Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

2 Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer , med säte i Stockholm. Innehåll Verksamhetsberättelse o 2002 i korthet... 4 o Dataföreningens mål och verksamhet... 4 o Organisation... 4 o Medlemsutveckling... 5 o Medlemsförmåner... 6 o Dataföreningens ekonomi... 6 o Internationell samverkan... 7 o Föreningsstyrelsen... 7 o Dataföreningens kansli... 7 Verksamhetsberättelser från dotterbolagen... 8 o DF Datakörkortet AB... 8 o DF Kompetens AB Verksamhetsberättelser från Kretsar och SIG:ar o Stockholmskretsen o Västra Kretsen o Södra Kretsen o Östra Kretsen...18 o Mittkretsen Avdelning Dalarna Avdelning Sundsvall Avdelning Östersund o Norra Kretsen Avdelning Umeå Avdelning Skellefteå Avdelning Norrbotten o SIG Communication o SIG HOSIT o SIG PM o SIG SYS Koncernredovisning o Koncernresultaträkning o Koncernbalansräkning o Kassaflödesanalys för koncernen o Moderföretagets resultaträkning...31 o Moderföretagets balansräkning o Noter

3 Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsåret 2002 har kännetecknats av konsolidering och förändring. För cirka två år sedan blev föreningens ekonomi ansträngd och under året har arbetet fortsatt med att klara ut den situationen. Det har i huvudsak bestått i att renodla verksamheten och reducera kostnaderna. Både föreningen och bolagen har klarat den rådande lågkonjunkturen tämligen bra. Föreningen har förlorat ett stort antal medlemmar, men också fått många nya. Nettoförlusten är förhållandevis liten, med tanke på konjunkturläget och det faktum att IT-branschen drabbats särskilt hårt. Det visar att föreningen har ett attraktivt erbjudande. Under året har aktiviteten ökat bland medlemmarna, särskilt inom nätverken. Fler har deltagit i aktiviteter och många nya nätverk har startats. Eftersom nätverkande är en central del av föreningens verksamhet, påbörjades ett arbete under hösten med att förbättra stödet för nätverken. Det har lett fram till ett förslag till tydligare organisation och tydligare regler för nätverken. Successivt har föreningen ökat ansträngningarna att komma in i den offentliga debatten. Med all den kompetens som finns bland medlemmarna har föreningen mycket att ge. Ansträngningarna har börjat ge resultat. Dataföreningens ståndpunkter har citerats i artiklar och kontakter har etablerats med bland annat branschorganisationer och regeringskansliet. Som en del av saneringen av föreningens ekonomi har organisationen minskats. Medlemmarna får ändå fortfarande en bra service. I börjat av året infördes rullande fakturering, vilket väsentligt förenklar hanteringen och ger ett jämnare kassaflöde. Med tanke på föreningens storlek finns en outnyttjad möjlighet att utveckla och utöka medlemsförmånerna. Ett intensivt arbete kring detta har pågått under hösten och våren Nu finns flera konkreta förslag framme, som presenteras i verksamhetsplanen. Renodlingen av verksamheten märks tydligt inom Servi-Data AB, som har koncentrerat sin verksamhet på produkterna Datakörkortet och SBA (SårBarhetsAnalys). För att bli tydligare på marknaden har företaget bytt namn till DF Datakörkortet AB. Bolaget har också fått en ny styrelse. Ett nytt bolag, Dataföreningen i Sverige Service AB, bildades i december, som ska fungera som servicebolag åt föreningen och bland annat ta hand om annonsförsäljning och företagsmedlemmarna. Datakörkortet har förstärkt sitt varumärke och påbörjat en ny expansionsfas med satsningar på skolor och offentlig sektor. SBA har behållit sina marknadsandelar och kunnat lansera nya versioner av verktygen. Utbildningsmarknaden har minskat kraftigt under året, vilket naturligtvis har påverkat verksamheten för DF Kompetens AB. Trots det svåra läget på marknaden har bolaget ändå kunnat genomföra över 180 utbildningsaktiviteter. Lanseringen av certifieringar av yrkesroller har slagit väl ut och bidragit till att hålla omsättningen uppe. Sammantaget står föreningen väl rustad inför framtiden. De interna problemen har klarats ut och föreningen kan nu koncentrera sina resurser på att göra verklighet av de ambitioner som uttrycks i stadgarna. Föreningen kommer aktivare att delta i den offentliga debatten, påverka utvecklingen i IT-branschen och i samhället, intensifiera nätverkandet och öka nyttan av medlemskapet. 3

4 2002 i korthet Under året arrangerades cirka 480 aktiviteter, som till exempel nätverksträffar, studiebesök, kurser, konferenser och sociala träffar som samlade cirka deltagare. Under året bedrevs verksamhet i ca 50 aktiva nätverk 1 september tillträdde Mats Björkman som vd för Servi-Data AB. Den 11 september valdes Rolf Berndtson till ny ordförande efter Tony Hagström och utsågs även till tillförordnad föreningsdirektör. Från 1 februari 2003 är Rolf Berndtson anställd som föreningsdirektör. Den tidigare föreningsdirektören lämnade sitt uppdrag under våren. Harald Abelin var tillförordnad föreningsdirektör fram t o m 30 juni. Därefter upprätthöll styrelsens ordförande Tony Hagström föreningsdirektörsrollen fram till den 11 september. Vid ett extra årsmöte den 8 oktober beslöt SIG Security att lämna Dataföreningen vid årsskiftet. Dataföreningens mål och verksamhet Dataföreningen har enligt stadgarna som ändamål att - främja en sund utveckling och användning av informationsteknik i samhället - främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte - främja forskning, kunskapsspridning och utbildningsverksamhet - främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster - initiera för medlemmarna angelägna utvecklingsåtgärder. Föreningens verksamhet består av - verksamhet i nätverk för medlemmarna - seminarieverksamhet - information och PR - medlemsservice (fakturering/reskontra, underhåll av register) - drift av webbplats. Bolagens verksamhet består av - produktförsäljning (SBA säkerhetsprodukter och Datakörkortet) - utbildning (konferenser, skolor och kurser) - certifieringar - publicering av rapporter och böcker. Organisation Föreningens verksamhet är uppdelad på ett centralt kansli, kretsar/avdelningar med egna styrelser samt särskilda intressegrupper (SIG:ar) med egna styrelser. Utbildning och produktförsäljning bedrivs i två bolag: DF Datakörkortet AB (tidigare Servi-Data AB) och DF Kompetens AB. Dessutom finns ett servicebolag Dataföreningen i Sverige Service AB. Kretsar Stockholmskretsen Västra Kretsen Södra Kretsen Östra Kretsen Mittkretsen Norra Kretsen 4

5 SIG:ar SIG Communication ett forum för kommunikation SIG HoSIT ett forum för IT-företrädare inom hälso- och sjukvård SIG PM ett forum kring produktmodeller SIG-SYS en intressegrupp som specialbevakar systemutveckling Samarbetet med SIG Security upphörde den 31 december. Inom Dataföreningen erbjuds medlemmarna verksamhet inom säkerhetsområdet genom flera nystartade lokala nätverk inom säkerhetsområdet, ute hos kretsarna. Dessa samordnas nu till ett nationellt virtuellt nätverk för säkerhetsfrågor. Bolagen är: DF Datakörkortet AB (tidigare Servi-Data AB) DF Kompetens AB Dataföreningen i Sverige Service AB Medlemsutveckling Individmedlemmar tillhör kretsar och är fördelade beroende på geografisk hemvist. Den 31 december såg fördelningen ut så här: Stockholmskretsen Västra Kretsen Södra Kretsen Östra Kretsen Mittkretsen Norra Kretsen Totalt Medlemsavgiften under året var 550 kr för ordinarie medlemmar och 250 kr för studerandemedlemmar. Cirka 10 % av medlemmarna är studerandemedlemmar. I januari höjdes medlemsavgiften för ordinarie medlemmar till 575 kr per år, samtidigt som rullande fakturering av medlemsavgifterna infördes. Detta innebär att både arbetsbelastningen för hanteringen och kassaflödet blir jämnare över året. Det bör noteras att cirka 75 % av medlemmarna får medlemsavgiften betald via sin arbetsgivare. Under året har cirka medlemmar lämnat föreningen och cirka nya tillkommit. Det innebär en nettominskning med cirka medlemmar. Det märks tydligt att föreningen är konjunkturberoende, mot bakgrund av att cirka 75 % av medlemmarna har medlemskapet knutet till sina anställningar. Förlusten av cirka medlemmar kan till stor del bero på strukturförändringar, som följd av avmattningen i ITbranschen. Att cirka medlemmar samtidigt har tillkommit visar att föreningen fortfarande har en stark attraktionskraft. 5

6 Medlemsförmåner De nuvarande medlemsförmånerna är: Nätverk för att knyta kontakter, inhämta nya kunskaper och erfarenhetsutbyte samt för att påverka. Computer Sweden till hemadressen tre gånger i veckan. I varje nummer av Computer Sweden finns medlemsinformation från Dataföreningen. Rabatt på prenumerationer på övriga tidningar från IDG (35 %) Projektverktyg på Dataföreningens webb underlättar kontakter och hanteringen av dokument. Verktyget kan användas såväl professionellt som privat av alla medlemmar. Gratis internetabonnemang. Tillgång till Internet behövs för att kunna utnyttja förmånerna till fullo. Ett arbete pågår med att utveckla och utöka medlemsförmånerna. Dataföreningens ekonomi Ekonomiska problem och organisatoriska otydligheter fanns kvar från I början av 2002 inleddes en omstrukturering av verksamheten i föreningen och Servi-Data AB, med fokus på kostnadsreduktion. Under 2002 minskades organisationen (inklusive bolagen) med ytterligare 3 personer. I slutet av 2001 hade personalstyrkan minskats med 8 personer. Lokalerna minskades, då kontraktet för plan 1 på Saltmätargatan löpte ut under våren. Mats Björkman tillträdde som vd för Servi-Data AB 1 september. Han slutförde omstruktureringen inom produktbolaget, som bland annat har resulterat i att Servi-Data AB bytt namn till DF Datakörkortet AB och även fått en ny styrelse. Ett nytt bolag, Dataföreningen i Sverige Service AB bildades under hösten, som ett servicebolag till Dataföreningen, för att ta hand om bland annat annonsförsäljning på webbplatsen och hantering av företagsmedlemmarna. Sammantaget har ekonomin stärkts och föreningen har fått ett ökat ekonomiskt medvetande. Sammanställning av årsredovisningarna: Omsättning Resultat Eget kap efter utdelningar Dataföreningen i Sverige DF Datakörkortet AB DF Kompetens AB Stockholmskretsen Västra Kretsen Södra Kretsen Östra Kretsen Avdelning Dalarna Avdelning Sundsvall Avdelning Östersund Avdelning Umeå Avdelning Skellefteå Avd Norrbotten SIG PM SIG SYS SIG HOSIT SIG Com ingår som ett projekt i DF Datakörkortet AB (tidigare Servi-Data AB). 6

7 Internationell samverkan Dataföreningen har medlemskap i eller kontakt med ett antal internationella organisationer, till exempel: NDU Nordisk Dataunion är ett forum för samarbete mellan de nordiska dataföreningarna. CEPIS Council of European Professional Informatics Societies. IFIP International Federation for Information Processing. BCS British Computer Society, en engelsk motsvarighet till Dataföreningen i Sverige. En stor del av samarbetet med de internationella organisationerna har handlat om det europeiska datakörkortet European Computer Driving Licence (ECDL). Föreningsstyrelsen Styrelsen har under året haft följande ledamöter: Ordförande Rolf Berndtson (från och med 11 september) Tony Hagström (fram till 11 september) Ordinarie ledamöter Pär Hammarberg (fram till 11 september), Mittkretsen Agnetha Karlberg, NLL IT-enheten (från och med 11 september), Norra Kretsen Göran Lindsjö, Syzito AB, Östra Kretsen Nina Llado-Ristorp, Semcon Sverige AB (fram till 11 september), Västra Kretsen Maths Mathson, Mathson Företagsutveckling Skåne AB, Södra Kretsen Björn Nilsson, EDB Unigrid AB, Stockholmskretsen Jan Olofsson, Pejena AB (fram till 11 september), Norra Kretsen Karl W Sandberg, Mitthögskolan (från och med 11 september), Mittkretsen Katerina Sjölander, Ericsson Microwave Systems AB (från och med 11 september), Västra Kretsen Ola Vettergren (fram till 24 april), föreningsdirektör Styrelsen har under året haft 13 möten. Dataföreningens kansli Personal vid Dataföreningens kansli under 2002: Harald Abelin (tf föreningsdirektör, till och med 30 juni) Rolf Berndtson (tf föreningsdirektör, från och med 11 september) Eva Corp (informationschef, till och med 30 september) Jennie Hansson (ekonomiassistent, till och med 30 juni) Veronica Ketzenius (medlemssupport, till och med 30 april) Eva Lindberg (reception) Lars Sjöstrand (utvecklingschef, till och med 30 november) Ola Vettergren (föreningsdirektör, till och med 23 april 2002) Karin Wieslander (medlemssupport och webb) Therese Öberg (medlemssupport) 7

8 Verksamhetsberättelser från dotterbolagen DF Datakörkortet AB (före detta Servi-Data AB) Verksamheten under året I bolagets verksamhet ingår det europeiska datakörkortet (ECDL) samt metoder och verktyg inom informationssäkerhet (SBA). Viktiga händelser under året Verksamheten har under 2002 utvecklats väl. Marknaden för datakörkortet fortsätter att växa med nya kunder och intresset för att ta datakörkortet kvarstår. Under 2002 har en ny affärsmodell införts inom bolaget, vilket innebär att testtagaren nu betalar en lägre avgift för sitt Skills Card men samtidigt betalar för varje genomförd test. Efter att ha anpassat organisationen till omfattningen, efter omstruktureringen i december 2001, har organisationen under året satt sig mycket bra. En Nöjd Kund Indexundersökning genomfördes under 2002 där bolaget fick mycket högt betyg av testcentrerna. I mars 2002 lanserades tre nya testprodukter: ECDL Advanced Word Processing, ECDL Advanced Spreadsheets och Security Grundläggande informationssäkerhet, och i augusti 2002 släpptes Datakörkortet Light. Med ett bredare utbud av produkter knutna kring datakörkortet har nya möjliga marknader börjat bearbetas. När produkterna blev flera uppstod behovet att enkelt och smidigt kunna administrera flödet av testtagare och Skills Card för de olika testprodukterna, dels på testcentren och dels hos oss. Lösningen på detta bestod i den webbaserade Skills Card-hanteraren, utvecklad i vår regi. Skills Card-hanteraren ger testcentren en enkel och smidig möjlighet att kontrollera tillgången på Skills Card för de olika testprodukterna. Den 1 september 2002 tillträdde bolagets nya vd Mats Björkman. Valet av ny vd och hans profil var baserat på den tydliga bilden av att bolaget nu drivs på helt affärsmässiga grunder. Mats Björkmans bakgrund härrör sig bland annat från ledande befattningar från förlagsverksamhet inom data och webbaserad utbildning. En ny styrelse för bolaget valdes den bestående av Ketil Eriksson, vd för Colgate-Palmolive AB Gunilla Forsmark-Karlsson, vd för Länsförsäkringar Mäklarservice AB Björn Nilsson, vd för EDB Unigrid AB och professor Karl W Sandberg, Mitthögskolan. Till styrelsens ordförande valdes Rolf Berndtson. Han är även föreningsdirektör och styrelseordförande i moderföretaget Dataföreningen i Sverige. Bolaget har under hösten bytt namn till DF Datakörkortet AB. Anledningen till namnbytet är att förtydliga för marknaden vad företaget arbetar med. Marknaden inom informationssäkerhet har stått still under Det har inneburit att bolagets SBA-verksamhet har haft svårt att visa lönsamhet. Detta har fört med sig att arbetet nu koncentrerats i högre grad på aktiv säljbearbetning. Metod- och produktsortimentet inom SBA uppgraderades till version 4.1 inom ramen för ordinarie produktförvaltning. estimera analysverktyget för systemförvaltare togs också fram i en ny version, estimera 2.0. Samtliga analysverktyg finns nu i aktuella demoversioner på både svenska och engelska och kan laddas ned från Ägarförhållanden Bolaget är helägt av Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer , med säte i Stockholm. 8

9 Framtida utveckling Satsningarna på datakörkortet kommer att fortsätta med bland annat utveckling av testerna. En nyhet är att det kommer att tas fram tester i Star Office, en programvara baserad på öppen källkod. Bolaget och Enlight har fortsatt och utökat samarbetet kring det europeiska datakörkortet ECDL. Bolagets ECDL-tester kommer att genomföras med hjälp av Enlights online-test. Funktionaliteten i Enlights system ger bolaget möjlighet att kostnadseffektivt skapa nya tester. Samtidigt utökas samarbetet kring försäljning, marknadsföring, testutveckling samt drift och support. Bolaget ser över sin utvecklingsprocess för nya produkter, så att utvecklingstiden och utvecklingskostnaden minimeras samtidigt som kvaliteten bibehålls. Bland annat etableras och utökas kontakter med organisationer i övriga nordiska länder för gemensam utveckling av nya tester. Datakörkortet kommer att ha en viktig roll även i framtiden. Verksamheten beräknas visa positivt resultat. SBA-konceptet (metoder och verktyg inom informationssäkerhet) fokuserar på utökade säljinsatser under Den primära målgruppen är företag och organisationer som avser att arbeta metodiskt med säkerhetsarbete och riskanalyser. Målet är att nå god lönsamhet i verksamheten för att skapa förutsättningar för den strategiska produktutvecklingen. Bolaget kommer i fortsättningen att drivas på rent affärsmässiga grunder. Eventuell utdelning till moderföretaget kommer att göras efter att affärsmässiga avsättningar gjorts i bolaget. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % 26 neg Avkastning på eget kapital % 58 neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas att i ny räkning överförs

10 DF Kompetens AB Information om verksamheten Bolagets verksamhet, som under tidigare år omfattat försäljning av böcker och projektresultat inom databranschen, har från och med 1 januari 2000 utökats med en utbildningsdel. Bolaget har därmed övertagit ansvaret för Dataföreningen i Sveriges kommersiella utbildningsverksamhet. Denna verksamhet bedrivs inom fyra områden: Konferenser ca 17 % av omsättningen ca 20% av omsättningen Skolor (terminsbaserade kurser) ca 64 % av omsättningen ca 60% av omsättningen Kurser ca 18 % av omsättningen ca 19% av omsättningen Försäljning av böcker ca 1 % av omsättningen ca 1% av omsättningen Under de senaste åren har en förskjutning skett till att en allt större del av verksamheten består av skolor. För verksamheten totalt ser vi dock en styrka i att kunna erbjuda ett brett utbud på marknaden där samliga områden representeras även i framtiden. Bolaget har fem anställda för programframtagning, administration och ekonomi. Därutöver har bolaget ett samarbete med cirka 500 rektorer, lärare, föredragshållare och programmakare. Därtill kommer samarbete med en del partners med färdiga utbildningar. Utvecklingen av utbildningsverksamheten har under hela året påverkats av den allmänna lågkonjunkturen, som framför allt varit betydande inom IT-branschen. Vinstmarginalen under året blev ändå ca 3 % vilket var högt i denna bransch med tanke på omvärlden. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Dataföreningen i Sverige, org nr Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda 5 5 Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Till och med 1999 bedrevs förlagsverksamhet i mindre omfattning. Framtida utveckling Samtliga bolag inom utbildningsbranschen har under 2002 påverkats negativt av den vikande konjunkturen. Många av konkurrenterna finns inte längre kvar på marknaden. Bolaget påverkas fortfarande av den rådande marknadssituationen och har tvingats att dimensionera resurserna till en lägre omsättning och lägre vinstmarginal år För utbildningsbranschen finns det ännu inte några signaler på att lågkonjunkturen skulle släppa sitt grepp om marknaden. Bolaget är rustat för att klara ett tufft Eventuell utdelning till moderföretaget kommer att göras efter att affärsmässiga avsättningar gjorts i bolaget. 10

11 Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas att i ny räkning överförs

12 Verksamhetsberättelser från Kretsar och SIG:ar Stockholmskretsen Ordförande: Björn Nilsson Stockholmskretsen styrelse har fortsatt sitt arbete med att tydliggöra vem Dataföreningen är till för samt vilken nytta medlemmarna kan ha av medlemskapet. Arbetet har under verksamhetsåret fokuserats på områdena Utveckling Nätverk Medlemsvård. Arbetet planeras fortsätta med samma fokus under Verksamheten Delas upp i tre områden Utveckling Nätverk Medlemsvård som presenteras nedan. Utveckling Tillsammans med ett 20-tal deltagare genomfördes vår utvecklings resa till USA. Förutom inblick i utvecklingen fick deltagarna möjlighet att utveckla sina kontaktytor både med de andra i gruppen såväl som i möten med våra internationella värdar. Vårt engagemang i IT-Forum resulterade i ett välbesökt seminarium om Säkra offentliga tjänster på Internet. Målsättningen med IT-Forum är att stärka Stockholmsregionens position som IT-centrum. Viktiga områden är IT-infrastruktur, utbildning och kompetensutveckling, offentlig administrativ verksamhetsutveckling, näringslivsutveckling, medborgarinformation och service. Under året har startats s.k. acceleratorträffar som innebär att motorerna (ledarna) för olika nätverk träffas för att utbyta tankar, idéer och därmed delta aktivt i utvecklingen av föreningens arbete som t.ex. utvecklingen av nätverksmetoden och olika pedagogiker kopplad till den. Vi har deltagit i debatter rörande frågor i branschen genom intervjuer i tidningar och radio. Under året startades ett projekt under namnet IT-validerad affärsplan, vilket betyder att verksamheten beskrivs så samverkan mellan verksamheten och IT säkras. Första fasen planeras vara slutförd under året Vi medverkade i IT-kommissionens i framtagande av rapporten Om kvinnors användning av Internet. Omvärldsorienteringen som vi till stor del ger våra medlemmar genom Computer Sweden har under året kompletterats med seminarier genomförda av Meta Group. Vi har under året utvecklat vår medlemswebb avseende kommunikation med våra medlemmar. Nätverk Nätverken syftar till att samla medlemmarna inom ett verksamhets-, intresse- eller geografiskt område för erfarenhetsutbyte, att skapa kontakt med nya kollegor och diskutera angelägna frågor. Nätverkandet har vidareutvecklats under året. Många nya medlemmar har upptäckt möjligheterna som nätverkandet för med sig. Ett nätverk uppstår när tillräckligt stort intresse finns från en grupp medlemmar och upplöses när det inte finns intresse eller behov längre. Under året har behovet av att tydliggöra riktlinjerna för vad som gäller ansvar och befogenheter rörande nätverkandet ökat. Arbetet har startats för att ta fram mer detaljerade riktlinjer samt dokumentation av tips som gör att interaktionen inom nätverken ökar. 12

13 Sammanlagt har 20 nätverk varit aktiva och genomfört träffar under verksamhetsåret. Nätverkens aktiviteter har samlat ca 1300 deltagare. Fem nätverk har avvecklats under året och sju nya har startats. Varje nätverk har en mindre grupp som agerar ledning, dessa benämns motorer. Följande nätverk har varit aktiva under verksamhetsåret: Affärsutveckling-, Eskilstuna-, e-learning-, IT-arkitekt-, ITQ Stockholm-, ITQ Örebro-; IT-chef-, IT-strategi-, IT-Veteraner-, IT-säkerhet Västmanland-, IT mellan Forskning och Näringsliv-, Konsult-, Media-, Metoder och Processer-, IT&B-, Nätverksmotorer-, Projektledar-, Uppsala-, Västmanland- och Örebro- nätverket. Nätverket IT&B representerar en ny typ av nätverk där två branscher möts, IT och Biotech. Samverkan har skett med bl.a. USA:s och Islands ambassader. Medlemsvård Vi har utvecklat rutiner för medlemsuppföljning för att lättare kunna kommunicera direkt med respektive medlem och därmed skapa en större grad av upplevd tillhörighet. Vi har löpande, per e-post, sänt information om våra olika medlemsaktiviteter och fått stort positivt gensvar. DF Kompetens AB erbjöd alla deltagare i de olika skolorna medlemskap i Dataföreningen för att främja fortsatt kompetensutveckling för medlemmen. En medlemsundersökning har i samverkan med Computer Sweden genomförts. Utbildning i användandet av de olika funktionaliteterna på vår webb har skett kontinuerligt dels genom direkt individuell handledning dels genom gruppgenomgångar. 13

14 Västra Kretsen Ordförande: Katerina Sjölander Medlemskåren Vid årets slut hade kretsen medlemmar mot föregående års medlemmar, det vill säga en minskning med 870 medlemmar (-13 %). Dessa är fördelade på ordinarie medlemmar (föregående år var ordinarie medlemmar (-11 %) och 711 studerandemedlemmar (föregående år var 950 studerandemedlemmar (-25 %) samt 9 hedersmedlemmar). Under året har styrelsen genomfört uppföljning av slumpvis utvalda medlemmar som valt att inte förnya sitt medlemskap. Vi kom fram till att nedgången av antalet medlemmar till största delen beror på den allmänna konjunkturnedgången, det vill säga att människor lämnat IT branschen samt att företag inte längre betalar medlemskap för sina anställda. Program- och aktivitetsverksamheten Kretsens verksamhet under år 2002 har varit fokuserad på att fortsatt skapa och stödja lokala kontaktnät mellan människor i IT-branschen. Två större satsningar gjordes under året Comdex 2002 samt ITQ-konventet. Under året såg vi en mycket positiv trend på aktivitetssidan, där vi har 30 % ökning av antalet genomförda aktiviteter jämfört med föregående år. Ekonomi Västra kretsen redovisar för verksamhetsåret 2002 ett underskott (förlust) om 360 Tkr. Det stora underskottet kan i stort hänföras till de två stora satsningar som genomfördes under året ITQ konventet samt Comdex Se separat avsnitt nedan. Intäkter under år 2002 bestod till större delen av medlemsavgifter (660 Tkr). Intäkterna understiger de budgeterade intäkterna med cirka 150 Tkr. Detta beror på ett lägre medlemsantal samt en förändrad modell av fördelningen av medlemsintäkterna under året. Västra kretsen har en kortsiktig fordran på DF Datakörkortet AB om 200 Tkr som skulle utbetalas Denna fordran flyttades fram två år på grund av det ekonomiska läget inom DF Datakörkortet AB. Fordran kommer in under Q Västra kretsens finansiella ställning är mycket god trots årets underskott. Kassa-bank uppgår till Tkr. Summa eget kapital uppgår till Tkr. Under år 2002 har föreningens största omkostnader omfattat löner (410 Tkr), Utställningar och mässor (188 Tkr), årsmöte 2002 (120 Tkr). De finansiella förutsättningarna har under året försämrats gentemot tidigare år. Styrelsen har därför beslutat att aktiviteter som görs skall vara självfinansierade. ITQ-konventet Det beslutades att västra kretsen skulle genomföra ITQ-konventet på ordinarie styrelsemöte. Vi kan nu konstatera att projektet inte lyckades nå upp till de målsättningar som var ställda. Genom ett antal brister i projektuppföljningen, som konstaterades av styrelsen i en rekapitulation av projektet, har man heller inte avblåst en aktivitet som man borde ha kunnat förutsett skulle innebära alltför höga kostnader ställt mot låga intäkter, dvs alltför få anmälningar. Kostnaderna för genomförandet av ITQ-konventet blev dryga 370 Tkr. Merparten av detta är kostnad för projektledning, det vill säga ersättning för den tid projektledaren lagt ner. Comdex 2002 Ambitionen för Comdex 2002 stakades ut av Dataföreningen i Sverige och styrdes också initialt av dessa, men ansvaret togs under resans gång över av Västra kretsen efter förfrågan från 14

15 centralt håll. Efter övervägande ansågs mässan så viktig för regionen att Västra Kretsen valde att ta över ansvaret för att skapa innehåll i montern. Åtagandet för arrangemanget skulle delas mellan deltagande föreningar från Norge, Finland och Sverige. Västra kretsen skulle påta sig resterande kostnader. Dataföreningen i Sverige skötte de ekonomiska transaktionerna genom att fördela kostnaderna enligt beslutet ovan. Kostnaden för Comdex 2002 uppgår till 60 Tkr enligt redovisningen för Västra kretsen. Därtill skall läggas kostnaden för Anita Jakobssons ordinarie kanslitid, vilken utnyttjades för Comdex, c:a 200 timmar, men som inte särredovisats. Lärdomar/Åtgärder inför framtida stora åtaganden - att särredovisa stora aktiviteter i budgeten - att den fortlöpande ekonomiska rapporteringen alltid skall ställas gentemot budget och alltid avkrävas. Kommer inte detta in skall projektet avblåsas - att en ideell förening inte bör genomföra aktiviteter i storleksordning som ITQkonventet dessa bör genomföras i samarbete med en professionell partner, exempelvis DF Kompetens AB - att beslutsunderlag och protokoll skall vara tydliga - att tillse at projektledningen har den erfarenhet och förståelse som krävs för att genomföra ett stort åtagande. Övrigt Föreningen har under 2002 infört en ny medlemsförmån. I samarbete med Regus erbjöd DF Västra Kretsen alla sina medlemmar gratis anslutning till Regus Global Membership samt rabatt på många av Regus tjänster. DF Lounge är en möjlighet för den som är medlem att arbeta effektivt även om han/hon ej befinner sig på sin hemmaort. Genom samarbetet med Regus får man kostnadsfritt tillgång till alla Regus lokaler runt om i världen. Där kan man stanna till för att skicka mail, faxa, skriva ut eller bara koppla av. Man kan även hyra en arbetsplats/skrivbord per timme (nuvarande pris 16 kr/timme) med Internetkoppling och telefon, sk "touch down". Totalt anslöt sig 25 medlemmar till erbjudandet. I slutet av 2002 infördes en ny medlemsförmån på prov i Västra Kretsen. I samarbete med IDG erbjöds medlemmarna i Västra Kretsen att gratis testa analysbrevet Executive Report som innehåller sammanfattningar av rapporter från flera väletablerade analysföretag. Under de två sista veckorna 2002 hann 62 medlemmar nappa på erbjudandet. Framtiden Vår ekonomiska målsättning är att föreningen ska redovisa ett nollresultat år För att detta skall lyckas krävs bland annat att vi måste fokusera på medlemsvård för att behålla våra medlemmar. Det innebär att vi också kommer att se över våra medlemsförmåner. För närvarande måste vi hushålla med våra resurser. Därför har vi redan nu påbörjat arbetet med att finna nya intäktskällor för att långsiktigt kunna driva västra kretsen med en ekonomisk balans. Vi har bland annat infört regeln att förtäring på aktivitets/nätverksträffarna ska vara självfinansierande. Vi kommer också att fortsätta att hitta nya former av tillskott i kassan. 15

16 Södra Kretsen Ordförande: Maths Mathson Vår ordförandes reflektioner Det är alltid stimulerande att läsa rapporterna från aktivitetsansvariga rörande verksamheten år Södra Kretsen fortsätter att erbjuda ett stigande medlemsvärde. Året har tyvärr präglats av åtstramning och nerdragning. Både ute bland våra medlemmar i företagen men även inom Dataföreningen som även vi har känt av konjunkturen. Därför är det med viss stolthet jag läser verksamhetsrapporterna som redovisas nedan i denna verksamhetsberättelse. Trots att vår andel av medlemsintäkterna under året har minskat med ca 40% av vad vi budgeterade har vi gjort ett bättre resultat än budget samtidigt som aktivitetsnivån har varit hög! Men trots den slimmade budgeten har våra aktiva i Södra Kretsen lyckats koka soppa på en spik och skapat många både kvalitativa och högaktuella aktiviteter. På Gång har verkligen sjudit av ett mångfald olika kurser, seminarier och annorlunda medlemskvällar. På Vägen Hem-konceptet är numera vår ryggrad. Det är fantastiskt roligt att se aktivitet efter aktivitet bli fullbokad! Sådant gensvar blir det bästa bränsle för våra aktiva funktionärer, att ordna ännu fler träffar och aktiviteter. Utbildning Under 2002 har utbildning i "Ledarskap för Projektledare" genomförts vid två tillfällen, ett under våren och ett under hösten. Vid båda tillfällena har kursen genomförts som en 3- dagarskurs på SAS Radisson i Malmö. Kurserna har genomförts av lärare från Palm & Partners. Under året startade även en ny kurs Säljkurs för IT-konsulter, vilken väckte ett stort intresse då det saknas denna typ av kurs på marknaden, med inriktning på IT-konsulter. Kursen fick mycket goda vitsord och överenskommelse har gjorts med DF Kompetens, att de får inköpa samma kurs för Stockholmsregionen, varvid viss gemensam marknadsföring kommer att göras. Kurserna bidrog med ett positivt resultat till Södra kretsen och har uppskattats mycket både av Södra kretsens medlemmar och deltagare från övriga delar av Sverige. På Vägen Hem kurser och seminarier På-Vägen-Hem aktiviteterna har fortsatt att utvecklas under sitt andra verksamhetsår, med fler, bredare och ännu mer välbesökta arrangemang. Vi kan i utvärderingarna som görs direkt efter varje kurs/seminarium, se att medlemsintresset är fortsatt ökande för denna typ av kvällsaktiviteter. Under 2002 har vi haft 19 st kurser varav 1 i Kristianstad och 4 st seminarier. Av de 19 genomförda kurserna har nästan alla varit fullbokade och 9st har handlat om Microsoft.NET i olika miljöer. Totalt har vi haft ca 430 medlemmar och en del förhoppningsvis blivande medlemmar på kurserna. Vi har även fortsatt att verka för lokala representanter i Karlskrona och Växjö. Halmstad, Kalmar är fortfarande helt vita områden. Målet för 2003 är att expansionen verkligen får fart genom att vi får eldsjälar i regionen att med samma koncept och noggrann kvalitetssäkring erbjuda samma aktiviteter lokalt i Karlskrona/Ronneby, Växjö, Halmstad och förhoppningsvis Kalmar. ITQ syd, södra kretsens kvinnliga nätverk ITQ syd är ett trevligt och nyttigt nätverk av kvinnor inom Dataföreningen, södra kretsen. Här ges kvinnor med intresse för IT-frågor möjlighet att hålla sig ajour med aktuella företeelser inom IT-världen, utbyta erfarenheter, knyta kontakter och utvecklas. Idag är vi cirka 130 medlemmar i olika åldrar och med olika bakgrunder. ITQ bildades den 5 februari 1995, i Malmö. Idag finns det ett antal ITQ-nätverk i övriga landet. Vi anordnar nätverksträffar cirka 16

17 en gång i månaden, gärna under trevliga former. Träffarna kan se mycket olika ut. ITQ är ett forum där medlemmarnas intresse och önskemål till aktiviteter tas tillvara. IT-säkerhetsnätverket IT-säkerhetsnätverket syfte är att sprida kunskap om aktuella IT-säkerhetsproblem och lösningar samt verka för kunskapsutbyte mellan medlemmarna. Vi genomför därför cirka 10 olika aktiviteter per år. Dessa kan vara företagsbesök, seminarier eller konferenser. Vi arbetar dessutom aktivt för att använda Dataföreningens projektarbetsplats som komplement till våra fysiska träffar. Nätverket har idag 162 medlemmar och drivs av en aktiv kärngrupp ledd av Gitte Bergknut (Nätverksmotor), Akidos Konsult Företagsbesök gjordes ett välbesökt studiebesök på Öresundsbrons övervaknings och betalstation. Michael Nielsen med kollegor visade 25 dataföreningsmedlemmar allt av intresse kring övervakningen av bron. Klubb Nordvästskåne Klubb Nordvästskåne ordnar möten i första hand för medlemmar som är bosatta eller har sin verksamhet i nordvästra Skåne. Mötena utgörs framförallt av regelbundna träffar på Hotel Marina Plaza i Helsingborg med olika ämnen. Mötena föregås av nätverksskapande på Sailors' Pub. Under år 2002 har genomförts ett antal pubträffar med föredrag och andra möten med Klubb Nordvästskåne. Klubb Nordvästskåne har dessutom informerat sina medlemmar om andra arrangemang inom Nordvästskåne, som vi bedömt vara av intresse. Deltagandet har varit gott. Vinklubben Under året hölls traditionellt två provningar. På våren provade vi sex olika Champagner och i slutet av november var det efter önskemål året tidigare åter dags för Portvin som gav deltagarrekord med 41 vinintresserade. Båda träffarna inleddes med en programpunkt som värdföretaget anordnade. Provningarna avslutas traditionsenligt av välsmakande måltider och trevlig samvaro. Golfklubben En Mästerskapstävling genomfördes på våren på Hässleholms Golfbana där Mikael Jönsson, IMS tog hem vandringspokalen. Årets hösttävling gick av stapeln på Tegelberga Golfbana och båda tävlingarna bemannades likt tidigare år av sanna golfentusiaster. 17

18 Östra Kretsen Ordförande: Göran Lindsjö Kretsen sponsrade med 5000 kronor ett årligt pris för bästa examensarbete/uppsats utfört vid Institutionen för Datavetenskap på Linköpings Tekniska Högskola. DF Östra Kretsen har tillsammans med LiTH/IDA arrangerat seminarier i bland annat Nyttan av affärssystem. Dessutom har kretsen i samarbete med Santa Anna Research Institute arrangerat seminariet Teknikframförhållning med Bernt Ericsson från Ericsson Forsight. Bernt föreläste bland annat om samarbete mellan universitet och industri. Kretsen har även 2002 varit huvudsponsor för ACM programmeringstävling. Den lokala ITQ-avdelningen har under året varit synnerligen aktiv. Under året har ITQ fortsatt det tvååriga Nutek-projektet Support-IT. Projektet har haft 2 delar, en del där vi utbildat både lärare och elever i Internet- och datakunskap vid Skäggetorpsskolan. Den andra delen har varit affärsutveckling för kvinnliga företagare kallat ITQ-FE. Aktiviteter under året för ITQ-FE har bland annat varit ett seminarium i samarbete med Universitetsholding och Svenskt Näringsliv. Även ett seminarium Förhandlingsteknik för kvinnor har genomförts. ITQ har avslutat mentorprogram 2 och startat ett tredje med 12 deltagare. ITQ och DONNA genomförde under våren en gemensam aktivitet för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Dataföreningen/ITQ har hållit ett seminarium kring förhandlingsteknik och hur det är i arbetslivet för tjejföreningen Grace (ett samarbete mellan alla tjejer inom LiTH). Under året har ERFA-grupperna Webb-redaktörer och IT-chefer varit aktiva. Studiebesök har genomförts på Corren, NVIS i Norrköping, Klosterdata och SMHI. Studiebesök har genomförts som redovisats under ERFA-grupperna, dessutom har studiebesök genomförts på XMS i Norrköping samt på Gaia. Ett seminarium genomfördes i samarbete mellan DFÖ, Gaia och Luftfartsverket. Ett samarbete med Lysator har inletts under Alla Östra Kretsens medlemmar bjuds in till deras UppLysningsserie. Samarbetet med Skäggetorpsskolan och satsning på en bättre IT-kunskap och miljö fortsätter även under Det förs även en dialog med Berzeliusskolan och deras IT-utbildningar tillsammans med Skäggetorpsskolan. Årsmötet 2002 för Dataföreningen Sverige Östra Kretsens genomfördes i Linköpings Stadsbibliotek. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterades ett sätt att lägga grunden för nästa generations utveckling av IT i föredraget "IT i skolan - i nationellt och lokalt perspektiv: Då - Nu - Sen". Östra Kretsen har haft 8 protokollförda styrelsesammanträden

19 Mittkretsen Ordförande: Karl W Sandberg Avdelning Dalarna Ordförande: Mats Matsson Under året har följande aktiviteter genomförts: 13 maj: Låt dig inspireras Bengt Wahlström 23 maj: Stressdoktorn Thomas Danielsson 29 september: Seminarium om webbanalys 19 februari: Låt dig inspireras Per Florén från Kairos Futures Låt dig inspireras är ett samarbete mellan Dataföreningens Avdelning Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen och Vägverket. Seminarierna är kostnadsfria för besökarna och intressenterna delar på kostnaderna. Sättet att genomföra seminarier ska vidmakthållas och förbättras genom utnyttjande av bland annat följande koncept: Ytterligare utveckla samarbetet med företag och organisationer för att genomföra seminarier. Planera seminarier långt i förväg och försöka få företag att förboka platser. Genomför minst ett seminarium med kändis inom något område. Avdelning Dalarna kommer också att öka sin verksamhet riktad till studenter. Totalt antal betalande medlemmar under 2002 var 542 ordinarie medlemmar och 78 studerande medlemmar, det vill säga totalt 618 medlemmar. Under 2001 var motsvarande siffra 676 medlemmar, vilket betyder att medlemsantalet har minskat med 8.6% under Avdelning Sundsvall Ordförande: Tomas Lindberg Den största delen av föreningens alla aktiviteter har under året skett i de olika nätverken. Följande nätverk finns inom Sundsvallsavdelningen: ITQ Projektledare Systemförvaltare Örnsköldsvik Informationssäkerhet (under bildande) Ett företagsbesök har anordnats på Radiovästernorrland under året. För första året delades pris ut till en framstående IT-person i området. Priset gick detta år till Göran Ledell En föreläsning om Wireless anordnades på Metropol. Under hösten 2002 skickade vi ut en enkät till våra medlemmar, detta för att få veta vad våra medlemmar vill att styrelsen i Dataföreningen, Sundsvallsavdelningen ska verka för och vilka aktiviteter vi ska driva. Ett ursprung ur den enkäten är Informationssäkerhetsnätverket som är under bildande. Styrelsen kommer att planera vårens aktiviteter utifrån svaren på enkäten. 19

20 Avdelning Östersund Ordförande: Karl W Sandberg Verksamhetsåret 2002 har framför allt ägnats åt att återuppbygga en aktiv och engagerad styrelse som kan ta sig an lokalavdelningens fortsatta arbete. Styrelsen har under året haft totalt nio möten, varav två har ägnats helt åt planering av konkreta aktiviteter och ansvarsfördelning internt. Styrelsen har ansett det viktigt att etablera ett gott anseende hos både medlemmar och omvärld genom profilering via delvis nya medier och/eller i nya sammanhang. Vid mötet , beslöts att formulera ett mål för lokalavdelningens fortsatta verksamhet: Dataföreningens lokalavdelning i Östersund är ett neutralt organ, vars uppgift är att påverka samtliga aktörer för att gynna lokalt ägda, producerande IT-företag. Styrelsen enades om att ett första steg i den riktningen skulle bestå av medverkan på Guldgalan i form av prisutdelning till Årets IT-innovatör. Under hösten utsågs lokalavdelningens ordförande till ordförande för Mittkretsen (Borlänge, Sundsvall, Östersund) och invaldes i (huvud)föreningens styrelse. För att nå det uppsatta målet på 500 medlemmar per och bevaka medlemmarnas intressen, har styrelsen använt delvis nya kanaler. Det innebär bland annat aktiv medverkan på och därmed i Computer Sweden, medlemskap i och tillgång till medlemmar i broschyrmaterial, visitkort, exponeringsmaterial, etc. Lokalavdelningens arbete har dessutom marknadsförts bl a i samband med Sundsvall 42, kontaktkväll på Mitthögskolan och egen artikel på föreningens sidor i Computer Sweden. 20

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2008.01.01 2008.12.31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Fy vad jag retar mig på den där nya chefen Årsredovisning I 07 Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Inbjudan till årsstämma Anmälan om deltagande i årsstämman skall

Läs mer

Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9

Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9 ÅRSREDOVISNING 2003 Med marknaden i centrum 1 Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2 På väg mot en starkare identitet 5 Allt ljus på huvudpersonerna 9 Universellt hjälpmedel för olika kurser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer