Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 20 3 1

2 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet Viktiga händelser under året Förvaltningsberättelse Dotterföretag Framtida utveckling Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Ledningsgrupp Styrelse Revisionsberättelse Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

3 El gör det moderna livet möjligt Elen är en förutsättning för det mesta i en fungerande vardag. Vi använder el från det vi vaknar på morgonen och tänder sänglampan, tills vi går och lägger oss och släcker lampan igen på kvällen. Tack för det!

4 VD HAR ORDET Kundfokus och effektivitet, Sandviken Energi AB:s två fundament 2013 var ett utmanande år för Sandviken Energi AB. Vikande elpriser, sänkta produktions volymer samt nedskrivningar av vårt innehav i Samkraft AB är stora händelser som har påverkat vårt resultat och satt fokus på ökad handlingskraft för att bli kostnadseffektiva och ha konkurrens kraftiga produkter. s resultat efter finansnetto blev 14,6 miljoner kronor med en omsättning på 402,2 miljoner kronor. Hållbar utveckling Under mitt första halvår som VD har jag satt mig in i bolaget och de utmaningar vi står inför. Till sammans med styrelsen har vi börjat utveckla en strategi för bolaget och tillsammans formar vi Sandviken Energis framtid. De stora utmaningarna ligger i att öka kundfokus och att få större kostnadseffektivitet i koncernen. Som infrastrukturbolag står vi inför stora investeringar, varför vi måste få en effektivare organisation. Genom vår egen utveckling vill vi bidra till Sandvikens framtid. All verksamhet inom Sandviken Energi-koncernen ska därför bidra till en långsiktigt hållbar utveckling utifrån ett samhälleligt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Trygga och pålitliga leveranser av el, värme, bredband samt vatten Sandviken Energis strategi innebär att vi ska erbjuda våra kunder prisvärda produkter med hög driftssäkerhet. Det gör vi genom att ha effektivt nyttjande av våra resurser, gemensamma effektiva arbetssätt och ett utvecklat affärsmannaskap där vi sätter kundens behov i centrum. Jag vet att vi kommer att lyckas. Sandviken Energis medarbetare besitter en unik kompetens om infrastrukturen och de lokala förutsättningarna. Förbättrade leveranser till våra kunder Året 2013 har innefattat flera roliga utmaningar. Vi har arbetat fram en mer kundanpassad prismodell för de fjärrvärmekunder som är juridiska personer. På bredbandssidan har vi arbetat aktivt med att bygga ut vårt fibernät genom att ansluta sex nya områden. Vi erbjuder ett godare, kallare och renare vatten med högre kvalitet sedan vi under våren kunde komplettera vattenleveransen med grundvatten från två nyborrade brunnar intill Rökebo vattenverk. Vi har säkrat våra elleveranser ytterligare genom att fortsätta lägga jordkabel och bredda våra linjegator. Inom Niclas Reinikainen, VD 4

5 Kundens bemötande är oerhört viktigt och under året har vi kommit i mål med vårt kundserviceprojekt vilket bland annat resulterat i en helt ny organisation för kundservice. gatuverksamheten har vi arbetat intensivt med underhållet vilket sänkt åtgärdstiden för våra asfaltbelagda ytor från 29 år till 12 år. Som delägare i elhandelsföretaget Bixia kan vi stolt konstatera att kunderna bara blir nöjdare och nöjdare. Enligt Svenskt Kvalitetsindex rapport från december 2013 fortsätter Bixia att öka i kundnöjdhet och ligger dessutom en bra bit över branschgenomsnittet. Kundservice i världsklass Kundens bemötande är oerhört viktigt och under året har vi kommit i mål med vårt kundserviceprojekt vilket bland annat resulterat i en helt ny organisation för kundservice. Vårt nya kundsystem ger oss bättre möjlighet att ge våra kunder professionell service och under 2014 ska vi höja servicenivån ytterligare genom införandet av ett ärendehanteringssystem. Vårt erbjudande är fortfarande bra leveranser med få driftstörningar till ett konkurrenskraftigt pris. Vårt fjärrvärmepris ligger under rikssnittet och vi är stolta över att kunna erbjuda en bekväm, trygg och miljövänlig uppvärmningsform till våra kunder. Vår framtid Fortsatt framgång når vi genom att ta till vara koncernnyttan och ge plats för koncerngemensamma funktioner och rutiner gällande bland annat maskintjänster, inköp, mätorganisation, kommunikation och kundservice. Viktiga framgångsfaktorer är ökat kundfokus och trygga leveranser, men vi måste också bli kostnadseffektivare genom att effektivisera vår organisation och ha förmågan att vara lyhörda. Genom att förstå våra kunders behov och utveckla vårt erbjudande ska vi kunna förbättra vårt arbete och bli lite bättre för varje dag som går. Det finns mycket bra här på Sandviken Energi. Lojalitetet, yrkesstoltheten och viljan att göra bra saker med kollegor som man tycker om. Jag är stolt över att vara en del av bolaget och vill passa på att tacka för det första halvåret som VD. Tack till alla som har hjälpt mig att förstå vilka utmaningar vi står inför och för alla insatser som har genomförts under året. Förutsättningarna för att 2014 och vår framtid ska bli framgångsrikt, med en god kontroll i verksamheten och en successivt förbättrad lönsamhet, ser bra ut. Niclas Reinikainen VD 5

6 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Niclas Reinikainen utsågs av styrelsen till ny vd för Sandviken Energi-koncernen. Han tillträdde sin nya roll i juni Under året har verksamheterna kommit i mål med ett kundserviceprojekt vilket bland annat resulterat i en helt ny organisation för kundservice. Systemet för kundinformation, debitering, mätvärdeshantering och avräkning har också bytts ut under året. Med de nya systemen är Sandviken Energi anpassat för framtidens energisystem med skräddarsydda produkter utan handpåläggning för bland annat produktion från förnyelsebara energikällor. Företagsledningens beslut om att implementera en koncerngemensam mätgrupp är av stor betydelse för den framtida kvalitetssäkringen av våra kunders förbrukningsuppgifter. En ny prismodell har arbetats fram för fjärrvärmeverksamhetens företags- och föreningskunder. Den nya prismodellen skapar incitament som stimulerar till en ökad effektivisering och därmed ger bäst förutsättningar att minska kundernas värmekostnader. Den nya modellen speglar i högre grad verksamhetens kostnadsstruktur och är en rättvisare modell för kunderna. Stora resurser har lagts på att minska sårbarheten för störningar genom att kablifiera elnätets luftledningar. Vi har även kompletterat med en till transformator i mottagningsstationen som försörjer Kungsbergets skidanläggning med el och tar emot elproduktionen från den nytillkomna vindkraften. I Storvik har vi satt upp en helt ny fördelningsstation. Den ger oss nya omkopplingsmöjligheter, vilket är användbart vid driftstörningar i elnätet. Arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt genom ett ökat grundvattenuttag har fortsatt under året. Två nya brunnar har borrats för grundvatten mitt emot Rökebo vattenverk. Undersökningar pekar på att vi kan ta ut en betydande del grundvatten med bra kvalité. I bästa fall cirka halva produktionen i Rökebo vattenverk. Kommunstyrelsen tog under hösten beslut om att tilldela affärsområde Gata tusen kronor extra till beläggningar av gator. Dessa underhållsbeläggningar tillsammans med de reinvesteringsbeläggningar som utförts innebär att åtgärdstiden för våra asfaltbelagda ytor minskat från 29 år till 12 år under Totalt lades m². Under året har Sandnet erbjudit fiberanslutning 6

7 Byggnation av sedimenteringsbassäng för den biologiska reningsprocessen vid Hedåsens reningsverk och därmed även olika sorters bredbandstjänster till boende inom orterna Järbo och Gästrike Hammarby samt stadsdelarna Vallhov, Norra IP samt Kyrkåsen. Totalt har cirka 500 privatkunder anslutits. Vattenkraftproduktionen inom Bångbro Kraft AB:s femton vattenkraftstationer har haft mindre god produktion under andra halvan av året på grund av det torra väderläget som uppstod och som varade ovanligt länge. Energitjänsteverksamheten inom dotterbolaget Mekkab har minskat i omfattning under 2013 på grund av minskad efterfrågan. Ett exempel är att en stor beställning från vårt systerföretag Sandvikenhus ställdes in i juni Detta resulterade i kraftigt försämrade möjligheter att uppnå önskad omsättning. Sandviken Energis elhandelsföretag Bixia har haft ett framgångsrikt år med lönsamhet i såväl elhandelsaffären som vindkraftsbolaget Bixia ProWin AB. Sedan vi gick in i vindkraftssamarbetet Samkraft AB har bolaget haft en tuff utveckling bland annat på grund av investeringskalkyler som byggde på högre elpriser än realiteten har visat. Detta har gjort att bolaget hamnat under stark press och haft en vikande lönsamhet vilket tvingade fram ett nytt aktieägartillskott i form av en nyemission som gick ut i slutet av året. Vi har utifrån det valt att skriva ner vårt innehav i Samkraft AB. 7

8 2013 x 3000 = EN FLASKA VATTEN FRÅN AFFÄREN KOSTAR CIRKA GÅNGER MER ÄN DITT KRANVATTEN 35MIL ÄR LÄNGDEN PÅ VÅRA VATTEN- LEDNINGAR 307 MILJONER KWH VAR VÅR TOTALA ELDISTRIBUTION LÅGSPÄNNING: 229 MILJONER KWH HÖGSPÄNNING: 78 MILJONER KWH ÅR 2013 DRACK VI SAMMA VATTEN SOM DINOSAURIERNA GJORDE FÖR FLERA MILJONER ÅR SEDAN. OCH NÄSTA ÅR IGEN, OCH IGEN OCH IGEN. 15,5 MILJONER KWH PRODUCERADES I DE 15 VATTENKRAFTSTATIONERNA M² GATOR, GÅNG- OCH CYKELVÄGAR HAR FÅTT NY BELÄGGNING UTBYTTA VATTENMÄTARE HOS VÅRA KUNDER. SNART BÖRJAR VI MED FJÄRRAVLÄSNING. MER ÄN PERSONER FÅR RENT DRICKSVATTEN FRÅN VÅRA VATTENVERK, DYGNET RUNT, ALLA DAGAR I VECKAN. VATTEN SOM INGEN BEHÖVER BÄRA HEM FRÅN AFFÄREN. VI LEVERERAR DET DIREKT TILL DIN KRAN. 16,3 MILJONER KWH FJÄRRVÄRME VÄRMDE EL HAR PRODUCERATS PÅ KRAFTVÄRMEVERKET I BJÖRKSÄTRA 223,6 MILJONER KWH VAR DEN TOTALA ENERGIFÖRSÄLJNINGEN AV VÄRME 500 KUNDER HAR FÅTT FIBER I HEMMET MED HASTIGHETER UPP TILL 1000 MBIT/SEKUND FASTIGHETER I SANDVIKEN, STORVIK OCH JÄRBO

9 FÖRVALTNINGS BERÄTTELSE Ägarförhållanden och koncernstruktur Sandviken Energi AB (SEAB) är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB, organisationsnummer , säte: Sandvikens kommun. SEAB är dessutom moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Bångbro Kraft AB, Sandviken Energi Vatten AB och Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB. Information om verksamheten SEAB-koncernens verksamhet består av produktion, distribution, köp och försäljning av elektricitet och fjärrvärme, vattenförsörjning och avloppshantering, skötsel och underhåll av gaturummet, bedriva utbyggnad och drift av ett stadsnät för data- och tele - kommunikation baserat på optisk fiber kabel samt energirådgivning och energiutredning med åtgärdsförslag. Moderbolaget Värmeverksamheten Fjärrvärmeverksamheten under året har sålt 223,6 GWh värme och 16,3 GWh el. Tyvärr har klimatförhållandena varit relativt ogynnsamma. Det har varit cirka 9 procent varmare än normalt, vilket minskat försäljningen i ungefär motsvarande grad. Årets första månader har haft onormalt låga temperaturer, vilket medfört att kostsamma spetsbränslen behövts användas i större utsträckning än vad som budgeterats. Tre nya stora kunder (juridiska personer) har anslutit sig till fjärrvärmen under året och antalet villor uppgår till 20 stycken. Vid årsskiftet hade vi totalt kunder anslutna till fjärrvärmenäten i Sandviken, Storvik och Järbo. Under 2013 har arbetet med framtagandet av en ny prismodell färdigställts. Den nya modellen speglar i högre grad verksamhetens kostnadsstruktur, och ska vara likvärdig med kundens alternativa uppvärmningssätt och stimulera till effektiviseringsåtgärder som gynnar både kund och leverantör. Den etablerade kundreferensgruppen har deltagit i arbetet med framtagandet av ny prismodell. Genom kundreferensgruppen och även genom vår besöksverksamhet hos i första hand bostadsrättsföreningar har vi startat vår viktiga resa att etablera en bestående dialog med våra större kunder (juridiska personer). Företagsledningens beslut om att implementera en koncerngemensam mätgrupp är av stor betydelse för den framtida kvalitetssäkringen av våra kunders förbrukningsuppgifter. Den värme som produceras via förbränning av torv, gasol och olja kräver att så kallade utsläppsrätter införskaffas och redovisas motsvarande verksamhetens utsläpp av CO 2. För handelsperioden har verksamheten erhållit en fri tilldelning om drygt ton. En tilldelning som med nu varande bränslemix fyller vårt behov till och med Verksamheten har erhållit nytt tillstånd avseende utsläpp CO 2. Mer omfattande krav avseende provtagning av aska har ställts på verksamheten. Bränslemixen har varit 92,8 GWh torv (31 procent), 199,3 GWh biobränsle (67 procent) och 7,0 GWh fossila bränslen (2 procent). 9

10 Gatuverksamheten Gatuinvesteringsarbeten De reinvesteringsanslag för beläggningar som tilldelades för fjärde året innebar att följande beläggningar blev utförda: Fredriksgatan, mellan Storgatan och Järnverksleden Fredriksgatan, mellan Järnverksleden och Brandstationen Fredriksgatan, mellan Södra Järngatan och Sveavägen Ljungvägen-Lillängsvägen Björksätra Mitt Orrvägen Persbogatan Övriga gatuinvesteringsarbeten som utfördes var: Gatuskyltar, hastighetsanpassning i bostadsområden Ny belysning i Stadsparken, etapp 4 Ljungvägen-Lillängsvägen, projektering och ombyggnad av gatan på grund av avrinningsproblem Projektering och byggande av gångoch cykelväg på Länsmansvägen till Västanbyns skola Dagvattenombyggnad på Odengatan Miljöanpassning och styrning av gatubelysningen. Gata har utfört följande entreprenader: Tuna, beläggning och gatubelysning till Cheapy Ogräsborstning Slåtter av vägdiken och vägslänter Klottersanering Tömning av dagvattenbrunnar i centrala Sandviken Trafiklinjemarkering, utökad då detta varit eftersatt i flera år Sockel för konstverk vid Göransson Arena Seriebyten och rondering av gatubelysning. På uppdrag av Sandnet har schakt- och återställningsarbeten genomförts i Stensätra, Björksätra, Lassas, Kyrkåsen, Norra IP, Vallhov och vid diverse förtätningar. Verkstadsarbeten har utförts i VA-verken i Rökebo och Åshammar. Gatuunderhåll Kommunstyrelsen tog 24 september 2013 beslut om att tilldela affärsområde Gata tkr extra till beläggningar av gator. Följande underhållsbeläggningar utfördes: Högbovägen, mellan E16 och norr om Orrvägen Västerled, mellan Fredriksgatan och Björksätra Mitt Gävlevägen, mellan Järbovägen och Linggatan Järbovägen, mellan Skogsfruvägen och väghållningsgränsen Fredriksgatan, från Västerled och 125 meter österut Lasarettsleden, från Årsundavägen och 270 meter västerut Ingalundsvägen, mellan Gävlevägen och E16 Stängselvägen, mellan Soldatvägen och Svibackagatan Hammarbygatan Stallgatan, mellan Gävlevägen och Industrivägen Barrsätragatan, gång- och cykelväg mellan Skolgatan och kanalen Vallbyvägen, Storvik Mjölnarsvägen, Storvik Stenbacken, Storvik Dessa underhållsbeläggningar tillsammans med de reinvesteringsbeläggningar som utförts innebär att åtgärdstiden för våra asfaltbelagda ytor minskat från 29 år till 12 år under Totalt lades m² beläggningar. Vinterväghållningen överskred budgeten då december 2012 var snörik och en stor mängd snö måste bortforslas under vårvintern Totalt kördes det sju hela plogsvängar och 12 plogsvängar på gång- och cykelvägar. Vinterväghållningskostnaderna uppgick totalt till tkr. Under 2013 har alla våra plogområden som bemannas av externa entreprenörer upphandlats. På fordonssidan införskaffades en begagnad väghyvel (årsmodell 2008) under året då den gamla (årsmodell 1979) gjort sitt med tanke på arbetsmiljö och reparationskostnader. Även en ny beredskapsbil införskaffades. Seriebyten och rondering av gatubelysningen utfördes för andra året av en extern entreprenör under Avtalet gäller med möjlighet till ett års förlängning. Tillsammans med Tekniska kontoret har en hastighets plan för Sandviken tagits fram. Under 2013 har en medarbetare som slutat på verkstaden återbesatts med en extern anställning vilket innebär att personalstyrkan är komplett. 10

11 Sandnet Affärsområdet Sandnet har ökat omsättningen från 21,5 mkr (2013) till 24,9 mkr (2014). Både omsättning och resultat för affärsområden blev något lägre än budgeterat. Detta härrör framförallt från något lägre försäljningsvolymer av Fiber Till Hemmetanslutningar än beräknat. Under året har Sandnet erbjudit boende inom orterna Järbo och Gästrike Hammarby samt stadsdelarna Vallhov, Norra IP samt Kyrkåsen anslutning till det fiberoptiska stadsnätet och därigenom erbjudit olika former av bredbandstjänster. Försäljningsframgångarna har varierat i de olika områdena och totalt har cirka 500 privatkunder anslutits. Det innebär att vi inte nådde riktigt ända fram till målet om antalet anslutningar. Under vårvintern så anslöts Kungsbergets Fritidsanläggning med fiber. Det innebär att funktionen förbättrades för betal- och liftkortsystem, att gäster kan surfa trådlöst i anläggningens restaurang och skilodge samt att övernattande gäster har tillgång till snabbt internet. Sigvardssons Fastigheters bestånd i Kungsgården har via Sandnet fått tillgång till både TV-tjänster och Internetaccess. Antal privatkunder har ökat från till 4 240, detta trots en minskning av antalet ADSL-kunder med 200 stycken. På privatmarknaden har vi ökat anslutningsgraderna inom ett flertal områden: FTH från 28 procent till 33 procent och LAN från 22 procent till 26 procent. Inom företagssektorn har vi ökat intäkterna för tjänster med 8,5 procent. 11

12 Mitt vatten är ditt vatten Ett evigt kretslopp

13 Dotter företag För våra kunder är driftsäkerheten oerhört viktig. Vi arbetar därför med att vädersäkra elnätet, för att trygga leveranserna även när vi drabbas av dåligt väder och stark vind. Sandviken Energi Elnät AB Under året har stora resurser lagts på att minska sårbarheten för störningar genom att kablifiera luft ledningar. Enligt vår vädersäkringsplan har sträckorna Sandviken-Årsunda, Medskog-Kalltjärn och ledningen till Hålldammen kablifierats. Vi har även kompletterat med en till transformator i mottagnings stationen som försörjer Kungsbergets skidanläggning med el och tar emot elproduktionen från den nytillkomna vindkraften. I Storvik har vi satt upp en helt ny fördelningsstation. Den ger oss nya omkopplingsmöjligheter, vilket är användbart vid driftstörningar i elnätet. De senaste åren har vi fått in allt mer förnyelsebar elproduktion i vårt elnätsområde. Under 2013 har vi därför vid ett flertal tillfällen haft mer produktion än konsumtion i stora delar av elnätet och då matat ut el på överliggande elnät, vilket är en helt ny situation för oss. Sedan starten 2008 ingår Sandviken Energi Elnät AB i förbundet Elinorr, en sammanslutning av 15 små och medelstora elnätsbolag i södra och mellersta Norrland med ett kundunderlag som uppgår till kunder. Syftet med sammanslutningen är att elnätsbolagen ska samverka inom olika områden för att kunna bli resursstarkare och effektivare för att möjliggöra överlevnad på lång sikt. Aktivt deltagande har lett till att vi idag finns med i flera av förbundets projektgrupper samt att vi deltar i styrelse arbetet. Vi medverkar även i Svensk Energis HMS-kommitté. Deltagande i olika grupper ger oss ökade kunskaper och möjligheter att påverka beslut. Under året har vi bytt system för kundinformation, debitering, mätvärdehantering och avräkning. Med de nya systemen är vi till exempel anpassade för framtidens energisystem med skräddarsydda produkter utan handpåläggning för bland annat produktion från förnyelsebara energikällor. Personalstyrkan har under 2013 förändrats med två nya driftsingenjörer, men minskat med en elmontör och en driftledare. Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi installerat ljusbågsvakter för att öka säkerheten för våra medarbetare. Bolagets totala intäkter uppgår till 98,3 Mkr (99,1). Den distribuerade elenergin uppgick till 307 GWh (337). Fördelningen mellan lågspänningsdistribution och högspänningsdistribution fördelades med 229 GWh respektive 78 GWh. Den högsta uttagna medeleffekten i elnätet under en timme var 68,2 MW (78,9) Nätförlusterna under året uppgick till 12,7 GWh (13,0). Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 19,3 Mkr (20,1). Trots att året präglats av milt väder, vilket resulterat i minskade intäkter för den rörliga överföringsavgiften, visar bolaget ett resultat bättre än förväntad nivå. Fortsatta effektiviseringar och satsning på förbyggande underhåll, ökade intäkter för anslutningar, och produktions abonnemang kombinerat med lägre personalkostnader är bidragande faktorer till det positiva resultatet. Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB Energitjänsteverksamheten inom dotterbolaget Mekkab har minskat i omfattning under 2013 på grund av minskad efterfrågan. Ett exempel är att en stor beställning från vårt systerföretag Sandvikenhus ställdes in i juni Detta resulterade i kraftigt försämrade möjligheter att uppnå önskad omsättning. 13

14 Mekkab har deltagit i arbetet med Svanenmärkning av kvarteret Dalslänningen. De har även deltagit i Gävle Dala Energikontors så kallade energirazzior där ett antal utvalda experter inventerat och föreslagit effektiviseringsåtgärder hos ett antal företag i Gävleborg-Dalarna. Bångbro Kraft AB Bolaget är ett av Sandviken Energi AB helägt dotterföretag. Bolagets ändamål är att producera elektrisk kraft i femton vattenkraftstationer, varav tio är belägna i Jädraåns vattensystem, en i Hoån, en i Tämnarån samt tre i Borrsjöån. Vårfloden orsakade mycket extra arbete på grund av is som lagt sig för dammluckorna. Transformatorn vid Kungsfors Kraftstation havererade och en ny beställdes och installerades under vecka 25. Nya kontroll skåp har monterats vid Sågfallet och en generator, G1 i Pallanite, monterades in efter renovering. Det investerades i nya spettluckor vid Hammarfallets kraftstation till ett värde av 228 tkr. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till tkr (3 578). Resultatet under året kan i första hand härröra till mindre god produktion under andra halvan av året på grund av det torra väderläget som uppstod och som varade ovanligt länge. En annan anledning till resultatet är att genomsnittspriset för elproduktionen legat under det normala. Bolagets intäkter uppgick till 5,8 (15,9) Mkr och elkraftproduktionen uppgick till 15,5 (33,1) GWh. Sandviken Energi Vatten AB Efter beslut i Kommunfullmäktige under 2012 om verksamhetsområde för vatten och avlopp har vi under året övertagit ledningssystem och avloppsreningsverk i Kungsberget. Vi har utfört utbyggnad av ledningsnätet för att ansluta den nybyggnad som skett i Kungsberget under året. Dricksvattenförsörjning ombesörjs av Kungsberget Fritidsanläggning tills vi har tagit en ny vattentäkt i drift. Totalt i hela kommunen har vi haft 39 vattenläckor och 74 avloppsstopp under året. Vi arbetar aktivt med förebyggande underhåll för att minska antalet läckor och stopp. Arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt genom ett ökat grundvattenuttag har fortsatt under året. Två nya brunnar har borrats för grundvatten mitt emot Rökebo vattenverk. Undersökningar pekar på att vi kan ta ut en betydande del grundvatten med bra kvalité. I bästa fall cirka halva produktionen i Rökebo vattenverk. Arbetet med utbyte av galvaniserade järnrör på servisledningar för vatten har fortsatt under året vilket medför bättre vattentryck och mindre risk för missfärgat vatten för våra kunder. 14

15 Nya ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten har under året utförts på Odengatan mellan Plangatan Hyttgatan. Akut åtgärd på grund av ledningsnätets dåliga kondition med hål på befintliga ledningar. I Österfärnebo har 700 meter vattenledning åtgärdas med så kallad relining som innebär att ett nytt rör skjuts in i befintlig vattenledning. Samtliga vattenmätare ska bytas. Det är ett projekt som pågått sedan 2012 och beräknas vara klart under Vi har under året bytt vattenmätare hos våra kunder. Mätarna är möjliga att fjärravläsa vilket medför att vi i framtiden kommer att avläsa varje månad och fakturera verklig förbrukning. Under 2012 erhöll vi nytt tillstånd från Länsstyrelsen gällande utsläpp från Hedåsens avloppsreningsverk. De nya utsläppskraven medför ombyggnationen av Hedåsens avloppsreningsverk som har pågått under året. Ombyggnationen innebär ett nytt biologiskt reningssteg, försedimentering, ny slamhantering och ny rötkammare. Försedimenteringen och slamhanteringen har under året tagits i drift. Projekt beräknas vara färdigställt under 2015 och kommer att bidra till en effektivare rening innan vattnet når Storsjön. Intresseföretag Samkraft AB Sedan vi gick in i vindkraftssamarbetet Samkraft AB har bolaget haft en tuff utveckling bland annat på grund av investeringskalkyler som byggde på högre elpriser än realiteten har visat. Detta har gjort att bolaget hamnat under stark press och haft en vikande lönsamhet vilket tvingade fram ett nytt aktieägartillskott i form av en nyemission som gick ut i slutet av året. Vi har utifrån det valt att skriva ner vårt innehav i Samkraft AB. Bixia AB, Bixia ProWin AB Sandviken Energis elhandelsföretag Bixia har haft ett framgångsrikt år med lönsamhet i såväl elhandelsaffären som vindkraftsbolaget Bixia ProWin AB. Omsättning och resultat s resultatutveckling påverkas i relativt stor utsträckning dels av värmebehovet i samhällsfunktionerna samt av prisutveckling på el/elcertifikat i kombination med elkraftsproduktionen. s nettoomsättning uppgick till 396,1 Mkr (401,7) varav i moderbolaget 234,9 Mkr (244,1). Resultatet före bokslutsdispositioner i koncernen uppgick till 14,6 Mkr (19,0). Därav faller på moderbolaget 0,5 Mkr (8,1). Investeringar För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga mål och lagkrav har omfattande investeringar gjorts inom koncernen. Investeringsvolymerna har dock, till följd av omdisponerad tid för underhåll under året, inte skett enligt plan. Den totala investeringsvolymen för koncernen uppgick till Tkr. 15

16 Finansiering och likviditet Årets investeringar har finansierats med egna medel och via checkräkningskredit genom koncernkontoavtal samt nyupplåning i vattenbolaget. s likvida medel uppgick vid årsskiftet till -42,8 Mkr (-10,2). Moderbolagets likvida medel var vid samma tidpunkt -34,7 Mkr (-8,1). Finansnettot för koncernen 2013 blev -11,9 Mkr (-13,2), för moder bolaget -5,4 Mkr (-5,4). Moderbolagets lånestock har på balansdagen inte ökat. Medarbetare Medelantalet anställda var under 2013 i koncernen 167 (171), i moderbolaget 91 (98). Löner och andra ersättningar har utgått med: (tkr) Styrelse och VD Övriga Moderbolaget (tkr) Styrelse och VD Övriga För att Sandviken Energi ska utvecklas och bli mer framgångsrikt krävs att våra medarbetare är motiverade och engagerade. Ett sätt att nå det är att vi under året har fortsatt vårt arbete för bättre hälsa. Frågor kring medarbetarens hälsa är integrerat i medarbetarsamtalet. Under de senaste åren har vi minskat den totala sjukfrånvaron från 7 procent till i dagsläget 2,5 procent. Vi jobbar också framåtriktat med nya metoder. Högskolan i Gävle genomför tillsammans med Uppsala Universitet ett omfattande forskningsarbete hos Sandviken Energi AB kring God Arbetsmiljö. Arbetet påbörjades under 2012 och beräknas hålla på fram till Vi jobbar med ledarskap genom chefsforum där våra chefer får goda förutsättningar att utveckla sin ledarskapsförmåga. Här bestämmer cheferna själva vad de vill utveckla. I chefsforum har vi även bekantat oss med OBM (Organizational Behaviour Management). Koncerninterna mellanhavanden Moderbolagets inköp från dotterföretagen uppgår till 5,7 Mkr (2,7 %). Moderbolagets försäljning till dotterföretagen uppgår till 25,6 Mkr (10,4 %). Redovisningen av eget kapital i koncernen är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning RR 1:00. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Från och med den 1 januari tillämpas den nya prismodellen för fjärrvärmeverksamhetens större kunder (juridiska personer). Verksamheten inom Mekkab ingår från den 1 januari 2014 inte längre i det egna bolaget. Mekkabs verksamhet, personal och varumärke blir en del av Sandviken Energi AB. Vattenkraftverksamheten inom Bångbro Kraft AB ingår från den 1 januari 2014 som en del i affärsområde Värmes ansvarsområde. 16

17 Framtida utveckling står inför utmanande och intressanta år. Sammantaget planerar vi inom SEAB-koncernen att under 2014 investera för 121 Mkr. Inför 2014 implanteras en resultatorienterad organisation som kommer att styras utifrån de fyra perspektiven finans, marknad, miljö och medarbetare. Värme Nya krav från kunder, energieffektiviseringar och konkurrens från andra uppvärmningsformer på verkar i hög grad fjärrvärmens framtid. Skall vi vara en aktör att räkna med i framtiden så krävs att vi förverkligar våra ambitioner om en förflyttning högre upp i värdekedjan. Inte minst den sedan tidigare lanserade devisen Vi vill bli din energipartner kräver att vi förtjänar ett förtroende som en objektiv part i energifrågor utöver varmt vatten i ett rör. Vi ska även kunna tillgodose kundens behov av olika energitjänster. Detta arbete kommer att intensifieras under 2014 då vi avser att tillsammans med våra kunder kommer att kunna identifiera det föreliggande behovet. Arbetet med att finna de slutliga formerna för ett restvärmesamarbete med Sandvik går under 2014 in i ett avgörande skede, och vi hoppas kunna skrida till verket med byggnationerna under Utifrån den nu implementerade prismodellen för verksamhetens större kunder skall med början under 2014 ett arbete startas upp för att modifiera modellen till att även innefatta säsongsvariation av den rörliga energiavgiften. Denna modifiering är kopplad till den restvärmeleverans som beräknas ske till fjärrvärmenätet från Arbetet med att hitta former för ett systematiskt ledningsunderhåll/utbyte av ledningar och bygga bort så kallade kulvertkammare kommer att fortskrida och ska medföra ökad leveranssäkerhet och säkrare arbetsmiljö. Att tillsammans med den nya mätorganisationen etablera tydliga arbetssätt med avseende på mätvärdesinsamlingen är ett prioriterat arbete som skall utföras under Inom affärsområdet kommer också etablering av ledningsrätter och andra typer av avtal för ledningar på annans fastighet att utföras. Etablering av arbetssätt tillsammans med affärsområde Gata med avseende på köp av maskintjänster och avrop mot ramavtalsentreprenörer inom mark/schakt. Fortsatt effektiv upphandling av biobränsle för att pressa priser. 17

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3 Årsredovisning 2014 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer