Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag: Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB och Uddevalla Kraft AB. g Intressebolaget EnergiFokus ägs till 50 % vardera av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Energi AB. g Moderbolagets kärnverksamheter är administration, kundtjänst, stadsnät och mätvärdesinsamling. g Uddevalla Energi Elnät AB svarar för drift och underhåll av elnät. g Uddevalla Energi Värme AB marknadsför och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. UEVAB ansvarar även för leveransavtal och prissättning. g Uddevalla Kraft AB svarar för energiproduktion och avfallshantering. UKAB levererar även hetvatten och elkraft från Lillesjö. g Styrelsen utses av kommunen. Verkställande direktör är Roger Johansson. Bolaget har 126 anställda. 2 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

3 Uddevalla Energi Årsredovisning 2010 Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi Kunden i fokus Personalen i fokus Miljöarbetet Uddevalla Energi Elnät Uddevalla Energi Värme Uddevalla Kraft Ekonomisk information 31 - Förvaltningsberättelse Nyckeltal, flerårsjämförelse 37 - Resultaträkningar, koncernen och moderbolaget 38 - Balansräkningar, koncernen och moderbolaget Kassaflödesanalyser, koncernen och moderbolaget 41 - Noter, gemensamma för koncernen och moderbolaget Förslag till vinstdisposition 51 - Revisionsberättelse 52 Så styrs Uddevalla Energi Styrelse och VD 55 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

4 4 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010 Arbetet med att i Uddevalla ha fjärrvärmepriser under genomsnittet fortsätter

5 VD HAR ORDET VD har ordet Elmarknaden fungerar inte. Kritiken är hård efter ännu en vinter med höga elpriser. Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 efter en utrednings- och beslutsprocess som pågått sedan tidigt 90-tal. Det gamla elverket försvann efter nästan 100 år och ersattes i en uppdelning av energi å ena sidan och distribution å den andra. Därefter har elmarknadens funktion utretts minst ett trettiotal gånger. Slutsatserna är ständigt desamma. Marknaden fungerar som det var tänkt och priserna på elenergin sätts enligt samma ekonomiska principer som på andra marknader tillgång och efterfrågan. Höga priser när efterfrågan är stor och tillgången liten är en del av marknadsekonomin. Efterfrågan har hittills inte varit särskilt priskänslig. El används när den behövs, utan närmare överväganden om dagspriset. Tillgången har blivit akilleshälen. Nedlagd elproduktion i södra Sverige, förvånande låg tillgänglighet i kärnkraftverken och oro över tillgången på vattenkraft har drivit upp elpriserna de två senaste vintrarna till nivåer man inte kunde föreställa sig för några år sedan. Kärnkraftproducenterna anklagas för att medvetet eftersätta underhåll och stänga elproduktion för att trissa upp priserna, vilket givetvis förnekas av de anklagade. Dessa påståenden kommer säkert att ånyo utredas och förväntningar om dramatiska avslöjanden är låga. Oavsett eventuella uppsåt och brister är det genant för vårt land att vår kärnkraft har bland den lägsta tillgängligheten i Europa. Det skadar tilltron till professionaliteten i verksamheten och förtroendet för elbranschen. Nu har även elnätsföretagen hamnat i blåsväder, främst på grund av en till stora delar oseriös kampanj, driven av Villaägarna. 15 år efter avregleringen finns hopp om att tillsynen av elnäten, Roger Johansson, VD Uddevalla Energi som är legala monopol, kommer att tillgodose både kundernas berättigade krav på att taxorna skall vara skäliga och I ett avseende kan dock ett faktum noteras. elnätsföretagen möjligheter att genomföra Elnät, ägda av de tre stora elföretagen i Sverige, nödvändiga investeringar. har generellt högre taxenivåer än de kommunala. Att kraven på avkastning påverkar I stället för prövning av taxor i efterhand övergår nu Sverige till den princip som råder inom taxenivåerna torde vara uppenbart. De kommunala ägarna med närheten till kunderna, Europeiska Unionen. Taxorna skall godkännas som är kommuninnevånarna, och intresset av i förväg för en fyraårsperiod med en fastställd att stärka kommunens attraktionskraft, har ofta intäktsram. Energimarknadsinspektionen, som en annan syn på vilka ekonomiska avkastningskrav man ska ställa. Uddevallas elnät har bland är den svenska regleringsmyndigheten, har att granska elnätsföretagens kapitalbas, underhålls- och andra kostnader och prövar utifrån de lägsta taxorna i Bohuslän. dessa skäligheten i taxorna. Genom att ramen När den ansvariga ministern i medier förklarar fastställs för en fyraårsperiod ges rimliga planeringsförutsättningar för elnätsföretagen. att skillnaderna i taxenivåer beror på att de kommunala elnätsföretagen får skattepengar av sina ägare blir man minst sagt förvånad. Det Den kritik som riktas mot elnätsföretagen kan inte uteslutas att sådant i någon form förekommer i enstaka fall, men att påstå att det hävdar att taxorna är för höga. Till stöd för dessa påståenden görs mer eller mindre är ett generellt förhållande är gripet ur luften. seriösa jämförelser. För den som vill sätta Tvärtom, tillsynen av elnäten har till uppgift att sig in i verksamheten är det inte särskilt svårt förhindra att elnätskunderna betalar för mycket. att inse att till exempel antalet nätkunder per Att ministern tror att de betalar för litet därför ledningskilometer har betydelse, geografiska att kommunerna skjuter till skattemedel är skillnader likaså. beklämmande. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

6 VD HAR ORDET Sverige har under några decennier fasat ut en stor del av fossilbränsleanvändningen i uppvärmningssektorn. Det är fjärrvärmen som gett Sverige en ledande position inom EU när det gäller att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara. Införandet av fjärrvärme har skett utan särskild lagstiftning. Den första fjärrvärmelagen kom härom året och nu förestår förändring och reglering. Behovet är inte uppenbart, utom möjligen i Stockholm (Fortum) och Uppsala (Vattenfall), men för säkerhets skull verkar det vara lämpligt att lösa problem som ännu inte uppstått. Prisreglering av fjärrvärme kommer i någon form. Syftet är att stärka kundens ställning mot en marknadsdominerande aktör, vilket är svårt att invända mot. Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten får vi räkna med. Det är inte i första hand intresset att bygga konkurrerande kraft- och fjärrvärmeverk som trycker på utan intresset att få avsättning för spillvärme. Att ta tillvara spillvärme är självklart resurssmart. Det som kan leda till problem är om rätten till tillträde till fjärrvärmenäten för till exempel en spillvärmeleverantör inte kopplas till skyldigheten att svara för leveranser vid störningar eller när spillvärme inte finns tillgänglig. Det är inte acceptabelt att lasta över kostnaderna för störnings- och effektreserver på fjärrvärmekollektivet. De närmaste åren kommer att medföra förändringar i fjärrvärmeverksamheten. Konkurrensen från alternativa uppvärmningsformer måste mötas, synen på energieffektivisering som minskad primärenergianvändning stärkas och respekten för kundens val genomsyra verksamheten. Arbetet med att i Uddevalla ha fjärrvärmepriser under genomsnittet i landet måste fortsätta. Avfall är en resurs. I Uddevalla arbetar vi systematiskt med avfallshierarkin. I första hand återanvändning, därefter återvinning och som nästa steg återvinning i form av energiproduktion. I Lillesjö kraftvärmeverk förbränns årligen cirka ton avfall och blir till elektricitet och fjärrvärme. Renhållningen med återvinningscentralerna Havskuren (Uddevalla) och Aröd (Ljungskile) ingår i Uddevalla Energi. Det är en naturlig ordning, då vi tar hand om avfall för energiåtervinning. Frågan om överförandet av renhållningen från kommunen till kommunens helägda bolag Uddevalla Energi har överklagats och blivit en rättsfråga av principiell betydelse, kopplad både till EU:s regelverk och kommunernas rätt att besluta hur man önskar organisera sin verksamhet. Rättsprocessen har sin gång och domar överklagas. Sveriges Kommuners och Landstings lagkloka företräder Uddevalla kommun då utgången kommer att få betydelse för hela kommunsektorn. Under tiden utvecklar och driver Uddevalla Energi verksamheten vidare gick verksamheten betydligt bättre än budget. Vädret har givetvis haft stor påverkan, då kylan medfört att fjärrvärmeleveranserna varit mer än 20 procent över budget och ökningen så gott som helt kunnat produceras med biobränslen och torv. Det är den effektiva produktionsmixen avfall som bas (Lillesjö), flis- och torv under den kalla perioden (Hovhult) och en mindre mängd vegetabilisk olja (Brattås) när det är som allra kallast som lett till det kraftigt förbättrade resultatet i värmerörelsen. 6 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

7 De höga elpriserna har medfört ökade intäkter för elproduktionen. Den mycket höga tillgängligheten i anläggningarna har gjort det möjligt att köra elproduktionen i kraftvärmeverket så gott som utan oplanerade avbrott. Räntorna har inte höjts i den takt som antogs i budgeten för 2010 vilket lett till lägre räntekostnader. Många faktorer har således lett till det goda resultatet. En viktig tillkommer. Alla anställda i Uddevalla Energi har under snart två år arbetat aktivt med företagets värdegrund. Professionell, engagerad och resurssmart. Det vill vi stå för och det arbetar organisationen för. Arbetet med värdegrunden, medvetenheten om att vara rädd om våra pengar, sänker kostnader utan att göra avkall på kvaliteten. Det syns i 2010 års resultat. Roger Johansson Verkställande direktör UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

8 ÅRET SOM GICK Året som gick i korthet Ackreditering Från och med 1 juli 2010 får bara ackrediterade företag testa och godkänna elmätsystem. Uddevalla Energi blev godkänt ackrediteringsorgan den 5 oktober 2010 och har nu ett formellt erkännande att företaget har den kompetens och ett kvalitetssystem som krävs för att utföra dessa prov. Fokus på ledarskap Under hela året har fokus legat på ledarskap och nya rutiner kring medarbetarsamtal vilket har lett till nöjdare medarbetare. Driftsäkert Tillgängligheten i våra produktionsanläggningar har varit mycket hög. Lillesjöverket har haft över 99% tillgänglighet bortsett från planerade avbrott. Värderingsarbetet Våra värderingsord Professionell - Engagerad - Resurssmart är nu är kända och accepterade i hela organisationen. Alla medarbetare har deltagit i aktiviteterna att fastställa våra värderingar. 8 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

9 ÅRET SOM GICK Rekordvinter December och januari blev rekordkalla vintermånader. Trots de svåra snöovädren har ingen elkund varit utan ström mer än tolv timmar. Miljö Tillsammans med Uddevalla Kommun startades projektet Uddevalla Skogar under Syftet med projektet är att erbjuda en värmeprodukt som är kretsloppsanpassad och har minimal miljöpåverkan. Stadsnät Vi bygger ett säkert bredbandsnät för framtiden. Nätet ger företag och invånare möjlighet att välja i ett utbud av tjänster som internet, telefoni och TV. Nöjd kund-undersökningar I syfte att tillgodose våra kunder har vi under året genomfört nöjd kund-undersökningar inom fjärrvärme och renhållning. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

10 PRESENTATION UDDEVALLA ENERGI Vårt ansvar Vi har alla ett ansvar att förbereda oss på en kris och att i en krissituation handla på bästa sätt för att hjälpa till att hantera den besvärliga, kanske rent av kaotiska situationen. Uddevalla Energis ansvar är att använda all vår kompetens för att förebygga kaos. En liten kris för en familj kan vara att kylskåpet går sönder, ett strömavbrott slår ut el och värme under några timmar eller att vattnet inte går att dricka. Vid en stor kris, ett långvarigt kaostillstånd som drabbar hela eller delar av samhället märks hur sårbart samhället är. På Uddevalla Energi planerar vi för kommande kriser. Vi bygger med kriser i tanken. Vi planerar infrastruktur, förbereder säkerhetsplaner och installerar reservalternativ med kaosrisker i bakhuvudet. Med vår kompetens kan vi tänka steget längre. Rätt kompetens Att jobba med så stora och komplexa områden som el, värme och avfall kräver flexibilitet, påhittighet, framförhållning och noggrannhet. Vi jobbar till vardags med ovissa scenarion och har utarbetat ett gränsöverskridande arbetssätt, som ger oss möjlighet att på ett kreativt och förutseende sätt försöka spåna in i framtiden. 10 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

11 PRESENTATION UDDEVALLA ENERGI Professionell Engagerad Resurssmart Värderingsresan För varje person som börjar hos oss blir vår organisation lite bättre. Människors olika erfarenheter berikar. Uddevalla Energi är en arbetsplats där vi har en gemensam värdegrund. Genom samtal, föreläsningar och vardagsproblem har vi enats om ett gemensamt förhållningssätt. Det betyder inte att alla är lika. Tvärtemot värdesätter vi olikheter. På Uddevalla Energi sätter vi kunden och samhällsintresset i fokus, samtidigt som vi balanserar samhällsansvar och vinst. Den balansen är en del av Uddevalla Energis själ och en av företagets viktigaste framgångsfaktorer. Våra ledord är professionell, engagerad och resurssmart. Stabilitet Uddevalla Energi har klarat sin uppgift i över 150 år och vi har många spännande år framför oss. Det finns akuta kriser där startpunkten är tydlig och där det går att säga när krisen är över. Sedan finns det kriser som kommer smygande och som kan vara svåra att upptäcka. Miljöfrågan är en sådan kris. En del jobb för att få bukt med problemet sker på barrikaderna. Mycket av jobbet sker i det fördolda, av människor som medarbetarna på Uddevalla Energi. Människor som slåss för ett framtida säkert, hållbart och sunt samhälle. Vi tar gärna fighten. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

12 Hemsidan ska bli ännu lättare att använda 12 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

13 KUNDEN I FOKUS Kunden i fokus Under 2010 har Uddevalla Energi genomgått förändringar på informationssidan. En ny deltidstjänst har inrättats för att rikta in sig på information och kommunikation till kunderna. En stor del av insatserna har under 2010 inriktats på att skapa en ny hemsida. Cecilia Selander har delvis fått nya arbetsuppgifter. Kundtjänst är Uddevalla Energis ansikte utåt. Det är vi som svarar på allmänhetens frågor och vi har en pedagogisk uppgift att förklara vad det är vi gör och hur vi går tillväga. Vi är också måna om att lyssna på våra kunder och gör regelbundna undersökningar där vi tillfrågar våra kunder om produkter och tjänster inom värme och renhållning, säger Cecilia Selander som under 2010 även har börjat jobba som informationsansvarig på Uddevalla Energi. Steget från kundtjänst till marknadsföring är naturligt för Cecilia. Det är samma sätt att tänka. Skillnaden är att med Internet och andra media så når vi många människor på samma gång. Jag tycker verkligen om att svara i telefonen och möta alla möjliga frågor som man kan ha om vår verksamhet. Men jag tycker också om att skriva texter till hemsidan och se till att den speglar vår verksamhet på ett bra sätt. Vi är ett bolag som har ett genuint människointresse och en stor känsla för miljön. Det vill jag ska synas på vår hemsida och det är så jag tänker när jag lägger upp arbetet för att strukturera om den, säger hon. Hemsidan är för många den första kontakten med Uddevalla Energi. Vi vill erbjuda en bra och uppdaterad hemsida där all relevant information går att hitta. Det underlättar för kunderna om de kan leta upp informationen vid tider som passar dem. Vi får många samtal hit till kundtjänst och vill gärna fortsätta prata direkt med dem. Samtidigt vill vi underlätta informationsspridning och hemsidan är vårt skyltfönster utåt, säger Cecilia Selander. Information och service Varje dag får personalen på kundtjänst en mängd varierande frågor. Vad kostar soptömning? Hur gör jag för att betala räkningen på Internet? När får vi fjärrvärme i mitt område? Förväntningarna på kundtjänst är stora. Ett trevligt bemötande är inte tillräckligt utan korrekt information måste levereras omgående för att skapa och behålla nöjda kunder. Genom samtalen får vi en god bild av vad kunderna efterfrågar och vad de är nöjda med. Det är även ett bra tillfälle att fånga upp problemområden. Varje år hanteras en stor mängd meddelande som skickas från elmarknadens aktörer. För att hantera flödet installerades meddelandeväxeln EMIX. Ökade krav på mätvärdesrapportering driver på arbetet med effektivisering av insamlingssystem. Många förfrågningar till kundtjänst kommer från kunder som vill se en fortsatt utbyggnad av stadsnätet. Under året har 170 nya kunder anslutits. Utbyggnaden har främst skett i ost-sydlig riktning inom kommunen. Under hösten 2010 blev TV-tjänsterna klara. För kunderna innebär det att i en och samma box kan de välja mellan fem olika TV-leverantörer. Valfriheten har hela tiden varit en kärnfråga för Uddevalla Energi. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

14 Intern praktik ger nya kunskaper För att utvidga samarbetet i hela företaget har utbyten skett personalmässigt. Personal från kundtjänst har praktiserat på renhållningen för att få fördjupad kunskap och förståelse för det området. Tvärtom kommer även renhållningen att besöka kontoret och få dela arbetsuppgifter med kundtjänst. Den fördjupade förståelsen för medarbetarnas arbetssituation och arbetsuppgifter bidrar till det helhetsperspektiv som är så viktigt för ett stort företag. Kunskapsutveckling genom gränsöverskridande samarbete bidrar också till personliga kontakter, vilket underlättar för framtida samarbete. Ett sammansvetsat företag står starkt inför de utmaningar som kommer. 14 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

15 PERSONALEN I FOKUS Praktikanter som rekryteringsbas Sedan början av 1990-talet erbjuder Högskolan Väst i Trollhättan utbildningar med Co-op (Cooperative Education). Ett bra sätt för studenterna att möta företag och ett gyllene tillfälle för Uddevalla Energi att hitta nya medarbetare. Co-op innebär att studenterna varvar studier med avlönade arbetsperioder i företag eller organisationer. Studenten får arbetslivserfarenhet och utbildning och företagen får en möjlighet att lära känna studenten innan det är dags för anställningssituation. Vi har haft flera Co-op-praktikanter på olika områden inom Uddevalla Energi genom åren och flera av dem har anställts. Krister Hillefors, driftchef på elnät, är handledare för Niklas Johansson som nu gör sitt examensarbete på Uddevalla Energi. För Krister Hillefors är Co-op praktikanter mer än välkomna. På elnät är ambitionen att ta hand om en Co-op elev vartannat år. De som tas emot på elnät gör sin första praktikperiod på EnergiFokus, där de deltar i arbetet med underhåll och felsökningar samt byggande av nya elanläggningar. Den andra praktikperioden görs på elnät. Som en lång anställningsintervju Den stora fördelen för oss som företag är att vi kan se praktikperioderna som en lång anställningsintervju, säger Krister Hillefors. Förutom att lära känna studenten får företaget också nya kunskaper Vi får dessutom in ett friskt tänkande som kanske ser på saker på ett annat sätt. Studenterna har ofta frågor som gör att vi ibland får gräva lite djupare i våra egna kunskaper för att få fram bra svar. De ger oss anledning att tänka efter. Vi jobbar medvetet på att locka till oss de bästa studenterna. Vi marknadsför oss och försöker att hitta bra och utmanande arbetsuppgifter till våra praktikanter. På så sätt får vi bra rykte och fler intresserade elever och det gör att vi kan välja de elever som passar vårt företag bäst när vi rekryterar praktikanter, säger han. Förutom Co-op praktikanter har Uddevalla Energi också KY-praktikanter, alltså elever som går kvalificerad yrkesutbildning på affärshögskolan. Niklas Johansson gjorde praktik på Uddevalla Energi under UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

16 PERSONALEN I FOKUS Rätt fokus ger nöjda medarbetare Delaktighet och dialog är två begrepp som är viktiga för Uddevalla Energi. Vi tror att detta arbetssätt leder till att våra medarbetare utvecklas. Det skapar också engagemang och arbetsglädje. Årligen mäter vi personalens nöjdhet i en medarbetarundersökning. Utifrån resultatet från förra mätningen har vi under 2010 fokuserat på ledarskapet, kommunikation och värderingsresan. Ledarskapet För att stötta våra ledare i sina roller har vi under 2010 genomfört en rad åtgärder. Alla våra chefer har fått utbildning i att genomföra bra medarbetarsamtal. Dessutom har vi ändrat strukturen för både medarbetar- och lönesamtalet. Många av våra chefer har under 2010 genomgått en ledarskaputbildning och övriga kommer att genomgå utbildning under våren Kommunikation Vi har fortsatt att utveckla de redskap som ledarna har för att kommunicera med sina medarbetare. Ett redskap är utvecklade möten med personalen inom varje avdelning. Ett annat redskap är månadsinformation som på ett överskådligt och övergripande sätt beskriver vad som händer i vårt företag. Vårt intranät erbjuder snabb kontakt med medarbetarna. Intranätet ersätter naturligtvis inte det personliga mötet, men är ett bra redskap i arbetet med att utveckla informationsutbytet. Värderingsresan När värderingsresan introducerades i företaget var tanken att vi gemensamt skulle arbeta fram en värdegrund till hjälp för alla i företaget. Under resans gång har våra möten, funderingar, idéer och kreativa problemlösningar blivit själva grunden för vårt fortsatta arbete. Vi har inte bara hittat en gemensam värderingsgrund att stå på utan själva arbetssättet har blivit en modell för kommande utvecklingsarbete. I januari 2011 genomförde vi en ny medarbetarundersökning som visar att våra ansträngningar har gett resultat. Alla värden i mätningen har förbättrats, vilket visar att våra medarbetare anser att företaget är på rätt spår och att personalen är villig att vara delaktig i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett glädjande resultat, men naturligtvis inte något som vi skall slå oss till ro med. Säkerheten i första hand Målet är att eliminera olycksfallen I ett företag med stora risker är det viktigt att satsa extra mycket på förebyggande arbete. För att skapa god och säker arbetsmiljö utförs säkerhetsarbete på flera olika nivåer. Våra anställdas säkerhet kommer i första hand. Vi tror på regelbunden utbildning, att se över säkerhetsrutiner och arbetsmiljön med jämna mellanrum och att klimatet på arbetsplatsen ska vara så tillåtande och öppet som möjligt. Vårt mål är skapa en så stor trygghet som möjligt i ett arbete som har riskmoment. Vi jobbar systematiskt med säkerhetsfrågor och betonar vikten av utbildning och säkerhetsrutiner. Det ska vara tryggt att arbeta på Uddevalla Energi. Laglistor ska vara implementerade och uppdaterade. Identifiera utbildningsbehov för anställda. Förbättra avvikelsehanteringen. Se till att koncernledningen säkerställer erforderliga delegeringar inom arbetsmiljön. Ta fram verktyg för riskanalyser. 16 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

17 PERSONALEN I FOKUS Kontaktytor för bättre samarbete Vi har en god kamratskap och sammanhållning inom företaget. En förutsättning för att vi ska kunna göra vårt jobb på ett tryggt och säkert sätt är att vi både kan skratta med varandra och komma med synpunkter på det som inte känns bra. Det kan vara livsavgörande beslut som måste tas. I akuta situationer och under stress ska vi kunna fatta korrekta och säkra beslut. För att kunna leva upp till kraven på oss även i dessa situationer gäller det att vi har en bra grund att stå på. Fungerar vardagen är det större chans att vi fungerar även i kris. Att kunna lita på varandra ger öppet och tryggt arbetsklimat. Med golf lär vi känna varandra När Uddevalla Energis kollegor möts som motståndare på golfbanan är det inte bara för att vinna utan också för att umgås. Krister Hillefors är hjärtat bakom golftävlingarna började vi fundera på att arrangera en golftävling, säger Krister. Och på våren 2008 skickade jag ut en inbjudan till alla anställda att delta i Hilleslaget. I första tävlingen deltog tre golfare från elnät och tre från värme/kraft. Golftävlingarna har efter det utvidgats med hösttävlingen Värmeslaget. Att spela golf handlar inte bara om att sänka putten. Det handlar också om att lära känna varandra under trevliga former, vilket ger bättre förutsättningar för samarbete över gränserna även på Uddevalla Energi. Det är det som är den stora vinsten. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

18 Vår miljövision Uddevalla Energi ska långsiktigt erbjuda leveranser av energi till största möjliga kundnytta. Verksamheten skall präglas av helhetssyn avseende miljö, teknik och ekonomi i hela processen från våra leverantörer till slutkundens energianvändning. Ständig förbättring av miljöarbetet skall vara en naturlig del för alla i verksamheten. Vi skall förebygga utsläpp av föroreningar och sträva efter att minska påverkan på den yttre miljön. Vi skall minst leva upp till alla krav och förväntningar som framgår av lagstiftning och tillstånd som är relevanta för verksamheten. 18 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

19 MILJÖARBETET Projektet Uddevalla Skogar för hållbar utveckling Det är kunden och samhällsansvaret som är i fokus när vi erbjuder en värmeprodukt som baseras på hållbar utveckling och som är kretsloppanpassad. Tillsammans med vår ägare Uddevalla kommun startade vi under sensommaren 2010 projektet Uddevalla Skogar. Uddevalla kommun är ägare av stor skogsareal i kommunen. En stor tillgång som finns precis runt knuten. Syftet med projektet är att erbjuda en bra värmeprodukt som är kretsloppsanpassad och har minimal miljöpåverkan. I projektet balanseras även samhällsnytta med ekonomisk hållbarhet. När kommunen gör avverkning eller gallring alstras energived som Uddevalla Energi numera tar hand om. Tidigare transporterades bränslet i väg till terminaler utanför vår region. Nu körs veden direkt till Uddevalla Energi, vilket innebär en minskning av transporter och utsläpp till naturen. Skogshuggaren kan själv köra veden med sin traktor och skogskärra direkt in till verket. För Uddevalla Energi minskar också behovet av att köpa in ved utifrån. Det finns många fördelar med att jobba nära och lokalt. När veden eldas på Hovhultsverket i kampanjer blir kretsloppet vinnare. Vid kampanjer eldas enbart ved från Uddevalla Skogar. Syftet med detta är att veta ursprunget till den aska som uppkommer. Askan som bildas återförs till sitt ursprung när den sprids i Uddevallas skogar. För att kunna hantera mängderna och flisa ned veden till lämplig storlek har Uddevalla Energi investerat i terminalytor. Kommunens skog Värme Restprodukt Åren blir en provperiod då verksamheten utvärderas. Under denna tid eldas ca MWh, vilket är att jämföra med en villa som förbrukar i snitt MWh värme under ett år. Kommande bränslesäsong, beräknar vi fulldrift, vilket ligger på MWh. Därefter återstår att se om projektet har ekonomisk vinst såväl som miljövinst. Förhoppningen är att Uddevalla Skogar visar sig vara ett lyckat initiativ där alla är vinnare. Kund Kommunens skog blir till värme som går till kunden. Kvar blir en restprodukt som används åter i kommunens skog. UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING

20 MILJÖARBETET Utsläpp till luft, vatten och mark Produktionen av fjärrvärme genererar utsläpp som Svensk Fjärrvärme rekommenderar vid tuffa och under året har de villkor som ställs på till luft och vatten. Anläggningarna drivs i enlig- allokering av utsläpp. anläggningen uppfyllts. Anläggningen har gått het med gällande miljötillstånd. Vi följer hela tiden upp utsläppen och arbetar mycket bra och har haft få oplanerade stopp. Ett snitthus gör av med ca för en nedåtgående trend. Den höga tillgänglig- Askor finns i form av flygaska och botten aska. kwh årligen. heten på de två största produktionsanläggning- En annan restprodukt som uppkommer på Diagrammen nedan visar utsläpp till luft arna leder till att användningen av reservalter- Lillesjö är fiberslam från vattenreningen. per producerad kwh fjärrvärme och är ett nativ med oljeförbrukning minskar. Detta i Både flygaskan och bottenaskan från Hovhult verktyg för att jämföra miljöeffektiviteten för kom bination med en mycket bra reningsutrust- skickas till Havskurentippen för att användas produktionen. Utsläppen är beräknade utifrån ning leder till minskade utsläpp. som sluttäckning. Bottenaskan från Lillesjö alternativenergimetoden, som är den metod Kraven på utsläpp till vatten från Lillesjö är används också till sluttäckning av Havskuren. GWh Producerad energi 500 UTSLÄPP PER PRODUCERAD KWH FJÄRRVÄRME 400 g/kwh 300GWh CO 2 Producerad energi g/kwh 200 CO * * kg 55* 0 NO X * 46 FOSSILT TORV BIOGENT FOSSILT TORV BIOGENT FOSSILT TORV BIOGENT FOSSILT TORV BIOGENT * % av CO 2 -utsläpp från avfallsförbränning är av fossilt ursprung mg/kwh NO X 120 kg NO X mg/kwh 100 GWh NO X Producerad energi ton CO 2, fossilt och torv UTSLÄPP TILL LUFT UNDER 5 ÅR ton mg/kwh CO Svavel, fossilt och torv GWh12 Producerad 2 energi mg/kWh 500 Svavel kg 0 Svavel mg/kWh Stoft kg 6 Svavel 6000kg NO X ton mg/kwh Stoft 5 CO, fossilt och torv Flygaskan och fiberslam från vattenreningsprocessen på Lillesjö är farligt avfall och skickas till Langøya i Norge, där det behandlas och används ton som landutfyllnadsmaterial för att fylla CO 2, fossilt och torv igen ett gammalt kalkbrott kg Stoft kg kg Svavel Stoft PRODUCERAD ENERGI FÖR PRODUKTIONSAVDELNINGENS ANLÄGGNINGAR UNDER 5 ÅR (all fjärrvärme och el från Lillesjöverket) kg S GENT GENT mg/kwh kg mg/kwh Svavel NO X Svavel kg Svavel GWh kg Producerad energi Stoft ton CO 2, 2006 mg/kwh mg/kwh Stoft Stoft kg RESTPRODUKTER - DE TVÅ STÖRSTA ANLÄGGNINGARNA NO X Lillesjö Mottagare av restprodukt Hovhult Mottagare av restprodukt Bottenaska ton Havskurentippen, 461 Havskurentippen, Uddevalla kommun Uddevalla kommun Flygaska ton 2311 NOAH, Langøya, Norge Havskurentippen, Uddevalla kommun Fiberslam ton 644 NOAH, Langøya, Norge 0 Brännskrot ton 119 Havskurentippen, Uddevalla kommun kg Sv 200 Lillesjö kraftvärmeverk togs i drift Utsläppen från Lillesjö är fördelade mellan fjärrvärme och el enligt primerärenergimetoden. 20 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3 Årsredovisning 2014 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 Öresundskraft 2004 Form och produktion: Titel Förlagsbyrå Text: Carina Hyllstam Foto: Ralf Ekvall / Studio Ekvall Illustrationer: Johan Bergström Projektgrupp Öresundskraft: Åsa

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer