Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag: Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB och Uddevalla Kraft AB. g Intressebolaget EnergiFokus ägs till 50 % vardera av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Energi AB. g Moderbolagets kärnverksamheter är administration, kundtjänst, stadsnät och mätvärdesinsamling. g Uddevalla Energi Elnät AB svarar för drift och underhåll av elnät. g Uddevalla Energi Värme AB marknadsför och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. UEVAB ansvarar även för leveransavtal och prissättning. g Uddevalla Kraft AB svarar för energiproduktion och avfallshantering. UKAB levererar även hetvatten och elkraft från Lillesjö. g Styrelsen utses av kommunen. Verkställande direktör är Roger Johansson. Bolaget har 126 anställda. 2 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

3 Uddevalla Energi Årsredovisning 2010 Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi Kunden i fokus Personalen i fokus Miljöarbetet Uddevalla Energi Elnät Uddevalla Energi Värme Uddevalla Kraft Ekonomisk information 31 - Förvaltningsberättelse Nyckeltal, flerårsjämförelse 37 - Resultaträkningar, koncernen och moderbolaget 38 - Balansräkningar, koncernen och moderbolaget Kassaflödesanalyser, koncernen och moderbolaget 41 - Noter, gemensamma för koncernen och moderbolaget Förslag till vinstdisposition 51 - Revisionsberättelse 52 Så styrs Uddevalla Energi Styrelse och VD 55 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

4 4 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010 Arbetet med att i Uddevalla ha fjärrvärmepriser under genomsnittet fortsätter

5 VD HAR ORDET VD har ordet Elmarknaden fungerar inte. Kritiken är hård efter ännu en vinter med höga elpriser. Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 efter en utrednings- och beslutsprocess som pågått sedan tidigt 90-tal. Det gamla elverket försvann efter nästan 100 år och ersattes i en uppdelning av energi å ena sidan och distribution å den andra. Därefter har elmarknadens funktion utretts minst ett trettiotal gånger. Slutsatserna är ständigt desamma. Marknaden fungerar som det var tänkt och priserna på elenergin sätts enligt samma ekonomiska principer som på andra marknader tillgång och efterfrågan. Höga priser när efterfrågan är stor och tillgången liten är en del av marknadsekonomin. Efterfrågan har hittills inte varit särskilt priskänslig. El används när den behövs, utan närmare överväganden om dagspriset. Tillgången har blivit akilleshälen. Nedlagd elproduktion i södra Sverige, förvånande låg tillgänglighet i kärnkraftverken och oro över tillgången på vattenkraft har drivit upp elpriserna de två senaste vintrarna till nivåer man inte kunde föreställa sig för några år sedan. Kärnkraftproducenterna anklagas för att medvetet eftersätta underhåll och stänga elproduktion för att trissa upp priserna, vilket givetvis förnekas av de anklagade. Dessa påståenden kommer säkert att ånyo utredas och förväntningar om dramatiska avslöjanden är låga. Oavsett eventuella uppsåt och brister är det genant för vårt land att vår kärnkraft har bland den lägsta tillgängligheten i Europa. Det skadar tilltron till professionaliteten i verksamheten och förtroendet för elbranschen. Nu har även elnätsföretagen hamnat i blåsväder, främst på grund av en till stora delar oseriös kampanj, driven av Villaägarna. 15 år efter avregleringen finns hopp om att tillsynen av elnäten, Roger Johansson, VD Uddevalla Energi som är legala monopol, kommer att tillgodose både kundernas berättigade krav på att taxorna skall vara skäliga och I ett avseende kan dock ett faktum noteras. elnätsföretagen möjligheter att genomföra Elnät, ägda av de tre stora elföretagen i Sverige, nödvändiga investeringar. har generellt högre taxenivåer än de kommunala. Att kraven på avkastning påverkar I stället för prövning av taxor i efterhand övergår nu Sverige till den princip som råder inom taxenivåerna torde vara uppenbart. De kommunala ägarna med närheten till kunderna, Europeiska Unionen. Taxorna skall godkännas som är kommuninnevånarna, och intresset av i förväg för en fyraårsperiod med en fastställd att stärka kommunens attraktionskraft, har ofta intäktsram. Energimarknadsinspektionen, som en annan syn på vilka ekonomiska avkastningskrav man ska ställa. Uddevallas elnät har bland är den svenska regleringsmyndigheten, har att granska elnätsföretagens kapitalbas, underhålls- och andra kostnader och prövar utifrån de lägsta taxorna i Bohuslän. dessa skäligheten i taxorna. Genom att ramen När den ansvariga ministern i medier förklarar fastställs för en fyraårsperiod ges rimliga planeringsförutsättningar för elnätsföretagen. att skillnaderna i taxenivåer beror på att de kommunala elnätsföretagen får skattepengar av sina ägare blir man minst sagt förvånad. Det Den kritik som riktas mot elnätsföretagen kan inte uteslutas att sådant i någon form förekommer i enstaka fall, men att påstå att det hävdar att taxorna är för höga. Till stöd för dessa påståenden görs mer eller mindre är ett generellt förhållande är gripet ur luften. seriösa jämförelser. För den som vill sätta Tvärtom, tillsynen av elnäten har till uppgift att sig in i verksamheten är det inte särskilt svårt förhindra att elnätskunderna betalar för mycket. att inse att till exempel antalet nätkunder per Att ministern tror att de betalar för litet därför ledningskilometer har betydelse, geografiska att kommunerna skjuter till skattemedel är skillnader likaså. beklämmande. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

6 VD HAR ORDET Sverige har under några decennier fasat ut en stor del av fossilbränsleanvändningen i uppvärmningssektorn. Det är fjärrvärmen som gett Sverige en ledande position inom EU när det gäller att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara. Införandet av fjärrvärme har skett utan särskild lagstiftning. Den första fjärrvärmelagen kom härom året och nu förestår förändring och reglering. Behovet är inte uppenbart, utom möjligen i Stockholm (Fortum) och Uppsala (Vattenfall), men för säkerhets skull verkar det vara lämpligt att lösa problem som ännu inte uppstått. Prisreglering av fjärrvärme kommer i någon form. Syftet är att stärka kundens ställning mot en marknadsdominerande aktör, vilket är svårt att invända mot. Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten får vi räkna med. Det är inte i första hand intresset att bygga konkurrerande kraft- och fjärrvärmeverk som trycker på utan intresset att få avsättning för spillvärme. Att ta tillvara spillvärme är självklart resurssmart. Det som kan leda till problem är om rätten till tillträde till fjärrvärmenäten för till exempel en spillvärmeleverantör inte kopplas till skyldigheten att svara för leveranser vid störningar eller när spillvärme inte finns tillgänglig. Det är inte acceptabelt att lasta över kostnaderna för störnings- och effektreserver på fjärrvärmekollektivet. De närmaste åren kommer att medföra förändringar i fjärrvärmeverksamheten. Konkurrensen från alternativa uppvärmningsformer måste mötas, synen på energieffektivisering som minskad primärenergianvändning stärkas och respekten för kundens val genomsyra verksamheten. Arbetet med att i Uddevalla ha fjärrvärmepriser under genomsnittet i landet måste fortsätta. Avfall är en resurs. I Uddevalla arbetar vi systematiskt med avfallshierarkin. I första hand återanvändning, därefter återvinning och som nästa steg återvinning i form av energiproduktion. I Lillesjö kraftvärmeverk förbränns årligen cirka ton avfall och blir till elektricitet och fjärrvärme. Renhållningen med återvinningscentralerna Havskuren (Uddevalla) och Aröd (Ljungskile) ingår i Uddevalla Energi. Det är en naturlig ordning, då vi tar hand om avfall för energiåtervinning. Frågan om överförandet av renhållningen från kommunen till kommunens helägda bolag Uddevalla Energi har överklagats och blivit en rättsfråga av principiell betydelse, kopplad både till EU:s regelverk och kommunernas rätt att besluta hur man önskar organisera sin verksamhet. Rättsprocessen har sin gång och domar överklagas. Sveriges Kommuners och Landstings lagkloka företräder Uddevalla kommun då utgången kommer att få betydelse för hela kommunsektorn. Under tiden utvecklar och driver Uddevalla Energi verksamheten vidare gick verksamheten betydligt bättre än budget. Vädret har givetvis haft stor påverkan, då kylan medfört att fjärrvärmeleveranserna varit mer än 20 procent över budget och ökningen så gott som helt kunnat produceras med biobränslen och torv. Det är den effektiva produktionsmixen avfall som bas (Lillesjö), flis- och torv under den kalla perioden (Hovhult) och en mindre mängd vegetabilisk olja (Brattås) när det är som allra kallast som lett till det kraftigt förbättrade resultatet i värmerörelsen. 6 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

7 De höga elpriserna har medfört ökade intäkter för elproduktionen. Den mycket höga tillgängligheten i anläggningarna har gjort det möjligt att köra elproduktionen i kraftvärmeverket så gott som utan oplanerade avbrott. Räntorna har inte höjts i den takt som antogs i budgeten för 2010 vilket lett till lägre räntekostnader. Många faktorer har således lett till det goda resultatet. En viktig tillkommer. Alla anställda i Uddevalla Energi har under snart två år arbetat aktivt med företagets värdegrund. Professionell, engagerad och resurssmart. Det vill vi stå för och det arbetar organisationen för. Arbetet med värdegrunden, medvetenheten om att vara rädd om våra pengar, sänker kostnader utan att göra avkall på kvaliteten. Det syns i 2010 års resultat. Roger Johansson Verkställande direktör UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

8 ÅRET SOM GICK Året som gick i korthet Ackreditering Från och med 1 juli 2010 får bara ackrediterade företag testa och godkänna elmätsystem. Uddevalla Energi blev godkänt ackrediteringsorgan den 5 oktober 2010 och har nu ett formellt erkännande att företaget har den kompetens och ett kvalitetssystem som krävs för att utföra dessa prov. Fokus på ledarskap Under hela året har fokus legat på ledarskap och nya rutiner kring medarbetarsamtal vilket har lett till nöjdare medarbetare. Driftsäkert Tillgängligheten i våra produktionsanläggningar har varit mycket hög. Lillesjöverket har haft över 99% tillgänglighet bortsett från planerade avbrott. Värderingsarbetet Våra värderingsord Professionell - Engagerad - Resurssmart är nu är kända och accepterade i hela organisationen. Alla medarbetare har deltagit i aktiviteterna att fastställa våra värderingar. 8 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

9 ÅRET SOM GICK Rekordvinter December och januari blev rekordkalla vintermånader. Trots de svåra snöovädren har ingen elkund varit utan ström mer än tolv timmar. Miljö Tillsammans med Uddevalla Kommun startades projektet Uddevalla Skogar under Syftet med projektet är att erbjuda en värmeprodukt som är kretsloppsanpassad och har minimal miljöpåverkan. Stadsnät Vi bygger ett säkert bredbandsnät för framtiden. Nätet ger företag och invånare möjlighet att välja i ett utbud av tjänster som internet, telefoni och TV. Nöjd kund-undersökningar I syfte att tillgodose våra kunder har vi under året genomfört nöjd kund-undersökningar inom fjärrvärme och renhållning. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

10 PRESENTATION UDDEVALLA ENERGI Vårt ansvar Vi har alla ett ansvar att förbereda oss på en kris och att i en krissituation handla på bästa sätt för att hjälpa till att hantera den besvärliga, kanske rent av kaotiska situationen. Uddevalla Energis ansvar är att använda all vår kompetens för att förebygga kaos. En liten kris för en familj kan vara att kylskåpet går sönder, ett strömavbrott slår ut el och värme under några timmar eller att vattnet inte går att dricka. Vid en stor kris, ett långvarigt kaostillstånd som drabbar hela eller delar av samhället märks hur sårbart samhället är. På Uddevalla Energi planerar vi för kommande kriser. Vi bygger med kriser i tanken. Vi planerar infrastruktur, förbereder säkerhetsplaner och installerar reservalternativ med kaosrisker i bakhuvudet. Med vår kompetens kan vi tänka steget längre. Rätt kompetens Att jobba med så stora och komplexa områden som el, värme och avfall kräver flexibilitet, påhittighet, framförhållning och noggrannhet. Vi jobbar till vardags med ovissa scenarion och har utarbetat ett gränsöverskridande arbetssätt, som ger oss möjlighet att på ett kreativt och förutseende sätt försöka spåna in i framtiden. 10 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

11 PRESENTATION UDDEVALLA ENERGI Professionell Engagerad Resurssmart Värderingsresan För varje person som börjar hos oss blir vår organisation lite bättre. Människors olika erfarenheter berikar. Uddevalla Energi är en arbetsplats där vi har en gemensam värdegrund. Genom samtal, föreläsningar och vardagsproblem har vi enats om ett gemensamt förhållningssätt. Det betyder inte att alla är lika. Tvärtemot värdesätter vi olikheter. På Uddevalla Energi sätter vi kunden och samhällsintresset i fokus, samtidigt som vi balanserar samhällsansvar och vinst. Den balansen är en del av Uddevalla Energis själ och en av företagets viktigaste framgångsfaktorer. Våra ledord är professionell, engagerad och resurssmart. Stabilitet Uddevalla Energi har klarat sin uppgift i över 150 år och vi har många spännande år framför oss. Det finns akuta kriser där startpunkten är tydlig och där det går att säga när krisen är över. Sedan finns det kriser som kommer smygande och som kan vara svåra att upptäcka. Miljöfrågan är en sådan kris. En del jobb för att få bukt med problemet sker på barrikaderna. Mycket av jobbet sker i det fördolda, av människor som medarbetarna på Uddevalla Energi. Människor som slåss för ett framtida säkert, hållbart och sunt samhälle. Vi tar gärna fighten. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

12 Hemsidan ska bli ännu lättare att använda 12 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

13 KUNDEN I FOKUS Kunden i fokus Under 2010 har Uddevalla Energi genomgått förändringar på informationssidan. En ny deltidstjänst har inrättats för att rikta in sig på information och kommunikation till kunderna. En stor del av insatserna har under 2010 inriktats på att skapa en ny hemsida. Cecilia Selander har delvis fått nya arbetsuppgifter. Kundtjänst är Uddevalla Energis ansikte utåt. Det är vi som svarar på allmänhetens frågor och vi har en pedagogisk uppgift att förklara vad det är vi gör och hur vi går tillväga. Vi är också måna om att lyssna på våra kunder och gör regelbundna undersökningar där vi tillfrågar våra kunder om produkter och tjänster inom värme och renhållning, säger Cecilia Selander som under 2010 även har börjat jobba som informationsansvarig på Uddevalla Energi. Steget från kundtjänst till marknadsföring är naturligt för Cecilia. Det är samma sätt att tänka. Skillnaden är att med Internet och andra media så når vi många människor på samma gång. Jag tycker verkligen om att svara i telefonen och möta alla möjliga frågor som man kan ha om vår verksamhet. Men jag tycker också om att skriva texter till hemsidan och se till att den speglar vår verksamhet på ett bra sätt. Vi är ett bolag som har ett genuint människointresse och en stor känsla för miljön. Det vill jag ska synas på vår hemsida och det är så jag tänker när jag lägger upp arbetet för att strukturera om den, säger hon. Hemsidan är för många den första kontakten med Uddevalla Energi. Vi vill erbjuda en bra och uppdaterad hemsida där all relevant information går att hitta. Det underlättar för kunderna om de kan leta upp informationen vid tider som passar dem. Vi får många samtal hit till kundtjänst och vill gärna fortsätta prata direkt med dem. Samtidigt vill vi underlätta informationsspridning och hemsidan är vårt skyltfönster utåt, säger Cecilia Selander. Information och service Varje dag får personalen på kundtjänst en mängd varierande frågor. Vad kostar soptömning? Hur gör jag för att betala räkningen på Internet? När får vi fjärrvärme i mitt område? Förväntningarna på kundtjänst är stora. Ett trevligt bemötande är inte tillräckligt utan korrekt information måste levereras omgående för att skapa och behålla nöjda kunder. Genom samtalen får vi en god bild av vad kunderna efterfrågar och vad de är nöjda med. Det är även ett bra tillfälle att fånga upp problemområden. Varje år hanteras en stor mängd meddelande som skickas från elmarknadens aktörer. För att hantera flödet installerades meddelandeväxeln EMIX. Ökade krav på mätvärdesrapportering driver på arbetet med effektivisering av insamlingssystem. Många förfrågningar till kundtjänst kommer från kunder som vill se en fortsatt utbyggnad av stadsnätet. Under året har 170 nya kunder anslutits. Utbyggnaden har främst skett i ost-sydlig riktning inom kommunen. Under hösten 2010 blev TV-tjänsterna klara. För kunderna innebär det att i en och samma box kan de välja mellan fem olika TV-leverantörer. Valfriheten har hela tiden varit en kärnfråga för Uddevalla Energi. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

14 Intern praktik ger nya kunskaper För att utvidga samarbetet i hela företaget har utbyten skett personalmässigt. Personal från kundtjänst har praktiserat på renhållningen för att få fördjupad kunskap och förståelse för det området. Tvärtom kommer även renhållningen att besöka kontoret och få dela arbetsuppgifter med kundtjänst. Den fördjupade förståelsen för medarbetarnas arbetssituation och arbetsuppgifter bidrar till det helhetsperspektiv som är så viktigt för ett stort företag. Kunskapsutveckling genom gränsöverskridande samarbete bidrar också till personliga kontakter, vilket underlättar för framtida samarbete. Ett sammansvetsat företag står starkt inför de utmaningar som kommer. 14 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

15 PERSONALEN I FOKUS Praktikanter som rekryteringsbas Sedan början av 1990-talet erbjuder Högskolan Väst i Trollhättan utbildningar med Co-op (Cooperative Education). Ett bra sätt för studenterna att möta företag och ett gyllene tillfälle för Uddevalla Energi att hitta nya medarbetare. Co-op innebär att studenterna varvar studier med avlönade arbetsperioder i företag eller organisationer. Studenten får arbetslivserfarenhet och utbildning och företagen får en möjlighet att lära känna studenten innan det är dags för anställningssituation. Vi har haft flera Co-op-praktikanter på olika områden inom Uddevalla Energi genom åren och flera av dem har anställts. Krister Hillefors, driftchef på elnät, är handledare för Niklas Johansson som nu gör sitt examensarbete på Uddevalla Energi. För Krister Hillefors är Co-op praktikanter mer än välkomna. På elnät är ambitionen att ta hand om en Co-op elev vartannat år. De som tas emot på elnät gör sin första praktikperiod på EnergiFokus, där de deltar i arbetet med underhåll och felsökningar samt byggande av nya elanläggningar. Den andra praktikperioden görs på elnät. Som en lång anställningsintervju Den stora fördelen för oss som företag är att vi kan se praktikperioderna som en lång anställningsintervju, säger Krister Hillefors. Förutom att lära känna studenten får företaget också nya kunskaper Vi får dessutom in ett friskt tänkande som kanske ser på saker på ett annat sätt. Studenterna har ofta frågor som gör att vi ibland får gräva lite djupare i våra egna kunskaper för att få fram bra svar. De ger oss anledning att tänka efter. Vi jobbar medvetet på att locka till oss de bästa studenterna. Vi marknadsför oss och försöker att hitta bra och utmanande arbetsuppgifter till våra praktikanter. På så sätt får vi bra rykte och fler intresserade elever och det gör att vi kan välja de elever som passar vårt företag bäst när vi rekryterar praktikanter, säger han. Förutom Co-op praktikanter har Uddevalla Energi också KY-praktikanter, alltså elever som går kvalificerad yrkesutbildning på affärshögskolan. Niklas Johansson gjorde praktik på Uddevalla Energi under UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

16 PERSONALEN I FOKUS Rätt fokus ger nöjda medarbetare Delaktighet och dialog är två begrepp som är viktiga för Uddevalla Energi. Vi tror att detta arbetssätt leder till att våra medarbetare utvecklas. Det skapar också engagemang och arbetsglädje. Årligen mäter vi personalens nöjdhet i en medarbetarundersökning. Utifrån resultatet från förra mätningen har vi under 2010 fokuserat på ledarskapet, kommunikation och värderingsresan. Ledarskapet För att stötta våra ledare i sina roller har vi under 2010 genomfört en rad åtgärder. Alla våra chefer har fått utbildning i att genomföra bra medarbetarsamtal. Dessutom har vi ändrat strukturen för både medarbetar- och lönesamtalet. Många av våra chefer har under 2010 genomgått en ledarskaputbildning och övriga kommer att genomgå utbildning under våren Kommunikation Vi har fortsatt att utveckla de redskap som ledarna har för att kommunicera med sina medarbetare. Ett redskap är utvecklade möten med personalen inom varje avdelning. Ett annat redskap är månadsinformation som på ett överskådligt och övergripande sätt beskriver vad som händer i vårt företag. Vårt intranät erbjuder snabb kontakt med medarbetarna. Intranätet ersätter naturligtvis inte det personliga mötet, men är ett bra redskap i arbetet med att utveckla informationsutbytet. Värderingsresan När värderingsresan introducerades i företaget var tanken att vi gemensamt skulle arbeta fram en värdegrund till hjälp för alla i företaget. Under resans gång har våra möten, funderingar, idéer och kreativa problemlösningar blivit själva grunden för vårt fortsatta arbete. Vi har inte bara hittat en gemensam värderingsgrund att stå på utan själva arbetssättet har blivit en modell för kommande utvecklingsarbete. I januari 2011 genomförde vi en ny medarbetarundersökning som visar att våra ansträngningar har gett resultat. Alla värden i mätningen har förbättrats, vilket visar att våra medarbetare anser att företaget är på rätt spår och att personalen är villig att vara delaktig i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett glädjande resultat, men naturligtvis inte något som vi skall slå oss till ro med. Säkerheten i första hand Målet är att eliminera olycksfallen I ett företag med stora risker är det viktigt att satsa extra mycket på förebyggande arbete. För att skapa god och säker arbetsmiljö utförs säkerhetsarbete på flera olika nivåer. Våra anställdas säkerhet kommer i första hand. Vi tror på regelbunden utbildning, att se över säkerhetsrutiner och arbetsmiljön med jämna mellanrum och att klimatet på arbetsplatsen ska vara så tillåtande och öppet som möjligt. Vårt mål är skapa en så stor trygghet som möjligt i ett arbete som har riskmoment. Vi jobbar systematiskt med säkerhetsfrågor och betonar vikten av utbildning och säkerhetsrutiner. Det ska vara tryggt att arbeta på Uddevalla Energi. Laglistor ska vara implementerade och uppdaterade. Identifiera utbildningsbehov för anställda. Förbättra avvikelsehanteringen. Se till att koncernledningen säkerställer erforderliga delegeringar inom arbetsmiljön. Ta fram verktyg för riskanalyser. 16 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

17 PERSONALEN I FOKUS Kontaktytor för bättre samarbete Vi har en god kamratskap och sammanhållning inom företaget. En förutsättning för att vi ska kunna göra vårt jobb på ett tryggt och säkert sätt är att vi både kan skratta med varandra och komma med synpunkter på det som inte känns bra. Det kan vara livsavgörande beslut som måste tas. I akuta situationer och under stress ska vi kunna fatta korrekta och säkra beslut. För att kunna leva upp till kraven på oss även i dessa situationer gäller det att vi har en bra grund att stå på. Fungerar vardagen är det större chans att vi fungerar även i kris. Att kunna lita på varandra ger öppet och tryggt arbetsklimat. Med golf lär vi känna varandra När Uddevalla Energis kollegor möts som motståndare på golfbanan är det inte bara för att vinna utan också för att umgås. Krister Hillefors är hjärtat bakom golftävlingarna började vi fundera på att arrangera en golftävling, säger Krister. Och på våren 2008 skickade jag ut en inbjudan till alla anställda att delta i Hilleslaget. I första tävlingen deltog tre golfare från elnät och tre från värme/kraft. Golftävlingarna har efter det utvidgats med hösttävlingen Värmeslaget. Att spela golf handlar inte bara om att sänka putten. Det handlar också om att lära känna varandra under trevliga former, vilket ger bättre förutsättningar för samarbete över gränserna även på Uddevalla Energi. Det är det som är den stora vinsten. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

18 Vår miljövision Uddevalla Energi ska långsiktigt erbjuda leveranser av energi till största möjliga kundnytta. Verksamheten skall präglas av helhetssyn avseende miljö, teknik och ekonomi i hela processen från våra leverantörer till slutkundens energianvändning. Ständig förbättring av miljöarbetet skall vara en naturlig del för alla i verksamheten. Vi skall förebygga utsläpp av föroreningar och sträva efter att minska påverkan på den yttre miljön. Vi skall minst leva upp till alla krav och förväntningar som framgår av lagstiftning och tillstånd som är relevanta för verksamheten. 18 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

19 MILJÖARBETET Projektet Uddevalla Skogar för hållbar utveckling Det är kunden och samhällsansvaret som är i fokus när vi erbjuder en värmeprodukt som baseras på hållbar utveckling och som är kretsloppanpassad. Tillsammans med vår ägare Uddevalla kommun startade vi under sensommaren 2010 projektet Uddevalla Skogar. Uddevalla kommun är ägare av stor skogsareal i kommunen. En stor tillgång som finns precis runt knuten. Syftet med projektet är att erbjuda en bra värmeprodukt som är kretsloppsanpassad och har minimal miljöpåverkan. I projektet balanseras även samhällsnytta med ekonomisk hållbarhet. När kommunen gör avverkning eller gallring alstras energived som Uddevalla Energi numera tar hand om. Tidigare transporterades bränslet i väg till terminaler utanför vår region. Nu körs veden direkt till Uddevalla Energi, vilket innebär en minskning av transporter och utsläpp till naturen. Skogshuggaren kan själv köra veden med sin traktor och skogskärra direkt in till verket. För Uddevalla Energi minskar också behovet av att köpa in ved utifrån. Det finns många fördelar med att jobba nära och lokalt. När veden eldas på Hovhultsverket i kampanjer blir kretsloppet vinnare. Vid kampanjer eldas enbart ved från Uddevalla Skogar. Syftet med detta är att veta ursprunget till den aska som uppkommer. Askan som bildas återförs till sitt ursprung när den sprids i Uddevallas skogar. För att kunna hantera mängderna och flisa ned veden till lämplig storlek har Uddevalla Energi investerat i terminalytor. Kommunens skog Värme Restprodukt Åren blir en provperiod då verksamheten utvärderas. Under denna tid eldas ca MWh, vilket är att jämföra med en villa som förbrukar i snitt MWh värme under ett år. Kommande bränslesäsong, beräknar vi fulldrift, vilket ligger på MWh. Därefter återstår att se om projektet har ekonomisk vinst såväl som miljövinst. Förhoppningen är att Uddevalla Skogar visar sig vara ett lyckat initiativ där alla är vinnare. Kund Kommunens skog blir till värme som går till kunden. Kvar blir en restprodukt som används åter i kommunens skog. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

20 MILJÖARBETET Utsläpp till luft, vatten och mark Produktionen av fjärrvärme genererar utsläpp som Svensk Fjärrvärme rekommenderar vid tuffa och under året har de villkor som ställs på till luft och vatten. Anläggningarna drivs i enlig- allokering av utsläpp. anläggningen uppfyllts. Anläggningen har gått het med gällande miljötillstånd. Vi följer hela tiden upp utsläppen och arbetar mycket bra och har haft få oplanerade stopp. Ett snitthus gör av med ca för en nedåtgående trend. Den höga tillgänglig- Askor finns i form av flygaska och botten aska. kwh årligen. heten på de två största produktionsanläggning- En annan restprodukt som uppkommer på Diagrammen nedan visar utsläpp till luft arna leder till att användningen av reservalter- Lillesjö är fiberslam från vattenreningen. per producerad kwh fjärrvärme och är ett nativ med oljeförbrukning minskar. Detta i Både flygaskan och bottenaskan från Hovhult verktyg för att jämföra miljöeffektiviteten för kom bination med en mycket bra reningsutrust- skickas till Havskurentippen för att användas produktionen. Utsläppen är beräknade utifrån ning leder till minskade utsläpp. som sluttäckning. Bottenaskan från Lillesjö alternativenergimetoden, som är den metod Kraven på utsläpp till vatten från Lillesjö är används också till sluttäckning av Havskuren. GWh Producerad energi 500 UTSLÄPP PER PRODUCERAD KWH FJÄRRVÄRME 400 g/kwh 300GWh CO 2 Producerad energi g/kwh 200 CO * * kg 55* 0 NO X * 46 FOSSILT TORV BIOGENT FOSSILT TORV BIOGENT FOSSILT TORV BIOGENT FOSSILT TORV BIOGENT * % av CO 2 -utsläpp från avfallsförbränning är av fossilt ursprung mg/kwh NO X 120 kg NO X mg/kwh 100 GWh NO X Producerad energi ton CO 2, fossilt och torv UTSLÄPP TILL LUFT UNDER 5 ÅR ton mg/kwh CO Svavel, fossilt och torv GWh12 Producerad 2 energi mg/kWh 500 Svavel kg 0 Svavel mg/kWh Stoft kg 6 Svavel 6000kg NO X ton mg/kwh Stoft 5 CO, fossilt och torv Flygaskan och fiberslam från vattenreningsprocessen på Lillesjö är farligt avfall och skickas till Langøya i Norge, där det behandlas och används ton som landutfyllnadsmaterial för att fylla CO 2, fossilt och torv igen ett gammalt kalkbrott kg Stoft kg kg Svavel Stoft PRODUCERAD ENERGI FÖR PRODUKTIONSAVDELNINGENS ANLÄGGNINGAR UNDER 5 ÅR (all fjärrvärme och el från Lillesjöverket) kg S GENT GENT mg/kwh kg mg/kwh Svavel NO X Svavel kg Svavel GWh kg Producerad energi Stoft ton CO 2, 2006 mg/kwh mg/kwh Stoft Stoft kg RESTPRODUKTER - DE TVÅ STÖRSTA ANLÄGGNINGARNA NO X Lillesjö Mottagare av restprodukt Hovhult Mottagare av restprodukt Bottenaska ton Havskurentippen, 461 Havskurentippen, Uddevalla kommun Uddevalla kommun Flygaska ton 2311 NOAH, Langøya, Norge Havskurentippen, Uddevalla kommun Fiberslam ton 644 NOAH, Langøya, Norge 0 Brännskrot ton 119 Havskurentippen, Uddevalla kommun kg Sv 200 Lillesjö kraftvärmeverk togs i drift Utsläppen från Lillesjö är fördelade mellan fjärrvärme och el enligt primerärenergimetoden. 20 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2009-08-01 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

R eko fjämärme. Vår verksamhet 2013. Landskrona Energi AB. Reko fjärrvärme

R eko fjämärme. Vår verksamhet 2013. Landskrona Energi AB. Reko fjärrvärme R eko fjämärme Vår verksamhet 2013 Landskrona Energi AB Reko fjärrvärme Reho fjämärme Var verksamhet 2013 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Låt oss berätta om vår verksamhet.........3 Vår verksamhet

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2007-05-28 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (8) Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi 2005-12-07 Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi Fjärrvärmeleverantören Verksamhetsbeskrivning Sundsvall Energi AB är ett kommunalägt bolag som är ett dotterbolag till Stadsbacken AB. Bolaget bedriver

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö 0 Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation...

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer