En jubileumsskrift från då till nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En jubileumsskrift från då till nu"

Transkript

1 En jubileumsskrift från då till nu

2 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per torsdagen den 30 april 2009 och dels senast kl måndagen den 4 maj 2009 anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan kan göras på följande sätt: telefon fax Post till Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, Vallentuna Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i samband med anmälan om deltagande i stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i bolagsstämma. Tillfällig ägarregistrering bör göras i god tid före torsdagen den 30 april Vägbeskrivning från Stockholm: Hammarbacksskolan ligger på Ekebyvägen 2 i anslutning till Teknikvägen. Roslagsbanan från Östra Station mot Kårsta, hållplats Vallentuna station. Buss 610 mot Rosengården, hållplats Norrgården. Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, hållplats Danderyds sjukhus. Buss 610 mot Rosengården, hållplats Norrgården. Med bil, tag Norrtäljevägen till avfart Vallentuna. I Vallentuna åk över järnvägen och fortsätt rakt fram på Väsbyvägen och sväng sedan höger efter gångbron. Därefter sväng 3:e vänster in på Ekebyvägen och skolan ligger på höger sida. Utdelning Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 12 maj Utbetalning beräknas då kunna ske genom Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) med början fredagen den 15 maj Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie. Tidplan för ekonomisk information Delårsrapport för första kvartalet: 23 april 2009 Delårsrapport för andra kvartalet: 27 augusti 2009 Delårsrapport för tredje kvartalet: 22 oktober 2009 Elverket Vallentuna aktien Den totala omsättningen av Elverkets aktier på AktieTorget under året uppgick till ( ) aktier, motsvarande ett värde av cirka 10,7 (55) Mkr. Under årets börsdagar omsattes aktier för i genomsnitt ( ) kr per börsdag. Högsta betalkurs under året noterades till 70,00 (59,00) kr och lägsta till 35,00 (39,00) kr. Elverkets tio största ägare enligt aktieboken Sydkraft AB:s Obl. Lån ,83 % Vallentuna kommun ,61 % Görel Bergdahls konsultaktiebolag ,43 % Vallentuna Församling ,27 % Uppsala Akademiförvaltning KB ,07 % Össeby Församling ,86 % Ålund Per-Erik ,79 % Johansson, Carl-Magnus ,58 % AB Össebyhus ,58 % Elverket Vallentuna Okända Ägare ,56 % Aktieägarstruktur Storleksklasser Antal ägare Antal aktier Andel i % , , , , , , ,21 Kursutveckling 5 år 2004 april Vänster Y axel -kurs i SEK, Höger Y axel -procentuell utveckling under perioden Källa: DI Trader. ELV elverket blå kurva, OMXS= OMX Stockholms index röd kurva.

3 VD har ordet Turbulent år för Elverket! Det gångna året präglades av stora svängningar i råvaru- och elpriser och en varierande vädersituation. Elverket startade enligt plan affärsmässigt men året utvecklades till en tuff resa. Elverkets affärsområde elhandel kämpade mot stora elprisrörelser och problem med att fullt ut kunna säkra sig mot prisområdesrisker som under främst kvartal två och tre kraftigt påverkade försäljningsmarginalerna och årets resultat. Under slutet av året slog lågkonjunkturen till med kraft och den svenska valutan föll kraftigt vilket också påverkade Elhandels affärsmarginal negativt. Affärsvolymen i koncernen ökade med 28 % till en ny rekordnivå på drygt 358 miljoner kr jämfört med föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till affärsområde Elhandel och beror på ökat antal kunder och ökad elförbrukning men främst på de högre snittprisnivåerna under året. Rörelseresultatet i koncernen är lägre 2008 jämfört med föregående år. Drygt 7,5 miljoner kronor jämfört med 19,8 miljoner kronor föregående år. Elverkets affärsområden utvecklades generellt väl i sina respektive kärnaffärer med en sammantagen volymökning för koncernen och Elverket presterade därför, sett till händelseutvecklingen under året, ett i många stycken acceptabelt år. Detta skapar en god plattform för utveckling inför kommande år. Elhandel har totalt sett haft en positiv kundtillväxt under Antalet kunder ökade med ca 5 % till st ( st.) samtidigt som det totala antalet leverantörsbyten på den svenska marknaden minskade med 6 %. Elnätverksamheten har haft ett stabilt år och utvecklats med 254 nya anslutningar till totalt kunder (13 048). En avmattning i byggkonjunkturen har börjat skönjas. Omsättningen hamnade i paritet med föregående år. Inom affärsområde eldistribution beror omsättningen i första hand på den temperaturstyrda elkonsumtionen samt nyanslutningstakten. Elverkets bredbandsverksamhet är bolagets minsta affärsområde men visar glädjande på fortsatt ökad lönsamhet även om anslutningstakten till fibernätet mattades av under slutet av året. Ökningen beror i huvudsak på en ny affärsmodell med extern kommunikationsoperatör som partner samt arbete med intern effektivisering. Utsikter för framtiden För att kunna möta en snabbt föränderlig omvärld måste Elverket vara flexibla och snabba för att bli en vinnare i en ökad konkurrens. Den finansiella krisen och konjunkturnedgången påverkar även Elverket. Lågkonjunkturen kan betyda lägre efterfrågan på el men då Elverkets kunder till stor del är elvärmekunder påverkas Elverkets omsättning mer av väderförhållanden än av industrins sysselsättningsnivå. Kundkreditrisk och valutarisk är aktuella risker för Elverkets 1 (44)

4 alla segment. Tillväxten inom distribution av elenergi (elnät) är god och stabil även om vi kan skönja en avmattning under på grund av lågkonjunkturen och den globala finansiella oron som smittar av sig lokalt. Med minskad nybyggnadstakt gör vi en omställning mot ökade reinvesteringar i det befintliga nätet för att förbättra leveranskvalitet och säkerhet samt uppnå minskade kostnader. Då står vi rustade när konjunkturen vänder. Lågkonjunkturen kan också öppna för möjligheter på marknaden. Efter ett händelserikt år arbetar Elverket åter hårt med den sedan tidigare antagna affärsplanen. Affärsplanen innebär att Elverket har en tydlig idé för tillväxt organiskt och med tänkbara objekt att förvärva eller samverka med inom områden som ryms inom ramen för affärsmodellerna. Detta samtidigt som vårt arbete med att förbättra och hitta enklare och effektivare sätt att lösa de dagliga uppgifterna ständigt pågår. Fokus i koncernens utvecklingsarbete på kort till medellång sikt kommer att läggas på fem strategiska områden: 1. Ökad effektivitet 2. Ökat kundfokus 3. Förtydligad miljöprofil 4. Förbättrad riskhantering 5. Initiativ till, och förtydligande av strategi för förvärv och allianser Aktiens utveckling Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgick 31 december till 1221 st (1235). Kursen på aktien noterades till 57,83 kr på årets första börsdag och till 39,00 kr på årets sista börsdag med en högsta notering med 70,00 kronor den 22 augusti och lägsta notering 35,00 kronor den 19 november. Elverket fyller 90 år! Elverket fyller 90 år i år och det ger oss anledning att blicka både bakåt och framåt. Det är intressant att se hur Elverket har förändrats och ständigt utvecklats. Elverkets historia bär vi med oss när vi tar oss an morgondagens utmaningar. En viktig del i detta är att eftersträva ett ledarskap som välkomnar förändringar som en naturlig del i verksamheten. Vi ser fram ytterligare minst 90 framgångsrika år! Elverket som liten lokal uppstickare har framtiden för sig och tillsammans ska vi utveckla Elverket till ett lönsammare företag som har branschens mest nöjda kunder i centrum! Slutligen vill jag tacka alla våra kunder, aktieägare, och självfallet alla medarbetare för hårt arbete och goda insatser under året. Jonas Borgardt VD och koncernchef 2 (44)

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Elverket Vallentuna AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning för Allmänt om verksamheten Elverketkoncernen, Elverket, består av moderbolaget Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun samt äger och driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten har de senaste åren växt kraftigt och motsvarar nu ca 80 % av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002 som det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige. Aktietorget är sedan mars 2007 en handelsplattform (MTF - Multilateral Trading Facility) med tillstånd från Finansinspektionen. Antalet aktieägare uppgår till (1 235) och antal aktier uppgår till ( ). Elverkets vision är att vara ett aktivt, ledande och oberoende energiföretag Elverket ska vara en tydlig och känd aktör på elhandelsmarknaden med konkurrenskraftiga priser till slutkund samt att vara den lokala marknadens huvudleverantör av nätrelaterade produkter och tjänster. Elverket ska vidare arbeta med en verksamhetsmässig utveckling och ekonomisk effektivitet som ger förutsättningar för företagets långsiktiga vällevnad. Elverket är inriktat på att optimera verksamheten utifrån de lokala drift- och miljöförutsättningarna. Affärsidé - elnätet Elverket utvecklar och driver eldistributionsnät på lokala marknader för en trygg elleverans. Elverket Vallentuna AB ska med det kundnära perspektivet och en effektiv organisation distribuera el och andra energislag och genom lokal närvaro och hög servicenivå ge boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans och bredbandstjänster med hög kapacitet. 3 (44)

6 Affärsidé - elhandel Elverket köper och säljer el. Vi förenklar för kunden genom hög tillgänglighet och IT lösningar. Med aktiv prissättning gör kunden en bra affär! Elverket Vallentuna El AB ska med det kundnära perspektivet och en effektiv organisation erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå med nyttjande av ITapplikationer primärt mot den nationella konsumentmarknaden och den regionala/lokala företagsmarknaden. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera elprisrisker. Arbete med riskpolicy och riskmandat sker löpande. Nettoomsättning och resultat Omsättningen år 2008 ökade med 28 % till en ny rekordnivå på tkr jämfört med tkr föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till segmentet Elhandel och ca en fjärdedel av ökningen beror på ökat antal kunder och volymer. Resterande omsättningsökning är ett resultat av de höga prisnivåerna på elhandelsmarknaden under året. Resultatet är lägre 2008 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgår till tkr 2008 jämfört med tkr år Resultattappet är hänförligt till segmentet elhandel. När Elverket tecknar kontrakt till fast pris med kunder inom elhandeln tecknas samtidigt finansiella kontrakt på elbörsen NordPool för att säkra detta pris. De finansiella kontrakten är till Systempris SYS, ett genomsnittligt spotpris på NordPool, i EUR samtidigt som elen sedan köps till Stockholmspris STO, spotpriset på el på den svenska marknaden, omräknat till SEK på leveransdagen. Försäljning till fast pris medför därför risker, se nedan riskavsnittet. Ovanligt stora differenser mellan spotpriserna System och spotpriserna Stockholm ökade varukostnaderna med ca tkr jämfört med föregående år. Under kvartal fyra medförde kronans försvagning mot euron att varukostnaderna ökade med ca tkr jämfört med föregående år. Volatila inköpspriser och tuff priskonkurrens har också pressat försäljningsmarginalerna inom elhandeln. Det fjärde kvartalet 2008 utvecklades resultatmässigt positivt och Elverket-koncernen som helhet visade en resultatnivå i paritet med föregående år främst för att övriga externa kostnader minskat jämfört med föregående år men också beroende på att prisområdesdifferenserna minskat successivt och att Elverket låg väl prissäkrade mot förändringar i spotpriserna System och Stockholm. Fallande finansiella elpriser på elbörsen NordPool under årets sista två månader har medfört kraftigt ökade säkerhetskrav från NordPool för tecknade elderivat. Elhandel har totalt sett haft en positiv kundtillväxt under 2008 även om tillväxten avstannade något under andra häften av året. Antalet kunder har ökat med ca 5 % 4 (44)

7 till st detta trots att antalet leverantörsbyten på den svenska marknaden under 2008 har minskat med 6 %. Nätverksamheten är stabil och har utvecklats med 254 nya anslutningar och har nu kunder (13 048). Årets resultat uppgår till tkr ( tkr). En avmattning i byggkonjunkturen har börjat skönjas. Elverkets bredbandstjänster har under de senaste åren fått en stor kundtillströmning. För att öka såväl kundnyttan som lönsamheten har Elverket därför valt att samarbeta med Teknikbyrån som från och med den 1 februari 2008 är kommunikationsoperatör i Elverkets bredbandsnät och därmed har tagit över Elverkets bredbandskunder. Elverkets bredbandsverksamhet visar fortsatt ökad lönsamhet även om anslutningstakten till fibernätet mattades av under slutet av året. Årets resultat uppgår till tkr (396 tkr). Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 2,1 % (7,1 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 5,0 % (13,5 %). Soliditeten uppgår till 41 % (60 %). Resultat per aktie utgör 1,05 kr (2,28 kr). Den uppskjutna skatten är omvärderad pga. att skattesatsen har sänkts från 28 % till 26,3% Effekten av omvärderingen, tkr, har redovisats som en positiv skattekostnad i resultaträkningen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (1,10 kr) per aktie. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår till tkr ( tkr). Prisnedgången inom den finansiella elmarknaden är den huvudsakliga orsaken till att värdet är negativt per balansdagen. Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas 100 % som komponent i eget kapital och uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Fallande finansiella elpriser på elbörsen NordPool under årets sista två månader har medfört kraftigt ökade säkerhetskrav för tecknade elderivat i form av likvida medel på spärrade valutakonton. Likvida medel exklusive ej utnyttjade krediter och spärrade medel uppgår till tkr (5 433 tkr). Därutöver finns tkr på spärrade valutakonton i EUR som säkerhet för elderivat. Vid balansdatum var checkkrediten utnyttjad med tkr (4 868 tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 41 % (60 %). Minskningen av soliditeten beror på att balansdagens värde på elderivaten minskar värdet på eget kapital trots att värdet på elderivaten matchas av motsvarande prisnivåer i de fasta kontrakten med kunder. Verksamheten finansieras främst med eget kapital men även med banklån. 5 (44)

8 Investeringar Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre har genomförts planenligt. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå. De totala bruttoinvesteringarna under året uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen av investeringarna avser utbyggnad av eldistributionsnätet i nybyggnadsområden, en utbytt högspänningskabel i Kårsta samt förstärkningar av elnätet främst i områdena Frösunda och Ubby Gård. Miljöinformation Elverket Vallentuna El AB är licensierat av Svenska Naturskyddsföreningen att leverera el enligt kriterierna för "Bra Miljöval". Ingen del av koncernens verksamhet är tillståndseller anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Elhandelsmarknaden Elpriserna har under året präglats av stora svängningar på de internationella bränslemarknaderna samt begränsningar i överföringskapaciteten i Norden genom bl a trasiga kablar mellan Norge och Sverige. Detta har medfört stora prisskillnader såväl inom Norden som jämfört med kontinenten. Under första halvåret präglades marknaden även av kraftigt stigande priser på råvaror. Det genomsnittliga spotpriset System har under året varit 43,12 öre/kwh (25,85 öre/kwh) och det genomsnittliga spotpriset Stockholm har varit 49,16 öre/kwh (28,01 öre/kwh). Inköpspriserna på den nordiska finansiella elmarknaden var i genomsnitt högre under 2008 än föregående år medan de långa terminspriserna föll kraftigt tillbaka under fjärde kvartalet. Styrelsens arbete Elverkets styrelse består 2008 av sju ledamöter utsedda vid årsstämma. Under 2008 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden. Vid samtliga möten har merparten av ledamöterna deltagit. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som bl a syftar till att tillgodose styrelsens behov av informations- och beslutsunderlag. Elverket har inga speciella fasta arbetsgrupper eller kommittéer utan frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande väljs vid stämman. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete. Ingen i styrelsen har någon operativ roll i bolaget. Styrelsens sammansättning framgår på sidan 46 6 (44)

9 Ersättning till ledande befattningshavare För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare ska Elverket erbjuda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket, utan att vara marknadsledare när det gäller ersättningar. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen godkändes på årsstämman 2008 och beskrivs mer utförligt i not 6. Den föreslagna ersättningspolicyn är i huvudsak oförändrad jämfört med föregående år. Ägarförhållanden Elverket Vallentuna AB hade vid räkenskapsårets utgång (1 235) aktieägare. De 10 största aktieägarnas innehav utgjorde tillsammans 59,58 % (58,02 %) av det totala ägandet. Förteckning över de största aktieägarna lämnas på sidan 2. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr) och resultatet efter finansiella poster till tkr ( tkr). Utdelning från dotterbolaget uppgår till 0 tkr (6 000 tkr). Likvida medel uppgår till tkr (4 542 tkr). Eget kapital i moderbolaget uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 44 % (45 %). Händelser efter räkenskapsårets utgång Efter bokslutsdatum har elpriserna, liksom föregående år, fallit. Genomsnittligt spotpris i prisområde Stockholm var för december ,81 kr/mwh (december 2007: 430,62) och för mars ,33 kr/mwh (februari 2008: 371,95). Planer för framtiden Inom nätverksamheten förväntar vi oss normala driftförhållanden. Elverket driver olika program där effektivitetshöjning internt och ökad trygghet i elleveranserna med få avbrott för våra kunder står i fokus. Nybyggnadstakten i Vallentuna kommun skapar över en överskådlig tid en årlig naturlig tillväxt även om en avmattning kan skönjas i närtid på grund av oron på finansmarknaden och den stundande lågkonjunkturen. Elverket El, som fristående uppstickare, utmanar elmarknaden och de stora eljättarna med affärsmottot att vara elkundens bästa vän genom att erbjuda bra priser och god service. Strategin är lyckosam då många nya kunder har tillkommit. Elverket ligger ständigt bland de bästa på de jämförelselistor över elpriser som publiceras bl a på Internet. Elverket står väl rustat för framtiden. Genomförandet av strategiska affärsplaner samtidigt som vi arbetar för att finna enklare och effektivare sätt att lösa de dagliga uppgifterna står på agendan. Bolaget ska bli en större aktör på marknaden och arbetar efter en affärsplan för organisk tillväxt men söker också aktivt efter 7 (44)

10 förvärvsmöjligeter inom områden som ryms inom ramen för affärsmodellen. Bolaget arbetar efter en plan för tillväxt med tänkbara objekt att förvärva eller samverka med. Nyckeltal inom koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 2,1 7,1 5,4 8,1 10,0 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 5,8 11,8 7,7 13,9 15,8 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 5,0 13,5 13,6 26,7 29,6 År 2004 är upprättat enligt IFRS utom IAS39 och år är upprättade enligt IFRS Definitioner: Rörelsemarginal: Eget kapital: Soliditet: Avkastning på eget kapital: Avkastning på operativt kapital: Operativt kapital: Rörelseresultat/Nettoomsättning. Summa eget kapital enligt balansräkning. Eget kapital/balansomslutning. Årets resultat/genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat/Genomsnittligt operativt kapital. Balansomslutningen minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minskad med icke räntebärande skulder Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 8 (44)

11 Risker och riskhantering Allmänt om Elverkets risker Elverket utsätts genom sin verksamhet för ett flertal risker. Elhandelsverksamheten är det segment som är mest känsligt finansiellt och riskerna inom elhandeln kan påverka resultatet väsentligt. Elprisrisken är den risk som kan påverka resultatet mest. Andra risker inom elhandeln är valutarisk, prisområdesrisk, profilrisk och volymrisk. Nätverksamhetens risker är främst stora driftstörningar, haverier, miljöutsläpp och nätförlustrisk men även politiska risker i form av reglermodeller som leder till starkt minskade intäkter. Genom skadeförebyggande åtgärder, gott underhåll, utbildning och goda administrativa rutiner arbetas löpande med att identifiera och minimera dessa risker. Koncerngemensamma risker är kundkreditrisk, likviditetsrisk, kassaflödesrisk och ränterisk. Bolagets riskpolicy och riskmandat beslutas av styrelsen årligen medan den operativa delen hanteras av bolagets ledningsgrupp och riskcontroller. Utveckling av policys och mätmetoder för främst elhandelns risker har utförts under 2008 och pågår löpande. För 2009 planeras att börja arbeta med ERM Enterprise Risk Management ett helhetsgrepp på alla risker som koncernen kan utsättas för. 1 Finansiella riskfaktorer 1.1 Marknadsrisk Prisrisk Prisrisk uppkommer när avtal sluts med kunder till fast pris. Elverket hanterar prisrisk genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument. Prisrisk definieras som noll när såld volym är lika med finansiellt säkrad inköpt volym för leveransperiod. Avvikelser från detta är utsatt för prisrisk. Det finns aldrig en perfekt matchning mellan förväntad försäljning till fast pris och den finansiellt säkrade volymen. Detta beror på att försäljning och inköp inte sker vid exakt samma tillfälle och på att produktindelningen i de finansiella kontrakten inte matchar försäljningsvolymerna. Det kan vara lönsamt att exponera sig för prisrisk genom att i förväg eller i efterhand prissäkra prognostiserade inköp. Denna exponering mäts i form av risk och utfall. Mätt per den 31 december 2008 skulle en prisrörelse med 10 % innebära att bruttovinsten för 2009 skulle ändras ca tkr (ca tkr). 9 (44)

12 1.1.2 Volymrisk- och profilrisk Volymrisken består av den osäkerhet som finns i volymprognoser över tiden. Orsaken till volymvariation kan vara temperaturberoende last, förändringar i kundunderlag eller andra faktorer. Profilrisken är att förbrukningen fördelar sig ojämnt mellan tider på dygnet, veckorna eller årstiderna. Volym- och profilrisk hanteras genom regelbundna uppdateringar av volymprognoser och utvärdering av prognosvolym och verkligt utfall löpande. En förändring av volymen med 10 % skulle påverka bruttovinsten år 2009 med ca tkr (1 500 tkr). Eftersom de flesta fasta avtal är på kortare tid än ett år minskar känsligheten med tiden Prisområdesrisk Prisområdesrisken utgör osäkerhet beträffande avvikelsen i pris mellan det prisområde som kraftleveranser sker i, spotpriset Stockholm (STO), och de referenspriser de finansiella kontrakten avräknas mot, spotpriset system (SYS). Tidigare har STO-priset och SYS-priset varierat mycket lite mot varandra men detta har ändrats de senaste två åren. Genomsnittlig differens mellan prisområdena System och Stockholm var ,159 öre/kwh och ,032 öre/kwh. Under 2008 var prisskillnaderna stora främst under kvartal 2 och 3. Prisområdesdifferensen var januari ,3 öre/kwh. Prisområdesrisken hanteras genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument CfD (Contracts for Differences) var 67 % av den kontrakterade volymen för kvartal och 100 % för kvartalen säkrad för prisområde Stockholm. 690 SEK/MWh Spotpriser System och Sverige 590 Stockholm 490 System Differens Jan 07 Feb 07 Mar 07 Apr 07 May 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Oct 07 Nov 07 Dec 08 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dec 09 Jan 10 (44)

13 1.1.4 Valutarisk Valutarisk uppstår till följd av att basvalutan för inköp på Nord Pool är euro. Eftersom svenska kronor används både för kundpriser och för övriga kostnader i verksamheten finns en risk att valutarörelser får en inverkan på resultatet i elhandelsaffären. Valutarisk uppkommer enbart vid försäljning till fast pris. Valutarisken hanteras genom att Elverket har möjlighet att säkra valutarisken genom att bolaget tecknar valutaderivat med extern part vid de tillfällen som valutamarknaden upplevs som osäker. I samband med säkring av prisrisk uppkommer valutarisk genom att elderivaten tecknas i euro. Valutakonton i euro motverkar i viss mån effekter av valutaförändringar i derivaten. Den svenska kronan har betraktats som stabil i förhållande till euron. I samband med den allmänna finanskrisen som blev allvarlig under kvartal försvagades kronan. Snittkursen på euro var 9,84 i oktober, 10,12 i november och 10,72 i december. Snittkursen i kundportföljen beräknas vara 9,45. Resultatpåverkan beräknas vara ca tkr för Valutapåverkan fortsätter in i I takt med att vi tecknar nya kontrakt med kunder till de aktuella kurserna går genomsnittkursen upp. En ändring av valutakursen på Euro med 0,1 per den 31 december 2008 skulle medföra att bruttovinsten på de fasta kontrakten skulle påverkas med ca tkr (300 tkr) för ,8 10,6 10,4 EUR mot SEK månadsgenomsnitt januari januari ,2 10 Månadsgenomsnitt Linjär (Månadsgenomsnitt) 9,8 9,6 9,4 9, Januari 2006 Mars 2006 Maj 2006 Juli 2006 September 2006 November 2007 Januari 2007 Mars 2007 Maj 2007 Juli 2007 September 2007 November 2008 Januari 2008 Mars 2008 Maj 2008 Juli 2008 September 2008 November 2009 Januari 11 (44)

14 1.2 Kundkreditrisk Kundkreditrisk definieras som risken att kunder inte kan eller vill fullgöra betalningsförpliktelser avseende kommersiella fordringar. Med kommersiella fordringar avses fordringar som uppkommer vid fysisk leverans av el och andra tjänster. Effektiva rutiner vid kredit- och kravarbetet syftar till att undvika kreditförluster. Elverkets kunder är generellt sett små och därmed begränsas kreditrisken. Elverkets fem största kunder motsvarar tillsammans ca 1,8 % av omsättningen. Av Elverkets tillgångar är tkr ( tkr) utsatt för kreditrisk. Åldersanalys och kreditrisk se not Likviditetsrisk och kassaflödesrisk Svängningar på energipriset samt det faktum att förbrukningen är högre vintertid kan påverka kassaflödet avsevärt vid oväntat kalla perioder. När de finansiella elpriserna sjunker minskar värdet på tecknade elderivat så att säkerhetskravet från elbörsen NordPool kan bli mycket stort. Säkerhetskravet är lika stort som portföljens värde med tillägg av s k scenariorisk som per balansdagen var ca 50 % av portföljens värde. Detta medför att likviditeten belastades med ca tkr som pga säkerhetskravet fanns på spärrat valutakonto i euro. Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter och möjligheten att stänga marknadspositioner. Finansieringsrisken hanteras genom att om lånebehov föreligger ska Elverket tillse att låneportföljen har en genomsnittlig löptid till förfall på minst två år och att fler än en långivare anlitas. Ingen upplåning sker i placeringssyfte. I moderbolaget finns en checkräkningskredit om tkr vilken var outnyttjad den 31 december I dotterbolaget finns en checkräkningskredit på tkr som vid årsskiftet var utnyttjad med tkr (4 868 tkr). 1.4 Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden Elverket har inte några väsentliga räntebärande tillgångar och därför är kassaflödet från den löpande verksamheten oberoende av förändringar i marknadsräntor. Elverkets ränterisk uppstår genom upplåning. Känsligheten påverkas både av hur företaget finansieras och på vilken löptid räntan fastställs. Av koncernens skulder är tkr ( tkr) utsatta för ränterisk. Se vidare not 25. Elverkets räntekostnader ändras med 80 tkr om räntan ändras med 1 procentenhet. 12 (44)

15 Koncernens resultaträkningar Koncernens resultaträkningar, tkr Not Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat 5, Finansiella intäkter 11, Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Moderbolagets aktieägares andel Resultat per aktie (kr) Det finns inga utstående finansiella instrument som kan ge upphov till utspädning. 30 1,05 2,28 13 (44)

16 Koncernens balansräkningar Koncernens balansräkningar, tkr Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 17, Summa anläggningstillgångar Derivatinstrument 17, Varulager Kundfordringar 19, Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank 22, Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital Lån 25, Derivatinstrument 17, Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument 17, Leverantörsskulder 27, Kortfristig del av långfristiga lån 25, Checkkredit Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder (44)

17 Koncernens förändringar i eget kapital Övr tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa Koncernens förändringar i eget kapital, tkr 2008 Aktie Kapital Andra reserver Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Övr tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Koncernens förändringar i eget kapital, tkr 2007 Aktie Kapital Andra reserver Summa Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Aktiekapital Den 31 december 2008 omfattade aktiekapitalet aktier till kvotvärdet 2 kronor (2 kronor). Eget kapital per aktie är 15,80 kronor (20,80 kronor). Andra reserver Andra reserver består av värdeförändringar avseende kassaflödessäkringar. 15 (44)

18 Koncernens kassaflödesanalys, tkr Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av och nedskrivning av tillgångar Orealiserad kassaflödessäkring Orealiserat resultat värdepapper 0 3 Realisationsresultat Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning(-)/minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder Ökning(-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Amortering av lån Utnyttjad kredit Placering spärrat valutakonto NordPool Utdelning till moderföretagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten (Minskning)/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Betald ränta uppgick till 879 tkr (557 tkr) och erhållen ränta till 920 tkr (747 tkr). Erhållen utdelning uppgick till 0 tkr (4 tkr). 16 (44)

19 Moderbolagets resultaträkningar Moderbolagets resultaträkningar, tkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsen kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat 5, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (44)

20 Moderbolagets balansräkningar Moderbolagets balansräkningar, tkr Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier m.m Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (44)

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ)

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning för tiden januari - september 2008 uppgår

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 119 000 tkr (149 561 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2006

Delårsrapport för perioden januari september 2006 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - september 2006 uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 348 633 tkr (361 778 tkr) under perioden jan-dec Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer