Kapitaltillskott och reinvestering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitaltillskott och reinvestering"

Transkript

1 VIndpark Vänern Kraft AB Tjänsteskrivelse Styrelsen Mats Enmark Kapitaltillskott och reinvestering Förslag tnl beslut l. Bolaget hemställer hos aktieägarna om att de tillskjuter kapital till bolaget om total kronor. 2. Bolaget hemställer hos aktieägarna om att de utfärdar kapitaltäckningsgarantier om totalt kronor för tiden intill den 31 december Projekt för reinvesteringar enligt tjänsteskrivelsens alternativ la, med möjlighet till förändring till altemativ 1 B eller 2B om omständigheterna visas tala för det, godkänns, under förutsättning av dels godkännande av fullmäktige i Karlstads och Hammarö konununer, dels uppfyllelse av de åtgärder varom hemställs enligt punkterna 1 och 2. Sammanfattning Till följd av framför allt bristande driftstillgänglighet och lägre elpriser har bolaget förbrukat sitt egna kapital under 2012 och detta måste återställas. I samband med bokslutet för 2012 har också konstaterats att vindparkens bokförda värde måste skrivas ned p.g.a. de försämrade driftsförutsättningama. Den försämrade produktionen förklaras till stor del av att Winwind som leverantör och ansvarigt för drift- och service inte fullgjort sitt åtagande. Bristerna i Winwinds agerande har också bidragit till att växellådorna i fyra av bolagets fem vindkraftverk behöver bytas uti repareras. Sju olika alternativ för fortsatt hantering av bolagets fyra skadade växellådor har undersökts. Alternativen som undersökts omfattar spannet från att köra vidare vindkraftverken så länge det är möjligt utan åtgärder till utbyte/reparation av fyra växellådor under innevarande år. Postadress: Karlstads Bostads AB, Box 1605, Karlstad Besöksadress Huvudkontor: N:a Strandgatan 13, Bobutlk: Ö:a Torggatan 19 Tet: Fakturaadress: Box 5058, Karlstad Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Plusgiro: Bankgiro:

2 sid 2 (9) Tekniska, logistiska och ekonomiska övervägande för alternativen resulterar i ett projektförslag med tillhörande budget. Beslutsunderlag Vd:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2013 Projektorganisation dat Projekttidplan alternativ 1 A Projektbudget daterad Ärende Allmänt projektet Som underlag för strategi val har arbete pågått parallellt för att fastställa skadeorsak och med att undersöka tillgång på resurser i form av reservdelar, personal med erforderlig teknisk kompetens, lyftplattform, kranar och övrig utrustning. Utgående från i dagsläget tillgängliga uppgifter och antaganden har sex olika huvudalternativ studerats, tidsplaner upprättats och intäkts! kostnadsberäkningar tagits fram. Uppgifter som därefter använts i en nuvärdesanalys för respektive alternativ. Följande alternativ har utvärderats: la. Reparation av fyra vindkraftverk under 2013 (förutsätter tva utbytesväxellådor). IB. Reparation av fyra vindkraftverk under 2014 (förutsätter två utbytesväxellådor). 2A. Reparation av två vindkraftverk 2013 samt resterande två under B. Reparation av fyra vindkraftverk under 2014 (utan tillgång till utbytesväxellådor) 3. Två sämsta växellådorna byts uti repareras under 2013 (utan tillgång till utbytesväxellådor). Resterande två skadade växellådor körs vidare som i dag med antagen livslängd som oskadade växellådor. 4A. Vindparken körs vidare som i dag och vi antar för bästa möjliga utfall att livslängden för de skadade växellådorna som i dag körs med reducerad effekt kommer att vara densamma som för oskadade växlar. 4B. Omedelbart stopp och skrotning av vindparken. Då vindparkens skrotvärde är lägre än kostnaden för demontaget blir utfallet av detta alternativ i alla lägen sämre än alternativ 4A varför detta alternativ lämnas utan ytterligare värdering. Alternativet innebär att dagens bokförda värde 234 mkr tillsammans med skrotningskostnaden som ej värderats behöver täckas a v delägarna. Alternativen l, 2 och delvis 3 bygger på att de skadade växehådoma byts uti repareras. Skadeorsak och åtgärder

3 sid 3 (9) En haverirapport har tagits fram aven konsult utan koppling till inblandade företag. A v rapporten framgår att skadorna i växellådorna med största sannolikhet har uppstått genom att metallpartiklar av härdat material har hamnat i smörjoljesystemet som fört partiklar vidare till lagerbanorna. Felkällan som också identifierats, kommer att åtgärdas i samband med hopsättning av växellådorna efter utförda reparationer. Ytterligare föreslagna åtgärder som ny parkeringsstrategi samt förändrad driftkurva, kommer att vara utförda innan vindkraftverken återstartas efter renoveringen. V id besiktning har dokumenterats skador på samtliga rotorblad. Skadorna kan ha uppstått i samband med montage eller till följd av förslitning, påverkan av snö och is alternativt åsknedslag. Skadorna behöver åtgärdas och kan detta ske samtidigt som rotorn är nedmonterad och befinner sig i horisontalläge är detta gynnsamt. Prisuppgift för au utföra arbetena med rotorn monterad har erhållits och uppgår till kronor. Behov föreligger också att byta några kylbatterier som skadats till följd av att felaktig kylarvätska använts/ fyllts på. Budgeterad kostnad för detta uppgår till kronor. Syfte med reparationerna är att långsiktigt säkra el produktion från vindkraftverken under hela den beräknade återstående livslängden på 19 år. Upphandling Vindpark Vänern Krafts verksamhet består avel-produktion. Tillämplig upphandlingslagstiftning är därför lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ("LUF"). I lagen finns ett speciellt undantag som möjliggör VKAB att utan anbudsförfarande tilldela leverantörer kontrakt. Reparationsprojektet Genomförandet av reparationsprojektet är en komplex, multidisciplin verksamhet som utförs på öppet vatten, på hög höjd och innefattar lyft av tunga komponenter. Det är därför väsentligt för genomförandet att aktörerna har stor tidigare erfarenhet av arbetet som väntar. I arbetet med att skapa tidplan och budget för projektet har aktörer som var delaktiga i uppförandet av vindparken kontaktats och rådfrågats. En kritisk faktor, helt avgörande för genomförandet, är tillgång till reservdelar, reparationssatser och verkstadsresurser för renoveringen av växellådorna. Då dessa är specialdesignade finns få möjliga leverantörer att välja för arbetet. Det är ingen optimal förhandlingssituation och ställer höga krav på förhandlingsmetodik vid tid för kontraktsöverenskommelse. Leverantören av vindkraftverken Winwind OY har dessutom stora finansiella problem vilket inneburit au alternativa lösningar har arbetats fram med andra aktörer för att säkerställa resurser i form av manskap, verktyg och montagemateriel.

4 sid 4 (9) För att kunna genomföra reparationen krävs att skadade växellådor tas ur vindkraftverken, ersätts med nyrenoverade alt. transporteras till leverantörens fabrik för att repareras. Därefter återtransport och montage i vindkraftverken. Reparationsprojektet genomförs i del etapper, väl avgränsade och med tydligt fokus på ansvar för de parter som deltar i projektet. Del 1 Innehåller förberedelser på vindkraftverket. Kort tid före start av lyftoperationen förbereds vindkraftverket genom följande aktiviteter. Rotor förbereds i position for lyft och med fästen för styrrep... Tömning av kylsystem och smörjoljesystem, hantering av spillolja och kylvätskor... Demontage av anslutningar för smörjsystem och elektriska kopplingar. Friläggning av generator från växellåda. Friläggning av maskinhustak för åtkomst av växellåda. 4) Vädersäkring av maskinhus. Del 2 Innehåller förberedelser för lyft, lyftsekvenser och säkring av utrustning genom att följande aktiviteter utförs när etablering av stor kran är på plats. Montage av lyftverktyg på blad för rotorlyft. Etablering av pråmar för lyftassistans och lagring vid hantering av rotor och transport av växellåda. o Lyftarbete vid demontage av rotor och växellåda. Lyftarbete vid montage av växehåda och rotor. e Mekaniska förberedelser för genomförandet av lyftsekvens av rotor och växellåda. e Återställning av maskinhustak. III Ätermontage av mekanisk utrustning, samt inkoppling av elektrisk utrustning... ÄterfylIning av kyl och smörjoljesystem. e Utcheckning av samtliga funktioner i vindkraftverket. Transporter av växellådor på pråm till hamn för omlastning och transport till verkstad för renovering. Del 3 Utförs när funktionstester av delsystemen är utförda och godkända för start av provdrift. Övervakad provdrift för säkerställande av kvalitet och funktion e Uppdatering av programvara (senast vid detta tillfälle) Driftsättning av system för kontroll och övervakning växellåda och partikelhalt Projektorganisation Organisation för genomförande av reparationsprojektet består av:.. Projektledning, med tekniskt stöd och kontrollfunktioner fil Företag med ansvar för växellådsbyte, renovering av växellådor. transporter på land, demontage och montage.

5 sid 5 (9) \lit Företag med ansvar för båtar, pråmar och lyftresurser samt marketablering för anslutning till hamn. Företag med ansvar för personaltransporter på Vänern \lit Företag med ansvar för drift av vindkraftverken, säkerhetsaspekter specifika för arbete i vindkraftverk, tillgänglighetsförbättrande åtgärder, resurser till förberedande arbeten inför projektstart, idrifttagning och provdrift. \lit Styrgruppsarbete Styrgruppen är projektets styrelse och ansvarar för att: Projektet utformas efter direktiv fastställda av VKAB:s styrelse och uppfyller fastställda prestations-, tekniska-, miljö-, och ekonomiska krav. Projektet genomförs på kvalitativt och kvantitativt bästa sätt inom fastställda kostnadsramar och tidsgränser. Arbetet bedrivs så att lagar och bestämmelser från myndigheter följs. Styrgruppen skall: " Ha tillräcklig inblick i projektet genom aktivt deltagande. " Närvara vid styrgruppsmöten. " Stödja projektledaren, lyssna och vara bollplank. " Ta beslut på övergripande nivå som berör projektets inriktning, budget, tidramar, och resurser... Godkänna projektplanen.. Fastställa projektorganisation " Godkänna huvudtidplan.. Fastställa säkerhetsprofil Godkänna större ändrade förutsättningar och kostnadsrevideringar. Godkänna attesträtter för projektets genomförande. Följa upp projektresultat. Ta beslut att projektet avslutas. Det är styrgruppens ansvar att projektet kommer i mål. Gruppen måste vara beslutsmässig och kunna förse projektet med resurser, vilket innebär att gruppens medlemmar ska hålla sig väl insatta i vad som sker i projektet, för att kunna ta beslut i linje med de uppsatta målen. Projektledaren är föredragande vid styrgruppsmöten. En bild över projektorganisationen bifogas. Styrgruppens bemanning kommer att utökas med respektive entreprenörs projektledare efter att dessa kontrakterats. Resultat av utvärderade alternativ Av tabellen framgår projekt kostnad, elgenerering samt särskilda förutsättningar för respektive alternativ. För varje alternativ har en riskbedömning skett. Bedömningen består dels av risken för dåligt väder, där dagar lagts till för väderkänsliga arbeten. Tiden har omräknats till en kostnad baserad på uppbunden organisation och ingår i projektkostnaden.

6 sid 6 (9) Dels har risken värderats att inköp kan bli dyrare än budget då samtliga förutsättningar ännu inte finns för att kunna åstadkomma avslut. Ä ven denna riskkostnad ingår i projektkostnaden. I samtliga alternativ finns poster för oförutsedda händelser/risk på i storleksordningen 10 % av totalinvesteringen. 2013: Reparation av 4 vind- 2014:44000 la kraftverk under tot: Förutsätter två utbytesväxen~dor Reparation av 4 vind- 1B kraftverk under 2014 Reparation av 2 vindkraftverk 2013 samt resterande 2 2A under Reparation av 4 vind- 2B kraftverk under Förutsätter två 2013: utbytesväxellådor men 2014: ger mera tid för tot: förberedelser Dubbel etablering av 2013: tung utrustning, seriell 2014: reparation(utan tillgång tot: till utbytesväxejlådor) längre projekt i tid med 2013: reparation seriellt. (utan 2014: tillgång till utbytestot: växellådor) Reparation av 2 vind- 3 kraftverk under : Alternativet innebär att 2014: två vindkraftverk tot: lämnas utan åtgärd 4A Ingen reparation av växellådor O 2013: Alternativet innebär att 2014: vind parken körs vidare tot: utan åtgärd Alternativ la innebär snabbaste genomförandet och bästa totalekonomin men förutsätter tillgång på utbytesväxellådor, att övriga projektkritiska resurser kan säkras samtidigt som optimala inköps- och planerings processer ej hinns med. Då starttid ännu ej går att fastställa för detta alternativ finns en risk att projektet skjuts in i mera otjänlig väderlek som kan fördyra och i värsta fall leda till att arbetena får avbrytas för att återupptas 2014.

7 sid 7 (9) Alternativ 1 B innebär mera tid för rörberedelser men förutsätter fortfarande tillgång till utbytesväxellådor. Tidigare start än i alternativ la kan förväntas och därmed också något mindre risk att arbetena inte hinns med under Kostnaderna bedöms kunna bli något lägre till följd av ökade möjligheter till bättre inköp samtidigt som el genereringen minskar med nästan MWh. Alternativ 2A baseras på att befintliga växellådor tas ut, repareras och återmonteras. Då detta arbete tar längre tid och optimal starttid sannolikt inte är möjligt kan endast två vindkraftverk iordningställas under En uppdelning på två år innebär dubbla etableringar av tung utrustning som ökar kostnaderna avsevärt. Samtidigt som inköps- och planeringsprocesserna ej blir optimala. Alternativ 2B baseras på att befintliga växellådor tas ut, repareras och återmonteras men att hela operationen genomförs under Alternativet ger mera förberedelsetid samtidigt som projektkostnaderna blir högre än för alt. la då projekttiden blir längre. Förväntad el genereringen blir också lägre i detta alternativ än för övriga. I det fall vi inte har tillgång till några utbytesväxellådor bedöms detta vara det bästa alternativet. Alternativ 3 baseras på att två befintliga växellådor, de som är mest skadade tas ut, repareras och återmonteras. Operationen bedöms kunna genomföras under Resterande växellådor lämnas utan åtgärd. För kalkylen görs antagandet att de två skadade vindkraftverken kommer att fungera under kalkylerad livslängd. Alternativ 4A innebär att ingen reparation sker av växellådorna utan vindparken körs vidare som i dag och kalkylen förutsätter att så kan ske under återstående 19 år. Med resultaten ovan har nuvärdet av investeringen i vindparken beräknats genom kassaflödesmetoden för de olika alttemativen, även alternativet att köra vidare utan åtgärder. Förutsättningarna för beräkningen i övrigt är: Kalkylränta 8 % Inflation 2 %. Beräkningsperiod , 19 år. Vindkraftverken bedöms ha en livslängd på 22 år och de har varit i produktion tre år. Elbörsens marknadspris på el för åren Därefter har uppräkning skett med inflationen. Marknadspris på tilldelade elcertifikat enligt SKM för åren Justering av valuta har skett genom tillägg aven terminsjusterad omräkningskurs. Varje kalenderårs snittpåslag har lagts till. Utgångskurs 8,6862 krleur. Övriga intäkter och kostnader har räknats upp med inflationen. AHa ovanstående beräkningsförutsättningar kan påverka kalkylen såväl positivt som negativt. Den faktor som har störst betydelse för reinvesteringens lönsamhet är antagande om verkens livslängd. I alla kalkyler antas att samtliga vindkraftverk kommer att fungera enligt plan. Om det finns något okänt fel i verken som inte åtgärdas av planerade reparationer och som leder till minskad produktion kan rangordningen mellan handlingsalternativen bli annorlunda.

8 sid 8 (9) Tabell: Sammanställning av nuvärdesberäkningar: Handlingsalternativ Investering (Mkr) Nettonuvärde (Mkr) la 67,8 +41,4 lb 65,4 +39,0 2B 74,1 +30,0 3 Endast byta två lådor (2013) 49,4 +29,7 2A 92,2 + 18,7 4A Inte byte lådor alls 6,7 +0,0 I kalkylerna ovan antas att övriga reparationer av rotorblad och kylare (6,7 miljoner kr) genomförs på samtliga verk i alla handlingsalternativ. Kalkylerna visar nuvärdet av förväntad ökad produktion minus nuvärdet av investeringsutgiften för de olika alternativen. Icke-lagade verk antas ha full livslängd. Som framgår av sammanställningen utgör alternativ la huvudförslag. Då alternativet förutsätter tillgång till två utbytesväxehådor samt att övrig tung utrustning går att mobilisera i tid kan huvudförslaget, om förutsättningarna inte går att uppfylla, komma att förändras till alternativ IB. Visar det sig att utbytesväxellådor ej kommer au finnas tillgängliga blir alternativ 2B huvudförslag. Marknadsvärdering och hantering av uppkomna förluster Bolaget redovisar 2012 stora ekonomiska förluster. Huvudsaklig förklaring är den bristande servicen och de tekniska skador som uppstått vilka lett till en kraftigt minskad produktion. Till detta kommer betydligt lägre elpriser än budgeterat samt något lägre pris på elcertifikaten. Sammantaget gör detta att bolagets egna kapital förbrukats. Bolaget genomförde den 19 november en första kontroll stämma och ägarna ställde sig då enigt bakom förslaget att driva bolagets verksamhet vidare. Inom åtta månader från denna stämma skall en stämma hållas där en ny kontrollbalansräkning visar att aktiekapitalet är återställt. I samband med bokslutet för 2012 har en marknadsvärdering av vindkraftsparken genomförts. Denna pekar mot ett försämrat värde vilket medför ett totalt nedskrivningsbehov på 119 nmkr. Kapitaltillskott För att kunna genonrröra reparationsprojektet och för att återställa kapitalet efter uppkomna förluster och nedskrivningar behöver bolaget tillskott av kapital. Beroende på utfall av pågående juridiska diskussioner samt frän projektförsäkringen kan situationen komma att förbättras. Inför kommande beslut föreslås en projektbudget uppgående till 67 mkr för att även kunna inrymma alternativ 2B. Tillsammans med övriga upptagna reparationskostnader blir totalkostnaden för reparationerna 74 mkr. Tillsammans med de övriga förändringarna enligt ovan krävs ett sammantaget kapitaltillskott på 120 mnkr.

9 sid 9 (9) Detta kapitaltiuskott täcker inte in eventuella ekonomiska förluster som kan uppstå under 2013 inte heller merkostnaderna som uppstår om vi inte kan genomföra uthytesprojektet enligt huvudalternativet. Det finns två huvudalternativ för att lösa detta problem. Alternativ ett är att kapitaltillskottet utökas ytterligare och alternativ två är att ägarna stäuer ut en kapitaltiickningsgaranti, d v s en garanti där ägarnaförbinder sig att täcka upp de förluster som kan uppstå. Denna garanti kan begränsas både tids- och beloppsmässigt. Förslaget är att ställa ut en garanti på sammantaget ytterägare 20 mnkr t o m Både kapitaltiuskottet och kapitaltäckningsgarantin skall fördelas proportionellt på ägarna d v s med 40 % på Karlstads Energi AB och 30 % vardera på Karlstads Bostads AB och Hammarö kommun. IklLl Mats Enmark Vd Beslutet skickas till Karlstads Energi AB Karlstads Bostads AB Hammarö kommun Karlstads Stadshus AB

Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB

Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB 1 KARLSTADS BOSTADS AB Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Styrelsen Mats Enmark, 054-5407450 mats.enmark@kbab.se Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB Förslag tin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:110 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kapitaltäckningsgaranti för täckande av under 2006 beräknat uppkommet negativt resultat och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens

Läs mer

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Stockholm 2010-12-16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Consortis bakgrund... 4 3. Hårderup/Alestad-projektet...

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning 2017-03-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/102 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört B2 1 (4) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 3 Bilaga till A1 Beskrivning av ombyggnad 1 Kraftvärmeverk eller industriell mottrycksanläggning Årtal då delen installerades Helt ny Renoverad Panna Eldningssystem

Läs mer

1 Delårsrapport 2, 2013

1 Delårsrapport 2, 2013 D A T U M 2013-10-11 1 Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP13-150 DU-UPP13-150-1 Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott 2013-10-18

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

2011-12-06. Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr KS 2011-344

2011-12-06. Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr KS 2011-344 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-12-06 FALKENBERG 318 Medborgarförslag om byggnation av ny fjärrvärmeanläggning samt samordnad sopförbränning. (AU 350) Dnr

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens intäkter från elproduktionen sjönk kraftigt pga bortfallet från Bodberget men omsättningen ökade pga försäljning av bolagets ansamlade elcertifikat.

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Dnr KS-2012-772 Dpl 10 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-02-27 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Remiss - Förslag till ändringar

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (48) 2017-11-27 Kf Ks 380 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/236-370 Kommunstyrelsen har

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut

Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut Dnr Sida 1 (6) 2016-02-02 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1.

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1. Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2015-12-03 Ärende nr 11 Sida 1 av 5 2015-11-26 Handläggare: Bertil Ekvall E-post: bertil.ekvall@stockholmshem.se Telefon: 08-50839298 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-03-22 LKD 04164 20 Resultathantering bokslut 2003 Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-03-22 25 (se bilagda handlingar) behandlas. Landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Kommunledningsstaben, Ekonomiavdelningen Johan Örnberg, 0571-281 13 johan.ornberg@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Sida 1(3) Kommunal borgen till fiberföreningar

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Handlingsalternativ för Vindpark Vänern Kraft AB

Handlingsalternativ för Vindpark Vänern Kraft AB Vindpark Vänern Kraft AB Tjänsteskrivelse 2015-10-13 Styrelsen Mats Enmark, 054-540 74 50 mats.enmark@kbab.se Handlingsalternativ för Vindpark Vänern Kraft AB Förslag till beslut 1. Reparation av vindkraftverken

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Genomförandebeslut

Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Genomförandebeslut Utlåtande 2017:214 RVII (Dnr 112-1123/2017) Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund 2012-05-15 KSN-2012-0636 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund 2012-05-15 KSN-2012-0636 Jan Malmberg KS 15 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund 2012-05-15 KSN-2012-0636 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Utnyttjande av option för att förvärva fastigheterna Kungsängen

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2015-06-30 Första havlåret 2015 har präglats av arbetet med att slutföra reperationen av Bodbergets växellåda samt påbörjandet av bolagets avveckling genom försäljningen

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Intern styrning och kontroll leverantörer goteborg.se/stadsrevisionen 2 INTERN STYRNING OCH KONTROLL LEVERANTÖRER Intern styrning och kontroll leverantörer I revisionsplanen

Läs mer