dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink Dpb Delårsrapport 2 O

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31"

Transkript

1 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink Dpb Delårsrapprt 2 O

2

3 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE... Viktiga händelser... Eknmisk översikt... Medarbetare.. Sammanställd redvisning...,...,...."... Målavstämning-Gd eknmisk hushållning ~ NÄMNDERNA$ VERKSAMHETSBERÄTTELSER.... Kmmunstyrelsens förvaltning.... Bildnings- ch lärandenämnden Vård- ch msrgsnämnden... ~ Överförmyndaren Revisinen EKONOM!SKA SAMMANSTÄLLNINGAR Kmmunens redvisning... Drift- ch investeringsredvisning Kncernens redvisning... Redvisningsprinciper... Begreppsförklaringar (78)

4

5 5{78) INLEDNING Kmmunstyrelsens rdförande har rdet 5{78)

6 6 (78) Snabbfakta, 4 år i sammandrag.. Bkslut 2011 Bkslut 2012 Bkslut 2013 Budget 2014 Prgns ~ ~ ~ " _,.. Årets resultat, mkr 12,5 39,3 65,1 5,6 1,2 Årets resultat sm andel av 1,2 3,7 6,0 0,5 0,1 skatteintäkter, bidrag ch utjämning, % Nettkstnader, mkr l 007,6 l 012,7 l 019,8 l 099,3 1116,9 -förändring från föregående 3,2 0,5 0,7 7,8 9,5 år,% Nettkstnader justerade l 033,7 l 049,8 med jämförelsestörande pster, mkr -förändring från föregående 2,6 1,6 4,7 6,4 år,% skatteintäkter, bidrag, ut- l 028,0 l 057,7 l 091,5 1114,8 1124,2 jämning, mkr -förändring från föregående 3,2 2,8 3,2 3,0 3,0 år... % Nettkstnadsandel av skat teintäkter bidrag ch utjämning,% Finansnett, mkr -7,8-5,7-6,6-10,0-6,2 Nettinvesteringar, mkr 76,3 121,4 103,8 111,7 141,2 l bkslut 2012 redvisas en jämförelsestörande intäkt från AFA med 21 mkr ch 1 bkslut 2013 redvisas jämförelsestörande intäkt från AFA med 20,4 mkr ch prestatinsersättning med 9,6 mkr. Dessa pster påverkar jämförelserna mellan åren. 6 (78)

7 7 (78) FÖRVALTNI NGSBERÄTTELSE Viktiga händelser För förvaltningens samtliga verksamheter gäller att den stra skgsbranden i juli ch augusti påverkade mycket. En krisledningsrganisatin upprättades ch många medarbetare fick i det akuta skedet helt andra arbetsuppgifter än nrmalt. För flera verksamheter kmmer branden medföra nya ch annrlunda arbetsuppgifter för lång tid. Samarbete med H e by kmmun m en gemensam nyanställning av en samhällsutvecklare för bred band. Arbetet med mgörning av hemsidan är påbörjat ch löper vidare under hela hösten. ståplatsläktare till knstgräsplanen inhyrd. Nytt glv i Kungsängsgymnasiets idrttshall. Aktiva detaljplaneärenden: Evelund, Östra kvarteren/silvervall en, Fridhem, stadsparken, Kaplanen, Rådmannen 6 ch Lärkans sprtfält. Nya detaljplaneuppdrag: Stampers ch Prsthagssk lan. Ändring av detaljplanen för K v Ldjuret. Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen i maj, bör följas av arbete med "handlingsplan". Ortsanalyserna-de två sista (Brddb ch Saladamm) är färdigställda, samtliga utgör nu underlag för ÖP. Kmmuntäckande översiktsplan -påbörjat del l -frmell planprcess planeras till4:e kvartalet. Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genm Sala inleddes. Reviderade riktlinjer för sklskjuts antagna av KS. Reviderade riktlinjer för färdtjänst framarbetade, ännu inte beslutade. Restaurang Kristina på Vallasklan ch Åkra sklrestaurang placerar sig bland de 85 bästa sklmåltidsköken i Sverige i rankingen gjrd av White Guide junir Framtagande av kmmunens lkalutredning. Förslag m plicy mt krruptin, mutr ch jäv samt förslag m riktlinjer för friskvård ch gåvr från arbetsgivare till persnal har tagits fram för plitisk hantering i höst. Förstelärartjänster inrättas. Under våren tas avgörande beslut m att bygga ut försklrna i sätrabrunn ch Salbhed. En lkt-pedagg anställs för att stärka kmpetensen kring tekniksatsningen i förskla ch skla. 7 (78)

8 8 (78) Kulturgarantin återupprättas, vilket gör att försklan ch grundsklans alla årskurser systematiskt arbetar med att invlvera lika kulturfrmer sm lärstilar ch öka elevernas generella kulturintresse. Årskurs 6 flyttas tillfälligt från Ransta till Sala tätrt, för att ge plats åt mer förskleverksamhet Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark Sedan 2012 fram till slutet av augusti 2014 är nettinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 20 bara i år. Ca 100 brukare har under våren flyttat inm verksamhetsmrådet äldremsrg. Anledningen till det är öppnandet av det nya bendet j hannesbergsgatan 2, samt förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett "Tryggt bende för äldre". Under periden har efterfrågan på Vård- ch msrgsbendeplatser ökat. Utskrivningsklara från lasarettet har inte kunnat erbjudas bende ch stra kstnader har därför uppstått. Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphne har införts inm hemtjänsten. Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekmpetens via mvårdnadslyftet. Planering av Familjecentralen har pågått under våren. jbbcenter är igång sedan den 1/ Feriearbete för ungdmar i gymnasiets åk 1 under alla lv har införts.. Eknmisk översikt RESUL T A TUTVECKLING Sala kmmuns helårsprgns för 2014 pekar mt ett översktt på 1,2 mkr att jämföras med budgeterat resultat på 5,6 mkr. l resultatet ingår realisatinsvinster med 1,4 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsbudget. Nämnderna redvisar ett översktt på 0,3 mkr. Resultatet efter justering av realisatinsvinster är -0,2 mkr. Delårsresultatet visar ett översktt på 41,9 mkr. Resultatet efter justering av realisatinsvinster (1,4 mkr) är 40,5 mkr års delårsresultat var 70,0 mkr. BALANSKRAV Balanskravet innebär att resultatet måste vara psitivt, intäkterna ska vara högre än kstnaderna. Delårsresultatet uppfyller balanskravet medan helårsprgnsen inte uppfyller balanskravet 8 (78)

9 9{78) Balansutredning Arets resultat Realisatinsvinst Justerat resultat Delår 41,9-1,4 40, ~ --_J:t~~~~~p_~-?~"-~5 ~ 1,2-1,4-0,2 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE Enligt kmmunallagen ska kmmunerna redvisa mål sm främjar gd eknmisk hushållning. Målet "hållbar eknmisk utveckling" innebär att kmmunens resurser ska används så att gd eknmisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv sm ur ett verksamhetsperspektiv. Gd eknmisk hushållning skapas genm att kmmunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt ch kstnadseffektivt sätt. För att säkerställa gd eknmisk hushållning ska finansiella mål ch verksamhetsmål definieras ch följas upp. Kmmunen har uppnått gd eknmisk hushållning när målen sammantaget visar på en gd måluppfyllelse i delårsrapprten ch årsbkslutet. För att nå en hållbar eknmisk utveckling ska följande indikatrer vara uppfyllda: årets resultat uppgår till minst 2 / av skatteintäkter, generella statsbidrag ch utjämning. ökningen av skatteintäkter, statsbidrag ch utjämning är större än nettkstnadsökningen. nämnderna bedriver verksamheten inm beslutade anslag. Årets resultat uppgår till 0,1 /. Nettkstnadsökningen är större än ökningen av skatter, bidrag ch utjämning. Nämnderna bedriver sammantaget verksamheterna inm beslutade anslag. Verksamheterna beräknas gå med ett översktt på 0,3 mkr. Prgnsen pekar mt att målen inte kmmer att uppfyllas annat än för nämndernas resultat. Hänsyn har tagits till jämförelsestörande intäkter, återbetalning från AF A försäkring ch prestatinsersättning. NETTOKOSTNADER, SKA T TEINT ÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING Verksamhetens nettkstnader bedöms öka gentemt budget med 17,6 mkr till 1116,9 mkr. Nettkstnadsandelen, nettkstnadernas andel av skatteintäkter, bidrag ch utjämning ligger på 99 / vilket är samma sm den budgeterade nettkstnadsandelen. skatteintäkter, bidrag ch utjämning prgnstiseras gentemt budget sammantaget öka med 9,4 mkr till ttalt 1124,3 mkr. skatteintäkterna har ökat med 3,6 mkr berende på ökat skatteunderlag. Bidrag ch utjämning har ökat med 5,8 mkr. 9{78)

10 10 (78) FINANSNETTO Finansnettt beräknas i helårsprgnsen förbättras med 3,8 mkr. Finansnettt uppgår till -6,2 mkr. l de finansiella kstnaderna redvisas låneräntr ch ränta på pensinsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntr på likvida medel ch avkastning från de kmmunala blagen. PENSIONER Pensinskstnaderna bygger på prgnser från KPA. Pensinerna beräknas i helårsprgnsen öka med 3,5 mkr. Upplysningar m pensinsförpliktelser, mkr, in kl löneskatt Avsatt t i! l pensiner Ansvarsförbindelser Finansiella placeringar Summa ~ ~ ,4 36,0 39,0 581,6 0,0 610,0 620,4 0,0 656,4 590,1 629,1 De ttala pensinsförpliktelserna för kmmunens anställda uppgår ti11629, l mkr. BUDGETAWIKELSER OCH MÅLUPPFYLLELsE FÖR STYRELSE/NÄMNDER Kmmunstyrelsens ch nämndernas prgnstiserade budgetavvikelser ch måluppfyllelse framgår av avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser". DRIFTBUDGETENs UTFALL Helårsprgnsen pekar mt ett översktt på 0,3 mkr. Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande: Nämnder/styrelse, mkr 2014 Kmmunstyrelsen 0,8 Revisin 0,0 Överförmyndare 0,1 Bildnings- ch lärandenämnd 4,1 Vård- ch msrgsnämnd -4,7 Summa ~3 l delårsredvisningen är snittförbrukning av budget 63,2%. l 2012 års delårsredvisning var förbrukningen 63,3%. INVESTERINGAR Helårsprgnsen pekar på ett översktt på 21,4 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvlym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med 50,9 mkr. Överskttet är huvudsakligen hänförligt till kmmunstyrelsens förvaltnings tek- 10 (78)

11 11 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 niska kntr ch medbrgarkntr samt vård- ch msrgsnämnde n. Översktt prgnsticeras för servicebyggnad i stadsparken, tillagningskök i Varmsätra, äldrebendet ch Lärkans sprtfält Kmmunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadskntr redvisar ett undersktt. Nettinvesteringarna per sista augusti uppgår till37,6 mkr eller 23,1% av budget var nettinvesteringarna 56,4 mkr eller 32,2 %av budget. Större investeringar har under delåret gjrts i VA-ch parkprgramen, teknisk service ch lkalprgram et. 11 (78)

12 12 (78) Medarbetare STATISTIK ANTAL MEDARBETARE Ttalt antal medarbetare inm Sala Kmmun : Sala kmmun har tre förvaltningar, Kmmunstyrelsens förvaltning (KSF), sklförvaltningen (SKF) ch Vård- ch msrgsförvaltningen (VOF). Den statistik sm här presenteras ttalt ch förvaltningsvis kmmer från vårt persnal- ch lönesystem Tillsvidare l Visstidsanställda Ttalt l 771 l 757 l 733 l 737 l 726 Våra två största förvaltningar är sklförvaltningen ch Vård- ch Omsrgsförvaltningen. Traditinellt är kmmunsektrn kvinndminerad ch Sala kmmun utgör inget undantag med 80 %kvinnr ch 20 %män. Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnr KSF SKF VOF Kvinnr Män Summa deltidsanställda KSF SKF VOF Kvinnr Män Summa Antalet deltidsanställda är störst inm Vård- ch Omsrgsförvaltningen. Sala kmmun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltidstjänst. Målet är att tillvarata medbrgarnas behv av service ch mvårdnad ch att samrdna det med kntinuitet, eknmi ch ökad sysselsättningsgrad för de medarbetare sm så önskar. Sm ett led i detta arbete har årsarbetstid införts för övervägande yrken inm vård ch msrg. Årsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det skapar flexibilitet ch ger möjligheter att styra resurser till behven ch att samtidigt tillgdse enskilda medarbetares önskemål. 12 (78)

13 13 (78) ÅLDERSFÖRDELNING Genmsnittsålder bland Sala kmmuns tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. Mtsvarande siffra för visstidsanställda är 42 år. ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO Friskvård En översyn av regler för subventinerad friskvård har gjrts för att få en enhetlig tillämpning i kmmunen. Under år 2013 minskade antalet regelverk m friskvård till tre, ett per förvaltning, i stället för, sm tidigare, åtta lika. Det frtsatta arbetet har resulterat i att vi nått målet med ett gemensamt regelverk för hela kmmunen att gälla från Sala kmmun uppmuntrar hälsfrämjande aktiviteter för persnal genm att erbjuda alla medarbetare sm är anställda minst 14 dagar friskvårdskupnger till ett värde av 1000 krnr per år. Kupngerna kan användas sm betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt skatteverkets regler. Frskning visar att ledarskap har strt betydelse för den psyksciala arbetsmiljön. Alla chefer har, sedan maj månad 2014, tillgång till distansutbildning inklusive kunskapstest. Första fkusmrådet är "Systematiskt arbetsmiljöarbete". Ytterligare ledarutveckling erbjuds via VKL:s länsövergripande prjekt för kmpetensförsörjning. Se vidare infrmatin under rubriken Kmpetensutveckling. Förebyggande hälsarbete där risker uppdagas hanteras behvsanpassat inm aktuell verksamhet. Sala kmmun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabiliteringsprcessen. Uppföljning av samarbetet genmförs regelbundet för att ta vara på förbättringsförslag innan nytt avtal tecknas. Previa är leverantör av företagshälsvård ch sjukanmälantjänst till Sala kmmun. Ett kmmunövergripande sjuk- ch friskanmälanssystem finns för att underlätta rehabiliteringsarbete. Genm systemet får medarbetare sm är frånvarande p g a sjukdm eller vård av sjukt barn stöd ch råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även chefer påminnelser ch stöd gällande rehabiliteringsarbete samt tillgång till statistik för uppföljnings- ch beslutsunderlag. Samarbetet med Previa är under uppbyggnad ch utvecklas genm dialgmöten med Previa ch representanter för Sala kmmun. Tre arbetsmiljöutbildningar, med huvudsaklig målgrupp chefer ch skyddsmbud, har genmförts under våren Se utförligare beskrivning under avsnitt "Kmpetensutveckling" nedan. sjukfrånvar sjukfrånvar för januari till ch med juni 2014 visar ttalt 5,0 %. Det är en ökning med 0,1 prcentenhet jämfört med Det är rande att hälstalen ökar trts hälsfrämjande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvar ska understiga fem prcent, vilket vi betraktar sm ett gtt resultat. År 2004 var den ttala sjukfrånvarn 12,3 %. 13 (78)

14 14 (78) För närvarande ökar sjukfrånvarn i hela riket Försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat förändringarna i sjukfrånvarn i syfte att öka kunskapen m bakmliggande faktrer. Den första av två rapprter har utgivits. Den andra kmmer i slutet av l den utgivna rapprten knstateras både ett generellt ökat inflöde av sjukfrånvar ch längre sjukfrånvartider. Ökningen sker i samtliga diagnsgrupper även m ökning av psykiska diagnser är kraftigast. För arbetsgivare är det viktigt att skapa balans mellan krav ch villkr i arbetet ch de anställdas förmågr. Vård av barn; 9% sjukfrånvarrsaker t m Psyksciala Orsak ej förmedlad; 3% sekretess; besvär; Besvär i röre'>leapparaten; 18% statistik för Sala kmmun visar att den största sjukfrånvarrsaken, ca hälften, är medicinska besvär såsm förkylning. Därefter kmmer besvär i rörelseapparaten (nacke, axlar, rygg etc}. Ni prcent har uppgivit psyksciala besvär (ca en tredjedel av dessa har uppgivit stress sm sjukdmsrsak}. Ttal sjukfrånvar, ttalt i% 5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 5, sjukfrånvar,> 60 dgr i %av ttalt antal sjukskrivna 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 42,3 41,8 sjukfrånvar, kön sjukfrånvar, kvinnr 6,6 5,3 4,5 4,9 5,0 4,7 5,4 sjukfrånvar, män 4,3 3,7 2,7 3,2 3,7 4,3 3,9 14 (78)

15 15 (78) Sju kf rå n va r, å Ide rsgrupper~ år eller yngre 2,8 2,5 2, år 6,4 5,0 3,7 50 år eller äldre 6,3 5,1 4, ,7 3,4 4,2 4,4 4,7 5, ,4 3,8 4,4 5,2 4,9 5,1 LÖNER2014 Årets löneöversyn är genmförd. Ttal nivå blev 2, 7 %. Partsgemensam avstämning av hur prcessen förlöpt ch hur den kan förbättras har skett. Planering ch pririteringar gällande 2015 års löneöversyn har påbörjats. KOMPETENSUTVECKLING Ett mfattande arbete i samband med implementering av upphandlat lönesystem har engagerat medarbetare från lika delar av kmmunens rganisatin samt från H e by kmmun. Medarbetares delaktighet har lett till effektivisering, sam rdning ch höjd kvalitet på våra administrativa prcesser inm mrådet. Det har ckså inneburit kmpetensutveckling för invlverade medarbetare. Självrapprtering i lönesystemet har utvecklats ch lika interna utbildningar för berörda har genmförts i lika mgångar. Interna utbildningar har arrangerats, t ex "Att vara anställd" (för persnalgrupper inm skla ch vård- ch msrg), rehabiliteringsarbete (alla chefer), "Förhandlingspaketet"- hjälpmedel vid löneöversyn (alla chefer) samt registrering av facklig tid i lönesystemet (möjliggör förbättrad uppföljning). En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, med målgruppen chefer ch skyddsmbud, har arbetats fram i samverkan med Centrala samverkansgruppen. Utbildningen är baserad på arbetsmiljölagen ch mdellen för samverkan enligt FAS. Under våren 2014 har tre kurser genmförts. Utbildningarna har handlat m psykscial arbetsmiljö, att möta ht ch våld i tjänsten, fysisk arbetsmiljö, arbetsanpassning ch rehabilitering, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete ), arbetsmiljöns regelverk, riskbedömning ch knsekvenskartläggning. Sala kmmun har fyra deltagare i Aspirantprgrammet Aspirantprgrammets målgrupp är medarbetare sm är intresserade av att lära mer m ledarskap i kmmunal verksamhet. En lkal utbildningsdag har arrangerats ch ytterligare en planeras till hösten För att stärka ledarskapet i kmmunen har alla chefer, från maj månad 2014, tillgång till distansutbildningar via datr med efterföljande kunskapstest. Även sex st fackliga ledare ur Centrala samverkansgruppen har tillgång till utbildningarna. Utbildningarna handlar m de mråden sm varje chef måste ha grundläggande kunskap m, t ex arbetsrätt, individuell lönesättning, diskrimineringslagen, arbetsmiljöarbete. Under året planeras kampanjer kring speciella utbildningar sm är extra viktiga. Från maj månad handlar kampanjen m Systematiskt ar- 15 (78)

16 16 (78) betsmiljöarbete. Nästa kampanj blir i september ch har rubriken "Hållbart ledarskap, stress ch hälsa". Genm VKL:s länsövergripande prjekt för kmpetensförsörjning, där Sala kmmun ingår, tar vi del av frskning ch utvecklingsinsatser. Prjektet är en länsgemensam satsning på ledarutveckling ch marknadsföring av kmmuner sm attraktiva arbetsgivare. I prjektet ingår t ex Mentrprgram för chefer (start hösten 2014) samt lika ledarutbildningar via den nybildade Ledarakademin. En wrkshp m systematisk kmpetensförsörjning har genmförts i Sala kmmun den 5 juni under ledning av prjektledare ch strateg från Västerås. Deltagare var Kmmunstyrelsens arbetsgivarutsktt, kmmun chef, förvaltningschefer samt persnal- ch eknmichef. Syftet var att presentera en kmpetensförsörjningsprcess inför frtsatt lkalt arbete. Övrig förvaltningsspecifik kmpetensutveckling planeras ch hanteras utifrån respektive förvaltnings behv ch förutsättningar. TILLBUDSRAPPORTERING Sala kmmun använder systemet Flexite för rapprtering av lycksfall ch tillbud. För att uppmärksamma ch få möjlighet att åtgärda riskmment i arbetsmiljön innan det leder till lycksfall är det viktigt att risker ch tillbud registreras. Under första delen av 2014 kan vi se en frtsatt ökning av användandet av rapprteringssystemet. Antalet registrerade skadr/lycksfall/ brtt utgör 71 / av ttalt antal registreringar. Det största antalet gäller sklan ch incidenter med elever. Arbetet med att uppmuntra användande av vårt rapprteringssystem för därför avsedda händelser frtsätter. Risk- ch säkerhetsansvarig erbjuder utbildning ch stöd för användande av Fl exite-systemet på begäran ch utifrån anmält behv under året. Arbete pågår med planering ch utbildningar inför byte av rapprteringssystem sm ska ske vid kmmande årsskifte. BEMANNING Av statistikuppgifter från kmmunens lönesystem kan vi se hur många, ch när, befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrrna anger ttalt antal per år. Medarbetare sm Antal medarbetare 65-års ålder S Sala kmmun har använt möjligheten att erbjuda pensinsförstärkning i samband med rganisatinsförändring inm Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre medarbetare har fått dispens förtimanställning efter fyllda 67 år. Sett på flera års sikt har kmmunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskllärare, sklledare, lärare (78)

17 17 (78) med lärarlegitimatin, specialister ch ingenjörer/tekniker). Insatser för framtida kmpetensförsörjning pågår (se avsnitt "Kmpetensutveckling"). Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid hälsa ska leda till återgång i arbete inm stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen avslutas. Under första halvåret 2014 har fyra rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på grund av att lämplig mplaceringsmöjlighet saknats. MEDARBETARSAMTAL Medarbetarsamtal med löneinslag genmförs årligen med samtliga medarbetare inm kmmunen. Sm stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig på vårt intranät. I stödmaterialet ingår mall för individuell utvecklingsplan. Vidare finns, för chefer, även en distansutbildning/föreläsning m medarbetarsamtal En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprcessen för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal med löneinslag sm vi tillämpar (enligt FAS dialgmdell). SAMVERKAN Inm Sala kmmun värnar vi m ett gtt samarbetskli mat, inte minst med de medarbetare sm åtagit sig fackliga uppdrag. Genmförda ch kmmande ändringar i rganisatinen innebär behv av att se över struktur ch arbetssätt för samverkansgrupper. Utvecklingsarbete pågår i dialg för ständig förbättring. Sala kmmun har en ledarplicy sm handlar m att leda verksamheter ch riktar sig till alla sm har i uppdrag att arbeta för Sala kmmuns psitiva utveckling, således inte enbart till medarbetare sm har chefsuppdrag. Även en enskild medarbetare utan chefsansvar leder ch ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att alla intressenter har förmåga att kmmunicera ch samverka utifrån ett demkratiskt förhållningssätt ch en gemensam värdegrund baserad på tillit, förtrende ch respekt. En medarbetarundersökning med stöd av SIPU har genmförts under Av resultatet framgår bl a önskemål m mer övergripande infrmatin/dialg gällande ändringar i kmmunens rganisatin ch m långsiktiga mål. Undersökningens resultat har presenterats nedbrutet på respektive verksamhet ch arbetsgrupper arbetar med handlingsplaner utifrån sina respektive resultat. Handlingsplanerna är en del av verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Ny medarbetarundersökning är planerad till2016. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kmmun arbetar ständigt för att uppfattas sm en attraktiv arbetsgivare ch samarbetspartner. Alla medarbetares mtivatin, kmpetens ch servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet ch knkurrensförmåga. Samma faktrer är ckså avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- ch persnalföreträdare arbetar gemensamt mt detta mål. 17 (78)

18 18 (78) En utvecklad arbetsgivarplitik, sm utgår från individen, frdras * dels för att vi ska uppfattas sm en attraktiv arbetsgivare ch *dels för att mvärlden ch arbetslivet kräver ständiga förbättringar ch anpassningar till nya situatiner, lagar, avtal ch knkurrenssituatiner. Ytterligare exempel på åtgärder under första halvåret 2014, sm syftar mt vanstående mål, är: En innvatinsstrategi har tagits fram för Sala kmmun. Förslag för plitisk hantering under hösten har framtagits: riktlinjer för friskvård, riktlinjer gällande gåvr till persnal samt plicy mt krruptin, mutr ch jäv. l samband med upphandling av lönesystem har Sala kmmun införskaffat stödsystem för rehabiliteringsarbete, rekrytering, lönekartläggning ch risk- ch tillbud. Även systemet QlikView har införskaffats för statistik ch rapprter ur lönesystemet. Förberedelser för införande pågår. Samverkan med H e by har utökats beträffande löneadministratin ch system drift. Nytt upplägg av dag för nyanställda planeras för hösten Prcessen för ceremni i samband med medarbetares 25-årsjubileum ses över. Årets ceremni kmmer att ske den 5 nvember ch antalet 25- årsjubilarer 2014 är 52 st. Kmmunövergripande regler för subventinerad friskvård har samrdnats ch resulterat i att alla medarbetare anställda mer än två veckr erbjuds friskvårdskupnger. Rekrytering av eknmichef med tillträde i nvember har genmförts. l ch med en överlappning ges utrymme för kmpetensöverföring ch strategiskt stöd innan pensinsavgång. Underlag för uppdaterat lkalt kllektivavtal m flextid har framtagits för samverkan ch beslut under hösten. 18 (78)

19 19 (78) Sammanställd redvisning Den sammanställda redvisningen ska ge en samlad bild av den ttala kmmunala verksamheten ch dess eknmiska utfall avsett m verksamheten bedrivs i förvaltningsfrm eller i blagsfrm. Resultat- ch balansräkningar läggs samman ch därefter elimineras kncerninterna pster. Kmmunens aktieinnehav i blagen har eliminerats mt blagens eget kapital enligt förvärvsmetden. l den sammanställda redvisningen ingår de blag över vilka kmmunen utövar ett väsentligt inflytande. Kmmunförbundets rekmmendatin är att de blag i vilka kmmunens andel överstiger 20% bör ingå. Sala Industrifastigheter Sala Kmmun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. Den sammanställda redvisningen har upprättats med prprtinell knslidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kstnader ch intäkter har upptagits prprtinellt mt kmmunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på mtsvarande sätt har bkslutsdispsitiner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har ckså tagits till den latenta skatten enligt rekmmendatin från Rådet för kmmunal redvisning. Årets förändring av beskattade reserver krrigerat med latent skatt ligger alltså med i resultatet. Den sammanställda redvisningen är grundad på delårsrapprter vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för knslideringen. Vissa avvikelser av mindre mfattning kan därför förekmma jämfört med de slutliga delårsrapprterna. SALA-HEBY ENERGI AB Eknmi Ur eknmisk synpunkt har året hittills präglats av en väderlek väsentligt varmare än nrmalt ch framförallt jämfört med 2013, vidare låga elpriser. Dessbättre har tillgängligheten varit gd avseende våra anläggningar ch då främst dem sm presterar den lägsta prduktinskstnaden, med förstås förnybara bränslen. Utfallet under periden har varit att msättningen minskat med ca 12,4% till Det innebär att våra kunders energikstnader minskat med ca KSEK, jämfört med mtsvarande perid Resultatet är l 314 KSEK jämfört 19 (78)

20 20 (78) med KSEK för 2013 sm var ett mycket bra år med väsentligt högre energiförsäljning Investeringarna har uppgått till4 928 KSEK vilket är ungefär lika jämfört med mtsvarande perid 2013, då de uppgick tills 017 KSEK. Investeringarna har i allt väsentligt varit kpplade till vädersäkring, nyanslutning ch reinvestering. Prgnsen för helåret 2014 är KSEK, d.v.s. det budgeterade resultatet, sm baseras på nrmal väderlek. Om det blir en varm höst ch vinter i kmbinatin med låga elpriser d.v.s. faktrer sm SHE kncernen inte rår över så kmmer resultatet bli lägre än budgeterat. Verksamhet Verksamheten präglas närmast av att minska kstnader, men ckså att hitta nya prdukter ch tjänster. Inriktningen på kstnadsminskningen är bl.a. samarbeten där flera har ingåtts, både med branschklleger ch lkala entreprenörer. Flera lika kundaktiviteter har genmförts bl.a SHE-Dagen i Sala Flkets Park ch träffar i våra energiklubbar bl.a. she-ambassadörer ch SHE-Eltian. Framtid Framtiden är frtfarande mycket inriktad på klimatanpassning ch klimatsäkring. Den vädersituatin sm mera ch mera framstår, d.v.s. varmare väder ch mera extremt väder i varmt ch blött väder, menar vi än mera kmmer att bestå. Detta innebär att SHE trr ch verkar för att förnybar micrprduktin ökar ch att samarbeten på lika håll förstärks. Framtiden är ljus ch spännande med blir mycket annrlunda än dagens. SALABOSTÄDERAB Eknmi Blagets resultat för årets åtta första månader är plus tkr vilket är tkr högre än budgeterat. Det stra överskttet berr främst på ändrad bkföring under året vilket gör att ca 4 mkr nu bkförs sm kmpnentbyte över balansräkningen istället för sm kstnader. Därutöver har försäkringsskadrna minskat kraftigt. Verksamhet Installatinen av bredband är färdigställd förutm ca 100 lägenheter sm färdigställs under hösten. Det stra renveringsprjektet sm pågår inm mrådet Åkra slutförs under hösten ch skall sedan utvärderas med tanke på eknmi, hantering av hyresgäster ch entreprenadfrm. Därefter tas beslut m planering av nästa stra prjekt sm planeras till (78)

21 21 (78) Organisatinsförändringarna har inte fått avsedd effekt ännu ch frtsatt arbete med detta pågår. Vakanser inm administratinen har delvis varit rsaken till att vi inte kunnat hålla den tänkta takten i förändringarna. Framtid Blaget frtsätter sin strävan mt visinen att "vi skall vara reginens bästa bstadsblag med fkus på långsiktig hållbarhet". Förväntningarna på ss sm allmännyttigt bstadsblag är stra när det gäller nyprduktin. En planering pågår i samverkan med kmmunen för att hitta rätt förutsättningar för att bygga. Om allt går enligt blagets planer så bedöms en byggstart 2016 vara rimlig. SALA SILVERGRUVA AB Eknmi Sm nämnts tidigare har ett strt arbete genmförts i verksamheten där kalkyler, utpriser, prcesser ch rutiner uppdaterats. Detta har under första delen av året satts i verket ch analys av resultat från verksamheten ger anledning till försiktig ptimism inför framtiden. Dck kmmer resultatet under 2014 att lida av den brand sm rasade under de två sista veckrna av högsäsngen. Verksamhet Samtliga verksamheter har under vinter ch vår arbetat med att genmlysa ch mfrma arbetsrutiner, frmer ch prcesser samtidigt sm en översyn av avtal ch leverantörer har gjrts. Knferensverksamheten har under våren gjrt mstart samt nyinrett lkalerna med str hjälp av Sala Kmmun. Verksamheten har levererat knferenser med tillräckligt bra kvalitet för att nu kunna arbeta ffensivt. Visningarna har haft en gdkänd vår ch smmar, fram till ch med 31/7, då i ch med branden besökarantalet sjönk drastiskt. Beräkningar visar att ca 60% av det nrmala antalet besökare i augusti valde att inte åka till Sala. Utvärdering av smmaren med åtgärdsplan på både krt ch lång sikt kmmer att göras under hösten. Även de övriga avdelningarna värdshus, lgi ch butik upplevde ett liknande scenari med en gdkänd vår ch smmar, samt ett strt tapp i augusti. Silvergruvans byggnadsminnesförklaring invigdes i maj, en ny kaffestuga öppnades i juli på mrådet, en b u le bana invigdes. Medel till en förstudie för utvecklingsarbete beviljades i slutet av juni, första mötet skedde 20/8 ch närvarande var Länsstyrelsen, Sala Silvergruva, VKL, representanter för EU4u, Smaka på Västmanland. Senare anslöt Bergslagssatsningen, Ösby Naturbruksgymnasium, Sala Kmmun, Företagarcentrum m fl. Studiens slutdatum är 31/10. Silvergruvans Dagar ett årligt återkmmande arrangemang, genmfördes i slutet av juni. Framtid Under hösten kmmer samtliga verksamheter fkusera på prduktutveckling, i huvudsak inriktat på utökat utbud av aktiviteter för skapa mer intäkter under höst/vintersäsng. Ett pågående arbete med uppfräschning ch renvering av fastigheter rullar vidare under hösten i Kulturarvslyftets regi. 21 (78)

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer