Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ)"

Transkript

1 MAJ 2015 Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum utgör inte ett prospekt och har inte godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta Informationsmemorandum och Erbjudandet riktar sig inte till investerare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Hong Kong, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare Informationsmemorandum- registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provins i Kanada. Därför får inga nya aktier utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Varken Informationsmemorandumet eller någon annan erbjudandedokumentation får distribueras i eller till något land där sådan distribution, eller Erbjudandet, skulle kräva ytterligare Informationsmemorandum-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta Informationsmemorandum gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta Informationsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta Informationsmemorandum innehåller framtidsrelaterad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och finansiell utveckling. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållanden och förutsättningar. Även om Bolagets styrelse bedömer att framtidsinriktad information i detta Informationsmemorandum är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Det är av största vikt att en investerare är fullt införstådd med denna osäkerhet och gör sin egen bedömning. Följande införlivas i detta Informationsmemorandum genom hänvisning och skall läsas som en del av detta Informationsmemorandum: TracTechnologys reviderade årsredovisning för Härutöver rekommenderas läsaren att ta del av de pressmeddelanden som Bolaget offentliggjort under den senaste tidsperioden. Dokumenten hålls tillgängliga på Bolagets hemsida Detta Erbjudande baseras på ett emissionsbeslut som vid full teckning understiger emissionslikvid motsvarande 2,5 MEUR. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inbjudan Risker Erbjudandet i korthet Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar VD har ordet Verksamhetsbeskrivning Marknad och trender Finansiell information Aktiekapital Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Legala frågor och kompletterande information Bolagsordning Adresser DEFINITIONER B- aktier: Emissionsinstitut: Euroclear eller Euroclear Sweden: Informationsmemorandum: Kr, kronor, SEK / Tkr / Mkr / mdr kr: Nyemissionen, Erbjudandet eller Emissionen: TracTechnology, Bolaget eller Koncernen: MeatTrac: Avser aktier av serie B i Bolaget som emitteras i detta Erbjudande. Aqurat Fondkommission AB med org.nr Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) med org.nr Föreliggande dokument som beskriver Erbjudandet. Svenska kronor/tusen svenska kronor/miljoner svenska kronor/miljarder svenska kronor. Avser nyemissionen med företrädesrätt för aktieägare i TracTechnology enligt detta Informationsmemorandum. TracTechnology AB (publ) med org.nr , med eller utan dotterbolag, beroende på sammanhang. TracTechnology är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets aktier är inte föremål för handel på någon reglerad marknad eller annan handelsplats. Patenterad metod att spåra köttprodukter elektroniskt genom hela förädlingskedjan från uppfödare till konsument i butik.

3 INBJUDAN Härmed inbjuds aktieägarna i TracTechnology AB (publ) (nedan Bolaget ), i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum, att för tretton (13) innehavda aktier, oavsett serie, på avstämningsdagen den 13 maj 2015 teckna två (2) ny aktier av serie B till en kurs om 0,50 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 18 maj till och med den 29 maj Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst B- aktier, har beslutats av Styrelsen den 4 maj 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj Emissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget kronor, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka kronor, och består huvudsakligen av kostnader för upprättande av Informationsmemorandum, marknadsföring, distribution och avgifter till emissionsinstitut. Under förutsättning att föreliggande Nyemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna, B- aktier att utgöra 13,3 procent av samtliga utestående aktier och 12,1 procent av rösterna i Bolaget. En aktieägare som väljer att inte delta i denna Nyemission kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. TracTechnology introducerar, genom sin patenterade metod, en förändring i varumärkesskydd av köttprodukter. Köttindustrin världen över kämpar mot matbedrägeri, felmärkning och förfalskning av varor. TracTechnologys högteknologiska lösning erbjuder ett icke- manipulerbart skydd för företag som investerar i varumärkesbyggande för premiumprodukter. Efter ett genomfört pilotprojekt med positivt utfall under 2013/2014 har bolaget under 2014 tecknat avtal med en första betalande kund. Avtalet innebär att TracTechnology, tillsammans med sina samarbetspartners, kommer att leverera ett komplett system under första halvåret av 2015 med spårning genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. Anläggningen kommer även att fungera som en referensanläggning vid vidare försäljningsarbete i Sverige och internationellt. TracTechnology tar nu steget från att främst vara ett utvecklingsbolag till att gå in i en fas med fokus på försäljning. Emissionslikviden kommer i första hand att användas för att finansiera Bolagets fortsatta verksamhet och den internationalisering som Bolaget nu står inför. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Informationsmemorandum, vilket upprättats av Styrelsen i TracTechnology AB (publ) med anledning av förestående Nyemission. Styrelsen för TracTechnology är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras i dokumentet, såvitt Styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dokumentets innebörd. Stockholm, den 4 maj 2015 TracTechnology AB (publ) Styrelsen 3

4 RISKER Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i TracTechnology. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med de värdepapper som genom detta Informationsmemorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i detta Informationsmemorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning. Utöver informationen som framkommer i föreliggande Informationsmemorandum bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. FINANSIELLA RISKER Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: likviditetsrisk, kreditrisk och marknadsrisk. Koncernens övergripande riskhanterings- policy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på Koncernens finansiella resultat. Likviditetsrisk Koncernens hantering av likviditetsrisk innebär att ha tillräckliga likvida medel och tillgänglig finansiering genom avtalade kreditmöjligheter, alternativt att söka ny extern finansiering via emission av aktier eller konvertibla skuldebrev. Kreditrisk Alla kundfordringar är förknippade med kreditrisk. Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Marknadsrisk: Valutarisk Koncernen har endast marginell exponering i utländsk valuta. Eventuella förändringar av valutakurser får endast små effekter på resultaträkningen genom omräkning av kundfordringar eller leverantörsskulder eller genom omräkning av kostnader eller intäkter. Marknadsrisk: Ränterisk Som räntebärande tillgångar innehar Koncernen endast likvida medel. Koncernens huvudsakliga ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Total låneskuld uppgår till 0,0 Mkr per OPERATIVA RISKER Konjunktur- och konkurrensrisk Koncernen gynnas generellt av en stark konjunktur eftersom aktörerna då blir mer investeringsbenägna vilket skapar ökad efterfrågan. Oavsett konjunktur kan Koncernen möta konkurrens i form av andra bolag med liknande produkter eller i form av andra teknikstandarder. Graden av konkurrens kan påverka både Koncernens volymer och Koncernens prissättning. Lagstiftning och politiska beslut TracTechnology verkar inom livsmedelsbranschen vilka traditionellt är ett politiskt känsligt område. Dessa marknader är underkastade en rad regelverk, och dessa kan komma att förändras på ett sätt som kan påverka Koncernen både positivt och negativt. Teknikrisk Det är Styrelsens uppfattning att Koncernens produkter håller hög kvalitet och att de teknikval som görs är de bästa som finns för handen. Likväl kan man notera att marknaden för RFID- teknik kännetecknas av en snabb teknisk utveckling och hård konkurrens. Om TracTechnology inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till den tekniska utveckling som råder på marknaden finns det en risk att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket skulle påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt. Även alternativa teknologier, inklusive sådana som ej är tekniskt optimala, kan göra Koncernens produkter obsoleta. Skatterisker Koncernen bedriver sin verksamhet i Sverige och andra länder i enlighet med Koncernens tolkning av respektive lands bestämmelser och skattelagar. Det finns en risk att denna tolkning vid en senare tidpunkt visar sig felaktig, eller att lagar och bestämmelser förändras över tiden till Koncernens nackdel. 4

5 BOLAGSSPECIFIKA RISKER Kort verksamhetshistorik Företaget TracTechnology har en kort verksamhetshistorik att falla tillbaka på. Styrelsen och ledningen har dock lång erfarenhet av att leda och driva både noterade och onoterade företag. Begränsade resurser och beroende av nyckelpersoner TracTechnology är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration, personal och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Bolaget är också beroende av att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner med erforderlig kunskap, erfarenhet och kreativitet. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och operativa svårigheter. Immateriella tillgångar Det finns inga garantier för att TracTechnology har oinskränkt rätt till uppgivna immateriella rättigheter, till exempel vad gäller till Bolagets patentregistreringar. Det kan därför inte uteslutas att det i framtiden kan uppstå tvister rörande dessa rättigheter. Risk relaterad till kontroll av Bolaget och skillnad i röstvärde på Bolagets aktier Bolagets aktier har olika röstvärde där A- aktier har ett röstvärde om 10 och B- aktier har ett röstvärde om 1. Det kan inte uteslutas att det existerar en risk att exempelvis A- aktieägare kan ha intressen som kan komma att skilja sig från B- aktieägares intressen. Förmåga att hantera tillväxt I takt med att verksamheten växer, behöver Bolaget försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen. Styrelsen är medveten om att en oväntad snabb och stark marknadsrespons kan innebär leveransproblem. Övriga risker Till övriga risker som Bolaget utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. RISKER HÄNFÖRLIGA TILL BOLAGETS AKTIER Kapitalmarknaden i allmänhet Risken att värdet på aktier sjunker i värde hänger i hög grad samman med utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen som helhet. Sådana faktorer som kan ha en negativ inverkan utgörs bl.a. av stigande räntor, höjda avkastningskrav, skattehöjningar på företagsvinster och utdelning och en allmän försämring av den nationella eller internationella konjunkturen. Aktiernas värderisk och likviditetsrisk Det finns inga garantier att investerat kapital kommer återbetalas. Aktierna av serie A och serie B kan öka eller minska i värde. Aktierna av serie A och serie B är fritt överlåtbara och registrerade hos Euroclear. Varken Bolagets aktier, betalda och tecknade aktier eller teckningsrätter är föremål för organiserad handel på någon reglerad marknad eller annan handelsplats och likviditeten i av Bolaget utställda värdepapper, däribland aktier, är därför starkt begränsad. Detta innebär bland annat att en aktieägare kan ha svårigheter att köpa eller sälja aktieposter. Inga planer finns för närvarande på att ansöka om upptagande till handel med avsikt att aktier, betalda tecknade aktier eller teckningsrätter ska distribueras på en reglerad marknad eller liknande. Utebliven utdelning Till dags dato har Bolaget inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning. För närvarande återinvesteras eventuella vinster i den löpande verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av Styrelsen. Enligt moderbolagets utdelningspolicy skall storleken på framtida utdelningar ta hänsyn till såväl TracTechnologys långsiktiga tillväxt och resultatutveckling som kapitalbehov med hänsyn tagen till finansiella mål. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på en investering genereras genom en ökning i värdet på aktien. Ägare med betydande inflytande Även efter Nyemissionen kan det inte uteslutas att ett litet antal aktieägare tillsammans äger en väsentlig del av samtliga utestående aktier. Dessa aktieägare har i sådant fall tillsammans möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering och försäljning av Bolagets tillgångar och andra företagstransaktioner. Denna koncentration av ägarkontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än eventuella majoritetsägare. 5

6 ERBJUDANDET I KORTHET Emissionsbelopp: Avstämningsdag: Teckningsrätter: Teckningskurs: Teckningstid: Handel med TR: Teckning med företräde: Teckning utan företräde: Resultat: ,50 kronor. 13 maj Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter (TR) av serie B för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs tretton (13) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny B- aktie. 0,50 kronor per B- aktie. Courtage utgår ej. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 18 maj till och med den 29 maj Ingen handel med teckningsrätter kommer att organiseras. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast 29 maj Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 18 maj till och med den 29 maj Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd Teckning utan stöd av teckningsrätter som bland annat finns att ladda ner från Resultatet beräknas offentliggöras så snart teckningsperioden är slut, dock senast den 3 juni

7 BAKGRUND OCH MOTIV TracTechnology erbjuder köttproducenter ett säkert system för spårbarhet av kött och köttprodukter genom hela förädlingskedjan, från gård till gaffel. Systemet vänder sig till varumärkesägare som kostnadseffektivt vill erbjuda sina kunder spårbara och säkra produkter. Med hjälp av TracTechnologys patenterade system kan varumärkesägare föra fram sin produkts unika historia till slutkonsumenten. Systemet bygger på elektronisk hantering av information i realtid vilket gör att konsumenten kan känna sig trygg med att den information som förmedlas inte har manipulerats eller ändrats under produktens resa genom förädlingskedjan. Verksamheten är baserad på MeatTrac- patenten som är godkända och validerade i Sverige, EU, USA och Ryssland. Bolaget har under 2013/2014 genomfört ett pilotprojekt på den svenska marknaden med syfte att implementera elektronisk spårbarhet från gård till gaffel. I samband med detta har bolaget under denna tid ingått samarbetsavtal med såväl mjukvaru-, hårdvaru- och systemleverantörer för att kunna erbjuda kunder ett komplett och välfungerade spårbarhetssystem. Pilotprojektet har haft ett lyckat utfall och Bolaget har under 2014 mottagit sin första order från en betalande kund, Hälsinge Lantkök AB. Ordern skall installeras komplett under första halvåret 2015 och kommer därefter att användas som referensanläggning vid vidare försäljningsarbete såväl i Sverige som vid en internationell expansion. Bolagets strategi för expansion internationellt baseras på en affärsmodell med partnerskap/samarbetsavtal och agentavtal där avtal sluts med aktörer på respektive marknad där Bolaget har patent. Därigenom kan Bolaget bäst nå sina uppsatta målsättningar. Agentavtal sluts med aktörer som har en stark position på sin hemmamarknad och en produkt- eller tjänsteportfölj där TracTechnologys koncept faller in naturligt. Partnerskap/samarbetsavtal ingås med aktörer som kompletterar TracTechnologys koncept. Bolagets lönsamhetsprognos baseras delvis på hårdvarulicenser vilket säljs via samarbetspartners samt genom marknadslicenser vilket säljs via agenter. Som framgår av nedan tabell prognosticeras ett positivt kassaflöde från licenser år 2016 för att därefter öka de efterföljande åren. Lönsamhetsprognos Mkr Hårdvarulicenser 0, Marknadslicenser 1,5 9, Totala intäkter 2 11, Kostnader Vinst - 6 0, Kapitalet från förestående Nyemission kommer att användas för finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet samt för Bolagets expansion internationellt. Föreliggande emission av B- aktier kan, vid full teckning, inbringa Bolaget kronor, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka kronor, och består huvudsakligen av kostnader för upprättande av Informationsmemorandum, marknadsföring, distribution och avgifter till emissionsinstitut. 7

8 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Inbjudan till teckning av B- aktier Härmed inbjuds aktieägarna i TracTechnology AB (nedan TracTechnology eller Bolaget ) att teckna aktier i TracTechnology i enlighet med villkoren som beslutades på styrelsemöte den 4 maj 2015, med stöd av Årsstämmans bemyndigande. Aktieägare i TracTechnology på avstämningsdagen den 13 maj 2015 äger rätt att för tretton (13) innehavda A- eller B- aktier i Bolaget teckna två (2) nya B- aktier till en kurs om 0,50 kronor per aktie. Erbjudandet Styrelsen i TracTechnology beslutade den 4 maj 2015 om nyemission, av högst nya B- aktier. Nyemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget högst ,50 kronor. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 13 maj 2015 är aktieägare i TracTechnology äger företrädesrätt att teckna B- aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. Tretton (13) per avstämningsdagen innehavda aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nyemitterade B- aktier till kursen 0,50 kronor per aktie. Teckningsrätter Aktieägare i TracTechnology erhåller för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie, två (2) teckningsrätter. Det krävs tretton (13) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B- aktie. Teckningskurs Teckningskursen är 0,50 kronor per B- aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan Euroclear ) för rätt till deltagande i emissionen är den 13 maj Teckningstid Teckning av nya B- aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 18 maj 2015 till och med den 29 maj Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP- konto utan särskild avisering från Euroclear. Handel med teckningsrätter Då TracTechnologys aktie inte är föremål för handel på någon reglerad marknad eller annan marknadsplats kommer ingen handel i teckningsrätterna att organiseras. EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 13 maj 2015 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel och anmälningssedel för teckning utan företräde samt VD- brev. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP- avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP- konto utsändes ej. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 29 maj Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ: 1) Emissionsredovisning förtryckt inbetalningsavi I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Anmälan är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall VP- konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan den 29 maj Anmälan är bindande. Aqurat Fondkommission AB Ärende: TracTechnology Box Stockholm Fax: Tfn: (inskannad anmälningssedel) Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i TracTechnology är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller information. 8

9 Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning utan företrädesrätt För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter för teckning av aktier i nyemissionen, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan inkommer. Slutligen skall tilldelning ske till garanter och, för det fall garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en av garanterna har garanterat. Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln Teckning utan stöd av teckningsrätter som finns att ladda ner från Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan den 29 maj Anmälan är bindande. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av B- aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP- konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, och Sydafrika) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, och Sydafrika kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i TracTechnology till aktieägare i dessa länder. Betalda och tecknade aktier ( BTA ) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP- avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP- konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP- kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande Företrädesemission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns BTA 1 i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ( BTA 2 ) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutgiltigt registrerats vilket beräknas ske den 30 juni Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. Handel i BTA Ingen handel i BTA kommer att organiseras på någon reglerad marknad eller annan marknadsplats. Omvandling av BTA till aktier Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier. Det skickas inte ut någon särskild avisering från Euroclear avseende detta. Tillämplig lagstiftning Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Rätt till utdelning De erbjudna aktierna medför rätt till andel i TracTechnologys vinst första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på TracTechnology avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inte några restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare utanför Sverige. Aktiebok Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE STOCKHOLM, Sverige. 9

10 Aktieägares rättigheter Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning, dels av aktiebolagslagen (2005:551). Förlängning Styrelsen i TracTechnology förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning i Erbjudandet. Detta skall ske senast den sista dagen i teckningsperioden och meddelas genom Bolagets gängse informationskanaler. Utspädning Emissionen medför en utspädning om cirka 13 procent av antal aktier och 12 procent av antal röster, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission. Handel i aktien Då Bolagets aktie inte är noterad på någon reglerad marknad eller listad på annan marknadsplats organiseras ingen handel i Bolagets aktie. Övrig information Bolaget är ett publikt aktiebolag. 10

11 VD HAR ORDET TracTechnology har en unik position inom ett högst aktuellt område som påverkar större delen av befolkningen globalt. Det får man konstatera är en bra utgångspunkt för ett bolags verksamhet. Jag tillträdde som VD i juli 2014 och har under det gångna året satt mig in i bolaget och dess verksamhet. Med en bakgrund från marknad och försäljning inom flera branscher, men även som köttdjurägare, har jag ett naturligt intresse för produkter och tjänster som kan vara till nytta och skapa värde för aktörer inom detta segment. Säker spårbarhet är enligt mig en självklarhet i det sammanhanget och har fördelen att det kan komma till nytta för såväl producenter som konsumenter. Första betalande kund TracTechnologys erbjudande har renodlats under det senaste året då bolaget även genomfört ett pilotprojekt på den svenska marknaden i syfte att verifiera och dokumentera spårbarhet av nötkött. Utfallet av projektet var mycket positivt och har nu lett till en första betalande kund. Ordern innefattar leverans av vågar för gårdar med sammanlagt 800 djur, utrustning för ett mobilt slakteri samt stycklinje. Hälsingestinan är premiumleverantör till både Coop och ICA och deras sortiment finns tillgängligt på samtliga Coop och ICA butiker. Vi är oerhört glada över denna första kund och ser fram emot att tillsammans utveckla vårt erbjudande vidare. Bolaget fortsätter att utveckla sitt erbjudande i nära dialog med sina kunder och marknaden. Detta för att tillgodose de ständigt förändrande krav som ställs på branschen och ta tillvara de många möjligheter som har identifierats under arbetets gång. Bolagets målsättning är att vara den ledande leverantören av system för tillförlitlig spårbarhet av kött och köttprodukter. Internationalisering TracTechnology står nu inför en upptrappning av säljarbetet på den svenska marknaden såväl som en internationalisering. Företrädesemissionen som vi nu genomför skall tillföra Bolaget kapital både för den löpande driften och för att trappa upp arbetet med att ta med TracTechnology internationellt och verka för säkrare och spårbart kött. Stockholm, 4 maj 2015 Stephan Pakh Verkställande direktör 11

12 VERKSAMHETSBESKRIVNING TracTechnology ABs huvudverksamhet är marknadsföring och försäljning av spårbarhetslicenser till större aktörer inom livsmedelsindustrin. Verksamheten är baserad på metodpatentet MeatTrac som är godkänt och validerat i Sverige, EU, USA och Ryssland. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra köttprodukter med elektronisk hjälp genom hela förädlingskedjan från uppfödare till konsument. Bolagets långsiktiga strategiska fokus är livsmedelssäkerhet. Detta mot bakgrund av de allt mer skärpta krav som ställs av industrin, myndigheter och inte minst konsumenter. De regelbundet återkommande utbrotten av djursjukdomar och livsmedelsskandaler av skiftande art driver ständigt processen framåt för säkrare metoder och därmed säkrare mat. I Bolagets produktportfölj ingår två RFID- baserade applikationer, MeatTrac Breeder och E- Seal. MeatTrac Breeder är en, av Jordbruksverket godkänd, elektronisk stalljournal som möjliggör elektronisk spårbarhet i första ledet i livsmedelskedjan, hos bonden. E- Seal är en elektronisk försegling som kan användas vid transporter av djur, exempelvis vid transport över landsgränser. TracTechnology startades mot bakgrund av de enorma kostnader och det arbetskrävande regelverk som orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en högre ambitionsnivå än dagens krav på spårbarhet och livsmedelssäkerhet minskar vi kostnader och hjälper våra kunder att uppnå produktivitetsförbättringar. TracTechnology erbjuder följande tjänster och produkter: Elektronisk spårning Genom TracTechnologys patenterade metod erbjuds kunder elektroniskt spårning av kött och köttprodukter genom hela förädlingskedjan, från gård till gaffel. Kunden får möjlighet att implementera en säker spårbarhet genom tillgång till den patenterade metoden och teknologin. Spårningen kan delas in i följande tre delar: 1. Märkning av djur Genom att utrusta djuren med RFID- transpondrar får djuren en unik identitet i en databas. Relevant data om djuret samlas kontinuerligt under djurets levnadstid vilket möjliggör ett flertal produktionsfördelar vid hantering och uppfödning av djur. Vid slakt används den elektroniska identifieringen såväl som en kontroll samt för att automatiskt föra vidare djurets unika information i förädlingskedjan. 2. Märkning av slaktkroppar Identifiering av varje individuellt djur görs genom att RFID- transpondrar appliceras på djurkroppen eller på krokar kopplade till varje djurkropp. I vissa fall kan RFID- transpondrarna även användas som informationsbärare till styckarna, för att därigenom minska beroendet av datorstöd och installationer i produktionen. 3. Märkning vid styckning Spårbarhet genom stycknings- och förpackningsprocessen kan ske på ett antal sätt beroende på vilken typ av stycklinje som tillämpas. Spårbarheten kan utan tekniska hjälpmedel hållas genom helkroppsmetoder, där styckningsdetaljer för varje djur hålls samman genom styckningen fram till förpackningen med hjälp av exempelvis backsystem. Spårbarheten kan också upprätthållas på individnivå med hjälp av märkning av de individuella styckningsdetaljerna och på gruppnivå genom märkning av de behållare som används. Helautomatiserad styckningslinje Märkning av kött på detalj- och gårdsnivå är en tidsödslande och komplicerad process i styckningslinjer med stor andel manuella inslag. För att förenkla denna process erbjuder TracTechnology en helautomatisk styckningslinje där flera djuridentiteter kan bearbetas samtidigt av olika styckare. Genom att sammankoppla en unik högprecisionsvikt till varje styckdetalj och djur kan spårbarheten bibehållas genom hela processen. Detta ger en säker spårbarhet samtidigt som det medför en minskad hanteringstid för varje styckad detalj. Produktionsstyrning MeatTrac Breeder är en helt automatisk process för identifiering, vägning och sortering av djur. MeatTrac Breeder utvecklades för att möta de ökade kostnader och krävande regelverk som ställts på branschen bland annat till följd av en rad sjukdomsutbrott och livsmedelsskandaler. Processen är en unik kombination av RFID- teknik, mobil datakommunikation och cloud computing som revolutionerar köttuppfödningen genom förbättrad kvalitet och säkerhet i kombination med sänkta kostnader och ökade intäkter. Genom MeatTrac Breeder rapporteras uppgifter automatiskt till Jordbruksverket samtidigt som det ger uppfödaren kontroll över, och styrhjälpmedel för, tillväxt, produktion och uppföljning. Konsumentapplikation TracTechnology har utvecklat en applikation som kan kopplas på den elektroniska spårningen som en modul. Genom att läsa av en QR- kod som är unik för varje förpackning får slutkonsumenten tillgång till information om den specifika köttprodukten i butik eller vid köttdisken. Informationen hämtas direkt från databasen där data för varje individuellt djur lagras vilket borgar för att informationen ej kan manipuleras. Konsumenten kan bland annat följa produktens väg från gård till gaffel, se hur långt produkten har färdats, få förslag på tillagning samt ges möjlighet att ge återkoppling till varumärkesägaren direkt. Applikationen anpassas efter varumärkesägarens önskemål avseende utseende och innehåll. 12

13 MARKNAD OCH TRENDER Den globala köttkonsumtionen ökar kontinuerligt, och med det behovet att ett system för att säkra ursprunget av de livsmedel vi konsumerar. Livsmedel, som många andra produkter, handlas på en global marknad där säkerhet och kontroll kan variera i hög grad. Möjligheten att spåra livsmedel spelar därför även en viktig roll för att minimera skadan vid eventuella smittspridningar av exempelvis salmonella, galna- ko sjukan med flera. Under de 50 år som ledde fram till 2007 har konsumtionen av kött nästan fyrdubblats, från 70 miljoner ton till 268 miljoner ton. Även om det huvudsakligen är den västliga världen som konsumerar mest kött per person är det länder med en växande medelklass såsom Kina som driver på den globala efterfrågan. Köttprodukter kommer att fortsätta spela en viktig roll som proteinkälla och med den ständiga befolkningstillväxten uppskattas konsumtionen till 460 miljoner ton år Nedan visas den globala köttkonsumtionens utveckling under de senaste 50 åren. Förändring av global köttkonsumtion En tydlig trend inom livsmedelsindustrin är ett ökat fokus på hälsa, och därigenom kvalitet på de varor man konsumerar. En undersökning av den nordiska marknaden genomförd av Ernst & Young 2014 visar på att livsmedelsindustrin står inför en omdaning där en ökad konsumentmakt tillsammans med tekniska innovationer är några av de faktorer som bidrar till nya trender inom branschen. I linje med detta förväntas en utökad och utvecklad märkning av produkter som ett sätt för konsumenten att fatta välgrundade beslut samtidigt som man kan säkerställa produktens ursprung. Påtryckningarna från allmänheten såväl som från myndigheterna att minska, eller eliminera, hotet av förorenad mat är stort och där spelar möjligheten att spåra kött från gård till gaffel en avgörande roll. Lagstiftning som stöder en striktare kontroll av livsmedel införs kontinuerligt vilket påskyndar processen av införande av säkrare spårbarhetsmetoder. Under de senaste åren har den mediala uppmärksamheten varit stor kring de olika rapporterna kring kontaminerat och falskt kött. Som några aktuella exempel kan nämnas: Sverige 2012: uppemot 100 ton fläskfilé färgas och säljs fem gånger dyrare som oxfilé. Europa 2012/2013: Hästkött upptäckt i färdigrätter som innehåller kött märkt nötkött, i vissa fall med så mycket som 100 % hästkött. Världen 2013: Nya rapporter om upptäckter av falska innehållsförteckningar rapporteras kontinuerligt, bland annat har rapporterats om upptäckter av hund- och råttkött. (Källa: FAO, Food and Agriculture Organizations of the United Nations) Handel med kött sker på en global marknad och metoder för att garantera produkternas säkerhet och kvalitet är således en viktig fråga för myndigheter. En förskjutning av produktionen från de västerländska länderna till utvecklingsländer, där kraven på säkerhet generellt är lägre, understryker ytterligare behovet av säkra och tillförlitliga spårbarhetsmetoder. Även om USA fortsatt är den största producenten av nötkött minskar produktionen både i USA och inom EU kontinuerligt medan länder som Indien (som står för nästan en fjärdedel av världshandeln med nötkött), Brasilien och Argentina expanderar produktionen. Under 2011 producerades 42 miljarder kilo nöt och fågel i USA vilket gör det till det största segmentet inom det amerikanska jordbruket. Även inom EU är livsmedelssäkerhet en prioriterad fråga. EU är, efter USA och Brasilien, den tredje största konsumenten av nötkött. Under de senaste årtiondena har flera länder inom EU drabbats av sjukdomsutbrott, med mul- och klövsjukan som drabbade Storbritannien som en av de mest märkbara. Import av kött från olika delar av världen är en nödvändighet för att möta efterfrågan, men det är vanligt att konsumenten betalar en premie för inhemskt kött då det anses säkrare. Spårbarhet från gård till gaffel är en allmän princip vad gäller lagstiftning och för närvarande finns det även ett lagförslag för införande av spårbarhet med hjälp av RFID- teknologi på EU- nivå. 13

14 FINANSIELL INFORMATION I tabellerna nedan återges utvald finansiell information för räkenskapsåren Den finansiella informationen i detta avsnitt är utdrag från Bolagets reviderade årsredovisning för 2013, vilken har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) såsom de antagits av den Europeiska Unionen. För mer information hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2013 med tillhörande noter, vilken har publicerats på Bolagets hemsida per den 24 april 2014 och är införlivad i detta Informationsmemorandum genom hänvisning. Siffror i avsnittet inom parentes avser FEM ÅR I SAMMANDRAG Mkr om ej annat anges Omsättning 0,0 0,1 0,0 11,4 15,6 Bruttomarginal 100 % 100 % 100 % 55 % 50 % Rörelseresultat - 10,1-9,6-12,4-13,5-17,6 Årets resultat - 10,4-8,3-13,3-13,7-18,2 Kassaflöde (från löpande verksamheten) - 8,7-8,0-10,6-12,3-14,0 Balansomslutning 8,8 7,8 8,7 19,9 17,6 Eget kapital 7,8 5,8 7,4 16,2 11,3 Soliditet 89 % 74 % 85 % 81 % 64 % Antal anställda Medelantal anställda Antal aktier, tusental vid räkenskapsårets utgång vid räkenskapsårets utgång, efter utspädning i genomsnitt under räkenskapsåret Nettoomsättning per aktie, kronor 0,0 0,01 0,00 0,33 0,58 - Resultat per aktie, kronor 0,18-0,20-0,35-0,38-0,68 Kassaflöde per aktie, kronor - 0,05-0,19-0,28-0,35-0,47 Eget kapital per aktie, kronor 0,14 0,14 0,19 0,44 0,37 Aktiekurs vid årets slut, kronor* - - 1,26 4,00 1,50 Aktiekurs/eget kapital* % 909 % 409 % Marknadsvärde* ,5 146,8 46,3 Utdelning per aktie, kronor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Aktien avnoterades från handel på Aktietorget , sista notering var 0,75 kronor År har korrigerats för försäljningen av dotterbolag t.o.m finns sålt dotterbolag med. 14

15 Resultaträkning Koncernen Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad 2 Nettoomsättning 5 0,0 0,1 Övriga externa kostnader 6-6,1-5,9 Personalkostnader 7-2,3-2,1 Avskrivningar 10,11-1,7-1,7 Rörelsens omkostnader - 10,1-9,7 RÖRELSERESULTAT - 10,1-9,6 Finansiella intäkter 0,0 0,0 Finansiella kostnader 17-0,4-0,3 Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,3 Finansnetto - 0,4 0,0 Resultat före skatt - 10,5-9,6 Skatt Periodens resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet - 10,5-9,6 Periodens resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 9 0,1 1,3 ÅRETS RESULTAT - 10,4-8,3 Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare - 10,4-8,3 Genomsnitt antal aktier, miljoner 16 49,0 41,2 Omsättning/aktie, kronor 0,0 0,01 Resultat/aktie, kronor - 0,18-0,20 Resultat/aktie från kvarvarande verksamhet, kronor - 0,18-0,23 Ingen utspädning föreligger Koncernens rapport över totalresultat Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Årets resultat - 10,4-8,3 Omräkningsdifferens 0,0 0,0 Summa totalresultat för perioden - 10,4-8,3 Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare - 10,4-8,3 15

16 Balansräkning Koncernen Belopp i miljoner kronor (Mkr) Not Immateriella anläggningstillgångar 10 4,6 6,3 Materiella anläggningstillgångar 11 0,0 0,0 Anläggningstillgångar 4,6 6,3 Kundfordringar 13 0,0 0,0 Övriga kortfristiga fordringar 0,2 0,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 0,2 0,2 Kortfristiga fordringar 0,4 0,3 Likvida medel 15 3,8 1,2 Omsättningstillgångar 4,2 1,5 SUMMA TILLGÅNGAR 8,8 7,8 Aktiekapital 4,0 2,9 Ej registrerad nyemission 0,0 4,2 Övr tillskjutet kapital 115,6 100,1 Ansamlad förlust - 101,4-93,1 Årets förlust - 10,4-8,3 Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 16 7,5 5,5 Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,3 Summa eget kapital 7,8 5,8 Räntebärande skulder 17 0,0 1,0 Leverantörsskulder 0,2 0,6 Skulder till närstående Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 0,5 0,2 Kortfristiga skulder 1,0 2,0 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 8,8 7,8 Eventualförpliktelser 21 1,0 - Eventualtillgångar 21 1,1-16

17 Förändring av eget kapital Koncernen Belopp i miljoner kronor (Mkr) Koncernen 2012 Belopp vid årets ingång Aktiekapita l Pågåend e emission Övrigt tillskjute t kapital Balansera d förlust Årets resulta t Totalt eget kapital hänförligt till moderföretaget s ägare Innehav utan bestämmand e inflytande Summ a eget kapital 2,7 0,0 97,8-79,8-13,3 7,1 0,3 7,4 Resultatdisposition - 13,3 13,3 0,0 0,0 Nyemission 0,2 2,3 2,5 2,5 Pågående nyemission 4,2 4,2 4,2 Årets resultat - 8,3-8,3-8,3 Eget kapital per 31 december 2012 Koncernen 2013 Belopp vid årets ingång 2,9 4,2 100,1-93,1-8,3 5,5 0,3 5,8 Aktiekapita l Pågåend e emission Övrigt tillskjute t kapital Balansera d förlust Årets resulta t Totalt eget kapital hänförligt till moderföretaget s ägare Innehav utan bestämmand e inflytande Summ a eget kapital 2,9 4,2 100,1-93,1-8,3 5,5 0,3 5,8 Resultatdisposition - 8,3 8,3 0,0 0,0 Nyemission 0,9 11,5 0,8 13,2 13,2 Pågående nyemission Emissionskostnade r 0,2-4,2 4,0 0,0 0,0-0,8-0,8-0,8 Årets resultat - 10,4-10,4-10,4 Eget kapital per 31 december ,0 0,0 115,6-101,4-10,4 7,5 0,3 7,8 17

18 Kassaflödesanalys Koncernen Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod 2, 19 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster - 10,4-8,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Immateriella anläggningstillgångar 10 1,7 1,7 Materiella anläggningstillgångar 11 0,0 0,0 Avvecklad verksamhet - 1,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital - 8,7-8,0 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kortfristiga fordringar 0,1-0,2 Kortfristiga skulder 0,1 0,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 8,5-8,0 Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - 0,1 - Försäljning av dotterbolag - 1,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 0,1 1,2 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 16 9,6 6,7 Upptagna lån 17 2,0 3,5 Amortering av skuld - 0,4-2,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11,2 7,7 Årets kassaflöde 2,6 0,9 Likvida medel vid årets början 1,2 0,3 Årets kassaflöde 2,6 0,9 Likvida medel vid årets slut 15 3,8 1,2 Styrelsens arvode och andra ersättningar Vid årsstämman den 16 maj 2013 beslutades att ett sammanlagt arvode om högst 450 tkr skall utgå till styrelseordföranden och till övriga styrelseledamöter 100 tkr vardera. Totalt har 590 (315) tkr utgått i styrelsearvoden under räkenskapsåret 2013, varav till Styrelsens ordförande 290 (180) tkr. Verkställande direktören Till verkställande direktören Leyla Ekekrantz har under räkenskapsåret utgått grundlön om 838 tkr. Grundlönen uppgick till 70 tkr per månad. Här utöver erhölls förmåner i form av avsatta pensionspremier motsvarade 30 procent av grundlön. Om anställningen upphör på Bolagets begäran, skall utöver uppsägningslönen, ett avgångsvederlag utgå med motsvarande sex (6) månadslöner. Avgångsvederlag utbetalas endast under den tid som den anställde inte har en annan anställning eller konsultuppdrag. Avgångsvederlag Utöver vad som angivits ovan har Bolaget inte slutit något avtal med medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Vid årsstämman 2011 antogs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga ersättningar som möjliggör att rätt personer kan rekryteras och behållas. Riktlinjerna har 18

19 därefter kvarstått oförändrade. Huvuddelen skall utgöras av fast lön. Utöver denna skall rörlig bonus kunna utgå i den mån fastställda mål uppnåtts. Bonusen skall vara individuell och uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen. Därutöver skall tilldelning ske av teckningsoptioner enligt incitamentsprogram beslutat av bolagsstämman. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbaserade. Ytterligare ersättningar och förmåner kan utgå om dessa kan antas bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Ersättningar till ledande befattningshavare redovisas nedan 2013 Grundlön/ Tkr styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensions- kostnad Övriga ersättningar Total ersättning Styrelseordförande Börje Fors VD Leyla Ekekrantz Styrelseledamot Niklas Åberg Styrelseledamot Thomas Dahlin Styrelseledamot Gunnar Eskilsson Avgående styrelseordförande Stefan Sallerfors Avgående styrelseledamot Gerhard Huber Totalt Väsentliga händelser efter utgången av år 2013 TracTechnology registrerade under april 2014 två riktade emissioner om totalt 1,6 Mkr samt konverterade ett utestående brygglån om totalt 0,9 Mkr. Bolaget konverterade under februari 2015 konvertibla lån som tecknats under juli och augusti 2014 om totalt 4 Mkr. Vidare har styrelsen beslutat om en riktad emission om 1,3 Mkr, emissionen har ej ännu registrerats. Emissionerna och konvertiblerna har gjorts i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och har tecknats av såväl privata som institutionella investerare till marknadsmässiga villkor. Moderbolagets VD Leyla Ekekrantz lämnade i mitten av februari 2014 sin anställning i bolaget. Ny VD i Bolaget sedan juli 2014 är Stephan Pakh. 19

20 AKTIEKAPITAL TracTechnology AB (publ) hade per totalt emitterade och fullt inbetalade aktier, varav A- aktier med ett röstvärde om 10 och B- aktier med ett röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgick vid samma tidpunkt till ,35 kronor fördelat på aktier envar med ett kvotvärde om 0,07 kronor. Därutöver har styrelsen beslutat om en riktad emission om B- aktier, emissionen har ej ännu registrerats hos Bolagsverket. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid likvidation och samtliga aktier är fritt överlåtbara. Bolagets aktier är inte föremål för organiserad handel på någon reglerad marknad eller annan handelsplats. Bolagets aktier har emitterats enligt svensk lag och är registrerade på person och kontoförs hos Euroclear Sweden i elektronisk form sedan år 2005, med ISIN (International Securities Identification Number)- kod SE gällande för A- aktien och SE gällande för B- aktien. Samtliga transaktioner sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktierna i TracTechnology är denominerade i svenska kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Enligt TracTechnologys bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst kronor och högst kronor. Antalet aktier ska vara lägst och högst Kvotvärde enligt bolagsordningen är 0,07 kronor. Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av serie B är förenad med 1 röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst och aktie av serie B kan utges till ett antal av högst Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägare till sådan aktie av serie A. Framställning därom skall skriftligen göras hos Bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för Bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling till aktie av serie A vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett. Bolaget hade per cirka 880 aktieägare. Tabellen nedan visar de tio största aktieägarnas antal aktier och röstandelar. Aktieägare per Aktieägare enligt aktieboken (förd av Euroclear Sweden AB) Andel röster, % Andel kapital, % Länsförsäkringar Skåne 13,8 15,5 Standard Bank Jersey Limited, Bank of New York 12,3 1,7 Brax, Britmari 8,1 9,1 Rederiaktiebolaget ASTREA 7,2 8,1 Anderson Guldkula, Håkan B 7,2 8,1 Länsförsäkringar Jönköping 5 5,6 Länsförsäkring Kronoberg 4,2 4,7 Länsförsäkringar Bergslagen 4,1 4,6 BISP Invest AB 2,9 3,2 Sohlman, Rolf 1,9 2,1 Summa, 10 största aktieägarna 66,8 62,8 Övriga aktieägare 33,2 37,3 Totalt I tabellen på nästa sida redovisas förändringar i aktiekapitalet från Bolagets registrering fram till och med fullföljandet av Nyemissionen. Erbjudandet utgörs av B- aktier motsvarande en utspädning om 13,3 procent av kapitalet och 12,1 procent av rösterna i Bolaget. Efter Nyemissionen uppgår antalet aktier till totalt stycken aktier förutsatt att den fulltecknas. 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden Phone Fax E-mail Web +46(0)8 631 91 80 +46(0)8 501 09 548 info@deflamo.se www.deflamo.se Bakgrund Ett kilo flamskyddsmedel per invånare och år används i Europa idag. Dessa medel behövs för att uppfylla

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ) JUNI 2013 Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology AB (publ) 1 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum utgör inte ett prospekt och har inte godkänts och registrerats hos Finansinspektionen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Invent Medic Sweden AB 556682-1046 www.inventmedic.com Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång och har som målsättning att lansera

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c))

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) 1. Bakgrund Årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 beslutade införa aktiesparprogram för samtliga anställda

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer