KALENDER- STRATEGI ASIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALENDER- STRATEGI ASIEN"

Transkript

1 KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är BNP Paribas) Löptid 5 år Nominellt belopp kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd 100 procent av Nominellt belopp Deltagandegrad Indikativt procent Sista anmälningsdag 17 april 2014 Notering Inregistrering avses ske på NASDAQ OMX Stockholm AB ISIN SE För vem passar placeringen? Placeringen passar dig som vill ha exponering mot den asiatiska marknaden men samtidigt vara skyddad mot en nedgång i underliggande Kalenderstrategier. Vad utmärker placeringen? Kalenderstrategi Asien 4 är kapitalskyddad. På Återbetalningsdagen återbetalas minst det Nominella beloppet och eventuell Avkastning som är beroende av utvecklingen för tre olika Kalenderstrategier. Investeraren är medveten om att placeringen innebär att du har en kreditrisk på Emittenten. Vilka risker följer med placeringen? Placeringen har två huvudsakliga risker; marknadsrisk och kreditrisk. Det investerade beloppet kan under Exponeringstiden både öka och minska i värde. Kalenderstrategi Asien är kapitalskyddad. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten och/ eller Garanten. Återbetalningen är beroende av Emittentens och/eller Garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Begränsat erbjudande Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta nivå på Deltagandegrad inte är hållbart. Risker och viktig information Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. En investering i obligationer är förknippad med risk. För mer information se sidan 2 i denna Marknadsföringsbroschyr. Marknadsföringsmaterial

2 Om riskerna i investeringen En investering i Obligationerna är förenad med ett antal risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskerna. För mer utförlig information om dessa och övriga risker, vänligen ta del av Prospektet. Emittent- och garantrisk Hela Återbetalningsbeloppet är beroende av Emittentens och/eller Garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten och Garanten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Garantens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Emittenten har också rätt att låta investeringen förfalla i förtid till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Investeraren tar ingen risk på Carnegie genom att investera i Obligationerna under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Återbetalningsskyddet för Obligationerna gäller endast på Återbetalningsdagen. Om Investeraren väljer att sälja Obligationerna före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Obligationerna. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Regelbaserade investeringsstrategier En regelbaserad investeringsstrategi har konstruerats utifrån historisk marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster. Det finns dock ingen garanti för att detta kommer bli fallet. Marknads- och exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av Tilläggsbeloppet på Obligationerna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika obligationer. Även om dessa obligationer kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika obligationer, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Obligationer sker, ta del av Prospektet. Skatter Obligationerna är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Obligationerna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Obligationen. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är inte valutaskyddad och dess marknadsvärde och avkastningen kommer därför att vara beroende av förändringar i Valutakursen. Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren) Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Koden anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet. För vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade placeringsprodukter, se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Obligationerna och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av Prospektet. Informationen finns tillgänglig på och Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken historisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationernas Exponeringstid avviker från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Källa för data är Bloomberg och Carnegie om inget annat explicit angivits. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Obligationerna. Räkneexemplet visar Obligationernas avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Obligationerna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt på och Prospektet innehåller viktig information om Obligationen och risker angående investeringen. Obligationerna emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Carnegies erbjudande och de bindande obligationsvillkoren, så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet för Obligationerna understiger kronor. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kronor totalt för Obligationerna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie och Sparbanken Öresund på Emittentens begäran att publicera sådan information via och via Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Sparbanken Öresund för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. 2 KALENDERSTRATEGI ASIEN 4

3 Kalenderstrategi Asien 4 Marknadsexponering mot Asien Obligationerna har fem års Exponeringstid och ger exponering mot de tre asiatiska aktieindexen Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index genom en helt regelbaserad investeringsmodell. Kapitalskydd 100 % av det Nominella beloppet tillbaka på Återbetalningsdagen. Kapitalskyddet och avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens och/eller Garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Möjlighet till attraktiv avkastning Kalenderstrategi Asien 4 har en indikativ Deltagandegrad om 100 %. Möjlighet att avyttra Obligationerna före förfall Obligationen avses noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Vid avyttring av Obligationerna före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 ger exponering mot de tre asiatiska aktieindexen Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index genom en helt regelbaserad investeringsmodell. Investeringsmodellen, som kallas Kalenderstrategin, utnyttjar aktiemarknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög riskjusterad avkastning*. Kalenderstrategin tillämpas individuellt på varje aktieindex. Obligationen har så kallat individuellt kapitalskydd vilket innebär att om någon av de tre Kalenderstrategierna skulle utvecklas negativt 1 så ersätts den utvecklingen med noll och påverkar inte ett i övrigt eventuellt positivt avkastningsbidrag från en av de övriga Kalenderstrategierna. 2 Obligationen har en löptid på fem år, köpkursen är 100 procent av Nominellt belopp och Deltagandegraden uppgår indikativt till 100 procent. Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Fenomenet med högre avkastning runt månadsskiften, den så kallade Turn of the Month -effekten, är akademiskt väldokumenterat och förekommer i de flesta aktiemarknader. Diagrammet nedan visar det årliga bidraget från olika Börsdagar (x-axel) till i prisutveckling (y-axel) i Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index för perioden 29 februari 1988 till 27 februari Den första Börsdagen varje månad indexeras till +1 och den sista till 1. Historiska utfall är ingen garanti för framtida utfall. För- & nackdelar + Kalenderstrategin är en beprövad investeringsstrategi med lång historik. + Obligationen återbetalar lägst Nominellt belopp på Återbetalningsdagen. + Exponering mot tre olika Kalenderstrategier där endast Kalenderstrategier som har givit ett positivt avkastningsbidrag beaktas i och med att en eventuell negativ utveckling för någon Kalenderstrategi ersätts med noll. + Fenomenet med högre avkastning kring månadsskiften är akademiskt väldokumenterat och förekommer i de flesta aktiemarknader. 4 En investering i aktiemarknaden via en aktieindexobligation medför en kreditrisk på Emittenten och Garanten. Det finns inga garantier för att historiska samband upprepar sig. Kalenderstrategin är inte exponerad mot aktiemarknaderna alla dagar i månaden. Obligationens Avkastning kan påverkas negativt om den amerikanska dollarn försvagas relativt den svenska kronan. Månadsskifte Vad gör månadsskiften speciella ur ett historiskt börsperspektiv?* Löner och tjänstepensioner utbetalas ofta i slutet av en månad och delar av detta kapital kommer att placeras på börsen. Många fondförvaltare har ett stort fokus på månadsskiften, då rapportering till andelsinnehavarna oftast sker. Om dessa förvaltare väljer att göra portföljförändringar i samband med månadsskiften skulle detta kunna påverka börsen. En annan förklaring kan vara att makrostatistik ofta publiceras i samband med månadsskiften. Statistiken kan naturligtvis vara av såväl positiv som negativ karaktär men bör, i medeltal, minska osäkerheten i marknaden och riskpremien med högre aktiekurser som följd. 1 Avser en Kalendersstrategis utveckling under Exponeringstiden. 2 Exponeringen är initialt likaviktad mellan de tre Kalenderstrategierna. 3 Deltagandegrad fastställs slutgiltigt utifrån rådande marknadsförutsättningar omkring den 23 april Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent. 4 Se exempelvis McConnell, John J. och Xu, Wei, Equity Returns at the Turn of the Month, Financial Analysts Journal, Vol. 64, No. 2, Bidraget avser den årliga utvecklingen under den angivna perioden för en hypotetisk investering, som endast har haft exponering mot relevant Index den aktuella Börsdagen varje månad. KALENDERSTRATEGI ASIEN 4 3

4 Index Disclaimers Hang Seng Index The Hang Seng Index (the Indices ) is published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Indices by BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. in connection with Asian Call (the Product ), but neither Hang Seng Indexes Company Limited nor Hang Seng Data Services Limited warrants or represents or guarantees to any broker or holder of the Product or any other person (i) the accuracy or completeness of any of the Index and its computation or any information related thereto; or (ii) the fitness or suitability for any purpose of any of the Index or any component or data comprised in it; or (iii) the results which may be obtained by any person from the use of any of the Index or any component or data comprised in it for any purpose, and no warranty or representation or guarantee of any kind whatsoever relating to any of the Index is given or may be implied. The process and basis of computation and compilation of any of the Index and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. To the extent permitted by applicable law, no responsibility or liability is accepted by Hang Seng Indexes Company Limited or Hang Seng Data Services Limited (i) in respect of the use of and/or reference to any of the Index by BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. in connection with the Product; or (ii) for any inaccuracies, omissions, mistakes or errors of Hang Seng Indexes Company Limited in the computation of any of the Index; or (iii) for any inaccuracies, omissions, mistakes, errors or incompleteness of any information used in connection with the computation of any of the Index which is supplied by any other person; or (iv) for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any broker or holder of the Product or any other person dealing with the Product as a result of any of the aforesaid, and no claims, actions or legal proceedings may be brought against Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. MSCI INDEX This financial product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morgan Stanley Capital International Inc. ( MSCI ), any affiliate of MSCI or any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index. The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by BNP Paribas. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of this financial product or any member of the public regarding the advisability of investing in financial securities generally or in this financial product particularly or the ability of any MSCI index to track corresponding stock market performance. MSCI or its affiliates are the licensors of certain trademarks, service marks and trade names and of the MSCI indexes which are determined, composed and calculated by MSCI without regard to this financial product or the issuer or owner of this financial product. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index has any obligation to take the needs of the issuers or owners of this financial product into consideration in determining, composing or calculating the MSCI indexes. Neither MSCI, its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index is responsible for or has participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of this financial product to be issued or in the determination or calculation of the equation by which this financial product is redeemable for cash. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, the making or compiling any MSCI index has any obligation or liability to the owners of this financial product in connection with the administration, marketing or offering of this financial product. Although MSCI shall obtain information for inclusion in or for use in the calculation of the MSCI indexes from sources which MSCI considers reliable, neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to making or compiling any MSCI index warrants or guarantees the originality, accuracy and/or the completeness of any MSCI index or any data included therein. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index makes any warranty, express or implied, as to results to be obtained by licensee, licensee s customers or counterparties, issuers of the financial securities, owners of the financial securities, or any other person or entity, from the use of any MSCI index or any data included therein in connection with the rights licensed hereunder or for any other use. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index shall have any liability for any errors, omissions or interruptions of or in connection with any MSCI index or any data included therein. Further, neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index makes any express or implied warranties of any kind, and MSCI, any of its affiliates and any other party involved in, or related to making or compiling any MSCI index hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, with respect to any MSCI index and any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI index have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. Kalenderstrategin Kalenderstrategin är en enkel investeringsmodell för aktieindex som syftar till att skapa hög riskjusterad avkastning* genom att bara vara exponerad mot aktieindex över månadsskiften. Kalenderstrategin placerar allt kapital i detta aktieindex till stängningskurs fem börsdagar innan varje månadsskifte och säljer hela innehavet till stängningskurs fyra börsdagar efter månadsskiftet. Kalenderstrategin är således exponerad mot aktieindex åtta börsdagar varje månad. Samtliga affärer görs på officiella stängningskurser vilket gör Kalenderstrategin transparent och enkel att följa. Figuren nedan exemplifierar Kalenderstrategin, där indexeringen +1 avser den första börsdagen i varje månad och 1 den sista.*** Kalenderstrategin köper Obligationens exponering Kalenderstrategi Asien 4 ger exponering mot Kalenderstrategin tillämpad på Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index. Beräkningen av Kalenderstrategin för dessa index sker helt oberoende av varandra. Exponeringen är initialt likaviktad mellan de tre Kalenderstrategierna. Obligationens Återbetalningsbelopp beror på den sammanviktade utvecklingen (Korgutvecklingen) för de tre Kalenderstrategierna. När Korgutvecklingen beräknas beaktas endast utvecklingen för den eller de Kalenderstrategier som haft en positiv utveckling. Inverkan av den eller de Kalenderstrategier som haft en negativ utveckling begränsas genom att den eller dessa i stället åsätts en oförändrad utveckling vid beräkningen. Det räcker således med att utvecklingen för en av de tre Kalenderstrategierna är positiv för att Obligationen ska ge en positiv Avkastning. Korgutvecklingens storlek beror även på hur kursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar utvecklas. Om den amerikanska dollarn stärks kommer detta påverka Korgavkastningarna positivt. Om å andra sidan den svenska kronan stärks mot den amerikanska dollarn kommer detta att påverka Korgavkastningarna negativt. Beskrivning av Index Exponering mot aktieindex Månadsskifte Kalenderstrategin säljer Källa: Carnegie. Hang Seng Index är ett index som är konstruerat för att avspegla prisutvecklingen för aktier listade på Stock Exchange of Hong Kong. Index har beräknats sedan 31 juli För mer information se MSCI Singapore Free Index är ett index som är konstruerat för att avspegla prisutvecklingen för aktier listade på Singapore Stock Exchange. Index har beräknats sedan 31 december För mer information se MSCI Taiwan Index är ett index som är konstruerat för att avspegla prisutvecklingen för aktier listade på Taiwan Stock Exchange och GreTai Securities Market. Index har beräknats sedan 31 december För mer information se En investering i Obligationerna medför inte, och kan inte jämställas med, att äga ett eller flera av de Index som avser Obligationen eller de aktier som ingår i ett sådant Index. 4 KALENDERSTRATEGI ASIEN 4

5 Historisk utveckling för Index* och motsvarande Kalenderstrategi** There is no sure thing on Wall Street. But making money in stocks on the first trading day of a new month is a good bet. (Adam Shell, USA Today, 30 september 2010). * och ** se Viktig information på sidan 6. Graferna och tabellerna nedan visar den indexerade historiska utvecklingen för Index respektive motsvarande Kalenderstrategi för perioden 29 februari 1988 (nivå 100) till 27 februari Notera att utvecklingen är i lokal valuta och inte tar hänsyn till förändringar i Valutakursen. Tabellerna sammanfattar utvecklingen där tidsangivelserna anger periodens längd och Start avser perioden från den 29 februari Risken i Kalenderstrategin, mätt som standardavvikelse på dagsavkastningar har, beroende på Index, varit mellan 58 och 64 procent av risken i Index. 6 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Hang Seng Index Hang seng Index* Kalenderstrategi** år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år Start Hang Seng Index* 1,1 % 6,6 % -0,8 % 10,8 % 78,2 % 64,1 % 844 % Kalenderstrategi** 5,1 % 11,2 % 31,6 % 56,1 % 104,3 % 266,7 % 2021 % Källa: Carnegie och Bloomberg. MSCI Singapore Free Index MSCI Singapore Free Index* Kalenderstrategi** år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år Start MSCI Singapore Free Index* -3,8 % 2,3 % -1,2 % 6,9 % 83,6 % 53,7 % 224 % Kalenderstrategi** -6,2 % 0,1 % 6,5 % 24,7 % 57,1 % 160,5 % 978 % Källa: Carnegie och Bloomberg. MSCI Taiwan Index 450 MSCI Taiwan Index* Kalenderstrategi** år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år Start MSCI Taiwan Index* 6,4 % 7,1 % -1,3 % 13,2 % 75,3 % 5,2 % 106 % Kalenderstrategi** 1,6 % 12,0 % 42,9 % 49,6 % 84,5 % 145,8 % 125 % Källa: Carnegie och Bloomberg. 6 Den relativa skillnaden mellan risken, mätt som volatilitet, i Kalenderstrategin och Index för en viss tidsperiod kommer, approximativt, att vara proportionell mot kvadratroten ur andelen börsdagar som strategin är exponerad mot Index. Antalet börsdagar per år har under den aktuella perioden i genomsnitt varit mellan 247 och 260 per år beroende på Index. Om exempelvis ett kalenderår i genomsnitt har 252 börsdagar blir den relativa skillnaden 61,72 procent. KALENDERSTRATEGI ASIEN 4 5

6 Återbetalningsbelopp Återbetalningsbelopp avser det belopp som Obligationerna återbetalar på Återbetalningsdagen och uppgår till summan av Kapitalskydd och eventuellt Tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp avser produkten av (i) Nominellt belopp och (ii) Korgutveckling. Korgutveckling Korgutveckling avser summan av de tre Korgutvecklingsbidragen. Notera att även om Korgutvecklingsbidraget har satts till noll på grund av negativ Strategiutveckling, ges denna delkomponent samma viktning som övriga delkomponenter, vilket således minskar inverkan av eventuella övriga positiva Korgutvecklingsbidrag vid beräkningen av Korgutvecklingen. Korgutvecklingsbidrag Korgutvecklingsbidrag avser för varje Kalenderstrategi produk-ten av (i) Deltagandegrad, (ii) Korgvikt, (iii) Strategiutveckling och (iv) Valutafaktor. Är Strategiutvecklingen negativ sätts Korgutvecklingsbidraget till noll för den relevanta Kalenderstrategin och således kan inte ett Korgutvecklingsbidrag vara negativt. Deltagandegrad Deltagandegrad avser indikativt 100 procent och fastställs slutgiltigt utifrån rådande marknadsförutsättningar omkring den 23 april Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent. Korgvikt Korgvikt avser för samtliga Kalenderstrategier en tredjedel. Strategiutveckling Strategiutveckling avser för varje Kalenderstrategi den procentuella skillnaden mellan Slutkurs och Startkurs för Kalenderstrategin. Start- och Slutkurs Startkurs avser för varje Kalenderstrategi nivån på Kalenderstrategin på Startdagen. Slutkurs avser för varje Kalenderstrategi som ett medelvärde av nivåerna för Kalenderstrategin på de 19 Genomsnittsdagarna under Exponeringstidens sista 18 månader. Den beräknade Slutkursen kan därmed vara såväl högre som lägre än nivån för den relevanta Kalenderstrategin den sista Genomsnittsdagen. Valutafaktor Valutafaktor avser kvoten mellan (i) USD/SEK med avseende på den sista dagen i Exponeringstiden och (ii) USD/SEK med avseende på bankdagen som direkt föregår Exponeringstiden. Historisk utveckling för USD/SEK* Grafen och tabellen nedan visar den historiska utvecklingen för valutakursen USD/SEK, angiven som antal svenska kronor per en amerikansk dollar, för perioden 29 februari 1988 till 27 februari Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 6. Exemplet nedan illustrerar hur Korgutvecklingen beräknas i för ett hypotetiskt scenario med olika Strategiutvecklingar för de olika Kalenderstrategierna. Beräkningen är baserad på en indikativ Delta-gandegrad om 100 procent. VALUTAFAKTOR 90 PROCENT (UTVECKLING USD/SEK -10 PROCENT) Kalenderstrategi Korgvikt Valutafaktor Deltagandegrad Korgutvecklingsbidrag Hang Seng Index +48,0 % 1/3 90 % 100 % +14,4 % MSCI Singapore Free Index +24,0 % 1/3 90 % 100 % +7,2 % MSCI Taiwan Index -54,0 % 1/3 90 % 100 % ±0,0 % Korgutveckling +21,6 % VALUTAFAKTOR 100 PROCENT (UTVECKLING USD/SEK ±0 PROCENT) Kalenderstrategi Korgvikt Valutafaktor Deltagandegrad Korgutvecklingsbidrag Hang Seng Index +48,0 % 1/3 100 % 100 % +16,0 % MSCI Singapore Free Index +24,0 % 1/3 100 % 100 % +8,0 % MSCI Taiwan Index -54,0 % 1/3 100 % 100 % ±0,0 % Korgutveckling +24,0 % VALUTAFAKTOR 110 PROCENT (UTVECKLING USD/SEK +10 PROCENT) Kalenderstrategi 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år Start USD/SEK* 1,3 % -0,6 % 1,4 % -8,5 % -27,7 % -11,8 % 9 % Strategiutveckling Strategiutveckling Strategiutveckling Källa: Carnegie och Bloomberg. Korgvikt Valutafaktor Deltagandegrad Korgutvecklingsbidrag Hang Seng Index +48,0 % 1/3 110 % 100 % +17,6 % MSCI Singapore Free Index +24,0 % 1/3 110 % 100 % +8,8 % MSCI Taiwan Index -54,0 % 1/3 110 % 100 % ±0,0 % Korgutveckling +26,4 % Exemplet nedan illustrerar storleken av Återbetalningsbeloppet och den effektiva avkastningen vid olika Korgutvecklingar. Investeringen motsvarar ett Nominellt belopp om kronor och ett totalt Investeringsbelopp om kronor. Effektiv avkastning avser årlig avkastning på Investeringsbeloppet och Courtage sammantaget. Hypotetiska beräkningar är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringsbelopp Courtage Korgutveckling Kapitalskydd Tilläggsbelopp Återbetalningsbelopp Effektiv avkastning ,0 % ,4 % ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % ,0 % ,4 % ,0 % ±0,0 % ±0,0 % ,4 % 6 Effektiv avkastning är baserad på det hypotetiska återbetalningsbeloppet för varje tidsperiod som motsvarar Exponeringstiden om 4,98 år. Den effektiva avkastningen avser den årliga avkastningen på Investerat belopp samt Courtage sammantaget över Löptiden. 6 KALENDERSTRATEGI ASIEN 4

7 Erbjudande och anvisningar i sammandrag Carnegie erbjuder via Sparbanken Öresund en investering i Obligationerna enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationerna och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på och via Anmälan Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig via Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Sparbanken Öresund tillhanda senast klockan den 17 april Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara Sparbanken Öresund tillhanda senast den 25 april Euroclear Sweden AB Obligationerna kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Obligationerna beräknas vara registrerade på Investerarens depåkonto eller investeringssparkonto den 9 maj Ersättningar och avgifter För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp eller försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie. Ersättningar från Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller har förmedlats i samarbete med Sparbanken Öresund. Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie en ersättning till den externa parten. Ersättningen ingår i priset på Erbjudandet och beräknas som en engångsersättning på Nominellt belopp som förmedlats av Sparbanken Öresund. Ersättningar till Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller i samarbete med Sparbanken Öresund ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats av det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika obligationer tillhandahållna av Tilldelning I händelse av att fler Obligationer sålts än vad som emitterats fördelas Obligationerna i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats. Inregistrering vid börs Emittenten avser att inregistrera Obligationerna på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. I syfte att hålla en andrahandsmarknad kommer Carnegie under normala marknadsförhållanden ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Obligationerna. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITI- ZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PER-SON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRI-BUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. samma emittent. Carnegie kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 procent per år av det Nominella beloppet, under antagandet att aktuell produkt innehas till Återbetalningsdagen. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i Obligationerna. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i Investeringsbeloppet. Den sammanlagda kostnaden när du köper Obligationer uppgår till summan av arrangörsarvodet och Courtaget. Det tillkommer inte ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Courtage Courtage tillkommer med två procent av Investeringsbeloppet. Totalkostnad Exempel vid en investering som motsvarar ett Nominellt belopp om kr i Obligationer med fem års löptid; Courtage 2 % kr (betalas utöver Investeringsbeloppet) Maximalt arrangörsarvode 1,2 % 5 år kr (inkluderat i Investeringsbeloppet) Totalkostnad kr Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med 10 mars 2014 till och med 17 april Avkastning avser den procentuella skillnaden mellan Återbetalningsbelopp och Investerat belopp. Börsdag avser för varje Index en dag då relevanta börser för de aktier som ingår i Index avser hålla öppet för handel i normal omfattning och nivå för Index avses publiceras. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om två procent som tillkommer Investeringsbeloppet. Dagsutveckling avser för varje Index och Börsdag den procentuella utvecklingen av Indexnivån från den direkt föregående Börsdagen till den aktuella Börsdagen. Deltagandegrad avser indikativt 100 procent och fastställs slutgiltigt utifrån rådande marknadsförutsättningar omkring den 23 april Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent. Emittent avser BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. eller dess efterföljare och övertagare. Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Sparbanken Öresund i egenskap av underdistributör till Carnegie. Exponeringstid avser perioden från, men exkluderande, Startdagen till, och inkluderande, Slutdagen och avser perioden när Obligationen beräknas ha exponering mot någon Kalenderstrategi. Garant avser BNP Paribas som garanterar Emittentens förpliktelser. Genomsnittsdagar avser för varje Kalenderstrategi den sista dagen i de 19 sista Indexexponeringsperioderna som ligger till grund för beräkningen av den relevanta Kalenderstrategin. Den första Genomsnittsdagen kommer infalla i början av oktober 2017 och den sista Genomsnittsdagen i början av april Index avser Hang Seng Index, MSCI Singapore Free Index respektive MSCI Taiwan Index. Indexexponeringsperiod avser för varje Index de perioder som påbörjas fyra Börsdagar före ett månadsskifte och avslutas fyra Börsdagar efter ett månadsskifte från och med månadsskiftet april/maj 2014 till och med månadsskiftet mars/april Totalt är det 60 Indexexponeringsperioder om åtta Börsdagar vardera per Index. Indexnivå avser för varje Index och Börsdag den officiella stängningskursen för Index. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp, exklusive Courtage, som investeras i Erbjudandet, det vill säga kronor per Obligation. Kalenderstrategi avser för varje Index den investeringsstrategi vars värdeutveckling för en viss Börsdag bestäms som (i) Dagsutvecklingen om Börsdagen tillhör en Indexexponeringsperiod avseende Index eller (ii) noll om Börsdagen inte tillhör en Indexexponeringsperiod avseende Index. Kapitalskydd avser hela det Nominella beloppet och är det minsta belopp som Emittenten har åtagit sig att återbetala för Obligationerna på Återbetalningsdagen. För mer information se Emittent- och Garantrisk och övriga risker med investeringen ovan. Korgutveckling avser summan av de tre Korgutvecklingsbidragen. Korgutvecklingsbidrag avser för varje Kalenderstrategi produkten av (i) Deltagandegrad, (ii) Korgvikt, (iii) Strategiutveckling och (iv) Valutafaktor. Är Strategiutvecklingen negativ sätts Korgutvecklingsbidraget till noll för den relevanta Kalenderstrategin och således kan inte ett Korgutvecklingsbidrag vara negativt. Korgvikt avser för samtliga Kalenderstrategier en tredjedel. Köpkurs avser priset per Obligation (exklusive Courtage) och uppgår till 100 procent av Nominellt belopp. Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 9 maj Likviddag avser den 25 april 2014 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från, men exkluderande, Leveransdagen till och inkluderande Återbetalningsdagen. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Nominellt belopp avser kronor per Obligation. Obligation eller Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 avser den strukturerade placeringsprodukten med ISIN SE med kortnamn BNPP KSTA 4 på NASDAQ OMX Stockholm AB. Prospekt avser Emittentens prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning samt tillhörande svensk översättning av sammanfattningen i prospektet. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via Carnegies hemsida på www. carnegie.se, eller hos Emittenten. Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 3 juni Slutdag avser för varje Kalenderstrategi den sista dagen i den sista av de Indexexponeringsperioder som ligger till grund för beräkningen av Kalenderstrategin. Slutdagen kommer infalla i början av april Slutkurs avser för varje Kalenderstrategi medelvärdet av nivåerna för Kalenderstrategin på de 19 Genomsnittsdagarna under Exponeringstidens sista 18 månader. Den beräknade Slutkursen kan därmed vara såväl högre som lägre än nivån för den relevanta Kalenderstrategin den sista Genomsnittsdagen. Sparbanken Öresund avser Sparbanken Öresund AB (publ) med internetadress Startdag avser för varje Kalenderstrategi den fösta dagen i den första av de Indexexponeringsperioder som ligger till grund för beräkningen av Kalenderstrategin. Startdagen kommer infalla i slutet av april Startkurs avser för varje Kalenderstrategi nivån för Kalenderstrategin på Startdagen. Strategiutveckling avser för varje Kalenderstrategi den procentuella skillnaden mellan Slutkurs och Startkurs. Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Tilläggsbelopp avser produkten av (i) Nominellt belopp och (ii) Korgutveckling. Valutafaktor avser kvoten mellan (i) Valutakursen med avseende på den sista dagen i Exponeringstiden och (ii) Valutakursen med avseende på bankdagen som direkt föregår Exponeringstiden. Valutakurs eller USD/SEK avser kursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar, angiven som antal svenska kronor per en amerikansk dollar. Återbetalningsbelopp avser det belopp som Obligationerna återbetalar på Återbetalningsdagen och uppgår till summan av Kapitalskydd och eventuellt Tilläggsbelopp. Återbetalningsdag beräknas bli den 9 maj KALENDERSTRATEGI ASIEN 4 7

8 Erbjudandet i korthet Aktuellt erbjudande Anmälan inges till Sparbanken Öresund Anmälningsperiod 10 mars april 2014 Lägsta investeringsbelopp kr (motsvarande 1 Obligation à kr, kr Nominellt Belopp) Courtage Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 25 april 2014 Förvaring Obligationen förvaras i depå eller investeringssparkonto hos Sparbanken Öresund Startkurs och deltagandegrad Offentliggörs den 23 april 2014 på Exponeringstid 24 april april 2019 Kapitalskydd 100% av Nominellt Belopp på Återbetalningsdagen. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sid 7 Andrahandsmarknad Oblitgationerna avses inregistreras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid Nasdaq OMX Stockholm AB Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB BNPP KSTA 4 ISIN-nummer SE Kapitalskyddade placeringar Kalenderstrategi Asien 4 Löptid 5 år, deltagandegrad indikativt 100 % USA 10 Bolag 13 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Europa Small Cap Löptid 5 år, deltagandegrad 130 % Icke kapitalskyddade placeringar BRIC Autocall Plus/Minus 35 Defensiv Löptid 1-5 år, kupong: 9% Europa Sprinter 2 Löptid 3,5 år, deltagandegrad 160 % Tids- och betalningsplan Sista anmälningsdag 17 april 2014 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 25 april 2014 Startkurs fastställs 23 april 2014 Leveransdag 9 maj 2014 Sista dag på Exponeringstiden 4 april 2019 Återbetalningsdag 9 maj 2019 Om Sparbanken Öresund Sparbanken Öresund är den enda banken med fullt fokus på Öresundsregionen. Här har vi våra rötter och här lever och verkar våra kunder. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi bygger långsiktiga relationer och skapar värden tillsammans med våra kunder genom personlig rådgivning. Tillsammans med våra ägare, två lokala sparbanksstiftelser, engagerar vi oss aktivt i regionens utveckling. Om Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av riskkapitalbolaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Carnegie har sedan många år varit en av de marknadsledande aktörerna avseende strukturerade investeringar för professionella placerare. Institutionella investerare ställer höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att hantera komplicerade samband och, inte minst, lyhördhet för att förstå varje placerares unika behov. Om Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på och För mer information se Emittent- och Garantrisk och övriga risker med investeringen på sidan 6. Om Obligationerna säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet. Branschkod Carnegie är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Emittenten: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. är ett nederländskt dotterbolag till BNP Paribas. BNP Paribas är ett framstående globalt finansföretag med verksamhet inom investment banking, försäljning och handel, kredittjänster och förvaltning av tillgångar. BNP Paribas bedriver verksamhet i 80 länder och har nästan anställda, varav i Europa. BNP Paribas hade, per den 27 februari 2014, kreditbetyget A+ enligt Standard & Poor s, en division av The McGraw-Hill Companies, och A2 enligt Moody s. För en mer detaljerad beskrivning av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas och dess ägare se Prospektet. BNP Paribas eller BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. Vidare har varken BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. eller BNP Paribas tillhandahållit finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivnining, regulatorisk rådgivning eller bokföringsmässig rådgivning med anledning av Obligationerna. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. eller BNP Paribas har inte heller något ansvar för att bedöma om Obligationerna är passande och/eller lämpliga för en Investerare eller för värdeutvecklingen på Obligationerna. Sparbanken Öresund AB (publ) l Box 466, Malmö l Telefonbanken l l

Certifikat Kina Autocall 3

Certifikat Kina Autocall 3 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Autocall 3 Avseende: Kina Med likviddag: 22 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondobligation Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Skyddsnivå 90 procent av Nominellt belopp

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

KALENDERSTRATEGI SVERIGE

KALENDERSTRATEGI SVERIGE Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Emittent The Royal Bank of Scotland N.V. Löptid 5 år Nominellt belopp 100 000 kronor Köpkurs 17 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB SMART BONUS ASIA PACIFIC Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong 25

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondwarrant Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 10 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad Indikativt 1 100 procent Sista

Läs mer

KALENDERSTRATEGI SVERIGE

KALENDERSTRATEGI SVERIGE Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent Barclays Bank PLC Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd 100 procent

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter OMX Balanserad start Sprinter OMX Balanserad start + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Asia Pacifc 2 Kategori Erbjuds av Emittent Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs

Läs mer

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Strukturerade placeringsprodukter valuta obligation usa Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Villkor Kategori: Valutaobligation

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

OMX STOCKHOLM 30 INDEX

OMX STOCKHOLM 30 INDEX Villkor Kategori Indexwarrant Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ) Kreditvärdighetsbetyg Aa2/AA-/AA-/AA (low) Löptid 3 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 1 10 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondwarrant Emittent Merrill Lynch International & Co C.V. (Garant är Bank of America Corporation) Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 1 9,5 procent av Nominellt belopp

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar Nordiska banker AUTOCALL Plus/minus Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

KALENDERSTRATEGI KINA

KALENDERSTRATEGI KINA Årligt bidrag Villkor Kategori Certifikat Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är BNP Paribas) Löptid Cirka 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd

Läs mer

KALENDERSTRATEGI KINA

KALENDERSTRATEGI KINA Årligt avkastningsbidrag Villkor Kategori Certifikat Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är BNP Paribas) Löptid Cirka 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt

Läs mer

VAL CARNEGIE CORPORATE BOND

VAL CARNEGIE CORPORATE BOND Daglig exponering Villkor Kategori Indexobligation Emittent Nordea Finland Abp Löptid 4 ½ år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd 100 procent av Nominellt

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

Valutawarrant. Villkor. Erbjudandet. Brasilianska real. För- och nackdelar. Risker och viktig information. Riskmått

Valutawarrant. Villkor. Erbjudandet. Brasilianska real. För- och nackdelar. Risker och viktig information. Riskmått Villkor Kategori Valutawarrant Löptid 3 år Nominellt belopp 100 000 kronor Teckningskurs 1 7 000 kronor per Warrant Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad Indikativt 2 100 procent Sista anmälningsdag 9 september

Läs mer

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Strukturerade placeringsprodukter Kina Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Kina 15 Kina Tillväxt 15 Villkor Kategori: Kapitalskydd: Löptid: Emittent: Rating: Notering: Sista anmälningsdag: Aktieindexobligation

Läs mer

US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad

US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad US Homebuilders sprinter US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 20 % nedgång från Startkurs Deltagandegrad: 100

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondwarrant Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 1 7 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad Indikativt 2 100 procent Sista anmälningsdag 30 september

Läs mer

Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt

Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt Avseende: Hang Seng China Enterprises Index Med likviddag: 20 oktober 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen?

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen? Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad Sverige smart bonus Villkor Kategori: Kapitalskydd: Kursfallsskydd: Certifikat Nej 75 % av Startkurs Bonuskupong: 25 %, indikativt (lägst 17 %) 1 Deltagandegrad:

Läs mer

max COMBO Svensk Verkstad Max Combo Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor

max COMBO Svensk Verkstad Max Combo Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Verkstad Max Combo Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Möjlighet till det bästa av ackumulerad kupong och korguppgång Svensk verkstad max COMBO AUTOCALL Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

VAL CATELLA NORDIC CORPORATE BOND

VAL CATELLA NORDIC CORPORATE BOND Daglig exponering Villkor Kategori Indexwarrant Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 10 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad Indikativt 1

Läs mer

OMX STOCKHOLM 30 INDEX

OMX STOCKHOLM 30 INDEX Villkor Kategori Aktieindexobligation Löptid 8 år Nominellt belopp 10 000 kronor Teckningskurs 1 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Skyddsnivå 95 procent av Nominellt belopp Deltagandegrad

Läs mer

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. SPRINTER OMX 5 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Risknivå normalutfall - Hur stor

Läs mer

Sprinter Sverige - Optimal Start

Sprinter Sverige - Optimal Start a b Sprinter Sverige - Optimal Start Exponering mot den svenska börsen med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 6 Den extrema risknivån (skala 1-7)

Läs mer

ktieindexobligation Brasilien nr 1266

ktieindexobligation Brasilien nr 1266 Aktieindexobligation Brasilien 1266 Teckna dig senast 25 juni 2012 ktieindexobligation Brasilien nr 1266 PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 110% Kapitalskyddat av

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3 Kategori Sprinter Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Platåspann 85 % - 110 % Riskindikator Riskbarriär 65 % RIsknivån är fastställd

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Sverige AUTOCALL. Sverige Autocall. Sverige Autocall. Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad. Exponering mot den svenska marknaden och USD/SEK

Sverige AUTOCALL. Sverige Autocall. Sverige Autocall. Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad. Exponering mot den svenska marknaden och USD/SEK Sverige Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Sverige AUTOCALL Exponering mot den svenska marknaden och USD/SEK Sverige Autocall Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd:

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

KALENDERSTRATEGI SVERIGE

KALENDERSTRATEGI SVERIGE Årligt avkastningsbidrag Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent The Royal Bank of Scotland Plc Löptid Cirka 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid)

Läs mer

KALENDERSTRATEGI SVERIGE

KALENDERSTRATEGI SVERIGE Årligt bidrag Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent Nordea Finland Abp Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Återbetalningsskydd

Läs mer

Certifikat Kina Brasilien Autocall

Certifikat Kina Brasilien Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Brasilien Autocall Avseende: Kina och Brasilien Med likviddag: 16 februari 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Aktieindexobligation Europa 4

Aktieindexobligation Europa 4 Aktieindexobligation Europa 4 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Europa 4 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Återbetalningsskydd Löptid Aktieindexobligation Mangold

Läs mer

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Sprinter OMX 6 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Sista teckningsdag 2016-08-26 Mangold

Läs mer

VAL LANNEBO CORPORATE BOND

VAL LANNEBO CORPORATE BOND Daglig exponering Villkor Kategori Fondobligation Emittent Merrill Lynch B.V. (Garant är Bank of America Corporation) Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 1 100 procent av Nominellt belopp

Läs mer

KALENDERSTRATEGI SVERIGE

KALENDERSTRATEGI SVERIGE Årligt bidrag Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent The Royal Bank of Scotland Plc Löptid Cirka 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 103 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd 100 procent

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande:

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande: Indexcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 14 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

OMX STOCKHOLM 30 INDEX

OMX STOCKHOLM 30 INDEX Villkor Kategori Aktieindexobligation Löptid 8 år Nominellt belopp 10 000 kronor Teckningskurs 1 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas 2 Skyddsnivå 95 procent av Nominellt belopp Deltagandegrad

Läs mer

SVERIGE. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad MED. Villkor

SVERIGE. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad MED. Villkor Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad MED OPTIMAL START! SVERIGE Sprinter Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 160 % indikativt (Lägst 135%)

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO

SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO Svenska Bolag Smart Bonus Combo Ej kapitalskyddad SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO Exponering mot AstraZeneca, Electrolux, Ericsson och Nordea Svenska Bolag Smart Bonus Combo Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

& NOKIA. Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus Ej kapitalskyddad. Utbetalande och ackumulerande kupong. Strukturerade placeringsprodukter

& NOKIA. Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus Ej kapitalskyddad. Utbetalande och ackumulerande kupong. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter Utbetalande och ackumulerande kupong Ericsson & NOKIA autocall PLUS/MINUS Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd:

Läs mer

ASIA EMERGING. Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader. Emerging Asia. Strukturerade placeringsprodukter

ASIA EMERGING. Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader. Emerging Asia. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter EMERGING ASIA Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader Emerging Asia Villkor Kategori: Fondobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 %, indikativt

Läs mer

bolag Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Årsvisa kupongavstämningar Kapitalskyddad Villkor

bolag Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Årsvisa kupongavstämningar Kapitalskyddad Villkor Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Årsvisa kupongavstämningar Kapitalskyddad nordiska bolag COMBO AUTOCALL 100 trygghet Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd:

Läs mer

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Autocall Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A,

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Sverige. Marknadsexponering mot svenska börsen. Sverige Optimal Start Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen?

Sverige. Marknadsexponering mot svenska börsen. Sverige Optimal Start Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen? Sverige Optimal Start Ej kapitalskyddad Sverige optimal start Marknadsexponering mot svenska börsen Villkor Kategori: Obligation Skyddsnivå: 94 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt (lägst

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond.

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond. Foto: Nordic Photos Marknadswarrant USA Fastigheter Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 15 februari På uppgång Kategori Marknadswarrant Kapitalskydd Nej Emittent Morgan Stanley Emittentrating

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

KALENDERSTRATEGI SVERIGE

KALENDERSTRATEGI SVERIGE Årligt bidrag Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent Nordea Finland Abp Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Återbetalningsskydd

Läs mer

Ryssland 3 år Ej kapitalskyddad. Ryssland 3 år Ej kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen?

Ryssland 3 år Ej kapitalskyddad. Ryssland 3 år Ej kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen? Ryssland 3 år Ej kapitalskyddad Ryssland Ryssland 3 år Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 107 %, indikativt Teckningskurs: 100

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 3

Sverige Räntekorridor 3 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 3 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 4 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 % SPAX Norden En stor del av de nordiska bolagen gynnas av den höga tillväxten i tillväxtländerna. Fortsatt global återhämtning och en gradvis starkare hemmamarknad talar för SPAX Norden. SPAX Norden löper

Läs mer

AUTOCALL NORDISKA BANKER. Möjlighet till 15 % 2 i Kupong. Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER

AUTOCALL NORDISKA BANKER. Möjlighet till 15 % 2 i Kupong. Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER NORDISKA BANKER AUTOCALL Möjlighet till 15 % 2 i Kupong Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Kursfallsskydd: Kupong: Investeringsbelopp: Löptid: Emittent: Notering: Sista

Läs mer

KALENDERSTRATEGI SVERIGE

KALENDERSTRATEGI SVERIGE Årligt bidrag Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent Nordea Finland Abp Löptid Cirka 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Återbetalningsskydd

Läs mer

Smart Bonus Europa & Storbritannien

Smart Bonus Europa & Storbritannien Smart Bonus Europa & Storbritannien Big Ben, London Smart Bonus Europa & Storbritannien Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs International The Goldman

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter NOrdiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Kupong: 17 %,

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Smart Bonus Sverige 2 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Sprinter Indikativ kupong 30 % (Lägst 25 %)

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Sverige platå Sprinter

Sverige platå Sprinter Sverige Platå Sprinter Ej kapitalskyddad Med Optimal Start Sverige platå Sprinter Marknadsexponering mot Sverige Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 300 % Platå: 20 % Kursfallsskydd:

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Sydkorea Med emissionsdag: 5 januari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start a b Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start Exponering mot de fyra svenska storbankerna med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 7 Emittent

Läs mer

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi.

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi. Emission 1 SPRINTER TWIN WIN SVERIGE 20 Riskreducering Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling Tillväxt i svensk ekonomi Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator

Läs mer

Norden 10 Bolag 2. Norden 10 Bolag Tillväxt 2. Norden 10 Bolag 2 & Norden 10 Bolag Tillväxt 2 Kapitalskyddad

Norden 10 Bolag 2. Norden 10 Bolag Tillväxt 2. Norden 10 Bolag 2 & Norden 10 Bolag Tillväxt 2 Kapitalskyddad Norden 10 Bolag 2 & Norden 10 Bolag Tillväxt 2 Kapitalskyddad Norden 10 Bolag Norden 10 Bolag 2 Norden 10 Bolag Tillväxt 2 Villkor Kategori: Aktieobligation Exponeringstid: 5 år Emittent: Danske Bank A/S

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 8

Aktieindexobligation Sverige 8 Aktieindexobligation Sverige 8 Aktieindexobligation Sverige 8 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Kapitalskydd Valutarisk Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley

Läs mer

Riskindikator. Kategori. Lägsta återbetalning. Aktieobligation Erbjuds av

Riskindikator. Kategori. Lägsta återbetalning. Aktieobligation Erbjuds av Aktieobligation Globala BOLAG 4 Kategori Aktieobligation Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Lägsta återbetalning 90 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag Exponeringstid 3,5 år RIsknivån

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

SVERIGE. Sverige Lock-In 3 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

SVERIGE. Sverige Lock-In 3 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter SVERIGE lock-in Sverige Lock-In 3 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % nedgång från Startkurs Deltagandegrad: 100 % indikativt Inlåsningsnivåer:

Läs mer

Aktieindexobligation Kina Fastland 2

Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag 2011-07-01 Kapitalskydd vid ordinarie återbetalningsdag Löptid Underliggande Valutarisk

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Sverige. Exponering mot svenska aktiemarknaden. Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

Sverige. Exponering mot svenska aktiemarknaden. Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter Sverige SPRINTER Exponering mot svenska aktiemarknaden Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % nedgång från Startkurs Deltagandegrad:

Läs mer

10 bolag. Kapitalskydd i amerikanska dollar. Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar. Villkor. För vem passar placeringen?

10 bolag. Kapitalskydd i amerikanska dollar. Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar. Villkor. För vem passar placeringen? Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar global 10 bolag usd Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar Villkor Kategori: Aktieobligation Köpkurs: 102 % Exponeringstid: 6 år

Läs mer

Sprinter. Spanien Sprinter 3. Spanien Sprinter 3. Ej kapitalskyddad. Villkor

Sprinter. Spanien Sprinter 3. Spanien Sprinter 3. Ej kapitalskyddad. Villkor Spanien Sprinter 3 Ej kapitalskyddad Spanien Sprinter Spanien Sprinter 3 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 125 % (indikativt) Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Twin-win Sprinter Sverige 19

Twin-win Sprinter Sverige 19 Twin-win Sprinter Sverige 19 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Möjlighet till avkastning vid positiv samt negativ utveckling. Kategori Erbjuds av Risknivå normalutfall

Läs mer

Sverige. Optimal startkurs: under hela Exponeringstiden. Sverige Optimal Start Total Ej kapitalskyddad. Villkor. Riskindikator

Sverige. Optimal startkurs: under hela Exponeringstiden. Sverige Optimal Start Total Ej kapitalskyddad. Villkor. Riskindikator Sverige Optimal Start Total Ej kapitalskyddad Optimal startkurs under hela Exponeringstiden Sverige optimal start total Villkor Kategori: Kapitalskydd: Investeringsbelopp: Certifikat Nej 10 000 kr per

Läs mer

Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA

Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA Aktieobligation GLOBALA BOLAG 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Aktieobligation Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA Natixis SA Garantrating (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag

Läs mer

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad USA 10 BOLAG USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Löptid: Emittent: Rating: Notering: Sista anmälningsdag: Aktieobligation

Läs mer

Om riskerna i investeringen. Viktig information om marknadsföringsbroschyren. Prospekt och villkor för certifikaten

Om riskerna i investeringen. Viktig information om marknadsföringsbroschyren. Prospekt och villkor för certifikaten Sverige Platå Sprinter 6 Ej kapitalskyddad Med Optimal Start SVERIGE PLATÅ SPRINTER Marknadsexponering mot Sverige Villkor Kategori: Kapitalskydd: Investeringsbelopp: Exponeringstid: Certifikat Nej 10

Läs mer