Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering Opportunities

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering Opportunities"

Transkript

1 Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering Opportunities IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 1

2 Innehållsförteckning Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering Opportunities 2 Fonden och fondandelarna 3 Målsättning och placeringsinriktning 3 Risk 4 För vem passar fonden 4 Köp och försäljning av fondandelar 5 Rapporter 5 Avgifter 6 Utdelning 6 Skatteregler 6 Uppdragsavtal 7 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 7 Möjlighet till ändring i fondbestämmelser 7 Fondbolaget IKC Fonder AB 8 Allmänt 8 Fondens förvaringsinstitut 8 Fondbolagets styrelse 8 Ledningsgrupp 9 Klagomålsansvarig 9 Revisor 9 Fondens ansvarige förvaltare 9 Övrigt Förvaltningsteam 9 Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering Opportunities Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. För varje investeringsfond skall det finnas en aktuell informationsbroschyr och detta dokument utgör tillsammans med fondbestämmelserna informationsbroschyren för fonden IKC Taktisk Allokering Opportunities, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond som förvaltas av IKC Fonder AB (fondbolaget). En placering i fonden medför risk, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Medel som investeras i fonden kan både öka och minska i värde oberoende av övriga marknadsförhållanden. Denna informationsbroschyr är till för att en placerare själv ska kunna bilda sig en uppfattning om fondens möjligheter och risker. IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 2

3 Fonden och fondandelarna En värdepappersfonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av det fondbolag som förvaltar fonden. Den är dock ett självständigt skattesubjekt. Verksamheten regleras i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registret förs av fondbolaget. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Målsättning och placeringsinriktning Fonden investerar i fondandelar (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, så kallade ETF:er) och överlåtbara värdepapper med inriktning mot tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas marknader vars ekonomier under en längre tid växer fortare än övriga globala ekonomier, exempelvis marknader i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Fondens strategi är att genom taktisk allokering löpande utnyttja fondens placeringsinriktning för att skapa möjlighet att optimera avkastningspotentialen i förhållande till de förutsättningar som råder på de aktuella marknaderna. Placeringarna syftar till att genom en aktiv förvaltning åstadkomma en avkastning som på medellång sikt överstiger jämförelseindex MSCI Emerging Market Net i SEK till 70 % och OMRX-TBILL till 30 % och ha en riskprofil som är lägre eller i nivå med samma jämförelseindex. Den genomsnittliga andelen aktieexponering kan över tid komma att utgöra mellan % av fondförmögenheten men eftersom fonden förvaltas aktivt kan innehaven från tid till annan ha en annan fördelning än sitt jämförelseindex. Fonden kan placera upp till 100 % av medlen med exponering mot aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera upp till 100 % av medlen med exponering mot räntemarknaden. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. Fondens medel får placeras i ETF:er (Exchange Traded Funds) varmed avses fondandelar eller fondliknande överlåtbara värdepapper. Fondens medel får placeras i derivatinstrument med så dana underliggande tillgångar som framgår av 5 kap. 12 LIF. IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 3

4 IKC Taktisk Allokering Opportunities erbjuder placerare möjligheten att ta del av en diversifierad portfölj med investeringar i de regioner som bedöms ha de bästa förutsättningarna för att erhålla en god avkastning. Fonden placerar i finansiella instrument utan geografisk avgränsning och utan avgränsning mot särskild bransch men med en tydlig inriktning mot tillväxtmarknader. Fonden har vid var tid minst 40 % av fondens medel investerade i aktierelaterade och/ eller ränterelaterade instrument med exponering mot tillväxtmarknader. Risk Allt sparande är förknippat med risk. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerat i fonden återfår hela sitt insatta kapital. Fondens risktagande begränsas av de regler som anges i lagen (2004:46) om investeringsfonder och av fondens fondbestämmelser. Risken i fonden påverkas av fördelningen mellan olika värdepapper, geografiska marknader och sektorer. Kurserna på de instrument som fonden investerar i kan gå både upp och ned. Sparandet i fondandelar är därför förenat med risk för stora värdeförändringar. Fonden får använa derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. Användning av derivatinstrument innebär en risk på så sätt att den underliggande tillgången kan förändras i värde. Derivatinstrument kan användas både för att höja och sänka risken i fonden. Derivat kan i vissa marknadslägen vara ett effektivt sätt att skaffa sig en önskad exponering mot en viss marknad. Fonden placerar en betydande andel av fondförmögenheten i en annan valuta än svenska kronor och påverkas därför av risk vid förändringar i valutakurser. En annan risk är att fonden kan ha placeringar i fondandelar och överlåtbara värdepapper som har en liknande placeringsinriktning. Den geografiska spridningen minskar risken i de olika placeringarna. Vidare föreligger likviditetsrisk, det vill säga risk att en position inte kan säljas i tid till ett rimligt pris. Fondbolaget använder sig av åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponeringar. För vem passar fonden Fonden vänder sig till investerare som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som gör placeringar med inriktning mot tillväxtmarknader. IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 4

5 Investeraren är förtrogen med de finansiella marknaderna och blir inte orolig när fondandelsvärdet kan variera och värdet på placeringarna går upp och ner, eftersom denne sparar långsiktigt. Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år. En fondsparare bör även vara medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex. Köp och försäljning av fondandelar Köp sker till dagens kurs efter det att begäran om köp samt likvid inkommit på fondens konto, köpdagen. Kursen på köpdagen presenteras den första bankdag som inträder efter köpdagen. Begäran om köp samt likvid måste vara fondbolaget tillhanda senast kl på köpdagen för att köp ska kunna ske på köpdagen. I annat fall sker köpet på nästkommande köpdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl ska begäran om köp samt likvid ha kommit fondbolaget tillhanda senast kl på köpdagen för att köp ska kunna ske på köpdagen. I annat fall sker köp nästkommande köpdag. Försäljning sker till dagens kurs efter det att begäran om försäljning kommit fondbolaget tillhanda, försäljningsdagen. Kursen på försäljningsdagen presenteras den första bankdag som inträder efter försäljningsdagen. Begäran om försäljning måste vara fondbolaget tillhanda senast kl på försäljningsdagen för att försäljning ska kunna ske på försäljningsdagen. I annat fall sker försäljningen nästkommande försäljningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl ska begäran om försäljning ha inkommit senast kl på försäljningsdagen för att försäljningen ska kunna ske på försäljningsdagen. I annat fall sker försäljningen nästkommande försäljningsdag. Fondandel ska säljas på försäljningsdagen om likviditet finns tillgänglig i fonden. Om så inte är fallet ska likviditet anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen av fondandel ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning av egendom väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen av fondandel. Köp eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om köp eller försäljning okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av fondbolaget på fondbolagets hemsida, och i utvalda tidningar. Blanketter för köp och försäljning finns hos fondbolaget och på fondbolagets hemsida. Rapporter Fondbolaget lämnar en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna finns tillgängliga på fondbolagets hemsida i pdfformat. Det är även möjligt att göra en beställning av tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som önskar. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos fondbolaget samt hos förvaringsinstitutet. IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 5

6 Avgifter Ersättningen till fondbolaget, förvaltningsavgift, utgår i form av en fast årlig avgift om högst 2,5 % av fondandelsvärdet, vilket är den högsta procentuella förvaltningsavgift som kan tas ut av fondbolaget. Gällande fasta avgift är 2,5 %. Transaktionskostnader, courtage, hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden. Fonden har ingen inträdesavgift eller utträdesavgift. Utöver de avgifter som fondbolaget tar ut kan det tillkomma avgifter i underliggande fonder om fonden investerar i andra fonder. Fondbolaget har träffat avtal om avgiftsdelning med flera av de fondbolag i vars fonder fonden kan placera i. Avgiftsdelningen medför att delar av förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna betalas tillbaka till fonden och kommer fondandelsägarna till godo. Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut före avgiftsdelning i underliggande fond är 5 % av underliggande fonds värde. Högsta prestationsbaserade avgift som får tas ut i underliggande fond är 50 % av den överavkastning som den prestationsbaserade ersättningen är baserad på. Utdelning Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan. Skatteregler Den 1 januari 2012 infördes skatt på innehav av direktägda andelar i investeringsfonder. Som fondandelsägare innebär det att du i din självdeklaration tar upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 % av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten beskattas sedan för fysiska personer med 30 % som vid andra kapitalinkomster. För fysiska personer innebär det att skatten blir 30 % x 0,4 % = 0,12 % av innehavet. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 % skatt. Är schablonintäkten mindre än 200 kronor är den skattefri. Nedan följer ett exempel. Ett fondinnehav på kronor ger en schablonintäkt på 800 kronor och skatten för en fysisk person blir 240 kronor eller annorlunda uttryckt, x 0,4 % x 30 % = 240 kr. I praktiken blir det en schablonskatt som motsvarar 0,12 procent (0,4 % x 30 % = 0,12) av värdet på fondinnehavet vid årets början. Skatten gäller endast för privatpersoner och juridiska personers direktägande i fonder och gäller innehav av såväl svenska som utländska investeringsfonder. Skatten återkommer årligen och tas ut oavsett om innehavet ökat eller minskat i värde. Skatten ska betalas av privatpersoner bosatta i Sverige, svenska dödsbon, svenska aktiebolag, svenska stiftelser och föreningar som inte är skattebefriade samt utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige. IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 6

7 De som inte behöver betala skatt på fondsparande är privatpersoner bosatta i Sverige som har sparande i kapital- och pensionsförsäkring eller på investeringssparkonto, skattebefriade svenska stiftelser och ideella föreningar, offentliga subjekt som kommuner, landsting och staten, svenska aktiebolag som har fonderna som lager i en värdepappersrörelseverksamhet såsom banker, privatpersoner bosatta i utlandet, utländska dödsbon, utländska bolag som inte har fast driftställe i Sverige samt andra utländska juridiska personer som inte har fast driftställe i Sverige. Kontrolluppgift om schablonintäkt ska lämnas av det fondbolag som är skyldigt att lämna kontrolluppgift om försäljning av fondandelar. För förvaltarregistrerade andelar ska förvaltaren lämna kontrolluppgift. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon. Juridiska personer får själva beräkna schablonintäkt. Vid försäljning och utdelning blir skatt på kapitalvinster 30 % för privatpersoner. Uppdragsavtal Fondbolaget använder sig av externa resurser i förvaltningen av fondmedlen och har slutit uppdragsavtal med A-Sec Outsourcing AB gällande outsourcing av vissa tjänster förknippade med fondadministration. Fondbolaget har slutit uppdragsavtal med Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning Sweden AB gällande outsourcing av marknadsföringstjänster samt med Fondbytesprogrammet Administration i Malmö AB gällande vissa administrativa tjänster såsom ekonomi och IT. Bolaget har även slutit uppdragsavtal med försäkringsförmedlare för distribution av produkter och tjänster samt anlitat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fondens förvaringsinstitut. Vidare har uppdragsavtal avseende funktionen för regelefterlevnad slutits med G. Grönberg Advokatbyrå samt avseende internrevision med Änglarum Finanskonsult. Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet Om fondbolaget av någon anledning skulle besluta att upphöra med verksamheten eller om någon händelse omöjliggör fortsatt verksamhet ska samtliga andelsägare informeras om detta. Vid upphörande av fonden efter ett eventuellt återkallande av fondbolagets tillstånd från Finansinspektionen, konkurs eller likvidation ska förvaringsinstitutet omedelbart ta över förvaltningen av fondmedlen. Efter en sådan händelse kan det finnas möjlighet för fondandelsägare att överföra sin förvaltning till ett annat fondbolag eller i vissa fall kan fonden upplösas genom försäljning av tillgångarna. En överlåtelse eller upphörande av förvaltning efter ett beslut från fondbolagets sida kan ske först efter godkännande av Finansinspektionen. Vid upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarast möjligt. Möjlighet till ändring i fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att tillställa Finansinspektionen ändringar i fondbestämmelserna efter beslut i bolagets styrelse. Om Finansinspektionen godkänner ändringar i fondbestämmelserna kan ändringarna påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 7

8 Fondbolaget IKC Fonder AB Allmänt Fonden förvaltas av IKC Fonder AB som står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva fondverksamhet (tillståndet erhölls ). Fondbolaget ägs till 100 % av IKC Holding AB. IKC Fonder AB är ett svensk registrerat aktiebolag som registrerades hos Bolagsverket Fondbolaget inledde sin verksamhet i samband med att Finansinspektionen beviljade tillstånd för fondverksamheten. Fondbolagets aktiekapital uppgår till kronor. IKC Fonder AB har sitt säte och huvudkontor på Rundelsgatan 14, Malmö, Sverige. IKC Fonder AB för register över samtliga fondandelar i fonden. Följande fonder förvaltas av IKC Fonder AB: IKC World Wide IKC Sverige Flexibel Fondbytesprogrammet 0-50 Fondbytesprogrammet IKC Global Brand FBP Pension Variabel FBP Opportunities Flexible IKC Taktisk Allokering IKC Taktisk Allokering 0-80 IKC Taktisk Allokering 0-40 IKC Taktisk Allokering Opportunities IKC Tre Euro Balanserad IKC Tre Euro Offensiv IKC Sunrise Fondens förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte på Kungsträdgårdsgatan, Stockholm, Stockholms län. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) bedriver huvudsakligen bankverksamhet. Fondbolagets styrelse Styrelsens ordförande Övriga ledamöter Bo Åhnebrink Joakim Ollén Anders Norman Evami Svensson IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 8

9 Ledningsgrupp Vd Stf. vd, Ansvarig förvaltare Vice president Riskansvarig Hans Andersson Inge Knutsson Erland Juhlin Henrik Rendel Klagomålsansvarig Alf-Peter Svensson, G Grönberg Advokatbyrå Revisor Fondbolaget har utsett PWC som revisor och extern granskare där auktoriserade revisorn Carl-Johan Fogelberg har huvudansvar. Änglarum Finanskonsult upprätthåller funktionen för internrevision. Fondens ansvarige förvaltare Inge Knutsson är ansvarig förvaltare och grundare av bolaget. Inge har verkat inom Folksam och därefter som fristående försäkringsförmedlare under eget mäkleri fram till december Parallellt har han sedan 1998 mycket framgångsrikt bedrivit diskretionär förvaltning inom den egna fondplaceringstjänsten Fondbytesprogrammet. Efter det att fondplaceringstjänsten blev tillståndspliktig 2005 har Inge framgångsrikt verkat som rådgivande förvaltare till Cicero Fonder AB avseende Fondbytesprogrammets fondportföljer och fonden Cicero World Wide, en fond-i-fond som graderats med fem stjärnor av analysföretaget Morningstars oberoende granskning (uppdraget rörande Cicero World Wide upphörde november 2009). Inge Knutsson är ansvarig förvaltare för fonderna IKC Sverige Flexibel, IKC World Wide, Fondbytesprogrammet 0-50, Fondbytesprogrammet 0-100, FBP Pension Variabel och FBP Opportunities Flexible. Fondbolaget Cicero Fonder AB övertog förvaltningsansvaret för Fondbytesprogrammets fondplaceringstjänst i samband med att den blev tillståndspliktig Avtalet med Cicero är uppsagt våren 2009 efter det att Inge förvärvat Dunova Kapitalförvaltning AB, ett värdepappersbolag med tillstånd att överta driften av fondplaceringstjänsten. Dunova Kapitalförvaltning AB har under december 2009 namnändrats till Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning AB. Övrigt Förvaltningsteam Erland Juhlin är ställföreträdande vd och förvaltare hos IKC Fonder AB. Erland är jur.kand. och civilekonom vid Lunds universitet. Efter studierna antogs Erland till tingstjänstgöring vid Landskrona tingsrätt Han blev sedan kundmäklare på PK-banken i Malmö anställdes Erland vid SEB som kundmäklare och som ansvarig för derivathandeln i södra Sverige, som han var med och byggde upp började Erland som institutionsmäklare på SHB där han hade kundansvar för en rad svenska institutioner anställdes Erland som ansvarig för aktieportföljerna på Femte AP-fonden. Där var han också styrelsens sekreterare började Erland Juhlin på Danske Banks kapitalförvaltningsenhet Danske IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 9

10 Capital. Där var han ansvarig för den svenska aktiefonden och den svenska blandfonden. Vidare var han en av flera förvaltare av Europafonden i Köpenhamn. Under hösten 2004 engagerades Erland av Case Asset Management. Där var han en av två förvaltare av specialfonden Fair Play. Erland Juhlin har senast varit anställd hos Cicero Fonder AB där han förvaltade specialfonden Cicero Auscultare. Mattias Larsson är analytiker hos IKC Fonder AB och medlem i förvaltningsteamet sedan januari Mattias har en ekonomie magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och kommer närmast från Sparbanken Syd där han bl.a. arbetat som aktie- och optionsmäklare. Innan dess arbetade Mattias som licensierad placerings-rådgivare hos Sparbanken Finn och som Account Manager hos Saxo Bank Capital Markets i Köpenhamn. Mattias har också arbetat som försäkringsrådgivare hos EFM Ekonomi & Försäkringsmäklarna samt genomgått ett trainee program inom bank/ finans hos Danske Bank/ Danske Markets i Köpenhamn. IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 10

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 1 Innehållsförteckning Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Handelsbankens Eurolandfond Aktie Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer