Innehåll. VD-kommentar Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultaträkning Balansräkning... 28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2

3 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultaträkning Balansräkning Rapport förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och noter Noter resultaträkning Noter balansräkning Övriga upplysningar Kapitaltäckning Ekonomiska arrangemang som inte ingår i balansräkningen Underskrifter Revisionsberättelse Styrelse Affärsledning Bolagsstyrning Utgående mandatperioder Huvudmän Lokalstyrelser och revisorer Offentliggörande av uppgifter om ersättningar Grafisk form, fotografering och produktion: bybloo.se 2015

4 10, Index Procent Den svenska kronan gentemot dollarn och euron EUR/SEK USD/SEK Börsutvecklingen Ränteutvecklingen i Sverige Riksbankens styrränta Stockholmsbörsen 10-årig statsobligation Globalt börsindex (MSCI) 3-månaders statsskuldväxel Nasdaq 210 Långsam global 200 återhämtning Den globala ekonomin uppvisade en mixad bild under 2014 där USA visade framfötterna, 160 medan återhämtningen i eurozonen blev en 150 besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. 90 Hushållens konsumtion, som utgör mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen. Även om den amerikanska Procentuell förändring Index BNP-tillväxten varvade ned till 2,6% i det fjärde kvartalet 2014 från närmare 5% i det tredje kvartalet, är den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, positiv om den amerikanska ekonomin. Efter att ha 10,0 Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procen avslutat sina obligationsköp i höstas, står Federal Reserve i begrepp att höja 5,0 sin viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande inflationstryck reser frågor 0,0 om tidpunkten för en räntehöjning. 230 Börsutvecklingen 220 7,5 2,5-2,5 I euroområdet blev tillväxten svagare -7, än förväntat -5,0där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av Ukrainakrisen och sanktionerna gentemot Nasdaq Globalt börsindex (MSCI) Ryssland kan ha haft en negativ påverkan på den europeiska kon- 4 VD-kommentar

5 junkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05% i höstas. ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljard euro fram till september 2016 var ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten. Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligationsräntorna 12 Den svenska föll ytterligare kronan gentemot inom EMU dollarn till och rekordlåga euron nivåer. Detta har även satt avtryck på valutamarknaderna där euron påtagligt har försvagats mot dollarn. Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under Den kinesiska tillväxten EUR/SEK växlade ned ytterligare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3% i årstakt, vilket är den lägsta takten på flera decennier. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande obalanser i den brasilianska ekonomin 9 och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret, medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats. USD/SEK Hushållen driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2% under fjolårets tre första kvartal och drevs av en ökad inhemsk efterfrågan, där den privata konsumtionen och 2007 bostadsinvesteringarna svarade 2011 för merparten 2012 av 2013 uppgången Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte med dryga 3% i årstakt under För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och medioker exportutveckling. Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med 0,2% jämfört med Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta, till historiskt låga noll procent. Den låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter ytterligare press på Riksbanken att Procent Ränteutvecklingen i Sverige 6 5 Riksbankens styrränta 4 10-årig statsobligation månaders statsskuldväxel Procentuell förändring Index VD-kommentar 5

6 2014 Procentuell förändring Inde ,0 Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7, genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna då inflationsmålet på 2%. Riksbankens räntesänkningar, samtidigt som framtida räntehöjningar skjutits på framtiden, har lett till en svagare krona, i synnerhet mot den amerikanska dollarn, men även gentemot euron vilket på sikt kan stödja svensk exportindustri. 6 VD-kommentar

7 Sörmlands Sparbank starkare än någonsin Många års goda resultat är ackumulerade i vår balansräkning vilket skapar stabilitet och styrka för att fortsätta bedriva våra båda uppdrag med att: 1. Vara en långsiktigt självständig sparbank. 2. Bistå vårt lokalsamhälle i arbetet med att skapa utveckling, hållbarhet och tillväxt. Vi har aldrig heller varit mer sårbara Konkurrensen hårdnar för varje månad. Alltfler aktörer dyker upp och vill ha en del av den kaka som utgör våra affärer med våra kunder. Det dyker upp mellanhänder som vill hjälpa kunderna till bästa pris, det väller fram nätaktörer som erbjuder en liten del av vårt erbjudande till lågt pris och med ny teknik, det finns jämförelsesajter och den mediala uppmärksamheten över bankernas vinster bara växer. Det finns således gott om alternativ till oss de är synliga, transparenta och många gånger bara en knapptryckning bort. Det fungerar ju dessbättre åt båda håll. Även VI är bara en knapptryckning bort. I Agenda 2014 som avslutades vid årsskiftet var huvudtemat att stärka lönsamheten i vår sparbank för att själva kunna äga agendan i sämre tider, för att kunna vara starka i priskonkurrens och för att kunna investera i kompetens, utveckling och marknad. Vi satte upp många nyckeltal och aktiviteter och när vi nu gör bokslut har det mesta också genomförts och gett goda resultat. Lönsamheten har också starkt förbättrats under perioden. Vi kan se tillbaka på tre goda år för Sörmlands Sparbank, vilka stärkt våra möjligheter inför framtiden. I det resultat som presenteras på följande sidor kan konstateras att 2014 innebar få besvikelser däremot många glädjeämnen varav några särskilt bör lyftas fram: Vi försvarade och ökade bolånevolymerna under ett år av prispress och tilltagande konkurrens. Vi ökade affärsvolymen med 6% i ett ganska svagt tillväxtklimat. Finansverksamheten avkastade 4% till en mycket låg och sjunkande risknivå. Kostnadsbudgeten klarades med marginal. Kreditförlusterna är 0 för femte året i rad. Nöjd-Kund-Index överträffade våra förväntningar och landade på toppnivån 82 för sparbanken totalt. Den process vi är indragna i efter Panaxia-konkursen har inneburit en stämning mot sparbanken om 145 mkr. Vi väntar oss ett avslut på det under 2015 men förutser fortsatt inga kostnader med anledning av detta. VD-kommentar 7

8 Sörmlands Sparbank har inga aktieägare att dela ut vinsterna till. Vi använder våra vinstmedel för att i framtiden kunna växa med våra kunder. Vi avsätter cirka 10% av vårt resultat 18 mkr under 2014 och enligt förslaget till vinstdisposition 15 mkr för Totalt har vi avsatt över 100 mkr de senaste åtta åren till olika aktiviteter inom områdena utbildning, entreprenörskap och miljö. Mer om detta under avsnittet Vi startar nu nästa treårsperiod under vilket speglar en del av den utmaning vi står inför. Teknologi och digitalisering förändrar våra liv, vårt sätt att umgås, handla, göra affärer och inte minst spara, låna och betala. Den centrala frågan är hur vi ska fortsätta att bli valda av våra kunder. De kommer att välja en partner som de tycker om och som de vill göra affärer med. De kommer dock inte att göra det till vilket pris som helst. Jakten på att vara attraktiva, effektiva, jobba smart, hålla fokus på kostnader är fortsatt centralt för att vi ska vara relevanta för kunderna. Som sparbank har vi en historia, ett DNA och en säljbar skillnad, som tillsammans särskiljer oss från alla andra alternativ. Vi är inte som andra. Vår främsta intressent är kunderna och vår lokala omvärld. Kan vi göra allt det vi gör synligt, kommer många fortsätta att gilla oss. Våra utmaningar Grundutmaningen för oss som tjänsteleverantör är densamma. Vi ska erbjuda en kompetens och ett 8 VD-kommentar

9 utbud av produkter och tjänster som kunderna behöver samt klara hygienfaktorer som tillgänglighet, servicenivå etc. Klarar vi det kan vi bygga långsiktiga relationer med våra kunder, vilka därmed köper mer av oss och stannar längre, det vill säga grunden för en långsiktig lönsamhet. Digitalisering och mobilitet innebär bland annat att kunderna har allt lättare att byta och kan agera mer fragmenterat, med andra ord välja olika leverantörer för olika behov. I en värld där transparensen aldrig varit större och där konkurrensen skärps, alltmer går att göra på nätet eller på distans och villkor kan jämföras sekundsnabbt där växer varumärkets betydelse. Vi måste fortsätta vara omtyckta av våra kunder. Att leva efter våra värderingar och att förstärka samt kommunicera det vi gör är avgörande för vår fortsatta framgång. Våra huvudutmaningar för framtiden skärps till att vara framförallt två: 1. Säkerställa att vi kan följa kunderna in i den digitala värld där de själva bygger sitt gränssnitt samt att klara dialog, kompetenstillförsel och värdeskapande i den miljön. 2. Förstärka varumärket så att Sörmlands Sparbank är en attraktiv leverantör, det vill säga att kunderna gillar oss och ha en relation med sparbanken Under 2015 räknar vi med att tappa lite av räntenettot, främst beroende på den räntesänkning som Riksbanken genomförde 2014 men att det nu bottnar under året. Vi ser ett ökat tryck på avgifter avseende fondförvaltning, vilket redan lett till betydande sänkningar av Roburs fondavgifter och därmed våra intäkter. Det finns en klar risk att vi, utöver budgeterade minskningar, får se en fortsättning under Det annalkande provisionsförbudet, vilket träder i kraft 1 januari 2017, kommer att få en stor påverkan på hela branschen och väntas leda till helt ny prislogik och pressade priser på hela spar- och försäkringsområdet. Arbetet med den anpassningen kommer att pågå under hela Inom finansverksamheten är en fortsatt utmaning att få högre verkningsgrad på den mycket goda likviditet som idag avkastar mycket litet. Kompetens- och bemanningsfrågorna är fortsatt avgörande för att skapa nöjda kunder. Vi lägger starkt fokus på de utvecklingssamtal alla medarbetare har och kommer också under 2015 att förstärka stödet för att finna rätt utvecklingsinsatser per individ. VD-kommentar 9

10 Vi kommer att utveckla och fördjupa samarbetet med de strategiska partners vi har. Särskilt samarbetet med Swedbank är av avgörande betydelse för sparbankens möjlighet att hålla kostnaderna nere och ge medarbetarna goda förutsättningar för systemstöd i det dagliga arbetet. Under 2015 förväntas vi skriva under ett förlängningsavtal med Swedbank som då kommer sträcka sig till 30 juni Indecap, Sveland, Folksam, Sparbankernas Försäkring AB och Sparbankernas Kort AB är alla viktiga samarbeten med stark lönsamhetspåverkan och vi intar även här en fortsatt offensiv och deltagande hållning. Under 2015 fortsätter vi utveckla metodiken att i mycket högre grad utgå från de förutsättningar som råder i respektive grupp. Vi drar därmed ned på antalet huvudmål och lägger energi på de gruppvisa diskussionerna om gruppens och individens mål. I enlighet med detta har vi också förändrat sparbankens resultatandelssystem till att koncentreras på resultat, nöjda kunder och att träffa de viktigaste kundgrupperna. Tillväxten i affären kommer främst att ske inom sparaområdet, där inlåningen fortsatt är viktig för att generera volymer för utlåning i egen balansräkning. Även pensionsområdet för privatpersoner och företagare är särskilt intressant ur ett tillväxtperspektiv, liksom konsumtionskrediter, där större satsningar görs under året. Bland tillväxtsegment kan särskilt framhållas Guldeken och i viss mån Företagsaffären där en offensiv satsning fortsätter. Vi kommer under året också att inleda en offensiv prospektbearbetning av privatkunder, till exempel genom att vända oss till utflyttade. Vi fortsätter varumärkesarbetet med en fortsatt stark tonvikt på ungdomssatsningar och där kommer vi att fortsätta kommunicera begreppet Skicka vidare och ge det en tydligare innebörd under året. I det arbetet kan särskilt nämnas arbetet med matlänet Sörmland under parollen Stolt mat i Sörmland, arbetet med riskkapitalförsörjning genom Sörmlandsfonden, vårt uthålliga arbete med skolan, satsning på anti-drogprojekt samt att vi under våren kommer att bjuda in till en inspirationsdag om utveckling/omvärldsbevakning under rubriken Vårt Ekonomiska Läge. Sammanfattningsvis Vi räknar med en måttlig volymtillväxt under året, där tillväxten på kreditsidan framförallt beror på omläggning av hypotekskrediter och en expansion på företagssidan. Räntenettot väntas sjunka något medan provisionsnettot är relativt stabilt med något lägre hypoteksprovisioner beroende på nämnd omläggning och tidigare nämnd oro avseende fondavgifter. På kostnadssidan är ambitionen att dessa inte stiger i reala termer jämfört med Sammantaget ger detta en resultatutveckling som är något sämre än det gångna verksamhetsåret. 10 VD-kommentar

11 Finansverksamheten bedrivs med låg risk och vi förväntar oss en något lägre avkastning för det kommande året. Vi förväntar oss ett resultat före kreditförluster om cirka 155 mkr för 2015 vilket är cirka 25 mkr sämre än utfallet för Våra huvudmål för 2015 är: Resultat: Styrelsens avkastningsmål. Nöjd-Kund-Index: >80 Träffa viktiga kunder: Andel träffade kunder i utvalda segment. Så se till att vi är relevanta för våra kunder med produkter, priser, tjänster och tillgänglighet. Se till att de gillar oss för vårt uppdrag, vårt sätt att agera och Skicka vidare. Då bygger vi hållbar relation med våra kunder som gör att vi fortsatt blir valda. Där är receptet och däri ligger också vårt uppdrag! Januari 2015 Joacim Lindgren, VD VD-kommentar

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sörmlands Sparbank (organisationsnummer ) avger härmed årsredovisning för sparbankens verksamhet 2014, sparbankens 24:e verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner. Sörmlands Sparbank tillhandahåller in- och utlåningstjänster och verksamhet som har samband därmed, varav kan nämnas: ställande av garantier, arbitragerörelse, betalningsförmedling, notariatverksamhet, värdepappersrörelse, förvaring, rembursverksamhet, resevalutarörelse, förmedling av köp och försäljning av fastigheter, ekonomisk rådgivning, förmedling av försäkringar samt pensionssparrörelse. Kontorsnät Vid årets slut var Sörmlands Sparbank representerad på följande orter: Flen, Katrineholm, Malmköping, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Marknad Ett av sparbankens huvudmål är säkerställandet av att kunderna i våra prioriterade segment upplever en proaktivitet från oss. Under 2014 har vi lyckats leva upp till våra ambitioner att träffa de kunder vi haft som mål inom både privat- och företagsmarknad. Vår rådgivning till privatpersoner har fokus på att ge våra kunder en sund och hållbar ekonomi med inriktning på enklare vardag, trygghet, framtid och finansieringsbehov. Allt med syfte att kunderna ska känna sig Helt 100, vilket vi även använt som begrepp i vår marknadsföring. Under det första halvåret lanserade vi ett utökat kundvårdsprogram som hanteras centralt i sparbanken. Allt för att säkerställa att kunderna upplever en proaktivitet som stärker relationen med oss. I programmet ingår till exempel en bearbetning av alla föräldrar till nyfödda, vilka får en premie på 300 kr till ett fondsparande för barnet. Ett annat inslag, som blivit mycket uppskattat, är ett gåvobevis med en hotellövernattning, vilket alla kunder med något av våra erbjudande får när de fyller 50 eller 60 år. Vi har intensifierat vår offensiv med att bearbeta privatkunder som inte är kunder i sparbanken. Kundträffar med intressanta innehåll för att presentera Guldeken och vårt Premiumerbjudande har lockat många nya kunder. Vi avser att fortsätta med dessa aktiviteter även under Förvaltningsberättelse

13 Vi är även proaktiva på våra kontor där medarbetare i kundtjänst ska ställa en extra fråga för att möjliggöra en eventuell meraffär. Detta mäts och våra interna målsättningar överträffades med god marginal. Vi mäter även hur kunderna upplever sina besök på våra kontor genom en apparat där kunden får trycka på glad eller ledsen figur. Något som vi hoppas ska bidra till en ännu bättre servicekänsla hos våra medarbetare. Vi har under året lanserat vårt nya bolåneerbjudande, vilket vi marknadsför i Fastighetsbyråns alla objektsbeskrivningar. Bolåneaffären utvecklades positivt under främst det andra halvåret. Konkurrensen om bolånen är hård. För att stärka vårt kunderbjudande erbjuder vi upp till 85% belåning med bundna räntevillkor. Lån med en belåningsgrad över 50% läggs i egen balansräkning med en sund amorteringstakt. För att hitta nya bolånekunder och visa på ett bra alternativ vid byte av boende, fortsätter vårt nära samarbete med Fastighetsbyrån. Vi sitter nu under samma tak även i Katrineholm, vilket vi nu gör på alla orter förutom i Flen där vi hoppas hitta en lösning under En affär som vi lägger mycket energi på är att få våra kunder att samla sina så kallade konsumtionskrediter till sparbanken. En affär som både kunden och sparbanken är vinnare i. Kunden får lägre kostnader och vi får en bra och utökad affär. Det går dock trögt och vi kommer under 2015 att intensifiera aktiviteter för att öka volymerna i en lönsam affär. Vårt betal- och kreditkort är ett led i detta, där vi förser kunden med inköpsmöjligheter när behoven av mer kapitalkrävande köp uppstår. Som den del i detta har vi knutit ett antal intressanta detaljister, vilka lämnar bra rabatter och erbjudanden om man använder vårt betal- och kreditkort för köp hos dem. Något som gör att kunden kan spara tusenlappar, vilket också allt fler upptäcker. Vår affär när det gäller sakförsäkringar till konsument, genom vårt samarbete med Sveland, har utvecklats mycket väl under 2014 och överträffade uppsatta mål rejält. Vårt företagserbjudande under namnet Bättre affärer, är fortsatt en framgång. Erbjudande består av tjänster som underlättar vardagen för småföretagaren, ett nyhetsbrev och ett servicelöfte. Vi bearbetar företagsmarknaden med en allt mer offensiv prospektbearbetning, men även genom ett antal gruppreklamutskick till alla företag i sparbankens verksamhetsområde. Där profilerar vi oss som den lokala banken för mindre företag med lokal kompetens inom till exempel tjänstepensionsområdet, bekväma vardagstjänster och nya mobila banktjänster. Under 2014 antogs ett beslut i Riksdagen om att sänka avdragsrätten för individuellt pensionssparande, vilket påverkar många av våra kunders sätt att spara till pensionen. När beslutet togs i slutet av förra året kommunicerade vi intensivt med våra kunder om förändringen. Det resulterade i ovanligt många kundförfrågningar till vår telefonbank och kundbokningar på våra kontor. Vår generella rekommendation är att öppna ett sparande i Investeringssparkontot, ISK. En sparform som innebär en schablonbeskattning, men ingen reavinstbeskattning. Tack vare kundernas stora intresse kring pensionssparande slutade året mycket positivt avseende försäljningen av nya sparprodukter. Förvaltningsberättelse 13

14 Vi har under 2014 fortsatt arbetssättet med kunderna rörande frågan Hur ska jag ta ut min pension. I första hand är det hos våra Guldeken och Premiumkunder som vi erbjuder råd i denna komplexa fråga. Vi fortsätter satsningen på vår digitala närvaro där alltfler kunder väljer att besöka oss. Arbetet med att förse våra kunder med bekväma digitala tjänster som Mobilbanken, Swish och Mobilt BankId går fortsatt framåt i en bra takt. Vid årsskiftet har cirka hälften av våra privatkunder med erbjudande laddat ner Mobilbanksappen. Vi bedömer dock att det är många fler som idag har en smart telefon. Vi kommer därför att bearbeta kunderna för att få dem att ha vår app i sin telefon. Betalningstjänsten mellan privatpersoner, Swish, har nu utökad funktionalitet, då även företag och föreningar kan vara mottagare av Swishbetalningar. Antalet privatkunder med Swish översteg årsmålet med drygt 25% och uppgår nu till drygt st. Satsningen på sparbankens närvaro i sociala medier fortsätter att utvecklas mycket väl. Vi har till exempel drygt som följer oss på Facebook. För att fortsatt utveckla vår närvaro i digitala medier och sprida sparbankens positiva varumärke har resurserna på Marknadsavdelningen förstärkts med en person, vars huvudarbetsuppgift är att hantera vår närvaro i sociala medier. Allt fler vill ta till sig information och upplevelser genom rörliga medier. Vi fortsatte därför att visualisera och levandegöra våra erbjudanden genom korta instruktionsfilmer, vilka finns att se på YouTube och vår hemsida. För att visa möjligheterna med internet och hjälpa främst äldre personer att våga komma igång med internetanvändning och våra mobila tjänster, har vi fortsatt med studiecirklar tillsammans med ABF. Världsmiljödagen den 5:e juni uppmärksammades detta år med en så kallad Flashmob på torgen i Nyköping och Katrineholm. Vi upplevde mycket uppmärksamhet kring årets tema Höj din röst för miljön, men inte havsnivån. Vi genomförde för femte året i rad aktiviteten Ung entreprenör, vilket är en aktivitet mot ungdomsarbetslösheten. I år blev det 14 st ungdomar som startade upp egna företag under sommaren. Under de fem år vi har genomfört Ung Entreprenör har totalt 38 st riktiga företag startats. Startkapital, försäkringar, tävlingar och en utbildningsinsats ingick i upplägget. Vi fortsatte även under 2014 arbetet med satsningen för att utveckla företagandet i Sörmland genom Sörmlandsfonden. Från Sörmlandsfonden har nu två företag erhållit riskkapital, vilket är ett genombrott. Vi tecknade, tillsammans med Sparbanken Rekarne, ett nytt treårsavtal med Ung Företagsamhet och är fortsatt deras huvudsamarbetsparner. Vi har startat Stolt mat i Sörmland som drivs för att förverkliga Sörmlands matstrategi och samfinansieras av Länsstyrelsen i Södermanland, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och Sparbanken Rekarne. Projektet ska utveckla konceptet Stolt mat i Sörmland genom att koordinera olika mataktiviteter i länet, samla till en gemensam agenda kring den sörmländska maten. Syftet är att öka länets attraktionskraft och skapa produktiva, innovativa mötesplatser för hela matbranschen. 14 Förvaltningsberättelse

15 Ung Företagsamhet i Sörmland ger elever möjlighet att driva ett så kallat UF-företag i gymnasieskolan. Vi stöttar denna fina aktivitet med betydande belopp till UF Sörmland, vilket vi nu har förlängt med tre år. Vi bekostar även läromedelspaket som UF tar fram för grundskolan för att öka intresset kring företagsamhet och samhällskunskap bland de yngre. Vi har även förlängt avtalet med NE, Nationalencyklopedin, så att den finns tillgänglig i alla grundskolor och gymnasier i vårt verksamhetsområde. De, sedan ett antal år tillbaka, etablerade Kunskapsdagarna genomfördes 2014 för tionde året i rad, med knappt st medverkande sjundeklassare. Vi samlar eleverna till en klasstävling där målet är att öka samhörigheten när många elever kommit till nya klasser. Under hösten lanserades Skickar vidare Ungdom i hela sparbankens verksamhetsområde efter en mycket lyckad pilot i Vingåker. Eleverna får förbinda sig att inte använda alkohol och tobak under högstadiet. Eleven får då ett kort från oss, vilket ger rabatter i butiker, inträden med mera. En mycket lyckad satsning som uppskattats av skolan, elever och föräldrar. Under sommaren genomfördes en rejäl profilering av sparbankens unika varumärke, där vi berättar om vår särart som sparbank och att Vi skickar vidare delar av vinsten till vårt lokala samhälle. Vi har kommunicerat sparbankens värderingar Kunniga, Omtänksamma, Skickar vidare, Tillgängliga och Håller löften externt genom tavlor i våra kundmiljöer på alla våra kontor. Vi hoppas att allt detta ska bidra till en ökad kunskap och förståelse om vad som skiljer oss från andra banker. Förhoppningsvis bidrar detta till att våra kunder gillar oss än mer. Profileringen av Sörmlands Sparbanks unika särkskiljande fördelar var en av årets större marknadsföringsinsatser. Våra båda filmer har visats på TV, bio och på webben. Flygplanet är vår symbol för sparbankens samhällsengagemang att vi är en sparbank som Skickar vidare. Ett arbete som vi kommer att fortsätta med oförminskad kraft under Att kunderna tycker om oss genom att veta vad sparbanken gör och står för som en god samhällsaktör, blir allt viktigare i våra utmaningar framöver. I vår kundenkät, som gjordes i slutet på, 2014 kan vi glädjande nog konstatera att allt fler kunder vet vad som särskiljer sparbanken från andra banker. Andelen har ökat med 10 procentenheter sedan I slutet på året gjorde vi en aktivitet i sann Skickar vidare -anda, där vi skänkte 41 st hjärtstartare till föreningar i vårt verksamhetsområde, vilket blev mycket uppskattat. I Sörmlands Sparbank har vi valt att fortsatt erbjuda kontanter över disk på alla våra kontor, till skillnad från många av våra konkurrenter. Vi har en prissättning för dessa tjänster på kontoren som innebär att kontanthantering för icke kunder nu har ett pris. I år gick våra mycket uppskattade seniorresor till Oslo, Krakow, Budapest och Barcelona där totalt drygt 120 st glada kunder reste med oss. Förvaltningsberättelse 15

16 I slutet av 2014 genomförde vi vår kundenkät. Mycket glädjande kan vi konstatera att våra kunder är signifikant nöjdare med sparbanken, än vad var fallet vid förra mätningen (2012). Vi fick nu ett Nöjd-Kund-Index på 82, vilket ska jämföras med 78 i samband med föregående mätning. En av våra utmaningar är att fortsatt hålla kundnöjdheten på denna höga nivå. Vi måste lyckas med att få kunderna att uppleva en dialog och relation med sparbanken. Därtill behöver vi arbeta ännu hårdare för att få kunderna att verkligen gilla Sörmlands Sparbank. Något vi kommer att göra under 2015 med ytterligare profilering av våra Skickar vidare -aktiviteter och att vi lever upp till våra värderingar i varje stund. Som ett led i detta kommer vi under 2015 att ta fram en bok som blir berättelsen om Sörmlands Sparbank. Vi kommer att dela ut den i kundmöten i stor omfattning med ambitionen att fler ska känna till vad som särskiljer oss från andra alternativ. Finansiella risker I Sörmlands Sparbanks verksamhet uppstår olika typer av risker, vilka kan sammanfattas i rubrikerna kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet har Sörmlands Sparbanks styrelse, som är ytterst ansvarig för verksamheten och den interna kontrollen i sparbanken, fastställt specifika riskpolicys och riktlinjer för kreditgivning, finansförvaltning och sparbankens verksamhet i sin helhet. Under 2014 har en revidering skett av sparbankens metoddokument för den interna kapitalutvärderingen (IKU). Det reviderade metoddokumentet antogs av styrelsen i november Sörmlands Sparbank utvärderar kvartalsvis sitt kapitalbehov i förhållande till de risker sparbanken kan utsättas för. Utvärderingen har visat att sparbankens kapitalbas väl täcker interna och externa (legala) krav. Sörmlands Sparbank kommer under våren 2015 att genomföra en översyn av det ovan nämnda metoddokumentet, med anledning av Finansinspektionens promemoria FI.s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 (FI Dnr ). Funktionerna för Risk resp Compliance handlas, sedan maj 2013, upp via externa samarbetspartners. Redogörelse för finansiella risker och hur dessa hanteras lämnas i not Förvaltningsberättelse

17 Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat och ställning Affärsvolym Sparbankens affärsvolym hade en fortsatt positiv utveckling även under Affärsvolymen uppgick vid årets utgång till mkr, vilket motsvarade en ökning med mkr eller 5,9%. Sparande In- och upplåning från allmänheten ökade under året med 431 mkr (motsvarande 4,9%) och uppgår därmed till mkr. Kundernas volymer i långsiktigt sparande (direktsparande via fonder samt försäkringsrelaterat sparande) uppgick vid årets utgång till mkr, vilket motsvarade en ökning med mkr. Ökningen förklaras av såväl positiva värdeförändringar, som ett positivt nettoflöde. Antalet anslutna kunder till PPM-förvaltningen, via det oberoende fondförvaltningsföretaget Indecap, ökade under året från st till st. Den förvaltade PPMvolymen uppgick vid årets utgång till cirka 849 mkr (751 mkr). Kundernas köp avseende direktsparande i fonder uppgick till 724 mkr, medan försäljningen/inlösen uppgick till 501 mkr. Nettoflödet avseende direktsparande i fonder uppgick således till 223 mkr, vilket är den högsta siffran på många år. Inbetalda premier i kapital- och pensionsförsäkringar via Swedbank uppgick under året till 199 mkr (196 mkr). Utflödet för motsvarande period uppgick till 215 mkr (173 mkr). Nettoflödet var således något negativt. Kundernas totala förmögenhetsvärde avseende kapital- och pensionsförsäkringar via Swedbank uppgick vid årets slut till mkr (1.784 mkr). Försäljningen av strukturerade produkter (aktieindexobligationer m m), uppgick under året till 165 mkr (92 mkr). Förvaltningsberättelse 17

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Sparbanken Eken jubilerade med rejäl resultatförbättring Under 2013 fyllde Sparbanken Eken fem år. Det blev ett jubileumsår med mersmak. Resultatet nästan fördubblades

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår Årsredovisning 2011, Sparbankens 160:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 29 mars 2012 kl 13.00, Pite Havsbad, Piteå. INNEHÅLL

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer