HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

2 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av fondbolag inom Brummer & Partners. Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy Utdelande är specialmatarfonder som investerar i specialmottagarfonden Brummer Multi-Strategy Master. Brummer Multi-Strategy 2xL erbjuder en belånad investering i Brummer Multi-Strategy. Ingående fonder 1) : Archipel, Canosa, Futuris, Lynx (Bermuda), Manticore, Nektar, Observatory och Zenit Valuta: Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Utdelande och Brummer Multi-Strategy 2xL: svenska kronor Brummer Multi-Strategy Euro: euro Startdatum: Brummer Multi-Strategy Master: 1 april 2013 Brummer Multi-Strategy: 1 april 2002 Brummer Multi-Strategy Euro: 1 oktober 2002 Brummer Multi-Strategy Utdelande: 1 maj 2013 Brummer Multi-Strategy 2xL: 1 september 2008 FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Risk (standardavvikelse): Lägre än aktiemarknadens risk Korrelation: Låg med aktier och obligationer AVGIFTER OCH TECKNING Fast och prestationsbaserat arvode: 0 procent. Brummer Multi-Strategy Master erlägger fast och prestations baserat arvode på investeringarna i de ingående fonderna om 1,0 procent per år respek tive 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln. Tecknings- och inlösenavgifter: 0 procent Teckning/inlösen av andelar: Månadsvis 2) Minimiinvestering vid första teckningstillfället: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Utdelande och Brummer Multi-Strategy 2xL: kronor, därefter minst kronor per teckningstillfälle. Via Brummer & Partners fonddepå och investeringssparkonto kronors minimiinvestering. Läs mer på Brummer Multi-Strategy Euro: euro, därefter minst euro per teckningstillfälle. INFORMATION OM INGÅENDE FONDER Detaljerade beskrivningar av de i Brummer Multi-Strategy Master ingående fonderna finns i respektive fonds informationsbroschyr och rapporter, som kan hämtas via respektive fonds webbplats (www.brummer.se) eller via förfrågningar till TILLSYN Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll tillstånd att utöva fondverksamhet den 8 februari Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Revisorer: KPMG AB, Anders Bäckström och Mats Nordebäck, SN:s Revisorer AB FONDBOLAG Brummer Multi-Strategy AB Organisationsnummer: Fonder under förvaltning: Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy Ut delande och Brummer Multi-Strategy 2xL Ägare: Brummer & Partners AB (100 procent) Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 14, Box 7030, SE Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Kontakt: Client Desk (B & P Fund Services AB) Verkställande direktör: Klaus Jäntti Styrelse: Patrik Brummer (ordförande), Klaus Jäntti och Markus Wiklund Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf, B & P Fund Services AB Oberoende riskkontrollansvarig: Sam Nylander, B & P Fund Services AB 1) Avser de fonder som Brummer Multi-Strategy Master investerar i. De icke-nordiska fondernas full ständiga namn är Canosa G lobal Macro Fund Ltd., Lynx (Bermuda) Limited, M anticore Fund (Cayman) Ltd. respektive Observatory Credit Markets Fund L imited. 2) Blankett och information om datum för teckning respektive inlösen kan beställas hos fondbolaget eller hämtas via fondens webbplats.

3 Detta är en gemensam halvårsrapport med förvaltningsberättelser för fonderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer M ulti-strategy, Brummer Multi -Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy Utdelande och Brummer Multi-Strategy 2xL. För information om respektive fond, se respektive fonds förvaltningsberättelse. HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 JUNI 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Brummer Multi-Strategy AB får härmed avge följande halvårsrapport för f onderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi- Strategy Ut delande och Brummer Multi-Strategy 2xL för perioden 1 januari till 30 juni Brummer & Partners första halvåret Hedgefondmarknaden första halvåret Förvaltarna har ordet...8 Avkastning och risk...13 Brummer Multi-Strategy Master...15 Förvaltningsberättelse...15 Räkenskaper...16 Brummer Multi-Strategy...19 Förvaltningsberättelse...19 Räkenskaper...20 Brummer Multi-Strategy Euro...23 Förvaltningsberättelse...23 Räkenskaper...24 Brummer Multi-Strategy Utdelande...27 Förvaltningsberättelse...27 Räkenskaper...28 Brummer Multi-Strategy 2xL...30 Förvaltningsberättelse...30 Räkenskaper...32 Rapport avseende översiktlig granskning av halvårsrapport...36 Förvaltningsorganisation...37 Om Brummer & Partners...38 Ordlista...39 Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy Utdelande och Brummer Multi-S trategy 2xL (tillsammans fonderna ) är specialfonder enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonderna är följaktligen inte så kallade UCITS-fonder. Andelarna i fonderna har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, K anada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i s ådana länder där sådant er bjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investe ring inte får göras av in vesterare utanför Sverige. Brummer Multi-Strategy AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonderna utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonderna och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondernas faktablad och informationsbroschyrer. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investe ring i fonderna ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonderna bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonderna eller information om fonderna ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Brummer Multi-Strategy AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4 Brummer & Partners första halvåret 2014 När vi nu summerar första halvåret 2014 kan vi konstatera att den samlade utvecklingen för Brummer & Partners förvaltning uttryckt genom Brummer Multi-Strategy (BMS) resulterat i en avkastning på 0,77 procent. Under samma period ökade HFR:s samlade globala hedgefondindex med 3,10 procent och HFR:s index för fond-i-fonder med 2,04 procent. Den förvaltarmiljö vi erbjuder har visat sig vara attraktiv för skickliga förvaltarteam som uppskattar vår erfarenhet och solida infrastruktur, i kombination med affärsmodellen som präglas av entreprenörskap och intressegemenskap. Brummer & Partners affärsmodell har fungerat väl inom en bransch där inträdesbarriärerna för att starta nya hedgefonder successivt har stigit de senaste åren. Denna utveckling drivs av ökade krav från investerare, lagstiftare och myndigheter, och berör särskilt funktioner för regelefterlevnad, riskkontroll och portföljvärdering. Arbetet med att utvärdera och träffa nya presumtiva förvaltarteam fortsätter i oförminskad takt. För tillfället ser vi flera konkreta möjligheter än tidigare. Vår främsta målsättning vid beslut om förändringar bland fonderna är att förbättra kvaliteten i BMS. I juni 2014 beslutade vi att bli delägare i fondbolaget som förvaltar MNJ Asia-Pacific Absolute Return (MNJ). MNJ är en aktieorienterad systematisk hedgefond med marknadsneutral inriktning. Fonden investerar på den amerikanska och den japanska kapitalmarknaden och startades Vid en tillbakablick kan vi konstatera att fonden hade bidragit positivt om den ingått i BMS sedan MNJ:s start. Fondbolaget har sin hemvist i Singapore och fonden förvaltas av två erfarna förvaltare. Brummer Multi-Strategy kommer att investera i MNJ från och med den 1 oktober Vi ser ett fortsatt intresse för vår förvaltning med nya förtroenden från investerare runt om i världen. Under perioden växte gruppens samlade förvaltade kapital från 112 till 121 miljarder kronor. En allt större andel förvaltas genom BMS som nu utgör drygt 40 procent av gruppens förvaltade kapital, jämfört med drygt 30 procent för tre år sedan. Vi har under senare tid fått mandat från flera större institutioner och statliga investeringsfonder som valt Brummer & Partners efter omfattande utvärderingar. Brummer & Partners har alltjämt en stor andel för oss betydelsefulla privatkunder, bland annat pensionssparare genom vårt försäkringsbolag Brummer Life. Vårt matematikengagemang har under våren resulterat i flera spännande aktiviteter. I april hade vi återigen förmånen att välkomna matematiktalanger från gymnasiet på träningsläger hos Brummer & Partners. Vi imponeras av den talang och kapacitet ungdomarna uppvisar och de är viktiga förebilder för att få fler ungdomar att satsa på matematiken. Ett annat matematikprojekt som ligger oss varmt om hjärtat är Kleindagarna som vi har förmånen att finansiera. Klein dagarna är en uppskattad årlig mötesplats för gymnasielärare och högskolelärare där de gemensamt utvecklar matematiklektioner för gymnasiet. Lärare har ett svårt och samhällsviktigt uppdrag och det ligger i allas intresse att de får möjlighet att förkovra sig och utveckla sina förmågor ytterligare. Kleindagarna arrangeras av världsledande Institut Mittag-Leffler och Svenska kommittén för matematikutbildning vid Kungl. Vetenskapsakademien. Patrik Brummer Styrelseordförande Brummer & Partners AB Klaus Jäntti Verkställande direktör Brummer & Partners AB 4

5 Hedgefondmarknaden första halvåret 2014 Hedgefondbranschen hade i likhet med aktiemarknaden god avkastning under första halvåret 2014 och uppvisade p ositiva siffor. Branschanalysföretaget HFR:s globala hedgefond index 1) ökade under perioden med 3,10 procent medan deras index för fond-i-fonder ökade med 2,04 procent. Betat (marknadsexponeringen) för HFR:s hedgefondindex har varit 0,4 under de senaste fem åren. Under halvåret steg aktiemarknaden globalt med 5,48 procent. Om man antar att betat varit detsamma under första halvåret 2014 kan merparten, 2,1 procentenheter av hedgefondbranschens avkastning, förklaras enbart av en lång aktieexponering. HFR delar in hedgefondmarknaden i fyra huvudstrategier: aktiebaserade, händelsestyrda, makrobaserade och strategier fokuserade på relativ värdering. Vi kan konstatera att strategier fokuserade på relativ värdering följt av händelsestyrda strategier uppvisat bäst avkastning. Precis som förra året innebar även första halvåret 2014 svårigheter för trendföljande fonder (CTA-fonder). Globalt har hedgefondmarknaden uppvisat fortsatt tillväxt under året och det förvaltade kapitalet beräknas nu uppgå till omkring miljarder dollar enligt HFR. AVKASTNING Alla de fyra huvudstrategierna på hedgefondmarknaden visade positiv avkastning under första halvåret Index för strategier fokuserade på relativ värdering uppvisade högst avkastning med 4,75 procent. Index för händelsestyrda strategier och aktiebaserade strategier avkastade 4,34 respektive 3,17 procent. Makrobaserade strategier har vänt den nedåtgående trenden med en positiv avkastning under första halvåret 2014 om 0,96 procent (se diagram 1). HFR:s samlade hedgefondindex har under de senaste fem Hedgefondstrategier Aktiebaserade: Aktiebaserade strategier tar långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument och kan använda sig av både fundamentala och kvantitativa placeringsmetoder. Händelsestyrda: Händelsestyrda strategier in vesterar i aktier i företag som deltar eller kommer att delta i någon typ av företagshändelse som till exempel s ammanslagning, uppköp, återköp av aktier eller ut givande av obligationer. Makrobaserade: Makrobaserade strategier investerar i många olika tillgångsslag och baserar sina investeringar på för väntade förändringar i underliggande e konomiska variabler och hur dessa påverkar aktier, obligationer, valutor och råvaror. I denna kategori finns också trendföljande fonder, CTA (Commodity Trading Advisors). Det är hedgefonder som vanligen an vänder sig av systematiska investeringsstrategier, ofta trendföljande, i likvida börshandlade terminer eller optioner på termins kontrakt. Relativ värdering: Strategier som försöker utnyttja felprissättningar mellan relaterade tillgångar inom till e xempel aktie- och obligationsmarknaden. åren haft en genomsnittlig årlig avkastning på 6,48 procent. Motsvarande siffra för fond-i-fondindex är 4,23 procent. I termer av riskjusterad avkastning har HFR:s samlade hedgefondindex under samma period haft en Sharpe-kvot på 1,04 och index för fond-i-fonder 0,81, se diagram 2 och 3. Sharpekvoten är ett mått på portföljens riskjusterade avkastning och beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan 1. Avkastning första halvåret 2014 (%) 2. Genomsnittlig avkastning under de fem senaste åren (%) Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade HFR:s samlade HF-index Fond-i-fonder Brummer Multi-Strategy 0 Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade HFR:s samlade HF-index Fond-i-fonder Brummer Multi-Strategy Källa: HFR Industry Report c 2014 HFR, Inc., Källa: HFR Industry Report c 2014 HFR, Inc., 1) HFR:s samlade globala hedgefondindex är ett likaviktat index som visar den genomsnittliga avkastningen bland hedgefonderna i HFR:s databas. 5

6 i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpe-kvot är därmed ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. KORRELATION För att en hedgefond ska vara ett verktyg för riskspridning och diversifiering av en portfölj med de traditionella tillgångsslagen aktier och obligationer, måste hedgefonden uppvisa låg korrelation med dessa tillgångsslag. Många hedgefonder har dock generellt haft hög korrelation med aktiemarknaden. I diagram 4 visas korrelationen under de senaste fem åren för HFR:s samlade hedgefondindex med S&P 500 (amerikanskt aktieindex), JPM Govt Bond (globalt statsobligationsindex), MSCI Europe (europeiskt aktieindex) samt MSCI World (globalt aktieindex). 3. Sharpe-kvot under de fem senaste åren 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade HFR:s samlade HF-index Källa: HFR Industry Report c 2014 HFR, Inc., Fond-i-fonder Brummer Multi-Strategy KAPITALFLÖDEN Under första halvåret 2014 fortsatte investerare att a llokera kapital till hedgefonder. Det förvaltade kapitalet är relativt jämnt fördelat mellan de fyra huvudstrategierna (se diagram 6). Tre av de fyra huvudstrategierna hade nettoinflöden av kapital på cirka 15 till 30 miljarder dollar under första halvåret 2014, medan makrobaserade strategier hade ett utflöde på cirka 10 miljarder dollar. Även om antalet fond-i-fonder minskade ytter ligare något under första halvåret är ändå omkring en sjättedel av alla hedgefonder fond-i-fonder. De senaste årens trend med utflöden ur fond-i-fonder har avstannat och fonder i denna kategori hade under första halvåret ett inflöde på 0,2 miljarder dollar (se diagram 7). NYA REGELVERK OCH REGLERINGAR Första halvåret 2014 har präglats av ett högt tempo med regelförändringar för finansbranschen generellt och även för fondbranschen. Nya regler gäller för förvaltare av alternativa investeringsfonder och hantering av så kallade OTCderivat. Finansinspektionen har offentliggjort nya föreskrifter om operativa risker, informationssäkerhet och IT. Nya kapitaltäckningsregler, som bland annat träffar värdepappersbolag, och nya försäkringsregler, så kallade Solvens IIregler, har också sjösatts. Störst påverkan på den del av fondbranschen som förvaltar alternativa investeringsfonder, till exempel svenska specialfonder, hedgefonder och private equity-fonder, har givetvis den nya lagstiftningen för förvaltare av alternativa investeringsfonder haft. Denna reglering kommer från EU:s regelverk och gäller lika i alla medlemsländer. Under första halvåret har allt fler förvaltare antingen sökt nya tillstånd eller valt att byta hemvist till ett land utanför EU. De nya reglerna för derivat (i Europa under EMIR och i USA under Dodd-Frank) har påverkat de fonder som arbetar med OTC-derivat, men även arbetet med standardiserade derivatinstrument. De nya reglerna omfattar bland annat krav på den interna hanteringen, krav på hur relationen mellan parterna ska utformas, rapportering till tillsynsmyndigheterna via så kallade Trade Repositories samt, som ett sista led i EMIR, centraliserad clearing. Olika delar av EMIR 4. HFR:s globala hedgefondindex korrelation med marknadsindex de senaste fem åren 5. Brummer Multi-Strategys korrelation med marknadsindex de senaste fem åren S&P 500 0,89 S&P 500 0,25 JPM Govt Bond -0,34 JPM Govt Bond 0,16 MSCI Europe 0,84 MSCI Europe 0,33 MSCI World 0,91 MSCI World 0,27-1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0-1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 6

7 6. Huvudstrategiernas andel av det förvaltade hedgefondkapitalet per 30 juni 2014 Aktiebaserade 28% Händelsestyrda 27% Relativ värdering 26% Makrobaserade 19% 7. Nettoflöden under första halvåret 2014, miljoner USD Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade Fond-i-fonder Källa: HFR Industry Report c 2014 HFR, Inc., Källa: HFR Industry Report c 2014 HFR, Inc., har trätt i kraft vid olika datum för de olika områdena, så implementeringsarbetet har fortgått från 2013 och kommer att fortsätta under 2014 och framåt. Den 1 juli i år trädde det amerikanska skatteregelverket Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) i kraft. Regelverket är utformat på så sätt att alla finansiella a ktörer som antingen har affärer i USA eller har kunder med skatte hemvist i USA måste vidta åtgärder. Frågan om vad exempelvis ett svenskt bolag behöver göra gentemot amerikanska myndigheter har orsakat mycket diskussion i finansbranschen. Sverige har valt att förhandla med USA om ett så kallat Inter-Governmental Agreement (IGA) vilket innebär att svenska finansiella företag får dels en enklare hantering, dels kan rapportera till Skatteverket i stället. Avtalet mellan Sveriges och USA:s regeringar undertecknades den 8 augusti och den 11 augusti publicerades en promemoria från Finansdepartementet som beskriver hur FATCA ska implementeras i svensk lag. Enligt promemorian föreslås bestämmelserna träda ikraft den 1 april Inom hedgefondbranschen i Europa fortsätter arbetet att utvecklas inom ramen för Hedge Fund Standards Board (HFSB) 1). HFSB har tagit fram en branschstandard för att möta högt ställda krav på transparens och best practice. Styrelsen för HFSB består av såväl institutionella investerare som hedgefondförvaltare och är ansvarig för att kontinuerligt utveckla och förbättra standarderna. HFSB fungerar därmed som ett bra självreglerande komplement till kommande nya regelverk för hedgefondförvaltning. 1) Brummer & Partners var en av de 14 initiativtagarna och undertecknarna vid bildandet av HFSB. 7

8 Förvaltarna har ordet AVKASTNING Under årets första sex månader har BMS haft en avkastning på 0,77 procent vilket är lägre än HFR:s index för fond-i-fonder som gick upp med 2,04 procent och HFR:s samlade globala hedgefondindex med en avkastning på 3,10 procent. Det är inte förvånande att hedgefondindex uppvisade positiv avkastning under det första halvåret med tanke på den generellt sett höga korrelation som hedge fondmarknaden haft mot aktiemarknaden som under det första halvåret steg med 5,48 procent. Avkastningen för Brummer Multi-Strategy 2xL var 0,11 procent 1) och för Brummer Multi-Strategy Euro 0,50 procent 2). Fondens samlade risktagande har i stort varit i linje med fondens historiska genomsnitt. BMS avkastning under de senaste tolv månaderna (juli 2013 juni 2014) uppgår till 8,12 procent, vilket är 7,28 procentenheter över den riskfria räntan. Sedan fondens start har avkastningen överträffat den riskfria räntan med i genomsnitt 5,73 procentenheter per år. FONDERNAS AVKASTNING De fonder som enskilt visade starkast avkastning under det första halvåret var Observatory (+6,10 procent) och Futuris (+4,88 procent). De singelstrategifonder som presterade sämst var Manticore ( 6,59 procent) och Canosa ( 1,36 procent). Bidragen till BMS resultat ges av respektive fonds avkastning multiplicerat med dess allokering i fonden. I figur 8 framgår att bidraget främst kommit från Observatory och Futuris. Trots bristen på avkastningsbidrag från övriga hedgefonder har dessa bidragit till att sänka risken i fonden genom låg korrelation, vilket skapar bra diversifiering. FÖRVALTNINGSARBETET UNDER PERIODEN BMS förvaltares bidrag till förvaltningsresultatet jämfört med normportföljen var under perioden cirka 0,21 procentenheter och har i genomsnitt varit 0,12 procentenheter per år sedan den aktiva allokeringen inleddes den 1 oktober ). Fondförvaltare i de fonder BMS investerar i tar i stor utsträckning risk oberoende av systematisk exponering mot marknadsriskpremier och levererar därför avkastningar som är omöjliga att förutse. BMS förvaltares främsta uppgift blir därför att identifiera eventuella strukturella svårigheter bland befintliga förvaltarteam samt att identifiera nya. Förvaltarna har under halvåret varit överviktade i Manticore, 8. Fondernas bidrag till BMS avkastning första halvåret 2014 % 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 Archipel Canosa Futuris Lynx Manticore Nektar Observatory Observatory och Nektar, samt underviktade i främst Futuris och Archipel. Övriga fonder har legat kring normvikten. Det största positiva bidraget har kommit från övervikten i Observatory samt undervikten i Futuris, medan det största negativa bidraget har kommit från övervikten i M anticore. Temat i förvaltarnas allokering har präglats av att minska risken för stora värdefall i portföljen. GOD RISKJUSTERAD AVKASTNING Om vi blickar längre tillbaka och utgår från fondens start har BMS haft en risk, mätt som årlig standardavvikelse, på 4,19 procent, vilket tillsammans med den genomsnittliga årsavkastningen på 7,78 procent ger en Sharpe-kvot (riskjusterat avkastningsmått) på 1,37. Detta överträffar med råge branschens Sharpe-kvot som samma period var 0,67 för HFR:s globala hedgefondindex. Fonden har dessutom haft mycket låg korrelation med aktiemarknaden (korrelationen för BMS är 0,07 och motsvarande siffra för hedgefond index är 0,85), vilket är bra och ett kvitto på vårt fokus på absolut avkastning. Den låga korrelationen är ingen slump och utmärker BMS fonder i förhållande till branschen generellt. BMS förvaltare har aktivt avstått från att investera i fonder som över tid uppvisat för hög korrelation mot marknaden. Under perioder kan BMS ha viss korrelation, såväl positiv som negativ, mot olika marknader. Långsiktigt försöker dock förvaltarna värna om låg korrelation. Fondens karaktärsdrag, hög riskjusterad avkastning och låg korrelation med marknaden över tiden, har hittills gjort BMS till ett utmärkt val som komplement i en traditionell portfölj med aktier. Tack vare ett stort nettoinflöde av nytt kapital steg den samlade fondförmögenheten i BMS med 18 procent, från 42 miljarder till cirka 50 miljarder kronor. Zenit 1) Trots att den underliggande fonden Brummer Multi-Strategy hade en positiv avkastning under året är avkastningen i Brummer Multi-Strategy 2xL lägre än den för Brummer Multi-Strategy. Detta beror på att den ränta som fonden betalar för att uppnå en belåningsgrad på två gånger drar ned avkastningen. 2) Brummer Multi-Strategy Euro valutasäkrar sitt utländska innehav. Avkastningsdifferensen som uppstår mellan Brummer Multi-Strategy och Brummer M ulti-strategy Euro är en effekt av ränteskillnader mellan de olika valutaområdena, vilket avspeglas i prissättningen av terminskontrakten som används för valutasäkring. 3) Aktiv allokering började tillämpas i Brummer Multi-Strategy den 1 oktober

9 DET SAMLADE RISKTAGANDET Risken i BMS är ett resultat av det samlade risktagandet för alla förvaltare som har riskmandat i de olika singelstrategifonderna. Det som gör BMS till ett intressant investeringsalternativ är den diversi fieringseffekt som uppstår när dessa förvaltares samlade positionstagande blir till en portfölj på fond-i-fondnivå, utan att dubbla avgifter tas ut. Ett sätt att åskådliggöra den samlade marknadsrisken i allt positionstagande är att titta på fondens Value-at-Risk. Det är ett sammanfattande sannolikhetsbaserat statistiskt mått på marknadsrisken i en portfölj av tillgångar som gör det möjligt att jämföra risknivån mellan fonder och strategier som ägnar sig åt olika typer av förvaltning. Måttet anger hur mycket portföljen minst förväntas förlora givet en viss tidshorisont och sannolikhet 1) och ger även en indikation på förväntade fluktuationer (volatilitet) i fondens marknadsvärde. Lite förenklat betyder en Value-at-Risk på 0,4 procent att den förväntade risknivån i fonden mätt som årlig standardavvikelse ligger på runt 4 procent 2) (se diagram 9). Fondens uppmätta genomsnittliga Value-at-Risk under perioden i diagrammet motsvarar mycket bra den realiserade standardavvikelsen under samma period. Nivån på Value-at-Risk styrs huvudsakligen av marknadens volatilitet och förvaltarnas risktagande. I diagram 9 framgår hur BMS risktagande, mätt som Value-at-Risk (ex ante) 3), har varierat under de tolv senaste månaderna. Risken minskade betydligt i slutet på augusti och var fortsatt låg fram till slutet av året då en period av stigande risk inleddes. Under april till juni minskade risken ånyo. Under halvåret var fondens risk i genomsnitt som högst under mars, vilket främst berodde på ökad volatilitet i marknaden. Den generellt sett låga risken är främst ett resultat av den starka diversifieringen i BMS. En del av det samlade risktagandet i BMS kommer från ren marknadsexponering (beta). Betat är ett resultat av den direkta exponering singelstrategifonderna har valt att ha mot en viss marknad, men även av den indirekta exponering som uppstår på grund av att utvecklingen på olika marknader i viss utsträckning kan samvariera. För en hedgefond utgör alltid ett positivt eller negativt ex ante-beta ett aktivt förvaltningsbeslut och en uttalad uppfattning om förvaltarnas tro på en viss marknadsutveckling. Ett sätt att åskådliggöra denna del av risken är att studera Brummer Multi-Strategys beta (ex ante) under året mot till exempel aktiemarknaden. I diagram 10 visas fondens dagligt uppmätta marknadskänslighet mot aktiemarknaden samt aktiemarknadens utveckling under de senaste tolv månaderna 4). Marknadsexponeringen (betat) beräknas varje dag och anger hur mycket fondens resultat tenderar att röra sig, givet förändringar i den marknadsvariabel man studerar. Förenklat innebär till exempel ett beta på 0,2 mot aktiemarknaden en förväntan om att en uppgång på 1 procent ska resultera i att fonden går upp 0,2 procent. NY FOND Under perioden beslutades att BMS kommer att investera i en ny hedgefond från och med den 1 oktober Fonden heter MNJ Asia-Pacific Absolute Return (MNJ) och är en aktieorienterad systematisk hedgefond med marknadsneutral inriktning. Fonden investerar på den amerikanska och den japanska kapitalmarknaden och startades MNJ har sedan fondens start till och med april 2014 haft en årlig avkastning på 10,37 procent samt en årlig risk på 5,08 procent. Detta motsvarar en Sharpe-kvot på 1,7. Korrelationen mot aktiemarknaden (MSCI World) har vidare varit relativt låga 0, Value-at-Risk (ex ante) % 10.Beta (ex ante) mot aktiemarknaden och aktiemarknadens värdeutveckling 0, ,50 0,6 0, ,40 0,30 0,20 0,4 0, ,10 0,00-0,10 0,2 0, MSCI World Index (v) Beta MSCI World Index (h) -0,20-0,30-0,40 0,0 jul aug sep okt nov 2013 dec jan feb 2014 mar apr maj jun 75 jul aug 2013 sep okt nov dec jan feb mar apr 2014 maj jun -0,50 1) Value-at-Risk mäts här med en dags tidshorisont och med sannolikheten fem procent, det vill säga en dag av tjugo. 2) Givet att portföljens avkastning antas vara normalfördelad och med 252 bankdagar på ett år. 3) När riskmått som exempelvis Value-at-Risk eller marknadsbeta beräknas kan det göras på två fundamentalt olika sätt, nämligen ex ante eller ex post. Ex anteriskmått är framåtblickande och försöker besvara frågan: Givet den portföljsammansättning vi har just nu, vilken är den uppskattade risken? Ex-post-riskmått är tillbakablickande och försöker besvara frågan: Vilken risk har fonden haft historiskt, givet det som faktiskt inträffat?. 4) För aktiemarknaden har det globala aktieindexet MSCI World använts i beräkningarna. Motsvarande faktor för räntemarknaden är den tioåriga amerikanska statsräntan. 9

10 BMS årliga avkastning skulle ha förbättrats med 0,43 procentenheter och dess årliga risk minskat med 0,35 procentenheter i ett scenario där BMS hade investerat i MNJ sedan MNJ:s start. BMS Sharpe-kvot skulle därmed ha förbättrats med 0,21. BMS korrelation mot aktiemarknaden hade ökat med måttliga 0,02. Förvaltarna utvecklar och använder systematiska metoder för att identifiera avkastningsmöjligheter kring bolags resultatprognoser och värdering. Fonden förvaltas av fondbolaget MNJ Capital Management Pte Ltd med hemvist i Singapore. Verkställande direktören Joseph Oyaski och förvaltningsansvarige Michael Henderson har båda gedigen erfarenhet från den japanska och den amerikanska kapitalmarknaden. FÖRVALTNINGSPOLICY Brummer Multi-Strategy är en multistrategifond som investerar i hedgefonder vilka förvaltas av fondbolag inom Brummer & Partners. Förvaltningsarbetet kan delas in i tre delar: Analys av befintliga förvaltare och allokering mellan de befintliga fonder BMS investerar i. Framtagande av kvantitativa underlag som komplement till förvaltarnas kvalitativa bedömningar vid allokeringsbesluten. Identifiering och utvärdering av nya, presumtiva fonder till gruppen, som BMS kan komma att investera i. Förvaltningspolicyn ger utrymme för allokering mellan de fonder BMS investerar i. BMS förvaltare analyserar och utvärderar därför kontinuerligt singelstrategifonderna och förvaltarteamen. Fondens förvaltare arbetar utifrån en normportfölj. Fonder under infasning i BMS ingår i normportföljen med VÄRDEUTVECKLING SEDAN START Brummer Multi-Strategy noterar en genomsnittlig årsavkastning på 7,8 p rocent sedan starten 1 april Brummer M ulti-strategys risk, mätt som standard avvikel sen för fondens avkastning, har varit väsentligt lägre än såväl världs index som Stockholmsbörsens risk. Diagram 12 visar 11. Värdeutveckling Index = 100 per 31 mars Brummer Multi-Strategy HFRI Fund of Funds MSCI World SIX Return sin faktiska vikt medan resterande fonder likaviktas inom återstående allokering. Att normportföljen baseras på likavikt har sin förankring i teorin. Ifall alla fonder har samma förväntade avkastning och risknivå, är sinsemellan okorrelerade och levererar en avkastning som är oberoende av riskpremier i marknader så kan inga aktiva allokeringsbeslut ge mervärde utöver en likaviktad portfölj av dessa fonder. Detta eftersom det inte går att öka diversifieringseffekten med ovanstående antagande om avkastning, risk och korrelation. I verkligheten varierar prestation och risktagande hos enskilda fonder över tiden och de ingående fonderna kan i perioder vara korrelerade med varandra. Men desto lägre korrelation mellan de ingående fonderna och med marknaden, desto mindre utrymme finns det för förbättring av allokeringen med hjälp av till exempel matematiska optimeringsmetoder. Fondens förvaltare har möjlighet att anpassa portföljen genom att ibland avvika från normportföljen. Beslut om att avvika från normportföljen grundar sig inte på en uppfattning om enskilda fonders prestationer i närtid eller på en uppfattning om framtida marknadsutveckling. I stället har allokeringsbesluten främst två syften; antingen att minska risken för kraftig värdeminskning eller att åstadkomma en justering av hela fondportföljens förväntade egenskaper (i termer av förväntad avkastning, risk och relationen däremellan). Eventuella anpassningar av allokeringen sker på månadsbasis eftersom de underliggande singelstrategifonderna har månatlig likviditet. Den aktuella allokeringen i BMS publiceras i fondens månadsrapporter, som finns tillgängliga på fondens webbplats. Förvaltningsorganisationen arbetar aktivt med att anaavkastningen då investeringarna riskjusterats genom att kombinera respektive index med en riskfri placering så att portföljens risk (standard avvikelse) överensstämmer med BMS. 12. Riskjusterad värdeutveckling med BMS risknivå Index = 100 per 31 mars Brummer Multi-Strategy HFRI Fund of Funds MSCI World SIX Return

11 lysera de befintliga förvaltarnas prestationer och ta fram bästa möjliga beslutsunderlag för allokeringsbeslut. Förutom kvalitativa avvägningar arbetar förvaltningsorganisationen med ett kvantitativt beslutsunderlag som ständigt utvecklas. Underlaget innefattar analys av avkastning, marginella avkastningsbidrag, risk, marginella riskbidrag, känsligheter mot olika marknadsriskpremier, förvaltningsprestationer i olika marknadsklimat, korrelationer, autokorrelationer, diversifieringseffekter etc. Räkneexempel normportfölj Antag att portföljen har åtta etablerade fonder samt två fonder under infasning med 5 respektive 7 procents allokering. En etablerad fonds normvikt blir då: (100% 5% 7%) 8 = 11% Nya singelstrategifonder BMS förvaltningsorganisation arbetar även med att identifiera nya fonder för att göra fonden mer effektiv. Utgångspunkten i detta arbete är att ytterligare förbättra den riskjusterade avkastningen i Brummer Multi-Strategy och säkerställa kapaciteten att förvalta kapital med inriktning mot absolut avkastning. BMS organisation presenterar sedan lämpliga kandidater för Brummer & Partners styrelse för beslut. Ett par grundkriterier behöver vara uppfyllda för att BMS ska kunna investera i en ny fond, nämligen: att den förväntas ha egenskaper som sänker BMS risk och/eller höjer dess avkastning. För att tillföra en ny fond krävs, förutom att den har god förväntad riskjusterad avkastning, att den även har låg förväntad korrelation med de befintliga fonderna i BMS. att Brummer & Partners AB är delägare i fondbolaget och samtidigt gör en investering i den nya fonden för att markera det gemensamma intresset mellan Brummer & Partners AB och övriga fondandelsägare. Förvaltarna har mandat att investera i en ny fond från start. Fonder under infasning räknas ej med i normportföljen för att förvaltarna ska kunna fasa in de nya fonderna i lämplig takt. Det måste dock finnas en gräns för när en ny fond ska betraktas som etablerad och tillhöra normportföljen. En ny fond övergår därför från att vara under infasning till att bli en etablerad del i normportföljen när dess allokering uppnår rådande normvikt för etablerade medlemsfonder (se ruta med räkneexempel). Allokeringen till de etablerade fonderna i normportföljen sker sedan av förvaltarna med restriktioner från fondbolagets styrelse i form av limiter för fondens årliga tracking error ex ante relativt normportföljen på 1,5 procent 1) samt maximal avvikelse från normvikten. 1) Med ett normalfördelningsantagande motsvarar limiten att fondens årsavkastning relativt normportföljen i det långa loppet kommer att befinna sig inom ett intervall av +/ 1,5 procent ungefär två år av tre. På månadsbasis motsvarar det cirka +/ 0,4 procent. 11

12 BRUMMER MULTI-STRATEGYS ALLOKERING SAMT DIFFERENS MOT NORMPORTFÖLJ FÖRSTA HALVÅRET 2014 (%) Archipel Canosa 1) Futuris Lynx (Bermuda) Manticore Nektar Observatory Zenit Januari 10,4 8,4 10,3 12,9 15,9 14,4 12,9 13,7 Februari 10,6 9,9 10,3 12,6 16,5 14,3 13,2 13,1 Mars 10,0 10,8 10,9 12,3 15,5 13,5 13,2 13,2 April 10,7 11,5 10,9 12,1 14,7 13,5 13,7 13,6 Maj 10,9 11,3 10,9 12,3 13,1 13,5 14,0 13,5 Juni 10,9 11,7 10,8 12,6 13,6 13,4 14,4 13,4 ALLOKERINGSDIFFERENS, %-enheter Januari 2,5 2,6 0,1 3,0 1,4 0,0 0,8 Februari 2,4 2,6 0,4 3,6 1,4 0,2 0,2 Mars 2,7 1,7 0,3 2,8 0,8 0,5 0,6 April 2,1 1,9 0,6 1,9 0,8 1,0 0,9 Maj 1,8 1,7 0,3 0,5 0,9 1,4 0,9 Juni 1,9 2,0 0,1 0,9 0,7 1,7 0,7 1) Canosa är under infasning i BMS och har inte uppnått normvikt. FREKVENSFÖRDELNING SEDAN START Bilden nedan visar hur Brummer Multi-Strategys månadsavkastning fördelar sig över olika avkastningsintervall sedan starten. Under perioden april 2002 till juni 2014 har Brummer Multi-Strategy redovisat en positiv månadsavkastning på mellan 0,5 och 1 procent vid 27 tillfällen. Andelen p ositiva månader uppgår till 70,07 procent. A vkastningsprofilen återspeglar Brummer Multi-Strategys förvaltningsmål. F onden s trävar efter att skapa en positiv avkastning över tiden med små svängningar i resultatet. Målet är att fondens avkastningsprofil ska vara asymmetrisk, det vill säga fonden ska visa fler vinst- än förlustmånader och i snitt s törre vinster än förluster. Antal månadsobservationer ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 +0,5 +1 Månadsavkastning, % +1, , ,

13 Avkastning och risk NYCKELTAL 1) SEDAN RESPEKTIVE FONDS START Brummer Multi- Strategy Master (SEK) Brummer Multi- Strategy (SEK) Brummer Multi- Strategy Euro (EUR) Brummer Multi- Strategy Utdelande (SEK) Brummer Multi- Strategy 2xL (SEK) HFRI Fund Weighted Comp. Index (USD) HFRI Fund of Funds Index (USD) SIX Return Index (SEK) MSCI World NDTR Index (lokal valuta) JP Morgan Global Government Bond Index (lokal valuta) MSCI Europe NDTR Index (lokal valuta) AVKASTNING, % 2014 (januari juni) 0,76 0,77 0,50 0,77 0,11 3,10 2,04 9,46 5,48 3,99 4, ,06 2) 9,38 8,28 6,68 2) 15,88 9,13 8,74 27,95 28,87 0,48 21, ,40 2,72 5,02 6,36 4,79 16,49 15,71 4,16 15, ,15 1,89 2,63 5,25 5,72 13,51 5,49 6,34 9, ,55 3,38 5,02 10,25 5,70 26,70 10,01 4,18 6, ,76 12,83 21,15 19,98 11,47 52,51 25,73 0,66 27, ,72 8,60 0,30 2) 19,03 21,37 39,05 38,69 9,30 38, ,03 10,11 9,96 10,25 2,60 4,69 3,91 6, ,83 4,68 12,89 10,39 28,06 15,55 0,81 19, ,83 13,36 9,30 7,49 36,32 15,77 3,67 24, ,37 6,60 9,03 6,86 20,75 11,32 4,92 12, ,81 9,90 19,55 11,61 34,15 24,91 2,19 19, ,40 2) 0,58 2) 3,05 0,04 34,14 24,94 8,99 30,61 Total avkastning 7,88 150,48 119,59 7,50 58,63 108,24 58,85 201,52 84,26 66,74 63,92 Genomsnittlig årsavkastning 6,22 7,78 6,92 6,39 8,23 6,17 3,85 9,42 5,11 4,26 4,11 AVKASTNINGSANALYS Bästa månad, % 3,64 3,50 5,27 5,15 3,32 21,72 10,33 3,09 12,75 Sämsta månad, % 3,61 3,45 3,25 6,84 6,54 17,77 16,37 1,99 14,24 Genomsnittlig månadsavkastning, % 0,63 0,56 0,66 0,50 0,32 0,75 0,42 0,35 0,34 Andel positiva månader, % 70,07 70,21 67,14 68,71 65,99 59,18 63,27 65,99 59,86 Största ackumulerade värdefall, % 3,61 3,45 5,39 21,42 22,20 51,73 50,77 3,11 50,20 Återhämtning av största ackumulerade värdefall, antal månader Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse, % 4,19 4,23 6,79 6,14 5,17 19,30 14,53 3,05 15,90 Downside risk, % 2,21 2,31 3,85 4,27 3,98 13,14 10,91 1,86 11,90 Sharpe-kvot 1,37 1,14 1,05 0,67 0,35 0,38 0,21 0,72 0,13 Korrelation mellan Brummer Multi-Strategy och angivet index 0,31 0,40 0,03 0,07 0,19 0,05 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 39. Samtliga siffror avser perioden från respektive fonds startdatum till och med 31 december 2013, Nyckeltalen för jämförelseindexen är framtagna per Brummer Multi-Strategys startdatum 1 april ) Brummer Multi-Strategy startades den 1 april 2002, Brummer Multi-Strategy Euro startades den 1 oktober 2002, Brummer M ulti-strategy 2xL startades den 1 september 2008, Brummer Multi-Strategy Master startades den 1 april 2013 och Brummer Multi-Strategy Utdelande startades den 1 maj

14 MÅNADSAVKASTNING 2014 Brummer Multi- Strategy Master (SEK) Brummer Multi- Strategy (SEK) Brummer Multi- Strategy Euro (EUR) Brummer Multi- Strategy Utdelande (SEK) Brummer Multi- Strategy 2xL (SEK) HFRI Fund Weighted Comp. Index (USD) HFRI Fund of Funds Index (USD) SIX Return Index (SEK) MSCI World NDTR Index (lokal valuta) JP Morgan Global Government Bond Index (lokal valuta) MSCI Europe NDTR Index (lokal valuta) AVKASTNING 2014, % Januari 0,45 0,45 0,39 0,45 0,65 0,54 0,39 1,67 3,24 1,66 2,25 Februari 1,47 1,47 1,42 1,47 2,72 1,97 1,64 6,06 4,21 0,38 4,85 Mars 1,46 1,46 1,51 1,46 3,11 0,29 0,71 0,64 0,19 0,09 0,65 April 1,04 1,04 1,06 1,04 2,34 0,22 0,70 1,89 0,73 0,64 1,76 Maj 1,16 1,16 1,11 1,16 2,11 0,91 1,07 3,75 2,25 0,87 2,23 Juni 0,22 0,22 0,18 0,22 0,22 1,26 1,10 1,35 1,38 0,30 0,94 JANUARI JUNI ,76 0,77 0,50 0,77 0,11 3,10 1,99 9,46 5,48 3,99 4,92 14

15 Förvaltningsberättelse BMS MASTER FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING Per 30 juni 2014 uppgick Brummer Multi-Strategy Masters fondförmögenhet till ,0 miljoner kronor. Detta är en ökning med 7 613,3 miljoner kronor sedan den 31 december Under första halvåret 2014 var andelsutgivningen 8 657,0 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 1 360,2 miljoner kronor. Härtill kommer periodens resultat på 316,5 miljoner kronor. PERIODENS RESULTAT Brummer Multi-Strategy Master redovisar en avkastning på 0,76 procent för första halvåret Under samma p eriod noterade Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond-index en uppgång med 2,04 procent och ett globalt aktieindex (MSCI World) steg med 5,48 procent (se sidorna 13 och 14 för jämförande nyckel tal). Se avsnittet Förvaltarna har ordet för mer detaljerade kommentarer. RISKREDOGÖRELSE De flesta riskerna i fonden hänför sig till innehav i de åtta olika hedgefonder som fonden investerar i. Dessa innehav är förknippade med marknads-, kredit- och likviditets risker som dessa fonder själva hanterar och som fonden inte kan på verka. Marknadsrisker i dessa fonder kan till exempel komma från exponeringar mot aktie-, råvaru-, ränte- eller valutamarknaderna. Den valutaexponering som uppstår genom att fonden placerar en stor del av fondför mögenheten i hedge fonder med utländsk valuta tas löpande bort genom att fonden valutasäkrar dessa innehav. Valutasäkringen sker med valutaterminer och -swappar och reducerar denna valutarisk till nära noll. Per balansdagen hade fonden utestående valutaterminer och -swappar till ett värde av 0,75 procent av fondförmögenheten. Såväl kredit- som likviditetsriskerna bedöms per balansdagen vara små. FONDBESTÄMMELSER Fondbestämmelserna har inte ändrats under perioden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Styrelsen för Brummer Multi-Strategy AB beslutade vid s tyrelsemöte den 10 juni 2014 att ansöka om Finansinspektionens tillstånd att förvalta de svenska alternativa investeringsfonderna Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi- Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi- Strategy Utdelande och Brummer-Multi Strategy Master samt tillstånd att marknadsföra dessa till professionella investerare inom EES. Ansökan är ett led i att anpassa bolagets nuvarande tillstånd till en förändrad svensk lagstiftning baserad på ett nytt europeiskt regelverk (AIFMD Alternative Investment Fund Manager D irective). Ansökan är för närvarande under behandling hos Finans inspektionen. Bolaget kan även under handläggningstiden fortsätta sin verksamhet under nu gällande tillstånd att förvalta specialfonder. I de flesta avseenden innebär de nya reglerna inga förändringar i verksamheten. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Det amerikanska regelverket FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) trädde i kraft vid halvårsskiftet Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA åläggs att lämna information till det amerikanska skatteverket (IRS) om konton som innehas av amerikanska skattskyldiga. Särskilda regler om hur information ska lämnas till IRS kommer att finnas i de länder, däribland Sverige, som har ingått bilaterala avtal med USA. För fondens investerare som har skatterättslig hemvist i USA innebär detta att uppgifter om dem framöver kommer att rapporteras till IRS (via Skatteverket). ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR Fondbolaget har under halvåret anställt två personer: Johan Öst och Kerim Celebi. Johan Öst har anställts som Operations Manager och ansvarar för att sköta i huvudsak administrativa uppgifter samt hantera fondtransaktioner, valutasäkringar med mera. Kerim Celebi har anställts som analytiker och har just avslutat sin Masterexamen vid Handelshögskolan i Stockholm. ÖVRIGT Per 30 juni 2014 hade Brummer Multi-Strategy Master inte ställt några säkerheter. Brummer Multi-Strategy Master investerar enbart i andelar i Brummer & Partners fonder samt i valutasäkringar för dessa innehav. Det finns inga svårvärderade tillgångar i Brummer Multi-Strategy Master. Eventuell förekomst av svårvärderade tillgångar i de underliggande fonderna redovisas i dessas halvårsberättelser i enlighet med HFSB-standard. Uppdelar vi fondförmögenheten enligt hierarkin för verkligt värde (eng: Fair Value Hierarchy) i den internationella redovisningsstandarden IFRS 7 1) bedömer vi att 99 procent, 1 procent respektive 0 procent av bruttofondförmögenheten tillhör nivåerna 1, 2 respektive 3. 1) IFRS 7 kräver att värderingen av ett finansiellt instrument klassificeras baserat på källan för data som används vid värderingen. Klassificeringen använder f öljande tre nivåer: Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten. Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden. Nivå 3: Icke observerbara indata för tillgången eller skulden. 15

16 BMS MASTER Räkenskaper BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not Tillgångar Fondandelar OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Övriga tillgångar 1 1 SUMMA TILLGÅNGAR Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga skulder SUMMA SKULDER TOTAL FONDFÖRMÖGENHET NOT 1 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Övrigt 1 Summa övriga tillgångar 1 NOT 2 ÖVRIGA SKULDER Skuld matarfond Övrigt 1 0 Summa övriga skulder

17 FONDFÖRMÖGENHET PER 30 JUNI 2014 FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Andelar i fonder Marknadsvärde (tkr) Archipel 7 SE ,58 Canosa Global Macro Fund Ltd., Class A (USD) Shares 7 KY ,61 Futuris 7 SE ,15 Lynx (Bermuda) Ltd., Class C (SEK) 7 BE ,57 Manticore Fund (Cayman) Ltd., Class A-1 SL Shares NNI (USD) 7 KY ,47 Nektar 7 SE ,19 Observatory Credit Markets Fund Ltd., Class B2 (USD) 7 KY ,31 Zenit 7 SE ,28 Valutarelaterade instrument FX-Outright Kategori Valuta Belopp (tusental) Procent av fondförmögenhet Marknadsvärde (tkr) EUR/SEK 7 EUR ,00 USD/SEK 7 USD ,00 FX-Swap EUR/SEK 7 EUR ,15 EUR/SEK 7 EUR ,29 USD/SEK 7 USD ,02 USD/SEK 7 USD ,62 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,42 ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER, NETTO ,58 TOTAL FONDFÖRMÖGENHET ,00 BMS MASTER Kategorier Procent av fondförmögenhet Marknadsvärde (tkr) Procent av fondförmögenhet 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande m arknad utanför EES. 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är r eglerad och öppen för allmänheten. 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 7. Övriga finansiella instrument ,42 1) Avser det land där fonden är registrerad. Följande förkortningar har använts: BE Bermuda, KY Caymanöarna och SE Sverige. 17

18 BMS MASTER REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsrapporten är upprättad enligt lagen (2004:46) om investe rings fonder och Finansinspek tionens föreskrifter (FFFS 2008:11) samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer där så är tillämpligt. Värdering av finansiella instrument Enligt fondbestämmelserna ( 8) stadgas: Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet används i normalfallet senaste betalkurs och där sådant värde, enligt fondbolaget är miss visande, används i stället ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. För fondandelar används av fondbolaget senaste redo visade andelsvärde. Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt fond bolagets bedömning är missvisande, fastställs värdet på annan objektiv grund. Med objektiv grund avses användandet av allmänt vedertagen värderingsmodell (exempelvis Black & Scholes för vanliga optioner) eller värdering tillhanda hållen av tredje man. Värdering sker i enlighet med en av fondbolagets s tyrelse antagen värderingspolicy. Ej marknadsnoterade (OTC) instrument är till exempel valutainstrument. Värdering av icke-standardiserade instrument baseras på etablerade värderingsmodeller eller priskvoteringar av externa parter. Värderingen är gjord den 30 juni 2014 till stängningskurser. Fondbolaget har gett B & P Fund Services i uppdrag att sköta fondens löpande värdering. Därutöver har fondbolaget tecknat avtal om månadsvis oberoende värdering av fonden med Citco Fund Services (Cayman Islands) Ltd, en av världens största aktörer inom fondadministration. Värdering sker i enlighet med en av fondbolagets styrelse antagen värderingspolicy. Den månatliga värderingen verifieras även av B & P Fund Services AB. ÖVRIG INFORMATION Förändring av fondförmögenhet Belopp i tkr Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat Total fondförmögenhet Andelsvärde Fondförmögenhet (tkr) Antal utelöpande andelar Andelsvärde (kr) Avkastning (%) , ,61 7,06 1) , ,80 0,76 1) Avser perioden 1 april till 31 december

19 Förvaltningsberättelse FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING Per 30 juni 2014 uppgick Brummer Multi-Strategys fondförmögenhet till ,5 miljoner kronor. Detta är en ökning med 7 174,7 miljoner kronor sedan 31 december Under första halvåret 2014 var andelsutgivningen 8 856,3 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 1 974,9 miljoner kronor. Härtill kommer periodens resultat på 293,3 miljoner kronor. PERIODENS RESULTAT Brummer Multi-Strategy redovisar en avkastning på 0,77 procent för första halvåret Under samma period n oterade Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond-index en uppgång med 2,04 procent, ett globalt aktieindex (MSCI World) steg med 5,48 procent och det svenska SIX Return Index ökade med 9,46 procent (se sidorna 13 och 14 för jäm förande nyckeltal). Se avsnittet Förvaltarna har ordet för mer detaljerade kommentarer. RISKREDOGÖRELSE De flesta riskerna som uppstår härrör från Brummer Multi-Strategy Masters innehav i de åtta olika hedgefonder som fonden investerar i. Dessa innehav är förknippade med marknads-, kredit- och likviditets risker som dessa fonder själva hanterar och som fonden inte kan på verka. Marknadsrisker i dessa fonder kan till exempel komma från exponeringar mot aktie-, råvaru-, ränte- eller valutamark naderna. FONDBESTÄMMELSER Fondbestämmelserna har inte ändrats under perioden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Styrelsen för Brummer Multi-Strategy AB beslutade vid s tyrelsemöte den 10 juni 2014 att ansöka om Finansinspektionens tillstånd att förvalta de svenska alternativa investeringsfonderna Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi- Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi- Strategy Utdelande och Brummer-Multi Strategy Master samt tillstånd att marknadsföra dessa till professionella investerare inom EES. Ansökan är ett led i att anpassa bolagets nuvarande tillstånd till en förändrad svensk lagstiftning baserad på ett nytt europeiskt regelverk (AIFMD Alternative Investment Fund Manager D irective). Ansökan är för närvarande under behandling hos Finans inspektionen. Bolaget kan även under handläggningstiden fortsätta sin verksamhet under nu gällande tillstånd att förvalta specialfonder. I de flesta avseenden innebär de nya reglerna inga förändringar i verksamheten. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Det amerikanska regelverket FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) trädde i kraft vid halvårsskiftet Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA åläggs att lämna information till det amerikanska skatteverket (IRS) om konton som innehas av amerikanska skattskyldiga. Särskilda regler om hur information ska lämnas till IRS kommer att finnas i de länder, däribland Sverige, som har ingått bilaterala avtal med USA. För fondens investerare som har skatterättslig hemvist i USA innebär detta att uppgifter om dem framöver kommer att rapporteras till IRS (via Skatteverket). ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR Fondbolaget har under halvåret anställt två personer: Johan Öst och Kerim Celebi. Johan Öst har anställts som Operations Manager och ansvarar för att sköta i huvudsak administrativa uppgifter samt hanterar fondtransaktioner, valutasäkringar med mera. Kerim Celebi har anställts som analytiker och har just avslutat sin Masterexamen vid Handelshögskolan i Stockholm. ÖVRIGT Per 30 juni 2014 hade Brummer Multi-Strategy inte ställt några säkerheter. Brummer Multi-Strategy investerar enbart i andelar i Brummer Multi-Strategy Master. Brummer Multi-Strategy Master investerar enbart i andelar i Brummer & Partners fonder samt i valutasäkringar för dessa innehav. Det finns inga svårvärderade tillgångar i Brummer Multi-Strategy Master. Eventuell förekomst av svårvärderade tillgångar i de underliggande fonderna redovisas i dessas årsberättelser i enlighet med HFSB-standard Uppdelar vi fondförmögenheten enligt hierarkin för verkligt värde (eng: Fair Value Hierarchy) i den internationella redovisningsstandarden IFRS 7 1) bedömer vi att 100 procent, 0 procent respektive 0 procent av bruttofondförmögenheten tillhör nivåerna 1, 2 respektive 3. BMS 1) IFRS 7 kräver att värderingen av ett finansiellt instrument klassificeras baserat på källan för data som används vid värderingen. Klassificeringen använder följande tre nivåer: Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten. Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden. Nivå 3: Icke observerbara indata för tillgången eller skulden. 19

20 Räkenskaper BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not Tillgångar Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter BMS Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder Övriga skulder SUMMA SKULDER TOTAL FONDFÖRMÖGENHET NOT 1 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Räntor 851 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 851 NOT 2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fordran mottagarfond Övrigt Summa övriga tillgångar NOT 3 ÖVRIGA SKULDER Skuld avseende inlösen Övrigt 960 Summa övriga skulder

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

Hedgefonder och finansiella kriser

Hedgefonder och finansiella kriser Hedgefonder och finansiella kriser MARIA STRÖMQVIST är ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandling analyserade hedgefonder och internationella kapitalflöden.

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer