Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 20 3 1

2 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet Viktiga händelser under året Förvaltningsberättelse Dotterföretag Framtida utveckling Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Ledningsgrupp Styrelse Revisionsberättelse Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

3 El gör det moderna livet möjligt Elen är en förutsättning för det mesta i en fungerande vardag. Vi använder el från det vi vaknar på morgonen och tänder sänglampan, tills vi går och lägger oss och släcker lampan igen på kvällen. Tack för det!

4 VD HAR ORDET Kundfokus och effektivitet, Sandviken Energi AB:s två fundament 2013 var ett utmanande år för Sandviken Energi AB. Vikande elpriser, sänkta produktions volymer samt nedskrivningar av vårt innehav i Samkraft AB är stora händelser som har påverkat vårt resultat och satt fokus på ökad handlingskraft för att bli kostnadseffektiva och ha konkurrens kraftiga produkter. s resultat efter finansnetto blev 14,6 miljoner kronor med en omsättning på 402,2 miljoner kronor. Hållbar utveckling Under mitt första halvår som VD har jag satt mig in i bolaget och de utmaningar vi står inför. Till sammans med styrelsen har vi börjat utveckla en strategi för bolaget och tillsammans formar vi Sandviken Energis framtid. De stora utmaningarna ligger i att öka kundfokus och att få större kostnadseffektivitet i koncernen. Som infrastrukturbolag står vi inför stora investeringar, varför vi måste få en effektivare organisation. Genom vår egen utveckling vill vi bidra till Sandvikens framtid. All verksamhet inom Sandviken Energi-koncernen ska därför bidra till en långsiktigt hållbar utveckling utifrån ett samhälleligt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Trygga och pålitliga leveranser av el, värme, bredband samt vatten Sandviken Energis strategi innebär att vi ska erbjuda våra kunder prisvärda produkter med hög driftssäkerhet. Det gör vi genom att ha effektivt nyttjande av våra resurser, gemensamma effektiva arbetssätt och ett utvecklat affärsmannaskap där vi sätter kundens behov i centrum. Jag vet att vi kommer att lyckas. Sandviken Energis medarbetare besitter en unik kompetens om infrastrukturen och de lokala förutsättningarna. Förbättrade leveranser till våra kunder Året 2013 har innefattat flera roliga utmaningar. Vi har arbetat fram en mer kundanpassad prismodell för de fjärrvärmekunder som är juridiska personer. På bredbandssidan har vi arbetat aktivt med att bygga ut vårt fibernät genom att ansluta sex nya områden. Vi erbjuder ett godare, kallare och renare vatten med högre kvalitet sedan vi under våren kunde komplettera vattenleveransen med grundvatten från två nyborrade brunnar intill Rökebo vattenverk. Vi har säkrat våra elleveranser ytterligare genom att fortsätta lägga jordkabel och bredda våra linjegator. Inom Niclas Reinikainen, VD 4

5 Kundens bemötande är oerhört viktigt och under året har vi kommit i mål med vårt kundserviceprojekt vilket bland annat resulterat i en helt ny organisation för kundservice. gatuverksamheten har vi arbetat intensivt med underhållet vilket sänkt åtgärdstiden för våra asfaltbelagda ytor från 29 år till 12 år. Som delägare i elhandelsföretaget Bixia kan vi stolt konstatera att kunderna bara blir nöjdare och nöjdare. Enligt Svenskt Kvalitetsindex rapport från december 2013 fortsätter Bixia att öka i kundnöjdhet och ligger dessutom en bra bit över branschgenomsnittet. Kundservice i världsklass Kundens bemötande är oerhört viktigt och under året har vi kommit i mål med vårt kundserviceprojekt vilket bland annat resulterat i en helt ny organisation för kundservice. Vårt nya kundsystem ger oss bättre möjlighet att ge våra kunder professionell service och under 2014 ska vi höja servicenivån ytterligare genom införandet av ett ärendehanteringssystem. Vårt erbjudande är fortfarande bra leveranser med få driftstörningar till ett konkurrenskraftigt pris. Vårt fjärrvärmepris ligger under rikssnittet och vi är stolta över att kunna erbjuda en bekväm, trygg och miljövänlig uppvärmningsform till våra kunder. Vår framtid Fortsatt framgång når vi genom att ta till vara koncernnyttan och ge plats för koncerngemensamma funktioner och rutiner gällande bland annat maskintjänster, inköp, mätorganisation, kommunikation och kundservice. Viktiga framgångsfaktorer är ökat kundfokus och trygga leveranser, men vi måste också bli kostnadseffektivare genom att effektivisera vår organisation och ha förmågan att vara lyhörda. Genom att förstå våra kunders behov och utveckla vårt erbjudande ska vi kunna förbättra vårt arbete och bli lite bättre för varje dag som går. Det finns mycket bra här på Sandviken Energi. Lojalitetet, yrkesstoltheten och viljan att göra bra saker med kollegor som man tycker om. Jag är stolt över att vara en del av bolaget och vill passa på att tacka för det första halvåret som VD. Tack till alla som har hjälpt mig att förstå vilka utmaningar vi står inför och för alla insatser som har genomförts under året. Förutsättningarna för att 2014 och vår framtid ska bli framgångsrikt, med en god kontroll i verksamheten och en successivt förbättrad lönsamhet, ser bra ut. Niclas Reinikainen VD 5

6 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Niclas Reinikainen utsågs av styrelsen till ny vd för Sandviken Energi-koncernen. Han tillträdde sin nya roll i juni Under året har verksamheterna kommit i mål med ett kundserviceprojekt vilket bland annat resulterat i en helt ny organisation för kundservice. Systemet för kundinformation, debitering, mätvärdeshantering och avräkning har också bytts ut under året. Med de nya systemen är Sandviken Energi anpassat för framtidens energisystem med skräddarsydda produkter utan handpåläggning för bland annat produktion från förnyelsebara energikällor. Företagsledningens beslut om att implementera en koncerngemensam mätgrupp är av stor betydelse för den framtida kvalitetssäkringen av våra kunders förbrukningsuppgifter. En ny prismodell har arbetats fram för fjärrvärmeverksamhetens företags- och föreningskunder. Den nya prismodellen skapar incitament som stimulerar till en ökad effektivisering och därmed ger bäst förutsättningar att minska kundernas värmekostnader. Den nya modellen speglar i högre grad verksamhetens kostnadsstruktur och är en rättvisare modell för kunderna. Stora resurser har lagts på att minska sårbarheten för störningar genom att kablifiera elnätets luftledningar. Vi har även kompletterat med en till transformator i mottagningsstationen som försörjer Kungsbergets skidanläggning med el och tar emot elproduktionen från den nytillkomna vindkraften. I Storvik har vi satt upp en helt ny fördelningsstation. Den ger oss nya omkopplingsmöjligheter, vilket är användbart vid driftstörningar i elnätet. Arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt genom ett ökat grundvattenuttag har fortsatt under året. Två nya brunnar har borrats för grundvatten mitt emot Rökebo vattenverk. Undersökningar pekar på att vi kan ta ut en betydande del grundvatten med bra kvalité. I bästa fall cirka halva produktionen i Rökebo vattenverk. Kommunstyrelsen tog under hösten beslut om att tilldela affärsområde Gata tusen kronor extra till beläggningar av gator. Dessa underhållsbeläggningar tillsammans med de reinvesteringsbeläggningar som utförts innebär att åtgärdstiden för våra asfaltbelagda ytor minskat från 29 år till 12 år under Totalt lades m². Under året har Sandnet erbjudit fiberanslutning 6

7 Byggnation av sedimenteringsbassäng för den biologiska reningsprocessen vid Hedåsens reningsverk och därmed även olika sorters bredbandstjänster till boende inom orterna Järbo och Gästrike Hammarby samt stadsdelarna Vallhov, Norra IP samt Kyrkåsen. Totalt har cirka 500 privatkunder anslutits. Vattenkraftproduktionen inom Bångbro Kraft AB:s femton vattenkraftstationer har haft mindre god produktion under andra halvan av året på grund av det torra väderläget som uppstod och som varade ovanligt länge. Energitjänsteverksamheten inom dotterbolaget Mekkab har minskat i omfattning under 2013 på grund av minskad efterfrågan. Ett exempel är att en stor beställning från vårt systerföretag Sandvikenhus ställdes in i juni Detta resulterade i kraftigt försämrade möjligheter att uppnå önskad omsättning. Sandviken Energis elhandelsföretag Bixia har haft ett framgångsrikt år med lönsamhet i såväl elhandelsaffären som vindkraftsbolaget Bixia ProWin AB. Sedan vi gick in i vindkraftssamarbetet Samkraft AB har bolaget haft en tuff utveckling bland annat på grund av investeringskalkyler som byggde på högre elpriser än realiteten har visat. Detta har gjort att bolaget hamnat under stark press och haft en vikande lönsamhet vilket tvingade fram ett nytt aktieägartillskott i form av en nyemission som gick ut i slutet av året. Vi har utifrån det valt att skriva ner vårt innehav i Samkraft AB. 7

8 2013 x 3000 = EN FLASKA VATTEN FRÅN AFFÄREN KOSTAR CIRKA GÅNGER MER ÄN DITT KRANVATTEN 35MIL ÄR LÄNGDEN PÅ VÅRA VATTEN- LEDNINGAR 307 MILJONER KWH VAR VÅR TOTALA ELDISTRIBUTION LÅGSPÄNNING: 229 MILJONER KWH HÖGSPÄNNING: 78 MILJONER KWH ÅR 2013 DRACK VI SAMMA VATTEN SOM DINOSAURIERNA GJORDE FÖR FLERA MILJONER ÅR SEDAN. OCH NÄSTA ÅR IGEN, OCH IGEN OCH IGEN. 15,5 MILJONER KWH PRODUCERADES I DE 15 VATTENKRAFTSTATIONERNA M² GATOR, GÅNG- OCH CYKELVÄGAR HAR FÅTT NY BELÄGGNING UTBYTTA VATTENMÄTARE HOS VÅRA KUNDER. SNART BÖRJAR VI MED FJÄRRAVLÄSNING. MER ÄN PERSONER FÅR RENT DRICKSVATTEN FRÅN VÅRA VATTENVERK, DYGNET RUNT, ALLA DAGAR I VECKAN. VATTEN SOM INGEN BEHÖVER BÄRA HEM FRÅN AFFÄREN. VI LEVERERAR DET DIREKT TILL DIN KRAN. 16,3 MILJONER KWH FJÄRRVÄRME VÄRMDE EL HAR PRODUCERATS PÅ KRAFTVÄRMEVERKET I BJÖRKSÄTRA 223,6 MILJONER KWH VAR DEN TOTALA ENERGIFÖRSÄLJNINGEN AV VÄRME 500 KUNDER HAR FÅTT FIBER I HEMMET MED HASTIGHETER UPP TILL 1000 MBIT/SEKUND FASTIGHETER I SANDVIKEN, STORVIK OCH JÄRBO

9 FÖRVALTNINGS BERÄTTELSE Ägarförhållanden och koncernstruktur Sandviken Energi AB (SEAB) är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB, organisationsnummer , säte: Sandvikens kommun. SEAB är dessutom moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Bångbro Kraft AB, Sandviken Energi Vatten AB och Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB. Information om verksamheten SEAB-koncernens verksamhet består av produktion, distribution, köp och försäljning av elektricitet och fjärrvärme, vattenförsörjning och avloppshantering, skötsel och underhåll av gaturummet, bedriva utbyggnad och drift av ett stadsnät för data- och tele - kommunikation baserat på optisk fiber kabel samt energirådgivning och energiutredning med åtgärdsförslag. Moderbolaget Värmeverksamheten Fjärrvärmeverksamheten under året har sålt 223,6 GWh värme och 16,3 GWh el. Tyvärr har klimatförhållandena varit relativt ogynnsamma. Det har varit cirka 9 procent varmare än normalt, vilket minskat försäljningen i ungefär motsvarande grad. Årets första månader har haft onormalt låga temperaturer, vilket medfört att kostsamma spetsbränslen behövts användas i större utsträckning än vad som budgeterats. Tre nya stora kunder (juridiska personer) har anslutit sig till fjärrvärmen under året och antalet villor uppgår till 20 stycken. Vid årsskiftet hade vi totalt kunder anslutna till fjärrvärmenäten i Sandviken, Storvik och Järbo. Under 2013 har arbetet med framtagandet av en ny prismodell färdigställts. Den nya modellen speglar i högre grad verksamhetens kostnadsstruktur, och ska vara likvärdig med kundens alternativa uppvärmningssätt och stimulera till effektiviseringsåtgärder som gynnar både kund och leverantör. Den etablerade kundreferensgruppen har deltagit i arbetet med framtagandet av ny prismodell. Genom kundreferensgruppen och även genom vår besöksverksamhet hos i första hand bostadsrättsföreningar har vi startat vår viktiga resa att etablera en bestående dialog med våra större kunder (juridiska personer). Företagsledningens beslut om att implementera en koncerngemensam mätgrupp är av stor betydelse för den framtida kvalitetssäkringen av våra kunders förbrukningsuppgifter. Den värme som produceras via förbränning av torv, gasol och olja kräver att så kallade utsläppsrätter införskaffas och redovisas motsvarande verksamhetens utsläpp av CO 2. För handelsperioden har verksamheten erhållit en fri tilldelning om drygt ton. En tilldelning som med nu varande bränslemix fyller vårt behov till och med Verksamheten har erhållit nytt tillstånd avseende utsläpp CO 2. Mer omfattande krav avseende provtagning av aska har ställts på verksamheten. Bränslemixen har varit 92,8 GWh torv (31 procent), 199,3 GWh biobränsle (67 procent) och 7,0 GWh fossila bränslen (2 procent). 9

10 Gatuverksamheten Gatuinvesteringsarbeten De reinvesteringsanslag för beläggningar som tilldelades för fjärde året innebar att följande beläggningar blev utförda: Fredriksgatan, mellan Storgatan och Järnverksleden Fredriksgatan, mellan Järnverksleden och Brandstationen Fredriksgatan, mellan Södra Järngatan och Sveavägen Ljungvägen-Lillängsvägen Björksätra Mitt Orrvägen Persbogatan Övriga gatuinvesteringsarbeten som utfördes var: Gatuskyltar, hastighetsanpassning i bostadsområden Ny belysning i Stadsparken, etapp 4 Ljungvägen-Lillängsvägen, projektering och ombyggnad av gatan på grund av avrinningsproblem Projektering och byggande av gångoch cykelväg på Länsmansvägen till Västanbyns skola Dagvattenombyggnad på Odengatan Miljöanpassning och styrning av gatubelysningen. Gata har utfört följande entreprenader: Tuna, beläggning och gatubelysning till Cheapy Ogräsborstning Slåtter av vägdiken och vägslänter Klottersanering Tömning av dagvattenbrunnar i centrala Sandviken Trafiklinjemarkering, utökad då detta varit eftersatt i flera år Sockel för konstverk vid Göransson Arena Seriebyten och rondering av gatubelysning. På uppdrag av Sandnet har schakt- och återställningsarbeten genomförts i Stensätra, Björksätra, Lassas, Kyrkåsen, Norra IP, Vallhov och vid diverse förtätningar. Verkstadsarbeten har utförts i VA-verken i Rökebo och Åshammar. Gatuunderhåll Kommunstyrelsen tog 24 september 2013 beslut om att tilldela affärsområde Gata tkr extra till beläggningar av gator. Följande underhållsbeläggningar utfördes: Högbovägen, mellan E16 och norr om Orrvägen Västerled, mellan Fredriksgatan och Björksätra Mitt Gävlevägen, mellan Järbovägen och Linggatan Järbovägen, mellan Skogsfruvägen och väghållningsgränsen Fredriksgatan, från Västerled och 125 meter österut Lasarettsleden, från Årsundavägen och 270 meter västerut Ingalundsvägen, mellan Gävlevägen och E16 Stängselvägen, mellan Soldatvägen och Svibackagatan Hammarbygatan Stallgatan, mellan Gävlevägen och Industrivägen Barrsätragatan, gång- och cykelväg mellan Skolgatan och kanalen Vallbyvägen, Storvik Mjölnarsvägen, Storvik Stenbacken, Storvik Dessa underhållsbeläggningar tillsammans med de reinvesteringsbeläggningar som utförts innebär att åtgärdstiden för våra asfaltbelagda ytor minskat från 29 år till 12 år under Totalt lades m² beläggningar. Vinterväghållningen överskred budgeten då december 2012 var snörik och en stor mängd snö måste bortforslas under vårvintern Totalt kördes det sju hela plogsvängar och 12 plogsvängar på gång- och cykelvägar. Vinterväghållningskostnaderna uppgick totalt till tkr. Under 2013 har alla våra plogområden som bemannas av externa entreprenörer upphandlats. På fordonssidan införskaffades en begagnad väghyvel (årsmodell 2008) under året då den gamla (årsmodell 1979) gjort sitt med tanke på arbetsmiljö och reparationskostnader. Även en ny beredskapsbil införskaffades. Seriebyten och rondering av gatubelysningen utfördes för andra året av en extern entreprenör under Avtalet gäller med möjlighet till ett års förlängning. Tillsammans med Tekniska kontoret har en hastighets plan för Sandviken tagits fram. Under 2013 har en medarbetare som slutat på verkstaden återbesatts med en extern anställning vilket innebär att personalstyrkan är komplett. 10

11 Sandnet Affärsområdet Sandnet har ökat omsättningen från 21,5 mkr (2013) till 24,9 mkr (2014). Både omsättning och resultat för affärsområden blev något lägre än budgeterat. Detta härrör framförallt från något lägre försäljningsvolymer av Fiber Till Hemmetanslutningar än beräknat. Under året har Sandnet erbjudit boende inom orterna Järbo och Gästrike Hammarby samt stadsdelarna Vallhov, Norra IP samt Kyrkåsen anslutning till det fiberoptiska stadsnätet och därigenom erbjudit olika former av bredbandstjänster. Försäljningsframgångarna har varierat i de olika områdena och totalt har cirka 500 privatkunder anslutits. Det innebär att vi inte nådde riktigt ända fram till målet om antalet anslutningar. Under vårvintern så anslöts Kungsbergets Fritidsanläggning med fiber. Det innebär att funktionen förbättrades för betal- och liftkortsystem, att gäster kan surfa trådlöst i anläggningens restaurang och skilodge samt att övernattande gäster har tillgång till snabbt internet. Sigvardssons Fastigheters bestånd i Kungsgården har via Sandnet fått tillgång till både TV-tjänster och Internetaccess. Antal privatkunder har ökat från till 4 240, detta trots en minskning av antalet ADSL-kunder med 200 stycken. På privatmarknaden har vi ökat anslutningsgraderna inom ett flertal områden: FTH från 28 procent till 33 procent och LAN från 22 procent till 26 procent. Inom företagssektorn har vi ökat intäkterna för tjänster med 8,5 procent. 11

12 Mitt vatten är ditt vatten Ett evigt kretslopp

13 Dotter företag För våra kunder är driftsäkerheten oerhört viktig. Vi arbetar därför med att vädersäkra elnätet, för att trygga leveranserna även när vi drabbas av dåligt väder och stark vind. Sandviken Energi Elnät AB Under året har stora resurser lagts på att minska sårbarheten för störningar genom att kablifiera luft ledningar. Enligt vår vädersäkringsplan har sträckorna Sandviken-Årsunda, Medskog-Kalltjärn och ledningen till Hålldammen kablifierats. Vi har även kompletterat med en till transformator i mottagnings stationen som försörjer Kungsbergets skidanläggning med el och tar emot elproduktionen från den nytillkomna vindkraften. I Storvik har vi satt upp en helt ny fördelningsstation. Den ger oss nya omkopplingsmöjligheter, vilket är användbart vid driftstörningar i elnätet. De senaste åren har vi fått in allt mer förnyelsebar elproduktion i vårt elnätsområde. Under 2013 har vi därför vid ett flertal tillfällen haft mer produktion än konsumtion i stora delar av elnätet och då matat ut el på överliggande elnät, vilket är en helt ny situation för oss. Sedan starten 2008 ingår Sandviken Energi Elnät AB i förbundet Elinorr, en sammanslutning av 15 små och medelstora elnätsbolag i södra och mellersta Norrland med ett kundunderlag som uppgår till kunder. Syftet med sammanslutningen är att elnätsbolagen ska samverka inom olika områden för att kunna bli resursstarkare och effektivare för att möjliggöra överlevnad på lång sikt. Aktivt deltagande har lett till att vi idag finns med i flera av förbundets projektgrupper samt att vi deltar i styrelse arbetet. Vi medverkar även i Svensk Energis HMS-kommitté. Deltagande i olika grupper ger oss ökade kunskaper och möjligheter att påverka beslut. Under året har vi bytt system för kundinformation, debitering, mätvärdehantering och avräkning. Med de nya systemen är vi till exempel anpassade för framtidens energisystem med skräddarsydda produkter utan handpåläggning för bland annat produktion från förnyelsebara energikällor. Personalstyrkan har under 2013 förändrats med två nya driftsingenjörer, men minskat med en elmontör och en driftledare. Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi installerat ljusbågsvakter för att öka säkerheten för våra medarbetare. Bolagets totala intäkter uppgår till 98,3 Mkr (99,1). Den distribuerade elenergin uppgick till 307 GWh (337). Fördelningen mellan lågspänningsdistribution och högspänningsdistribution fördelades med 229 GWh respektive 78 GWh. Den högsta uttagna medeleffekten i elnätet under en timme var 68,2 MW (78,9) Nätförlusterna under året uppgick till 12,7 GWh (13,0). Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 19,3 Mkr (20,1). Trots att året präglats av milt väder, vilket resulterat i minskade intäkter för den rörliga överföringsavgiften, visar bolaget ett resultat bättre än förväntad nivå. Fortsatta effektiviseringar och satsning på förbyggande underhåll, ökade intäkter för anslutningar, och produktions abonnemang kombinerat med lägre personalkostnader är bidragande faktorer till det positiva resultatet. Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB Energitjänsteverksamheten inom dotterbolaget Mekkab har minskat i omfattning under 2013 på grund av minskad efterfrågan. Ett exempel är att en stor beställning från vårt systerföretag Sandvikenhus ställdes in i juni Detta resulterade i kraftigt försämrade möjligheter att uppnå önskad omsättning. 13

14 Mekkab har deltagit i arbetet med Svanenmärkning av kvarteret Dalslänningen. De har även deltagit i Gävle Dala Energikontors så kallade energirazzior där ett antal utvalda experter inventerat och föreslagit effektiviseringsåtgärder hos ett antal företag i Gävleborg-Dalarna. Bångbro Kraft AB Bolaget är ett av Sandviken Energi AB helägt dotterföretag. Bolagets ändamål är att producera elektrisk kraft i femton vattenkraftstationer, varav tio är belägna i Jädraåns vattensystem, en i Hoån, en i Tämnarån samt tre i Borrsjöån. Vårfloden orsakade mycket extra arbete på grund av is som lagt sig för dammluckorna. Transformatorn vid Kungsfors Kraftstation havererade och en ny beställdes och installerades under vecka 25. Nya kontroll skåp har monterats vid Sågfallet och en generator, G1 i Pallanite, monterades in efter renovering. Det investerades i nya spettluckor vid Hammarfallets kraftstation till ett värde av 228 tkr. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till tkr (3 578). Resultatet under året kan i första hand härröra till mindre god produktion under andra halvan av året på grund av det torra väderläget som uppstod och som varade ovanligt länge. En annan anledning till resultatet är att genomsnittspriset för elproduktionen legat under det normala. Bolagets intäkter uppgick till 5,8 (15,9) Mkr och elkraftproduktionen uppgick till 15,5 (33,1) GWh. Sandviken Energi Vatten AB Efter beslut i Kommunfullmäktige under 2012 om verksamhetsområde för vatten och avlopp har vi under året övertagit ledningssystem och avloppsreningsverk i Kungsberget. Vi har utfört utbyggnad av ledningsnätet för att ansluta den nybyggnad som skett i Kungsberget under året. Dricksvattenförsörjning ombesörjs av Kungsberget Fritidsanläggning tills vi har tagit en ny vattentäkt i drift. Totalt i hela kommunen har vi haft 39 vattenläckor och 74 avloppsstopp under året. Vi arbetar aktivt med förebyggande underhåll för att minska antalet läckor och stopp. Arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt genom ett ökat grundvattenuttag har fortsatt under året. Två nya brunnar har borrats för grundvatten mitt emot Rökebo vattenverk. Undersökningar pekar på att vi kan ta ut en betydande del grundvatten med bra kvalité. I bästa fall cirka halva produktionen i Rökebo vattenverk. Arbetet med utbyte av galvaniserade järnrör på servisledningar för vatten har fortsatt under året vilket medför bättre vattentryck och mindre risk för missfärgat vatten för våra kunder. 14

15 Nya ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten har under året utförts på Odengatan mellan Plangatan Hyttgatan. Akut åtgärd på grund av ledningsnätets dåliga kondition med hål på befintliga ledningar. I Österfärnebo har 700 meter vattenledning åtgärdas med så kallad relining som innebär att ett nytt rör skjuts in i befintlig vattenledning. Samtliga vattenmätare ska bytas. Det är ett projekt som pågått sedan 2012 och beräknas vara klart under Vi har under året bytt vattenmätare hos våra kunder. Mätarna är möjliga att fjärravläsa vilket medför att vi i framtiden kommer att avläsa varje månad och fakturera verklig förbrukning. Under 2012 erhöll vi nytt tillstånd från Länsstyrelsen gällande utsläpp från Hedåsens avloppsreningsverk. De nya utsläppskraven medför ombyggnationen av Hedåsens avloppsreningsverk som har pågått under året. Ombyggnationen innebär ett nytt biologiskt reningssteg, försedimentering, ny slamhantering och ny rötkammare. Försedimenteringen och slamhanteringen har under året tagits i drift. Projekt beräknas vara färdigställt under 2015 och kommer att bidra till en effektivare rening innan vattnet når Storsjön. Intresseföretag Samkraft AB Sedan vi gick in i vindkraftssamarbetet Samkraft AB har bolaget haft en tuff utveckling bland annat på grund av investeringskalkyler som byggde på högre elpriser än realiteten har visat. Detta har gjort att bolaget hamnat under stark press och haft en vikande lönsamhet vilket tvingade fram ett nytt aktieägartillskott i form av en nyemission som gick ut i slutet av året. Vi har utifrån det valt att skriva ner vårt innehav i Samkraft AB. Bixia AB, Bixia ProWin AB Sandviken Energis elhandelsföretag Bixia har haft ett framgångsrikt år med lönsamhet i såväl elhandelsaffären som vindkraftsbolaget Bixia ProWin AB. Omsättning och resultat s resultatutveckling påverkas i relativt stor utsträckning dels av värmebehovet i samhällsfunktionerna samt av prisutveckling på el/elcertifikat i kombination med elkraftsproduktionen. s nettoomsättning uppgick till 396,1 Mkr (401,7) varav i moderbolaget 234,9 Mkr (244,1). Resultatet före bokslutsdispositioner i koncernen uppgick till 14,6 Mkr (19,0). Därav faller på moderbolaget 0,5 Mkr (8,1). Investeringar För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga mål och lagkrav har omfattande investeringar gjorts inom koncernen. Investeringsvolymerna har dock, till följd av omdisponerad tid för underhåll under året, inte skett enligt plan. Den totala investeringsvolymen för koncernen uppgick till Tkr. 15

16 Finansiering och likviditet Årets investeringar har finansierats med egna medel och via checkräkningskredit genom koncernkontoavtal samt nyupplåning i vattenbolaget. s likvida medel uppgick vid årsskiftet till -42,8 Mkr (-10,2). Moderbolagets likvida medel var vid samma tidpunkt -34,7 Mkr (-8,1). Finansnettot för koncernen 2013 blev -11,9 Mkr (-13,2), för moder bolaget -5,4 Mkr (-5,4). Moderbolagets lånestock har på balansdagen inte ökat. Medarbetare Medelantalet anställda var under 2013 i koncernen 167 (171), i moderbolaget 91 (98). Löner och andra ersättningar har utgått med: (tkr) Styrelse och VD Övriga Moderbolaget (tkr) Styrelse och VD Övriga För att Sandviken Energi ska utvecklas och bli mer framgångsrikt krävs att våra medarbetare är motiverade och engagerade. Ett sätt att nå det är att vi under året har fortsatt vårt arbete för bättre hälsa. Frågor kring medarbetarens hälsa är integrerat i medarbetarsamtalet. Under de senaste åren har vi minskat den totala sjukfrånvaron från 7 procent till i dagsläget 2,5 procent. Vi jobbar också framåtriktat med nya metoder. Högskolan i Gävle genomför tillsammans med Uppsala Universitet ett omfattande forskningsarbete hos Sandviken Energi AB kring God Arbetsmiljö. Arbetet påbörjades under 2012 och beräknas hålla på fram till Vi jobbar med ledarskap genom chefsforum där våra chefer får goda förutsättningar att utveckla sin ledarskapsförmåga. Här bestämmer cheferna själva vad de vill utveckla. I chefsforum har vi även bekantat oss med OBM (Organizational Behaviour Management). Koncerninterna mellanhavanden Moderbolagets inköp från dotterföretagen uppgår till 5,7 Mkr (2,7 %). Moderbolagets försäljning till dotterföretagen uppgår till 25,6 Mkr (10,4 %). Redovisningen av eget kapital i koncernen är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning RR 1:00. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Från och med den 1 januari tillämpas den nya prismodellen för fjärrvärmeverksamhetens större kunder (juridiska personer). Verksamheten inom Mekkab ingår från den 1 januari 2014 inte längre i det egna bolaget. Mekkabs verksamhet, personal och varumärke blir en del av Sandviken Energi AB. Vattenkraftverksamheten inom Bångbro Kraft AB ingår från den 1 januari 2014 som en del i affärsområde Värmes ansvarsområde. 16

17 Framtida utveckling står inför utmanande och intressanta år. Sammantaget planerar vi inom SEAB-koncernen att under 2014 investera för 121 Mkr. Inför 2014 implanteras en resultatorienterad organisation som kommer att styras utifrån de fyra perspektiven finans, marknad, miljö och medarbetare. Värme Nya krav från kunder, energieffektiviseringar och konkurrens från andra uppvärmningsformer på verkar i hög grad fjärrvärmens framtid. Skall vi vara en aktör att räkna med i framtiden så krävs att vi förverkligar våra ambitioner om en förflyttning högre upp i värdekedjan. Inte minst den sedan tidigare lanserade devisen Vi vill bli din energipartner kräver att vi förtjänar ett förtroende som en objektiv part i energifrågor utöver varmt vatten i ett rör. Vi ska även kunna tillgodose kundens behov av olika energitjänster. Detta arbete kommer att intensifieras under 2014 då vi avser att tillsammans med våra kunder kommer att kunna identifiera det föreliggande behovet. Arbetet med att finna de slutliga formerna för ett restvärmesamarbete med Sandvik går under 2014 in i ett avgörande skede, och vi hoppas kunna skrida till verket med byggnationerna under Utifrån den nu implementerade prismodellen för verksamhetens större kunder skall med början under 2014 ett arbete startas upp för att modifiera modellen till att även innefatta säsongsvariation av den rörliga energiavgiften. Denna modifiering är kopplad till den restvärmeleverans som beräknas ske till fjärrvärmenätet från Arbetet med att hitta former för ett systematiskt ledningsunderhåll/utbyte av ledningar och bygga bort så kallade kulvertkammare kommer att fortskrida och ska medföra ökad leveranssäkerhet och säkrare arbetsmiljö. Att tillsammans med den nya mätorganisationen etablera tydliga arbetssätt med avseende på mätvärdesinsamlingen är ett prioriterat arbete som skall utföras under Inom affärsområdet kommer också etablering av ledningsrätter och andra typer av avtal för ledningar på annans fastighet att utföras. Etablering av arbetssätt tillsammans med affärsområde Gata med avseende på köp av maskintjänster och avrop mot ramavtalsentreprenörer inom mark/schakt. Fortsatt effektiv upphandling av biobränsle för att pressa priser. 17

18 Gata Affärsområde Gatas mål är att under 2014 utvecklas till SEAB-koncernens maskin- och transportcentral, dess entreprenadavdelning samt verkstad. Skyltarbeten enligt ny hastighetsplan ska vara genomförd Miljöanpassningen av gatubelysningen fortsätter och ska vara genomförd under År 2014 är femte och sista året med investeringsmedel till beläggningar. På maskinsidan kommer vi att byta ut vår kranbil (årsmodell 1990) under Under 2014 planeras nya personalutrymmen för Gata/Vatten. För att behålla den nuvarande standarden på gatuunderhållet vad gäller kommuninvånarnas tillgänglighet och säkerhet måste uppdragsersättningen indexregleras varje år då de externa kostnaderna ökar. Sandnet Efterfrågan på bredbandstjänster kommer att fortsätta att vara hög och med en medvetenhet om fiberinfrastrukturens fördelar. Sandnet kommer att fortsätta fokusera på utbyggnad inom orter där infrastruktur saknas men kommer också att ta till vara gjorda investeringar genom att förtäta i redan utbyggda områden. Under 2014 kommer organissationen inom affärsområdet Sandnet att förändras så att fler tjänster kan levereras utan att fler personer ska behöva anställas. Detta sker främst genom att samarbeta inom Sandviken Energi-koncernen med gemensamma resurser inom bland annat marknad och kundservice. Sandviken Energi Vatten AB Den framtida utvecklingen för Vatten består främst av att kvalitetssäkra vattenkvaliteten i form av bland annat vattenskyddsföreskrifter kopplat till fastställda vattenskyddsområden, vattensäkerhetsplaner och fastställt kvalitetsarbete. Vi är mitt i ett kvalitets arbete enligt FR2000 som kommer påverka våra arbetssätt i hög grad ur ett mycket positivt perspektiv. Sverige jobbar nationellt med att klassa vatten täkter som riksintressen, för att vi tillsammans med vattenskyddsområden och dess föreskrifter ska skydda och säkra tillgången på rent vatten ytterligare. När det gäller den framtida expansionen inom Sandvikens kommun är det en ekonomisk utmaning för oss att hålla taxor på en nivå som täcker de kostnader som uppstår. Utredning visar att det troligtvis går att öka grundvattenuttaget i Årsunda. Sedan 2012 finns en över föringsledning till Sandviken som gör det möjligt att leverera vatten från Årsunda till Sandviken. Genom ökat grundvattenuttag i Rökebo och Årsunda kommer vi vid normalförbrukning att förhoppningsvis kunna leverera grundvatten för hela dricksvatten behovet i Sandviken. Detta medför sänkta produktionskostnader och en betydligt ökad leveranssäkerhet. Vi kommer även att arbeta aktivt med att minska inläckaget till vårt ledningsnät samt arbeta fram strategier för våra anläggningar, huruvida vi ska satsa på flera små eller färre stora verk. Gemensamma strategier för regionen är också mycket viktigt då många av VA-frågorna ser likadana ut oavsett kommun/huvudman. Sandviken Energi Elnät AB Energibranschen är just nu inne i en period där stora investeringar i elnäten ska göras. Ett kommunalt bolag som Sandviken Energi Elnät AB är därför ett viktigt lokomotiv för den lokala ekonomin. Vi fortsätter att arbeta med vår prissättning där vi håller på att utarbeta en modell som är kostnadsriktig, men samtidigt bidrar till att optimera elnätet. Kungsbergets expansion fortsätter och kommer att vara resurskrävande. Vi kommer att bygga om vår mottagningsstation i Storvik så att den blir både person- och driftsäkrare. Nya EU-regler styr till stora delar våra beslut. För att möta kommande förändringar inom lagstiftning samt ökade krav från våra kunder behövs effektiviseringar av verksamheten, komplexa systemlösningar och fördjupad kompetens i bolaget samt mer samverkan med andra bolag. Vi kommer att fördjupa vårt samarbete med Hofors på en rad punkter som kommer att gagna båda parter. Vårt engagemang i Elinorr ökar och förbundet utvecklas. Arbetet med att öka leveranssäkerheten fortsätter. Vi eftersträvar att ha ett effektivt elnät. Det gör vi genom att inte dimensionera elnätet onödigt mycket och försöker också att bygga bort sådana punkter i elnätet. Det här arbetet ser vi en effekt av direkt, genom att vi hela tiden minskar våra nätförluster. Bångbro Kraft AB Bångbro Kraft AB:s varierande produktions volymer och elpriser är betydande osäkerhetsfaktorer som påverkar resultatutvecklingen och bolaget har av naturliga skäl enbart möjlighet att i begränsad omfattning påverka möjliga produktionsvolymer. För att så långt möjligt säkerställa produktionsvolymerna avser bolaget att fortsätta den tekniska genomgången av i första hand de äldre stationerna för att därigenom få till stånd ökad tillgänglighet och om möjligt ökad produktionskapacitet. 18

19 För samtliga stationer ska rutiner för rondning ses över och underhållsplaner för såväl förebyggande som planerat underhåll upprättas. Även arbetet med att etablera möjlighet till fjärrövervakning och fjärrstyrning fortskrider under Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB En ny affärsmodell för Mekkab kommer att tas fram under Mekkabs nya placering inom bolaget Sandviken Energi AB ökar möjligheten att utveckla energitjänster tillsammans med koncernens verksamheter och kunder. Bland annat kommer nya tjänsteprodukter att utvecklas genom ett samarbete mellan affärsområde Värme och Mekkab. Förslag till disposition av vinst/förlust s balanserade resultat uppgår till tkr. I moderbolaget föreslår styrelsen och verkställande direktören att balanserade vinstmedel från föregående år kronor plus årets resultat kronor sammanlagt kronor balanseras i ny räkning. Styrelsens yttrande över den föreslagna värdeöverföringen Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med kronor vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag samt efter erhållet aktieägartillskott med medför en soliditet på 35,6 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln) Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 35,6 33,7 33,9 29,6 21,3 20,0 18,4 Avkastning på totalt kapital, % 1,4 3,0 2,1 5,4 2,7 6,1 5,2 Avkastning på eget kapital, % 0,3 4,6 1,6 13,7 2,8 17,5 14,3 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Flerårsjämförelse moderbolaget Miljöbokslut Att hushålla med energi och resurser samt att skapa ett uthålligt energisystem är viktiga grundstenar för vår verksamhet. Under året har Sandviken Energis kemikalieanvändning kartlagts och samtliga kemikalier i verksamheten har inventerats och registrerats i kemikaliehanteringssystemet EcoOnline. Gamla omärkta kemikalier har tagits bort och samtliga kemikalier som används har riskbedömts. Totalt används nära 600 kemiska produkter. Sandviken Energi AB Affärsområde Gata Vår vintern 2013 var snörik medan hösten 2013 var snöfattig och mild vilket har inneburit stor användning av halkbekämpningsmedel. Helsaltning av huvud gatunätet och busslinjer har vi slutat med sedan tidigare och vi utför endast punktsaltning av cirkulations platser, korsningar och andra kritiska platser som exempelvis busshållplatser och backar. Detta har medfört att vi har minskat saltanvändningen från 120 ton/år till ton/år, beroende på väderförhållanden under vintern. Inom verksamheten hanteras stora mängder fyllnings- och ballastmaterial. För att hushålla med naturresurser och energi är målsättningen att minska användandet av nytt material. Under året har procent återanvänt material använts till fyllnings- och ballastmaterial inom genomförda arbetsprojekt. Sandningssanden från vintersäsongen återtas från gator och levereras till NCC i Gävle som använder materialet vid asfaltproduktionen. Vid årsskiftet krossades uppbruten asfalt från våra gator vid Tuna. 19

20 Uppbruten asfalt från verksamheten samlas vid upplaget efter Järbovägen och krossas ungefär vart tredje år. Den krossade asfalten används sedan som fyllnings- och ballastmaterial. Vid upplaget krossas ungefär ton asfalt vid varje krossningstillfälle för att sedan återanvändas i olika projekt. Under året tömdes 187 dagvattenbrunnar i centrala Sandviken och innehållet transporterades för destruktion till Gävle. Detta har genomförts varje år sedan Under året byttes en väghyvel av årsmodell 1979 ut mot en bättre begagnad väghyvel av årsmodell 2008 vilket leder till lägre utsläpp av luftföroreningar och bättre arbetsmiljö för personalen. Affärsområde Värme Tillstånd Björksätra kraftvärmeverk klassas som en B-anläggning och har tillståndsplikt enligt miljöbalken 9 kap 6, samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkt 40-2 B. Tillstånd enligt miljöbalken till produktion av värme och el är lämnat från länsstyrelsen samt slutliga villkor för uppskjutna frågor och Storviks pannanläggning har tillstånd enligt miljöbalken att driva en fastbränslepanna för förbränning med beslut från länsstyrelsen daterat Under året har länsstyrelsen beslutat om slutliga utsläppsvillkor för samförbränning vid Björksätra Kraftvärmeverk. De nya skärpta villkoren gäller för utsläpp till luft och vatten. I Sandviken har utbyggnaden av fjärrvärmesystemet medfört att ett stort antal enskilda oljepannor har ersatts med energi från Björksätra kraftvärmeverk. Anslutningen till fjärrvärmeverket har medfört en successiv förbättring av luftkvaliteten i Sandvikens tätort. Eftersom huvuddelen av energin vid värmeverket produceras av biobränslen har den ökade anslutningen av kunder medfört att utsläppen av klimatpåverkande koldioxid från gamla oljepannor har minskat. Under 2013 har 22 nya kunder anslutit sig till fjärrvärmenätet i Sandviken, vilket beräknas minska utsläppen av klimatpåverkande koldioxid med cirka 150 ton/år. Av de kunder som anslutit sig till fjärrvärmenätet i Sandviken under 2013 är tre företagskunder med större förbrukning. Totalt är kunder anslutna till fjärrvärmenätet i Sandviken. Under året har två nya kompressorer för tryckluft installerats i Björksätra kraftvärmeverk, detta beräknas ge en energibesparing på ca 125 MWh/år. Två elbilar används i verksamheten för transporter inom tätorten. Sandviken Energi Vatten AB Avloppsrening Tillstånd Hedåsens avloppsreningsanläggning klassas som en B-anläggning och har tillståndsplikt enligt miljöbalken 9 kap 6, samt förordningen (1998:899) om miljö farlig verksamhet och hälsoskydd, punkt B. För utsläpp av behandlat avloppsvatten gäller tillstånd enligt beslut av Länsstyrelsen i Gävleborgs län från , länsstyrelsens diarienummer För utsläpp av behandlat avloppsvatten från Storviks avloppsreningsverk till Näsbysjön, Sandvikens kommun mf-punkt gäller tillstånd enligt miljö skyddslagen från länsstyrelsen daterat med diarienummer / De slutliga villkoren är daterade med diarienummer För utsläpp av behandlat avloppsvatten från Kungsgårdens avloppsreningsverk till Borrsjöån, Sandvikens kommun gäller tillstånd enligt miljöskyddslagen från länsstyrelsen daterat med diarienummer / De slutliga villkoren från länsstyrelsen är daterade till med diarienummer / Under året har ombyggnaden av Hedåsens avloppsreningsverk fortsatt. Ny försedimenteringsbassäng, sandfång och nya slambassänger har tagits i drift. Reningsverket har ett nytt miljötillstånd med skärpt krav på reduktion av BOD (syreförbrukande material), från 2015 gäller gränsvärdet 10 mg/l och högst 50,4 ton BOD får släppas ut per år. Utsläppet av BOD 2013 var 66 ton varav 12 ton släpptes ut de dygn som ledningsbyte skedde och ingen del av reningsverket var i drift. Gasmotorn vid Hedåsens avloppsreningsverk som drivs av gas från rötkammaren togs ur drift i mars eftersom rötkammaren tömdes för ombyggnation. Gasmotorn producerar värme som används för att värma rötkammaren samt elenergi som används inom verksamheten på Hedåsen. Ny rötkammare ska vara driftsatt mars På de övriga reningsverken har endast normalt underhåll skett. Vattenproduktion Under året har mycket arbete utförts för att öka säkerheten vid produktion och leverans av dricksvatten. Nya brunnar har borrats vid Rökebo och provpumpningarna har fortsatt för att undersöka om detta kan vara ett lämpligt komplement eller ersättning till nuvarande ytvattentäkt i Öjaren. Provpumpningen har visat goda resultat och det är möjligt att en stor del av 20

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013 Nybro Energi AB Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162 Årsredovisning 2013 Innehåll Sida INNEHÅLL VD har ordet Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse 4-5 6-9 10-11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid!

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-03-31 Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Rapportperioden 2010-01-01 2010-03-31 Koncernens

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer