lynx i korthet Förvaltningsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lynx i korthet Förvaltningsmål"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012

2 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson, Svante Bergström, Anders Holst, Jesper Sandin och Martin Sandquist. Förvaltningsmål Avkastningsmål: Avkastningsnivå: Risk (standardavvikelse): Korrelation: Absolut avkastning. Hög riskjusterad avkastning procent i genomsnittlig årsavkastning. 18 procent i årlig standardavvikelse. Låg eller negativ korrelation med aktiemarknaden. Avgifter och teckning Fast arvode: 1 procent per år. Prestationsbaserat arvode: 20 procent av den del av avkastningen som överstiger avkastningströskeln. 1 Inträdesavgift: För närvarande utgår ingen inträdesavgift. Teckning/inlösen av andelar: Månatligen. Minimiinvestering vid första teckningstillfället: kronor. Tillsyn Tillståndsgivande myndighet: Förvaringsinstitut: Revisor: Finansinspektionen. Fondbolaget har stått under Finansinspektionens tillsyn sedan den 19 april Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Carl Lindgren, KPMG AB och Mats Nordebäck, SN:s Revisorer AB. Förvaltande bolag Fondbolag: Lynx Asset Management AB Organisationsnummer: Fonder under förvaltning: Lynx, Lynx Dynamic, Lynx (Bermuda) Ltd. och Lynx 1.5 (Bermuda) Ltd. Ägare: Bolaget ägs av vissa nyckelmedarbetare samt Brummer & Partners AB. Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 12, Box 7060, SE Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Styrelse: Jonas Bengtsson (förvaltare Lynx Asset Management AB), Svante Bergström (vd och förvaltare Lynx Asset Management AB), Svante Elfving (ordförande, delägare Brummer & Partners), Ola Paulsson (vice vd B & P Fund Services AB) och Martin Sandquist (förvaltare Lynx Asset Management AB). Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf, B & P Fund Services AB Oberoende Riskkontrollansvarig: Sam Nylander, B & P Fund Services AB 1 Definieras som genomsnittet av Riksbankens fixing av 3-månaders statsskuldväxlar på föregående kalenderkvartals tre sista bankdagar efter high watermark. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats.

3 Årsberättelse 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande årsberättelse för fonden Lynx för verksamhetsåret

4 innehåll Förvaltarna har ordet Marknadernas utveckling... 7 Ett år med få trender... 7 Resultatanalys... 7 Värdeutveckling sedan fondens start... 9 Förvaltningsarbetet... 9 Utökat team Nya exekveringsalgoritmer Förvaltningskapacitet Utsikter Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Fondförmögenhet Fondens kostnader Fondens risker Outsourcing av administration Utdelning Övriga förvaltningsuppdrag Fondbestämmelser Kommunikation med andelsägarna Övrigt Räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Fondförmögenhet (finansiella instrument) Redovisningsprinciper Förändring av fondförmögenheten Andelsvärde Andelsägares kostnader Revisionsberättelse Ansvariga förvaltare...22 Brummer & Partners...23 Brummer Multi-Strategy Ordlista

5 Lynx är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Sålunda är Lynx inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Lynx har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Lynx Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar investerare att tillse att dennes investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av bolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Lynx Asset Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. I enlighet med ett undantag beviljat av amerikanska Commodities Futures Trading Commission (CFTC) gällande så kallade fonder och kundporrföljer bestående av Qualified Eligible Persons behöver denna broschyr eller detta fonddokument inte vara, och har inte varit, registrerad/registrerats hos CFTC. CFTC har inte uttalat sig om fördelar med att delta i ett tradingprogram eller om giltigheten eller riktigheten gällande information publicerad av Lynx. Följaktligen har CFTC inte gått igenom eller godkänt detta tradingprogram eller denna broschyr eller detta fonddokument. 6

6 Förvaltarna har ordet 2012 utvecklade sig till ett år med många utmaningar för Lynx. Många marknader uppvisade slagig prisutveckling och låg volatilitet vilket gav få möjligheter för fonden att tjäna pengar. Avkastningen för Lynx under 2012 blev -5,14 procent. Fondens totala avkastning sedan starten i maj 2000 har uppgått till 350 procent efter kostnader vilket ger en genomsnittlig årsavkastning på 12,6 procent. Under samma period har ett brett börsindex (MSCI World NDTR Index) genererat en genomsnittlig årsavkastning om 0,5 procent. Korrelationen mellan Lynx och detta index har varit -0,31 sedan fondstart vilket innebär att en investering i Lynx har både minskat risken och höjt avkastningen i en traditionell värdepappersportfölj under denna period. Marknadernas utveckling Efter ett turbulent 2011 återvände ett visst lugn till de finansiella marknaderna under början av Fortsatt kraftiga likviditetsinjektioner från världens centralbanker ökade riskvilligheten och börserna steg runtom i världen. Vissa framsteg med att adressera de underliggande ekonomiska problemen i Europa gjordes men de stora besluten sköts återigen på framtiden. En ny oroshärd blossade upp under sommaren då upplåningskostnaderna för bl. a. Spanien och Italien steg mot ohållbara nivåer. Den europeiska centralbanken agerade med att sänka räntan och utlovade att köpa ekonomiskt svaga länders statspapper för att sänka deras lånekostnader. Detta lugnade marknaderna och trots den svaga makromiljön med låg (och sjunkande) tillväxt samt hög arbetslöshet steg börserna under hösten. Mot årets slut vändes blickarna mot budgetförhandlingarna i USA där det i sista stund nåddes en temporär överenskommelse. I Japan kom en ny regering till makten som lovade nya krafttag för att få liv i landets ekonomi, vilket fick de lokala börserna att stiga och den japanska yenen att försvagas. Totalt steg ett globalt börsindex (MSCI World NDTR) med 15,7 procent under året med starka uppgångar i såväl USA som Europa och Asien. De långa obligationsräntorna sjönk för kreditvärdiga stater till historiskt låga nivåer under de turbulenta sommarmånaderna, för att sedan stiga något under andra halvan av året. Korträntorna låg kvar på mycket låga nivåer, i vissa fall till och med negativa räntor, tack vare fortsatt expansiv politik från centralbankerna. Ett globalt ränteindex (JP Morgan Global Government Bond Index) avkastade 4,2 procent under året. Valutamarknaderna var mycket slagiga och den amerikanska dollarn slutade året något försvagad mot euron, det brittiska pundet och den australiensiska dollarn. Utvecklingen på råvarumarknaderna var blandad. Guldpriset steg efter ett år av många tvära kast. Energierna hade varierad prisutveckling där flera marknader försvagades under årets första hälft, för att sedan återhämta sig och sluta året nära nivån de hade vid årets början. Priserna på många jordbruksprodukter steg kraftigt under sommaren till följd av ogynnsamma väderförhållanden i USA, men föll sedan tillbaka under hösten. Ett år med få trender Diagram 1 på sidan 8 illustrerar att 2012 varit ett osedvanligt trendlöst år på de finansiella marknaderna. Grafen visar andelen marknader av Lynx placeringsuniversum som under perioden haft en årlig prisrörelse som överstiger en standardavvikelse. I en värld där marknaderna uppförde sig slumpmässigt skulle i genomsnitt 32 procent av antalet marknader röra sig mer än en standardavvikelse, upp eller ned. Av grafen kan man dock utläsa att den genomsnittliga andelen sedan 1980 varit 49 procent vilket tydligt illustrerar att marknaderna tenderar att röra sig mer än en normalfördelning skulle ge vid handen. Det är detta fenomen som Lynx och andra trendföljande fonder tjänar pengar på. Under 2012 har dock andelen marknader som rört sig mer än en standardavvikelse varit cirka 18 procent vilket är långt under genomsnittet. Det betyder att de flesta marknader antingen har uppvisat små rörelser eller slutat året nära den nivå där de började. Detta vittnar om en väldigt besvärlig marknadsmiljö för trendföljande strategier. Resultatanalys Fondens totala förlust uppgick till 5,1 procent för helåret vilket naturligtvis är en besvikelse. Mot bakgrund av ovanstående resonemang om de osedvanligt trendlösa marknaderna får resultatet ändå anses som acceptabelt. Räntor var det mest lönsamma tillgångslaget under året och bidrog med 4,3 procent. Vinsterna genererades framför allt på långa statsobligationer, främst i Tyskland men även i USA, Storbritannien och Japan. Resultatet från korträntorna var blandat och slutade sammanlagt nära noll. 7

7 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen marknader med en rörelse som överstiger en standardavvikelse Genomsnitt för perioden Diagram 1. Andelen marknader av Lynx placeringsuniversum med en prisrörelse som överstiger en standardavvikelse under perioden Aktieindex gav ett positivt bidrag med 3,9 procent tack vare stigande börser världen över. Intjäningen var jämnt fördelad mellan USA och Europa medan de asiatiska marknaderna genererade smärre förluster. Råvarusektorn gav ett negativt bidrag på minus 6,0 procent till följd av brist på långsiktiga trender. Förlusterna fördelades mellan metaller och energier medan jordbruksprodukterna gav ett resultat nära noll. Bristen på tydliga trender gjorde också att modellernas riskutnyttjande i råvarusektorn under året låg betydligt under sitt långsiktiga genomsnitt. Valutor var årets största förlorare då många marknader rörde sig sidledes, vilket medförde att fonden gjorde en rad förlustaffärer. Goda vinster gjordes i euron men det kunde inte kompensera för stora förluster i bl.a. den australiensiska och kanadensiska dollarn, och sektorn slutade ner totalt 8,0 procent. Tabellen nedan visar värdeutvecklingens fördelning mellan de tillgångsslag fonden investerar i samt motsvarande siffror för år fondens värdeutveckling fördelat på tillgångsslag Ränterelaterade investeringar 4,3% 15,7% Aktierelaterade investeringar 3,9% -9,4% Råvarurelaterade investeringar -6,0% -3,3% Valutarelaterade investeringar -8,0% -3,5% Övrigt (förvaltningsavgift, intäktsräntor m.m.) 0,7% -0,4% total värdeutveckling -5,1% -0,9% Diagram 2 på sidan 10 visar resultatbidragets utveckling per månad under Förvaltningen av Lynx genomförs med hjälp av statistiska modeller. Förvaltarna använder olika modeller där modellernas tidshorisont och inriktning kompletterar varandra. Modellerna är av fyra huvudtyper. Trendföljande modeller utgör cirka halva risktagandet. Dessa modeller identifierar trender på de finansiella marknaderna och investerar i trendens riktning. Antitrendmodeller försöker identifiera kortsiktiga trendvändningar. Vidare används så kallade intermarketmodeller som tar med andra variabler i beräkningen än den handlade marknadens prisutveckling. Slutligen används kortsiktiga modeller som identifierar trender som bara varar något eller några dygn. Trots att de trendföljande modellerna står för ungefär hälften av risktagandet i Lynx är andelen mindre än vad som är brukligt hos många andra hedgefonder inom den förvaltningskategori Lynx tillhör. Målsättningen med att Lynx också allokerar risk till andra typer av modeller är att den totala portföljen ska klara sig bättre i tider av trendlösa marknader. Under 2012 var marknadsrörelserna dock sådana att Lynx inte gynnades av den breda modellportföljen på samma sätt som avsetts och som uppvisats tidigare år. De slagiga marknaderna under året medförde att de trendföljande modellerna genererade förluster. Intermarketmodellerna, som trivs bäst i trendande marknadsklimat men har möjlighet att identifiera andra investeringsmöjligheter, klarade sig något bättre och genererade ett svagt negativt resultat. Antitrendmodellerna slutade även de marginellt ner och de var dessutom relativt inaktiva under året beroende på marknadernas sjunkande volatilitet. De kortsiktiga modellerna genererade ett resultat nära noll. 8

8 Tabellen nedan visar värdeutvecklingens fördelning mellan de olika modelltyperna samt motsvarande siffror för fondens värdeutveckling fördelat på modelltyp Trendföljande modeller -3,5% -3,5% Antitrendmodeller -0,6% -1,8% Intermarketmodeller -1,5% 4,2% Kortsiktiga modeller -0,2% 0,6% Övrigt (förvaltningsavgift, intäktsräntor m.m.) 0,7% -0,4% total värdeutveckling -5,1% -0,9% Värdeutveckling sedan fondens start Tabellen nedan visar nyckeltal för Lynx sedan fonden startade i maj 2000 samt jämförelsetal för världsindex och obligationer under samma tidsperiod (MSCI World NDTR Index respektive JP Morgan Global Government Bond Index). Dessutom redovisas nyckeltal för ett brett, internationellt hedgefondindex (Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index) samt ett subindex för den typ av hedgefonder som Lynx tillhör (Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index). De flesta hedgefondstrategier genererade positiv avkastning under 2012, men den kategori som Lynx tillhör slutade året på minus. Värdeutvecklingen återges grafiskt i diagram 3 på sidan 11. Förvaltningsarbetet En av de största och viktigaste utmaningarna för Lynx är att förbättra och utveckla investeringsprocessen så att vi även framöver ska kunna leverera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg samvariation med traditionella placeringar. Den dagliga förvaltningen av fonden sköts helt med hjälp av kvantitativa modeller, men beslut Några nyckeltal sedan start 1 avkastning Lynx (SEK) 2 MSCI World NDTR Index (lokal valuta) JP Morgan Global Govn t Bond Index (lokal valuta) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) , % -5,14 15,71 4,16 7,67-2, , % -0,89-5,49 6,34-2,53-4, , % 18,54 10,01 4,18 10,95 12, , % -8,52 25,73 0,66 18,57-6, , % 42,23-38,69 9,30-19,07 18, , % 13,22 2,83 3,91 12,56 6, , % 5,34 13,52 0,81 13,86 8, , % 6,59 13,74 3,67 7,60-0, , % 13,98 9,68 4,92 9,64 5, , % 34,55 22,53 2,19 15,44 14, , % 21,81-25,20 8,54 3,04 18, , % 15,77-15,25 5,24 4,42 1, , % 12,77-10,77 8,26 5,57 10,40 Sedan fondens start, % 349,59 5,97 78,86 121,60 112,62 Genomsnittlig årsavkastning sedan start, % 12,59 0,46 4,69 6,48 6,13 Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index (USD) 3 avkastningsanalys Bästa månaden, % 14,90 10,33 3,09 4,06 8,63 Sämsta månaden, % -9,12-16,37-1,99-6,55-8,62 Genomsnittlig månadsavkastning, % 0,99 0,04 0,38 0,52 0,50 Största ackumulerade värdefall sedan start, % 11,58 50,77 3,11 19,67 13,92 Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader nyckeltal Standardavvikelse, % 14, ,12 3,04 5,56 11,87 Downside risk, % 8,74 11,80 1,86 3,88 7,65 Sharpe-kvot 0,69-0,13 0,73 0,72 0,31 Korrelation mellan Lynx och angivet index - -0,31 0,35 0,00 0,80 1 För definition av nyckeltal, se ordlista sidan Avkastningen för Lynx anges efter förvaltningsarvode. 3 Källa: 4 Avser perioden maj-december (åtta månader) eftersom fonden startades 1 maj Fondens standardavvikelse för de två senaste åren uppgår till 16,65 procent. 9

9 15% 10% 5% 0% dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -5% -10% Aktierelaterade Valutarelaterade Råvarurelaterade Ränterelaterade Diagram 2. De olika tillgångsslagens bidrag till värdeutvecklingen för Lynx under om vilka modeller och marknader som ska handlas och hur stor vikt de i genomsnitt ska ha i portföljen fattas av investeringskommittén och implementeras två gånger per år. Även om implementeringen bara sker två gånger per år så pågår kommitténs arbete löpande under hela året med målsättning att fatta allokeringsbeslut som är väl underbyggda. De förändringar i investeringsprocessen som genomförs är vid varje allokeringstillfälle av inkrementell karaktär. Vår ambition är dock att förändringarna över tiden ska medföra en gradvis utveckling av Lynxprogrammet så att vi kan anpassa oss till ändrade marknadsförutsättningar. Teamet med modellutvecklare har under året vuxit till 14 personer. Ett stort utvecklingsprojekt avseende nya trendföljande strategier resulterade i att flera nya trendmodeller implementerades under våren. Utöver detta har arbetet med att utveckla strategier med låg samvariation med Lynxprogrammet fortsatt vilket medförde att två nya antitrendmodeller inkluderades i portföljen under hösten. Summa summarum har antalet aktiva modeller under året ökat från 29 till 34. Den genomsnittliga allokeringen till trendföljande modeller ökade från 50 till 51 procent av det totala risktagandet samtidigt som intermarketmodellernas andel minskade från 31 till 28 procent. Antitrendmodellernas andel av risktagandet ökade från 13 till 15 procent medan de kortsiktiga modellernas andel hölls oförändrad på 6 procent. Den genomsnittliga riskallokeringen per tillgångsslag har endast förändrats marginellet under året. Allokering till räntor har sänkts till 23 procent (tidigare 25 procent) medan allokering till råvaror har höjts till 25 procent (23) och till aktier till 26 procent (25). Slutligen har allokeringen till valutor sänkts till 26 procent (27). Utökat team Under 2012 har bolaget anställt sju personer och det totala antalet medarbetare uppgår nu till 41. Tre av nyrekryteringarna avser modellutvecklare som förstärkt vårt researchteam. De tre nya medarbetarna har alla doktorerat och en av dem innehar dessutom professorstitel. De nya modellutvecklarnas profil ska ses mot bakgrunden av att de modeller som presterat bäst i vår portfölj under de senaste åren varit relativt matematiskt avancerade i sin struktur. Genom att höja teamets akademiska nivå hoppas vi framöver att få se nya spännande modellförslag som använder en större matematisk verktygslåda. Förutom rekryteringarna till researchteamet så har även teamet av programmerare utökats med två personer, detta mot bakgrund av att vår verksamhet blir allt mer automatiserad och därmed beroende av högkvalitativ mjukvara. Nya exekveringsalgoritmer Nästan samtliga fondens affärer exekveras på de elektroniska börserna med hjälp av egenutvecklad programvara och teamet som arbetar med algoritmerna som exekverar våra affärer har under året vidareutvecklat dessa. Vår uppfattning är att våra algoritmer är betydligt mer avancerade än de algoritmer som tillhandahålls av banker och mäklare. Kostnaden per affär för affärsexekvering, s.k. slippage, sjönk något under 2012 jämfört med föregående år och vi har goda förhoppningar om att nya förbättringar i algoritmerna som nyligen sjösatts kommer att resultera i 10

10 ytterligare minskning av kostnaderna för affärsexekvering under Förvaltningskapacitet Det totala av fondbolaget förvaltade kapitalet uppgår till cirka 33 miljarder kronor vilket är något lägre än vid föregående årsskifte. Huvuddelen av det förvaltade kapitalet kommer från utländska investerare och ett antal nya, stora institutionella investerare har tillkommit under året vilket är glädjande mot bakgrund av den svaga värdeutvecklingen under de senaste två åren. Den svaga värdeutvecklingen till trots så har vi fortsatt vårt arbete med att bygga ytterligare i förvaltningskapacitet i Lynxprogrammet för att säkerställa att framtida inflöden inte påverkar avkastningen negativt. Vi känner oss i dagsläget övertygade om att vi skulle klara att dubblera det förvaltade kapitalet utan att detta skulle få negativ inverkan på fondens värdeutveckling. Utsikter Efter två besvärliga år är det naturligt att känna en viss frustration över fondens värdeutveckling. Det finns förvisso, såsom tidigare redovisats, en rimlig förklaring till det dåliga resultatet; marknaderna har helt enkelt inte rört sig tillräckligt mycket för att trendföljande strategier ska ha möjlighet att profitera på rörelserna. Den stora frågan är därför om 2013 kommer att präglas av samma trendlöshet som vi upplevt under 2011 och 2012 eller om marknaderna kommer att uppföra sig mer i linje med sina långsiktiga historiska mönster. Det finns en rad makroekonomiska indikatorer som potentiellt skulle kunna utgöra en utmärkt grogrund för starka trender. Det gäller t.ex. en möjlig fortsatt nedgång i den ekonomiska aktiviteten i västvärlden och/eller ett ökat fokus på de skuldberg som håller på att byggas upp i vissa länders offentliga finanser. Våra erfarenheter säger att det dessutom behövs en tydlig trigger, som gärna får vara oförutsedd, för att trenderna ska sätta igång. Vad denna trigger skulle kunna tänkas vara denna gång kan man bara spekulera i liksom tidsaspekten när detta skulle kunna tänkas ske. Vår strategi har alltid varit att försöka vidareutveckla vår förvaltningsprocess för att försöka minimera fondens potentiella förluster samtidigt som vi hoppas kunna generera goda vinster när marknaderna börjar röra på sig. Vårt utvecklingsarbete är mer intensivt än någonsin tidigare och vi har ett starkt team av duktiga medarbetare som arbetar med såväl nya modeller som portföljkonstruktion. Vår förhoppning är att vi är nära slutet på den besvärliga perioden och att 2013 kommer att kunna karakteriseras som ett framgångsrikt år för Lynx när året är till ända. Vi förvaltare har både våra pengar och vår stolthet investerade i Lynx och vi lovar att envist fortsätta arbetet med att stärka vår förvaltningsprocess. Svante Bergström Förvaltare Index =100 per 1 maj maj -00 dec -00 jun -01 dec -01 jun -02 dec -02 jun -03 dec -03 jun -04 dec -04 jun -05 dec -05 jun -06 dec -06 jun -07 dec -07 jun -08 dec -08 jun -09 dec -09 jun -10 Lynx Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index dec -10 jun -11 dec -11 jun -12 dec Diagram 3. Värdeutveckling för Lynx samt två index sedan fondens start. Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index är ett brett, internationellt hedgefondindex. Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index avser hedgefonder med en förvaltningsinriktning som liknar Lynx. 11

11 Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Värdeförändringen för Lynx under 2012 blev -5,14 procent efter förvaltningsarvode. Jämförelsevis steg ett globalt börsindex (MSCI World NDTR Index) med 15,71 procent och ett internationellt obligationsindex (JP Morgan Global Government Bond Index) 4,16 procent under året. Tabellen på sidan 13 visar fondens avkastning per kalendermånad samt avkastningen för några index. Fondförmögenhet Per 31 december 2012 uppgick fondförmögenheten i Lynx till 3 263,4 miljoner kronor. Detta är en minskning med 491,2 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. Under 2012 var andelsutgivningen 703,6 miljoner kronor (varav återinvesterad utdelning 186,1 miljoner kronor), medan inlösen uppgick till 782,7 miljoner kronor. I januari 2012 lämnades en utdelning om 220,9 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat om -191,2 miljoner kronor. Det totala kapitalet som förvaltas av Lynx Asset Management AB minskade under 2012 med 4,8 miljarder kronor till totalt 33,0 miljarder kronor. Fondens kostnader Under året har fonden betalat 16,0 miljoner kronor i courtage och clearingavgifter. I förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten innebär det en årskostnad på 0,4 procent (0,4 procent även under 2011). Fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till Lynx Asset Management AB belastade fonden med 37,1 respektive 1,3 miljoner kronor, vilket innebär en årlig avgift på 1,01 procent. Kostnader avseende ersättning till fondens förvaringsinstitut (SEB) samt för Finansinspektionens tillsyn har erlagts av Lynx Asset Management AB och har således inte belastat fonden. Fondens risker Risknivån i portföljen mäts med så kallade Value-at-Riskmodeller (VaR). Lynx använder tre VaR-modeller med olika tidshorisonter (18 månader, 3 månader samt en exponentiellt tidsviktad) parallellt där samtliga är ensidiga endagarsmått med 95 procents konfidens. Det högsta uppmätta värdet under året var 2,65 procent, det lägsta 1,06 procent och det genomsnittliga 1,80 procent. Per 31 december 2012 var värdet 2,35 procent 1. En investering i fonden förknippas med förändringar i marknadernas generella prisnivåer, så kallad marknadsrisk. Outsourcing av administration Lynx Asset Management AB har uppdragit åt B & P Fund Services AB ( BFS ) att sköta de flesta administrativa uppgifterna kring fonden. BFS är ett helägt dotterbolag till Brummer & Partners och står under Finansinspektionens tillsyn. Bland de administrativa tjänster som BFS tillhandahåller kan nämnas ansvaret för risk- och resultatrapportering, affärsavstämningar, IT-support samt administration av andelsägarregistret för Lynx. Härutöver har BFS till uppgift att bland annat hantera informationsfrågor, investerarkontakter samt juridiska frågor. BFS har för närvarande omkring 140 personer anställda och utför administrativa tjänster åt samtliga fonder inom Brummer & Partners-gruppen. Utdelning Under 2012 har den svenska skattelagstiftningen avseende fonder ändrats. Det medför att fonden hädanefter inte kommer att behöva lämna utdelning för att undvika dubbelbeskattning. Övriga förvaltningsuppdrag Som alternativ till fonden Lynx erbjuds de offshorebaserade alternativen Lynx (Bermuda) Ltd. och Lynx 1.5 (Bermuda) Ltd. Bermudaalternativen erbjuder insättningar i amerikanska dollar, euro samt svenska kronor och är liksom den svenska Lynxfonden öppna för köp och försäljning vid varje månadsskifte. Sedan 2009 finns också fonden Lynx Dynamic som erbjuder daglig handel och är tillgänglig via ett antal fondplattformar inom unit linksystemet. Målsättningen är att värdeutvecklingen för de olika Lynxalternativen ska vara likartad, med hänsyn tagen till skillnader i risknivå och avgifter. Utöver de här beskrivna Lynxalternativen har bolaget ansvar för förvaltningen av ett antal separata kundportföljer. Portföljerna förvaltas 1 De redovisade siffrorna avser värdet av 18 månaders VaR. Hävstången den 31 december 2012 var 687 procent, där exponeringen för ränterelaterade instrument beräknas som ekvivalenter på den tioåriga obligationen i respektive land. Att hävstångssiffran är hög beror bl.a. på att flera av de tillgångar fonden investerar i (t.ex. obligationer och valutor) har låg volatilitet jämfört med aktiemarknaden. På grund av detta använder Lynx i sin verksamhet andra riskmått, såsom VaR. 12

12 parallellt och bolaget tillämpar strikta rutiner för att säkerställa att portföljerna behandlas lika när genomförda affärer allokeras. Fondbestämmelser Fondbestämmelserna har inte ändrats under året. Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna i Lynx erhåller varje år en årsberättelse och en halvårsrapport som redogör för fondens utveckling. Därutöver distribueras värdebesked månadsvis som redovisar aktuellt värde av andelsägarens innehav jämte en månadsrapport med nyckeltal. Ytterligare information finns på fondbolagets webbplats där estimat på fondens värdeutveckling publiceras dagligen. Fondens värdeutveckling går även att följa i fondtabellerna i de större dagstidningarna med en dags fördröjning. Bolaget erbjuder också veckovisa och månadsvisa e- mail med värdeutvecklingen för såväl den svenska som de Bermudabaserade fonderna. är därför investerad i svenska statsskuldväxlar och statsobligationer. Fonden hade inget innehav av svårvärderade tillgångar vid utgången av Enligt vedertagen standard för beräkning av omsättningshastigheten ska transaktioner som avser optioner och terminer inte medräknas. Då fonden endast handlar med terminer var omsättningshastigheten år 2012 således 0. Handel med närstående har inte förekommit under år För upplysningar om personella och organisatoriska förändringar under året hänvisas till rubriken Förvaltarna har ordet. Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Övrigt Handel med derivatinstrument är en integrerad del av fondens affärsidé och har således ägt rum i avsevärd omfattning under perioden. Fondens investeringar genomförs främst i börshandlade terminskontrakt och det enda kapital som binds i dessa investeringar är de säkerheter som ställs hos clearinginstituten (Goldman Sachs, Newedge Group och SEB). Fonden investerar inte i OTC derivat. Vid utgången av 2012 uppgick säkerhetskravet till 521 miljoner kronor vilket motsvarar 16,0 procent av fondförmögenheten. Huvuddelen av fondförmögenheten Månadsavkastning 2012 Lynx (SEK) 1 MSCI World NDTR Index (lokal valuta) JP Morgan Global Govn t Bond Index (lokal valuta) CSFB/ Tremont Hedge Fund Index (USD) CSFB/ Tremont Managed Futures Index (USD) avkastning 2012, % Januari 1,78 4,33 0,61 2,34 1,15 Februari -0,57 4,73 0,11 1,61 1,21 Mars -4,16 1,76-0,39 0,05-2,96 April 2,01-1,53 0,68-0,04 0,43 Maj 7,84-6,76 1,54-1,33 2,38 Juni -6,05 4,28-0,46-0,40-3,56 Juli 6,97 1,35 1,02 1,42 4,68 Augusti -2,24 2,00 0,08 0,84-1,55 September -3,36 2,15 0,21 1,04-1,37 Oktober -6,19-0,46 0,04-0,18-4,64 November 0,79 1,47 0,73 0,64 0,58 December -0,97 1,92-0,07 1,48 1,08 Januari-december -5,14 15,71 4,16 7,67-2,92 1 Avkastningstalen för Lynx avser avkastning efter förvaltningsarvode. För övriga nyckeltal för Lynx och index samt mer detaljerad redogörelse för fondens utveckling hänvisas till rubriken Förvaltarna har ordet. 13

13 Räkenskaper Resultaträkning tkr not intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på derivatinstrument Ränteintäkter Valutakursvinster och förluster netto Summa intäkter och värdeförändring kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader årets resultat noter Not 1 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa överlåtbara värdepapper Not 2 Värdeförändring på derivatinstrument Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa derivatinstrument Not 3 Förvaltningskostnader Fasta arvoden Prestationsbaserade arvoden Summa förvaltningskostnader Not 4 Övriga kostnader Bankkostnader Transaktionsavgifter Summa övriga kostnader

14 Balansräkning tkr not tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar skulder Derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder fondförmögenhet poster inom linjen Ställda säkerheter för derivatinstrument (bankmedel) Summa ställda säkerheter Andel av fondförmögenheten, % 16,0% 16,0% noter Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntor Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 Övriga tillgångar Fondlikvidfordringar Summa övriga tillgångar Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntor Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 8 Övriga skulder Fondlikvidskulder Skuld till fondbolag Skuld avseende inlösen Övriga skulder Summa övriga skulder

15 Fondförmögenhet per Fondens innehav av finansiella instrument Löptid Marknadsplats Valuta Antal Marknadsvärde (tkr) Del av fondförmögenheten (%) övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför ees terminskontrakt avseende obligationer 30-årig amerikansk statsobligation mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 10-årig amerikansk statsobligation mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 10-årig australiensisk statsobligation mar-13 SFE, Sydney AUD ,1 10-årig engelsk statsobligation mar-13 LIFFE, London GBP ,0 10-årig japansk statsobligation mar-13 TSE, Tokyo JPY ,4 10-årig kanadensisk statsobligation mar-13 ME, Montréal CAD ,0 10-årig svensk statsobligation mar-13 OM, Stockholm SEK ,3 10-årig tysk statsobligation mar-13 EUREX, Frankfurt EUR ,1 5-årig amerikansk statsobligation mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 5-årig tysk statsobligation mar-13 EUREX, Frankfurt EUR ,0 3-årig australiensisk statsobligation mar-13 SFE, Sydney AUD ,0 2-årig amerikansk statsobligation mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 terminskontrakt avseende korta marknadsräntor 3-månaders amerikansk ränta mar-13 CME, Chicago USD ,0 3-månaders amerikansk ränta jun-13 CME, Chicago USD ,0 3-månaders amerikansk ränta sep-13 CME, Chicago USD ,0 3-månaders amerikansk ränta dec-13 CME, Chicago USD ,0 3-månaders amerikansk ränta mar-14 CME, Chicago USD ,0 3-månaders amerikansk ränta jun-14 CME, Chicago USD ,0 3-månaders amerikansk ränta sep-14 CME, Chicago USD ,0 3-månaders amerikansk ränta dec-14 CME, Chicago USD ,0 3-månaders australiensisk ränta mar-13 SFE, Sydney AUD ,0 3-månaders australiensisk ränta jun-13 SFE, Sydney AUD ,0 3-månaders australiensisk ränta sep-13 SFE, Sydney AUD ,0 3-månaders australiensisk ränta dec-13 SFE, Sydney AUD ,0 3-månaders australiensisk ränta mar-14 SFE, Sydney AUD ,0 3-månaders australiensisk ränta jun-14 SFE, Sydney AUD ,0 3-månaders australiensisk ränta sep-14 SFE, Sydney AUD ,0 3-månaders engelsk ränta mar-13 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta jun-13 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta sep-13 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta dec-13 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta mar-14 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta jun-14 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta sep-14 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders engelsk ränta dec-14 LIFFE, London GBP ,0 3-månaders euroränta mar-13 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta jun-13 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta sep-13 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta dec-13 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta mar-14 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta jun-14 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta sep-14 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders euroränta dec-14 LIFFE, London EUR ,0 3-månaders kanadensisk ränta mar-13 ME, Montréal CAD ,0 3-månaders kanadensisk ränta jun-13 ME, Montréal CAD ,0 3-månaders kanadensisk ränta sep-13 ME, Montréal CAD ,0 3-månaders kanadensisk ränta dec-13 ME, Montréal CAD ,0 3-månaders kanadensisk ränta mar-14 ME, Montréal CAD ,0 16

16 Fondens innehav av finansiella instrument (fortsättning) Löptid Marknadsplats Valuta Antal Marknadsvärde (tkr) Del av fondförmögenheten (%) terminskontrakt avseende valutor AUD/USD mar-13 CME, Chicago USD ,6 CAD/USD mar-13 CME, Chicago USD ,2 EUR/USD mar-13 CME, Chicago USD ,2 GBP/USD mar-13 CME, Chicago USD ,0 JPY/USD mar-13 CME, Chicago USD ,3 NZD/USD mar-13 CME, Chicago USD ,0 ZAR/USD mar-13 CME, Chicago USD ,1 terminskontrakt avseende aktieindex Amerikanska börsen (Dow Jones) mar-13 CME, Chicago USD ,0 Amerikanska börsen (Nasdaq) mar-13 CME, Chicago USD ,0 Amerikanska börsen (Russell) mar-13 ICE, New York USD ,1 Amerikanska börsen (S&P 500) mar-13 CME, Chicago USD ,3 Australiensiska börsen (SPI) mar-13 SFE, Sydney AUD ,2 Engelska börsen (FTSE) mar-13 LIFFE, London GBP ,0 Franska börsen (CAC) jan-13 Euronext, Paris EUR ,1 Hong Kong-börsen (Hang Seng) jan-13 HKFE, Hong Kong HKD ,0 Italienska börsen (MIB) mar-13 BI, Milano EUR ,0 Japanska börsen (Nikkei) mar-13 OSE, Tokyo JPY ,5 Japanska börsen (Nikkei) mar-13 SGX, Singapore JPY ,1 Kanadensiska börsen (Canada 60) mar-13 ME, Montréal CAD ,1 Svenska börsen (OMX) jan-13 OM, Stockholm SEK ,0 Tyska börsen (DAX) mar-13 EUREX, Frankfurt EUR ,1 terminskontrakt avseende råvaror Aluminium mar-13 LME, London USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) feb-13 NMX, New York USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) mar-13 NMX, New York USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) apr-13 NMX, New York USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) maj-13 NMX, New York USD ,0 Eldningsolja (Heating Oil) jun-13 NMX, New York USD ,0 Gasolja feb-13 ICE, London USD ,0 Guld feb-13 NMX, New York USD ,0 Koppar mar-13 LME, London USD ,1 Koppar mar-13 NMX, New York USD ,0 Majs mar-13 CBOT, Chicago USD ,0 Majs maj-13 CBOT, Chicago USD ,0 Majs jul-13 CBOT, Chicago USD ,0 Majs sep-13 CBOT, Chicago USD ,0 Majs dec-13 CBOT, Chicago USD ,0 Naturgas feb-13 NMX, New York USD ,0 Naturgas mar-13 NMX, New York USD ,0 Naturgas apr-13 NMX, New York USD ,0 Naturgas maj-13 NMX, New York USD ,0 Naturgas jun-13 NMX, New York USD ,0 RBOB Gasoline feb-13 NMX, New York USD ,1 RBOB Gasoline mar-13 NMX, New York USD ,0 RBOB Gasoline apr-13 NMX, New York USD ,0 RBOB Gasoline maj-13 NMX, New York USD ,0 RBOB Gasoline jun-13 NMX, New York USD ,0 Råolja (Brent Crude Oil) feb-13 ICE, London USD ,0 17

17 Fondens innehav av finansiella instrument (fortsättning) Löptid Marknadsplats Valuta Antal Marknadsvärde (tkr) Del av fondförmögenheten (%) Råolja (Sweet Crude Oil) feb-13 NMX, New York USD ,1 Råolja (Sweet Crude Oil) apr-13 NMX, New York USD ,0 Råolja (Sweet Crude Oil) maj-13 NMX, New York USD ,0 Råolja (Sweet Crude Oil) jun-13 NMX, New York USD ,0 Socker mar-13 ICE, New York USD ,0 Sojabönmjöl mar-13 CBOT, Chicago USD ,1 Sojabönmjöl maj-13 CBOT, Chicago USD ,0 Sojabönolja mar-13 CBOT, Chicago USD ,1 Sojabönolja maj-13 CBOT, Chicago USD ,0 Sojabönor mar-13 CBOT, Chicago USD ,1 Sojabönor jul-13 CBOT, Chicago USD ,0 Sojabönor nov-13 CBOT, Chicago USD ,0 Vete mar-13 CBOT, Chicago USD ,1 Vete maj-13 CBOT, Chicago USD ,0 Vete jul-13 CBOT, Chicago USD ,0 Vete sep-13 CBOT, Chicago USD ,0 Vete dec-13 CBOT, Chicago USD ,0 Zink mar-13 LME, London USD ,0 summa övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför ees ,3 överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför ees räntebärande värdepapper Nom. belopp Statsobligation jun Mkr ,6 Statsskuldväxel jan Mkr ,2 Statsskuldväxel jun Mkr ,4 summa överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför ees ,3 summa finansiella instrument likvida medel ,8 övriga tillgångar och skulder, netto ,8 fondförmögenhet ,00 18

18 Redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder. Värderingstidpunkt för värderingen av investeringarna i Lynx var respektive marknads stängning den 28 december Senaste betalkurs har använts som värderingskurs i enlighet med fondbestämmelserna ( 8). Eftersom investeringarna är spridda över flera kontinenter skiftar klockslaget för värderingen för olika instrument. tkr Förändring av fondförmögenheten Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Återinvesterad utdelning Andelsinlösen Utdelning Periodens resultat Total fondförmögenhet Andelsvärde 1 Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr Utdelning per andel,kr Avkastning, % ,28 12, ,27 15, ,00 21, ,59 34, ,71 34,17 14, ,91 24,93 6, ,66 4,75 5, ,83 13, ,88 18,00 42, ,76 27,00-8, ,79 18, ,76 24,00-0, ,36 12,40-5,1 1 Beroende på bl a fondens utdelningar är en jämförelse mellan förändring i andelsvärdet och rapporterad avkastning ej relevant. Andelsägares kostnader Investering per ,00 I procent av innehav per Värdeförändring före kostnader -349,21-3,49% kostnader Fast arvode 1-100,50-1,00% Prestationsbaserat arvode 2-3,69-0,04% Övriga kostnader 3-60,80-0,61% Värdeförändring efter kostnader -514,20-5,14% Marknadsvärde per ,80 Exemplet ovan åskådliggör kostnadsbelastning i Lynx under Kalkylen avser en andelsägare som ägde andelar i fonden för motsvarande kronor per 31 december 2011 och som behöll dessa andelar under hela procent per år. Debiteras månadsvis på aktuellt marknadsvärde procent av den avkastning som överstiger avkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar. Debiteras månadsvis. 3 Courtage, clearingavgifter och räntekostnader. 19

19 Stockholm den 14 februari 2013 Lynx Asset Management AB Svante Elfving Styrelsens ordförande Martin Sandquist Jonas Bengtsson Svante Bergström Verkställande direktör Ola Paulsson Revisionsberättelse Till andelsägarna i fonden Lynx rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Lynx Asset Management AB, organisationsnummer , reviderat årsberättelsen för Lynx för år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. 20

20 rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även reviderat fondbolagets förvaltning för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 14 februari 2013 KPMG AB Carl Lindgren Auktoriserad revisor Mats Nordebäck Auktoriserad revisor SN:s Revisorer AB 21

l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden

l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden 2003-01-01-2003-06-30. Förvaltarna har ordet Resultatanalys

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltande bolag Förvaltningsmål Avgifter och teckning Tillsyn

lynx i korthet Förvaltande bolag Förvaltningsmål Avgifter och teckning Tillsyn H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktier, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet h a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 1 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 1 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 0 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Jonas Bengtsson, Svante Bergström och Martin Sandquist. Förvaltningsmål Avgifter och teckning

lynx i korthet Jonas Bengtsson, Svante Bergström och Martin Sandquist. Förvaltningsmål Avgifter och teckning Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 0 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare:

Läs mer

h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 9

h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 9 h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 9 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktier, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare:

Läs mer

H A L V Å R S R A P P O R T

H A L V Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT 2004 fondfakta lynx 1) Strategi Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor och valutor på de globala terminsbörserna. Startdag 1 maj 2000 Portföljförvaltare Jonas Bengtsson Svante

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2014 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 5

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 5 å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 5 Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande årsberättelse för fonden Lynx för verksamhetsåret 2005. innehåll Förvaltarna

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 5

h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 5 h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden 1 januari till 30 juni 2005.

Läs mer

lynx i korthet Jonas Bengtsson, Svante Bergström och Martin Sandquist. Förvaltningsmål Avgifter och teckning

lynx i korthet Jonas Bengtsson, Svante Bergström och Martin Sandquist. Förvaltningsmål Avgifter och teckning H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 1 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare:

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

h a l v å r s r a p p o r t

h a l v å r s r a p p o r t h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 9 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål HALVÅRSRAPPORT 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet HALVÅRSRAPPORT 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna.

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 1 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 9 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

h a l v å r s r a p p o r t

h a l v å r s r a p p o r t h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden 1 januari till 30 juni 2006.

Läs mer

L Y N X. Arsberattelse 2000. I i

L Y N X. Arsberattelse 2000. I i L Y N X Arsberattelse 2000 I i L Y N X Arsberattelse för verksamhetsåret 2 o o o Styrelsen och utrl?ställande dircl?tören jör Silutr Kripitaljiirualtning AB flr härmed rllge jöijandl' rlrsber;ittelse jörfòndl'n

Läs mer

H a l v å r s r a p p o r t

H a l v å r s r a p p o r t Halvårsrapport 2008 lynx i korthet 1 Strategi Startdag 1 maj 2000. Portföljförvaltare Fonder under förvaltning Modellbaserad fond som investerar i aktier, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna.

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2016 LYNX ASSET MANAGEMENT AB

HALVÅRSRAPPORT 2016 LYNX ASSET MANAGEMENT AB HALVÅRSRAPPORT 2016 LYNX I KORTHET Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson, Svante Bergström, Anders

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2013

Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2016 LYNX ASSET MANAGEMENT AB

HALVÅRSRAPPORT 2016 LYNX ASSET MANAGEMENT AB HALVÅRSRAPPORT 2016 LYNX DYNAMIC I KORTHET Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson, Svante Bergström,

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e

å r s b e r ä t t e l s e årsberättelse 2007 lynx i korthet 1 Strategi Startdag 1 maj 2000. Portföljförvaltare Fonder under förvaltning Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna.

Läs mer

l y n x Årsberättelse för verksamhetsåret

l y n x Årsberättelse för verksamhetsåret l y n x Årsberättelse för verksamhetsåret 2003-01-01 till 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande årsberättelse för fonden Lynx för verksamhetsåret

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2015

Halvårsredogörelse för Camelot 2015 Halvårsredogörelse för Camelot 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Camelot för perioden 1 januari 30 juni

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016 Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Sverige Erik Lidén Registreringsnummer 515602-4217 ISIN-nummer

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer