En jubileumsskrift från då till nu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En jubileumsskrift från då till nu"

Transkript

1 En jubileumsskrift från då till nu

2 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per torsdagen den 30 april 2009 och dels senast kl måndagen den 4 maj 2009 anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan kan göras på följande sätt: telefon fax Post till Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, Vallentuna Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i samband med anmälan om deltagande i stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i bolagsstämma. Tillfällig ägarregistrering bör göras i god tid före torsdagen den 30 april Vägbeskrivning från Stockholm: Hammarbacksskolan ligger på Ekebyvägen 2 i anslutning till Teknikvägen. Roslagsbanan från Östra Station mot Kårsta, hållplats Vallentuna station. Buss 610 mot Rosengården, hållplats Norrgården. Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, hållplats Danderyds sjukhus. Buss 610 mot Rosengården, hållplats Norrgården. Med bil, tag Norrtäljevägen till avfart Vallentuna. I Vallentuna åk över järnvägen och fortsätt rakt fram på Väsbyvägen och sväng sedan höger efter gångbron. Därefter sväng 3:e vänster in på Ekebyvägen och skolan ligger på höger sida. Utdelning Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 12 maj Utbetalning beräknas då kunna ske genom Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) med början fredagen den 15 maj Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie. Tidplan för ekonomisk information Delårsrapport för första kvartalet: 23 april 2009 Delårsrapport för andra kvartalet: 27 augusti 2009 Delårsrapport för tredje kvartalet: 22 oktober 2009 Elverket Vallentuna aktien Den totala omsättningen av Elverkets aktier på AktieTorget under året uppgick till ( ) aktier, motsvarande ett värde av cirka 10,7 (55) Mkr. Under årets börsdagar omsattes aktier för i genomsnitt ( ) kr per börsdag. Högsta betalkurs under året noterades till 70,00 (59,00) kr och lägsta till 35,00 (39,00) kr. Elverkets tio största ägare enligt aktieboken Sydkraft AB:s Obl. Lån ,83 % Vallentuna kommun ,61 % Görel Bergdahls konsultaktiebolag ,43 % Vallentuna Församling ,27 % Uppsala Akademiförvaltning KB ,07 % Össeby Församling ,86 % Ålund Per-Erik ,79 % Johansson, Carl-Magnus ,58 % AB Össebyhus ,58 % Elverket Vallentuna Okända Ägare ,56 % Aktieägarstruktur Storleksklasser Antal ägare Antal aktier Andel i % , , , , , , ,21 Kursutveckling 5 år 2004 april Vänster Y axel -kurs i SEK, Höger Y axel -procentuell utveckling under perioden Källa: DI Trader. ELV elverket blå kurva, OMXS= OMX Stockholms index röd kurva.

3 VD har ordet Turbulent år för Elverket! Det gångna året präglades av stora svängningar i råvaru- och elpriser och en varierande vädersituation. Elverket startade enligt plan affärsmässigt men året utvecklades till en tuff resa. Elverkets affärsområde elhandel kämpade mot stora elprisrörelser och problem med att fullt ut kunna säkra sig mot prisområdesrisker som under främst kvartal två och tre kraftigt påverkade försäljningsmarginalerna och årets resultat. Under slutet av året slog lågkonjunkturen till med kraft och den svenska valutan föll kraftigt vilket också påverkade Elhandels affärsmarginal negativt. Affärsvolymen i koncernen ökade med 28 % till en ny rekordnivå på drygt 358 miljoner kr jämfört med föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till affärsområde Elhandel och beror på ökat antal kunder och ökad elförbrukning men främst på de högre snittprisnivåerna under året. Rörelseresultatet i koncernen är lägre 2008 jämfört med föregående år. Drygt 7,5 miljoner kronor jämfört med 19,8 miljoner kronor föregående år. Elverkets affärsområden utvecklades generellt väl i sina respektive kärnaffärer med en sammantagen volymökning för koncernen och Elverket presterade därför, sett till händelseutvecklingen under året, ett i många stycken acceptabelt år. Detta skapar en god plattform för utveckling inför kommande år. Elhandel har totalt sett haft en positiv kundtillväxt under Antalet kunder ökade med ca 5 % till st ( st.) samtidigt som det totala antalet leverantörsbyten på den svenska marknaden minskade med 6 %. Elnätverksamheten har haft ett stabilt år och utvecklats med 254 nya anslutningar till totalt kunder (13 048). En avmattning i byggkonjunkturen har börjat skönjas. Omsättningen hamnade i paritet med föregående år. Inom affärsområde eldistribution beror omsättningen i första hand på den temperaturstyrda elkonsumtionen samt nyanslutningstakten. Elverkets bredbandsverksamhet är bolagets minsta affärsområde men visar glädjande på fortsatt ökad lönsamhet även om anslutningstakten till fibernätet mattades av under slutet av året. Ökningen beror i huvudsak på en ny affärsmodell med extern kommunikationsoperatör som partner samt arbete med intern effektivisering. Utsikter för framtiden För att kunna möta en snabbt föränderlig omvärld måste Elverket vara flexibla och snabba för att bli en vinnare i en ökad konkurrens. Den finansiella krisen och konjunkturnedgången påverkar även Elverket. Lågkonjunkturen kan betyda lägre efterfrågan på el men då Elverkets kunder till stor del är elvärmekunder påverkas Elverkets omsättning mer av väderförhållanden än av industrins sysselsättningsnivå. Kundkreditrisk och valutarisk är aktuella risker för Elverkets 1 (44)

4 alla segment. Tillväxten inom distribution av elenergi (elnät) är god och stabil även om vi kan skönja en avmattning under på grund av lågkonjunkturen och den globala finansiella oron som smittar av sig lokalt. Med minskad nybyggnadstakt gör vi en omställning mot ökade reinvesteringar i det befintliga nätet för att förbättra leveranskvalitet och säkerhet samt uppnå minskade kostnader. Då står vi rustade när konjunkturen vänder. Lågkonjunkturen kan också öppna för möjligheter på marknaden. Efter ett händelserikt år arbetar Elverket åter hårt med den sedan tidigare antagna affärsplanen. Affärsplanen innebär att Elverket har en tydlig idé för tillväxt organiskt och med tänkbara objekt att förvärva eller samverka med inom områden som ryms inom ramen för affärsmodellerna. Detta samtidigt som vårt arbete med att förbättra och hitta enklare och effektivare sätt att lösa de dagliga uppgifterna ständigt pågår. Fokus i koncernens utvecklingsarbete på kort till medellång sikt kommer att läggas på fem strategiska områden: 1. Ökad effektivitet 2. Ökat kundfokus 3. Förtydligad miljöprofil 4. Förbättrad riskhantering 5. Initiativ till, och förtydligande av strategi för förvärv och allianser Aktiens utveckling Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgick 31 december till 1221 st (1235). Kursen på aktien noterades till 57,83 kr på årets första börsdag och till 39,00 kr på årets sista börsdag med en högsta notering med 70,00 kronor den 22 augusti och lägsta notering 35,00 kronor den 19 november. Elverket fyller 90 år! Elverket fyller 90 år i år och det ger oss anledning att blicka både bakåt och framåt. Det är intressant att se hur Elverket har förändrats och ständigt utvecklats. Elverkets historia bär vi med oss när vi tar oss an morgondagens utmaningar. En viktig del i detta är att eftersträva ett ledarskap som välkomnar förändringar som en naturlig del i verksamheten. Vi ser fram ytterligare minst 90 framgångsrika år! Elverket som liten lokal uppstickare har framtiden för sig och tillsammans ska vi utveckla Elverket till ett lönsammare företag som har branschens mest nöjda kunder i centrum! Slutligen vill jag tacka alla våra kunder, aktieägare, och självfallet alla medarbetare för hårt arbete och goda insatser under året. Jonas Borgardt VD och koncernchef 2 (44)

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Elverket Vallentuna AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning för Allmänt om verksamheten Elverketkoncernen, Elverket, består av moderbolaget Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun samt äger och driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten har de senaste åren växt kraftigt och motsvarar nu ca 80 % av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002 som det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige. Aktietorget är sedan mars 2007 en handelsplattform (MTF - Multilateral Trading Facility) med tillstånd från Finansinspektionen. Antalet aktieägare uppgår till (1 235) och antal aktier uppgår till ( ). Elverkets vision är att vara ett aktivt, ledande och oberoende energiföretag Elverket ska vara en tydlig och känd aktör på elhandelsmarknaden med konkurrenskraftiga priser till slutkund samt att vara den lokala marknadens huvudleverantör av nätrelaterade produkter och tjänster. Elverket ska vidare arbeta med en verksamhetsmässig utveckling och ekonomisk effektivitet som ger förutsättningar för företagets långsiktiga vällevnad. Elverket är inriktat på att optimera verksamheten utifrån de lokala drift- och miljöförutsättningarna. Affärsidé - elnätet Elverket utvecklar och driver eldistributionsnät på lokala marknader för en trygg elleverans. Elverket Vallentuna AB ska med det kundnära perspektivet och en effektiv organisation distribuera el och andra energislag och genom lokal närvaro och hög servicenivå ge boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans och bredbandstjänster med hög kapacitet. 3 (44)

6 Affärsidé - elhandel Elverket köper och säljer el. Vi förenklar för kunden genom hög tillgänglighet och IT lösningar. Med aktiv prissättning gör kunden en bra affär! Elverket Vallentuna El AB ska med det kundnära perspektivet och en effektiv organisation erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå med nyttjande av ITapplikationer primärt mot den nationella konsumentmarknaden och den regionala/lokala företagsmarknaden. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera elprisrisker. Arbete med riskpolicy och riskmandat sker löpande. Nettoomsättning och resultat Omsättningen år 2008 ökade med 28 % till en ny rekordnivå på tkr jämfört med tkr föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till segmentet Elhandel och ca en fjärdedel av ökningen beror på ökat antal kunder och volymer. Resterande omsättningsökning är ett resultat av de höga prisnivåerna på elhandelsmarknaden under året. Resultatet är lägre 2008 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgår till tkr 2008 jämfört med tkr år Resultattappet är hänförligt till segmentet elhandel. När Elverket tecknar kontrakt till fast pris med kunder inom elhandeln tecknas samtidigt finansiella kontrakt på elbörsen NordPool för att säkra detta pris. De finansiella kontrakten är till Systempris SYS, ett genomsnittligt spotpris på NordPool, i EUR samtidigt som elen sedan köps till Stockholmspris STO, spotpriset på el på den svenska marknaden, omräknat till SEK på leveransdagen. Försäljning till fast pris medför därför risker, se nedan riskavsnittet. Ovanligt stora differenser mellan spotpriserna System och spotpriserna Stockholm ökade varukostnaderna med ca tkr jämfört med föregående år. Under kvartal fyra medförde kronans försvagning mot euron att varukostnaderna ökade med ca tkr jämfört med föregående år. Volatila inköpspriser och tuff priskonkurrens har också pressat försäljningsmarginalerna inom elhandeln. Det fjärde kvartalet 2008 utvecklades resultatmässigt positivt och Elverket-koncernen som helhet visade en resultatnivå i paritet med föregående år främst för att övriga externa kostnader minskat jämfört med föregående år men också beroende på att prisområdesdifferenserna minskat successivt och att Elverket låg väl prissäkrade mot förändringar i spotpriserna System och Stockholm. Fallande finansiella elpriser på elbörsen NordPool under årets sista två månader har medfört kraftigt ökade säkerhetskrav från NordPool för tecknade elderivat. Elhandel har totalt sett haft en positiv kundtillväxt under 2008 även om tillväxten avstannade något under andra häften av året. Antalet kunder har ökat med ca 5 % 4 (44)

7 till st detta trots att antalet leverantörsbyten på den svenska marknaden under 2008 har minskat med 6 %. Nätverksamheten är stabil och har utvecklats med 254 nya anslutningar och har nu kunder (13 048). Årets resultat uppgår till tkr ( tkr). En avmattning i byggkonjunkturen har börjat skönjas. Elverkets bredbandstjänster har under de senaste åren fått en stor kundtillströmning. För att öka såväl kundnyttan som lönsamheten har Elverket därför valt att samarbeta med Teknikbyrån som från och med den 1 februari 2008 är kommunikationsoperatör i Elverkets bredbandsnät och därmed har tagit över Elverkets bredbandskunder. Elverkets bredbandsverksamhet visar fortsatt ökad lönsamhet även om anslutningstakten till fibernätet mattades av under slutet av året. Årets resultat uppgår till tkr (396 tkr). Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 2,1 % (7,1 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 5,0 % (13,5 %). Soliditeten uppgår till 41 % (60 %). Resultat per aktie utgör 1,05 kr (2,28 kr). Den uppskjutna skatten är omvärderad pga. att skattesatsen har sänkts från 28 % till 26,3% Effekten av omvärderingen, tkr, har redovisats som en positiv skattekostnad i resultaträkningen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (1,10 kr) per aktie. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår till tkr ( tkr). Prisnedgången inom den finansiella elmarknaden är den huvudsakliga orsaken till att värdet är negativt per balansdagen. Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas 100 % som komponent i eget kapital och uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Fallande finansiella elpriser på elbörsen NordPool under årets sista två månader har medfört kraftigt ökade säkerhetskrav för tecknade elderivat i form av likvida medel på spärrade valutakonton. Likvida medel exklusive ej utnyttjade krediter och spärrade medel uppgår till tkr (5 433 tkr). Därutöver finns tkr på spärrade valutakonton i EUR som säkerhet för elderivat. Vid balansdatum var checkkrediten utnyttjad med tkr (4 868 tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 41 % (60 %). Minskningen av soliditeten beror på att balansdagens värde på elderivaten minskar värdet på eget kapital trots att värdet på elderivaten matchas av motsvarande prisnivåer i de fasta kontrakten med kunder. Verksamheten finansieras främst med eget kapital men även med banklån. 5 (44)

8 Investeringar Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre har genomförts planenligt. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå. De totala bruttoinvesteringarna under året uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen av investeringarna avser utbyggnad av eldistributionsnätet i nybyggnadsområden, en utbytt högspänningskabel i Kårsta samt förstärkningar av elnätet främst i områdena Frösunda och Ubby Gård. Miljöinformation Elverket Vallentuna El AB är licensierat av Svenska Naturskyddsföreningen att leverera el enligt kriterierna för "Bra Miljöval". Ingen del av koncernens verksamhet är tillståndseller anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Elhandelsmarknaden Elpriserna har under året präglats av stora svängningar på de internationella bränslemarknaderna samt begränsningar i överföringskapaciteten i Norden genom bl a trasiga kablar mellan Norge och Sverige. Detta har medfört stora prisskillnader såväl inom Norden som jämfört med kontinenten. Under första halvåret präglades marknaden även av kraftigt stigande priser på råvaror. Det genomsnittliga spotpriset System har under året varit 43,12 öre/kwh (25,85 öre/kwh) och det genomsnittliga spotpriset Stockholm har varit 49,16 öre/kwh (28,01 öre/kwh). Inköpspriserna på den nordiska finansiella elmarknaden var i genomsnitt högre under 2008 än föregående år medan de långa terminspriserna föll kraftigt tillbaka under fjärde kvartalet. Styrelsens arbete Elverkets styrelse består 2008 av sju ledamöter utsedda vid årsstämma. Under 2008 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden. Vid samtliga möten har merparten av ledamöterna deltagit. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som bl a syftar till att tillgodose styrelsens behov av informations- och beslutsunderlag. Elverket har inga speciella fasta arbetsgrupper eller kommittéer utan frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande väljs vid stämman. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete. Ingen i styrelsen har någon operativ roll i bolaget. Styrelsens sammansättning framgår på sidan 46 6 (44)

9 Ersättning till ledande befattningshavare För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare ska Elverket erbjuda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket, utan att vara marknadsledare när det gäller ersättningar. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen godkändes på årsstämman 2008 och beskrivs mer utförligt i not 6. Den föreslagna ersättningspolicyn är i huvudsak oförändrad jämfört med föregående år. Ägarförhållanden Elverket Vallentuna AB hade vid räkenskapsårets utgång (1 235) aktieägare. De 10 största aktieägarnas innehav utgjorde tillsammans 59,58 % (58,02 %) av det totala ägandet. Förteckning över de största aktieägarna lämnas på sidan 2. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr) och resultatet efter finansiella poster till tkr ( tkr). Utdelning från dotterbolaget uppgår till 0 tkr (6 000 tkr). Likvida medel uppgår till tkr (4 542 tkr). Eget kapital i moderbolaget uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 44 % (45 %). Händelser efter räkenskapsårets utgång Efter bokslutsdatum har elpriserna, liksom föregående år, fallit. Genomsnittligt spotpris i prisområde Stockholm var för december ,81 kr/mwh (december 2007: 430,62) och för mars ,33 kr/mwh (februari 2008: 371,95). Planer för framtiden Inom nätverksamheten förväntar vi oss normala driftförhållanden. Elverket driver olika program där effektivitetshöjning internt och ökad trygghet i elleveranserna med få avbrott för våra kunder står i fokus. Nybyggnadstakten i Vallentuna kommun skapar över en överskådlig tid en årlig naturlig tillväxt även om en avmattning kan skönjas i närtid på grund av oron på finansmarknaden och den stundande lågkonjunkturen. Elverket El, som fristående uppstickare, utmanar elmarknaden och de stora eljättarna med affärsmottot att vara elkundens bästa vän genom att erbjuda bra priser och god service. Strategin är lyckosam då många nya kunder har tillkommit. Elverket ligger ständigt bland de bästa på de jämförelselistor över elpriser som publiceras bl a på Internet. Elverket står väl rustat för framtiden. Genomförandet av strategiska affärsplaner samtidigt som vi arbetar för att finna enklare och effektivare sätt att lösa de dagliga uppgifterna står på agendan. Bolaget ska bli en större aktör på marknaden och arbetar efter en affärsplan för organisk tillväxt men söker också aktivt efter 7 (44)

10 förvärvsmöjligeter inom områden som ryms inom ramen för affärsmodellen. Bolaget arbetar efter en plan för tillväxt med tänkbara objekt att förvärva eller samverka med. Nyckeltal inom koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 2,1 7,1 5,4 8,1 10,0 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 5,8 11,8 7,7 13,9 15,8 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 5,0 13,5 13,6 26,7 29,6 År 2004 är upprättat enligt IFRS utom IAS39 och år är upprättade enligt IFRS Definitioner: Rörelsemarginal: Eget kapital: Soliditet: Avkastning på eget kapital: Avkastning på operativt kapital: Operativt kapital: Rörelseresultat/Nettoomsättning. Summa eget kapital enligt balansräkning. Eget kapital/balansomslutning. Årets resultat/genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat/Genomsnittligt operativt kapital. Balansomslutningen minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minskad med icke räntebärande skulder Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 8 (44)

11 Risker och riskhantering Allmänt om Elverkets risker Elverket utsätts genom sin verksamhet för ett flertal risker. Elhandelsverksamheten är det segment som är mest känsligt finansiellt och riskerna inom elhandeln kan påverka resultatet väsentligt. Elprisrisken är den risk som kan påverka resultatet mest. Andra risker inom elhandeln är valutarisk, prisområdesrisk, profilrisk och volymrisk. Nätverksamhetens risker är främst stora driftstörningar, haverier, miljöutsläpp och nätförlustrisk men även politiska risker i form av reglermodeller som leder till starkt minskade intäkter. Genom skadeförebyggande åtgärder, gott underhåll, utbildning och goda administrativa rutiner arbetas löpande med att identifiera och minimera dessa risker. Koncerngemensamma risker är kundkreditrisk, likviditetsrisk, kassaflödesrisk och ränterisk. Bolagets riskpolicy och riskmandat beslutas av styrelsen årligen medan den operativa delen hanteras av bolagets ledningsgrupp och riskcontroller. Utveckling av policys och mätmetoder för främst elhandelns risker har utförts under 2008 och pågår löpande. För 2009 planeras att börja arbeta med ERM Enterprise Risk Management ett helhetsgrepp på alla risker som koncernen kan utsättas för. 1 Finansiella riskfaktorer 1.1 Marknadsrisk Prisrisk Prisrisk uppkommer när avtal sluts med kunder till fast pris. Elverket hanterar prisrisk genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument. Prisrisk definieras som noll när såld volym är lika med finansiellt säkrad inköpt volym för leveransperiod. Avvikelser från detta är utsatt för prisrisk. Det finns aldrig en perfekt matchning mellan förväntad försäljning till fast pris och den finansiellt säkrade volymen. Detta beror på att försäljning och inköp inte sker vid exakt samma tillfälle och på att produktindelningen i de finansiella kontrakten inte matchar försäljningsvolymerna. Det kan vara lönsamt att exponera sig för prisrisk genom att i förväg eller i efterhand prissäkra prognostiserade inköp. Denna exponering mäts i form av risk och utfall. Mätt per den 31 december 2008 skulle en prisrörelse med 10 % innebära att bruttovinsten för 2009 skulle ändras ca tkr (ca tkr). 9 (44)

12 1.1.2 Volymrisk- och profilrisk Volymrisken består av den osäkerhet som finns i volymprognoser över tiden. Orsaken till volymvariation kan vara temperaturberoende last, förändringar i kundunderlag eller andra faktorer. Profilrisken är att förbrukningen fördelar sig ojämnt mellan tider på dygnet, veckorna eller årstiderna. Volym- och profilrisk hanteras genom regelbundna uppdateringar av volymprognoser och utvärdering av prognosvolym och verkligt utfall löpande. En förändring av volymen med 10 % skulle påverka bruttovinsten år 2009 med ca tkr (1 500 tkr). Eftersom de flesta fasta avtal är på kortare tid än ett år minskar känsligheten med tiden Prisområdesrisk Prisområdesrisken utgör osäkerhet beträffande avvikelsen i pris mellan det prisområde som kraftleveranser sker i, spotpriset Stockholm (STO), och de referenspriser de finansiella kontrakten avräknas mot, spotpriset system (SYS). Tidigare har STO-priset och SYS-priset varierat mycket lite mot varandra men detta har ändrats de senaste två åren. Genomsnittlig differens mellan prisområdena System och Stockholm var ,159 öre/kwh och ,032 öre/kwh. Under 2008 var prisskillnaderna stora främst under kvartal 2 och 3. Prisområdesdifferensen var januari ,3 öre/kwh. Prisområdesrisken hanteras genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument CfD (Contracts for Differences) var 67 % av den kontrakterade volymen för kvartal och 100 % för kvartalen säkrad för prisområde Stockholm. 690 SEK/MWh Spotpriser System och Sverige 590 Stockholm 490 System Differens Jan 07 Feb 07 Mar 07 Apr 07 May 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Oct 07 Nov 07 Dec 08 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dec 09 Jan 10 (44)

13 1.1.4 Valutarisk Valutarisk uppstår till följd av att basvalutan för inköp på Nord Pool är euro. Eftersom svenska kronor används både för kundpriser och för övriga kostnader i verksamheten finns en risk att valutarörelser får en inverkan på resultatet i elhandelsaffären. Valutarisk uppkommer enbart vid försäljning till fast pris. Valutarisken hanteras genom att Elverket har möjlighet att säkra valutarisken genom att bolaget tecknar valutaderivat med extern part vid de tillfällen som valutamarknaden upplevs som osäker. I samband med säkring av prisrisk uppkommer valutarisk genom att elderivaten tecknas i euro. Valutakonton i euro motverkar i viss mån effekter av valutaförändringar i derivaten. Den svenska kronan har betraktats som stabil i förhållande till euron. I samband med den allmänna finanskrisen som blev allvarlig under kvartal försvagades kronan. Snittkursen på euro var 9,84 i oktober, 10,12 i november och 10,72 i december. Snittkursen i kundportföljen beräknas vara 9,45. Resultatpåverkan beräknas vara ca tkr för Valutapåverkan fortsätter in i I takt med att vi tecknar nya kontrakt med kunder till de aktuella kurserna går genomsnittkursen upp. En ändring av valutakursen på Euro med 0,1 per den 31 december 2008 skulle medföra att bruttovinsten på de fasta kontrakten skulle påverkas med ca tkr (300 tkr) för ,8 10,6 10,4 EUR mot SEK månadsgenomsnitt januari januari ,2 10 Månadsgenomsnitt Linjär (Månadsgenomsnitt) 9,8 9,6 9,4 9, Januari 2006 Mars 2006 Maj 2006 Juli 2006 September 2006 November 2007 Januari 2007 Mars 2007 Maj 2007 Juli 2007 September 2007 November 2008 Januari 2008 Mars 2008 Maj 2008 Juli 2008 September 2008 November 2009 Januari 11 (44)

14 1.2 Kundkreditrisk Kundkreditrisk definieras som risken att kunder inte kan eller vill fullgöra betalningsförpliktelser avseende kommersiella fordringar. Med kommersiella fordringar avses fordringar som uppkommer vid fysisk leverans av el och andra tjänster. Effektiva rutiner vid kredit- och kravarbetet syftar till att undvika kreditförluster. Elverkets kunder är generellt sett små och därmed begränsas kreditrisken. Elverkets fem största kunder motsvarar tillsammans ca 1,8 % av omsättningen. Av Elverkets tillgångar är tkr ( tkr) utsatt för kreditrisk. Åldersanalys och kreditrisk se not Likviditetsrisk och kassaflödesrisk Svängningar på energipriset samt det faktum att förbrukningen är högre vintertid kan påverka kassaflödet avsevärt vid oväntat kalla perioder. När de finansiella elpriserna sjunker minskar värdet på tecknade elderivat så att säkerhetskravet från elbörsen NordPool kan bli mycket stort. Säkerhetskravet är lika stort som portföljens värde med tillägg av s k scenariorisk som per balansdagen var ca 50 % av portföljens värde. Detta medför att likviditeten belastades med ca tkr som pga säkerhetskravet fanns på spärrat valutakonto i euro. Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter och möjligheten att stänga marknadspositioner. Finansieringsrisken hanteras genom att om lånebehov föreligger ska Elverket tillse att låneportföljen har en genomsnittlig löptid till förfall på minst två år och att fler än en långivare anlitas. Ingen upplåning sker i placeringssyfte. I moderbolaget finns en checkräkningskredit om tkr vilken var outnyttjad den 31 december I dotterbolaget finns en checkräkningskredit på tkr som vid årsskiftet var utnyttjad med tkr (4 868 tkr). 1.4 Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden Elverket har inte några väsentliga räntebärande tillgångar och därför är kassaflödet från den löpande verksamheten oberoende av förändringar i marknadsräntor. Elverkets ränterisk uppstår genom upplåning. Känsligheten påverkas både av hur företaget finansieras och på vilken löptid räntan fastställs. Av koncernens skulder är tkr ( tkr) utsatta för ränterisk. Se vidare not 25. Elverkets räntekostnader ändras med 80 tkr om räntan ändras med 1 procentenhet. 12 (44)

15 Koncernens resultaträkningar Koncernens resultaträkningar, tkr Not Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat 5, Finansiella intäkter 11, Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Moderbolagets aktieägares andel Resultat per aktie (kr) Det finns inga utstående finansiella instrument som kan ge upphov till utspädning. 30 1,05 2,28 13 (44)

16 Koncernens balansräkningar Koncernens balansräkningar, tkr Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 17, Summa anläggningstillgångar Derivatinstrument 17, Varulager Kundfordringar 19, Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank 22, Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital Lån 25, Derivatinstrument 17, Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument 17, Leverantörsskulder 27, Kortfristig del av långfristiga lån 25, Checkkredit Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder (44)

17 Koncernens förändringar i eget kapital Övr tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa Koncernens förändringar i eget kapital, tkr 2008 Aktie Kapital Andra reserver Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Övr tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Koncernens förändringar i eget kapital, tkr 2007 Aktie Kapital Andra reserver Summa Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Aktiekapital Den 31 december 2008 omfattade aktiekapitalet aktier till kvotvärdet 2 kronor (2 kronor). Eget kapital per aktie är 15,80 kronor (20,80 kronor). Andra reserver Andra reserver består av värdeförändringar avseende kassaflödessäkringar. 15 (44)

18 Koncernens kassaflödesanalys, tkr Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av och nedskrivning av tillgångar Orealiserad kassaflödessäkring Orealiserat resultat värdepapper 0 3 Realisationsresultat Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning(-)/minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder Ökning(-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Amortering av lån Utnyttjad kredit Placering spärrat valutakonto NordPool Utdelning till moderföretagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten (Minskning)/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Betald ränta uppgick till 879 tkr (557 tkr) och erhållen ränta till 920 tkr (747 tkr). Erhållen utdelning uppgick till 0 tkr (4 tkr). 16 (44)

19 Moderbolagets resultaträkningar Moderbolagets resultaträkningar, tkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsen kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat 5, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (44)

20 Moderbolagets balansräkningar Moderbolagets balansräkningar, tkr Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier m.m Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (44)

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer