Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen"

Transkript

1 Finansdepartementet STOCKHOLM Yttrande Stockholm Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015; Dnr. Fi2014/1430 Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig om rubricerade remiss. Yttrandet inskränker sig till kommentarer om de förslag som specifikt berör försäkringsföretag. Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande I promemorian föreslås att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton begränsas genom att det fasta beloppet sänks från kronor till kronor per år. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas första gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 31 december Svensk Försäkring avstyrker av följande skäl att förslaget genomförs. Förslaget är inte tillräckligt utrett mot bakgrund av de förändringar som det innebär för medborgarna och samhället. Det saknas bland annat en analys av behovet av ett pensionssparande och därtill hörande försäkringar samt av skillnaderna mellan pensionssparande och andra sparandeformer. Svensk Försäkring saknar även en konsekvensanalys, där försäkringsföretagens och enskildas kostnader för omställning uppskattas. Svensk Försäkring saknar en analys av behovet av pensionssparande Svensk Försäkring anser att det är mycket olyckligt att regeringen väljer att avskaffa avdragsrätten för privat pensionssparande utan att först göra en närmare analys av behovet av privat pensionssparande. Genom pensionsreformen gavs enskilda individer ett ökat ansvar för sin pension. Det framgår inte minst i Pensionsmyndighetens budskap, att pensionen består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Som beskrivs i promemorian är det i dag drygt 2 miljoner skattskyldiga som yrkar avdrag för privat pensionssparande och drygt 85 procent av dessa gör avdrag med mer än kronor. Det visar att det finns ett mycket stort antal individer som ser Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 ett behov av privat pensionssparande och att de är villiga att ta ett ansvar för sin framtida pension inom ramen för dagens ordning. Förslaget är särskilt förvånande då det inom EU pågår arbeten i rakt motsatt riktning för att säkra att individer får en tillräcklig pension. Där diskuteras istället stimulanser till ökat sparande inom tjänstepension och privat pensionssparande. Pensionssparande är inte som vilket annat sparande som helst Regeringen lyfter fram investeringssparkonton som ett alternativt sparande till pensionen. Investeringssparkonton är emellertid något helt annat än privat pensionssparande. Det som skiljer pensionssparandet från annat sparande är försäkringsinslaget. Därigenom kan den försäkrade säkra livsvariga utbetalningar, som ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv innebär en lägre riskexponering i jämförelse med traditionella sparandeformer där risken för långt liv inte beaktas. Samma bärande försäkringsidé gäller för övrigt inom det allmänna pensionssystemet. Svensk Försäkring anser att det är angeläget, ur såväl ett samhälls- som individperspektiv, att det även fortsättningsvis är möjligt att försäkra sig mot risken för långt liv. En annan väsentlig skillnad jämfört med andra sparandeformer är att pensionssparandet är bundet. Pensionssparandet är inte på något sätt tillgängligt för konsumtion i nutid. Det går heller inte att öka sin konsumtion i dag genom att belåna sitt pensionskapital. Utifrån ett konsumentperspektiv fyller avdragsrätten inom pensionssparandet därför en mycket stor roll. Den innebär att individer inte lockas att konsumera upp sitt pensionssparande i förtid. Forskning visar nämligen att individer ofta har ett kortsiktigt perspektiv i sitt sparande. De konsumerar hellre i dag än i morgon. Dagens avdrag utgör också ett viktigt riktmärke för hur mycket som är rimligt att pensionsspara. När regeringen nu i ett första steg sänker avdragsrätten till kronor och aviserar en sänkning till 0 kronor anser Svensk Försäkring att det ger en olycklig signal om att privat pensionssparande inte längre behövs, vilket går emot den bild som ges av bland annat Pensionsmyndigheten. Slutligen, det är i dag inte möjligt att inom ramen för befintlig lagstiftning erbjuda alternativ till privat pensionsförsäkring som uppfyller syftet att skydda pensionssparmedel från förtida konsumtion. Svensk Försäkring menar därför att det behövs en produkt som innehåller någon form av morot för att få individer att avstå från konsumtion i nutid för att istället spara till sin framtida pension. Pensionssparande inte enbart en sparandeform Ett pensionssparande utgör inte enbart en sparandeform för den försäkrade. I en pensionsförsäkring ingår ofta även olika former av riskförsäkringar såsom skydd vid sjukdom och familjeskydd. När premieinbetalningarna till en pensionsförsäkring upphör, slutar även de riskförsäkringar som är kopplade till pensionsförsäkringen att gälla. För att bibehålla samma skydd mot risk måste då nya riskförsäkringar tecknas. Det förutsätter ny hälsoprövning, vilket av naturliga skäl kan vara förenat med svårigheter för försäkrade som tecknat pensionsförsäkringar för en längre tid sedan. En begräns- 2 (8)

3 ning av avdragsrätten för privat pensionssparande riskerar därför att medföra betydande försämringar i tryggheten för såväl den försäkrade som hans eller hennes efterlevande vid exempelvis sjukdom. För den grupp av försäkrade som inte har möjlighet att teckna nya riskförsäkringar innebär regeringens förslag att de försäkrade och deras efterlevande riskerar att stå utan försäkringsskydd. Dessa typer av effekter visar på behovet av att noga utreda konsekvenserna av förslag som berör miljontals pensionssparare inte minst vad gäller de långtgående effekterna för efterlevandeskydd och annat riskskydd. Ytterligare komplikationer vad gäller produkten privat pensionsförsäkring Trots den assymetri som uppstår för produkten privat pensionsförsäkring, då avdrag inte längre medges samtidigt som utfallande belopp är skattepliktigt, kan det för en försäkringstagare med riskförsäkringar kopplade till sin pensionsförsäkring fortsatt vara fördelaktigt att fortsätta premiebetalningarna eftersom riskskyddet annars upphör. Även enskilda näringsidkare med tjänstepensionslösningar i form av pensionsförsäkring (vilka inte påverkas av förslaget) faller inom kategorin privat pensionsförsäkring. De kommer sannolikt även i fortsättningen att efterfråga produkten privat pensionsförsäkring. Det är dock tveksamt om det kommer att finnas praktiska möjligheter för försäkringsföretagen att ta emot framtida premier inom produkten. Det är t.ex. förenat med stora svårigheter att skilja enskilda individer från enskilda näringsidkare. Det är vidare tveksamt om gruppen av enskilda näringsidkare är tillräckligt stor för att motivera den särskilda hantering som krävs för att fortsätta erbjuda särskilda lösningar enbart för dem. Detta innebär en risk för att enskilda näringsidkare inte kommer att kunna ges samma möjligheter till val av pensionslösningar som anställda, dvs. det uppkommer skillnader beroende på associationsform. En sådan skillnad har tidigare uppgetts vara angelägen att motarbeta 1, men är inte beaktad i förslaget. Sammantaget saknar Svensk Försäkring en analys av de praktiska och tekniska svårigheter som uppstår när det kommer till försäkringsföretagens möjligheter att fortsatt erbjuda produkten privat pensionsförsäkring. Svensk Försäkring vill vidare framhålla att förslaget om en begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande troligen kommer att innebära ett ökat intresse för löneavståenden inom ramen för tjänstepensionsplaner. Detta leder till effekter i form av uppskjuten inkomstskatt och minskade skatteintäkter på grund av att den särskilda löneskatt som utgår på tjänstepensionsavsättningar är lägre än de socialavgifter som utgår på inkomst av tjänst. Möjligheterna till sådan s.k. löneväxling varierar dock mellan arbetstagare bland annat beroende på om deras arbetsgivare möjliggör löneväxling eller inte. Svensk Försäkring saknar en analys även av denna typ av effekter. 1 Se t.ex. prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. s (8)

4 Det behövs alternativa förslag som stimulerar till pensionssparande Ingen av de alternativa pensionssparformer som finns i dag erbjuder samma kvalitativa fördelar som produkten privat pensionssparande. Att skapa möjligheter för varje enskild individ att kunna leva på sin pension är en så viktig fråga för medborgarna att det först bör göras en analys av vilket behov av sparande som finns. Därefter bör olika alternativa utformningar av sparanden inför pensioneringen diskuteras. En rimlig utgångspunkt för ett fortsatt arbete är att pensionssparandet ska behandlas lika, oavsett inkomst. En annan är det kan finnas behov av att se över åldersgränsen för uttag av pensionssparande så att den inte står i motsättning till målsättningen om ett längre arbetsliv. Det kan även finnas skäl att överväga om det går att skapa förutsättningar för ett pensionssparande inom exempelvis en variant av försäkringsprodukten kapitalpension. Ikraftträdande Förslaget om begränsad avdragsrätt innebär en mängd förändringar för sparare och försäkringsföretag. Det ankommer på försäkringsföretagen att informera sina kunder om de konsekvenser som de nya bestämmelserna innebär för deras privatekonomi och befintliga försäkringsskydd. Kunderna måste ges möjlighet att få information och kvalificerad rådgivning om alternativ till dagens pensionssparande så att de kan ta väl avvägda beslut om sitt framtida pensionssparande. Mot bakgrund av detta anser Svensk Försäkring att ett ikraftträdande per den 1 januari 2015 gör det omöjligt för såväl försäkringsföretagen som spararna att hinna anpassa sig till förändringarna. Förslaget om slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt I promemorian föreslås att reglerna i mervärdesskattelagen, som möjliggör gruppregistrering till mervärdesskatt för företag inom den finansiella sektorn och för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden (s.k. momsgrupper), slopas från och med den 1 januari Svensk Försäkring avstyrker förslaget i sin helhet. I bakgrundsbeskrivningen i promemorian återges de motiv som låg bakom införandet av gruppregistrering i mervärdesskattesystemet m.m. (prop. 1997/98:148). Dessa motiv anser Svensk Försäkring är högst aktuella och lika relevanta i dag som när möjligheten att bilda momsgrupper infördes. Svensk Försäkring anser därutöver att förslaget innebär en rad allvarliga konsekvenser för försäkringsbranschen som inte beaktas i promemorian. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av skälen till avstyrkandet. Särskilda legala krav på finansiella företag De särskilda lagkrav som ställs på finansiella företag innebär att de är förhindrade att bedriva annan verksamhet än finansiell sådan och att olika finansiella verksamheter endast får bedrivas i separata bolag. Det innebär att finansiella koncerner och företagsgrupper saknar den möjlighet som andra koncerner och företagsgrupper har vad gäller att effektivisera verksamheten genom centralisering av gemen- 4 (8)

5 samma funktioner och tjänster. Ett skäl till införandet av momsgrupper var att göra det möjligt för finansiella företag att skapa en kostnadseffektiv organisation på motsvarande sätt som företag inom andra sektorer. Svensk Försäkring delar inte Finansdepartementets uppfattning att momsgrupper skulle innebära en skattefördel för försäkringsbranschen i förhållande till andra sektorer. Tvärtom menar vi att möjligheten till momsgrupper skapar en neutralitet mellan den finansiella sektorn och andra sektorer som bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet och därmed har avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Möjligheten att bilda momsgrupper innebär exempelvis att de olika företagen inom en momsgrupp, på motsvarande sätt som företag utanför den finansiella sektorn, kan effektivisera verksamheten genom att placera exempelvis gemensamma ITsystem och en gemensam administration vad gäller supporttjänster i ett s.k. stödbolag utan att det leder till ökade kostnader i form av mervärdesskatt. I promemorian framförs att mervärdesskattebefrielsen av finansiella tjänster och försäkringstjänster tillsammans med möjligheten till momsgrupper medför att den finansiella sektorn kan hålla lägre priser än vad som annars hade varit fallet. Det sägs i sin tur leda till att en större andel av samhällets resurser än vad som är samhällsekonomiskt optimalt tillfaller den finansiella sektorn. Här vill Svensk Försäkring särskilt framhålla att det helt saknas stöd i promemorian för påståendet att det i dag skulle finnas en överkonsumtion av finansiella tjänster. Försäkringsprodukter är komplexa. Konsumenterna söker sällan själva information om produkterna och intresset för produkterna är generellt sett lågt. Mot bakgrund av de särskilda förutsättningar som gäller vid enskilda individers beslut om försäkringar anser Svensk Försäkring att det snarare finns skäl att misstänka att enskilda individer inte når upp till det försäkringsskydd som de själva skulle anse lämpligt om de var fullt informerade. Ett sådant resonemang leder snarare till slutsatsen att det föreligger ett efterfrågeunderskott. Det ska även framhållas att svenska staten i EU-domstolens process om de svenska momsgruppsreglerna där dom meddelades så sent som i april anförde bl.a. följande. Bestämmelserna i Mervärdesskattelagen kommer inte heller i konflikt med principerna om skatteneutralitet och likabehandling. Bestämmelserna innebär nämligen inte någon snedvridning av konkurrensen, eftersom företagen i finansoch försäkringssektorn endast konkurrerar med varandra. Dessa företag befinner sig inte heller i en jämförbar situation med företag i andra sektorer. Härtill kommer att det finns sakliga skäl för begränsningen av möjligheten att bilda en mervärdesskattegrupp. 2 Det av svenska staten i domstolsprocessen anförda står i rak motsättning till det som nu framförs i promemorian. Det framförs även i promemorian att ett slopande av gruppregistrering till momsgrupper undanröjer de konkurrensproblem som finns mellan stödföretag i en momsgrupp och fristående företag som bedriver liknande verksamhet. Svensk Försäkring menar att det förhållandet att stödföretag kan ingå i en momsgrupp inte 2 C-480/10, punkt (8)

6 leder till någon snedvridning av konkurrensen. För att få ingå i en momsgrupp måste ett stödföretag ha som huvudsaklig inriktning att tillhandahålla tjänster till företag inom den finansiella sektorn. Dessutom måste stödföretaget uppfylla samma krav på finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt samband som alla andra företag i momsgruppen. Svensk Försäkring har svårt att se att det är någon skillnad mellan stödverksamhet som bedrivs i ett separat bolag och stödverksamhet som har placerats i det finansiella företaget. Vi menar därför att det inte finns några konkurrensproblem mellan stödföretag i en momsgrupp och fristående företag som bedriver liknande verksamhet. Förslaget slår olika beroende på organisatorisk uppbyggnad Ett annat motiv till införandet av momsgrupper var att företag inom den finansiella sektorn är uppbyggda på organisatoriskt olika sätt. Svensk Försäkring kan också konstatera att förslaget om ett slopande av momsgrupper slår mycket olika mot företag beroende på deras organisationsform. Om möjligheten till momsgrupper slopas kommer den tillkommande mervärdesskattekostnaden att skilja sig väsentligt åt mellan olika företagsgrupper beroende på hur verksamheten är organiserad. I dagens situation skulle därför ett slopande av möjligheten till momsgrupper innebära att skattereglerna riskerar att snedvrida den inhemska konkurrenssituationen mellan olika försäkringsföretag. Särskilt hårt skulle förslaget slå mot företag som har en s.k. federativ organisation. Dessa sammanslutningar består av ett stort antal självständiga bolag, som vart och ett har en stark lokal förankring och ägs av sina kunder. Exempelvis består Länsförsäkringsgruppen av 23 stycken länsförsäkringsbolag som var för sig är självständiga försäkringsföretag. Dessa äger tillsammans ett service- och utvecklingsbolag, Länsförsäkringar AB. Alla dessa bolag ingår i en momsgrupp, där Länsförsäkringar AB:s verksamhet och därmed personal är gemensam för alla 23 länsförsäkringsbolag. För företag med denna typ av struktur, torde de anpassningar som måste göras till följd av slopandet av möjligheten till momsgrupper bli mycket komplicerade, om ens möjliga. De kräver en helt annan affärsidé och uppbyggnad av organisationen än vad som gäller i dag. Vidare gäller att ett slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt generellt kommer att slå hårdare mot livförsäkringsverksamhet jämfört med andra aktörer. Detta då en ökad mervärdesskattekostnad är avdragsgill vid inkomsttaxeringen för ett konventionellt beskattat företag men inte för ett avkastningsbeskattat företag. Förslaget leder till betydande effektivitetsförluster och rättslig osäkerhet Effektivitetsöverväganden är som regel avgörande för den organisatoriska uppbyggnaden i en koncern/företagsgrupp för att åstadkomma en konkurrenskraftig affärsverksamhet ur såväl ett inhemskt som utländskt perspektiv. Försäkringsföretagen har därför i dagsläget anpassat sin organisation utifrån möjligheten att bilda momsgrupper. Om den möjligheten nu slopas måste försäkringsföretagen vidta genomgripande åtgärder för att åstadkomma en kostnadseffektiv organisation. 6 (8)

7 Exempel på sådana åtgärder kan t.ex. vara legala omstruktureringar för att minska antalet fristående bolag i koncernen eller gruppen eller flytt av personal eller hela funktioner från ett bolag till det bolag i koncernen eller gruppen som förbrukar den största delen av personalens eller funktionens tjänster. Det kan också bli fråga om att anställa personal i mer än ett bolag inom koncernen eller gruppen för att på så sätt möjliggöra att personalkostnaderna kan fördelas mellan de olika bolagen utan tillkommande momskostnad. Anpassningar kan även handla om att köpa in tjänster från företag i andra länder, där personalkostnaderna är lägre, vilket ger lägre kostnader. Samtliga typer av omorganisationer kommer förutom att skapa kostnader vid själva genomförandet att leda till en betydligt ökad administration, försämrad flexibilitet och ineffektivitet i de rutiner och processer som bygger upp försäkringsverksamheten. Vidare gäller att försäkringstjänster, finansiella tjänster samt förmedling av sådana tjänster är undantagna från mervärdesskatt. Det är många gånger en grannlaga uppgift att avgöra om en tjänst är skattepliktig eller omfattas av något undantag. Redan i dag läggs därför mycket resurser på att hantera mervärdesskattefrågor och den rättsliga osäkerhet som följer av dem. Många gånger ser sig försäkringsföretagen tvungna att anlita externa mervärdesskattespecialister och söka förhandsbesked eller föra en dialog med Skatteverket om huruvida en specifik tjänst omfattas av mervärdesskatteundantaget eller inte. Med avseende på interna tjänster inom en försäkringskoncern eller grupp innebär möjligheten till momsgrupper en stor administrativ lättnad för såväl försäkringsföretagen som Skatteverket i det att det inte beträffande varje enskild intern tjänst måste avgöras om tjänsten omfattas av ett undantag från mervärdesskatt eller inte. Om momsgrupperna slopas måste en inventering av varje enskild tjänst göras för att avgöra om den ska beläggas med moms eller inte. En sådan bedömning kommer att vara förenad med en komplicerad gränsdragningsproblematik då många interna tjänster är sammansatta av en mängd olika deltjänster som i sin tur kan utföras av personal anställd på olika bolag inom koncernen/gruppen. Sammanfattningsvis kommer alltså ett slopande av momsgrupperna att leda till betydande administrativt merarbete för försäkringsbolagen och troligen även för Skatteverket. Det finns också anledning att tro att måltillströmningen till domstolarna angående om en tjänst är momspliktig eller inte kommer att öka kraftigt. Internationella konkurrensaspekter I förarbetena till nuvarande ordning med momsgrupper motiverades reglerna av att EU-harmoniseringen inom området hade lett till en hårdare utländsk konkurrens. Detta motiv anser Svensk Försäkring är än mer giltigt i dag. Gruppregistrering till mervärdsskatt är i dag tillåtet i 18 av 28 medlemsländer inom EU samt i Norge. Att ta bort denna möjlighet för svenska företag innebär en försämrad internationell konkurrenssituation då svenska företag, i motsats till många utländska konkurrenter, inte kommer att kunna organisera sin verksamhet på det mest effektiva sättet. Det kan i det sammanhanget även framhållas att svenska staten i EUdomstolen i samband med tidigare nämnda mål, således för endast ett år sedan, 7 (8)

8

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 - Slopad gruppregistrering till mervärdeskatt

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 - Slopad gruppregistrering till mervärdeskatt REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00048 Er referens: Fi2014/1430 1 (10) 2014-05-07 Skatte- och Tullavdelningen Att. Ann Linders Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Pensionsavsättning Lön Jourkompensation

Pensionsavsättning Lön Jourkompensation Nr 10/01 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Pensionsavsättning Lön Jourkompensation Synpunkter på kompletterande tjänstepensionslösningar med användande av jourkompensation eller genom löneavstående

Läs mer

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto Finansdepartementet Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Yttrande 2011-03-07 Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto och modernare beskattning av kapitalförsäkring

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-03 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 27 mars 2002

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Lena Björner Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-04-25 Effektivare ränteavdragsbegränsningar Svensk Försäkring branschorganisation för de svenska försäkringsbolagen har beretts möjlighet att

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring REMISSVAR 2004-08-26 Dnr 2004/1234 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi 2004/2518) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Januari 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagförslag... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö Introduktion och kort presentation 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78 Mail: john.bergengren@se.pwc.com Jur

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg Introduktion och kort presentation 25 september Pension 2014och försäk 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78

Läs mer

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. HFD 2013 ref 78 Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. Lagrum: 13 kap. 27 och 28 mervärdesskattelagen

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Momsundantaget och beskattning av den finansiella sektorn

Momsundantaget och beskattning av den finansiella sektorn 2015-05-11 Momsundantaget och beskattning av den finansiella sektorn Det har i olika sammanhang framförts att momsundantaget för så kallade finansiella tjänster motiverar en översyn och eventuellt en förändrad

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22 Kommittédirektiv Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag Dir. 2012:22 Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Slopad skattereduktion för gåvor

Slopad skattereduktion för gåvor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad skattereduktion för gåvor Februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 395 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET Upplysningar om innehållet: Mona Fridell, mona.fridell@skl.se Kajsa Jansson, kajsa.jansson@skl.se

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 379 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske genom betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring (P-försäkring) och genom inbetalning

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 361 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Några pensionsfrågor Likartad behandling av likartade företeelser

Några pensionsfrågor Likartad behandling av likartade företeelser *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2012-11-26 131 758373-12/111 Några pensionsfrågor Likartad behandling av likartade företeelser www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr.

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2014-05-09 EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Fi2014/1418

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana 2013-07-16 Direkttel: 08-782 92 94 E-post: lena.orpana @tco.se TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad 2014-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga A: Terminologi Svensk Livfaktura Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur baseras på CEN

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer