till de finansiella marknaderna under början av Fortsatt kraftiga likviditetsinjektioner från världens centralbanker ökade riskvilligheten och börserna steg runtom i världen. Vissa framsteg med att adressera de underliggande ekonomiska problemen i Europa gjordes men de stora besluten sköts återigen på framtiden. En ny oroshärd blossade upp under sommaren då upplåningskostnaderna för bl. a. Spanien och Italien steg mot ohållbara nivåer. Den europeiska centralbanken agerade med att sänka räntan och utlovade att köpa ekonomiskt svaga länders statspapper för att sänka deras lånekostnader. Detta lugnade marknaderna och trots den svaga makromiljön med låg (och sjunkande) tillväxt samt hög arbetslöshet steg börserna under hösten. Mot årets slut vändes blickarna mot budgetförhandlingarna i USA där det i sista stund nåddes en temporär överenskommelse. I Japan kom en ny regering till makten som lovade nya krafttag för att få liv i landets ekonomi, vilket fick de lokala börserna att stiga och den japanska yenen att försvagas. Totalt steg ett globalt börsindex (MSCI World NDTR) med 15,7 procent under året med starka uppgångar i såväl USA som Europa och Asien. De långa obligationsräntorna sjönk för kreditvärdiga stater till historiskt låga nivåer under de turbulenta sommarmånaderna, för att sedan stiga något under andra halvan av året. Korträntorna låg kvar på mycket låga nivåer, i vissa fall till och med negativa räntor, tack vare fortsatt expansiv politik från centralbankerna. Ett globalt ränteindex (JP Morgan Global Government Bond Index) avkastade 4,2 procent under året. Valutamarknaderna var mycket slagiga och den amerikanska dollarn slutade året något försvagad mot euron, det brittiska pundet och den australiensiska dollarn. Utvecklingen på råvarumarknaderna var blandad. Guldpriset steg efter ett år av många tvära kast. Energierna hade varierad prisutveckling där flera marknader försvagades under årets första hälft, för att sedan återhämta sig och sluta året nära nivån de hade vid årets början. Priserna på många jordbruksprodukter steg kraftigt under sommaren till följd av ogynnsamma väderförhållanden i USA, men föll sedan tillbaka under hösten. Ett år med få trender Diagram 1 på sidan 8 illustrerar att 2012 varit ett osedvanligt trendlöst år på de finansiella marknaderna. Grafen visar andelen marknader av Lynx placeringsuniversum som under perioden haft en årlig prisrörelse som överstiger en standardavvikelse. I en värld där marknaderna uppförde sig slumpmässigt skulle i genomsnitt 32 procent av antalet marknader röra sig mer än en standardavvikelse, upp eller ned. Av grafen kan man dock utläsa att den genomsnittliga andelen sedan 1980 varit 49 procent vilket tydligt illustrerar att marknaderna tenderar att röra sig mer än en normalfördelning skulle ge vid handen. Det är detta fenomen som Lynx och andra trendföljande fonder tjänar pengar på. Under 2012 har dock andelen marknader som rört sig mer än en standardavvikelse varit cirka 18 procent vilket är långt under genomsnittet. Det betyder att de flesta marknader antingen har uppvisat små rörelser eller slutat året nära den nivå där de började. Detta vittnar om en väldigt besvärlig marknadsmiljö för trendföljande strategier. Resultatanalys Fondens totala förlust uppgick till 5,2 procent för helåret vilket naturligtvis är en besvikelse. Mot bakgrund av ovanstående resonemang om de osedvanligt trendlösa marknaderna får resultatet ändå anses som acceptabelt. Aktieindex var det mest lönsamma tillgångsslaget under året och bidrog med 3,9 procent tack vare stigande börser världen över. Intjäningen var jämnt fördelad mellan USA och Europa medan de asiatiska marknaderna genererade smärre förluster. 7

7 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen marknader med en rörelse som överstiger en standardavvikelse Genomsnitt för perioden Diagram 1. Andelen marknader av Lynx placeringsuniversum med en prisrörelse som överstiger en standardavvikelse under perioden Räntor gav också ett positivt resultat och bidrog med 3,6 procent. Vinsterna genererades framför allt på långa statsobligationer, främst i Tyskland men även i USA, Storbritannien och Japan. Resultatet från korträntorna var blandat och slutade sammanlagt nära noll. Råvarusektorn gav ett negativt bidrag på minus 5,2 procent till följd av brist på långsiktiga trender. Förlusterna fördelades mellan metaller och energier medan jordbruksprodukterna gav ett resultat nära noll. Bristen på tydliga trender gjorde också att modellernas riskutnyttjande i råvarusektorn under året låg betydligt under sitt långsiktiga genomsnitt. Valutor var årets största förlorare då många marknader rörde sig sidledes, vilket medförde att fonden gjorde en rad förlustaffärer. Goda vinster gjordes i euron men det kunde inte kompensera för stora förluster i bl.a. den australiensiska och kanadensiska dollarn, och sektorn slutade ner totalt 7,6 procent. Tabellen nedan visar värdeutveckligen för Lynx Dynamic för de olika tillgångsslag som fonden investerar i samt motsvarande siffror för år fondens värdeutveckling fördelat på tillgångsslag Aktieerelaterande investeringar 3,9% -7,8% Ränterelaterande investeringar 3,6% 14,2% Råvarurelaterade investeringar -5,2% -3,9% Valutarelaterade investeringar -7,6% -3,5% Övrigt (förvaltningsavgift, intäktsräntor m m ) 0,1% -0,8% total värdeutveckling -5,2% -1,8% Diagram 2 på sidan 10 visar resultatbidragets utveckling per månad under Förvaltningen av Lynx Dynamic genomförs med hjälp av statistiska modeller. Förvaltarna använder olika modeller där modellernas tidshorisont och inriktning kompletterar varandra. Modellerna är av fyra huvudtyper. Trendföljande modeller utgör drygt halva risktagandet. Dessa modeller identifierar trender på de finansiella marknaderna och investerar i trendens riktning. Antitrendmodeller försöker identifiera kortsiktiga trendvändningar. Vidare används så kallade intermarketmodeller som även tar med andra variabler i beräkningen än den egna marknadens prisutveckling. Slutligen används kortsiktiga modeller som identifierar trender som varar något eller några dygn. Trots att de trendföljande modellerna står för ungefär hälften av risktagandet i Lynx är andelen mindre än vad som är brukligt hos många andra hedgefonder inom den förvaltningskategori Lynx tillhör. Målsättningen med att Lynx också allokerar risk till andra typer av modeller är att den totala portföljen ska klara sig bättre i tider av trendlösa marknader. Under 2012 var marknadsrörelserna dock sådana att Lynx inte gynnades av den breda modellportföljen på samma sätt som avsetts och som uppvisats tidigare år. De slagiga marknaderna under året medförde att de trendföljande modellerna genererade förluster. Intermarketmodellerna, som trivs bäst i trendande marknadsklimat men har möjlighet att identifiera andra investeringsmöjligheter, klarade sig något bättre och genererade ett svagt negativt resultat. Antitrendmodellerna slutade även de marginellt ner och de var dessutom relativt inaktiva under året beroende på marknadernas sjunkande volatilitet. Även de kortsiktiga modellerna lämnade ett svagt negativt resultatbidrag. 8

8 Tabellen nedan visar värdeutvecklingens fördelning mellan de olika modelltyperna för Lynx Dynamic samt motsvarande siffror för fondens värdeutveckling fördelat på modelltyp Trendföljande modeller -3,7% -1,5% Antitrendmodeller -0,6% -1,4% Intermarketmodeller -0,6% 1,2% Kortsiktiga modeller -0,4% 0,7% Övrigt (förvaltningsavgift, intäktsräntor m.m.) 0,1% -0,8% total värdeutveckling -5,2% -1,8% Värdeutveckling sedan fondens start Tabellen nedan visar nyckeltal för Lynx och Lynx Dynamic sedan fonden startade i maj 2000 samt jämförelsetal för världsindex och obligationer under samma tidsperiod (MSCI World NDTR Index respektive JP Morgan Global Government Bond Index). Dessutom redovisas nyckeltal för ett brett, internationellt hedgefondindex (Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index) samt ett subindex för den typ av hedgefonder som Lynx tillhör (Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index). De flesta hedgefondstrategier genererade positiv avkastning under 2012, men den kategori som Lynx tillhör slutade året på minus. Värdeutvecklingen återges grafiskt i diagram 3 på sidan 11. Förvaltningsarbetet En av de största och viktigaste utmaningarna för Lynx är att förbättra och utveckla investeringsprocessen så att vi även framöver ska kunna leverera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg samvariation med traditionella placeringar. Den dagliga förvaltningen av fonden sköts helt med hjälp av kvantitativa modeller, men beslut Några nyckeltal sedan start 1 avkastning Lynx Dynamic (SEK) 2, 3 Lynx (SEK) 2 MSCI World NDTR Index (lokal valuta) JP Morgan Global Govn t Bond Index (lokal valuta) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) , % -5,19-5,14 15,71 4,16 7,67-2, , % -1,83-0,89-5,49 6,34-2,53-4, , % 16,65 18,54 10,01 4,18 10,95 12, , % -3,18-8,52 25,73 0,66 18,57-6, , % 42,23-38,69 9,30-19,07 18, , % 13,22 2,83 3,91 12,56 6, , % 5,34 13,52 0,81 13,86 8, , % 6,59 13,74 3,67 7,60-0, , % 13,98 9,68 4,92 9,64 5, , % 34,55 22,53 2,19 15,44 14, , % 21,81-25,20 8,54 3,04 18, , % 15,77-15,25 5,24 4,42 1, , % 12,77-10,77 8,26 5,57 10,40 Sedan fondens start, % 5,12 349,59 5,97 78,86 121,60 112,62 Genomsnittlig årsavkastning sedan start, % 1,38 12,59 0,46 4,69 6,48 6,13 Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index (USD) 4 avkastningsanalys Bästa månaden, % 10,15 14,90 10,33 3,09 4,06 8,63 Sämsta månaden, % -7,70-9,12-16,37-1,99-6,55-8,62 Genomsnittlig månadsavkastning, % 0,11 0,99 0,04 0,38 0,52 0,50 Största ackumulerade värdefall sedan start, % 11,55 11,58 50,77 3,11 19,67 13,92 Längsta tid till ny högs-ta kurs, antal månader nyckeltal Standardavvikelse, % 14, , ,12 3,04 5,56 11,87 Downside risk, % 10,42 8,74 11,80 1,86 3,88 7,65 Sharpe-kvot 0,03 0,69-0,13 0,73 0,72 0,31 Korrelation mellan Lynx och angivet index ,31 0,35 0,00 0,80 1 För definition av nyckeltal, se ordlista sidan Avkastningen för Lynx och Lynx Dynamic anges efter förvaltningsarvode. 3 Samtliga avkastnings- och nyckeltal för Lynx Dynamic avser perioden sedan fondens start 11 maj Källa: 5 Avser perioden maj-december (åtta månader) eftersom fonden startades 1 maj Fondens standardavvikelse för de två senaste åren uppgår till 15,48 procent för Lynx Dynamic och 16,65 procent för Lynx. 9

9 15% 10% 5% 0% dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -5% -10% Aktierelaterade Valutarelaterade Råvarurelaterade Ränterelaterade Diagram 2. De olika tillgångsslagens bidrag till värdeutvecklingen för Lynx Dynamic under om vilka modeller och marknader som ska handlas och hur stor vikt de i genomsnitt ska ha i portföljen fattas av investeringskommittén och implementeras två gånger per år. Även om implementeringen bara sker två gånger per år så pågår kommitténs arbete löpande under hela året med målsättning att fatta allokeringsbeslut som är väl underbyggda. De förändringar i investeringsprocessen som genomförs är vid varje allokeringstillfälle av inkrementell karaktär. Vår ambition är dock att förändringarna över tiden ska medföra en gradvis utveckling av Lynxprogrammet så att vi kan anpassa oss till ändrade marknadsförutsättningar. Teamet med modellutvecklare har under året vuxit till 14 personer. Ett stort utvecklingsprojekt avseende nya trendföljande strategier resulterade i att flera nya trendmodeller implementerades under våren. Utöver detta har arbetet med att utveckla strategier med låg samvariation med Lynxprogrammet fortsatt vilket medförde att två nya antitrendmodeller inkluderades i portföljen under hösten. Summa summarum har antalet aktiva modeller under året ökat från 29 till 34. Den genomsnittliga allokeringen till trendföljande modeller ökade från 50 till 51 procent av det totala risktagandet samtidigt som intermarketmodellernas andel minskade från 31 till 28 procent. Antitrendmodellernas andel av risktagandet ökade från 13 till 15 procent medan de kortsiktiga modellernas andel hölls oförändrad på 6 procent. Den genomsnittliga riskallokeringen per tillgångsslag har endast förändrats marginellet under året. Allokering till räntor har sänkts till 23 procent (tidigare 25 procent) medan allokering till råvaror har höjts till 25 procent (23) och till aktier till 26 procent (25). Slutligen har allokeringen till valutor sänkts till 26 procent (27). Utökat team Under 2012 har bolaget anställt sju personer och det totala antalet medarbetare uppgår nu till 41. Tre av nyrekryteringarna avser modellutvecklare som förstärkt vårt researchteam. De tre nya medarbetarna har alla doktorerat och en av dem innehar dessutom professorstitel. De nya modellutvecklarnas profil ska ses mot bakgrunden av att de modeller som presterat bäst i vår portfölj under de senaste åren varit relativt matematiskt avancerade i sin struktur. Genom att höja teamets akademiska nivå hoppas vi framöver att få se nya spännande modellförslag som använder en större matematisk verktygslåda. Förutom rekryteringarna till researchteamet så har även teamet av programmerare utökats med två personer, detta mot bakgrund av att vår verksamhet blir allt mer automatiserad och därmed beroende av högkvalitativ mjukvara. Nya exekveringsalgoritmer Nästan samtliga fondens affärer exekveras på de elektroniska börserna med hjälp av egenutvecklad programvara och teamet som arbetar med algoritmerna som exekverar våra affärer har under året vidareutvecklat dessa. Vår uppfattning är att våra algoritmer är betydligt mer avancerade än de algoritmer som tillhandahålls av banker och mäklare. Kostnaden per affär för affärsexekvering, s.k. slippage, sjönk något under 2012 jämfört med föregående år och vi har goda förhoppningar om att nya förbättringar i algoritmerna som nyligen sjösatts kommer att resultera i ytterligare minskning av kostnaderna för affärsexekvering under

10 Förvaltningskapacitet Det totala av fondbolaget förvaltade kapitalet uppgår till cirka 33 miljarder kronor vilket är något lägre än vid föregående årsskifte. Huvuddelen av det förvaltade kapitalet kommer från utländska investerare och ett antal nya, stora institutionella investerare har tillkommit under året vilket är glädjande mot bakgrund av den svaga värdeutvecklingen under de senaste två åren. Den svaga värdeutvecklingen till trots så har vi fortsatt vårt arbete med att bygga ytterligare i förvaltningskapacitet i Lynxprogrammet för att säkerställa att framtida inflöden inte påverkar avkastningen negativt. Vi känner oss i dagsläget övertygade om att vi skulle klara att dubblera det förvaltade kapitalet utan att detta skulle få negativ inverkan på fondens värdeutveckling Utsikter Efter två besvärliga år är det naturligt att känna en viss frustration över fondens värdeutveckling. Det finns förvisso, såsom tidigare redovisats, en rimlig förklaring till det dåliga resultatet; marknaderna har helt enkelt inte rört sig tillräckligt mycket för att trendföljande strategier ska ha möjlighet att profitera på rörelserna. Den stora frågan är därför om 2013 kommer att präglas av samma trendlöshet som vi upplevt under 2011 och 2012 eller om marknaderna kommer att uppföra sig mer i linje med sina långsiktiga historiska mönster. Det finns en rad makroekonomiska indikatorer som potentiellt skulle kunna utgöra en utmärkt grogrund för starka trender. Det gäller t.ex. en möjlig fortsatt nedgång i den ekonomiska aktiviteten i västvärlden och/eller ett ökat fokus på de skuldberg som håller på att byggas upp i vissa länders offentliga finanser. Våra erfarenheter säger att det dessutom behövs en tydlig trigger, som gärna får vara oförutsedd, för att trenderna ska sätta igång. Vad denna trigger skulle kunna tänkas vara denna gång kan man bara spekulera i liksom tidsaspekten när detta skulle kunna tänkas ske. Vår strategi har alltid varit att försöka vidareutveckla vår förvaltningsprocess för att försöka minimera fondens potentiella förluster samtidigt som vi hoppas kunna generera goda vinster när marknaderna börjar röra på sig. Vårt utvecklingsarbete är mer intensivt än någonsin tidigare och vi har ett starkt team av duktiga medarbetare som arbetar med såväl nya modeller som portföljkonstruktion. Vår förhoppning är att vi är nära slutet på den besvärliga perioden och att 2013 kommer att kunna karakteriseras som ett framgångsrikt år för Lynx när året är till ända. Vi förvaltare har både våra pengar och vår stolthet investerade i Lynx och vi lovar att envist fortsätta arbetet med att stärka vår förvaltningsprocess. Svante Bergström Förvaltare Index =100 per 1 maj apr -00 okt -00 apr -01 okt -01 apr -02 okt -02 apr -03 okt -03 apr -04 okt -04 apr -05 okt -05 apr -06 okt -06 apr -07 okt -07 apr -08 okt -08 apr -09 okt -09 apr -10 okt -10 apr -11 Lynx Dynamic Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index okt -11 apr -12 okt -12 Diagram 3. Värdeutveckling för Lynx Dynamic samt två index sedan fonden Lynx start 1 maj Lynx Dynamic startade 11 maj 2009 och för perioden 1 maj 2000 till och med 30 april 2009 har proforma-siffror härletts från fonden Lynx. Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index är ett brett, internationellt hedgefondindex. Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index avser hedgefonder med en förvaltningsinriktning som liknar Lynx. 11

11 Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Värdeförändringen för Lynx Dynamic under 2012 blev -5,19 procent efter förvaltningsarvode. Jämförelsevis steg ett globalt börsindex (MSCI World NDTR Index) med 15,71 procent och ett internationellt obligationsindex (JP Morgan Global Government Bond Index) 4,16 procent under året. Tabellen på sidan 13 visar fondens avkastning per kalendermånad samt avkastningen för några index. Fondförmögenhet Per 31 december 2012 uppgick fondförmögenheten i Lynx Dynamic till 3 028,1 miljoner kronor. Detta är en minskning med 558,0 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. Under 2012 var andelsutgivningen 1 779,1 miljoner kronor (varav återinvesterad utdelning 82,2 miljoner kronor), medan inlösen uppgick till 2 047,1 miljoner kronor. I januari 2012 lämnades en utdelning om 103,6 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat om -186,4 miljoner kronor. Det totala kapitalet som förvaltas av Lynx Asset Management AB minskade under 2012 med 4,8 miljarder kronor till totalt 33,0 miljarder kronor. Fondens kostnader Under året har fonden betalat 12,9 miljoner kronor i courtage och clearingavgifter. I förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten innebär det en årskostnad på 0,4 procent (0,4 procent även under 2011). Fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till Lynx Asset Management AB belastade fonden med 47,3 respektive 0,7 miljoner kronor, vilket innebär en årlig avgift på 1,49 procent. Kostnader avseende ersättning till fondens förvaringsinstitut (SEB) samt för Finansinspektionens tillsyn har erlagts av Lynx Asset Management AB och har således inte belastat fonden. Fondens risker Risknivån i portföljen mäts med så kallade Value-at-Riskmodeller (VaR). Lynx använder tre VaR-modeller med olika tidshorisonter (18 månader, 3 månader samt en exponentiellt tidsvikta) parallellt där samtliga är ensidiga endagarsmått med 95 procents konfidens. Det högsta uppmätta värdet under året var 2,65 procent, det lägsta 1,06 procent och det genomsnittliga 1,80 procent. Per 31 december 2012 var värdet 2,35 procent. 1 En investering i fonden förknippas med förändringar i marknadernas generella prisnivåer, så kallad marknadsrisk. Outsourcing av administration Lynx Asset Management AB har uppdragit åt B & P Fund Services AB ( BFS ) att sköta de flesta administrativa uppgifterna kring fonden. BFS är ett helägt dotterbolag till Brummer & Partners och står under Finansinspektionens tillsyn. Bland de administrativa tjänster som BFS tillhandahåller kan nämnas ansvaret för risk- och resultatrapportering, affärsavstämningar, IT-support samt administration av andelsägarregistret för Lynx Dynamic. Härutöver har BFS till uppgift att bland annat hantera informationsfrågor, investerarkontakter samt juridiska frågor. BFS har för närvarande omkring 140 personer anställda och utför administrativa tjänster åt samtliga fonder inom Brummer & Partners-gruppen. Utdelning Under 2012 har den svenska skattelagstiftningen avseende fonder ändrats. Det medför att fonden hädanefter inte kommer att behöva lämna utdelning för att undvika dubbelbeskattning. Övriga förvaltningsuppdrag Som alternativ till Lynx och Lynx Dynamic erbjuds de offshore-baserade alternativen Lynx (Bermuda) Ltd. och Lynx 1.5 (Bermuda) Ltd. Bermudaalternativen erbjuder insättningar i amerikanska dollar, euro samt svenska kronor och är liksom den svenska Lynxfonden öppna för köp och försäljning vid varje månadsskifte. Målsättningen är att värdeutvecklingen för de olika Lynxalternativen ska vara likartad, med hänsyn tagen till risknivå och avgifter. Utöver de här beskrivna Lynxalternativen har bolaget ansvar för förvaltningen av ett antal separata kundportföljer. Portföljerna förvaltas parallellt och bolaget tillämpar strikta rutiner för att säkerställa att portföljerna behandlas lika när genomförda affärer allokeras. Kommunikation med andelsägarna Fondbolaget upprättar en årsberättelse och en halvårsrapport som redogör för fondens utveckling. Därutöver publiceras en månadsrapport med nyckeltal på fondens 1 De redovisade siffrorna avser värdet av 18 månaders VaR. Hävstången den 31 december 2012 var 687 procent, där exponeringen för ränterelaterade instrument beräknas som ekvivalenter på den tioåriga obligationen i respektive land. Att hävstångssiffran är hög beror bl.a. på att flera av de tillgångar fonden investerar i (t.ex. obligationer och valutor) har låg volatilitet jämfört med aktiemarknaden. På grund av detta använder Lynx i sin verksamhet andra riskmått, såsom VaR. 12

12 hemsida där även fondens värdeutveckling publiceras dagligen. Fondbestämmelser Fondbestämmelserna har inte ändrats under året. Övrigt Handel med derivatinstrument är en integrerad del av fondens affärsidé och har således ägt rum i avsevärd omfattning under perioden. Fondens investeringar genomförs främst i börshandlade terminskontrakt och det enda kapital som binds i dessa investeringar är de säkerheter som ställs hos clearinginstituten (Goldman Sachs, Newedge Group och SEB). Fonden investerar inte i OTC derivat. Vid utgången av 2012 uppgick säkerhetskravet till 472 miljoner kronor vilket motsvarar 15,6 procent av fondförmögenheten. Huvuddelen av fondförmögenheten är därför investerad i svenska statsskuldväxlar och statsobligationer. Fonden hade inget innehav av svårvärderade tillgångar vid utgången av Enligt vedertagen standard för beräkning av omsättningshastigheten ska transaktioner som avser optioner och terminer inte medräknas. Då fonden endast handlar med terminer var omsättningshastigheten år 2012 således 0. Handel med närstående har inte förekommit under år För upplysningar om personella och organisatoriska förändringar under året hänvisas till rubriken Förvaltarna har ordet. Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Månadsavkastning 2012 Lynx Dynamic (SEK) 2 Lynx (SEK) 1 MSCI World NDTR Index (lokal valuta) JP Morgan Global Govn t Bond Index (lokal valuta) CSFB/ Tremont Hedge Fund Index (USD) CSFB/ Tremont Managed Futures Index (USD) avkastning 2012, % Januari 0,82 1,78 4,33 0,61 2,34 1,15 Februari 2,37-0,57 4,73 0,11 1,61 1,21 Mars -6,08-4,16 1,76-0,39 0,05-2,96 April 1,89 2,01-1,53 0,68-0,04 0,43 Maj 5,98 7,84-6,76 1,54-1,33 2,38 Juni -4,35-6,05 4,28-0,46-0,40-3,56 Juli 6,14 6,97 1,35 1,02 1,42 4,68 Augusti -3,28-2,24 2,00 0,08 0,84-1,55 September -1,15-3,36 2,15 0,21 1,04-1,37 Oktober -7,48-6,19-0,46 0,04-0,18-4,64 November 1,35 0,79 1,47 0,73 0,64 0,58 December -0,48-0,97 1,92-0,07 1,48 1,08 Januari-december -5,19-5,14 15,71 4,16 7,67-2,92 1 Avkastningstalen avser avkastning efter förvaltningsarvode. För övriga nyckeltal samt mer detaljerad redogörelse för fondens utveckling hänvisas till rubriken Förvaltarna har ordet. 2 Skillnaderna i månadsavkastning mellan Lynx Dynamic och Lynx beror bl a på de olika tidpunkterna för värderingen. 13

13 Räkenskaper Lynx Dynamic resultaträkning tkr not intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på derivatinstrument Ränteintäkter Valutakursvinster och förluster netto Summa intäkter och värdeförändring kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader årets resultat noter Not 1 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa överlåtbara värdepapper Not 2 Värdeförändring på derivatinstrument Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa derivatinstrument Not 3 Förvaltningskostnader Fasta arvoden Prestationsbaserade arvoden Summa förvaltningskostnader Not 4 Övriga kostnader Bankkostnader Transaktionsavgifter Summa övriga kostnader

14 Lynx Dynamic balansräkning tkr not tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar skulder Derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder fondförmögenhet poster inom linjen Ställda säkerheter för derivatinstrument (bankmedel) Summa ställda säkerheter Andel av fondförmögenheten, % 15,6 16,0 noter Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntor Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 Övriga tillgångar Fondlikvidfordringar Summa övriga tillgångar Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntor 84 0 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 84 0 Not 8 Övriga skulder Fondlikvidskulder Skuld till fondbolag Skuld avseende inlösen Summa övriga skulder

15 Fondförmögenhet per Fondens innehav av finansiella instrument Löptid Marknadsplats Valuta Antal Marknadsvärde (tkr) Del av fondförmögenheten (%) övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför ees terminskontrakt avseende obligationer 30-årig amerikansk statsobligation mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 10-årig amerikansk statsobligation mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 10-årig australiensisk statsobligation mar-13 SFE, Sydney AUD ,0 10-årig engelsk statsobligation mar-13 LIFFE, London GBP ,0 10-årig japansk statsobligation mar-13 TSE, Tokyo JPY ,3 10-årig kanadensisk statsobligation mar-13 ME, Montréal CAD ,0 10-årig svensk statsobligation mar-13 OM, Stockholm SEK ,3 10-årig tysk statsobligation mar-13 EUREX, Frankfurt EUR ,1 5-årig amerikansk statsobligation mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 5-årig tysk statsobligation mar-13 EUREX, Frankfurt EUR ,0 3-årig australiensk statsobligation mar-13 SFE, Sydney AUD ,0 2-årig amerikansk statsobligation mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 terminskontrakt avseende korta marknadsräntor 3-månaders amerikansk ränta mar-13 CME, Chicago USD månaders amerikansk ränta jun-13 CME, Chicago USD månaders amerikansk ränta sep-13 CME, Chicago USD månaders amerikansk ränta dec-13 CME, Chicago USD månaders amerikansk ränta mar-14 CME, Chicago USD månaders amerikansk ränta jun-14 CME, Chicago USD månaders amerikansk ränta sep-14 CME, Chicago USD månaders amerikansk ränta dec-14 CME, Chicago USD månaders australiensisk ränta mar-13 SFE, Sydney AUD månaders australiensisk ränta jun-13 SFE, Sydney AUD månaders australiensisk ränta sep-13 SFE, Sydney AUD månaders australiensisk ränta dec-13 SFE, Sydney AUD månaders australiensisk ränta mar-14 SFE, Sydney AUD månaders australiensisk ränta jun-14 SFE, Sydney AUD månaders australiensisk ränta sep-14 SFE, Sydney AUD månaders engelsk ränta mar-13 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta jun-13 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta sep-13 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta dec-13 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta mar-14 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta jun-14 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta sep-14 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta dec-14 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders euroränta mar-13 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta jun-13 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta sep-13 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta dec-13 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta mar-14 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta jun-14 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta sep-14 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta dec-14 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders kanadensisk ränta mar-13 ME, Montréal CAD ,0 3-månaders kanadensisk ränta jun-13 ME, Montréal CAD ,0 3-månaders kanadensisk ränta sep-13 ME, Montréal CAD ,0 3-månaders kanadensisk ränta dec-13 ME, Montréal CAD ,0 3-månaders kanadensisk ränta mar-14 ME, Montréal CAD ,0 16

16 Fondens innehav av finansiella instrument (fortsättning) Löptid Marknadsplats Valuta Antal Marknadsvärde (tkr) Del av fondförmögenheten (%) terminskontrakt avseende valutor AUD/USD mar-13 CME, Chicago USD ,5 CAD/USD mar-13 CME, Chicago USD ,1 EUR/USD mar-13 CME, Chicago USD ,1 GBP/USD mar-13 CME, Chicago USD ,1 JPY/USD mar-13 CME, Chicago USD ,5 NZD/USD mar-13 CME, Chicago USD ,0 ZAR/USD mar-13 CME, Chicago USD ,1 terminskontrakt avseende aktieindex Amerikanska börsen (Dow Jones) mar-13 CME, Chicago USD ,0 Amerikanska börsen (Nasdaq) mar-13 CME, Chicago USD ,0 Amerikanska börsen (Russell) mar-13 ICE, New York USD ,0 Amerikanska börsen (S&P 500) mar-13 CME, Chicago USD ,1 Australiensiska börsen (SPI) mar-13 SFE, Sydney AUD ,2 Engelska börsen (FTSE) mar-13 LIFFE, London GBP ,0 Franska börsen (CAC) jan-13 Euronext, Paris EUR ,0 Hong Kong-börsen (Hang Seng) jan-13 HKFE, Hong Kong HKD ,0 Italienska börsen (MIB) mar-13 BI, Milano EUR ,0 Japanska börsen (Nikkei) mar-13 OSE, Tokyo JPY ,6 Japanska börsen (Nikkei) mar-13 SGX, Singapore JPY ,1 Kanadensiska börsen (Canada 60) mar-13 MSE Montréal CAD ,1 Svenska börsen (OMX) jan-13 OM, Stockholm SEK ,0 Tyska börsen (DAX) mar-13 EUREX, Frankfurt EUR ,0 terminskontrakt avseende råvaror Aluminium mar-13 LME, London USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) feb-13 NMX, NewYork USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) mar-13 NMX, NewYork USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) apr-13 NMX, NewYork USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) maj-13 NMX, NewYork USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) jun-13 NMX, NewYork USD ,0 Gasolja feb-13 ICE, London USD ,0 Guld feb-13 NMX, NewYork USD ,0 Koppar mar-13 LME, London USD ,1 Koppar mar-13 NMX, NewYork USD ,0 Majs mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 Majs maj-13 CBOT, Chicago USD ,0 Majs jul-13 CBOT, Chicago USD ,0 Majs sep-13 CBOT, Chicago USD ,0 Majs dec-13 CBOT, Chicago USD ,0 Naturgas feb-13 NMX, NewYork USD 8 2 0,0 Naturgas mar-13 NMX, NewYork USD ,0 Naturgas apr-13 NMX, NewYork USD ,0 Naturgas maj-13 NMX, NewYork USD ,0 Naturgas jun-13 NMX, NewYork USD ,0 RBOB Gasoline feb-13 NMX, NewYork USD ,2 RBOB Gasoline mar-13 NMX, NewYork USD ,0 RBOB Gasoline apr-13 NMX, NewYork USD ,0 RBOB Gasoline maj-13 NMX, NewYork USD ,0 RBOB Gasoline jun-13 NMX, NewYork USD ,0 Råolja (Brent Crude Oil) feb-13 ICE, London USD ,0 Råolja (Brent Crude Oil) feb-13 NMX, NewYork USD ,1 17

17 Fondens innehav av finansiella instrument (fortsättning) Löptid Marknadsplats Valuta Antal Marknadsvärde (tkr) Del av fondförmögenheten (%) Råolja (Sweet Crude Oil) apr-13 NMX, NewYork USD ,0 Råolja (Sweet Crude Oil) maj-13 NMX, NewYork USD ,0 Råolja (Sweet Crude Oil) jun-13 NMX, NewYork USD ,0 Socker mar-13 NMX, NewYork USD ,0 Sojabönmjöl mar-13 CBOT, Chicago USD ,1 Sojabönmjöl maj-13 CBOT, Chicago USD ,0 Sojabönolja mar-13 CBOT, Chicago USD ,1 Sojabönolja maj-13 CBOT, Chicago USD ,0 Sojabönor mar-13 CBOT, Chicago USD ,1 Sojabönor jul-13 CBOT, Chicago USD ,0 Sojabönor nov-13 CBOT, Chicago USD ,0 Vete mar-13 CBOT, Chicago USD ,1 Vete maj-13 CBOT, Chicago USD ,0 Vete jul-13 CBOT, Chicago USD ,0 Vete sep-13 CBOT, Chicago USD ,1 Vete dec-13 CBOT, Chicago USD ,0 Zink mar-13 LME, London USD ,0 summa övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför ees ,3 överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför ees räntebärande värdepapper Nom. belopp Statsobligation jun Mkr ,5 Statsskuldväxel feb Mkr ,4 Statsskuldväxel jun Mkr ,9 summa överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför ees ,8 summa finansiella instrument ,5 likvida medel ,6 övriga tillgångar och skulder, netto ,1 fondförmögenhet ,00 18

18 Redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder. Värderingstidpunkt för värderingen av investeringarna i Lynx Dynamic var kl den 28 december Senaste betalkurs har använts som värderingskurs i enlighet med fondbestämmelserna ( 8). tkr Förändring av fondförmögenheten Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Återinvesterad utdelning Andelsinlösen Utdelning Periodens resultat Total fondförmögenhet Andelsvärde 1 Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr Utdelning per andel,kr Avkastning, % ,82-3, ,94 16, ,46 6,34-1, ,11 3,11-5,2 1 Beroende på bl a fondens utdelningar är en jämförelse mellan förändring i andelsvärdet och rapporterad avkastning ej relevant. Andelsägares kostnader Investering per ,00 I procent av innehav per Värdeförändring före kostnader -308,52-3,09% kostnader Fast arvode 1-149,30-1,49% Prestationsbaserat arvode 2-2,08-0,02% Övriga kostnader 3-59,13-0,59% Värdeförändring efter kostnader -519,03-5,19% Marknadsvärde per ,97 Exemplet ovan åskådliggör kostnadsbelastning i Lynx Dynamic under Kalkylen avser en andelsägare som ägde andelar i fonden för motsvarande kronor per 31 december 2011 och som behöll dessa andelar under hela ,5 procent per år. Debiteras dagligen på aktuellt marknadsvärde procent av den avkastning som överstiger avkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar. Debiteras dagligen. 3 Courtage, clearingavgifter och räntekostnader. 19

19 Stockholm den 14 februari 2013 Lynx Asset Management AB Svante Elfving Styrelsens ordförande Martin Sandquist Jonas Bengtsson Svante Bergström Verkställande direktör Ola Paulsson Revisionsberättelse Till andelsägarna i fonden Lynx Dynamic rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Lynx Asset Management AB, organisationsnummer , reviderat årsberättelsen för Lynx Dynamic för år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. 20

20 rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även reviderat fondbolagets förvaltning för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 14 februari 2013 KPMG AB Carl Lindgren Auktoriserad revisor Mats Nordebäck Auktoriserad revisor SN:s Revisorer AB 21

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER Årsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6 AP7 årsredovisning 2012 Statens 10 erbjudande Världens modernaste pensionssystem4 Richard 3 Gröttheim, vd Flera investeringshorisonter6 Innehåll Vd-ord 3 Världens modernaste system 4 Flera investeringshorisonter

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer