Kapitaltillskott och reinvestering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitaltillskott och reinvestering"

Transkript

1 VIndpark Vänern Kraft AB Tjänsteskrivelse Styrelsen Mats Enmark Kapitaltillskott och reinvestering Förslag tnl beslut l. Bolaget hemställer hos aktieägarna om att de tillskjuter kapital till bolaget om total kronor. 2. Bolaget hemställer hos aktieägarna om att de utfärdar kapitaltäckningsgarantier om totalt kronor för tiden intill den 31 december Projekt för reinvesteringar enligt tjänsteskrivelsens alternativ la, med möjlighet till förändring till altemativ 1 B eller 2B om omständigheterna visas tala för det, godkänns, under förutsättning av dels godkännande av fullmäktige i Karlstads och Hammarö konununer, dels uppfyllelse av de åtgärder varom hemställs enligt punkterna 1 och 2. Sammanfattning Till följd av framför allt bristande driftstillgänglighet och lägre elpriser har bolaget förbrukat sitt egna kapital under 2012 och detta måste återställas. I samband med bokslutet för 2012 har också konstaterats att vindparkens bokförda värde måste skrivas ned p.g.a. de försämrade driftsförutsättningama. Den försämrade produktionen förklaras till stor del av att Winwind som leverantör och ansvarigt för drift- och service inte fullgjort sitt åtagande. Bristerna i Winwinds agerande har också bidragit till att växellådorna i fyra av bolagets fem vindkraftverk behöver bytas uti repareras. Sju olika alternativ för fortsatt hantering av bolagets fyra skadade växellådor har undersökts. Alternativen som undersökts omfattar spannet från att köra vidare vindkraftverken så länge det är möjligt utan åtgärder till utbyte/reparation av fyra växellådor under innevarande år. Postadress: Karlstads Bostads AB, Box 1605, Karlstad Besöksadress Huvudkontor: N:a Strandgatan 13, Bobutlk: Ö:a Torggatan 19 Tet: Fakturaadress: Box 5058, Karlstad Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Plusgiro: Bankgiro:

2 sid 2 (9) Tekniska, logistiska och ekonomiska övervägande för alternativen resulterar i ett projektförslag med tillhörande budget. Beslutsunderlag Vd:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2013 Projektorganisation dat Projekttidplan alternativ 1 A Projektbudget daterad Ärende Allmänt projektet Som underlag för strategi val har arbete pågått parallellt för att fastställa skadeorsak och med att undersöka tillgång på resurser i form av reservdelar, personal med erforderlig teknisk kompetens, lyftplattform, kranar och övrig utrustning. Utgående från i dagsläget tillgängliga uppgifter och antaganden har sex olika huvudalternativ studerats, tidsplaner upprättats och intäkts! kostnadsberäkningar tagits fram. Uppgifter som därefter använts i en nuvärdesanalys för respektive alternativ. Följande alternativ har utvärderats: la. Reparation av fyra vindkraftverk under 2013 (förutsätter tva utbytesväxellådor). IB. Reparation av fyra vindkraftverk under 2014 (förutsätter två utbytesväxellådor). 2A. Reparation av två vindkraftverk 2013 samt resterande två under B. Reparation av fyra vindkraftverk under 2014 (utan tillgång till utbytesväxellådor) 3. Två sämsta växellådorna byts uti repareras under 2013 (utan tillgång till utbytesväxellådor). Resterande två skadade växellådor körs vidare som i dag med antagen livslängd som oskadade växellådor. 4A. Vindparken körs vidare som i dag och vi antar för bästa möjliga utfall att livslängden för de skadade växellådorna som i dag körs med reducerad effekt kommer att vara densamma som för oskadade växlar. 4B. Omedelbart stopp och skrotning av vindparken. Då vindparkens skrotvärde är lägre än kostnaden för demontaget blir utfallet av detta alternativ i alla lägen sämre än alternativ 4A varför detta alternativ lämnas utan ytterligare värdering. Alternativet innebär att dagens bokförda värde 234 mkr tillsammans med skrotningskostnaden som ej värderats behöver täckas a v delägarna. Alternativen l, 2 och delvis 3 bygger på att de skadade växehådoma byts uti repareras. Skadeorsak och åtgärder

3 sid 3 (9) En haverirapport har tagits fram aven konsult utan koppling till inblandade företag. A v rapporten framgår att skadorna i växellådorna med största sannolikhet har uppstått genom att metallpartiklar av härdat material har hamnat i smörjoljesystemet som fört partiklar vidare till lagerbanorna. Felkällan som också identifierats, kommer att åtgärdas i samband med hopsättning av växellådorna efter utförda reparationer. Ytterligare föreslagna åtgärder som ny parkeringsstrategi samt förändrad driftkurva, kommer att vara utförda innan vindkraftverken återstartas efter renoveringen. V id besiktning har dokumenterats skador på samtliga rotorblad. Skadorna kan ha uppstått i samband med montage eller till följd av förslitning, påverkan av snö och is alternativt åsknedslag. Skadorna behöver åtgärdas och kan detta ske samtidigt som rotorn är nedmonterad och befinner sig i horisontalläge är detta gynnsamt. Prisuppgift för au utföra arbetena med rotorn monterad har erhållits och uppgår till kronor. Behov föreligger också att byta några kylbatterier som skadats till följd av att felaktig kylarvätska använts/ fyllts på. Budgeterad kostnad för detta uppgår till kronor. Syfte med reparationerna är att långsiktigt säkra el produktion från vindkraftverken under hela den beräknade återstående livslängden på 19 år. Upphandling Vindpark Vänern Krafts verksamhet består avel-produktion. Tillämplig upphandlingslagstiftning är därför lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ("LUF"). I lagen finns ett speciellt undantag som möjliggör VKAB att utan anbudsförfarande tilldela leverantörer kontrakt. Reparationsprojektet Genomförandet av reparationsprojektet är en komplex, multidisciplin verksamhet som utförs på öppet vatten, på hög höjd och innefattar lyft av tunga komponenter. Det är därför väsentligt för genomförandet att aktörerna har stor tidigare erfarenhet av arbetet som väntar. I arbetet med att skapa tidplan och budget för projektet har aktörer som var delaktiga i uppförandet av vindparken kontaktats och rådfrågats. En kritisk faktor, helt avgörande för genomförandet, är tillgång till reservdelar, reparationssatser och verkstadsresurser för renoveringen av växellådorna. Då dessa är specialdesignade finns få möjliga leverantörer att välja för arbetet. Det är ingen optimal förhandlingssituation och ställer höga krav på förhandlingsmetodik vid tid för kontraktsöverenskommelse. Leverantören av vindkraftverken Winwind OY har dessutom stora finansiella problem vilket inneburit au alternativa lösningar har arbetats fram med andra aktörer för att säkerställa resurser i form av manskap, verktyg och montagemateriel.

4 sid 4 (9) För att kunna genomföra reparationen krävs att skadade växellådor tas ur vindkraftverken, ersätts med nyrenoverade alt. transporteras till leverantörens fabrik för att repareras. Därefter återtransport och montage i vindkraftverken. Reparationsprojektet genomförs i del etapper, väl avgränsade och med tydligt fokus på ansvar för de parter som deltar i projektet. Del 1 Innehåller förberedelser på vindkraftverket. Kort tid före start av lyftoperationen förbereds vindkraftverket genom följande aktiviteter. Rotor förbereds i position for lyft och med fästen för styrrep... Tömning av kylsystem och smörjoljesystem, hantering av spillolja och kylvätskor... Demontage av anslutningar för smörjsystem och elektriska kopplingar. Friläggning av generator från växellåda. Friläggning av maskinhustak för åtkomst av växellåda. 4) Vädersäkring av maskinhus. Del 2 Innehåller förberedelser för lyft, lyftsekvenser och säkring av utrustning genom att följande aktiviteter utförs när etablering av stor kran är på plats. Montage av lyftverktyg på blad för rotorlyft. Etablering av pråmar för lyftassistans och lagring vid hantering av rotor och transport av växellåda. o Lyftarbete vid demontage av rotor och växellåda. Lyftarbete vid montage av växehåda och rotor. e Mekaniska förberedelser för genomförandet av lyftsekvens av rotor och växellåda. e Återställning av maskinhustak. III Ätermontage av mekanisk utrustning, samt inkoppling av elektrisk utrustning... ÄterfylIning av kyl och smörjoljesystem. e Utcheckning av samtliga funktioner i vindkraftverket. Transporter av växellådor på pråm till hamn för omlastning och transport till verkstad för renovering. Del 3 Utförs när funktionstester av delsystemen är utförda och godkända för start av provdrift. Övervakad provdrift för säkerställande av kvalitet och funktion e Uppdatering av programvara (senast vid detta tillfälle) Driftsättning av system för kontroll och övervakning växellåda och partikelhalt Projektorganisation Organisation för genomförande av reparationsprojektet består av:.. Projektledning, med tekniskt stöd och kontrollfunktioner fil Företag med ansvar för växellådsbyte, renovering av växellådor. transporter på land, demontage och montage.

5 sid 5 (9) \lit Företag med ansvar för båtar, pråmar och lyftresurser samt marketablering för anslutning till hamn. Företag med ansvar för personaltransporter på Vänern \lit Företag med ansvar för drift av vindkraftverken, säkerhetsaspekter specifika för arbete i vindkraftverk, tillgänglighetsförbättrande åtgärder, resurser till förberedande arbeten inför projektstart, idrifttagning och provdrift. \lit Styrgruppsarbete Styrgruppen är projektets styrelse och ansvarar för att: Projektet utformas efter direktiv fastställda av VKAB:s styrelse och uppfyller fastställda prestations-, tekniska-, miljö-, och ekonomiska krav. Projektet genomförs på kvalitativt och kvantitativt bästa sätt inom fastställda kostnadsramar och tidsgränser. Arbetet bedrivs så att lagar och bestämmelser från myndigheter följs. Styrgruppen skall: " Ha tillräcklig inblick i projektet genom aktivt deltagande. " Närvara vid styrgruppsmöten. " Stödja projektledaren, lyssna och vara bollplank. " Ta beslut på övergripande nivå som berör projektets inriktning, budget, tidramar, och resurser... Godkänna projektplanen.. Fastställa projektorganisation " Godkänna huvudtidplan.. Fastställa säkerhetsprofil Godkänna större ändrade förutsättningar och kostnadsrevideringar. Godkänna attesträtter för projektets genomförande. Följa upp projektresultat. Ta beslut att projektet avslutas. Det är styrgruppens ansvar att projektet kommer i mål. Gruppen måste vara beslutsmässig och kunna förse projektet med resurser, vilket innebär att gruppens medlemmar ska hålla sig väl insatta i vad som sker i projektet, för att kunna ta beslut i linje med de uppsatta målen. Projektledaren är föredragande vid styrgruppsmöten. En bild över projektorganisationen bifogas. Styrgruppens bemanning kommer att utökas med respektive entreprenörs projektledare efter att dessa kontrakterats. Resultat av utvärderade alternativ Av tabellen framgår projekt kostnad, elgenerering samt särskilda förutsättningar för respektive alternativ. För varje alternativ har en riskbedömning skett. Bedömningen består dels av risken för dåligt väder, där dagar lagts till för väderkänsliga arbeten. Tiden har omräknats till en kostnad baserad på uppbunden organisation och ingår i projektkostnaden.

6 sid 6 (9) Dels har risken värderats att inköp kan bli dyrare än budget då samtliga förutsättningar ännu inte finns för att kunna åstadkomma avslut. Ä ven denna riskkostnad ingår i projektkostnaden. I samtliga alternativ finns poster för oförutsedda händelser/risk på i storleksordningen 10 % av totalinvesteringen. 2013: Reparation av 4 vind- 2014:44000 la kraftverk under tot: Förutsätter två utbytesväxen~dor Reparation av 4 vind- 1B kraftverk under 2014 Reparation av 2 vindkraftverk 2013 samt resterande 2 2A under Reparation av 4 vind- 2B kraftverk under Förutsätter två 2013: utbytesväxellådor men 2014: ger mera tid för tot: förberedelser Dubbel etablering av 2013: tung utrustning, seriell 2014: reparation(utan tillgång tot: till utbytesväxejlådor) längre projekt i tid med 2013: reparation seriellt. (utan 2014: tillgång till utbytestot: växellådor) Reparation av 2 vind- 3 kraftverk under : Alternativet innebär att 2014: två vindkraftverk tot: lämnas utan åtgärd 4A Ingen reparation av växellådor O 2013: Alternativet innebär att 2014: vind parken körs vidare tot: utan åtgärd Alternativ la innebär snabbaste genomförandet och bästa totalekonomin men förutsätter tillgång på utbytesväxellådor, att övriga projektkritiska resurser kan säkras samtidigt som optimala inköps- och planerings processer ej hinns med. Då starttid ännu ej går att fastställa för detta alternativ finns en risk att projektet skjuts in i mera otjänlig väderlek som kan fördyra och i värsta fall leda till att arbetena får avbrytas för att återupptas 2014.

7 sid 7 (9) Alternativ 1 B innebär mera tid för rörberedelser men förutsätter fortfarande tillgång till utbytesväxellådor. Tidigare start än i alternativ la kan förväntas och därmed också något mindre risk att arbetena inte hinns med under Kostnaderna bedöms kunna bli något lägre till följd av ökade möjligheter till bättre inköp samtidigt som el genereringen minskar med nästan MWh. Alternativ 2A baseras på att befintliga växellådor tas ut, repareras och återmonteras. Då detta arbete tar längre tid och optimal starttid sannolikt inte är möjligt kan endast två vindkraftverk iordningställas under En uppdelning på två år innebär dubbla etableringar av tung utrustning som ökar kostnaderna avsevärt. Samtidigt som inköps- och planeringsprocesserna ej blir optimala. Alternativ 2B baseras på att befintliga växellådor tas ut, repareras och återmonteras men att hela operationen genomförs under Alternativet ger mera förberedelsetid samtidigt som projektkostnaderna blir högre än för alt. la då projekttiden blir längre. Förväntad el genereringen blir också lägre i detta alternativ än för övriga. I det fall vi inte har tillgång till några utbytesväxellådor bedöms detta vara det bästa alternativet. Alternativ 3 baseras på att två befintliga växellådor, de som är mest skadade tas ut, repareras och återmonteras. Operationen bedöms kunna genomföras under Resterande växellådor lämnas utan åtgärd. För kalkylen görs antagandet att de två skadade vindkraftverken kommer att fungera under kalkylerad livslängd. Alternativ 4A innebär att ingen reparation sker av växellådorna utan vindparken körs vidare som i dag och kalkylen förutsätter att så kan ske under återstående 19 år. Med resultaten ovan har nuvärdet av investeringen i vindparken beräknats genom kassaflödesmetoden för de olika alttemativen, även alternativet att köra vidare utan åtgärder. Förutsättningarna för beräkningen i övrigt är: Kalkylränta 8 % Inflation 2 %. Beräkningsperiod , 19 år. Vindkraftverken bedöms ha en livslängd på 22 år och de har varit i produktion tre år. Elbörsens marknadspris på el för åren Därefter har uppräkning skett med inflationen. Marknadspris på tilldelade elcertifikat enligt SKM för åren Justering av valuta har skett genom tillägg aven terminsjusterad omräkningskurs. Varje kalenderårs snittpåslag har lagts till. Utgångskurs 8,6862 krleur. Övriga intäkter och kostnader har räknats upp med inflationen. AHa ovanstående beräkningsförutsättningar kan påverka kalkylen såväl positivt som negativt. Den faktor som har störst betydelse för reinvesteringens lönsamhet är antagande om verkens livslängd. I alla kalkyler antas att samtliga vindkraftverk kommer att fungera enligt plan. Om det finns något okänt fel i verken som inte åtgärdas av planerade reparationer och som leder till minskad produktion kan rangordningen mellan handlingsalternativen bli annorlunda.

8 sid 8 (9) Tabell: Sammanställning av nuvärdesberäkningar: Handlingsalternativ Investering (Mkr) Nettonuvärde (Mkr) la 67,8 +41,4 lb 65,4 +39,0 2B 74,1 +30,0 3 Endast byta två lådor (2013) 49,4 +29,7 2A 92,2 + 18,7 4A Inte byte lådor alls 6,7 +0,0 I kalkylerna ovan antas att övriga reparationer av rotorblad och kylare (6,7 miljoner kr) genomförs på samtliga verk i alla handlingsalternativ. Kalkylerna visar nuvärdet av förväntad ökad produktion minus nuvärdet av investeringsutgiften för de olika alternativen. Icke-lagade verk antas ha full livslängd. Som framgår av sammanställningen utgör alternativ la huvudförslag. Då alternativet förutsätter tillgång till två utbytesväxehådor samt att övrig tung utrustning går att mobilisera i tid kan huvudförslaget, om förutsättningarna inte går att uppfylla, komma att förändras till alternativ IB. Visar det sig att utbytesväxellådor ej kommer au finnas tillgängliga blir alternativ 2B huvudförslag. Marknadsvärdering och hantering av uppkomna förluster Bolaget redovisar 2012 stora ekonomiska förluster. Huvudsaklig förklaring är den bristande servicen och de tekniska skador som uppstått vilka lett till en kraftigt minskad produktion. Till detta kommer betydligt lägre elpriser än budgeterat samt något lägre pris på elcertifikaten. Sammantaget gör detta att bolagets egna kapital förbrukats. Bolaget genomförde den 19 november en första kontroll stämma och ägarna ställde sig då enigt bakom förslaget att driva bolagets verksamhet vidare. Inom åtta månader från denna stämma skall en stämma hållas där en ny kontrollbalansräkning visar att aktiekapitalet är återställt. I samband med bokslutet för 2012 har en marknadsvärdering av vindkraftsparken genomförts. Denna pekar mot ett försämrat värde vilket medför ett totalt nedskrivningsbehov på 119 nmkr. Kapitaltillskott För att kunna genonrröra reparationsprojektet och för att återställa kapitalet efter uppkomna förluster och nedskrivningar behöver bolaget tillskott av kapital. Beroende på utfall av pågående juridiska diskussioner samt frän projektförsäkringen kan situationen komma att förbättras. Inför kommande beslut föreslås en projektbudget uppgående till 67 mkr för att även kunna inrymma alternativ 2B. Tillsammans med övriga upptagna reparationskostnader blir totalkostnaden för reparationerna 74 mkr. Tillsammans med de övriga förändringarna enligt ovan krävs ett sammantaget kapitaltillskott på 120 mnkr.

9 sid 9 (9) Detta kapitaltiuskott täcker inte in eventuella ekonomiska förluster som kan uppstå under 2013 inte heller merkostnaderna som uppstår om vi inte kan genomföra uthytesprojektet enligt huvudalternativet. Det finns två huvudalternativ för att lösa detta problem. Alternativ ett är att kapitaltillskottet utökas ytterligare och alternativ två är att ägarna stäuer ut en kapitaltiickningsgaranti, d v s en garanti där ägarnaförbinder sig att täcka upp de förluster som kan uppstå. Denna garanti kan begränsas både tids- och beloppsmässigt. Förslaget är att ställa ut en garanti på sammantaget ytterägare 20 mnkr t o m Både kapitaltiuskottet och kapitaltäckningsgarantin skall fördelas proportionellt på ägarna d v s med 40 % på Karlstads Energi AB och 30 % vardera på Karlstads Bostads AB och Hammarö kommun. IklLl Mats Enmark Vd Beslutet skickas till Karlstads Energi AB Karlstads Bostads AB Hammarö kommun Karlstads Stadshus AB

Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB

Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB 1 KARLSTADS BOSTADS AB Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Styrelsen Mats Enmark, 054-5407450 mats.enmark@kbab.se Kapitaltinskott, kapitaltäckningsgaranti samt reinvestering, Vindpark Vänern Kraft AB Förslag tin

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Allmänhetens frågestund 3 Anmälningsärenden 4

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS

SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS 1 (88) SLUTRAPPORT 2008-03-28 SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS 2 (88) Förord Ernst & Young AB är tacksamma över att ha fått förtroendet att genomföra en del

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet. Kommunstyrelsen. Blad 12. Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001

ARBOGA KOMMUN. Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet. Kommunstyrelsen. Blad 12. Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 12 Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001 Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV. Statskontoret. Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV. Statskontoret. Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer