Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

2 Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer , med säte i Stockholm. Innehåll Verksamhetsberättelse o 2002 i korthet... 4 o Dataföreningens mål och verksamhet... 4 o Organisation... 4 o Medlemsutveckling... 5 o Medlemsförmåner... 6 o Dataföreningens ekonomi... 6 o Internationell samverkan... 7 o Föreningsstyrelsen... 7 o Dataföreningens kansli... 7 Verksamhetsberättelser från dotterbolagen... 8 o DF Datakörkortet AB... 8 o DF Kompetens AB Verksamhetsberättelser från Kretsar och SIG:ar o Stockholmskretsen o Västra Kretsen o Södra Kretsen o Östra Kretsen...18 o Mittkretsen Avdelning Dalarna Avdelning Sundsvall Avdelning Östersund o Norra Kretsen Avdelning Umeå Avdelning Skellefteå Avdelning Norrbotten o SIG Communication o SIG HOSIT o SIG PM o SIG SYS Koncernredovisning o Koncernresultaträkning o Koncernbalansräkning o Kassaflödesanalys för koncernen o Moderföretagets resultaträkning...31 o Moderföretagets balansräkning o Noter

3 Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsåret 2002 har kännetecknats av konsolidering och förändring. För cirka två år sedan blev föreningens ekonomi ansträngd och under året har arbetet fortsatt med att klara ut den situationen. Det har i huvudsak bestått i att renodla verksamheten och reducera kostnaderna. Både föreningen och bolagen har klarat den rådande lågkonjunkturen tämligen bra. Föreningen har förlorat ett stort antal medlemmar, men också fått många nya. Nettoförlusten är förhållandevis liten, med tanke på konjunkturläget och det faktum att IT-branschen drabbats särskilt hårt. Det visar att föreningen har ett attraktivt erbjudande. Under året har aktiviteten ökat bland medlemmarna, särskilt inom nätverken. Fler har deltagit i aktiviteter och många nya nätverk har startats. Eftersom nätverkande är en central del av föreningens verksamhet, påbörjades ett arbete under hösten med att förbättra stödet för nätverken. Det har lett fram till ett förslag till tydligare organisation och tydligare regler för nätverken. Successivt har föreningen ökat ansträngningarna att komma in i den offentliga debatten. Med all den kompetens som finns bland medlemmarna har föreningen mycket att ge. Ansträngningarna har börjat ge resultat. Dataföreningens ståndpunkter har citerats i artiklar och kontakter har etablerats med bland annat branschorganisationer och regeringskansliet. Som en del av saneringen av föreningens ekonomi har organisationen minskats. Medlemmarna får ändå fortfarande en bra service. I börjat av året infördes rullande fakturering, vilket väsentligt förenklar hanteringen och ger ett jämnare kassaflöde. Med tanke på föreningens storlek finns en outnyttjad möjlighet att utveckla och utöka medlemsförmånerna. Ett intensivt arbete kring detta har pågått under hösten och våren Nu finns flera konkreta förslag framme, som presenteras i verksamhetsplanen. Renodlingen av verksamheten märks tydligt inom Servi-Data AB, som har koncentrerat sin verksamhet på produkterna Datakörkortet och SBA (SårBarhetsAnalys). För att bli tydligare på marknaden har företaget bytt namn till DF Datakörkortet AB. Bolaget har också fått en ny styrelse. Ett nytt bolag, Dataföreningen i Sverige Service AB, bildades i december, som ska fungera som servicebolag åt föreningen och bland annat ta hand om annonsförsäljning och företagsmedlemmarna. Datakörkortet har förstärkt sitt varumärke och påbörjat en ny expansionsfas med satsningar på skolor och offentlig sektor. SBA har behållit sina marknadsandelar och kunnat lansera nya versioner av verktygen. Utbildningsmarknaden har minskat kraftigt under året, vilket naturligtvis har påverkat verksamheten för DF Kompetens AB. Trots det svåra läget på marknaden har bolaget ändå kunnat genomföra över 180 utbildningsaktiviteter. Lanseringen av certifieringar av yrkesroller har slagit väl ut och bidragit till att hålla omsättningen uppe. Sammantaget står föreningen väl rustad inför framtiden. De interna problemen har klarats ut och föreningen kan nu koncentrera sina resurser på att göra verklighet av de ambitioner som uttrycks i stadgarna. Föreningen kommer aktivare att delta i den offentliga debatten, påverka utvecklingen i IT-branschen och i samhället, intensifiera nätverkandet och öka nyttan av medlemskapet. 3

4 2002 i korthet Under året arrangerades cirka 480 aktiviteter, som till exempel nätverksträffar, studiebesök, kurser, konferenser och sociala träffar som samlade cirka deltagare. Under året bedrevs verksamhet i ca 50 aktiva nätverk 1 september tillträdde Mats Björkman som vd för Servi-Data AB. Den 11 september valdes Rolf Berndtson till ny ordförande efter Tony Hagström och utsågs även till tillförordnad föreningsdirektör. Från 1 februari 2003 är Rolf Berndtson anställd som föreningsdirektör. Den tidigare föreningsdirektören lämnade sitt uppdrag under våren. Harald Abelin var tillförordnad föreningsdirektör fram t o m 30 juni. Därefter upprätthöll styrelsens ordförande Tony Hagström föreningsdirektörsrollen fram till den 11 september. Vid ett extra årsmöte den 8 oktober beslöt SIG Security att lämna Dataföreningen vid årsskiftet. Dataföreningens mål och verksamhet Dataföreningen har enligt stadgarna som ändamål att - främja en sund utveckling och användning av informationsteknik i samhället - främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte - främja forskning, kunskapsspridning och utbildningsverksamhet - främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster - initiera för medlemmarna angelägna utvecklingsåtgärder. Föreningens verksamhet består av - verksamhet i nätverk för medlemmarna - seminarieverksamhet - information och PR - medlemsservice (fakturering/reskontra, underhåll av register) - drift av webbplats. Bolagens verksamhet består av - produktförsäljning (SBA säkerhetsprodukter och Datakörkortet) - utbildning (konferenser, skolor och kurser) - certifieringar - publicering av rapporter och böcker. Organisation Föreningens verksamhet är uppdelad på ett centralt kansli, kretsar/avdelningar med egna styrelser samt särskilda intressegrupper (SIG:ar) med egna styrelser. Utbildning och produktförsäljning bedrivs i två bolag: DF Datakörkortet AB (tidigare Servi-Data AB) och DF Kompetens AB. Dessutom finns ett servicebolag Dataföreningen i Sverige Service AB. Kretsar Stockholmskretsen Västra Kretsen Södra Kretsen Östra Kretsen Mittkretsen Norra Kretsen 4

5 SIG:ar SIG Communication ett forum för kommunikation SIG HoSIT ett forum för IT-företrädare inom hälso- och sjukvård SIG PM ett forum kring produktmodeller SIG-SYS en intressegrupp som specialbevakar systemutveckling Samarbetet med SIG Security upphörde den 31 december. Inom Dataföreningen erbjuds medlemmarna verksamhet inom säkerhetsområdet genom flera nystartade lokala nätverk inom säkerhetsområdet, ute hos kretsarna. Dessa samordnas nu till ett nationellt virtuellt nätverk för säkerhetsfrågor. Bolagen är: DF Datakörkortet AB (tidigare Servi-Data AB) DF Kompetens AB Dataföreningen i Sverige Service AB Medlemsutveckling Individmedlemmar tillhör kretsar och är fördelade beroende på geografisk hemvist. Den 31 december såg fördelningen ut så här: Stockholmskretsen Västra Kretsen Södra Kretsen Östra Kretsen Mittkretsen Norra Kretsen Totalt Medlemsavgiften under året var 550 kr för ordinarie medlemmar och 250 kr för studerandemedlemmar. Cirka 10 % av medlemmarna är studerandemedlemmar. I januari höjdes medlemsavgiften för ordinarie medlemmar till 575 kr per år, samtidigt som rullande fakturering av medlemsavgifterna infördes. Detta innebär att både arbetsbelastningen för hanteringen och kassaflödet blir jämnare över året. Det bör noteras att cirka 75 % av medlemmarna får medlemsavgiften betald via sin arbetsgivare. Under året har cirka medlemmar lämnat föreningen och cirka nya tillkommit. Det innebär en nettominskning med cirka medlemmar. Det märks tydligt att föreningen är konjunkturberoende, mot bakgrund av att cirka 75 % av medlemmarna har medlemskapet knutet till sina anställningar. Förlusten av cirka medlemmar kan till stor del bero på strukturförändringar, som följd av avmattningen i ITbranschen. Att cirka medlemmar samtidigt har tillkommit visar att föreningen fortfarande har en stark attraktionskraft. 5

6 Medlemsförmåner De nuvarande medlemsförmånerna är: Nätverk för att knyta kontakter, inhämta nya kunskaper och erfarenhetsutbyte samt för att påverka. Computer Sweden till hemadressen tre gånger i veckan. I varje nummer av Computer Sweden finns medlemsinformation från Dataföreningen. Rabatt på prenumerationer på övriga tidningar från IDG (35 %) Projektverktyg på Dataföreningens webb underlättar kontakter och hanteringen av dokument. Verktyget kan användas såväl professionellt som privat av alla medlemmar. Gratis internetabonnemang. Tillgång till Internet behövs för att kunna utnyttja förmånerna till fullo. Ett arbete pågår med att utveckla och utöka medlemsförmånerna. Dataföreningens ekonomi Ekonomiska problem och organisatoriska otydligheter fanns kvar från I början av 2002 inleddes en omstrukturering av verksamheten i föreningen och Servi-Data AB, med fokus på kostnadsreduktion. Under 2002 minskades organisationen (inklusive bolagen) med ytterligare 3 personer. I slutet av 2001 hade personalstyrkan minskats med 8 personer. Lokalerna minskades, då kontraktet för plan 1 på Saltmätargatan löpte ut under våren. Mats Björkman tillträdde som vd för Servi-Data AB 1 september. Han slutförde omstruktureringen inom produktbolaget, som bland annat har resulterat i att Servi-Data AB bytt namn till DF Datakörkortet AB och även fått en ny styrelse. Ett nytt bolag, Dataföreningen i Sverige Service AB bildades under hösten, som ett servicebolag till Dataföreningen, för att ta hand om bland annat annonsförsäljning på webbplatsen och hantering av företagsmedlemmarna. Sammantaget har ekonomin stärkts och föreningen har fått ett ökat ekonomiskt medvetande. Sammanställning av årsredovisningarna: Omsättning Resultat Eget kap efter utdelningar Dataföreningen i Sverige DF Datakörkortet AB DF Kompetens AB Stockholmskretsen Västra Kretsen Södra Kretsen Östra Kretsen Avdelning Dalarna Avdelning Sundsvall Avdelning Östersund Avdelning Umeå Avdelning Skellefteå Avd Norrbotten SIG PM SIG SYS SIG HOSIT SIG Com ingår som ett projekt i DF Datakörkortet AB (tidigare Servi-Data AB). 6

7 Internationell samverkan Dataföreningen har medlemskap i eller kontakt med ett antal internationella organisationer, till exempel: NDU Nordisk Dataunion är ett forum för samarbete mellan de nordiska dataföreningarna. CEPIS Council of European Professional Informatics Societies. IFIP International Federation for Information Processing. BCS British Computer Society, en engelsk motsvarighet till Dataföreningen i Sverige. En stor del av samarbetet med de internationella organisationerna har handlat om det europeiska datakörkortet European Computer Driving Licence (ECDL). Föreningsstyrelsen Styrelsen har under året haft följande ledamöter: Ordförande Rolf Berndtson (från och med 11 september) Tony Hagström (fram till 11 september) Ordinarie ledamöter Pär Hammarberg (fram till 11 september), Mittkretsen Agnetha Karlberg, NLL IT-enheten (från och med 11 september), Norra Kretsen Göran Lindsjö, Syzito AB, Östra Kretsen Nina Llado-Ristorp, Semcon Sverige AB (fram till 11 september), Västra Kretsen Maths Mathson, Mathson Företagsutveckling Skåne AB, Södra Kretsen Björn Nilsson, EDB Unigrid AB, Stockholmskretsen Jan Olofsson, Pejena AB (fram till 11 september), Norra Kretsen Karl W Sandberg, Mitthögskolan (från och med 11 september), Mittkretsen Katerina Sjölander, Ericsson Microwave Systems AB (från och med 11 september), Västra Kretsen Ola Vettergren (fram till 24 april), föreningsdirektör Styrelsen har under året haft 13 möten. Dataföreningens kansli Personal vid Dataföreningens kansli under 2002: Harald Abelin (tf föreningsdirektör, till och med 30 juni) Rolf Berndtson (tf föreningsdirektör, från och med 11 september) Eva Corp (informationschef, till och med 30 september) Jennie Hansson (ekonomiassistent, till och med 30 juni) Veronica Ketzenius (medlemssupport, till och med 30 april) Eva Lindberg (reception) Lars Sjöstrand (utvecklingschef, till och med 30 november) Ola Vettergren (föreningsdirektör, till och med 23 april 2002) Karin Wieslander (medlemssupport och webb) Therese Öberg (medlemssupport) 7

8 Verksamhetsberättelser från dotterbolagen DF Datakörkortet AB (före detta Servi-Data AB) Verksamheten under året I bolagets verksamhet ingår det europeiska datakörkortet (ECDL) samt metoder och verktyg inom informationssäkerhet (SBA). Viktiga händelser under året Verksamheten har under 2002 utvecklats väl. Marknaden för datakörkortet fortsätter att växa med nya kunder och intresset för att ta datakörkortet kvarstår. Under 2002 har en ny affärsmodell införts inom bolaget, vilket innebär att testtagaren nu betalar en lägre avgift för sitt Skills Card men samtidigt betalar för varje genomförd test. Efter att ha anpassat organisationen till omfattningen, efter omstruktureringen i december 2001, har organisationen under året satt sig mycket bra. En Nöjd Kund Indexundersökning genomfördes under 2002 där bolaget fick mycket högt betyg av testcentrerna. I mars 2002 lanserades tre nya testprodukter: ECDL Advanced Word Processing, ECDL Advanced Spreadsheets och Security Grundläggande informationssäkerhet, och i augusti 2002 släpptes Datakörkortet Light. Med ett bredare utbud av produkter knutna kring datakörkortet har nya möjliga marknader börjat bearbetas. När produkterna blev flera uppstod behovet att enkelt och smidigt kunna administrera flödet av testtagare och Skills Card för de olika testprodukterna, dels på testcentren och dels hos oss. Lösningen på detta bestod i den webbaserade Skills Card-hanteraren, utvecklad i vår regi. Skills Card-hanteraren ger testcentren en enkel och smidig möjlighet att kontrollera tillgången på Skills Card för de olika testprodukterna. Den 1 september 2002 tillträdde bolagets nya vd Mats Björkman. Valet av ny vd och hans profil var baserat på den tydliga bilden av att bolaget nu drivs på helt affärsmässiga grunder. Mats Björkmans bakgrund härrör sig bland annat från ledande befattningar från förlagsverksamhet inom data och webbaserad utbildning. En ny styrelse för bolaget valdes den bestående av Ketil Eriksson, vd för Colgate-Palmolive AB Gunilla Forsmark-Karlsson, vd för Länsförsäkringar Mäklarservice AB Björn Nilsson, vd för EDB Unigrid AB och professor Karl W Sandberg, Mitthögskolan. Till styrelsens ordförande valdes Rolf Berndtson. Han är även föreningsdirektör och styrelseordförande i moderföretaget Dataföreningen i Sverige. Bolaget har under hösten bytt namn till DF Datakörkortet AB. Anledningen till namnbytet är att förtydliga för marknaden vad företaget arbetar med. Marknaden inom informationssäkerhet har stått still under Det har inneburit att bolagets SBA-verksamhet har haft svårt att visa lönsamhet. Detta har fört med sig att arbetet nu koncentrerats i högre grad på aktiv säljbearbetning. Metod- och produktsortimentet inom SBA uppgraderades till version 4.1 inom ramen för ordinarie produktförvaltning. estimera analysverktyget för systemförvaltare togs också fram i en ny version, estimera 2.0. Samtliga analysverktyg finns nu i aktuella demoversioner på både svenska och engelska och kan laddas ned från Ägarförhållanden Bolaget är helägt av Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer , med säte i Stockholm. 8

9 Framtida utveckling Satsningarna på datakörkortet kommer att fortsätta med bland annat utveckling av testerna. En nyhet är att det kommer att tas fram tester i Star Office, en programvara baserad på öppen källkod. Bolaget och Enlight har fortsatt och utökat samarbetet kring det europeiska datakörkortet ECDL. Bolagets ECDL-tester kommer att genomföras med hjälp av Enlights online-test. Funktionaliteten i Enlights system ger bolaget möjlighet att kostnadseffektivt skapa nya tester. Samtidigt utökas samarbetet kring försäljning, marknadsföring, testutveckling samt drift och support. Bolaget ser över sin utvecklingsprocess för nya produkter, så att utvecklingstiden och utvecklingskostnaden minimeras samtidigt som kvaliteten bibehålls. Bland annat etableras och utökas kontakter med organisationer i övriga nordiska länder för gemensam utveckling av nya tester. Datakörkortet kommer att ha en viktig roll även i framtiden. Verksamheten beräknas visa positivt resultat. SBA-konceptet (metoder och verktyg inom informationssäkerhet) fokuserar på utökade säljinsatser under Den primära målgruppen är företag och organisationer som avser att arbeta metodiskt med säkerhetsarbete och riskanalyser. Målet är att nå god lönsamhet i verksamheten för att skapa förutsättningar för den strategiska produktutvecklingen. Bolaget kommer i fortsättningen att drivas på rent affärsmässiga grunder. Eventuell utdelning till moderföretaget kommer att göras efter att affärsmässiga avsättningar gjorts i bolaget. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % 26 neg Avkastning på eget kapital % 58 neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas att i ny räkning överförs

10 DF Kompetens AB Information om verksamheten Bolagets verksamhet, som under tidigare år omfattat försäljning av böcker och projektresultat inom databranschen, har från och med 1 januari 2000 utökats med en utbildningsdel. Bolaget har därmed övertagit ansvaret för Dataföreningen i Sveriges kommersiella utbildningsverksamhet. Denna verksamhet bedrivs inom fyra områden: Konferenser ca 17 % av omsättningen ca 20% av omsättningen Skolor (terminsbaserade kurser) ca 64 % av omsättningen ca 60% av omsättningen Kurser ca 18 % av omsättningen ca 19% av omsättningen Försäljning av böcker ca 1 % av omsättningen ca 1% av omsättningen Under de senaste åren har en förskjutning skett till att en allt större del av verksamheten består av skolor. För verksamheten totalt ser vi dock en styrka i att kunna erbjuda ett brett utbud på marknaden där samliga områden representeras även i framtiden. Bolaget har fem anställda för programframtagning, administration och ekonomi. Därutöver har bolaget ett samarbete med cirka 500 rektorer, lärare, föredragshållare och programmakare. Därtill kommer samarbete med en del partners med färdiga utbildningar. Utvecklingen av utbildningsverksamheten har under hela året påverkats av den allmänna lågkonjunkturen, som framför allt varit betydande inom IT-branschen. Vinstmarginalen under året blev ändå ca 3 % vilket var högt i denna bransch med tanke på omvärlden. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Dataföreningen i Sverige, org nr Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda 5 5 Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Till och med 1999 bedrevs förlagsverksamhet i mindre omfattning. Framtida utveckling Samtliga bolag inom utbildningsbranschen har under 2002 påverkats negativt av den vikande konjunkturen. Många av konkurrenterna finns inte längre kvar på marknaden. Bolaget påverkas fortfarande av den rådande marknadssituationen och har tvingats att dimensionera resurserna till en lägre omsättning och lägre vinstmarginal år För utbildningsbranschen finns det ännu inte några signaler på att lågkonjunkturen skulle släppa sitt grepp om marknaden. Bolaget är rustat för att klara ett tufft Eventuell utdelning till moderföretaget kommer att göras efter att affärsmässiga avsättningar gjorts i bolaget. 10

11 Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas att i ny räkning överförs

12 Verksamhetsberättelser från Kretsar och SIG:ar Stockholmskretsen Ordförande: Björn Nilsson Stockholmskretsen styrelse har fortsatt sitt arbete med att tydliggöra vem Dataföreningen är till för samt vilken nytta medlemmarna kan ha av medlemskapet. Arbetet har under verksamhetsåret fokuserats på områdena Utveckling Nätverk Medlemsvård. Arbetet planeras fortsätta med samma fokus under Verksamheten Delas upp i tre områden Utveckling Nätverk Medlemsvård som presenteras nedan. Utveckling Tillsammans med ett 20-tal deltagare genomfördes vår utvecklings resa till USA. Förutom inblick i utvecklingen fick deltagarna möjlighet att utveckla sina kontaktytor både med de andra i gruppen såväl som i möten med våra internationella värdar. Vårt engagemang i IT-Forum resulterade i ett välbesökt seminarium om Säkra offentliga tjänster på Internet. Målsättningen med IT-Forum är att stärka Stockholmsregionens position som IT-centrum. Viktiga områden är IT-infrastruktur, utbildning och kompetensutveckling, offentlig administrativ verksamhetsutveckling, näringslivsutveckling, medborgarinformation och service. Under året har startats s.k. acceleratorträffar som innebär att motorerna (ledarna) för olika nätverk träffas för att utbyta tankar, idéer och därmed delta aktivt i utvecklingen av föreningens arbete som t.ex. utvecklingen av nätverksmetoden och olika pedagogiker kopplad till den. Vi har deltagit i debatter rörande frågor i branschen genom intervjuer i tidningar och radio. Under året startades ett projekt under namnet IT-validerad affärsplan, vilket betyder att verksamheten beskrivs så samverkan mellan verksamheten och IT säkras. Första fasen planeras vara slutförd under året Vi medverkade i IT-kommissionens i framtagande av rapporten Om kvinnors användning av Internet. Omvärldsorienteringen som vi till stor del ger våra medlemmar genom Computer Sweden har under året kompletterats med seminarier genomförda av Meta Group. Vi har under året utvecklat vår medlemswebb avseende kommunikation med våra medlemmar. Nätverk Nätverken syftar till att samla medlemmarna inom ett verksamhets-, intresse- eller geografiskt område för erfarenhetsutbyte, att skapa kontakt med nya kollegor och diskutera angelägna frågor. Nätverkandet har vidareutvecklats under året. Många nya medlemmar har upptäckt möjligheterna som nätverkandet för med sig. Ett nätverk uppstår när tillräckligt stort intresse finns från en grupp medlemmar och upplöses när det inte finns intresse eller behov längre. Under året har behovet av att tydliggöra riktlinjerna för vad som gäller ansvar och befogenheter rörande nätverkandet ökat. Arbetet har startats för att ta fram mer detaljerade riktlinjer samt dokumentation av tips som gör att interaktionen inom nätverken ökar. 12

13 Sammanlagt har 20 nätverk varit aktiva och genomfört träffar under verksamhetsåret. Nätverkens aktiviteter har samlat ca 1300 deltagare. Fem nätverk har avvecklats under året och sju nya har startats. Varje nätverk har en mindre grupp som agerar ledning, dessa benämns motorer. Följande nätverk har varit aktiva under verksamhetsåret: Affärsutveckling-, Eskilstuna-, e-learning-, IT-arkitekt-, ITQ Stockholm-, ITQ Örebro-; IT-chef-, IT-strategi-, IT-Veteraner-, IT-säkerhet Västmanland-, IT mellan Forskning och Näringsliv-, Konsult-, Media-, Metoder och Processer-, IT&B-, Nätverksmotorer-, Projektledar-, Uppsala-, Västmanland- och Örebro- nätverket. Nätverket IT&B representerar en ny typ av nätverk där två branscher möts, IT och Biotech. Samverkan har skett med bl.a. USA:s och Islands ambassader. Medlemsvård Vi har utvecklat rutiner för medlemsuppföljning för att lättare kunna kommunicera direkt med respektive medlem och därmed skapa en större grad av upplevd tillhörighet. Vi har löpande, per e-post, sänt information om våra olika medlemsaktiviteter och fått stort positivt gensvar. DF Kompetens AB erbjöd alla deltagare i de olika skolorna medlemskap i Dataföreningen för att främja fortsatt kompetensutveckling för medlemmen. En medlemsundersökning har i samverkan med Computer Sweden genomförts. Utbildning i användandet av de olika funktionaliteterna på vår webb har skett kontinuerligt dels genom direkt individuell handledning dels genom gruppgenomgångar. 13

14 Västra Kretsen Ordförande: Katerina Sjölander Medlemskåren Vid årets slut hade kretsen medlemmar mot föregående års medlemmar, det vill säga en minskning med 870 medlemmar (-13 %). Dessa är fördelade på ordinarie medlemmar (föregående år var ordinarie medlemmar (-11 %) och 711 studerandemedlemmar (föregående år var 950 studerandemedlemmar (-25 %) samt 9 hedersmedlemmar). Under året har styrelsen genomfört uppföljning av slumpvis utvalda medlemmar som valt att inte förnya sitt medlemskap. Vi kom fram till att nedgången av antalet medlemmar till största delen beror på den allmänna konjunkturnedgången, det vill säga att människor lämnat IT branschen samt att företag inte längre betalar medlemskap för sina anställda. Program- och aktivitetsverksamheten Kretsens verksamhet under år 2002 har varit fokuserad på att fortsatt skapa och stödja lokala kontaktnät mellan människor i IT-branschen. Två större satsningar gjordes under året Comdex 2002 samt ITQ-konventet. Under året såg vi en mycket positiv trend på aktivitetssidan, där vi har 30 % ökning av antalet genomförda aktiviteter jämfört med föregående år. Ekonomi Västra kretsen redovisar för verksamhetsåret 2002 ett underskott (förlust) om 360 Tkr. Det stora underskottet kan i stort hänföras till de två stora satsningar som genomfördes under året ITQ konventet samt Comdex Se separat avsnitt nedan. Intäkter under år 2002 bestod till större delen av medlemsavgifter (660 Tkr). Intäkterna understiger de budgeterade intäkterna med cirka 150 Tkr. Detta beror på ett lägre medlemsantal samt en förändrad modell av fördelningen av medlemsintäkterna under året. Västra kretsen har en kortsiktig fordran på DF Datakörkortet AB om 200 Tkr som skulle utbetalas Denna fordran flyttades fram två år på grund av det ekonomiska läget inom DF Datakörkortet AB. Fordran kommer in under Q Västra kretsens finansiella ställning är mycket god trots årets underskott. Kassa-bank uppgår till Tkr. Summa eget kapital uppgår till Tkr. Under år 2002 har föreningens största omkostnader omfattat löner (410 Tkr), Utställningar och mässor (188 Tkr), årsmöte 2002 (120 Tkr). De finansiella förutsättningarna har under året försämrats gentemot tidigare år. Styrelsen har därför beslutat att aktiviteter som görs skall vara självfinansierade. ITQ-konventet Det beslutades att västra kretsen skulle genomföra ITQ-konventet på ordinarie styrelsemöte. Vi kan nu konstatera att projektet inte lyckades nå upp till de målsättningar som var ställda. Genom ett antal brister i projektuppföljningen, som konstaterades av styrelsen i en rekapitulation av projektet, har man heller inte avblåst en aktivitet som man borde ha kunnat förutsett skulle innebära alltför höga kostnader ställt mot låga intäkter, dvs alltför få anmälningar. Kostnaderna för genomförandet av ITQ-konventet blev dryga 370 Tkr. Merparten av detta är kostnad för projektledning, det vill säga ersättning för den tid projektledaren lagt ner. Comdex 2002 Ambitionen för Comdex 2002 stakades ut av Dataföreningen i Sverige och styrdes också initialt av dessa, men ansvaret togs under resans gång över av Västra kretsen efter förfrågan från 14

15 centralt håll. Efter övervägande ansågs mässan så viktig för regionen att Västra Kretsen valde att ta över ansvaret för att skapa innehåll i montern. Åtagandet för arrangemanget skulle delas mellan deltagande föreningar från Norge, Finland och Sverige. Västra kretsen skulle påta sig resterande kostnader. Dataföreningen i Sverige skötte de ekonomiska transaktionerna genom att fördela kostnaderna enligt beslutet ovan. Kostnaden för Comdex 2002 uppgår till 60 Tkr enligt redovisningen för Västra kretsen. Därtill skall läggas kostnaden för Anita Jakobssons ordinarie kanslitid, vilken utnyttjades för Comdex, c:a 200 timmar, men som inte särredovisats. Lärdomar/Åtgärder inför framtida stora åtaganden - att särredovisa stora aktiviteter i budgeten - att den fortlöpande ekonomiska rapporteringen alltid skall ställas gentemot budget och alltid avkrävas. Kommer inte detta in skall projektet avblåsas - att en ideell förening inte bör genomföra aktiviteter i storleksordning som ITQkonventet dessa bör genomföras i samarbete med en professionell partner, exempelvis DF Kompetens AB - att beslutsunderlag och protokoll skall vara tydliga - att tillse at projektledningen har den erfarenhet och förståelse som krävs för att genomföra ett stort åtagande. Övrigt Föreningen har under 2002 infört en ny medlemsförmån. I samarbete med Regus erbjöd DF Västra Kretsen alla sina medlemmar gratis anslutning till Regus Global Membership samt rabatt på många av Regus tjänster. DF Lounge är en möjlighet för den som är medlem att arbeta effektivt även om han/hon ej befinner sig på sin hemmaort. Genom samarbetet med Regus får man kostnadsfritt tillgång till alla Regus lokaler runt om i världen. Där kan man stanna till för att skicka mail, faxa, skriva ut eller bara koppla av. Man kan även hyra en arbetsplats/skrivbord per timme (nuvarande pris 16 kr/timme) med Internetkoppling och telefon, sk "touch down". Totalt anslöt sig 25 medlemmar till erbjudandet. I slutet av 2002 infördes en ny medlemsförmån på prov i Västra Kretsen. I samarbete med IDG erbjöds medlemmarna i Västra Kretsen att gratis testa analysbrevet Executive Report som innehåller sammanfattningar av rapporter från flera väletablerade analysföretag. Under de två sista veckorna 2002 hann 62 medlemmar nappa på erbjudandet. Framtiden Vår ekonomiska målsättning är att föreningen ska redovisa ett nollresultat år För att detta skall lyckas krävs bland annat att vi måste fokusera på medlemsvård för att behålla våra medlemmar. Det innebär att vi också kommer att se över våra medlemsförmåner. För närvarande måste vi hushålla med våra resurser. Därför har vi redan nu påbörjat arbetet med att finna nya intäktskällor för att långsiktigt kunna driva västra kretsen med en ekonomisk balans. Vi har bland annat infört regeln att förtäring på aktivitets/nätverksträffarna ska vara självfinansierande. Vi kommer också att fortsätta att hitta nya former av tillskott i kassan. 15

16 Södra Kretsen Ordförande: Maths Mathson Vår ordförandes reflektioner Det är alltid stimulerande att läsa rapporterna från aktivitetsansvariga rörande verksamheten år Södra Kretsen fortsätter att erbjuda ett stigande medlemsvärde. Året har tyvärr präglats av åtstramning och nerdragning. Både ute bland våra medlemmar i företagen men även inom Dataföreningen som även vi har känt av konjunkturen. Därför är det med viss stolthet jag läser verksamhetsrapporterna som redovisas nedan i denna verksamhetsberättelse. Trots att vår andel av medlemsintäkterna under året har minskat med ca 40% av vad vi budgeterade har vi gjort ett bättre resultat än budget samtidigt som aktivitetsnivån har varit hög! Men trots den slimmade budgeten har våra aktiva i Södra Kretsen lyckats koka soppa på en spik och skapat många både kvalitativa och högaktuella aktiviteter. På Gång har verkligen sjudit av ett mångfald olika kurser, seminarier och annorlunda medlemskvällar. På Vägen Hem-konceptet är numera vår ryggrad. Det är fantastiskt roligt att se aktivitet efter aktivitet bli fullbokad! Sådant gensvar blir det bästa bränsle för våra aktiva funktionärer, att ordna ännu fler träffar och aktiviteter. Utbildning Under 2002 har utbildning i "Ledarskap för Projektledare" genomförts vid två tillfällen, ett under våren och ett under hösten. Vid båda tillfällena har kursen genomförts som en 3- dagarskurs på SAS Radisson i Malmö. Kurserna har genomförts av lärare från Palm & Partners. Under året startade även en ny kurs Säljkurs för IT-konsulter, vilken väckte ett stort intresse då det saknas denna typ av kurs på marknaden, med inriktning på IT-konsulter. Kursen fick mycket goda vitsord och överenskommelse har gjorts med DF Kompetens, att de får inköpa samma kurs för Stockholmsregionen, varvid viss gemensam marknadsföring kommer att göras. Kurserna bidrog med ett positivt resultat till Södra kretsen och har uppskattats mycket både av Södra kretsens medlemmar och deltagare från övriga delar av Sverige. På Vägen Hem kurser och seminarier På-Vägen-Hem aktiviteterna har fortsatt att utvecklas under sitt andra verksamhetsår, med fler, bredare och ännu mer välbesökta arrangemang. Vi kan i utvärderingarna som görs direkt efter varje kurs/seminarium, se att medlemsintresset är fortsatt ökande för denna typ av kvällsaktiviteter. Under 2002 har vi haft 19 st kurser varav 1 i Kristianstad och 4 st seminarier. Av de 19 genomförda kurserna har nästan alla varit fullbokade och 9st har handlat om Microsoft.NET i olika miljöer. Totalt har vi haft ca 430 medlemmar och en del förhoppningsvis blivande medlemmar på kurserna. Vi har även fortsatt att verka för lokala representanter i Karlskrona och Växjö. Halmstad, Kalmar är fortfarande helt vita områden. Målet för 2003 är att expansionen verkligen får fart genom att vi får eldsjälar i regionen att med samma koncept och noggrann kvalitetssäkring erbjuda samma aktiviteter lokalt i Karlskrona/Ronneby, Växjö, Halmstad och förhoppningsvis Kalmar. ITQ syd, södra kretsens kvinnliga nätverk ITQ syd är ett trevligt och nyttigt nätverk av kvinnor inom Dataföreningen, södra kretsen. Här ges kvinnor med intresse för IT-frågor möjlighet att hålla sig ajour med aktuella företeelser inom IT-världen, utbyta erfarenheter, knyta kontakter och utvecklas. Idag är vi cirka 130 medlemmar i olika åldrar och med olika bakgrunder. ITQ bildades den 5 februari 1995, i Malmö. Idag finns det ett antal ITQ-nätverk i övriga landet. Vi anordnar nätverksträffar cirka 16

17 en gång i månaden, gärna under trevliga former. Träffarna kan se mycket olika ut. ITQ är ett forum där medlemmarnas intresse och önskemål till aktiviteter tas tillvara. IT-säkerhetsnätverket IT-säkerhetsnätverket syfte är att sprida kunskap om aktuella IT-säkerhetsproblem och lösningar samt verka för kunskapsutbyte mellan medlemmarna. Vi genomför därför cirka 10 olika aktiviteter per år. Dessa kan vara företagsbesök, seminarier eller konferenser. Vi arbetar dessutom aktivt för att använda Dataföreningens projektarbetsplats som komplement till våra fysiska träffar. Nätverket har idag 162 medlemmar och drivs av en aktiv kärngrupp ledd av Gitte Bergknut (Nätverksmotor), Akidos Konsult Företagsbesök gjordes ett välbesökt studiebesök på Öresundsbrons övervaknings och betalstation. Michael Nielsen med kollegor visade 25 dataföreningsmedlemmar allt av intresse kring övervakningen av bron. Klubb Nordvästskåne Klubb Nordvästskåne ordnar möten i första hand för medlemmar som är bosatta eller har sin verksamhet i nordvästra Skåne. Mötena utgörs framförallt av regelbundna träffar på Hotel Marina Plaza i Helsingborg med olika ämnen. Mötena föregås av nätverksskapande på Sailors' Pub. Under år 2002 har genomförts ett antal pubträffar med föredrag och andra möten med Klubb Nordvästskåne. Klubb Nordvästskåne har dessutom informerat sina medlemmar om andra arrangemang inom Nordvästskåne, som vi bedömt vara av intresse. Deltagandet har varit gott. Vinklubben Under året hölls traditionellt två provningar. På våren provade vi sex olika Champagner och i slutet av november var det efter önskemål året tidigare åter dags för Portvin som gav deltagarrekord med 41 vinintresserade. Båda träffarna inleddes med en programpunkt som värdföretaget anordnade. Provningarna avslutas traditionsenligt av välsmakande måltider och trevlig samvaro. Golfklubben En Mästerskapstävling genomfördes på våren på Hässleholms Golfbana där Mikael Jönsson, IMS tog hem vandringspokalen. Årets hösttävling gick av stapeln på Tegelberga Golfbana och båda tävlingarna bemannades likt tidigare år av sanna golfentusiaster. 17

18 Östra Kretsen Ordförande: Göran Lindsjö Kretsen sponsrade med 5000 kronor ett årligt pris för bästa examensarbete/uppsats utfört vid Institutionen för Datavetenskap på Linköpings Tekniska Högskola. DF Östra Kretsen har tillsammans med LiTH/IDA arrangerat seminarier i bland annat Nyttan av affärssystem. Dessutom har kretsen i samarbete med Santa Anna Research Institute arrangerat seminariet Teknikframförhållning med Bernt Ericsson från Ericsson Forsight. Bernt föreläste bland annat om samarbete mellan universitet och industri. Kretsen har även 2002 varit huvudsponsor för ACM programmeringstävling. Den lokala ITQ-avdelningen har under året varit synnerligen aktiv. Under året har ITQ fortsatt det tvååriga Nutek-projektet Support-IT. Projektet har haft 2 delar, en del där vi utbildat både lärare och elever i Internet- och datakunskap vid Skäggetorpsskolan. Den andra delen har varit affärsutveckling för kvinnliga företagare kallat ITQ-FE. Aktiviteter under året för ITQ-FE har bland annat varit ett seminarium i samarbete med Universitetsholding och Svenskt Näringsliv. Även ett seminarium Förhandlingsteknik för kvinnor har genomförts. ITQ har avslutat mentorprogram 2 och startat ett tredje med 12 deltagare. ITQ och DONNA genomförde under våren en gemensam aktivitet för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Dataföreningen/ITQ har hållit ett seminarium kring förhandlingsteknik och hur det är i arbetslivet för tjejföreningen Grace (ett samarbete mellan alla tjejer inom LiTH). Under året har ERFA-grupperna Webb-redaktörer och IT-chefer varit aktiva. Studiebesök har genomförts på Corren, NVIS i Norrköping, Klosterdata och SMHI. Studiebesök har genomförts som redovisats under ERFA-grupperna, dessutom har studiebesök genomförts på XMS i Norrköping samt på Gaia. Ett seminarium genomfördes i samarbete mellan DFÖ, Gaia och Luftfartsverket. Ett samarbete med Lysator har inletts under Alla Östra Kretsens medlemmar bjuds in till deras UppLysningsserie. Samarbetet med Skäggetorpsskolan och satsning på en bättre IT-kunskap och miljö fortsätter även under Det förs även en dialog med Berzeliusskolan och deras IT-utbildningar tillsammans med Skäggetorpsskolan. Årsmötet 2002 för Dataföreningen Sverige Östra Kretsens genomfördes i Linköpings Stadsbibliotek. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterades ett sätt att lägga grunden för nästa generations utveckling av IT i föredraget "IT i skolan - i nationellt och lokalt perspektiv: Då - Nu - Sen". Östra Kretsen har haft 8 protokollförda styrelsesammanträden

19 Mittkretsen Ordförande: Karl W Sandberg Avdelning Dalarna Ordförande: Mats Matsson Under året har följande aktiviteter genomförts: 13 maj: Låt dig inspireras Bengt Wahlström 23 maj: Stressdoktorn Thomas Danielsson 29 september: Seminarium om webbanalys 19 februari: Låt dig inspireras Per Florén från Kairos Futures Låt dig inspireras är ett samarbete mellan Dataföreningens Avdelning Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen och Vägverket. Seminarierna är kostnadsfria för besökarna och intressenterna delar på kostnaderna. Sättet att genomföra seminarier ska vidmakthållas och förbättras genom utnyttjande av bland annat följande koncept: Ytterligare utveckla samarbetet med företag och organisationer för att genomföra seminarier. Planera seminarier långt i förväg och försöka få företag att förboka platser. Genomför minst ett seminarium med kändis inom något område. Avdelning Dalarna kommer också att öka sin verksamhet riktad till studenter. Totalt antal betalande medlemmar under 2002 var 542 ordinarie medlemmar och 78 studerande medlemmar, det vill säga totalt 618 medlemmar. Under 2001 var motsvarande siffra 676 medlemmar, vilket betyder att medlemsantalet har minskat med 8.6% under Avdelning Sundsvall Ordförande: Tomas Lindberg Den största delen av föreningens alla aktiviteter har under året skett i de olika nätverken. Följande nätverk finns inom Sundsvallsavdelningen: ITQ Projektledare Systemförvaltare Örnsköldsvik Informationssäkerhet (under bildande) Ett företagsbesök har anordnats på Radiovästernorrland under året. För första året delades pris ut till en framstående IT-person i området. Priset gick detta år till Göran Ledell En föreläsning om Wireless anordnades på Metropol. Under hösten 2002 skickade vi ut en enkät till våra medlemmar, detta för att få veta vad våra medlemmar vill att styrelsen i Dataföreningen, Sundsvallsavdelningen ska verka för och vilka aktiviteter vi ska driva. Ett ursprung ur den enkäten är Informationssäkerhetsnätverket som är under bildande. Styrelsen kommer att planera vårens aktiviteter utifrån svaren på enkäten. 19

20 Avdelning Östersund Ordförande: Karl W Sandberg Verksamhetsåret 2002 har framför allt ägnats åt att återuppbygga en aktiv och engagerad styrelse som kan ta sig an lokalavdelningens fortsatta arbete. Styrelsen har under året haft totalt nio möten, varav två har ägnats helt åt planering av konkreta aktiviteter och ansvarsfördelning internt. Styrelsen har ansett det viktigt att etablera ett gott anseende hos både medlemmar och omvärld genom profilering via delvis nya medier och/eller i nya sammanhang. Vid mötet , beslöts att formulera ett mål för lokalavdelningens fortsatta verksamhet: Dataföreningens lokalavdelning i Östersund är ett neutralt organ, vars uppgift är att påverka samtliga aktörer för att gynna lokalt ägda, producerande IT-företag. Styrelsen enades om att ett första steg i den riktningen skulle bestå av medverkan på Guldgalan i form av prisutdelning till Årets IT-innovatör. Under hösten utsågs lokalavdelningens ordförande till ordförande för Mittkretsen (Borlänge, Sundsvall, Östersund) och invaldes i (huvud)föreningens styrelse. För att nå det uppsatta målet på 500 medlemmar per och bevaka medlemmarnas intressen, har styrelsen använt delvis nya kanaler. Det innebär bland annat aktiv medverkan på och därmed i Computer Sweden, medlemskap i och tillgång till medlemmar i broschyrmaterial, visitkort, exponeringsmaterial, etc. Lokalavdelningens arbete har dessutom marknadsförts bl a i samband med Sundsvall 42, kontaktkväll på Mitthögskolan och egen artikel på föreningens sidor i Computer Sweden. 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Dataföreningen i Sverige Västra Kretsen

Dataföreningen i Sverige Västra Kretsen Dataföreningen i Sverige Västra Kretsen ÅRSREDOVISNING för 2002-01-01-2002-12-31 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2002-01-01 2002-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningens verksamhet

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer