KALENDER- STRATEGI ASIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALENDER- STRATEGI ASIEN"

Transkript

1 KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är BNP Paribas) Löptid 5 år Nominellt belopp kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd 100 procent av Nominellt belopp Deltagandegrad Indikativt procent Sista anmälningsdag 17 april 2014 Notering Inregistrering avses ske på NASDAQ OMX Stockholm AB ISIN SE För vem passar placeringen? Placeringen passar dig som vill ha exponering mot den asiatiska marknaden men samtidigt vara skyddad mot en nedgång i underliggande Kalenderstrategier. Vad utmärker placeringen? Kalenderstrategi Asien 4 är kapitalskyddad. På Återbetalningsdagen återbetalas minst det Nominella beloppet och eventuell Avkastning som är beroende av utvecklingen för tre olika Kalenderstrategier. Investeraren är medveten om att placeringen innebär att du har en kreditrisk på Emittenten. Vilka risker följer med placeringen? Placeringen har två huvudsakliga risker; marknadsrisk och kreditrisk. Det investerade beloppet kan under Exponeringstiden både öka och minska i värde. Kalenderstrategi Asien är kapitalskyddad. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten och/ eller Garanten. Återbetalningen är beroende av Emittentens och/eller Garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Begränsat erbjudande Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta nivå på Deltagandegrad inte är hållbart. Risker och viktig information Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. En investering i obligationer är förknippad med risk. För mer information se sidan 2 i denna Marknadsföringsbroschyr. Marknadsföringsmaterial

2 Om riskerna i investeringen En investering i Obligationerna är förenad med ett antal risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskerna. För mer utförlig information om dessa och övriga risker, vänligen ta del av Prospektet. Emittent- och garantrisk Hela Återbetalningsbeloppet är beroende av Emittentens och/eller Garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten och Garanten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Garantens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Emittenten har också rätt att låta investeringen förfalla i förtid till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Investeraren tar ingen risk på Carnegie genom att investera i Obligationerna under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Återbetalningsskyddet för Obligationerna gäller endast på Återbetalningsdagen. Om Investeraren väljer att sälja Obligationerna före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Obligationerna. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Regelbaserade investeringsstrategier En regelbaserad investeringsstrategi har konstruerats utifrån historisk marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster. Det finns dock ingen garanti för att detta kommer bli fallet. Marknads- och exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av Tilläggsbeloppet på Obligationerna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika obligationer. Även om dessa obligationer kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika obligationer, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Obligationer sker, ta del av Prospektet. Skatter Obligationerna är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Obligationerna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Obligationen. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är inte valutaskyddad och dess marknadsvärde och avkastningen kommer därför att vara beroende av förändringar i Valutakursen. Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren) Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Koden anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet. För vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade placeringsprodukter, se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Obligationerna och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av Prospektet. Informationen finns tillgänglig på och Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken historisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationernas Exponeringstid avviker från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Källa för data är Bloomberg och Carnegie om inget annat explicit angivits. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Obligationerna. Räkneexemplet visar Obligationernas avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Obligationerna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt på och Prospektet innehåller viktig information om Obligationen och risker angående investeringen. Obligationerna emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Carnegies erbjudande och de bindande obligationsvillkoren, så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet för Obligationerna understiger kronor. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kronor totalt för Obligationerna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie och Sparbanken Öresund på Emittentens begäran att publicera sådan information via och via Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Sparbanken Öresund för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. 2 KALENDERSTRATEGI ASIEN 4

3 Kalenderstrategi Asien 4 Marknadsexponering mot Asien Obligationerna har fem års Exponeringstid och ger exponering mot de tre asiatiska aktieindexen Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index genom en helt regelbaserad investeringsmodell. Kapitalskydd 100 % av det Nominella beloppet tillbaka på Återbetalningsdagen. Kapitalskyddet och avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens och/eller Garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Möjlighet till attraktiv avkastning Kalenderstrategi Asien 4 har en indikativ Deltagandegrad om 100 %. Möjlighet att avyttra Obligationerna före förfall Obligationen avses noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Vid avyttring av Obligationerna före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 ger exponering mot de tre asiatiska aktieindexen Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index genom en helt regelbaserad investeringsmodell. Investeringsmodellen, som kallas Kalenderstrategin, utnyttjar aktiemarknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög riskjusterad avkastning*. Kalenderstrategin tillämpas individuellt på varje aktieindex. Obligationen har så kallat individuellt kapitalskydd vilket innebär att om någon av de tre Kalenderstrategierna skulle utvecklas negativt 1 så ersätts den utvecklingen med noll och påverkar inte ett i övrigt eventuellt positivt avkastningsbidrag från en av de övriga Kalenderstrategierna. 2 Obligationen har en löptid på fem år, köpkursen är 100 procent av Nominellt belopp och Deltagandegraden uppgår indikativt till 100 procent. Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Fenomenet med högre avkastning runt månadsskiften, den så kallade Turn of the Month -effekten, är akademiskt väldokumenterat och förekommer i de flesta aktiemarknader. Diagrammet nedan visar det årliga bidraget från olika Börsdagar (x-axel) till i prisutveckling (y-axel) i Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index för perioden 29 februari 1988 till 27 februari Den första Börsdagen varje månad indexeras till +1 och den sista till 1. Historiska utfall är ingen garanti för framtida utfall. För- & nackdelar + Kalenderstrategin är en beprövad investeringsstrategi med lång historik. + Obligationen återbetalar lägst Nominellt belopp på Återbetalningsdagen. + Exponering mot tre olika Kalenderstrategier där endast Kalenderstrategier som har givit ett positivt avkastningsbidrag beaktas i och med att en eventuell negativ utveckling för någon Kalenderstrategi ersätts med noll. + Fenomenet med högre avkastning kring månadsskiften är akademiskt väldokumenterat och förekommer i de flesta aktiemarknader. 4 En investering i aktiemarknaden via en aktieindexobligation medför en kreditrisk på Emittenten och Garanten. Det finns inga garantier för att historiska samband upprepar sig. Kalenderstrategin är inte exponerad mot aktiemarknaderna alla dagar i månaden. Obligationens Avkastning kan påverkas negativt om den amerikanska dollarn försvagas relativt den svenska kronan. Månadsskifte Vad gör månadsskiften speciella ur ett historiskt börsperspektiv?* Löner och tjänstepensioner utbetalas ofta i slutet av en månad och delar av detta kapital kommer att placeras på börsen. Många fondförvaltare har ett stort fokus på månadsskiften, då rapportering till andelsinnehavarna oftast sker. Om dessa förvaltare väljer att göra portföljförändringar i samband med månadsskiften skulle detta kunna påverka börsen. En annan förklaring kan vara att makrostatistik ofta publiceras i samband med månadsskiften. Statistiken kan naturligtvis vara av såväl positiv som negativ karaktär men bör, i medeltal, minska osäkerheten i marknaden och riskpremien med högre aktiekurser som följd. 1 Avser en Kalendersstrategis utveckling under Exponeringstiden. 2 Exponeringen är initialt likaviktad mellan de tre Kalenderstrategierna. 3 Deltagandegrad fastställs slutgiltigt utifrån rådande marknadsförutsättningar omkring den 23 april Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent. 4 Se exempelvis McConnell, John J. och Xu, Wei, Equity Returns at the Turn of the Month, Financial Analysts Journal, Vol. 64, No. 2, Bidraget avser den årliga utvecklingen under den angivna perioden för en hypotetisk investering, som endast har haft exponering mot relevant Index den aktuella Börsdagen varje månad. KALENDERSTRATEGI ASIEN 4 3

4 Index Disclaimers Hang Seng Index The Hang Seng Index (the Indices ) is published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Indices by BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. in connection with Asian Call (the Product ), but neither Hang Seng Indexes Company Limited nor Hang Seng Data Services Limited warrants or represents or guarantees to any broker or holder of the Product or any other person (i) the accuracy or completeness of any of the Index and its computation or any information related thereto; or (ii) the fitness or suitability for any purpose of any of the Index or any component or data comprised in it; or (iii) the results which may be obtained by any person from the use of any of the Index or any component or data comprised in it for any purpose, and no warranty or representation or guarantee of any kind whatsoever relating to any of the Index is given or may be implied. The process and basis of computation and compilation of any of the Index and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. To the extent permitted by applicable law, no responsibility or liability is accepted by Hang Seng Indexes Company Limited or Hang Seng Data Services Limited (i) in respect of the use of and/or reference to any of the Index by BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. in connection with the Product; or (ii) for any inaccuracies, omissions, mistakes or errors of Hang Seng Indexes Company Limited in the computation of any of the Index; or (iii) for any inaccuracies, omissions, mistakes, errors or incompleteness of any information used in connection with the computation of any of the Index which is supplied by any other person; or (iv) for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any broker or holder of the Product or any other person dealing with the Product as a result of any of the aforesaid, and no claims, actions or legal proceedings may be brought against Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. MSCI INDEX This financial product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morgan Stanley Capital International Inc. ( MSCI ), any affiliate of MSCI or any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index. The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by BNP Paribas. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of this financial product or any member of the public regarding the advisability of investing in financial securities generally or in this financial product particularly or the ability of any MSCI index to track corresponding stock market performance. MSCI or its affiliates are the licensors of certain trademarks, service marks and trade names and of the MSCI indexes which are determined, composed and calculated by MSCI without regard to this financial product or the issuer or owner of this financial product. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index has any obligation to take the needs of the issuers or owners of this financial product into consideration in determining, composing or calculating the MSCI indexes. Neither MSCI, its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index is responsible for or has participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of this financial product to be issued or in the determination or calculation of the equation by which this financial product is redeemable for cash. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, the making or compiling any MSCI index has any obligation or liability to the owners of this financial product in connection with the administration, marketing or offering of this financial product. Although MSCI shall obtain information for inclusion in or for use in the calculation of the MSCI indexes from sources which MSCI considers reliable, neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to making or compiling any MSCI index warrants or guarantees the originality, accuracy and/or the completeness of any MSCI index or any data included therein. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index makes any warranty, express or implied, as to results to be obtained by licensee, licensee s customers or counterparties, issuers of the financial securities, owners of the financial securities, or any other person or entity, from the use of any MSCI index or any data included therein in connection with the rights licensed hereunder or for any other use. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index shall have any liability for any errors, omissions or interruptions of or in connection with any MSCI index or any data included therein. Further, neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index makes any express or implied warranties of any kind, and MSCI, any of its affiliates and any other party involved in, or related to making or compiling any MSCI index hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, with respect to any MSCI index and any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. Kalenderstrategin Kalenderstrategin är en enkel investeringsmodell för aktieindex som syftar till att skapa hög riskjusterad avkastning* genom att bara vara exponerad mot aktieindex över månadsskiften. Kalenderstrategin placerar allt kapital i detta aktieindex till stängningskurs fem börsdagar innan varje månadsskifte och säljer hela innehavet till stängningskurs fyra börsdagar efter månadsskiftet. Kalenderstrategin är således exponerad mot aktieindex åtta börsdagar varje månad. Samtliga affärer görs på officiella stängningskurser vilket gör Kalenderstrategin transparent och enkel att följa. Figuren nedan exemplifierar Kalenderstrategin, där indexeringen +1 avser den första börsdagen i varje månad och 1 den sista.*** Kalenderstrategin köper Obligationens exponering Kalenderstrategi Asien 4 ger exponering mot Kalenderstrategin tillämpad på Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index. Beräkningen av Kalenderstrategin för dessa index sker helt oberoende av varandra. Exponeringen är initialt likaviktad mellan de tre Kalenderstrategierna. Obligationens Återbetalningsbelopp beror på den sammanviktade utvecklingen (Korgutvecklingen) för de tre Kalenderstrategierna. När Korgutvecklingen beräknas beaktas endast utvecklingen för den eller de Kalenderstrategier som haft en positiv utveckling. Inverkan av den eller de Kalenderstrategier som haft en negativ utveckling begränsas genom att den eller dessa i stället åsätts en oförändrad utveckling vid beräkningen. Det räcker således med att utvecklingen för en av de tre Kalenderstrategierna är positiv för att Obligationen ska ge en positiv Avkastning. Korgutvecklingens storlek beror även på hur kursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar utvecklas. Om den amerikanska dollarn stärks kommer detta påverka Korgavkastningarna positivt. Om å andra sidan den svenska kronan stärks mot den amerikanska dollarn kommer detta att påverka Korgavkastningarna negativt. Beskrivning av Index Exponering mot aktieindex Månadsskifte Kalenderstrategin säljer Källa: Carnegie. Hang Seng Index är ett index som är konstruerat för att avspegla prisutvecklingen för aktier listade på Stock Exchange of Hong Kong. Index har beräknats sedan 31 juli För mer information se MSCI Singapore Free Index är ett index som är konstruerat för att avspegla prisutvecklingen för aktier listade på Singapore Stock Exchange. Index har beräknats sedan 31 december För mer information se MSCI Taiwan Index är ett index som är konstruerat för att avspegla prisutvecklingen för aktier listade på Taiwan Stock Exchange och GreTai Securities Market. Index har beräknats sedan 31 december För mer information se En investering i Obligationerna medför inte, och kan inte jämställas med, att äga ett eller flera av de Index som avser Obligationen eller de aktier som ingår i ett sådant Index. 4 KALENDERSTRATEGI ASIEN 4

5 Historisk utveckling för Index* och motsvarande Kalenderstrategi** There is no sure thing on Wall Street. But making money in stocks on the first trading day of a new month is a good bet. (Adam Shell, USA Today, 30 september 2010). * och ** se Viktig information på sidan 6. Graferna och tabellerna nedan visar den indexerade historiska utvecklingen för Index respektive motsvarande Kalenderstrategi för perioden 29 februari 1988 (nivå 100) till 27 februari Notera att utvecklingen är i lokal valuta och inte tar hänsyn till förändringar i Valutakursen. Tabellerna sammanfattar utvecklingen där tidsangivelserna anger periodens längd och Start avser perioden från den 29 februari Risken i Kalenderstrategin, mätt som standardavvikelse på dagsavkastningar har, beroende på Index, varit mellan 58 och 64 procent av risken i Index. 6 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Hang Seng Index Hang seng Index* Kalenderstrategi** år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år Start Hang Seng Index* 1,1 % 6,6 % -0,8 % 10,8 % 78,2 % 64,1 % 844 % Kalenderstrategi** 5,1 % 11,2 % 31,6 % 56,1 % 104,3 % 266,7 % 2021 % Källa: Carnegie och Bloomberg. MSCI Singapore Free Index MSCI Singapore Free Index* Kalenderstrategi** år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år Start MSCI Singapore Free Index* -3,8 % 2,3 % -1,2 % 6,9 % 83,6 % 53,7 % 224 % Kalenderstrategi** -6,2 % 0,1 % 6,5 % 24,7 % 57,1 % 160,5 % 978 % Källa: Carnegie och Bloomberg. MSCI Taiwan Index 450 MSCI Taiwan Index* Kalenderstrategi** år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år Start MSCI Taiwan Index* 6,4 % 7,1 % -1,3 % 13,2 % 75,3 % 5,2 % 106 % Kalenderstrategi** 1,6 % 12,0 % 42,9 % 49,6 % 84,5 % 145,8 % 125 % Källa: Carnegie och Bloomberg. 6 Den relativa skillnaden mellan risken, mätt som volatilitet, i Kalenderstrategin och Index för en viss tidsperiod kommer, approximativt, att vara proportionell mot kvadratroten ur andelen börsdagar som strategin är exponerad mot Index. Antalet börsdagar per år har under den aktuella perioden i genomsnitt varit mellan 247 och 260 per år beroende på Index. Om exempelvis ett kalenderår i genomsnitt har 252 börsdagar blir den relativa skillnaden 61,72 procent. KALENDERSTRATEGI ASIEN 4 5

6 Återbetalningsbelopp Återbetalningsbelopp avser det belopp som Obligationerna återbetalar på Återbetalningsdagen och uppgår till summan av Kapitalskydd och eventuellt Tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp avser produkten av (i) Nominellt belopp och (ii) Korgutveckling. Korgutveckling Korgutveckling avser summan av de tre Korgutvecklingsbidragen. Notera att även om Korgutvecklingsbidraget har satts till noll på grund av negativ Strategiutveckling, ges denna delkomponent samma viktning som övriga delkomponenter, vilket således minskar inverkan av eventuella övriga positiva Korgutvecklingsbidrag vid beräkningen av Korgutvecklingen. Korgutvecklingsbidrag Korgutvecklingsbidrag avser för varje Kalenderstrategi produk-ten av (i) Deltagandegrad, (ii) Korgvikt, (iii) Strategiutveckling och (iv) Valutafaktor. Är Strategiutvecklingen negativ sätts Korgutvecklingsbidraget till noll för den relevanta Kalenderstrategin och således kan inte ett Korgutvecklingsbidrag vara negativt. Deltagandegrad Deltagandegrad avser indikativt 100 procent och fastställs slutgiltigt utifrån rådande marknadsförutsättningar omkring den 23 april Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent. Korgvikt Korgvikt avser för samtliga Kalenderstrategier en tredjedel. Strategiutveckling Strategiutveckling avser för varje Kalenderstrategi den procentuella skillnaden mellan Slutkurs och Startkurs för Kalenderstrategin. Start- och Slutkurs Startkurs avser för varje Kalenderstrategi nivån på Kalenderstrategin på Startdagen. Slutkurs avser för varje Kalenderstrategi som ett medelvärde av nivåerna för Kalenderstrategin på de 19 Genomsnittsdagarna under Exponeringstidens sista 18 månader. Den beräknade Slutkursen kan därmed vara såväl högre som lägre än nivån för den relevanta Kalenderstrategin den sista Genomsnittsdagen. Valutafaktor Valutafaktor avser kvoten mellan (i) USD/SEK med avseende på den sista dagen i Exponeringstiden och (ii) USD/SEK med avseende på bankdagen som direkt föregår Exponeringstiden. Historisk utveckling för USD/SEK* Grafen och tabellen nedan visar den historiska utvecklingen för valutakursen USD/SEK, angiven som antal svenska kronor per en amerikansk dollar, för perioden 29 februari 1988 till 27 februari Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 6. Exemplet nedan illustrerar hur Korgutvecklingen beräknas i för ett hypotetiskt scenario med olika Strategiutvecklingar för de olika Kalenderstrategierna. Beräkningen är baserad på en indikativ Delta-gandegrad om 100 procent. VALUTAFAKTOR 90 PROCENT (UTVECKLING USD/SEK -10 PROCENT) Kalenderstrategi Korgvikt Valutafaktor Deltagandegrad Korgutvecklingsbidrag Hang Seng Index +48,0 % 1/3 90 % 100 % +14,4 % MSCI Singapore Free Index +24,0 % 1/3 90 % 100 % +7,2 % MSCI Taiwan Index -54,0 % 1/3 90 % 100 % ±0,0 % Korgutveckling +21,6 % VALUTAFAKTOR 100 PROCENT (UTVECKLING USD/SEK ±0 PROCENT) Kalenderstrategi Korgvikt Valutafaktor Deltagandegrad Korgutvecklingsbidrag Hang Seng Index +48,0 % 1/3 100 % 100 % +16,0 % MSCI Singapore Free Index +24,0 % 1/3 100 % 100 % +8,0 % MSCI Taiwan Index -54,0 % 1/3 100 % 100 % ±0,0 % Korgutveckling +24,0 % VALUTAFAKTOR 110 PROCENT (UTVECKLING USD/SEK +10 PROCENT) Kalenderstrategi 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år Start USD/SEK* 1,3 % -0,6 % 1,4 % -8,5 % -27,7 % -11,8 % 9 % Strategiutveckling Strategiutveckling Strategiutveckling Källa: Carnegie och Bloomberg. Korgvikt Valutafaktor Deltagandegrad Korgutvecklingsbidrag Hang Seng Index +48,0 % 1/3 110 % 100 % +17,6 % MSCI Singapore Free Index +24,0 % 1/3 110 % 100 % +8,8 % MSCI Taiwan Index -54,0 % 1/3 110 % 100 % ±0,0 % Korgutveckling +26,4 % Exemplet nedan illustrerar storleken av Återbetalningsbeloppet och den effektiva avkastningen vid olika Korgutvecklingar. Investeringen motsvarar ett Nominellt belopp om kronor och ett totalt Investeringsbelopp om kronor. Effektiv avkastning avser årlig avkastning på Investeringsbeloppet och Courtage sammantaget. Hypotetiska beräkningar är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringsbelopp Courtage Korgutveckling Kapitalskydd Tilläggsbelopp Återbetalningsbelopp Effektiv avkastning ,0 % ,4 % ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % ,0 % ,4 % ,0 % ±0,0 % ±0,0 % ,4 % 6 Effektiv avkastning är baserad på det hypotetiska återbetalningsbeloppet för varje tidsperiod som motsvarar Exponeringstiden om 4,98 år. Den effektiva avkastningen avser den årliga avkastningen på Investerat belopp samt Courtage sammantaget över Löptiden. 6 KALENDERSTRATEGI ASIEN 4

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/35 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer