Kapitaltillskott och reinvestering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitaltillskott och reinvestering"

Transkript

1 VIndpark Vänern Kraft AB Tjänsteskrivelse Styrelsen Mats Enmark Kapitaltillskott och reinvestering Förslag tnl beslut l. Bolaget hemställer hos aktieägarna om att de tillskjuter kapital till bolaget om total kronor. 2. Bolaget hemställer hos aktieägarna om att de utfärdar kapitaltäckningsgarantier om totalt kronor för tiden intill den 31 december Projekt för reinvesteringar enligt tjänsteskrivelsens alternativ la, med möjlighet till förändring till altemativ 1 B eller 2B om omständigheterna visas tala för det, godkänns, under förutsättning av dels godkännande av fullmäktige i Karlstads och Hammarö konununer, dels uppfyllelse av de åtgärder varom hemställs enligt punkterna 1 och 2. Sammanfattning Till följd av framför allt bristande driftstillgänglighet och lägre elpriser har bolaget förbrukat sitt egna kapital under 2012 och detta måste återställas. I samband med bokslutet för 2012 har också konstaterats att vindparkens bokförda värde måste skrivas ned p.g.a. de försämrade driftsförutsättningama. Den försämrade produktionen förklaras till stor del av att Winwind som leverantör och ansvarigt för drift- och service inte fullgjort sitt åtagande. Bristerna i Winwinds agerande har också bidragit till att växellådorna i fyra av bolagets fem vindkraftverk behöver bytas uti repareras. Sju olika alternativ för fortsatt hantering av bolagets fyra skadade växellådor har undersökts. Alternativen som undersökts omfattar spannet från att köra vidare vindkraftverken så länge det är möjligt utan åtgärder till utbyte/reparation av fyra växellådor under innevarande år. Postadress: Karlstads Bostads AB, Box 1605, Karlstad Besöksadress Huvudkontor: N:a Strandgatan 13, Bobutlk: Ö:a Torggatan 19 Tet: Fakturaadress: Box 5058, Karlstad Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Plusgiro: Bankgiro:

2 sid 2 (9) Tekniska, logistiska och ekonomiska övervägande för alternativen resulterar i ett projektförslag med tillhörande budget. Beslutsunderlag Vd:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2013 Projektorganisation dat Projekttidplan alternativ 1 A Projektbudget daterad Ärende Allmänt projektet Som underlag för strategi val har arbete pågått parallellt för att fastställa skadeorsak och med att undersöka tillgång på resurser i form av reservdelar, personal med erforderlig teknisk kompetens, lyftplattform, kranar och övrig utrustning. Utgående från i dagsläget tillgängliga uppgifter och antaganden har sex olika huvudalternativ studerats, tidsplaner upprättats och intäkts! kostnadsberäkningar tagits fram. Uppgifter som därefter använts i en nuvärdesanalys för respektive alternativ. Följande alternativ har utvärderats: la. Reparation av fyra vindkraftverk under 2013 (förutsätter tva utbytesväxellådor). IB. Reparation av fyra vindkraftverk under 2014 (förutsätter två utbytesväxellådor). 2A. Reparation av två vindkraftverk 2013 samt resterande två under B. Reparation av fyra vindkraftverk under 2014 (utan tillgång till utbytesväxellådor) 3. Två sämsta växellådorna byts uti repareras under 2013 (utan tillgång till utbytesväxellådor). Resterande två skadade växellådor körs vidare som i dag med antagen livslängd som oskadade växellådor. 4A. Vindparken körs vidare som i dag och vi antar för bästa möjliga utfall att livslängden för de skadade växellådorna som i dag körs med reducerad effekt kommer att vara densamma som för oskadade växlar. 4B. Omedelbart stopp och skrotning av vindparken. Då vindparkens skrotvärde är lägre än kostnaden för demontaget blir utfallet av detta alternativ i alla lägen sämre än alternativ 4A varför detta alternativ lämnas utan ytterligare värdering. Alternativet innebär att dagens bokförda värde 234 mkr tillsammans med skrotningskostnaden som ej värderats behöver täckas a v delägarna. Alternativen l, 2 och delvis 3 bygger på att de skadade växehådoma byts uti repareras. Skadeorsak och åtgärder

3 sid 3 (9) En haverirapport har tagits fram aven konsult utan koppling till inblandade företag. A v rapporten framgår att skadorna i växellådorna med största sannolikhet har uppstått genom att metallpartiklar av härdat material har hamnat i smörjoljesystemet som fört partiklar vidare till lagerbanorna. Felkällan som också identifierats, kommer att åtgärdas i samband med hopsättning av växellådorna efter utförda reparationer. Ytterligare föreslagna åtgärder som ny parkeringsstrategi samt förändrad driftkurva, kommer att vara utförda innan vindkraftverken återstartas efter renoveringen. V id besiktning har dokumenterats skador på samtliga rotorblad. Skadorna kan ha uppstått i samband med montage eller till följd av förslitning, påverkan av snö och is alternativt åsknedslag. Skadorna behöver åtgärdas och kan detta ske samtidigt som rotorn är nedmonterad och befinner sig i horisontalläge är detta gynnsamt. Prisuppgift för au utföra arbetena med rotorn monterad har erhållits och uppgår till kronor. Behov föreligger också att byta några kylbatterier som skadats till följd av att felaktig kylarvätska använts/ fyllts på. Budgeterad kostnad för detta uppgår till kronor. Syfte med reparationerna är att långsiktigt säkra el produktion från vindkraftverken under hela den beräknade återstående livslängden på 19 år. Upphandling Vindpark Vänern Krafts verksamhet består avel-produktion. Tillämplig upphandlingslagstiftning är därför lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ("LUF"). I lagen finns ett speciellt undantag som möjliggör VKAB att utan anbudsförfarande tilldela leverantörer kontrakt. Reparationsprojektet Genomförandet av reparationsprojektet är en komplex, multidisciplin verksamhet som utförs på öppet vatten, på hög höjd och innefattar lyft av tunga komponenter. Det är därför väsentligt för genomförandet att aktörerna har stor tidigare erfarenhet av arbetet som väntar. I arbetet med att skapa tidplan och budget för projektet har aktörer som var delaktiga i uppförandet av vindparken kontaktats och rådfrågats. En kritisk faktor, helt avgörande för genomförandet, är tillgång till reservdelar, reparationssatser och verkstadsresurser för renoveringen av växellådorna. Då dessa är specialdesignade finns få möjliga leverantörer att välja för arbetet. Det är ingen optimal förhandlingssituation och ställer höga krav på förhandlingsmetodik vid tid för kontraktsöverenskommelse. Leverantören av vindkraftverken Winwind OY har dessutom stora finansiella problem vilket inneburit au alternativa lösningar har arbetats fram med andra aktörer för att säkerställa resurser i form av manskap, verktyg och montagemateriel.

4 sid 4 (9) För att kunna genomföra reparationen krävs att skadade växellådor tas ur vindkraftverken, ersätts med nyrenoverade alt. transporteras till leverantörens fabrik för att repareras. Därefter återtransport och montage i vindkraftverken. Reparationsprojektet genomförs i del etapper, väl avgränsade och med tydligt fokus på ansvar för de parter som deltar i projektet. Del 1 Innehåller förberedelser på vindkraftverket. Kort tid före start av lyftoperationen förbereds vindkraftverket genom följande aktiviteter. Rotor förbereds i position for lyft och med fästen för styrrep... Tömning av kylsystem och smörjoljesystem, hantering av spillolja och kylvätskor... Demontage av anslutningar för smörjsystem och elektriska kopplingar. Friläggning av generator från växellåda. Friläggning av maskinhustak för åtkomst av växellåda. 4) Vädersäkring av maskinhus. Del 2 Innehåller förberedelser för lyft, lyftsekvenser och säkring av utrustning genom att följande aktiviteter utförs när etablering av stor kran är på plats. Montage av lyftverktyg på blad för rotorlyft. Etablering av pråmar för lyftassistans och lagring vid hantering av rotor och transport av växellåda. o Lyftarbete vid demontage av rotor och växellåda. Lyftarbete vid montage av växehåda och rotor. e Mekaniska förberedelser för genomförandet av lyftsekvens av rotor och växellåda. e Återställning av maskinhustak. III Ätermontage av mekanisk utrustning, samt inkoppling av elektrisk utrustning... ÄterfylIning av kyl och smörjoljesystem. e Utcheckning av samtliga funktioner i vindkraftverket. Transporter av växellådor på pråm till hamn för omlastning och transport till verkstad för renovering. Del 3 Utförs när funktionstester av delsystemen är utförda och godkända för start av provdrift. Övervakad provdrift för säkerställande av kvalitet och funktion e Uppdatering av programvara (senast vid detta tillfälle) Driftsättning av system för kontroll och övervakning växellåda och partikelhalt Projektorganisation Organisation för genomförande av reparationsprojektet består av:.. Projektledning, med tekniskt stöd och kontrollfunktioner fil Företag med ansvar för växellådsbyte, renovering av växellådor. transporter på land, demontage och montage.

5 sid 5 (9) \lit Företag med ansvar för båtar, pråmar och lyftresurser samt marketablering för anslutning till hamn. Företag med ansvar för personaltransporter på Vänern \lit Företag med ansvar för drift av vindkraftverken, säkerhetsaspekter specifika för arbete i vindkraftverk, tillgänglighetsförbättrande åtgärder, resurser till förberedande arbeten inför projektstart, idrifttagning och provdrift. \lit Styrgruppsarbete Styrgruppen är projektets styrelse och ansvarar för att: Projektet utformas efter direktiv fastställda av VKAB:s styrelse och uppfyller fastställda prestations-, tekniska-, miljö-, och ekonomiska krav. Projektet genomförs på kvalitativt och kvantitativt bästa sätt inom fastställda kostnadsramar och tidsgränser. Arbetet bedrivs så att lagar och bestämmelser från myndigheter följs. Styrgruppen skall: " Ha tillräcklig inblick i projektet genom aktivt deltagande. " Närvara vid styrgruppsmöten. " Stödja projektledaren, lyssna och vara bollplank. " Ta beslut på övergripande nivå som berör projektets inriktning, budget, tidramar, och resurser... Godkänna projektplanen.. Fastställa projektorganisation " Godkänna huvudtidplan.. Fastställa säkerhetsprofil Godkänna större ändrade förutsättningar och kostnadsrevideringar. Godkänna attesträtter för projektets genomförande. Följa upp projektresultat. Ta beslut att projektet avslutas. Det är styrgruppens ansvar att projektet kommer i mål. Gruppen måste vara beslutsmässig och kunna förse projektet med resurser, vilket innebär att gruppens medlemmar ska hålla sig väl insatta i vad som sker i projektet, för att kunna ta beslut i linje med de uppsatta målen. Projektledaren är föredragande vid styrgruppsmöten. En bild över projektorganisationen bifogas. Styrgruppens bemanning kommer att utökas med respektive entreprenörs projektledare efter att dessa kontrakterats. Resultat av utvärderade alternativ Av tabellen framgår projekt kostnad, elgenerering samt särskilda förutsättningar för respektive alternativ. För varje alternativ har en riskbedömning skett. Bedömningen består dels av risken för dåligt väder, där dagar lagts till för väderkänsliga arbeten. Tiden har omräknats till en kostnad baserad på uppbunden organisation och ingår i projektkostnaden.

6 sid 6 (9) Dels har risken värderats att inköp kan bli dyrare än budget då samtliga förutsättningar ännu inte finns för att kunna åstadkomma avslut. Ä ven denna riskkostnad ingår i projektkostnaden. I samtliga alternativ finns poster för oförutsedda händelser/risk på i storleksordningen 10 % av totalinvesteringen. 2013: Reparation av 4 vind- 2014:44000 la kraftverk under tot: Förutsätter två utbytesväxen~dor Reparation av 4 vind- 1B kraftverk under 2014 Reparation av 2 vindkraftverk 2013 samt resterande 2 2A under Reparation av 4 vind- 2B kraftverk under Förutsätter två 2013: utbytesväxellådor men 2014: ger mera tid för tot: förberedelser Dubbel etablering av 2013: tung utrustning, seriell 2014: reparation(utan tillgång tot: till utbytesväxejlådor) längre projekt i tid med 2013: reparation seriellt. (utan 2014: tillgång till utbytestot: växellådor) Reparation av 2 vind- 3 kraftverk under : Alternativet innebär att 2014: två vindkraftverk tot: lämnas utan åtgärd 4A Ingen reparation av växellådor O 2013: Alternativet innebär att 2014: vind parken körs vidare tot: utan åtgärd Alternativ la innebär snabbaste genomförandet och bästa totalekonomin men förutsätter tillgång på utbytesväxellådor, att övriga projektkritiska resurser kan säkras samtidigt som optimala inköps- och planerings processer ej hinns med. Då starttid ännu ej går att fastställa för detta alternativ finns en risk att projektet skjuts in i mera otjänlig väderlek som kan fördyra och i värsta fall leda till att arbetena får avbrytas för att återupptas 2014.

7 sid 7 (9) Alternativ 1 B innebär mera tid för rörberedelser men förutsätter fortfarande tillgång till utbytesväxellådor. Tidigare start än i alternativ la kan förväntas och därmed också något mindre risk att arbetena inte hinns med under Kostnaderna bedöms kunna bli något lägre till följd av ökade möjligheter till bättre inköp samtidigt som el genereringen minskar med nästan MWh. Alternativ 2A baseras på att befintliga växellådor tas ut, repareras och återmonteras. Då detta arbete tar längre tid och optimal starttid sannolikt inte är möjligt kan endast två vindkraftverk iordningställas under En uppdelning på två år innebär dubbla etableringar av tung utrustning som ökar kostnaderna avsevärt. Samtidigt som inköps- och planeringsprocesserna ej blir optimala. Alternativ 2B baseras på att befintliga växellådor tas ut, repareras och återmonteras men att hela operationen genomförs under Alternativet ger mera förberedelsetid samtidigt som projektkostnaderna blir högre än för alt. la då projekttiden blir längre. Förväntad el genereringen blir också lägre i detta alternativ än för övriga. I det fall vi inte har tillgång till några utbytesväxellådor bedöms detta vara det bästa alternativet. Alternativ 3 baseras på att två befintliga växellådor, de som är mest skadade tas ut, repareras och återmonteras. Operationen bedöms kunna genomföras under Resterande växellådor lämnas utan åtgärd. För kalkylen görs antagandet att de två skadade vindkraftverken kommer att fungera under kalkylerad livslängd. Alternativ 4A innebär att ingen reparation sker av växellådorna utan vindparken körs vidare som i dag och kalkylen förutsätter att så kan ske under återstående 19 år. Med resultaten ovan har nuvärdet av investeringen i vindparken beräknats genom kassaflödesmetoden för de olika alttemativen, även alternativet att köra vidare utan åtgärder. Förutsättningarna för beräkningen i övrigt är: Kalkylränta 8 % Inflation 2 %. Beräkningsperiod , 19 år. Vindkraftverken bedöms ha en livslängd på 22 år och de har varit i produktion tre år. Elbörsens marknadspris på el för åren Därefter har uppräkning skett med inflationen. Marknadspris på tilldelade elcertifikat enligt SKM för åren Justering av valuta har skett genom tillägg aven terminsjusterad omräkningskurs. Varje kalenderårs snittpåslag har lagts till. Utgångskurs 8,6862 krleur. Övriga intäkter och kostnader har räknats upp med inflationen. AHa ovanstående beräkningsförutsättningar kan påverka kalkylen såväl positivt som negativt. Den faktor som har störst betydelse för reinvesteringens lönsamhet är antagande om verkens livslängd. I alla kalkyler antas att samtliga vindkraftverk kommer att fungera enligt plan. Om det finns något okänt fel i verken som inte åtgärdas av planerade reparationer och som leder till minskad produktion kan rangordningen mellan handlingsalternativen bli annorlunda.

8 sid 8 (9) Tabell: Sammanställning av nuvärdesberäkningar: Handlingsalternativ Investering (Mkr) Nettonuvärde (Mkr) la 67,8 +41,4 lb 65,4 +39,0 2B 74,1 +30,0 3 Endast byta två lådor (2013) 49,4 +29,7 2A 92,2 + 18,7 4A Inte byte lådor alls 6,7 +0,0 I kalkylerna ovan antas att övriga reparationer av rotorblad och kylare (6,7 miljoner kr) genomförs på samtliga verk i alla handlingsalternativ. Kalkylerna visar nuvärdet av förväntad ökad produktion minus nuvärdet av investeringsutgiften för de olika alternativen. Icke-lagade verk antas ha full livslängd. Som framgår av sammanställningen utgör alternativ la huvudförslag. Då alternativet förutsätter tillgång till två utbytesväxehådor samt att övrig tung utrustning går att mobilisera i tid kan huvudförslaget, om förutsättningarna inte går att uppfylla, komma att förändras till alternativ IB. Visar det sig att utbytesväxellådor ej kommer au finnas tillgängliga blir alternativ 2B huvudförslag. Marknadsvärdering och hantering av uppkomna förluster Bolaget redovisar 2012 stora ekonomiska förluster. Huvudsaklig förklaring är den bristande servicen och de tekniska skador som uppstått vilka lett till en kraftigt minskad produktion. Till detta kommer betydligt lägre elpriser än budgeterat samt något lägre pris på elcertifikaten. Sammantaget gör detta att bolagets egna kapital förbrukats. Bolaget genomförde den 19 november en första kontroll stämma och ägarna ställde sig då enigt bakom förslaget att driva bolagets verksamhet vidare. Inom åtta månader från denna stämma skall en stämma hållas där en ny kontrollbalansräkning visar att aktiekapitalet är återställt. I samband med bokslutet för 2012 har en marknadsvärdering av vindkraftsparken genomförts. Denna pekar mot ett försämrat värde vilket medför ett totalt nedskrivningsbehov på 119 nmkr. Kapitaltillskott För att kunna genonrröra reparationsprojektet och för att återställa kapitalet efter uppkomna förluster och nedskrivningar behöver bolaget tillskott av kapital. Beroende på utfall av pågående juridiska diskussioner samt frän projektförsäkringen kan situationen komma att förbättras. Inför kommande beslut föreslås en projektbudget uppgående till 67 mkr för att även kunna inrymma alternativ 2B. Tillsammans med övriga upptagna reparationskostnader blir totalkostnaden för reparationerna 74 mkr. Tillsammans med de övriga förändringarna enligt ovan krävs ett sammantaget kapitaltillskott på 120 mnkr.

9 sid 9 (9) Detta kapitaltiuskott täcker inte in eventuella ekonomiska förluster som kan uppstå under 2013 inte heller merkostnaderna som uppstår om vi inte kan genomföra uthytesprojektet enligt huvudalternativet. Det finns två huvudalternativ för att lösa detta problem. Alternativ ett är att kapitaltillskottet utökas ytterligare och alternativ två är att ägarna stäuer ut en kapitaltiickningsgaranti, d v s en garanti där ägarnaförbinder sig att täcka upp de förluster som kan uppstå. Denna garanti kan begränsas både tids- och beloppsmässigt. Förslaget är att ställa ut en garanti på sammantaget ytterägare 20 mnkr t o m Både kapitaltiuskottet och kapitaltäckningsgarantin skall fördelas proportionellt på ägarna d v s med 40 % på Karlstads Energi AB och 30 % vardera på Karlstads Bostads AB och Hammarö kommun. IklLl Mats Enmark Vd Beslutet skickas till Karlstads Energi AB Karlstads Bostads AB Hammarö kommun Karlstads Stadshus AB

Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB

Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB 1 KARLSTADS BOSTADS AB Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Styrelsen Mats Enmark, 054-5407450 mats.enmark@kbab.se Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB Förslag tin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens intäkter från elproduktionen sjönk kraftigt pga bortfallet från Bodberget men omsättningen ökade pga försäljning av bolagets ansamlade elcertifikat.

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2015-06-30 Första havlåret 2015 har präglats av arbetet med att slutföra reperationen av Bodbergets växellåda samt påbörjandet av bolagets avveckling genom försäljningen

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun Årsrapport 213 Brahehus 4 Mörbylånga Kommun SAMMANFATTNING Denna rapport innehåller produktionsstatistik och analyser för teknisk och kommersiell förvaltning av Brahehus 4 under perioden 213-1-1 213-12-31.

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 19 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Elonen (AE) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört B2 1 (4) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 3 Bilaga till A1 Beskrivning av ombyggnad 1 Kraftvärmeverk eller industriell mottrycksanläggning Årtal då delen installerades Helt ny Renoverad Panna Eldningssystem

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag

Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag Dnr KS-2014-157 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2014-03-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Kommunstyrelsen Bildande av samägt aktiebolag för utveckling

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J

Ccz~~- l/~)~ A,_~~ Carina Wiberg \J administrativ chef. /---.~/, 7 Dan Tågmark stadsjurist /~/ ~,J DnrKS-2012-119 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-02-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan. tagmark@karlstad.se Remiss - Europeiska kommissionens förslag

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv Stefan Ackerby Beslut på SKL:s kongress hösten 2011 SKL skall "tillsätta en utredning som ser över vilka effekter man kan åstadkomma

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013.

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. DELTAGARE/FÖREDRAGANDE Ann-Christin, ordförande Jolanta, vice ordförande Enis, stamprojekt, ledamot Rainer, sekreterare, ledamot Einar samt

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Qvinnovindar Falbygden

Qvinnovindar Falbygden ENERGIFAKTA Qvinnovindar Falbygden Ett engagemang för kvinnligt företagande och hot om uranbrytning på Falbygden var två skäl till Qvinnovindars bildande. Wanja Wallemyr, initiativtagare till Qvinnovindar

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer