dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink Dpb Delårsrapport 2 O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31"

Transkript

1 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink Dpb Delårsrapprt 2 O

2

3 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE... Viktiga händelser... Eknmisk översikt... Medarbetare.. Sammanställd redvisning...,...,...."... Målavstämning-Gd eknmisk hushållning ~ NÄMNDERNA$ VERKSAMHETSBERÄTTELSER.... Kmmunstyrelsens förvaltning.... Bildnings- ch lärandenämnden Vård- ch msrgsnämnden... ~ Överförmyndaren Revisinen EKONOM!SKA SAMMANSTÄLLNINGAR Kmmunens redvisning... Drift- ch investeringsredvisning Kncernens redvisning... Redvisningsprinciper... Begreppsförklaringar (78)

4

5 5{78) INLEDNING Kmmunstyrelsens rdförande har rdet 5{78)

6 6 (78) Snabbfakta, 4 år i sammandrag.. Bkslut 2011 Bkslut 2012 Bkslut 2013 Budget 2014 Prgns ~ ~ ~ " _,.. Årets resultat, mkr 12,5 39,3 65,1 5,6 1,2 Årets resultat sm andel av 1,2 3,7 6,0 0,5 0,1 skatteintäkter, bidrag ch utjämning, % Nettkstnader, mkr l 007,6 l 012,7 l 019,8 l 099,3 1116,9 -förändring från föregående 3,2 0,5 0,7 7,8 9,5 år,% Nettkstnader justerade l 033,7 l 049,8 med jämförelsestörande pster, mkr -förändring från föregående 2,6 1,6 4,7 6,4 år,% skatteintäkter, bidrag, ut- l 028,0 l 057,7 l 091,5 1114,8 1124,2 jämning, mkr -förändring från föregående 3,2 2,8 3,2 3,0 3,0 år... % Nettkstnadsandel av skat teintäkter bidrag ch utjämning,% Finansnett, mkr -7,8-5,7-6,6-10,0-6,2 Nettinvesteringar, mkr 76,3 121,4 103,8 111,7 141,2 l bkslut 2012 redvisas en jämförelsestörande intäkt från AFA med 21 mkr ch 1 bkslut 2013 redvisas jämförelsestörande intäkt från AFA med 20,4 mkr ch prestatinsersättning med 9,6 mkr. Dessa pster påverkar jämförelserna mellan åren. 6 (78)

7 7 (78) FÖRVALTNI NGSBERÄTTELSE Viktiga händelser För förvaltningens samtliga verksamheter gäller att den stra skgsbranden i juli ch augusti påverkade mycket. En krisledningsrganisatin upprättades ch många medarbetare fick i det akuta skedet helt andra arbetsuppgifter än nrmalt. För flera verksamheter kmmer branden medföra nya ch annrlunda arbetsuppgifter för lång tid. Samarbete med H e by kmmun m en gemensam nyanställning av en samhällsutvecklare för bred band. Arbetet med mgörning av hemsidan är påbörjat ch löper vidare under hela hösten. ståplatsläktare till knstgräsplanen inhyrd. Nytt glv i Kungsängsgymnasiets idrttshall. Aktiva detaljplaneärenden: Evelund, Östra kvarteren/silvervall en, Fridhem, stadsparken, Kaplanen, Rådmannen 6 ch Lärkans sprtfält. Nya detaljplaneuppdrag: Stampers ch Prsthagssk lan. Ändring av detaljplanen för K v Ldjuret. Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen i maj, bör följas av arbete med "handlingsplan". Ortsanalyserna-de två sista (Brddb ch Saladamm) är färdigställda, samtliga utgör nu underlag för ÖP. Kmmuntäckande översiktsplan -påbörjat del l -frmell planprcess planeras till4:e kvartalet. Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genm Sala inleddes. Reviderade riktlinjer för sklskjuts antagna av KS. Reviderade riktlinjer för färdtjänst framarbetade, ännu inte beslutade. Restaurang Kristina på Vallasklan ch Åkra sklrestaurang placerar sig bland de 85 bästa sklmåltidsköken i Sverige i rankingen gjrd av White Guide junir Framtagande av kmmunens lkalutredning. Förslag m plicy mt krruptin, mutr ch jäv samt förslag m riktlinjer för friskvård ch gåvr från arbetsgivare till persnal har tagits fram för plitisk hantering i höst. Förstelärartjänster inrättas. Under våren tas avgörande beslut m att bygga ut försklrna i sätrabrunn ch Salbhed. En lkt-pedagg anställs för att stärka kmpetensen kring tekniksatsningen i förskla ch skla. 7 (78)

8 8 (78) Kulturgarantin återupprättas, vilket gör att försklan ch grundsklans alla årskurser systematiskt arbetar med att invlvera lika kulturfrmer sm lärstilar ch öka elevernas generella kulturintresse. Årskurs 6 flyttas tillfälligt från Ransta till Sala tätrt, för att ge plats åt mer förskleverksamhet Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark Sedan 2012 fram till slutet av augusti 2014 är nettinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 20 bara i år. Ca 100 brukare har under våren flyttat inm verksamhetsmrådet äldremsrg. Anledningen till det är öppnandet av det nya bendet j hannesbergsgatan 2, samt förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett "Tryggt bende för äldre". Under periden har efterfrågan på Vård- ch msrgsbendeplatser ökat. Utskrivningsklara från lasarettet har inte kunnat erbjudas bende ch stra kstnader har därför uppstått. Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphne har införts inm hemtjänsten. Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekmpetens via mvårdnadslyftet. Planering av Familjecentralen har pågått under våren. jbbcenter är igång sedan den 1/ Feriearbete för ungdmar i gymnasiets åk 1 under alla lv har införts.. Eknmisk översikt RESUL T A TUTVECKLING Sala kmmuns helårsprgns för 2014 pekar mt ett översktt på 1,2 mkr att jämföras med budgeterat resultat på 5,6 mkr. l resultatet ingår realisatinsvinster med 1,4 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsbudget. Nämnderna redvisar ett översktt på 0,3 mkr. Resultatet efter justering av realisatinsvinster är -0,2 mkr. Delårsresultatet visar ett översktt på 41,9 mkr. Resultatet efter justering av realisatinsvinster (1,4 mkr) är 40,5 mkr års delårsresultat var 70,0 mkr. BALANSKRAV Balanskravet innebär att resultatet måste vara psitivt, intäkterna ska vara högre än kstnaderna. Delårsresultatet uppfyller balanskravet medan helårsprgnsen inte uppfyller balanskravet 8 (78)

9 9{78) Balansutredning Arets resultat Realisatinsvinst Justerat resultat Delår 41,9-1,4 40, ~ --_J:t~~~~~p_~-?~"-~5 ~ 1,2-1,4-0,2 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE Enligt kmmunallagen ska kmmunerna redvisa mål sm främjar gd eknmisk hushållning. Målet "hållbar eknmisk utveckling" innebär att kmmunens resurser ska används så att gd eknmisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv sm ur ett verksamhetsperspektiv. Gd eknmisk hushållning skapas genm att kmmunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt ch kstnadseffektivt sätt. För att säkerställa gd eknmisk hushållning ska finansiella mål ch verksamhetsmål definieras ch följas upp. Kmmunen har uppnått gd eknmisk hushållning när målen sammantaget visar på en gd måluppfyllelse i delårsrapprten ch årsbkslutet. För att nå en hållbar eknmisk utveckling ska följande indikatrer vara uppfyllda: årets resultat uppgår till minst 2 / av skatteintäkter, generella statsbidrag ch utjämning. ökningen av skatteintäkter, statsbidrag ch utjämning är större än nettkstnadsökningen. nämnderna bedriver verksamheten inm beslutade anslag. Årets resultat uppgår till 0,1 /. Nettkstnadsökningen är större än ökningen av skatter, bidrag ch utjämning. Nämnderna bedriver sammantaget verksamheterna inm beslutade anslag. Verksamheterna beräknas gå med ett översktt på 0,3 mkr. Prgnsen pekar mt att målen inte kmmer att uppfyllas annat än för nämndernas resultat. Hänsyn har tagits till jämförelsestörande intäkter, återbetalning från AF A försäkring ch prestatinsersättning. NETTOKOSTNADER, SKA T TEINT ÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING Verksamhetens nettkstnader bedöms öka gentemt budget med 17,6 mkr till 1116,9 mkr. Nettkstnadsandelen, nettkstnadernas andel av skatteintäkter, bidrag ch utjämning ligger på 99 / vilket är samma sm den budgeterade nettkstnadsandelen. skatteintäkter, bidrag ch utjämning prgnstiseras gentemt budget sammantaget öka med 9,4 mkr till ttalt 1124,3 mkr. skatteintäkterna har ökat med 3,6 mkr berende på ökat skatteunderlag. Bidrag ch utjämning har ökat med 5,8 mkr. 9{78)

10 10 (78) FINANSNETTO Finansnettt beräknas i helårsprgnsen förbättras med 3,8 mkr. Finansnettt uppgår till -6,2 mkr. l de finansiella kstnaderna redvisas låneräntr ch ränta på pensinsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntr på likvida medel ch avkastning från de kmmunala blagen. PENSIONER Pensinskstnaderna bygger på prgnser från KPA. Pensinerna beräknas i helårsprgnsen öka med 3,5 mkr. Upplysningar m pensinsförpliktelser, mkr, in kl löneskatt Avsatt t i! l pensiner Ansvarsförbindelser Finansiella placeringar Summa ~ ~ ,4 36,0 39,0 581,6 0,0 610,0 620,4 0,0 656,4 590,1 629,1 De ttala pensinsförpliktelserna för kmmunens anställda uppgår ti11629, l mkr. BUDGETAWIKELSER OCH MÅLUPPFYLLELsE FÖR STYRELSE/NÄMNDER Kmmunstyrelsens ch nämndernas prgnstiserade budgetavvikelser ch måluppfyllelse framgår av avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser". DRIFTBUDGETENs UTFALL Helårsprgnsen pekar mt ett översktt på 0,3 mkr. Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande: Nämnder/styrelse, mkr 2014 Kmmunstyrelsen 0,8 Revisin 0,0 Överförmyndare 0,1 Bildnings- ch lärandenämnd 4,1 Vård- ch msrgsnämnd -4,7 Summa ~3 l delårsredvisningen är snittförbrukning av budget 63,2%. l 2012 års delårsredvisning var förbrukningen 63,3%. INVESTERINGAR Helårsprgnsen pekar på ett översktt på 21,4 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvlym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med 50,9 mkr. Överskttet är huvudsakligen hänförligt till kmmunstyrelsens förvaltnings tek- 10 (78)

11 11 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 niska kntr ch medbrgarkntr samt vård- ch msrgsnämnde n. Översktt prgnsticeras för servicebyggnad i stadsparken, tillagningskök i Varmsätra, äldrebendet ch Lärkans sprtfält Kmmunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadskntr redvisar ett undersktt. Nettinvesteringarna per sista augusti uppgår till37,6 mkr eller 23,1% av budget var nettinvesteringarna 56,4 mkr eller 32,2 %av budget. Större investeringar har under delåret gjrts i VA-ch parkprgramen, teknisk service ch lkalprgram et. 11 (78)

12 12 (78) Medarbetare STATISTIK ANTAL MEDARBETARE Ttalt antal medarbetare inm Sala Kmmun : Sala kmmun har tre förvaltningar, Kmmunstyrelsens förvaltning (KSF), sklförvaltningen (SKF) ch Vård- ch msrgsförvaltningen (VOF). Den statistik sm här presenteras ttalt ch förvaltningsvis kmmer från vårt persnal- ch lönesystem Tillsvidare l Visstidsanställda Ttalt l 771 l 757 l 733 l 737 l 726 Våra två största förvaltningar är sklförvaltningen ch Vård- ch Omsrgsförvaltningen. Traditinellt är kmmunsektrn kvinndminerad ch Sala kmmun utgör inget undantag med 80 %kvinnr ch 20 %män. Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnr KSF SKF VOF Kvinnr Män Summa deltidsanställda KSF SKF VOF Kvinnr Män Summa Antalet deltidsanställda är störst inm Vård- ch Omsrgsförvaltningen. Sala kmmun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltidstjänst. Målet är att tillvarata medbrgarnas behv av service ch mvårdnad ch att samrdna det med kntinuitet, eknmi ch ökad sysselsättningsgrad för de medarbetare sm så önskar. Sm ett led i detta arbete har årsarbetstid införts för övervägande yrken inm vård ch msrg. Årsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det skapar flexibilitet ch ger möjligheter att styra resurser till behven ch att samtidigt tillgdse enskilda medarbetares önskemål. 12 (78)

13 13 (78) ÅLDERSFÖRDELNING Genmsnittsålder bland Sala kmmuns tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. Mtsvarande siffra för visstidsanställda är 42 år. ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO Friskvård En översyn av regler för subventinerad friskvård har gjrts för att få en enhetlig tillämpning i kmmunen. Under år 2013 minskade antalet regelverk m friskvård till tre, ett per förvaltning, i stället för, sm tidigare, åtta lika. Det frtsatta arbetet har resulterat i att vi nått målet med ett gemensamt regelverk för hela kmmunen att gälla från Sala kmmun uppmuntrar hälsfrämjande aktiviteter för persnal genm att erbjuda alla medarbetare sm är anställda minst 14 dagar friskvårdskupnger till ett värde av 1000 krnr per år. Kupngerna kan användas sm betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt skatteverkets regler. Frskning visar att ledarskap har strt betydelse för den psyksciala arbetsmiljön. Alla chefer har, sedan maj månad 2014, tillgång till distansutbildning inklusive kunskapstest. Första fkusmrådet är "Systematiskt arbetsmiljöarbete". Ytterligare ledarutveckling erbjuds via VKL:s länsövergripande prjekt för kmpetensförsörjning. Se vidare infrmatin under rubriken Kmpetensutveckling. Förebyggande hälsarbete där risker uppdagas hanteras behvsanpassat inm aktuell verksamhet. Sala kmmun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabiliteringsprcessen. Uppföljning av samarbetet genmförs regelbundet för att ta vara på förbättringsförslag innan nytt avtal tecknas. Previa är leverantör av företagshälsvård ch sjukanmälantjänst till Sala kmmun. Ett kmmunövergripande sjuk- ch friskanmälanssystem finns för att underlätta rehabiliteringsarbete. Genm systemet får medarbetare sm är frånvarande p g a sjukdm eller vård av sjukt barn stöd ch råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även chefer påminnelser ch stöd gällande rehabiliteringsarbete samt tillgång till statistik för uppföljnings- ch beslutsunderlag. Samarbetet med Previa är under uppbyggnad ch utvecklas genm dialgmöten med Previa ch representanter för Sala kmmun. Tre arbetsmiljöutbildningar, med huvudsaklig målgrupp chefer ch skyddsmbud, har genmförts under våren Se utförligare beskrivning under avsnitt "Kmpetensutveckling" nedan. sjukfrånvar sjukfrånvar för januari till ch med juni 2014 visar ttalt 5,0 %. Det är en ökning med 0,1 prcentenhet jämfört med Det är rande att hälstalen ökar trts hälsfrämjande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvar ska understiga fem prcent, vilket vi betraktar sm ett gtt resultat. År 2004 var den ttala sjukfrånvarn 12,3 %. 13 (78)

14 14 (78) För närvarande ökar sjukfrånvarn i hela riket Försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat förändringarna i sjukfrånvarn i syfte att öka kunskapen m bakmliggande faktrer. Den första av två rapprter har utgivits. Den andra kmmer i slutet av l den utgivna rapprten knstateras både ett generellt ökat inflöde av sjukfrånvar ch längre sjukfrånvartider. Ökningen sker i samtliga diagnsgrupper även m ökning av psykiska diagnser är kraftigast. För arbetsgivare är det viktigt att skapa balans mellan krav ch villkr i arbetet ch de anställdas förmågr. Vård av barn; 9% sjukfrånvarrsaker t m Psyksciala Orsak ej förmedlad; 3% sekretess; besvär; Besvär i röre'>leapparaten; 18% statistik för Sala kmmun visar att den största sjukfrånvarrsaken, ca hälften, är medicinska besvär såsm förkylning. Därefter kmmer besvär i rörelseapparaten (nacke, axlar, rygg etc}. Ni prcent har uppgivit psyksciala besvär (ca en tredjedel av dessa har uppgivit stress sm sjukdmsrsak}. Ttal sjukfrånvar, ttalt i% 5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 5, sjukfrånvar,> 60 dgr i %av ttalt antal sjukskrivna 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 42,3 41,8 sjukfrånvar, kön sjukfrånvar, kvinnr 6,6 5,3 4,5 4,9 5,0 4,7 5,4 sjukfrånvar, män 4,3 3,7 2,7 3,2 3,7 4,3 3,9 14 (78)

15 15 (78) Sju kf rå n va r, å Ide rsgrupper~ år eller yngre 2,8 2,5 2, år 6,4 5,0 3,7 50 år eller äldre 6,3 5,1 4, ,7 3,4 4,2 4,4 4,7 5, ,4 3,8 4,4 5,2 4,9 5,1 LÖNER2014 Årets löneöversyn är genmförd. Ttal nivå blev 2, 7 %. Partsgemensam avstämning av hur prcessen förlöpt ch hur den kan förbättras har skett. Planering ch pririteringar gällande 2015 års löneöversyn har påbörjats. KOMPETENSUTVECKLING Ett mfattande arbete i samband med implementering av upphandlat lönesystem har engagerat medarbetare från lika delar av kmmunens rganisatin samt från H e by kmmun. Medarbetares delaktighet har lett till effektivisering, sam rdning ch höjd kvalitet på våra administrativa prcesser inm mrådet. Det har ckså inneburit kmpetensutveckling för invlverade medarbetare. Självrapprtering i lönesystemet har utvecklats ch lika interna utbildningar för berörda har genmförts i lika mgångar. Interna utbildningar har arrangerats, t ex "Att vara anställd" (för persnalgrupper inm skla ch vård- ch msrg), rehabiliteringsarbete (alla chefer), "Förhandlingspaketet"- hjälpmedel vid löneöversyn (alla chefer) samt registrering av facklig tid i lönesystemet (möjliggör förbättrad uppföljning). En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, med målgruppen chefer ch skyddsmbud, har arbetats fram i samverkan med Centrala samverkansgruppen. Utbildningen är baserad på arbetsmiljölagen ch mdellen för samverkan enligt FAS. Under våren 2014 har tre kurser genmförts. Utbildningarna har handlat m psykscial arbetsmiljö, att möta ht ch våld i tjänsten, fysisk arbetsmiljö, arbetsanpassning ch rehabilitering, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete ), arbetsmiljöns regelverk, riskbedömning ch knsekvenskartläggning. Sala kmmun har fyra deltagare i Aspirantprgrammet Aspirantprgrammets målgrupp är medarbetare sm är intresserade av att lära mer m ledarskap i kmmunal verksamhet. En lkal utbildningsdag har arrangerats ch ytterligare en planeras till hösten För att stärka ledarskapet i kmmunen har alla chefer, från maj månad 2014, tillgång till distansutbildningar via datr med efterföljande kunskapstest. Även sex st fackliga ledare ur Centrala samverkansgruppen har tillgång till utbildningarna. Utbildningarna handlar m de mråden sm varje chef måste ha grundläggande kunskap m, t ex arbetsrätt, individuell lönesättning, diskrimineringslagen, arbetsmiljöarbete. Under året planeras kampanjer kring speciella utbildningar sm är extra viktiga. Från maj månad handlar kampanjen m Systematiskt ar- 15 (78)

16 16 (78) betsmiljöarbete. Nästa kampanj blir i september ch har rubriken "Hållbart ledarskap, stress ch hälsa". Genm VKL:s länsövergripande prjekt för kmpetensförsörjning, där Sala kmmun ingår, tar vi del av frskning ch utvecklingsinsatser. Prjektet är en länsgemensam satsning på ledarutveckling ch marknadsföring av kmmuner sm attraktiva arbetsgivare. I prjektet ingår t ex Mentrprgram för chefer (start hösten 2014) samt lika ledarutbildningar via den nybildade Ledarakademin. En wrkshp m systematisk kmpetensförsörjning har genmförts i Sala kmmun den 5 juni under ledning av prjektledare ch strateg från Västerås. Deltagare var Kmmunstyrelsens arbetsgivarutsktt, kmmun chef, förvaltningschefer samt persnal- ch eknmichef. Syftet var att presentera en kmpetensförsörjningsprcess inför frtsatt lkalt arbete. Övrig förvaltningsspecifik kmpetensutveckling planeras ch hanteras utifrån respektive förvaltnings behv ch förutsättningar. TILLBUDSRAPPORTERING Sala kmmun använder systemet Flexite för rapprtering av lycksfall ch tillbud. För att uppmärksamma ch få möjlighet att åtgärda riskmment i arbetsmiljön innan det leder till lycksfall är det viktigt att risker ch tillbud registreras. Under första delen av 2014 kan vi se en frtsatt ökning av användandet av rapprteringssystemet. Antalet registrerade skadr/lycksfall/ brtt utgör 71 / av ttalt antal registreringar. Det största antalet gäller sklan ch incidenter med elever. Arbetet med att uppmuntra användande av vårt rapprteringssystem för därför avsedda händelser frtsätter. Risk- ch säkerhetsansvarig erbjuder utbildning ch stöd för användande av Fl exite-systemet på begäran ch utifrån anmält behv under året. Arbete pågår med planering ch utbildningar inför byte av rapprteringssystem sm ska ske vid kmmande årsskifte. BEMANNING Av statistikuppgifter från kmmunens lönesystem kan vi se hur många, ch när, befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrrna anger ttalt antal per år. Medarbetare sm Antal medarbetare 65-års ålder S Sala kmmun har använt möjligheten att erbjuda pensinsförstärkning i samband med rganisatinsförändring inm Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre medarbetare har fått dispens förtimanställning efter fyllda 67 år. Sett på flera års sikt har kmmunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskllärare, sklledare, lärare (78)

17 17 (78) med lärarlegitimatin, specialister ch ingenjörer/tekniker). Insatser för framtida kmpetensförsörjning pågår (se avsnitt "Kmpetensutveckling"). Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid hälsa ska leda till återgång i arbete inm stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen avslutas. Under första halvåret 2014 har fyra rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på grund av att lämplig mplaceringsmöjlighet saknats. MEDARBETARSAMTAL Medarbetarsamtal med löneinslag genmförs årligen med samtliga medarbetare inm kmmunen. Sm stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig på vårt intranät. I stödmaterialet ingår mall för individuell utvecklingsplan. Vidare finns, för chefer, även en distansutbildning/föreläsning m medarbetarsamtal En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprcessen för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal med löneinslag sm vi tillämpar (enligt FAS dialgmdell). SAMVERKAN Inm Sala kmmun värnar vi m ett gtt samarbetskli mat, inte minst med de medarbetare sm åtagit sig fackliga uppdrag. Genmförda ch kmmande ändringar i rganisatinen innebär behv av att se över struktur ch arbetssätt för samverkansgrupper. Utvecklingsarbete pågår i dialg för ständig förbättring. Sala kmmun har en ledarplicy sm handlar m att leda verksamheter ch riktar sig till alla sm har i uppdrag att arbeta för Sala kmmuns psitiva utveckling, således inte enbart till medarbetare sm har chefsuppdrag. Även en enskild medarbetare utan chefsansvar leder ch ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att alla intressenter har förmåga att kmmunicera ch samverka utifrån ett demkratiskt förhållningssätt ch en gemensam värdegrund baserad på tillit, förtrende ch respekt. En medarbetarundersökning med stöd av SIPU har genmförts under Av resultatet framgår bl a önskemål m mer övergripande infrmatin/dialg gällande ändringar i kmmunens rganisatin ch m långsiktiga mål. Undersökningens resultat har presenterats nedbrutet på respektive verksamhet ch arbetsgrupper arbetar med handlingsplaner utifrån sina respektive resultat. Handlingsplanerna är en del av verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Ny medarbetarundersökning är planerad till2016. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kmmun arbetar ständigt för att uppfattas sm en attraktiv arbetsgivare ch samarbetspartner. Alla medarbetares mtivatin, kmpetens ch servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet ch knkurrensförmåga. Samma faktrer är ckså avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- ch persnalföreträdare arbetar gemensamt mt detta mål. 17 (78)

18 18 (78) En utvecklad arbetsgivarplitik, sm utgår från individen, frdras * dels för att vi ska uppfattas sm en attraktiv arbetsgivare ch *dels för att mvärlden ch arbetslivet kräver ständiga förbättringar ch anpassningar till nya situatiner, lagar, avtal ch knkurrenssituatiner. Ytterligare exempel på åtgärder under första halvåret 2014, sm syftar mt vanstående mål, är: En innvatinsstrategi har tagits fram för Sala kmmun. Förslag för plitisk hantering under hösten har framtagits: riktlinjer för friskvård, riktlinjer gällande gåvr till persnal samt plicy mt krruptin, mutr ch jäv. l samband med upphandling av lönesystem har Sala kmmun införskaffat stödsystem för rehabiliteringsarbete, rekrytering, lönekartläggning ch risk- ch tillbud. Även systemet QlikView har införskaffats för statistik ch rapprter ur lönesystemet. Förberedelser för införande pågår. Samverkan med H e by har utökats beträffande löneadministratin ch system drift. Nytt upplägg av dag för nyanställda planeras för hösten Prcessen för ceremni i samband med medarbetares 25-årsjubileum ses över. Årets ceremni kmmer att ske den 5 nvember ch antalet 25- årsjubilarer 2014 är 52 st. Kmmunövergripande regler för subventinerad friskvård har samrdnats ch resulterat i att alla medarbetare anställda mer än två veckr erbjuds friskvårdskupnger. Rekrytering av eknmichef med tillträde i nvember har genmförts. l ch med en överlappning ges utrymme för kmpetensöverföring ch strategiskt stöd innan pensinsavgång. Underlag för uppdaterat lkalt kllektivavtal m flextid har framtagits för samverkan ch beslut under hösten. 18 (78)

19 19 (78) Sammanställd redvisning Den sammanställda redvisningen ska ge en samlad bild av den ttala kmmunala verksamheten ch dess eknmiska utfall avsett m verksamheten bedrivs i förvaltningsfrm eller i blagsfrm. Resultat- ch balansräkningar läggs samman ch därefter elimineras kncerninterna pster. Kmmunens aktieinnehav i blagen har eliminerats mt blagens eget kapital enligt förvärvsmetden. l den sammanställda redvisningen ingår de blag över vilka kmmunen utövar ett väsentligt inflytande. Kmmunförbundets rekmmendatin är att de blag i vilka kmmunens andel överstiger 20% bör ingå. Sala Industrifastigheter Sala Kmmun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. Den sammanställda redvisningen har upprättats med prprtinell knslidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kstnader ch intäkter har upptagits prprtinellt mt kmmunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på mtsvarande sätt har bkslutsdispsitiner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har ckså tagits till den latenta skatten enligt rekmmendatin från Rådet för kmmunal redvisning. Årets förändring av beskattade reserver krrigerat med latent skatt ligger alltså med i resultatet. Den sammanställda redvisningen är grundad på delårsrapprter vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för knslideringen. Vissa avvikelser av mindre mfattning kan därför förekmma jämfört med de slutliga delårsrapprterna. SALA-HEBY ENERGI AB Eknmi Ur eknmisk synpunkt har året hittills präglats av en väderlek väsentligt varmare än nrmalt ch framförallt jämfört med 2013, vidare låga elpriser. Dessbättre har tillgängligheten varit gd avseende våra anläggningar ch då främst dem sm presterar den lägsta prduktinskstnaden, med förstås förnybara bränslen. Utfallet under periden har varit att msättningen minskat med ca 12,4% till Det innebär att våra kunders energikstnader minskat med ca KSEK, jämfört med mtsvarande perid Resultatet är l 314 KSEK jämfört 19 (78)

20 20 (78) med KSEK för 2013 sm var ett mycket bra år med väsentligt högre energiförsäljning Investeringarna har uppgått till4 928 KSEK vilket är ungefär lika jämfört med mtsvarande perid 2013, då de uppgick tills 017 KSEK. Investeringarna har i allt väsentligt varit kpplade till vädersäkring, nyanslutning ch reinvestering. Prgnsen för helåret 2014 är KSEK, d.v.s. det budgeterade resultatet, sm baseras på nrmal väderlek. Om det blir en varm höst ch vinter i kmbinatin med låga elpriser d.v.s. faktrer sm SHE kncernen inte rår över så kmmer resultatet bli lägre än budgeterat. Verksamhet Verksamheten präglas närmast av att minska kstnader, men ckså att hitta nya prdukter ch tjänster. Inriktningen på kstnadsminskningen är bl.a. samarbeten där flera har ingåtts, både med branschklleger ch lkala entreprenörer. Flera lika kundaktiviteter har genmförts bl.a SHE-Dagen i Sala Flkets Park ch träffar i våra energiklubbar bl.a. she-ambassadörer ch SHE-Eltian. Framtid Framtiden är frtfarande mycket inriktad på klimatanpassning ch klimatsäkring. Den vädersituatin sm mera ch mera framstår, d.v.s. varmare väder ch mera extremt väder i varmt ch blött väder, menar vi än mera kmmer att bestå. Detta innebär att SHE trr ch verkar för att förnybar micrprduktin ökar ch att samarbeten på lika håll förstärks. Framtiden är ljus ch spännande med blir mycket annrlunda än dagens. SALABOSTÄDERAB Eknmi Blagets resultat för årets åtta första månader är plus tkr vilket är tkr högre än budgeterat. Det stra överskttet berr främst på ändrad bkföring under året vilket gör att ca 4 mkr nu bkförs sm kmpnentbyte över balansräkningen istället för sm kstnader. Därutöver har försäkringsskadrna minskat kraftigt. Verksamhet Installatinen av bredband är färdigställd förutm ca 100 lägenheter sm färdigställs under hösten. Det stra renveringsprjektet sm pågår inm mrådet Åkra slutförs under hösten ch skall sedan utvärderas med tanke på eknmi, hantering av hyresgäster ch entreprenadfrm. Därefter tas beslut m planering av nästa stra prjekt sm planeras till (78)

21 21 (78) Organisatinsförändringarna har inte fått avsedd effekt ännu ch frtsatt arbete med detta pågår. Vakanser inm administratinen har delvis varit rsaken till att vi inte kunnat hålla den tänkta takten i förändringarna. Framtid Blaget frtsätter sin strävan mt visinen att "vi skall vara reginens bästa bstadsblag med fkus på långsiktig hållbarhet". Förväntningarna på ss sm allmännyttigt bstadsblag är stra när det gäller nyprduktin. En planering pågår i samverkan med kmmunen för att hitta rätt förutsättningar för att bygga. Om allt går enligt blagets planer så bedöms en byggstart 2016 vara rimlig. SALA SILVERGRUVA AB Eknmi Sm nämnts tidigare har ett strt arbete genmförts i verksamheten där kalkyler, utpriser, prcesser ch rutiner uppdaterats. Detta har under första delen av året satts i verket ch analys av resultat från verksamheten ger anledning till försiktig ptimism inför framtiden. Dck kmmer resultatet under 2014 att lida av den brand sm rasade under de två sista veckrna av högsäsngen. Verksamhet Samtliga verksamheter har under vinter ch vår arbetat med att genmlysa ch mfrma arbetsrutiner, frmer ch prcesser samtidigt sm en översyn av avtal ch leverantörer har gjrts. Knferensverksamheten har under våren gjrt mstart samt nyinrett lkalerna med str hjälp av Sala Kmmun. Verksamheten har levererat knferenser med tillräckligt bra kvalitet för att nu kunna arbeta ffensivt. Visningarna har haft en gdkänd vår ch smmar, fram till ch med 31/7, då i ch med branden besökarantalet sjönk drastiskt. Beräkningar visar att ca 60% av det nrmala antalet besökare i augusti valde att inte åka till Sala. Utvärdering av smmaren med åtgärdsplan på både krt ch lång sikt kmmer att göras under hösten. Även de övriga avdelningarna värdshus, lgi ch butik upplevde ett liknande scenari med en gdkänd vår ch smmar, samt ett strt tapp i augusti. Silvergruvans byggnadsminnesförklaring invigdes i maj, en ny kaffestuga öppnades i juli på mrådet, en b u le bana invigdes. Medel till en förstudie för utvecklingsarbete beviljades i slutet av juni, första mötet skedde 20/8 ch närvarande var Länsstyrelsen, Sala Silvergruva, VKL, representanter för EU4u, Smaka på Västmanland. Senare anslöt Bergslagssatsningen, Ösby Naturbruksgymnasium, Sala Kmmun, Företagarcentrum m fl. Studiens slutdatum är 31/10. Silvergruvans Dagar ett årligt återkmmande arrangemang, genmfördes i slutet av juni. Framtid Under hösten kmmer samtliga verksamheter fkusera på prduktutveckling, i huvudsak inriktat på utökat utbud av aktiviteter för skapa mer intäkter under höst/vintersäsng. Ett pågående arbete med uppfräschning ch renvering av fastigheter rullar vidare under hösten i Kulturarvslyftets regi. 21 (78)

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KOMMUNSTYRelSEN. Sammanträdesdatum 2014-10-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KOMMUNSTYRelSEN. Sammanträdesdatum 2014-10-09 ISALA KMMUN SAMMANTRÄDESPRTKLL KMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2014-10-09 6 (4DI Dnr 2014/986 156 Delårsrapport för Sala kommun INLEDNING för Sala kommun. Beredning Bilaga KS 2014/166/1, delårsrapport

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014 -10-01 1 (19) Vellinge kmmun Delårsrapprt 31 augusti -10-14 -10-01 2 (19) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008.

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008. Årsredvisning 2008 Bild på mslagets framsida: Ft: Essunga kmmun Kungaparets besök den 9 ktber 2008. INNEHÅLL INNEHÅLL 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2 KOMMUNENS ORGANISATION.. 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-08-31

Delårsrapport 2010-08-31 Delårsrapprt 2010-08-31 Innehållsförteckning Eknmisk översikt 3 Förvaltningsberättelse 3 Inledning 3 Kmmunens övergripande mål 4 Eknmisk målsättning 5 Kmmunallagens balanskrav 6 Budgetförutsättningar 7

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer