dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink Dpb Delårsrapport 2 O

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31"

Transkript

1 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink Dpb Delårsrapprt 2 O

2

3 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE... Viktiga händelser... Eknmisk översikt... Medarbetare.. Sammanställd redvisning...,...,...."... Målavstämning-Gd eknmisk hushållning ~ NÄMNDERNA$ VERKSAMHETSBERÄTTELSER.... Kmmunstyrelsens förvaltning.... Bildnings- ch lärandenämnden Vård- ch msrgsnämnden... ~ Överförmyndaren Revisinen EKONOM!SKA SAMMANSTÄLLNINGAR Kmmunens redvisning... Drift- ch investeringsredvisning Kncernens redvisning... Redvisningsprinciper... Begreppsförklaringar (78)

4

5 5{78) INLEDNING Kmmunstyrelsens rdförande har rdet 5{78)

6 6 (78) Snabbfakta, 4 år i sammandrag.. Bkslut 2011 Bkslut 2012 Bkslut 2013 Budget 2014 Prgns ~ ~ ~ " _,.. Årets resultat, mkr 12,5 39,3 65,1 5,6 1,2 Årets resultat sm andel av 1,2 3,7 6,0 0,5 0,1 skatteintäkter, bidrag ch utjämning, % Nettkstnader, mkr l 007,6 l 012,7 l 019,8 l 099,3 1116,9 -förändring från föregående 3,2 0,5 0,7 7,8 9,5 år,% Nettkstnader justerade l 033,7 l 049,8 med jämförelsestörande pster, mkr -förändring från föregående 2,6 1,6 4,7 6,4 år,% skatteintäkter, bidrag, ut- l 028,0 l 057,7 l 091,5 1114,8 1124,2 jämning, mkr -förändring från föregående 3,2 2,8 3,2 3,0 3,0 år... % Nettkstnadsandel av skat teintäkter bidrag ch utjämning,% Finansnett, mkr -7,8-5,7-6,6-10,0-6,2 Nettinvesteringar, mkr 76,3 121,4 103,8 111,7 141,2 l bkslut 2012 redvisas en jämförelsestörande intäkt från AFA med 21 mkr ch 1 bkslut 2013 redvisas jämförelsestörande intäkt från AFA med 20,4 mkr ch prestatinsersättning med 9,6 mkr. Dessa pster påverkar jämförelserna mellan åren. 6 (78)

7 7 (78) FÖRVALTNI NGSBERÄTTELSE Viktiga händelser För förvaltningens samtliga verksamheter gäller att den stra skgsbranden i juli ch augusti påverkade mycket. En krisledningsrganisatin upprättades ch många medarbetare fick i det akuta skedet helt andra arbetsuppgifter än nrmalt. För flera verksamheter kmmer branden medföra nya ch annrlunda arbetsuppgifter för lång tid. Samarbete med H e by kmmun m en gemensam nyanställning av en samhällsutvecklare för bred band. Arbetet med mgörning av hemsidan är påbörjat ch löper vidare under hela hösten. ståplatsläktare till knstgräsplanen inhyrd. Nytt glv i Kungsängsgymnasiets idrttshall. Aktiva detaljplaneärenden: Evelund, Östra kvarteren/silvervall en, Fridhem, stadsparken, Kaplanen, Rådmannen 6 ch Lärkans sprtfält. Nya detaljplaneuppdrag: Stampers ch Prsthagssk lan. Ändring av detaljplanen för K v Ldjuret. Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen i maj, bör följas av arbete med "handlingsplan". Ortsanalyserna-de två sista (Brddb ch Saladamm) är färdigställda, samtliga utgör nu underlag för ÖP. Kmmuntäckande översiktsplan -påbörjat del l -frmell planprcess planeras till4:e kvartalet. Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genm Sala inleddes. Reviderade riktlinjer för sklskjuts antagna av KS. Reviderade riktlinjer för färdtjänst framarbetade, ännu inte beslutade. Restaurang Kristina på Vallasklan ch Åkra sklrestaurang placerar sig bland de 85 bästa sklmåltidsköken i Sverige i rankingen gjrd av White Guide junir Framtagande av kmmunens lkalutredning. Förslag m plicy mt krruptin, mutr ch jäv samt förslag m riktlinjer för friskvård ch gåvr från arbetsgivare till persnal har tagits fram för plitisk hantering i höst. Förstelärartjänster inrättas. Under våren tas avgörande beslut m att bygga ut försklrna i sätrabrunn ch Salbhed. En lkt-pedagg anställs för att stärka kmpetensen kring tekniksatsningen i förskla ch skla. 7 (78)

8 8 (78) Kulturgarantin återupprättas, vilket gör att försklan ch grundsklans alla årskurser systematiskt arbetar med att invlvera lika kulturfrmer sm lärstilar ch öka elevernas generella kulturintresse. Årskurs 6 flyttas tillfälligt från Ransta till Sala tätrt, för att ge plats åt mer förskleverksamhet Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark Sedan 2012 fram till slutet av augusti 2014 är nettinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 20 bara i år. Ca 100 brukare har under våren flyttat inm verksamhetsmrådet äldremsrg. Anledningen till det är öppnandet av det nya bendet j hannesbergsgatan 2, samt förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett "Tryggt bende för äldre". Under periden har efterfrågan på Vård- ch msrgsbendeplatser ökat. Utskrivningsklara från lasarettet har inte kunnat erbjudas bende ch stra kstnader har därför uppstått. Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphne har införts inm hemtjänsten. Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekmpetens via mvårdnadslyftet. Planering av Familjecentralen har pågått under våren. jbbcenter är igång sedan den 1/ Feriearbete för ungdmar i gymnasiets åk 1 under alla lv har införts.. Eknmisk översikt RESUL T A TUTVECKLING Sala kmmuns helårsprgns för 2014 pekar mt ett översktt på 1,2 mkr att jämföras med budgeterat resultat på 5,6 mkr. l resultatet ingår realisatinsvinster med 1,4 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsbudget. Nämnderna redvisar ett översktt på 0,3 mkr. Resultatet efter justering av realisatinsvinster är -0,2 mkr. Delårsresultatet visar ett översktt på 41,9 mkr. Resultatet efter justering av realisatinsvinster (1,4 mkr) är 40,5 mkr års delårsresultat var 70,0 mkr. BALANSKRAV Balanskravet innebär att resultatet måste vara psitivt, intäkterna ska vara högre än kstnaderna. Delårsresultatet uppfyller balanskravet medan helårsprgnsen inte uppfyller balanskravet 8 (78)

9 9{78) Balansutredning Arets resultat Realisatinsvinst Justerat resultat Delår 41,9-1,4 40, ~ --_J:t~~~~~p_~-?~"-~5 ~ 1,2-1,4-0,2 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE Enligt kmmunallagen ska kmmunerna redvisa mål sm främjar gd eknmisk hushållning. Målet "hållbar eknmisk utveckling" innebär att kmmunens resurser ska används så att gd eknmisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv sm ur ett verksamhetsperspektiv. Gd eknmisk hushållning skapas genm att kmmunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt ch kstnadseffektivt sätt. För att säkerställa gd eknmisk hushållning ska finansiella mål ch verksamhetsmål definieras ch följas upp. Kmmunen har uppnått gd eknmisk hushållning när målen sammantaget visar på en gd måluppfyllelse i delårsrapprten ch årsbkslutet. För att nå en hållbar eknmisk utveckling ska följande indikatrer vara uppfyllda: årets resultat uppgår till minst 2 / av skatteintäkter, generella statsbidrag ch utjämning. ökningen av skatteintäkter, statsbidrag ch utjämning är större än nettkstnadsökningen. nämnderna bedriver verksamheten inm beslutade anslag. Årets resultat uppgår till 0,1 /. Nettkstnadsökningen är större än ökningen av skatter, bidrag ch utjämning. Nämnderna bedriver sammantaget verksamheterna inm beslutade anslag. Verksamheterna beräknas gå med ett översktt på 0,3 mkr. Prgnsen pekar mt att målen inte kmmer att uppfyllas annat än för nämndernas resultat. Hänsyn har tagits till jämförelsestörande intäkter, återbetalning från AF A försäkring ch prestatinsersättning. NETTOKOSTNADER, SKA T TEINT ÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING Verksamhetens nettkstnader bedöms öka gentemt budget med 17,6 mkr till 1116,9 mkr. Nettkstnadsandelen, nettkstnadernas andel av skatteintäkter, bidrag ch utjämning ligger på 99 / vilket är samma sm den budgeterade nettkstnadsandelen. skatteintäkter, bidrag ch utjämning prgnstiseras gentemt budget sammantaget öka med 9,4 mkr till ttalt 1124,3 mkr. skatteintäkterna har ökat med 3,6 mkr berende på ökat skatteunderlag. Bidrag ch utjämning har ökat med 5,8 mkr. 9{78)

10 10 (78) FINANSNETTO Finansnettt beräknas i helårsprgnsen förbättras med 3,8 mkr. Finansnettt uppgår till -6,2 mkr. l de finansiella kstnaderna redvisas låneräntr ch ränta på pensinsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntr på likvida medel ch avkastning från de kmmunala blagen. PENSIONER Pensinskstnaderna bygger på prgnser från KPA. Pensinerna beräknas i helårsprgnsen öka med 3,5 mkr. Upplysningar m pensinsförpliktelser, mkr, in kl löneskatt Avsatt t i! l pensiner Ansvarsförbindelser Finansiella placeringar Summa ~ ~ ,4 36,0 39,0 581,6 0,0 610,0 620,4 0,0 656,4 590,1 629,1 De ttala pensinsförpliktelserna för kmmunens anställda uppgår ti11629, l mkr. BUDGETAWIKELSER OCH MÅLUPPFYLLELsE FÖR STYRELSE/NÄMNDER Kmmunstyrelsens ch nämndernas prgnstiserade budgetavvikelser ch måluppfyllelse framgår av avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser". DRIFTBUDGETENs UTFALL Helårsprgnsen pekar mt ett översktt på 0,3 mkr. Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande: Nämnder/styrelse, mkr 2014 Kmmunstyrelsen 0,8 Revisin 0,0 Överförmyndare 0,1 Bildnings- ch lärandenämnd 4,1 Vård- ch msrgsnämnd -4,7 Summa ~3 l delårsredvisningen är snittförbrukning av budget 63,2%. l 2012 års delårsredvisning var förbrukningen 63,3%. INVESTERINGAR Helårsprgnsen pekar på ett översktt på 21,4 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvlym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med 50,9 mkr. Överskttet är huvudsakligen hänförligt till kmmunstyrelsens förvaltnings tek- 10 (78)

11 11 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 niska kntr ch medbrgarkntr samt vård- ch msrgsnämnde n. Översktt prgnsticeras för servicebyggnad i stadsparken, tillagningskök i Varmsätra, äldrebendet ch Lärkans sprtfält Kmmunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadskntr redvisar ett undersktt. Nettinvesteringarna per sista augusti uppgår till37,6 mkr eller 23,1% av budget var nettinvesteringarna 56,4 mkr eller 32,2 %av budget. Större investeringar har under delåret gjrts i VA-ch parkprgramen, teknisk service ch lkalprgram et. 11 (78)

12 12 (78) Medarbetare STATISTIK ANTAL MEDARBETARE Ttalt antal medarbetare inm Sala Kmmun : Sala kmmun har tre förvaltningar, Kmmunstyrelsens förvaltning (KSF), sklförvaltningen (SKF) ch Vård- ch msrgsförvaltningen (VOF). Den statistik sm här presenteras ttalt ch förvaltningsvis kmmer från vårt persnal- ch lönesystem Tillsvidare l Visstidsanställda Ttalt l 771 l 757 l 733 l 737 l 726 Våra två största förvaltningar är sklförvaltningen ch Vård- ch Omsrgsförvaltningen. Traditinellt är kmmunsektrn kvinndminerad ch Sala kmmun utgör inget undantag med 80 %kvinnr ch 20 %män. Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnr KSF SKF VOF Kvinnr Män Summa deltidsanställda KSF SKF VOF Kvinnr Män Summa Antalet deltidsanställda är störst inm Vård- ch Omsrgsförvaltningen. Sala kmmun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltidstjänst. Målet är att tillvarata medbrgarnas behv av service ch mvårdnad ch att samrdna det med kntinuitet, eknmi ch ökad sysselsättningsgrad för de medarbetare sm så önskar. Sm ett led i detta arbete har årsarbetstid införts för övervägande yrken inm vård ch msrg. Årsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det skapar flexibilitet ch ger möjligheter att styra resurser till behven ch att samtidigt tillgdse enskilda medarbetares önskemål. 12 (78)

13 13 (78) ÅLDERSFÖRDELNING Genmsnittsålder bland Sala kmmuns tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. Mtsvarande siffra för visstidsanställda är 42 år. ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO Friskvård En översyn av regler för subventinerad friskvård har gjrts för att få en enhetlig tillämpning i kmmunen. Under år 2013 minskade antalet regelverk m friskvård till tre, ett per förvaltning, i stället för, sm tidigare, åtta lika. Det frtsatta arbetet har resulterat i att vi nått målet med ett gemensamt regelverk för hela kmmunen att gälla från Sala kmmun uppmuntrar hälsfrämjande aktiviteter för persnal genm att erbjuda alla medarbetare sm är anställda minst 14 dagar friskvårdskupnger till ett värde av 1000 krnr per år. Kupngerna kan användas sm betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt skatteverkets regler. Frskning visar att ledarskap har strt betydelse för den psyksciala arbetsmiljön. Alla chefer har, sedan maj månad 2014, tillgång till distansutbildning inklusive kunskapstest. Första fkusmrådet är "Systematiskt arbetsmiljöarbete". Ytterligare ledarutveckling erbjuds via VKL:s länsövergripande prjekt för kmpetensförsörjning. Se vidare infrmatin under rubriken Kmpetensutveckling. Förebyggande hälsarbete där risker uppdagas hanteras behvsanpassat inm aktuell verksamhet. Sala kmmun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabiliteringsprcessen. Uppföljning av samarbetet genmförs regelbundet för att ta vara på förbättringsförslag innan nytt avtal tecknas. Previa är leverantör av företagshälsvård ch sjukanmälantjänst till Sala kmmun. Ett kmmunövergripande sjuk- ch friskanmälanssystem finns för att underlätta rehabiliteringsarbete. Genm systemet får medarbetare sm är frånvarande p g a sjukdm eller vård av sjukt barn stöd ch råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även chefer påminnelser ch stöd gällande rehabiliteringsarbete samt tillgång till statistik för uppföljnings- ch beslutsunderlag. Samarbetet med Previa är under uppbyggnad ch utvecklas genm dialgmöten med Previa ch representanter för Sala kmmun. Tre arbetsmiljöutbildningar, med huvudsaklig målgrupp chefer ch skyddsmbud, har genmförts under våren Se utförligare beskrivning under avsnitt "Kmpetensutveckling" nedan. sjukfrånvar sjukfrånvar för januari till ch med juni 2014 visar ttalt 5,0 %. Det är en ökning med 0,1 prcentenhet jämfört med Det är rande att hälstalen ökar trts hälsfrämjande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvar ska understiga fem prcent, vilket vi betraktar sm ett gtt resultat. År 2004 var den ttala sjukfrånvarn 12,3 %. 13 (78)

14 14 (78) För närvarande ökar sjukfrånvarn i hela riket Försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat förändringarna i sjukfrånvarn i syfte att öka kunskapen m bakmliggande faktrer. Den första av två rapprter har utgivits. Den andra kmmer i slutet av l den utgivna rapprten knstateras både ett generellt ökat inflöde av sjukfrånvar ch längre sjukfrånvartider. Ökningen sker i samtliga diagnsgrupper även m ökning av psykiska diagnser är kraftigast. För arbetsgivare är det viktigt att skapa balans mellan krav ch villkr i arbetet ch de anställdas förmågr. Vård av barn; 9% sjukfrånvarrsaker t m Psyksciala Orsak ej förmedlad; 3% sekretess; besvär; Besvär i röre'>leapparaten; 18% statistik för Sala kmmun visar att den största sjukfrånvarrsaken, ca hälften, är medicinska besvär såsm förkylning. Därefter kmmer besvär i rörelseapparaten (nacke, axlar, rygg etc}. Ni prcent har uppgivit psyksciala besvär (ca en tredjedel av dessa har uppgivit stress sm sjukdmsrsak}. Ttal sjukfrånvar, ttalt i% 5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 5, sjukfrånvar,> 60 dgr i %av ttalt antal sjukskrivna 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 42,3 41,8 sjukfrånvar, kön sjukfrånvar, kvinnr 6,6 5,3 4,5 4,9 5,0 4,7 5,4 sjukfrånvar, män 4,3 3,7 2,7 3,2 3,7 4,3 3,9 14 (78)

15 15 (78) Sju kf rå n va r, å Ide rsgrupper~ år eller yngre 2,8 2,5 2, år 6,4 5,0 3,7 50 år eller äldre 6,3 5,1 4, ,7 3,4 4,2 4,4 4,7 5, ,4 3,8 4,4 5,2 4,9 5,1 LÖNER2014 Årets löneöversyn är genmförd. Ttal nivå blev 2, 7 %. Partsgemensam avstämning av hur prcessen förlöpt ch hur den kan förbättras har skett. Planering ch pririteringar gällande 2015 års löneöversyn har påbörjats. KOMPETENSUTVECKLING Ett mfattande arbete i samband med implementering av upphandlat lönesystem har engagerat medarbetare från lika delar av kmmunens rganisatin samt från H e by kmmun. Medarbetares delaktighet har lett till effektivisering, sam rdning ch höjd kvalitet på våra administrativa prcesser inm mrådet. Det har ckså inneburit kmpetensutveckling för invlverade medarbetare. Självrapprtering i lönesystemet har utvecklats ch lika interna utbildningar för berörda har genmförts i lika mgångar. Interna utbildningar har arrangerats, t ex "Att vara anställd" (för persnalgrupper inm skla ch vård- ch msrg), rehabiliteringsarbete (alla chefer), "Förhandlingspaketet"- hjälpmedel vid löneöversyn (alla chefer) samt registrering av facklig tid i lönesystemet (möjliggör förbättrad uppföljning). En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, med målgruppen chefer ch skyddsmbud, har arbetats fram i samverkan med Centrala samverkansgruppen. Utbildningen är baserad på arbetsmiljölagen ch mdellen för samverkan enligt FAS. Under våren 2014 har tre kurser genmförts. Utbildningarna har handlat m psykscial arbetsmiljö, att möta ht ch våld i tjänsten, fysisk arbetsmiljö, arbetsanpassning ch rehabilitering, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete ), arbetsmiljöns regelverk, riskbedömning ch knsekvenskartläggning. Sala kmmun har fyra deltagare i Aspirantprgrammet Aspirantprgrammets målgrupp är medarbetare sm är intresserade av att lära mer m ledarskap i kmmunal verksamhet. En lkal utbildningsdag har arrangerats ch ytterligare en planeras till hösten För att stärka ledarskapet i kmmunen har alla chefer, från maj månad 2014, tillgång till distansutbildningar via datr med efterföljande kunskapstest. Även sex st fackliga ledare ur Centrala samverkansgruppen har tillgång till utbildningarna. Utbildningarna handlar m de mråden sm varje chef måste ha grundläggande kunskap m, t ex arbetsrätt, individuell lönesättning, diskrimineringslagen, arbetsmiljöarbete. Under året planeras kampanjer kring speciella utbildningar sm är extra viktiga. Från maj månad handlar kampanjen m Systematiskt ar- 15 (78)

16 16 (78) betsmiljöarbete. Nästa kampanj blir i september ch har rubriken "Hållbart ledarskap, stress ch hälsa". Genm VKL:s länsövergripande prjekt för kmpetensförsörjning, där Sala kmmun ingår, tar vi del av frskning ch utvecklingsinsatser. Prjektet är en länsgemensam satsning på ledarutveckling ch marknadsföring av kmmuner sm attraktiva arbetsgivare. I prjektet ingår t ex Mentrprgram för chefer (start hösten 2014) samt lika ledarutbildningar via den nybildade Ledarakademin. En wrkshp m systematisk kmpetensförsörjning har genmförts i Sala kmmun den 5 juni under ledning av prjektledare ch strateg från Västerås. Deltagare var Kmmunstyrelsens arbetsgivarutsktt, kmmun chef, förvaltningschefer samt persnal- ch eknmichef. Syftet var att presentera en kmpetensförsörjningsprcess inför frtsatt lkalt arbete. Övrig förvaltningsspecifik kmpetensutveckling planeras ch hanteras utifrån respektive förvaltnings behv ch förutsättningar. TILLBUDSRAPPORTERING Sala kmmun använder systemet Flexite för rapprtering av lycksfall ch tillbud. För att uppmärksamma ch få möjlighet att åtgärda riskmment i arbetsmiljön innan det leder till lycksfall är det viktigt att risker ch tillbud registreras. Under första delen av 2014 kan vi se en frtsatt ökning av användandet av rapprteringssystemet. Antalet registrerade skadr/lycksfall/ brtt utgör 71 / av ttalt antal registreringar. Det största antalet gäller sklan ch incidenter med elever. Arbetet med att uppmuntra användande av vårt rapprteringssystem för därför avsedda händelser frtsätter. Risk- ch säkerhetsansvarig erbjuder utbildning ch stöd för användande av Fl exite-systemet på begäran ch utifrån anmält behv under året. Arbete pågår med planering ch utbildningar inför byte av rapprteringssystem sm ska ske vid kmmande årsskifte. BEMANNING Av statistikuppgifter från kmmunens lönesystem kan vi se hur många, ch när, befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrrna anger ttalt antal per år. Medarbetare sm Antal medarbetare 65-års ålder S Sala kmmun har använt möjligheten att erbjuda pensinsförstärkning i samband med rganisatinsförändring inm Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre medarbetare har fått dispens förtimanställning efter fyllda 67 år. Sett på flera års sikt har kmmunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskllärare, sklledare, lärare (78)

17 17 (78) med lärarlegitimatin, specialister ch ingenjörer/tekniker). Insatser för framtida kmpetensförsörjning pågår (se avsnitt "Kmpetensutveckling"). Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid hälsa ska leda till återgång i arbete inm stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen avslutas. Under första halvåret 2014 har fyra rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på grund av att lämplig mplaceringsmöjlighet saknats. MEDARBETARSAMTAL Medarbetarsamtal med löneinslag genmförs årligen med samtliga medarbetare inm kmmunen. Sm stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig på vårt intranät. I stödmaterialet ingår mall för individuell utvecklingsplan. Vidare finns, för chefer, även en distansutbildning/föreläsning m medarbetarsamtal En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprcessen för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal med löneinslag sm vi tillämpar (enligt FAS dialgmdell). SAMVERKAN Inm Sala kmmun värnar vi m ett gtt samarbetskli mat, inte minst med de medarbetare sm åtagit sig fackliga uppdrag. Genmförda ch kmmande ändringar i rganisatinen innebär behv av att se över struktur ch arbetssätt för samverkansgrupper. Utvecklingsarbete pågår i dialg för ständig förbättring. Sala kmmun har en ledarplicy sm handlar m att leda verksamheter ch riktar sig till alla sm har i uppdrag att arbeta för Sala kmmuns psitiva utveckling, således inte enbart till medarbetare sm har chefsuppdrag. Även en enskild medarbetare utan chefsansvar leder ch ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att alla intressenter har förmåga att kmmunicera ch samverka utifrån ett demkratiskt förhållningssätt ch en gemensam värdegrund baserad på tillit, förtrende ch respekt. En medarbetarundersökning med stöd av SIPU har genmförts under Av resultatet framgår bl a önskemål m mer övergripande infrmatin/dialg gällande ändringar i kmmunens rganisatin ch m långsiktiga mål. Undersökningens resultat har presenterats nedbrutet på respektive verksamhet ch arbetsgrupper arbetar med handlingsplaner utifrån sina respektive resultat. Handlingsplanerna är en del av verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Ny medarbetarundersökning är planerad till2016. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kmmun arbetar ständigt för att uppfattas sm en attraktiv arbetsgivare ch samarbetspartner. Alla medarbetares mtivatin, kmpetens ch servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet ch knkurrensförmåga. Samma faktrer är ckså avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- ch persnalföreträdare arbetar gemensamt mt detta mål. 17 (78)

18 18 (78) En utvecklad arbetsgivarplitik, sm utgår från individen, frdras * dels för att vi ska uppfattas sm en attraktiv arbetsgivare ch *dels för att mvärlden ch arbetslivet kräver ständiga förbättringar ch anpassningar till nya situatiner, lagar, avtal ch knkurrenssituatiner. Ytterligare exempel på åtgärder under första halvåret 2014, sm syftar mt vanstående mål, är: En innvatinsstrategi har tagits fram för Sala kmmun. Förslag för plitisk hantering under hösten har framtagits: riktlinjer för friskvård, riktlinjer gällande gåvr till persnal samt plicy mt krruptin, mutr ch jäv. l samband med upphandling av lönesystem har Sala kmmun införskaffat stödsystem för rehabiliteringsarbete, rekrytering, lönekartläggning ch risk- ch tillbud. Även systemet QlikView har införskaffats för statistik ch rapprter ur lönesystemet. Förberedelser för införande pågår. Samverkan med H e by har utökats beträffande löneadministratin ch system drift. Nytt upplägg av dag för nyanställda planeras för hösten Prcessen för ceremni i samband med medarbetares 25-årsjubileum ses över. Årets ceremni kmmer att ske den 5 nvember ch antalet 25- årsjubilarer 2014 är 52 st. Kmmunövergripande regler för subventinerad friskvård har samrdnats ch resulterat i att alla medarbetare anställda mer än två veckr erbjuds friskvårdskupnger. Rekrytering av eknmichef med tillträde i nvember har genmförts. l ch med en överlappning ges utrymme för kmpetensöverföring ch strategiskt stöd innan pensinsavgång. Underlag för uppdaterat lkalt kllektivavtal m flextid har framtagits för samverkan ch beslut under hösten. 18 (78)

19 19 (78) Sammanställd redvisning Den sammanställda redvisningen ska ge en samlad bild av den ttala kmmunala verksamheten ch dess eknmiska utfall avsett m verksamheten bedrivs i förvaltningsfrm eller i blagsfrm. Resultat- ch balansräkningar läggs samman ch därefter elimineras kncerninterna pster. Kmmunens aktieinnehav i blagen har eliminerats mt blagens eget kapital enligt förvärvsmetden. l den sammanställda redvisningen ingår de blag över vilka kmmunen utövar ett väsentligt inflytande. Kmmunförbundets rekmmendatin är att de blag i vilka kmmunens andel överstiger 20% bör ingå. Sala Industrifastigheter Sala Kmmun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. Den sammanställda redvisningen har upprättats med prprtinell knslidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kstnader ch intäkter har upptagits prprtinellt mt kmmunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på mtsvarande sätt har bkslutsdispsitiner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har ckså tagits till den latenta skatten enligt rekmmendatin från Rådet för kmmunal redvisning. Årets förändring av beskattade reserver krrigerat med latent skatt ligger alltså med i resultatet. Den sammanställda redvisningen är grundad på delårsrapprter vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för knslideringen. Vissa avvikelser av mindre mfattning kan därför förekmma jämfört med de slutliga delårsrapprterna. SALA-HEBY ENERGI AB Eknmi Ur eknmisk synpunkt har året hittills präglats av en väderlek väsentligt varmare än nrmalt ch framförallt jämfört med 2013, vidare låga elpriser. Dessbättre har tillgängligheten varit gd avseende våra anläggningar ch då främst dem sm presterar den lägsta prduktinskstnaden, med förstås förnybara bränslen. Utfallet under periden har varit att msättningen minskat med ca 12,4% till Det innebär att våra kunders energikstnader minskat med ca KSEK, jämfört med mtsvarande perid Resultatet är l 314 KSEK jämfört 19 (78)

20 20 (78) med KSEK för 2013 sm var ett mycket bra år med väsentligt högre energiförsäljning Investeringarna har uppgått till4 928 KSEK vilket är ungefär lika jämfört med mtsvarande perid 2013, då de uppgick tills 017 KSEK. Investeringarna har i allt väsentligt varit kpplade till vädersäkring, nyanslutning ch reinvestering. Prgnsen för helåret 2014 är KSEK, d.v.s. det budgeterade resultatet, sm baseras på nrmal väderlek. Om det blir en varm höst ch vinter i kmbinatin med låga elpriser d.v.s. faktrer sm SHE kncernen inte rår över så kmmer resultatet bli lägre än budgeterat. Verksamhet Verksamheten präglas närmast av att minska kstnader, men ckså att hitta nya prdukter ch tjänster. Inriktningen på kstnadsminskningen är bl.a. samarbeten där flera har ingåtts, både med branschklleger ch lkala entreprenörer. Flera lika kundaktiviteter har genmförts bl.a SHE-Dagen i Sala Flkets Park ch träffar i våra energiklubbar bl.a. she-ambassadörer ch SHE-Eltian. Framtid Framtiden är frtfarande mycket inriktad på klimatanpassning ch klimatsäkring. Den vädersituatin sm mera ch mera framstår, d.v.s. varmare väder ch mera extremt väder i varmt ch blött väder, menar vi än mera kmmer att bestå. Detta innebär att SHE trr ch verkar för att förnybar micrprduktin ökar ch att samarbeten på lika håll förstärks. Framtiden är ljus ch spännande med blir mycket annrlunda än dagens. SALABOSTÄDERAB Eknmi Blagets resultat för årets åtta första månader är plus tkr vilket är tkr högre än budgeterat. Det stra överskttet berr främst på ändrad bkföring under året vilket gör att ca 4 mkr nu bkförs sm kmpnentbyte över balansräkningen istället för sm kstnader. Därutöver har försäkringsskadrna minskat kraftigt. Verksamhet Installatinen av bredband är färdigställd förutm ca 100 lägenheter sm färdigställs under hösten. Det stra renveringsprjektet sm pågår inm mrådet Åkra slutförs under hösten ch skall sedan utvärderas med tanke på eknmi, hantering av hyresgäster ch entreprenadfrm. Därefter tas beslut m planering av nästa stra prjekt sm planeras till (78)

21 21 (78) Organisatinsförändringarna har inte fått avsedd effekt ännu ch frtsatt arbete med detta pågår. Vakanser inm administratinen har delvis varit rsaken till att vi inte kunnat hålla den tänkta takten i förändringarna. Framtid Blaget frtsätter sin strävan mt visinen att "vi skall vara reginens bästa bstadsblag med fkus på långsiktig hållbarhet". Förväntningarna på ss sm allmännyttigt bstadsblag är stra när det gäller nyprduktin. En planering pågår i samverkan med kmmunen för att hitta rätt förutsättningar för att bygga. Om allt går enligt blagets planer så bedöms en byggstart 2016 vara rimlig. SALA SILVERGRUVA AB Eknmi Sm nämnts tidigare har ett strt arbete genmförts i verksamheten där kalkyler, utpriser, prcesser ch rutiner uppdaterats. Detta har under första delen av året satts i verket ch analys av resultat från verksamheten ger anledning till försiktig ptimism inför framtiden. Dck kmmer resultatet under 2014 att lida av den brand sm rasade under de två sista veckrna av högsäsngen. Verksamhet Samtliga verksamheter har under vinter ch vår arbetat med att genmlysa ch mfrma arbetsrutiner, frmer ch prcesser samtidigt sm en översyn av avtal ch leverantörer har gjrts. Knferensverksamheten har under våren gjrt mstart samt nyinrett lkalerna med str hjälp av Sala Kmmun. Verksamheten har levererat knferenser med tillräckligt bra kvalitet för att nu kunna arbeta ffensivt. Visningarna har haft en gdkänd vår ch smmar, fram till ch med 31/7, då i ch med branden besökarantalet sjönk drastiskt. Beräkningar visar att ca 60% av det nrmala antalet besökare i augusti valde att inte åka till Sala. Utvärdering av smmaren med åtgärdsplan på både krt ch lång sikt kmmer att göras under hösten. Även de övriga avdelningarna värdshus, lgi ch butik upplevde ett liknande scenari med en gdkänd vår ch smmar, samt ett strt tapp i augusti. Silvergruvans byggnadsminnesförklaring invigdes i maj, en ny kaffestuga öppnades i juli på mrådet, en b u le bana invigdes. Medel till en förstudie för utvecklingsarbete beviljades i slutet av juni, första mötet skedde 20/8 ch närvarande var Länsstyrelsen, Sala Silvergruva, VKL, representanter för EU4u, Smaka på Västmanland. Senare anslöt Bergslagssatsningen, Ösby Naturbruksgymnasium, Sala Kmmun, Företagarcentrum m fl. Studiens slutdatum är 31/10. Silvergruvans Dagar ett årligt återkmmande arrangemang, genmfördes i slutet av juni. Framtid Under hösten kmmer samtliga verksamheter fkusera på prduktutveckling, i huvudsak inriktat på utökat utbud av aktiviteter för skapa mer intäkter under höst/vintersäsng. Ett pågående arbete med uppfräschning ch renvering av fastigheter rullar vidare under hösten i Kulturarvslyftets regi. 21 (78)

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 2 Kmmunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Innehållsförteckning Sida Bakgrund ch syfte 3 Kmmunstyrelsens verksamhet övergripande beskrivning 3 Kmmunstyrelsens mål 3 Kmmunstyrelsens rganisatin 5 Kmmunstyrelsen,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti

Delårsrapport januari - augusti Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2014 i... Hässlehlm nästa. Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 3 4 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Krrununens persnal Krrununensekn rru 6 10

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer